Hotărârea nr. 200/2020

HCL 200 STABILIREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A STRĂZILOR CU ÎMBRĂCĂMINTE DIN PAVAJ DE PIATRĂ BRUTĂ PIATRĂ SPARTĂ ŞI AMESTEC OPTIMAL ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

MUNICPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                                               

                                             HOTĂRÂREA NR.200

privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova

 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.79975/2020, raportul nr.80605/2020  întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.83672/2020 prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova și avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

           În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi completată prin Legea nr.10/2020, Hotărârii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

           În temeiul art. 129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. m, art.139, alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă tarife noi pentru activitatea de încărcare materiale, săpătură mecanizată cu buldoexcavator Newholland şi fundaţie piatră spartă şi reprofilare, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.255/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

Anexa 1

Nr. crt

1

Simbol lucrare

Denumirea lucrării

U.M.

TARIFE ACTUALIZATE

Preț unitar- lei/mp

Total chelt.

Directe

Valoare fara TVAlei/UM

Manopera

Utilaj - lei/ora

Lei/ora

Transport-lei/ora

Lei/UM

DA12C@1

Reprofilare strada in vederea executării lucrării de asternere a stratului de fundație din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat -cu AUTOGREDER

mc

4.01

35.97

40.64

53.26

2

DA12C@2

Reprofilare strada in vederea executării lucrării de asternere a stratului de fundație din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat -cu AUTOGREDER închiriat

mc

4.01

36.24

40.91

53.61

3

DA18B2

Strat de fundație din agregate in amestecuri optimale executate cu asternere mecanica : Rulou compactor închiriat si autogreder închiriat

mc

5.54

32.18

38.71

50.73

4

DA12C2

Strat de fundație din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER ÎNCHIRIAT SI CILINDRU COMPACTOR ÎNCHIRIAT

mc

6.01

36.24

43.24

56.66

5

TSC02 Bl@

Săpătură mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica , in pamant cu umiditate naturala, cu descărcare in depozit teren : UTILAJ NEWHOLLAND

lOcateg a ll-a

lOOmc

482.81

482.81

632.68

6

TSC35 B3@

încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4 mc pamant din categoroa a -ll-a , distanta < 10 m UTILAJ NEWHOLLAND

lOOmc

158.37

158.37

207.53

7

TSC 35 C31@

încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri (BULDOEXCAVATOR) de 1.5-4mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg distanta 11-20 m UTILAJ NEWHOLLAND

lOOmc

199.06

199.06

260.85

8

DA04B2

Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara - cel puțin 5 cm UTILAJ ÎNCHIRIAT

lOOmc

564.26

564.26

739.41

Anexa 2

CENTRALIZATOR TARIFE

pentru completarea tarifelor aferente activitatii de întreținere si reparații străzi cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra bruta,piatra sparta si amestec optima! in municipiu! Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt

Simbo! lucrare

Denumirea lucrării

U.M.

TARIFE ACTUALIZATE

Preț unitar- lei/mp

Totai chelt. directe

Valoare : fara TVA Lei/UM

Manopera

Utilaj -iei/ora

Lei/ora

Transport-lei/ora

Lei/UM

DE14A

Placi prefabricate din beton sau placi piatra la i trotuare așezate pe o fundație de beton de i 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de । 2 cm mortar de ciment, inclusive rostuirea

mp

27.43

31.83

41.71

2

1 t=Q    ;

r   ’

Q J

Pavaj executat cu pavele normale categ.l pe un substrat de MORTAR de ciment

mp

18.31

22.00

i 3 L_

DD02C

' 1,11               muu.

Pavai ex.-ci't. t cu pavele normale categ.l pe u.i sub. .nl do BETON de ciment

-UMJ-        nu -n-nni TriiB»t»ccr»r<«^st:.3axunait« -ZJ.                -  .1. WT

mp _

16.85

f r-x.-. .x za:. .. ' s:zm-

0.20

19.97

_

......Li"!

4

DD07A

(N.L.l)

Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavaje din calupuri

mp

Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o

5

DD07C

IN.L.2)

Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale

mp

Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adâncime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat    (RAADPFL    nu    deține

motocompresor mobil specific)

6

D 109 A

Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate

mp

7

RpAcBOlC

Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare

buc

Nota: pana la 100 kg așezat pe placa prefabricate din beton armat

8

DD01B

Pavaj executat cu calupuri pe un strat de mortar de ciment

mp

9

DA04B1

Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara - cel puțin 5 cm

lOOmc

Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon

10

DA12C1

Strat de fundație din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER

mc


8.05

0.42

9.91

12.99

8.05

0.42

9.91

12.99

16.23

19.03

24.94

35.75

37.87

79.44

104.10

17.06

0.20

20.18

26.44

544.07

544.07

712.95

6.01

35.97

42.97

56.31


11

DA12C@1

Reprofilare strada in vederea executării lucrării de asternere a stratului de fundație din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER

mc

4.01

35.97

40.64

53.26

12

DA12C@2

Reprofilare strada in vederea executării lucrării de asternere a stratului de fundație din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER închiriat

mc

4.01

36.24

40.91

53.61

13

DA12C ASIMILAT

Strat de fundație sau reprofilare din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu BULDOEXCAVATOR

mc

6.01

34.06

41.06

53.80

14

DA18B1

Strat de fundație din agregate in amestecuri executate cu asternere mecanica

mc

5.54

32.12

38.65

50.65

15

DG02A

Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica

mp

3.37

3.93

5.15

16

DG04B

Desfacere (demontat) bordura ( sau chenare) din piatra sau beton , de orice dimensiune

ml

6.54

7.63

10.00

17

DG03A

Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate - orice dimensiune

mp

6.15

7.18

9.41

18

Dl 12A

Refacerea de pavaje vechi executate din bolovani de rau si piatra bruta

mp

14.63

17.02

22.30

19

DE 10 A

Montat bordura din beton

ml

11.89

13.83

18.12

20

DE 11 A

Montat borduri mici din beton

ml

6.13

7.14

9.36

21

DE 13 A

Montat placi prefabricate din beton la trotuare pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment

mp

10.56

12.28

16.10

22

DA 06 A

Strat de agregate naturale cilindrate ( Fundație de balast sau nisip)

mc

23.25

8.88

35.96

47.12

23

DA 03 A

Scarificarea manuala in platforma drumului

mc

61.21

72.31

94.75

24

DH 08 A

Curățirea platformei drumului

mc

45.67

53.88

70.60

25

DH 14A

Curățirea manuala a șanțurilor si rigolelor

m

4.82

5.69

7.46

26

DE 15A

Săpătură in platforma drumului

mc

58.08

67.72

88.74

27

Dl 10 A

Refacerea de pavaje din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc

mp

14.91

17.31

22.68

28

DG 06 A

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate( îmbrăcăminte

mc

83.84

14.30

112.06

146.84

29

DG 06 B

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate(alei,trotuare sau fundatii

mc

66.99

10.72

88.83

116.40

30

DF 27 A

Pilot de dirijare a traficului

ora

17.64

20.84

27.31

31

TRAO1 A10

Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 10 km

to

9.93

9.93

13.01

32

TRAO1 AlOp

Transport rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 10 km

to

9.93

9.93

13.01

33

TSC 02 Bl

Săpătură mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica , in pamant cu umiditate naturala, cu descărcare in depozit teren lOcateg a ll-a

lOOmc

554.19

554.19

726.21

34

RpAcB02C

Coborârea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare - cu utilaj

buc

41.81

48.63

63.72

35

TSC35 B3

încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4 mc pamant din categoroa a -1 l-a , distanta < 10 m

lOOmc

181.79

181.79

238.21

36

TSC 35 C31

încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri (BULDOEXCAVATOR) de 1.5-4mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg distanta 11 20 m

lOOmc

228.49

228.49

299.42

37

TRAO1 A03

Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 3 km

to

2.98

2.98

3.91

38

TRA01 A03p

Transport rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km

to

2.98

2.98

3.91

39

TRAO1 A05

Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 5 km

to

4.97

4.97

6.51

40

TRAO1 A05p

Transport rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 5 km

to

4.97

4.97

6.51

41

DA18B2

Strat de fundație din agregate in amestecuri optimale executate cu asternere mecanica : Rulou compactor închiriat si autogreder închiriat

mc

5.54

32.18

38.71

50.73

42

DA12C2

Strat de fundație din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER ÎNCHIRIAT SI CILINDRU COMPACTOR ÎNCHIRIAT

mc

6.01

36.24

43.24

56.66

B j k t-। 43

-■■r'V'kvs. «   .cMt-TitE» ja.w • nanot. casări -nis<v»

<

73C 02 Bl@

'Săpătură mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda 'hidraulica , in pamant cu umiditate naturala, cu descărcare in depozit teren : UTILAJ NEWHOLLAND

lOcateg a ll-a

lOOmc

î

1 44

TSC35 B3@

- —

încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4 mc pamant din categoroa a -ll-a , distanta < 10 m UTILAJ NEWHOLLAND

lOOmc

45

TSC 35 C31@

încărcare in autovehicul cu încărcător frontal, pe pneuri (BULDOEXCAVATOR) de 1.5-4mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg distanta 11 20 m UTILAJ NEWHOLLAND

:d

j 46

j

DA04B2

Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara - cel puțin 5 cm UTILAJ ÎNCHIRIAT

lOOmc

Lj

Nota : in impietruiri cu

adunarea materialelor in sul sau cordon      |

482.81

482.81

632.68

15837

158.37

207.53

199.06

199.06

260.85

564.26

564.26

739.41