Hotărârea nr. 20/2020

HCL 20 PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.47T/2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. NIELA COM S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                     

   HOTĂRÂREA NR.20

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47T/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.3000/2020, raportul nr.7998/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.9001/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47T/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L. și avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit. g, art.154 alin.1, art.108, art.196 alin.1 lit.a și art.306 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărĂŞte:

 

  Art.1. Se aprobă prelungirea, cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 01.08.2027, a duratei contractului de concesiune nr.47T/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L., ce are ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 152,00 mp, situat în cartier Craioviţa Nouă, bd. Oltenia, nr.55, la parterul blocului 61A, cu destinaţia de terasă, aferentă spaţiului comercial deţinut de S.C. Niela Com S.R.L.

Art.2.  Renegocierea redevenţei pentru terenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se va face prin raport de evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul  Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune nr.47T/2005.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2004.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară și S.C. Niela Com S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU