Hotărârea nr. 201/2020

HCL 201 PROIECTUL CAMELOT: CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER (ORAȘE ȘI METROPOLE ÎN EUROPA LUCRÂND MAI DEPARTE ÎMPREUNĂ) ÎN CADRUL PROGRAMULUI EUROPA PENTRU CETĂȚENI COMPONENTA 2 - IMPLICARE DEMOCRATICĂ ȘI PARTICIPARE CIVICĂ MĂSURA 2.2. REȚELE ÎNTRE ORAȘE
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                           

 

    HOTĂRÂREA NR.201

privind aprobarea proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Rețele între Orașe

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.81814/2020, raportul nr.81816/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.83416/2020 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Rețele între Orașe și avizele nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică/măsura 2.2. Rețele între Orase, Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1296/2013, (UE) nr.1301/2013, (UE) nr.1303/2013, (UE) nr.1304/2013, (UE) nr.1309/2013, (UE) nr.1316/2013, (UE) nr.223/2014, (UE) nr.283/2014 și a Deciziei nr.541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr.966/2012, Deciziei de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de stabilire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE din 20 aprilie de instituire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” în aplicarea Regulamentului (CE) nr.58/2003 al Consiliului care prevede că Agenția este responsabilă pentru gestionarea granturilor ce vor fi acordate în cadrul programelor Uniunii delegate acesteia, inclusiv Programul Europa pentru cetățeni, Deciziei C (2018) 7435 a Comisiei din 13 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei C (2013) 9189 a Comisiei din 18 decembrie 2013 de delegare a competențelor către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, în vederea îndeplinirii sarcinilor legate de implementarea programelor Uniunii în domeniile educației, audiovizualului și culturii, cuprinzând , în special, implementarea creditelor înscrise în bugetul general al Uniunii și alocarilor FED, Acordului de finanțare nr.615289 încheiat între Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură și Citta metropolitana di Milano;

           În temeiul art.129, alin.2, lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139, alin.3 lit.f, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

  Art.1. Se aprobă proiectul CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Rețele între Orașe. 

  Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat între Zona Metropolitană Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului CAMELOT, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3. Se aprobă organizarea, în luna ianuarie 2022, în municipiul Craiova, a evenimentului internațional „Implicare democratică și participare civică”.

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Craiova în relatia cu liderul de parteneriat, Zona Metropolitană Milano, să semneze acordul de parteneriat, precum și toate documentele necesare implementării proiectului.

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală și Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

HCo-funded by the

Europe for Citizens Programme of the European Union

Milano, 11 mai 2020


Acord de parteneriat bilateral între

----Cittâmetropolitana-diMilano----

și

Consiliul Local al Municipiului Craiova


ACORD DE PARTENERIAT între

Cittâ metropolitana di Milano

-----------------------------------Reprezentată de

LEAR - Reprezentantul numit al persoanei juridice, dl. Carmine Pacente

și

Consiliul Local al Municipiului Craiova reprezentat de

Primar Mihail Genoiu

OROȘANU

Interpre Autorizat M r Lb. englez i Aut. nr, 10 )


. )XAHA-C^5T!lJ A j/iator ii Justiției spaniolă .08.2009

Europe for Citizens


Put your logo here, please

Prezentul acord va fi trimis către Cittâ metropolitana di Milano semnat corespunzător în ■l : duplicat.- -......... • •


oroșanu :<o:

Interprei-j Autorizat Mii/ Lb. englez. Auî. nr. 10i

HCo-funded by the

Europe for Citizens Programme of the European Union

PREAMBUL

Având în vedere că:

- Părțile au înaintat Comisiei Europene Proiectul intitulat CAMELOT: Orașe și

---- metropoledinEuropacarelucreazăîncontinuareîncadruIprogramuluiEuropa pentru cetățeni, Măsura 2 - Implicare democratică și participare civică / Acțiunea 2.2 - Rețele de orașe;

 • - Proiectul a fost aprobat și Acordul de finanțare nr. 615289 a fost semnat între EACEA (Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură) și Cittă î metropolitana di Milano (în continuare „Beneficiarul”) pentru implementarea Proiectului;

 • - Beneficiarul are, printre prioritățile strategiei sale, promovarea procesului de integrare economică, socială și culturală a Uniunii Europene, în special prin coordonarea dintre orașele și zonele metropolitane europene și instituțiile UE cu implicări reale ale cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

 • - Consiliul Local al Municipiului Craiova are, printre prioritățile strategiei sale, încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii, prin _________dezvoltarea-înțelegerii -cetățenilor- asupra procesului de elaborare a politicilor-------

Uniunii și prin promovarea oportunităților de implicare socială și interculturală și voluntariat Ia nivelul Uniunii.

 • - Consiliul Local al Municipiului Craiova (denumit în continuare „Partenerul”) este

< partener oficial în cadrul proiectului CAMELOT.

Părțile doresc să specifice sau să completeze, între ele, dispozițiile Acordului de parteneriat bilateral;

Prin urmare, este convenit după-cum urmează:-----------------------


OROȘANU HOXAN iiSTPlA 3Prin semnarea Acordului de parteneriat bilateral, Partenerul acceptă subvenția și acceptă-să-o-implementeze-sub-proprîa-responsabilitate-șMn-conformitate-cu Acordul de parteneriat bilateral, cu toate obligațiile și condițiile pe care le stabilește.

Articolul 1 - Durata acordului de parteneriat

Acest Acord de parteneriat este valabil de la data de 2 martie 2020 la data de 28 februarie 2022. Perioada 2 martie - 28 februarie 2022 se datorează transmiterii corecte a raportului final la care Partenerul va contribui (a se vedea articolul 4).

Articolul 2 - Obiectul Acordului de parteneriat este „Implementarea proiectului CAMELOT”

Partenerul va implementa și va ajuta Ia implementarea tuturor activităților definite în Anexa 1 („Planul de acțiune) în cadrul implementării generale a proiectului CAMELOT și a listei sarcinilor și rolurilor detaliate în Anexa 1, într-un spirit de cooperare și bună credință.

Articolul 3 - Compensare

Beneficiarul sprijină financiar Partenerul pentru implementarea proiectului, după cum este descris în Anexa B, cu 10.000,00 Euro.

Prima tranșă cuprinsă între 40% și 60% din suma totală va fi transmisă după semnarea Acordului de parteneriat și la cererea de plată (a se vedea Anexa C).

Restul de decontare finală va fi plătit după primirea de către Beneficiar a soldului final de către Comisia Europeană (CE). Orice reduceri ale cheltuielilor efectuate de CE nu vor putea fi plătite.

Articolul 4 - Raport și supervizare.

 • a) Partenerul, fără o procedură suplimentară, va furniza Beneficiarului orice informații și documente esențiale pentru pregătirea raportului final.

 • b) Indiferent de obligația menționată la 4.a., Partenerul, la cererea Beneficiarului, este obligat să pună la dispoziție Beneficiarului alte informații și documente obișnuite în legătură cu performanța proiectului.                                              >

OROȘANU .<OXâNA-CRISTINA fnttifpret-rradujâTSr

Autorizat M Ini ^țjrjîjustJtlei Lt>. engleză WL». spaniolă

Aut. ,v. 100ifa/C6.0S.2009

HCo-funded by the

Europe for Citizens Programme of the European Union

 • c) Partenerul este obligat să furnizeze Beneficiarului toate informațiile și documentele considerate esențiale pentru evaluarea nivelului de realizare a proiectului.

 • d) în măsura stabilită la punctul 4.ac, Partenerul este obligat să participe în mod activ la monitorizarea efectuată de EACEA, Comisia Europeană sau Comitetul de audit — -în-cadrul-auditului-financiar-sau-operațional-care-urmează-să—fie^efectuat-în.

prezența Partenerului. Obligația corespunzătoare propoziției anterioare obligă Partenerul pe durata contractului și pe o perioadă de 5 ani de la rezilierea acestuia.

 • e) Acceptarea Raportului final este condiționată de publicarea informațiilor referitoare la proiect pe pagina de internet a Partenerului: pentru a primi plata subvenției, Partenerul trebuie să publice pe pagina sa de internet (sub responsabilitatea reprezentantului legal) informații ce conțin detalii referitoare la proiectul implementat (adică locui și datele evenimentelor, numărul de participanți la evenimente pe țară, descrierea succintă a activităților). Raportul final trebuie să indice clar linkul către pagina de internet a Partenerului ce permite accesul la informațiile postate. Aceste informații vor fi disponibile pe pagina de internet a Partenerului timp de 6 luni de la realizarea proiectului (Anexa D - Modelul ce va fi utilizat).

Articolul 5 - încetarea acordului de parteneriat

Semnatarii pot rezilia contractul dând o notificare de 30 de zile dacă activitățile nu sunt implementate în urma planului de acțiune propus.

Beneficiarul poate, de asemenea, să suspende plata soldului sau să solicite rambursarea primei tranșe, în cazul în care Partenerul nu își îndeplinește obligațiile. în cazul prezentării rapoartelor ce nu sunt satisfăcătoare la timp, Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita rambursarea tranșelor furnizate anterior.

Articolul 6 - Vizibilitate și comunicare

Orice activitate de comunicare legată de acțiune (inclusiv în formă electronică, prin intermediul rețelelor sociale, etc.) și orice infrastructură, echipamente și rezultate majore finanțate prin subvenție:

 • a) vor afișa logo-ul proiectului;

 • b) vor afișa logo-ul Cittâ metropolitana di Milano;

PRIMĂRIA ^TOBCo-fundedbythe

Cittâ


CRAIOVA mi of the European Union

 • - - metropolitana ------------------------------------ -   -------- - - -----------------------------------

di Milano

 • c) vor afișa logo-ul Consiliului Local al Municipiului Craiova; =d)-voFafjșa-logo-ul-EuropeTor-~Șitizens11.

Utilizarea de panouri și afișe: ori de câte ori acțiunea include evenimente pentru public se vor afișa panouri și afișe legate de această acțiune. Aceasta va include logo-urile enumerate la punctele a-d.

Partenerul va folosi modelele furnizate de Beneficiar în ceea ce privește activitățile legate de CAME LOT și va promova proiectul și va difuza rezultatele acestuia în rețeaua sa. De asemenea, va furniza Beneficiarului toate informațiile necesare cu privire la activitățile și rezultatele aferente pentru difuzarea acestora (prin mijloace online și non-online, când este prevăzut).

Articolul 7 - Soluționarea litigiilor

Prezentul acord a fost redactat în conformitate cu normele juridice internaționale, iar Tribunalul de la Milano va avea competență în orice litigii între părți-

Prezenta convenție este redactată în 2 exemplare identice în limba engleză.

Cittă metropolitana di Milano


Consiliul Local al Municipiului


Craiova


Dl. Camnine Pacente


Dl. Mihail GenoiuAnexa A: Planul de acțiune

'w J --

Tipul de activitate ; 8                               - :

Locul;desfășu^rii:;a'ctivifății ■:

02/03/2020 -31/03/2020

Activități de pregătire

Toți partenerii

gBefâliefeiactiVitate^^

Înprima-lunâa-proiectului,'parteneriivor-disoutadespreplanuldeacțiune'al-proiectuluiși--dc3prc aspectele tehnice șipractice::ale-implementării proiectului, inclusiv-organizarea -și calendarul activităților locale.

^gaMsa^cinj^i^^^ jȘ^espo^apilitați^^

• Partenerul va participa și va contribui la activitățile de pregătire.

Tipul de activitate                                 ;    :                  ' V iLocuhdesfășurăfii-’ăctiyifățiiv

02/03/2020 -28/02/2022

Crearea paginii de internet                                      Online

Va fi creată o pagină de internet în limba engleză la începutul proiectului. Aceasta va fi utilizată pe întreaga durată a proiectului și, eventual, și după aceea, pentru a pune la dispoziție documentația privind participarea civică la guvernanta locală, activitățile proiectului și pentru a informa despre cele mai bune practici. Orașele partenere vor participa activ la întreținerea paginii, furnizând documentație relevantă despre activitățile locale și semînarii internaționale.

• Partenerul va contribui la dezvoltarea paginii de internet a proiectului.

Tipul de activitate. ■

Locul desfășurărihactivității-

02/03/2020 -31/03/2020

Chestionar

Toți partenerii

Partenerii proiectului vor pregăti un chestionar pentru a evalua cunoștințele participanților și pentru a estima sentimentul de apartenență la instituțiile europene. Acestea vor lua în considerare varietatea actorilor implicați și vor fi adaptate la tipul de evenimente ce vor avea loc, precum și la subiectele abordate de evenimente. Vor fi două versiuni. Una va fi distribuită înainte de evenimentul vizat, iar cealaltă la final.

gwrespo^^nitați^.3

• Partenerul va contribui la elaborarea chestionarului.

moșamj

înterpr țA.Sngld


WISTIHA 1 -Stor Jusiijiej Panioiă ] <3-2009


HCo-funded by the

Europe for Citizens Programme of the European Union

.. x ...~....Data.„„.........

. . . ....Tipul.de.activitate—

^LoculBe'sfășdrărji.activitățiiA

02/03/2020 -28/02/2022

Activități locale

Toți partenerii

j/fDețalîpre^acțivităte:.

Activitătea 4 r

Fiecare oraș metropolitan va organiza șt va găzdui activități locale participative, care vor implica cetățeni. Acestea vor oferi loc pentru discutarea unuia sau mai multor subiecte ale conferințelor internaționale și vor aduna aproximativ 25 de participanți de statut (tineri, factori de decizie, străini care locuiesc în zonele metropolitane etc.), cu scopul de a-i implica activ în procesul de luare a deciziilor din orașele metropolitane.

..yșj, ■

< responsabilități t

• Partenerul va organiza evenimentul local.

Vă rugăm să rețineți:

Pentru a fi eligibil, evenimentul trebuie să implice direct cel puțin 25 de participanți.

Vă rugăm să rețineți:

Pentru a fi eligibil, evenimentul trebuie să dureze cel puțin 1 zi lucrătoare.

■ Data

Tipul de activitate

Locul desfășurării activității,

10/2020-10/2020

Eveniment internațional: A 18-a Săptămână europeană a regiunilor și orașelor - Abilitarea cetățenilor „Fonduri europene pentru gestionarea situațiile de urgență COVID-19”

Bruxelles, Belgia

LDetaiiefe, activitate: .

_ _ Âpțivîtateă 5

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este un eveniment anual de patru zile în care orașele și regiunile își arată capacitatea de a facilita creșterea și a crea locuri de muncă, de a implementa politica de coeziune a Uniunii Europene și de a demonstra importanța nivelului local și regional pentru 0 bună guvernare europeană.

0

; Șârcini și ■,

• Partenerul trimite 1 participant la eveniment.

Data

Tipul de activitate

Locul desfășurării activității

11/2020 -

11/2020

Eveniment internațional: “Instrumente europene privind dezvoltarea dimensiunii metropolitane”

Stuttgart, Germania

■ Detaliere activitate: Activitatea 6

Datorită urbanizării, orașele continuă să se extindă și să interacționeze cu zonele din jur. Viitorul Europei se bazează puternic pe dezvoltarea durabilă a acestor zone urbane funcționale. "Prin urmare, am dori să ne concentrăm pe instrumente europene care susțin dimensiunea regiunilor metropolitane europene. Se va acorda un accent special revizuirii agendei teritoriale a UE și dezvoltării unei noi Carta de la Leipzig în timpul președinției germane a Consiliului UE.

Sarcini și responsabilități

• Partenerul trimite 2 participanți la eveniment.

OROȘANU XDXAHA<RfST!îlA

I n ie rp r              to r

Aulorlzat ministerul Justiției Lb. engletâ - Lb. spaSiioiâ Aut. .ir. 1/0038/06.08.2009

Dată' •< /. '

.                               Tipul de activitate '■-'■■-r ■            ; Ă

Locul desfășurării'activității^

02/2021 -

„Gestionarea fondurilor europene și a oportunităților pentru zonelemetropolitane-în-noulCFM 2021 2027---Q-dezbatere despre viitorul Europei”

Mi la n o Ita l

02/2021 ....

Wpeiallerel^Mta^f;

Evenimentul se va concentra pe care ar fi cea mai bună metodă de gestionare a fondurilor europene din zonele metropolitane. Dezbaterea se va concentra pe modul în care fondurile europene pot fi utilizate și în special pe cât de importante pot fi acestea pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor. Participanții vor fi incluși în discuția cu privire la tipul de ajutor pe care fondurile europene îl pot oferi autorităților metropolitane și cetățenilor săi.

^^g^ronsaQil‘itățiW|

• Partenerul trimite 2 participanți la eveniment.

^^Dâta^ĂVY.;:

j-.'/- .-/.Tipul de'activitate;7        •.?a.

03/2021 -03/2021

Eveniment internațional: “Instrument ITI pentru aglomerarea urbană”

Zagreb, Croația

^^^ieț^^tivitațef^

■MMj.

Orașul Zagreb va organiza și va găzdui Evenimentul internațional aferent instrumentelor teritoriale ale UE, menite să favorizeze dezvoltarea zonelor metropolitane, deoarece Orașul Zagreb joacă rolul Organismului intermediar pentru instrumentul ITI pentru aglomerarea urbană din Zagreb. Scopul evenimentului este acela de a sensibiliza asupra importanței mecanismului ITI pentru dezvoltarea zonelor metropolitane și inițierea dezbaterilor privind proiectul de importanță-cheie.     -    ------ -

^a^Sarcim-șig-Țfe/ Wjres ponsabi litați a;

• Partenerul trimite 2 participanți la eveniment.

,f       Data

.•          Tipul de activitate ' '                          '.

Lbc.ul.'desfășurării:a’cți.vității;

05/2021 -

05/2021

Eveniment internațional: “Zonele metropolitane și ITI - investiții teritoriale integrate”

Porto, Portugalia

^P^Îieip^Qwi^țely'

AMP va organiza și va găzdui conferința internațională „Zonele metropolitane și ITI - Investiții teritoriale integrate". Responsabilii cu politicile, guvernele metropolitane, instituțiile publice, părțile interesate, actorii locali și cetățenii vor dezbate și vor prezenta unele bune practici. La eveniment vor participa participanții internaționali, precum și cei locali.

S£«aMgSarcinLs

W^^^^^sTbilități’^^

• - Partenerul trimite 2 participanți la eveniment               - -

<-ă(orPRIMĂRIA

CRA1OVA

■ . • ■ . Data -

- Tipul de activitate        ..

Locul desfășurării activității

07/2021 -

07/2021

Eveniment internațional: “Capitalizarea proiectelor ESIF ale guvernelor urbane și metropolitane și implicarea cetățenilor"

Barcelona, Spain

Detaliere activitate:

Activitatea 10

AMB va organiza un seminar privind valorificarea proiectelor ESIF pe teritoriile urbane și metropolitane pentru a prezenta programele și pentru a promova și spori participarea cetățenilor la aceste proiecte. Pe lângă părțile interesate locale și partenerii Camelot, vom invita Comisia Europeană, autoritatea de gestionare a ERDF OP pentru Catalonia. Vom viza crearea unei legături între această activitate cu grupul de acțiune local al proiectului RiConnect URBACT (Guvernul metropolitan din Porto este partener).

;\j^a^cim.și.

, /T^spoțișabihtăți

• Partenerul trimite 2 participanți la eveniment.Data

; Tipul de activitate           ...

. Locul desfășurării-.

activității ■         ,

O

10/2021 -

10/2021

Eveniment internațional: “Smart Metro polis’1

Gdarisk, Polonia

-' -Detaliere-activi ta te:—

Activitatea 11

Smart Metropolis Congress este o conferință internațională anuală care creează un spațiu în care:

 • 1. factorii de decizie guvernamentali locali identifică provocările legate de problemele metropolitane (de ex., cum să găsească modalitatea optimă de comunicare între factorii de decizie la nivel metropolitan, regional și de stat) într-un limbaj simplu,

 • 2. sunt implicați politicieni influenți și recunoscuți (precum Robert Biedron, fostul primar al orașului Slupsk)

 • 3. Sunt discutate problemele actuale care sunt vitale în perspectiva la nivel național (de ex., rolul orașelor mici în metropole)

 • 4. jurnaliștii și influencerii sunt convinși să sprijine inițiativele metropolitane,

 • 5. metropolele sunt prezentate ca laboratoare de cunoștințe, idei și bune practici, inclusiv implementarea proiectelor UE și internaționale.

 • 6. Sunt prezentate noutăți în guvernare/noi tendințe în gestionarea zonelor metropolitane.

Sarcini și . responsabilități

• Partenerul trimite 2 participanți la eveniment.

OROȘANU .WXANA-CRISTINA

'nterpre^.Traduj^tor tiflei Au??rS          sPfln'C»lă

Aul. .ir. 1t)rf38/06.08.2009


Co-funded by the

Europe for Cibzens Programrr.e of t’ne European Union

/ -Data_____ ■        z         • '     ’•    : Tipuldeactivitate •                           •

"Locul desfășurării, activității

11/2021 -

11/2021

Eveniment internațional: "Rolul culturii în relațiile europene”

Bari, Italia

în contextul global actual, modelul cultural european, care constă din diversele culturi care îl modelează^ește- adeseatconsiderat-un-repor-de-referi nțăzO rașTilT rietropolitâiT Bari irifențrdneaza să lanseze-un forum-și să ofere o-platforma pentru discuții axată pe ufmătba’rele aspecte: Moștenirea culturală; Relații culturale europene. Vor fi implicate principalele instituții și experți din sectorul public și privat, precum și universități, practicieni și organizații din societatea civilă.

| 7                -T7-

j - reșpoirisapilițăți1 7

f 'i          ' _ /       j '5

• Partenerul trimite 2 participant) !a eveniment

■' Data

/ Tipul de activitate            .

■ Locul .desfășurării activității

...

01/2022-01/2022

Eveniment internațional: “Implicare democratică și participare civică”

Craiova, România

- ' tJățăyere activitate: ‘ ■

7 Activitatea 13 <.

Orașul Craiova va găzdui Evenimentul internațional „Implicare democratică și participare civică" prin intermediul grupurilor de activitate locale, în care factorii de decizie, instituțiile publice etc. și cetățenii vor împărtăși experiențe și bune practici pentru deciziile administrațiilor locale.

r ' Sarciniși ''responsabilități7

■............

• Partenerul va organiza evenimentul internațional.

Data-—“i

. Tipul de activitate       7-' ’               '

Locui desfășurării activității.

02/03/2020 -28/02/2022

Producție documentară

Milano

^Detalfere activitate:-

Activitatea 14 .. .

Pe_durața_proiecțulu.i__va_fi_filmat-un_documentar-care-va-prezenta-diveTșirpartener‘rși_îriițiâtivele acestora de participare civică. Se va concentra asupra dezbaterilor purtate la nivel local și în cadrul seminariilor internaționale. Acesta va prezenta rezultatele obținute de-a lungul proiectului și va fi difuzat în cadrul evenimentului final. De asemenea, va fi accesibil direct de pe pagina de internet a proiectului.

7 Sarciniși

7 responsabilități

» Partenerul va contribui la producerea videocllpului conform recomandărilor elaborate de coordonator.

■ '        Data

i -                           Tipul de activitate               , -           L Locul desfăsurărifactivitătiî

{02/03/2020 -

I28/02/2022 '

■Producția de publicații                                            iOnline

। ■ ■. ■■■

■ --Detaliere. activiti

afe. Jo publicație va fi elaborată și difuzată participanțilcr la proiect și va fi disponibilă direct pe pagina de

i ‘ Activitatea 1

j.^internet a proiectului. Această publicație va prezenta rezultatele proiectului și evenimentele locale. I

Sarcini si

uspc.nssoiiităa

PRibZARiA

CRAJOVA


-funded by the

^uroPe ^or Citizens Prcgramme of the European Union

Anexa B: Buget

ARTICOLE .       ___ Tip unitate Cost unitar _ Număr unitar TOTAL

: Eveniment internațional în Craiova (Activitate 13)

1.1 Cazare pentru participanții internaționali

Per pax

170

17 pax* 2 nopți

2.040,00€

1.2 Mese pentru participanții internaționali

Per pax

■ ”uo’

17 pax * 2 prânzuri și 2 cine

1.700,00€

1.3 Coordonare evenimente și materiale

Per eveniment

t

1.480,00€

Sub-total

5.220,00€

Costuri de călătorie pentru evenimentele internaționale (Activități 6, 7, 8, 9,10,11,12)

2.1 Biletele de călătorie dus-întors

Per pax

270

2 pax * 7,

3.780,00€

pentru 2 delegați

evenimente

Sub-total

3.780,00€

Activitate locală (Activitatea 4)

2.1 Organizarea activității locale

Sumă

1000

1

1.000,00€

forfetară

Sub-total

1.000,00€

TOTAL

10.000,00€

Următoarele costuri suplimentare vor fi acoperite de proiect:

- Cazare, pensiune și toate celelalte costuri directe pentru evenimente internaționale

|                (Activități 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12) sunt acoperite direct de către organizatorul evenimentului.


Anexa C: Model solicitare de plată


Direzione Generale


HCo-funded by the

Europe for Citizens Programme of the European UnionCentralino: 02 7740 1 '

www.cittarnetropolitana.mi.it


Cittâ metropolitana di Milano


Cittâ metropolitana di MilanoMUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

Subiect: Solicitare de plata - Proiectul CAMELOT

Prin prezenta vă solicităm avansul de euro ca primă rată pentru activitățile pe care Orașul Craiova, ca partener de proiect, le va implementa în cadrul proiectului CAMELOT (Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Tdgethery

Data

Descrierea cheltuielilor

_____Suma în Euro______

Prima tranșă (60%) - implementarea activităților proiectului CAMELOT

6.000,00 €

Suma totală

6.000,00 €

în următorul cont bancar:

DETALIILE BANCARE aici

Cu stima, 11 mai 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Primar Mihail Genoiu

OROȘANU ,{dXÂNA-CRi$TiriA lnttii'pret/*T.-aduuâtor

Autoriza: MJnistțrulJuâtitiei Lt>. englezei ><'57'spuniolă Aut. ar. 1 cfajQ/GS.OS.2009

PRIMĂRIA CRAiOVA


HCo-funded by the

Europe for Citizens Programme of the European Union

Anexa D - Model pentru pagina de internet


Europe for Citizens


Proiectul „CAMELOT” a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului „Europa pentru cetățeni”

Aplicabil Măsurii 2.2 - "Rețele de orașe”

8 evenimente au fost desfășurate în cadrul acestui proiect:

Evenimentul 1

Participare: Evenimentul a implicat ... cetățeni, incluzând .... participanți din orașul... (țara), .... participanți din orașul.... (țara) etc.

Locație / Date: Evenimentul a avut loc în ... (oraș, țară), din data de zz/il/aaaa până la data de zz/il/aaaa Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost.....

Evenimentul 2

Participare: Evenimentul a implicat ... cetățeni, incluzând .... participanți din orașul(țara), .... participanți din orașul..., (țara) etc.

Locație / Date: Evenimentul a avut loc în ... (oraș, țară), din data de zz/Il/aaaa până la data de zz/il/aaaa

Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost.....

Evenimentul 3

Participare: Evenimentul a implicat ... cetățeni, incluzând .... participanți din orașul... (țara), .... participanți din orașul.... (țara) etc.

Locație I Date: Evenimentul a avut loc în ... (oraș, țară), din data de zz/il/aaaa până la data de zz/il/aaaa Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost.....

Evenimentul 4, 5, etc.

OROȘANIJ

Interpi Autorizat Lb. engte Aut. ,u. 1,


mm ’ - ă tQ r ■Justiției paniot£ >S.2OO9


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.201/2020

 

Milano, 11th May 2020           

 

                                                                                  

 

 

Bilateral Partnership Agreement between

 

Città metropolitana di Milano

 

and

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

PARTNERSHIP AGREEMENT

 

between

 

Città metropolitana di Milano

represented by its

LEAR – Legal Entity Appointed Representative Mr Carmine Pacente

 

and

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova

represented by  its

Mayor Mr Mihail Genoiu

 

 

This Convention must be sent to the Città metropolitana di Milano duly signed and in duplicate copy.


PREAMBLE

 

Whereas:

- The Parties have submitted to the European Commission the Project entitled CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together under the Europe for Citizens program, Strand 2 – Democratic engagement and civic participation / Action 2.2 - Networks of Towns;

- The Project has been approved and Grant Agreement Nr. 615289 has been signed between the EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) and Città metropolitana di Milano (Hereinafter the “Beneficiary”) for the implementation of the Project;

- The Beneficiary has, among the priorities of its strategy the promotion of the process of economic, social and cultural integration of the European Union, in particular through the coordination among European cities and metropolitan areas and the EU institutions with a real involvements of citizens in the decision making process.

- Consiliul Local al Municipiului Craiova has, among the priorities of its strategy the encouragement of democratic and civic participation of citizens at Union level, by developing citizens' understanding of the Union policy making-process and promoting opportunities for social and intercultural engagement and volunteering at Union level.

- Consiliul Local al Municipiului Craiova (Hereinafter the “Partner”) is an official partner within the project CAMELOT.

 

 

 The Parties wish to specify or supplement, between themselves, the provisions of the Bilateral Partnership Agreement;

 

Now, therefore, it is hereby agreed as follows:

 

 

By signing the Bilateral Partnership Agreement, the Partner accepts the grant and agrees to implement it under its own responsibility and in accordance with the Bilateral Partnership Agreement, with all the obligations and conditions it sets out.

 

Article 1 – Duration of the Partnership Agreement

This Partnership Agreement is valid from 2nd of March 2020 to 28th February 2022. The period 2nd March – 28th February 2022 is due to the correct submission of the final report to which the Partner shall contribute (See Article 4).

 

Article 2 – The object of the Partnership Agreement is the “Implementation of the project CAMELOT”

 

The Partner shall implement and assist in the implementation of all the activities as defined in Annex 1 (“Action plan”) within the overall implementation of the CAMELOT project and the list of tasks and roles detailed in Annex 1, in a spirit of cooperation and good faith.

 

Article 3 – Compensation 

The Beneficiary financially supports the Partner for the implementation of the project, as described in the Annex B, with 10.000,00 Euros.

The first instalment between 40% and 60% of the total amount will be submitted after signature of the Partnership Agreement and upon request for payment (see Annex C).

The final rest of settlement will be paid following the Beneficiary’s receipt of the final balance by the European Commission (EC). Any expenses’ cuts by the EC would not be able to be paid.

 

Article 4 – Report and supervision

 

a)   The Partner, without additional call, shall provide the Beneficiary with any information and documents essential for preparing the Final report.

b)   Irrespective of the obligation mentioned in 4.a., the Partner on the Beneficiary’s demand is obliged to make other usual information and documents available for the Beneficiary in relation to the project performance.

c)    The Partner is obliged to provide the Beneficiary with all information and documents which are regarded as essential for evaluating the level of project realisation.

d)   To the extent determined in 4.a-c, the Partner is obligated to participate actively in the monitoring carried out by the EACEA, the European Commission or the Audit Board within the financial or operational audit to be carried out at the presence of the Partner. The obligation corresponding to the preceding sentence binds the Partner within the contract duration and within 5 years after its termination.

e)   The acceptance of the Final Report is conditioned upon the publication of the project-related information on the website of the Partner: in order to receive the payment of the grant the Partner must publish on its website (under the responsibility of the legal representative) the information containing the details on the implemented project (i.e. place and dates of the events, number of participants in the events per Country, brief description of the activities). The Final Report must clearly indicate the link to the Partner’s website allowing having access to the posted information. This information must be available on the website of the Partner for 6 months upon the accomplishment of the project (Annex D – Template to be used).

 

Article 5 – Termination of the Partnership Agreement

The signatories may terminate the contract by giving 30 days’ notice if the activities are not implemented following the action plan proposed.

The Beneficiary may also suspend the payment of balance or request the reimbursement of the first instalment, should the Partner not be fulfilling its obligations. In the case of presentation of not satisfactory reports in due time, the Beneficiary reserves the right to demand the reimbursement of the instalments previously provided.

 

Article 6 – Visibility and communication

Any communication activity related to the action (including in electronic form, via social media, etc.) and any infrastructure, equipment and major results funded by the grant must:

a)   display the logo of the project;

b)   display the logo of Città metropolitana di Milano;

c)    display the logo of Consiliul Local al Municipiului Craiova;

d)   display the “Europe for Citizens” logo.

 

Use of signs and posters: whenever the action includes events for the public, signs and posters related to this action shall be displayed. This shall include the logos listed under points a-d.

The Partner shall use the templates provided by the Beneficiary with regards to CAMELOT related activities and shall promote the project and disseminate its outputs throughout its network. It shall also provide the Beneficiary with all the necessary information concerning related-activities and outputs for their dissemination (through online and non-online when foreseen) means.

 

Article 7 – Settlement of disputes

The present agreement has been drafted in accordance with international legal rules and the Milan Court shall have jurisdiction in any disputes between the parties.

 

 

 

The present convention is drafted in 2 identical copies in English language.

 

 

 

 

 

Città metropolitana di Milano

 

 

 

Mr. Carmine Pacente

Consiliul Local al Municipiului CraiovaMr. Mihail Genoiu

 

 

 

 

 

Annex A: Action plan

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

02/03/2020 -

31/03/2020

Preparation activities

All partners

Detail activity:

Activity 1

During the first month of the project, the partners will discuss the action plan of the project and the technical and practical aspects of the project implementation, including the organization and timing of local activities.

 

Tasks and Responsibilities

·     The Partner will participate and contribute to the preparation activities.

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

02/03/2020 - 28/02/2022

Website creation

Online

 

 

Detail activity:

Activity 2

 

 

A website in English will be realised at the beginning of the project. It will be used during the whole duration of the project and possibly beyond it, to share documentation on civic participation in local governance, on the project's activities and to inform on best practices. The cities partners will actively participate in the maintenance of the website, providing relevant documentation on local activities and international seminars.

Tasks and Responsibilities

·        The Partner will contribute to the development of the project website.

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

02/03/2020 -

31/03/2020

Questionnaire

All partners

Detail activity:

Activity 3

 

A questionnaire will be prepared by the project partners in order to assess the knowledge of participants and to estimate the sense of belonging towards the European institutions. They will take into consideration the variety of actors involved and will be adapted to the type of events that will take place as well as the topics covered by the events. There will be two versions. One will be distributed before the targeted event and the other at the end.

 

Tasks and Responsibilities

·        The Partner will contribute to the development of the questionnaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

02/03/2020 -

28/02/2022

Local activities

All partners

Detail activity:

Activity 4

 

 

Each metropolitan city will organize and host participative local activities, that will involve citizens. They will be a place to discuss one of more or the topics of the international conferences, and will gather around 25 participants of status (youth, policy makers, foreigners living in the metropolitan areas, etc.), with the aim to actively involve them in the decision making process of metropolitan cities.

 

Tasks and Responsibilities

 

·         The Partner will organise the local event.

 

Please note:

In order to be eligible the event must directly involve at least 25 participants.

 

Please note:

In order to be eligible the event must last at least 1 working day.

 

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

10/2020 -

10/2020

 

International event: 18th European Week of Regions and Cities – Empowering citizens “Eu funds to contrast COVID-19 emergency”

 

Brussels, Belgium

 

Detail activity:

Activity 5

 

 

The European Week of Regions and Cities is an annual four-day event during which cities and regions showcase their capacity to create growth and jobs, implement European Union cohesion policy, and prove the importance of the local and regional level for good European governance.

 

Tasks and Responsibilities

 

·        The Partner sends 1 participant to the event.

 

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

11/2020 –

11/2020

International event: “European instruments regarding the development of the metropolitan dimension”

 

Stuttgart, Germany

Detail activity:

Activity 6

Due to urbanization, cities continue to spread and interact with its surrounding areas. Europe’s future highly relies on the sustainable development of these functional urban areas. Therefore, we would like to focus on European instruments that support the dimension of European metropolitan regions. Special emphasis will be given to the revision of the EU territorial agenda and the development of a new Leipzig Charta during the German EU Council Presidency. 

 

Tasks and Responsibilities

·         The Partner sends 2 participants to the event.

 

 

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

02/2021 -

02/2021

International event: “Management of the European funds and opportunities for metropolitan areas in the new MFF 2021 - 2027 - A debate on the future of Europe”

 

Milan, Italy

Detail activity:

Activity 7

 

The event will focus on what it would be the best method to manage the European funds in the metropolitan areas. The debate will be concentrated on how the European funds can be used, and especially on how important they can be to improve the life of citizens. Participants will be included in the discussion on what kind help the European funds can give to the Metropolitan authorities and to its citizens.

Tasks and Responsibilities

 

·         The Partner sends 2 participants to the event.

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

03/2021 -

03/2021

International event: “ITI instrument for the Urban Agglomeration”

 

Zagreb, Croatia

Detail activity:

Activity 8

 

The City of Zagreb will organize and host the international event related to the EU territorial instruments aimed for fostering development of the metropolitan areas since the City of Zagreb plays the role of the Intermediary Body for the ITI instrument for the Urban Agglomeration of Zagreb. The aim of the event it to raise awareness on the importance of the ITI mechanism for development of metropolitan areas and initiate debates on the project of key importance.

 

Tasks and Responsibilities

·         The Partner sends 2 participants to the event.

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

05/2021 -

05/2021

International event: “Metropolitan Areas and ITI - Integrated Territorial Investments”

 

Porto, Portugal

Detail activity:

Activity  9

 

AMP will organize and host the international conference “Metropolitan Areas and ITI - Integrated Territorial Investments". Policy-makers, metropolitan governments, public institutions, stakeholders, local actors and citizens will debate and present some good practices. The event would be attended by international participants as well as local ones.

 

Tasks and Responsibilities

 

·        The Partner sends 2 participants to the event.

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

07/2021 -

07/2021

International event: “Capitalization of ESIF projects of urban and metropolitan governments and citizens involvement”

 

Barcelona, Spain

Detail activity:

Activity 10

 

AMB will organize a seminar on capitalization of ESIF projects in urban and metropolitan territories in order to present the programs and to promote and increase citizen participation within these projects. Besides local stakeholders and Camelot partners we'll invite the European Commission, the managing authority of the ERDF OP for Catalonia. We'll aim at creating a link between this activity with the local action group of the RiConnect URBACT project (Metropolitan government of Porto is a partner).

Tasks and Responsibilities

 

·        The Partner sends 2 participants to the event.

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

 

10/2021 –

10/2021

 

International event: “Smart Metropolis”

 

Gdańsk, Poland

 

 

 

 

 

Detail activity:

Activity 11

The Smart Metropolis Congress is an annual international conference which creates a space where:

1. local governmental decision makers are identifying the challenges on the metropolis issues (f.e. how to find the optimal way of communication between decision makers of the metropolitan, regional and state level) in simple language,

2. influential and recognizable politicians (such as Robert Biedron, former Mayor of the city of Słupsk) are involved

3. current problems that are vital in nationwide perspective are discussed (f.e. role of small towns in the metropolises)

4. journalists and influencers are convinced to support metropolitan initiatives,

5. metropolises are shown as the laboratories of knowledge, ideas and good practice, including implementation EU and international projects.

6. novelties in governance/new trends in managing the metropolitan areas are presented.

 

 

Tasks and Responsabilities

 

·        The Partner sends 2 participants to the event.

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

11/2021 -

11/2021

International event: “The role of culture in European relations”

 

Bari, Italy

Detail activity:

Activity 12

 

In the current global context, the European cultural model, which consists of the diverse cultures that shape it, is often considered a benchmark to refer to. The Metropolitan City of Bari intends to launch a forum and offer a platform for discussion focusing on the following issues: cultural Heritage; European Cultural Relations. The main institutions and experts from both public and private sector will be involved, as well as universities, practitioners and civil society organisations.

Tasks and Responsibilities

 

·        The Partner sends 2 participants to the event.

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

01/2022 -

01/2022

International event: “Democratic engagement and civic participation”

 

Craiova, Romany

 

Detail activity:

Activity 13

 

The Municipality of Craiova will host the international event “Democratic engagement and civic participation” through local activity groups where policy-makers, public institutions etc. and citizens will share experiences and best practices for local government decisions.

Tasks and Responsibilities

 

·         The Partner will organise the international event.

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

02/03/2020 -

28/02/2022

Documentary production

Milan

Detail activity:

Activity 14

 

A documentary will be shot during the duration of the project, presenting the various partners and their initiatives for civic participation. It will focus on the debates carried out at local level and during the international seminars. It will present the results obtained during the project and it will be disseminated during the final event. It will also be accessible directly from the website of the project.

Tasks and Responsibilities

 

·         The Partner will contribute to the production of the video according to the guidelines developed by the coordinator.

 

 

 

Date

Type of activity

Venue of the activity

02/03/2020 -

28/02/2022

Publication production

Online

 

Detail activity:

Activity 15

 

A publication will be elaborated and disseminated to the project participants and it will also be available directly on the project website. This publication will present the results of the project and local events.

Tasks and Responsibilities

·         The Partner will contribute to the production of the publication according to the guidelines developed by the coordinator.

 

 

Annex B: Budget

 

ITEMS

Unit type

Unit cost

Unitary number

TOTAL

International event in Craiova (Activity 13)

1.1 Accommodation for international participants

Per pax

170

17 pax * 2 nights

2.040,00

1.2 Meals for international participants

Per pax

140

17 pax * 2 lunch and 2 dinner

1.700,00

1.3 Event coordination and materials

Per event

 

1

1.480,00

 

 

 

Sub-total

5.220,00

Travel costs for the international events (Activities 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

2.1 Round-trip tickets travel for 2 delegates

Per pax

270

2 pax * 7 events

3.780,00

 

 

 

Sub-total

3.780,00

Local Activity (Activity 4)

2.1 Organisation of the local activity

Lump sum

1000

1

1.000,00

 

 

 

Sub-total

1.000,00

TOTAL

 

 

 

10.000,00

 

The following additional costs will be covered by the project:

- Accommodation, board and all other direct costs for the international events (Activities 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) are covered directly by the event organiser.

 

Annex C: template request for payment

Città metropolitana di Milano

Via Vivaio 1

20122 Milano

Italy

                                                                                                  

 

 


Subject: Request for payment - Project CAMELOT

Hereby we kindly ask you the advance of Euros as first instalment for the activities that City of Zagreb as a project partner, will implement within the project CAMELOT (Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together).

 

Date

Description of expenditures

Amount in Euro

 

 

First instalment (60%) – implemetation of project activities CAMELOT

6.000,00

 

 

Total amount

6.000,00

 

at the following bank account:

BANK DETAILS here

Best regards,

 

11th May 2020                                                                                  

                                                                                               

                                                                  Consiliul Local al Municipiului Craiova

 

Mayor Mr Mihail Genoiu

 

Annex D – Template for the website

 

 

 

 

 

 

The project « CAMELOT» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 

 

 

 

Applicable to the Strand 2.2 – "Networks of Towns"

 

8 events have been carried out within this project:

Event 1

Participation: The event involved  ...  citizens, including  ....  participants from the city of ... (country),

.... participants from the city of .... (country) etc.

Location / Dates: The event took place in ... (city, country), from  dd/mm/yyyy  to dd/mm/yyyy
Short description:  The aim of the event was …..

 

Event 2
Participation: The event involved  ...  citizens, including  ....  participants from the city of ... (country),

.... participants from the city of .... (country) etc.

Location / Dates: The event took place in ... (city, country), from  dd/mm/yyyy  to dd/mm/yyyy
Short description:  The aim of the event was …..

 

Event 3
Participation: The event involved  ...  citizens, including  ....  participants from the city of ... (country),

.... participants from the city of .... (country) etc.

Location / Dates: The event took place in ... (city, country), from  dd/mm/yyyy  to dd/mm/yyyy
Short description:  The aim of the event was …..


Event 4, 5, etc.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN