Hotărârea nr. 203/2020

HCL 203 STUDIUL DE FEZABILITATE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „PASARELĂ PIETONALĂ STR.HENRY FORD”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

                                                                                                            

 

        HOTĂRÂREA NR.203

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Pasarelă pietonală str.Henry Ford”

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.80321/2020, raportul nr.81727/2020 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.82026/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pasarelă pietonală str.Henry Ford” şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.208/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului

          În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Pasarelă pietonală str.Henry Ford”, scenariul 1, astfel:

            Valoarea totală (inclusiv TVA)-3.159.617,39 lei, din care: construcţii montaj (C+M)-2.616.829,40 lei, iar durata de realizare a investiției-13 luni, din care: durata de execuție-10 luni și durata de proiectare-3 luni, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.203 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pasarelă pietonală str.Henry Ford”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.80321/2020, raportul nr.81727/2020 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.82026/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pasarelă pietonală str.Henry Ford” și avizele nr.200/2020 al Comisiei IlI-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.208/2020 al Comisiei Il-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

în conformitate cu prevederile art.44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul art. 129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art. 139 alin.l, art.154 alin.l și art. 196 alin.l lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pasarelă pietonală str.Henry Ford”, scenariul 1, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA)-3.159.617,39 lei, din care: construcții montaj (C+M)-2.616.829,40 lei, iar durata de realizare a investiției-13 luni, din care: durata de execuție-10 luni și durata de proiectare-3 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. /

CA- Ao/ffAÂAeA OM&'Ciuiul COCAL AL HWJlQi&iiJttu' WtiOuL /LA. Jo2>/<&&>

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PASARELA PIETONALA STR. HENRY FORD STUDIU DE FEZABILITATE


STUDIU DE FEZABILITATE


Af « A*UNIC'?'?V O