Hotărârea nr. 2/2020

HCL 2 ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2019 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AL ANILOR PRECEDENŢI

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                   

                                                                  

 

          HOTĂRÂREA NR. 2

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.1062/2020, raportul nr.1065/2020 al Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.1248/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi şi rapoartele nr.4/2020 al Comisiei I - Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.6/2020 al Comisiei II -  Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.8/2020 al Comisiei III - Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.10/2020 al Comisiei IV - Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.12/2020 al Comisiei V - Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile cap.V, art.5.17.3, art.5.19 din Normele Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/13.12.2019, modificat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3799/24.12.2019 şi art.58.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi, în sumă de 4.868.174,18 lei.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   CONTRASEMNEAZĂ,

       

  SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

    Nicoleta MIULESCU