Hotărârea nr. 199/2020

HCL 199 STABILIREA UNOR TARIFE PENTRU ACTIVITĂŢILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                         

                                                                                                 

 

 HOTĂRÂREA NR.199

privind stabilirea unor tarife pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 25.06.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.78752/2020, raportul nr.81479/2020 al Direcţiei Servicii Publice și nr.82789/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune stabilirea unor tarife pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova și avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002, Hotărârii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

În temeiul art. 129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. m, art.139, alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.  Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.248/2019.

      Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

   Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa la HCL nr.199/2020
CENTRALIZATOR TARIFE
" I TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE CIMITIRE ( Craiova- Nord, Sineasca, Ungureni si Dorobantia)"
CARE APARTIN CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
-CONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI
-LUCRARI FUNERARE
-SERVICII PRESTATE
Manopera si utilaj - daca este cazul
NOTA:
"Din Regulamentul de functionare al cimitirelor apartinand Consiliului Local al Municipiului Craiova si administrate de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova ( Craiova Nord, sineasca, Dorobantia si Ungureni) sunt exceptate de la plata concesionarii mormintele si operele comemorative de razboi din cimitirele Sineasca si Ungureni ce se supun regimului special prevazut de Normele Tehnice din 2004 si regulamentului din 2004 privind Infiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi precum si legislatia actuala in domeniu,"
Materialele folosite de catre unitatea noastra la executarea lucrarilor funerare nu sunt cuprinse in prezentele tarife.Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz mentionate.
"In cazul in care exista si exceptii, in sensul ca diversi concesionari solicita executarea unei lucrari funerare din materiale dorite de catre concesionar( ex lucrare numai din beton turnat, alta marca de beton decat cea prezentata sau lucrare din placi prefabricate- materiale aduse de concesionar, etc) R.A.A.D.P.F.L. Craiova va executa lucrarea folosind articolele de deviz din Indicatorii de Norme de devize corespondente lucrarii solicitate , chiar daca nu exista un tarif aprobat ."
Nr. Crt."CONCESIONARE LOCURI DE VECI IN CIMITIRELE CRAIOVA NORD, SINEASCA, UNGURENI SI DOROBANTIA"Tarife propuse
1Valoare concesionare locuri de veci CIMITIR UNGURENI"zona ""0"" = lei TVA inclus""Zona "" I "" = Lei TVA inclus"Zona a II- a = lei TVA inclus
LEI/LOC/AN (25 ANI)13.5210.136.75
LEI/LOC/AN (7 ANI)27.0620.2916.90
2Valoare concesionare locuri de veci CIMITIR SINEASCA"zona ""0"" = lei TVA inclus""Zona "" I "" = Lei TVA inclus"Zona a II- a = lei TVA inclus
LEI/LOC/AN (25 ANI)13.5210.136.75
LEI/LOC/AN (7 ANI)27.0620.2916.90
3Valoare concesionare locuri de veci CIMITIR CRAIOVA NORD"zona ""0"" = lei TVA inclus""Zona "" I "" = Lei TVA inclus"Zona a II- a = lei TVA inclus
LEI/LOC/AN (25 ANI)13.5210.13Nu exista
LEI/LOC/AN (7 ANI)27.0620.29Nu exista
4Valoare concesionarelocuri de veci CIMITIR DOROBANTIA"zona ""0"" = lei TVA inclus""Zona "" I "" = Lei TVA inclus"Zona a II- a = lei TVA inclus
LEI/LOC/AN (25 ANI)Nu exista10.136.75
LEI/LOC/AN (7 ANI)Nu exista20.2916.90
Nr. Crt.TARIF DEPASIRE SUPRAFATA CONCESIONATA LOC DE VECI STANDARD ( 2.5 X1.2 m SAU 3 X 1.5 m)
1TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013) CIMITIR UNGURENI "zona ""0"" = lei TVA inclus""Zona "" I "" = Lei TVA inclus"Zona a II- a = lei TVA inclus
LEI/mp/AN (25 ANI)4.513.372.24
LEI/mp/AN (7 ANI)9.026.755.63
2TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013) CIMITIR SINEASCA"zona ""0"" = lei TVA inclus""Zona "" I "" = Lei TVA inclus"Zona a II- a = lei TVA inclus
LEI/mp/AN (25 ANI)4.513.372.24
LEI/mp/AN (7 ANI)9.026.755.63
3TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013) CIMITIR CRAIOVA NORD"zona ""0"" = lei TVA inclus""Zona "" I "" = Lei TVA inclus"Zona a II- a = lei TVA inclus
LEI/LOC/AN (25 ANI)4.513.37Nu exista
LEI/LOC/AN (7 ANI)9.026.75Nu exista
4TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013) CIMITIR DOROBANTIA"zona ""0"" = lei TVA inclus""Zona "" I "" = Lei TVA inclus"Zona a II- a = lei TVA inclus
LEI/mp/AN (25 ANI)Nu exista3.372.24
LEI/mp/AN (7 ANI)Nu exista6.755.63
Nr.crtDENUMIRE PRODUS/SERVICIUU.MTARIFE ACTUALIZATE
PRET fara TVA ( Lei)
1Eliberare duplicat act de concesiune loc de inhumarebuc22.16
2Inchiriere camera frigorifica capela Ungureni ora7.00
3Inchiriere capela noua cimitir Ungureni24 ore110.00
4Eliberare adeverinta pentru notariatbuc22.00
5"Acord executare lucrari de placare(finisaje) a constructiei funerare cu granit /marmura in cimitirele Sineasca, Craiova Nord si Ungureni"buc229.99
6Acord executare lucrare constructie funerara in cimitirul Dorobantiabuc229.99
7Transport funerar pentru decedatii pauperiinhumare147.12
8Acces auto in cimitirbuc30.01
9Inchiriere capela Cimitir Sineasca si Craiova Nord24 ore75.99
Nr. Crt.Simbol LucrareDenumire Articole folosite in devize lucrari constructii funerareUM TARIFE ACTUALIZATE
Lei Manop.UtilajLei Total chelt.dirLei valoare fara TVA
1RPCO72A1Confectii metalice= manopera +utilaj-daca este cazulkg4.645.427.10
2N.L.Taierea betonului cu discul diamantat= manopera +utilaj-daca este cazulm5.417.0113.3717.52
3RPCT03C1Demolarea peretilor de caramida= manopera +utilaj-daca este cazulmc86.60102.53134.36
4RPCT09D1Demolarea elementelor din beton simplu si beton armat= manopera +utilaj-daca este cazulmc265.96313.62410.97
5RPCA02A1Sapatura de pamant= manopera +utilaj-daca este cazulmc151.70179.20234.82
6RPCA06A1Umplutura de pamant=manopera +utilaj-daca este cazulmc14.1116.6821.86
7RPCB06A1Preparat si turnat beton B150= manopera +utilaj-daca este cazulmc114.05134.42176.15
8RPCG07A1Zidarie din blocuri mici de beton (boltari)= manopera +utilaj-daca este cazulmc127.89150.41197.10
9RPCC01A1Cofraje= manopera +utilaj-daca este cazulmp24.6228.9437.93
10RPCD01A1Armatura otel beton= manopera +utilaj-daca este cazulkg1.551.822.38
11RPCJ08A1Tencuieli la pereti interiori= manopera +utilaj-daca este cazulmp22.6226.5234.76
12RPCJ49B1Tencuieli exterioare= manopera +utilaj-daca este cazulmp38.9245.3759.45
13RPCR01A1Zugraveli simple(spoieli de var)= manopera +utilaj-daca este cazulmp2.342.753.60
14TRBA01XDTransport material cu roaba = manopera +utilaj-daca este cazulto33.6939.8052.15
15RpCK23B1Mozaic turnat si frecat manual = manopera mp37.5144.2057.92
16RpCM01B1 asimilatMozaic turnat la pereti mp55.5465.3685.65
17RpCM08A1 Buciardat Mozaic la pereti mp35.6941.9554.97
18RpCM08B1 Frecat Mozaic la pereti mp12.9215.2319.96
19TSC02D1 asimilatIncarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj-daca este cazul100mc334.81438.73
311.58408.29
20TRA01A10/A10PTRansport AUTO pamant/semifabricate/moloz= manopera +utilaj-daca este cazulto9.9313.01
21RPCB07A1Preparat si turnat beton B200= manopera +utilaj-daca este cazulmc172.33203.14266.20
22Ora RegieLucrari diverse neprevazuteora17.3220.5126.88
23N.L.Mozaic turnat manual si frecat mecanicmp26.747.7839.2851.47
24RpCT09G1Spargerea betonului simplu si armat cu mijloace mecanicemc98.6777.48193.81253.96
25ORA REGIE Diverse lucrari efectuate de pietrari/muncitori calificatiora17.8421.0527.58
26NLMozaic turnat manualmp20.8224.5232.13
27N.L. Sapatura mecanica cu minibuldoexcavatormc35.3446.31
Articolele mentionate mai sus sunt folosite la lucrarile funerare standard;In cazul in care concesionarul solicita executarea
"unei lucrari cu alte materiale ( ex: constructie numai din beton turnat, alta clasa de beton fata de cel folosit de unitatea "
"noastra : B250, etc), R.A.A.D.P.F.L. Craiova isi rezerva dreptul de folosi articolele de deviz din Indicatoarele de profil"
Nr. Crt.Denumire SERVICII INHUMARIUM TARIFE ACTUALIZATE
Lei Manop.UtilajLei Total chelt.dirLei valoare fara TVA
1Inhumare in groapa simpla loc327.66385.9505.68
2"Inhumare in cripta cavou ( constructie veche, cu deshumare oseminte) Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz///// CONSTRUCTIE VECHE, CU DESHUMARE; "loc182.75242.94318.35
3"Inhumare in cripta cavou ( constructie noua, fara deshumare) Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz///// CONSTRUCTIE NOUA , FARA DESHUMARE "loc165.43193.79253.94
4"Inhumare in groapa CRIPTE suprapuse cu capac, placi recuperate Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz.//// CONSTRUCTIE VECHE, CU DESHUMARE"BUC170.44199.73261.72
5"Inhumare in groapa CRIPTE suprapuse cu capac, (fara placi ) Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz.//// CONSTRUCTIE FUNERARA NOUA, FARA DESHUMARE)"BUC127.89149.56195.98
6"Inhumare in groapa boltita suprapusa, jos, prin fata locului Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz"loc229.83270.27354.17
7"Inhumare in groapa boltita sau cripte suprapuse- partea de sus, prin fata locului Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz"loc204.96240.88315.65
8"Inhumarea decedatilor pauperi Nota: materialele folosite ( caramida, nisip, ciment, var, etc) nu sunt incluse in prezentul tarif, acestea adaugandu-se in deviz conform articolului de deviz"loc250.92295.25386.89
II. TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE INTRETINERE
GRADINA ZOOLOGICA DIN PARCUL N. ROMANESCU
Manopera si utilaj - daca este cazul
Nr. Crt.Simbol LucrareDenumirea LucrăriiUMTARIFE ACTUALIZATE
Lei ManopUtilajLei Total chelt.dirLei valoare fara TVA
1NML1"Tarif ingrijire animal carnivor( leu,lup, etc)"buc22.8024.6532.30
2NML2"Tarif de ingrijire animal omnivor(urs,etc)"buc13.7515.2319.96
3NML3"Tarif de ingrijire a unui animal ierbivor(cerb,etc)"buc9.5310.8314.20
4NML4Tarif de intretinere a unei pasari decorative si a unei pasari carnivorebuc2.033.033.97
5RPCA01A1Sapatura de pamantmc54.6864.6084.65
6RPCB07A1Turnat beton B200mc172.33203.14266.20
7RPCG07A1Zidarie din blocuri mici din beton ( boltari)mc127.89150.41197.10
8RPIF05A1Taierea tablelor de otel cu flacara oxiacetilenicabuc2.512.943.85
9RPCJ21A1Tencuieli interioare driscuitemp58.6168.7490.08
10RPCJ49A1Tencuieli exterioare driscuitemp29.0234.0744.65
11RPCR08A1Zugraveli interioare obisnuitemp8.6810.2313.41
12RPCR54A1Zugraveli lavabile exterioaremp6.527.6510.03
13RPCP01B1Confectie metalicakg12.3814.4718.96
14RPCR42B1Vopsitorie tamplarie metalicamp32.8138.4950.44
15RPCI15A1Invelitoare din tabla Zn ondulatamp25.6430.1139.46
16RPIF07ASuduri electriceml5.486.378.35
17RPCD01A1Armatura din otel kg1.551.822.38
18RPCC01A1Cofrajemp24.6228.9437.93
19RPCR51A1Vopsitorie teviml2.873.384.43
20RPCT33A1Demontat tamplarie din lemnmp7.518.8611.61
21RPCT09E1Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat manualmc318.98376.15492.91
22RPCQ04F1Montat geam tras 4mmmp19.1322.3729.32
23RPCP06A1Panouri din plasa de sarmamp34.0439.8052.15
24RPCR47A1Vopsit cu email alchidal la balustrademp41.5448.6363.72
25RPCB19A1Beton B100 turnat in cofrajemc199.21234.88307.79
26RPCT17A1Demontat grinzi metaliceto322.02379.78497.67
27RPCB06A1Beton B150 turnat in fundatiimc114.05134.42176.15
28RPCB06B1Beton B150 turnat in centurimc191.83225.82295.91
29RPCB06C1Beton B150 turnat in pereti despartitorimc205.77242.45317.71
30RPCB07B1Beton B200 turnat in cuzinetimc181.59214.38280.93
31RPCB08A1Beton B250mc187.69220.63289.12
32RPSA16B1(asim)Inlocuit tv peval Φ 16ml45.0052.6969.05
33RPSA16C1(asim)Inlocuit tv pexal Φ20m45.0052.6969.05
34RPSA16D1(asim)Inlocuit tv pexal Φ25m48.8257.1674.91
35RPSB23A1Inlocuit tub PVC Φ32m37.9744.5258.34
36RPSB23B1Inlocuit tub PVC Φ40m40.7947.8462.69
37RPSB23E1Inlocuit tub PVC Φ110m56.6366.3986.99
38RPSD32A1Inlocuit robinet de trecere Φ1/2buc20.1223.5230.82
39RPSD32B1Inlocuit robinet de trecere Φ3/4buc25.1529.4038.52
40RPSF09A1Desfundat coloana de scurgereml11.7913.9118.23
41RPCA06A1Umplutura de pamantmc14.1116.6821.86
42EH01A1(asimilat)Verificare instalatie electrica joasa tensiune montata pe gardul de protectie la animaleora15.2817.8123.34
43RPED10A1(asimilat)Demonatre cablu electric jpasa tensiune montat pe gardul de protectie la animalem4.985.877.70
44RPED02A1(asimilat)Inlocuire cablu electric joasa tensiune montat pe gardul de protectie la animalem13.7316.1321.14
45RPCR31B1Vopsitorie cu email pe tamplarie de lemn la interior si exterior cu 2 straturi de vopseamp21.7125.4333.33
46RPCR12B# (asimilat)Vopsitorie tamplarie cu lac ( lazura)mp17.46fara utilaj(R.A.A.D.P.F.L. Craiova nu detine macara de fereastra20.3026.60
47NLCarat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 20 mto25.9830.7640.31
48NLCarat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 50 mto50.0659.2777.67
49 NSLMaturat alei1000 mp29.4834.8945.72
50NSLIntretinere curatenie1000mp13.1815.6120.45
51NSLSpalat manual cu furtunul1000mp16.2819.2825.26
52NSLIncarcat manual pamant si resturi vegetalemc11.5413.6717.91
53NL"Intors , adunat, si cladit fan uscat"kg0.690.821.07
54TSH12A1Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti100mp11.3613.4517.63
55RPCP07A1Repararea panourilor din plasa de sarma la imprejmuire impletita sau tesatura simpla100 mp5.416.328.28
56RpCR44B1Vopsitotrie cu email alchidal pe tamplarie de metalica la interior si exterior in constructii existente - 2 straturimp36.3942.6155.84
57RpCR47A1Vopsitotrie cu email la balustrade grile si parapete metalice la constructii existentemp41.5448.6363.72
58RpCR31B1"Vopsitotrie cu email alchidal pe tamplarie de lemn(USI,FERESTRE, OBLOANE )in a constructii existente la int si ext"mp21.7125.4333.33
59RpCS16A1Inlocuire pe portiuni la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma Zn montata pe stalpi metalici - 2 m inaltimem17.7220.7727.22
60RpCS17A1Reparatii la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarmamp7.448.7411.46
61RpCR04A1Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - pana la 500 mpmp2.923.444.50
62RpCR04B1Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - peste 500 mpmp2.733.244.24
63RpSF04A1"Evacuarea apei din subsol cu galeata, inclusiv transportul"mc17.5720.6727.09
64EC02XAMontat cablu pe suporti (LEA) m10.7012.6216.54
65RpEE03B1Inlocuire prizabuc9.2210.8114.16
66RpEE02A1Inlocuire COMUTATOR UNIPOLARbuc8.409.8612.93
67RpEF03A1Inlocuire APLICAbuc11.0212.9416.96
68RpEF13A1Inlocuire LAMPA - BEC - in interiorbuc2.573.033.97
69RpEF02A2Inlocuire corp de iluminat cu dulie tip din portelanbuc6.367.469.78
70RpCR27B1Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie de lemn la int si ext exec in 3 straturimp23.8227.8236.46
71RpIC80A1"Inlocuit sau intercalat fitinguri (cot mufa teu, niplu, reductii)...3/8-1"buc15.6918.4324.15
72CO25ACaptuseli la peretii de patule din impletitura de nuiele cu d=2cm mp21.0424.7832.48
73TsG1A1Degajarea terenului de frunze şi crengi100 mp28.0633.2243.53
74RpCA06A1Umplutura de pamantmc14.1116.6821.86
75RPCE13B1"Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu...mortar de ciment în grosime de 3,5 - 4 cm, armat cu plasa de sârma neagra de 2,5 mm având ochiuri de 30/30 mm, aplicat în scafe"mp24.7229.1038.14
76RpSA16B1 (asim)Inlocuit teava pexal 16m44.3652.0268.17
77RpSA16C1 (asim)Inlocuit teava pexal 20m44.3652.0268.17
78RpSA45B1"Inlocuit fitinguri 1/2"""buc22.0525.7833.78
79RpSB24D1Inlocuit COT PVC 110buc24.5528.8237.77
80RpCR25A1Zugraveli lavabile interioaremp8.039.4212.35
81Ora regie/ N.L."Diverse intervenţii si lucrari neprevăzute, etc"Ora17.3220.5126.88
82TRBA04XCTrasport materiale prin purtare directăto29.1034.4545.14
83TRIB06XEÎncărcarea materialelorto10.3912.3016.12
84TRIB14XFDescărcarea materialelorto7.979.4412.37
85NLCosit ( intr-un strat) suprafete cu motocositoarea STIHL100mp19.2322.7629.82
86NLTuns ( intr-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRX 100mp13.8616.4821.60
87NLTuns ( intr-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRG100mp4.505.326.97
88NLEvacuat apa de pe suprafete cu motopompa SHE GX 120mp0.350.420.55
Materialele folosite de catre unitatea noastra la executarea lucrarilor de mai sus nu sunt cuprinse in prezentele tarife.Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz/normele locale mentionate.
III. TARIFE PENTRU LUCRĂRI DE SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI
MARCAJE SI INDICATOARE RUTIERE
Tarife manopera si utilaj - daca este cazul
Nr. crt.Simbol Denumire lucrareU.M.Pret manoperaUtilajvaloare Chelt.directeLei valoare fara TVA
1RpEF13Înlocuire bec/lampa semaforbuc2.843.304.33
2EE08XSchimbat siguranţebuc3.053.554.65
3RpEE05F1Înlocuit buton comandăbuc17.3120.0826.31
4RpEE02A2 ***Înlocuit duliebuc7.088.2110.76
5AtE08AVerificat programatoare electronicebuc375.36430.39563.99
6AtE05AVerificat şi schimbat releebuc78.6090.50118.59
7AtE27/B1Verificat plăci electronice pentru semafoarebuc308.37353.22462.86
8RpEH01XAVerificat circuite sub 1kVbuc32.4837.2848.86
9RpEH06XAVerificat prize de pământarebuc78.2889.66117.50
10EC02XAMontat cablu pe suporţi (LEA)ml12.1314.1118.49
11EC03XAMontat cablu pentru semafoare (LES)ml4.054.716.17
12EE11XA"Montat corp semafor auto, cronometre"buc141.61164.75215.89
13EE 11XaMontat corp de semafor pentru pietonibuc141.61164.75215.89
14DF13XAaMontat stâlp pentru semafoarebuc33.965.0744.6358.49
15AtA03DMontarea dulapurilor de semaforizarebuc189.45219.62287.79
16EE12XAMontat lampă cu lumina intermitentăbuc40.4647.0761.68
17RPEE11XCDemontat corp de semaforbuc8.109.4212.35
18AtE27A1Incercat şi verif. dulap cu echip electronic pt sembuc166.05190.20249.24
19DF11XAaMontat stâlpi pt indicatoare (inclusive borne pt. delimitare)buc25.621.6931.5541.34
20DF11XAaaMontarea pragurilor de solbuc25.622.5232.3842.43
21DF20AMont. ind. de circulatie fără colier exec în terenbuc5.936.889.02
22DF20BMont. ind. de circulatie cu colier exec.în terenbuc27.3731.7641.62
23DF20A/Montarea ind cu nume de străzi pe ziduribuc5.711.688.3410.93
24DF22A/a"Demontat stâlpi pt indicatoare, borne"buc4.553.388.6811.37
25DF22B/aDemontarea stâlpilor metalici pt semafoarebuc13.318.4523.9431.37
26DF21ADemontarea indicatoarelor de circulaţiebuc4.335.046.60
27DF02/aVopsit suprafeţe nemetalice în terenmp11.0712.8616.85
28DZ35/aVopsit suprafeţe metalice în terenmp10.9812.7716.74
29DG04B/aDesfacere borduri din betonml6.613.3811.0814.52
30DH26ACuraţirea prin spălare a ind. de circulaţiemp12.4214.4918.98
31DZ36AVopsit/executat ind. Cu şablon şi folie reflectorizantă asimilatmp73.6685.99112.69
32RpCP01AExecutat construcţii metalice din profilekg12.0814.1618.55
33RpCP06B/aExecutat construcţii metalice din tablă tip panoump62.9373.9896.95
34DF17A/AR300Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de zi)mp9.733.2114.5319.04
35DF17A/AR300Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de noapte)mp11.433.2116.3021.36
36DF17A/L90ITAExecutat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)mp9.732.2313.5517.76
37DF17A/L90ITAExecutat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)mp11.432.2315.3220.08
38DF17A/AR30PROExecutat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)mp9.731.7213.0417.08
39DF17A/AR30PROExecutat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)mp11.431.7214.8119.40
40NML"Scriere cu pensula litere /2,5 – 5 cm"buc0.300.360.47
41DF11XA/aÎndreptarea stâlpilor metalici pentru indicatoarebuc16.5619.3125.31
42DF20A/aÎndreptat ind. de circulaţie fără a le demontabuc2.893.364.40
43RpCA02A1Săpătura de pământ în condiţii şi poziţii grelemc169.50197.74259.12
44RpCB07A1Turnat beton capace camere de trageremc170.85201.55264.11
45DG06BSpargere şi desfacere beton pe supr. limitate .aleimp66.6210.1487.86115.13
46DG06ASpargere şi desf. beton pe supr. limit. carosabilmp83.3713.52110.79145.18
47DG05ADesfacere îmbrăcăminte asfalticămp10.6412.4116.26
48NMLDispecerizare trafic centru de monitorizare/ora regieore18.8622.1028.96
49RPCA06A1Umplutura cu pământmc15.7718.4024.11
50Ora regie 1Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori necalificati ora19.7122.9930.12
51Ora regie 2Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori calificatiora21.6425.0132.77
52RPCA01A1Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1.00 m latime si 1.5 adancimemc62.0972.3294.77
53RpCR44B1Vopsitul cu email alchidal pe tamplarie metalica executata in ateliermp36.3942.6155.84
54RpCR45A1Vopsirea in culori de ulei la balustrade grile si parapete metalicemp25.3929.8039.05
55NML1"Schimbarea usilor defecte de la corpurile de semafor, lampi filatoare si cronometre"buc9.9911.6415.26
56NML2Curăţire prin spălare a corpurilor de semaformp13.1915.3720.14
57NML3Demontat linie electrică aerianăml2.402.803.66
58NML4Demontat dulap electricbuc40.5047.1161.73
59NML5Schimbat parasolar la un corp de semaforbuc5.065.897.72
"Tarifele nu cuprind si materialele necesare executarii lucrarilor, acestea vor introduse in situatiile de lucrari "
IV. TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE INTRETINERE A SUPRAFETEI DE JOC DIN
"COMPLEXUL SPORTIV CRAIOVA - STADIONUL DE FOTBAL ""ION OBLEMENCO"""
Manopera si utilaj - daca este cazul
Nr. Crt.Simbol LucrareDenumirea LucrăriiUMTARIFE ACTUALIZATE
Lei Manop.UTILAJLei Total chelt.dirLei valoare fara TVA
Articole Zone Verzi
1NLImprastiat nisip (nisipare) pe suprafata de joc100 mp2.762.225.497.19
2NLAerare mecanica - executata doar pe lungimea terenului de joc100 mp1.043.334.565.97
3NLAerare mecanica - executata atat pe lungimea terenului de joc cat si pe latimea terenului de joc100 mp2.086.669.1311.96
4NLSuprainsamantare100 mp2.086.669.1311.96
5NLAplicarea mecanizata a ingrasamintelor solide100 mp0.170.550.740.97
6NLCărat pamant si resturi vegetale cu coşul la 20 m distanta to25.9830.7640.31
7NLCărat pamant si resturi vegetale cu coşul la 50 m distanta to50.0659.2777.67
8NSLSpălat manual cu furtunul1000 mp16.2819.2825.26
9NSL"Încărcat manual pământ, nisip, etc. si resturi vegetale "mc11.5413.6717.91
10TSH12A1 (asimilat)Udarea suprafeţelor cu furtunul de la hidranti pentru racorirea gazonului100 mp11.3613.4517.63
11TSH12B1Udarea suprafeţelor cu furtunul de la CISTERNA100mp11.36*) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica *) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica 13.4517.63
12NLAerare manuala100 mp16.6219.6725.78
13NL"Combaterea daunatorilor, bolilor si fertilizat cu pompa Vermorel"100 mp32.9138.9651.05
14NLCarotarea mecanica100 mp1.213.885.316.96
15NLGreblarea manuala a dopurilor rezultate in urma carotarii100 mp8.349.8812.95
16NLScarificarea mecanizata a suprafetei de joc100 mp0.692.223.043.98
17NLGreblarea manuala a resturilor vegetale rezultate in urma scarificarii mecanizate100 mp8.349.8812.95
18NL"Efectuarea tratamentelor mecanizate de fertilizare lichida, tratamente impotriva daunatorilor si bolilor"100 mp0.090.280.590.78
19Ora RegieDiverse lucrari: montare/demontare folie pentru protectia gazonului impotriva inghetuluiora17.3220.5126.88
20Ora RegieDiverse lucrari: montare/demontare instalatie pentru fotosinteza artificiala + supraveghere instalatie fotosinteza artificialaora17.3220.5126.88
21Ora RegieDiverse lucrari: montare/demontare plasa de protectie pentru umbrirea suprafetei de jocora17.3220.5126.88
22Ora Regie"Diverse lucrari: supraveghere instalatie de irigat, montat/demontat ventilatoare, etc."ora17.3220.5126.88
23NLCompactarea suprafetei de joc100 mp0.521.662.272.97
24NLGreblarea manuala a gazonului dupa finalizarea unei actiuni sportive100 mp7.268.6011.27
25TSH4A1"Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 10 cm"mp3.293.895.09
26TSH4B1"Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 20 cm"mp4.675.547.26
27TSH4C1"Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 30 cm"mp6.067.179.40
28TSH4D1"Mobilizare manuala, teren tare, adancime 10 cm"mp4.855.747.52
29TSH4E1"Mobilizare manuala, teren tare, adancime 20 cm"mp7.108.4011.00
30TSH4F1"Mobilizare manuala, teren tare, adancime 30 cm"mp9.5311.2814.78
31TSH5A1"Asternere pamant vegetal, grosime 10 cm"mp1.912.262.96
32TSH5B1"Asternere pamant vegetal, grosime 15 cm"mp2.252.663.49
33TSH5C1"Asternere pamant vegetal, grosime 20 cm"mp2.422.873.76
34TSH5D1"Asternere pamant vegetal, grosime 30 cm"mp3.124.614.84
35TSH9A1Semanat manual gazon100 mp83.4898.84129.52
36NLTuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns TORRO PROSTRIPE 560 (numai manopera)100 mp6.93materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie8.2110.76
37NLEfectuat tratamente cu “ATOMIZOR A203”100 mp9.71materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie11.3514.87
38NLMaturat suprafete cu turbina de aer (turbosuflanta)100mp1.38materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie1.642.15
39NLTuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns cu tamburi elicoidali (numai manopera)100 mp2.08materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie2.473.23
40NLEfectuare marcaje suprafata de joc - fotbalm0.74materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie0.881.16
Articole Mobilier Urban
1RPCA01A1Sapaturi de pamant in spatii limitatemc54.6864.6084.65
2RPCA06A1Umplutura de pamantmc14.1116.6821.86
3RPSA16D1 (asim)Inlocuit teava pexal Ø25ml48.8257.1674.91
4RPSD49A1"Montat robineti pentru hidrantii de gradina 1/2"" - 1"""buc52.1161.0379.98
5RPSD49A1 (asim.)Montat aspersoarebuc52.1161.0379.98
6RPSA45A1Inlocuit fitinguri PE32 + piese de legaturabuc22.0525.7833.78
V. TARIFE PENTRU ACTIVITATEA
DE VIDANJARE si INTRETINERE A TOALETELOR ECOLOGICE
SI ACTIVITATEA DE INTRETINERE A TOALETELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
Manopera si utilaj - daca este cazul
Nr. Crt.Simbol LucrareDenumirea LucrăriiUMTARIF ACTUALIZAT
Lei Manop.utilajLei Total chelt.dirLei valoare fara TVA
1N.L."Vidanjat cu motopompa toaleta ecologica ( fara materiale de curatenie, etc)"buc3.820.695.216.83
2N.L."Tarif orar decontare ore lucrate de catre personalul angajat care asigura functionarea toaletelor publice(materialele nu sunt incluse in tarf - hartie igienica, solutii de curatare, etc)"ora 17.3220.5126.88
Nr. Crt.Tipul şi marca mijlocului autoTARIF ACTUALIZAT
"Lei/ Ora Funcţ. (se adauga ch.ind,profit si TVA)""Lei/ Oră Aştept./ Flux Tehnologic (se adauga ch.ind,profit si TVA)"
1"Autovidanja MAN L200/8150 - 7.5 tone(La tariful autovidanjei se vor adauga doar cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul aferent)"74.2628.16
" VI. TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE AMENAJARE, INTRETINERE SI "
INFRUMUSETARE A ZONELOR VERZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
Manopera si utilaj - daca este cazul
Nr. Crt.Simbol LucrareDenumirea LucrăriiUMTARIFE ACTUALIZATE
Lei Manop.UTILAJLei Total chelt. dir.Lei valoare fara TVA
1NSLCurăţirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 15 cm.Mp.0.500.580.76
2NSLCurăţirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 16-30cm.Mp.0.570.660.86
3NSLCurăţirea manuală a zăpezii afanatei cu grosimea peste30 cm.Mp.0.951.111.46
4NSLCurăţirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea pana15 cm.Mp.0.760.891.17
5NSLCurăţirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea până la 16-30 cm.Mp.0.951.111.46
6NSLCurăţirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea peste 30 cm.Mp.3.053.584.69
7NSLCurăţirea manuală a gheţii cu grosimea pana la 3 cm.Mp.1.521.782.33
8NSLCurăţirea manuală a gheţii cu grosimea între 3-5 cm.Mp.2.022.373.11
9NSLCurăţirea manuală a gheţii cu grosimea intre 5-7 cm.Mp.3.053.584.69
10NSLCurăţirea manuală a gheţii cu grosimea peste 7 cm.Mp.4.345.086.66
11NML1A1Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroanaBuc.88.12102.97134.94
12NML1B1Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroanaBuc.55.9065.3285.60
13NML1A11"Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana, cu ajutorul emondorului sau motoferastraului"Buc.58.040.8668.6990.02
14NML1B11Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroana cu ajutorul emondorului sau motoferastrauluiBuc.41.920.4349.4264.76
15NLElagaj artificial la arboriBuc.0.690.821.07
16NLCărat pamant si resturi vegetale cu coşul la 20 m distanta To.25.9830.7640.31
17NLCărat pamant si resturi vegetale cu coşul la 50 m distanta To.50.0659.2777.67
18NSLMăturat alei1000 Mp.29.4834.8945.72
19NLCombaterea dăunătorilor şi bolilor cu pompa vermorel100 Mp.32.9138.9651.05
20NSLÎntreţinere curăţenie1000 Mp.13.1815.6120.45
21NSLRăzuit la bordurăMl.0.400.480.63
22NSLSpălat manual cu furtunul1000 Mp.16.2819.2825.26
23NSLÎncărcat manual pământ si resturi vegetale Mc.11.5413.6717.91
24NLTăieri de regenerare la gard viuMl.9.2410.9414.33
25NLTăieri de regenerare la arbuştiBuc.9.7811.5715.16
26NLTransplantat arbori cu balot de pământ (Ø arbori <10cm)Buc.77.6091.88120.40
27NLTuns mozaic din flori100 Mp.46.7655.3672.54
28NLTăiat flori uscate si lastari trandafiri100 Buc.56.9867.4688.40
29NL"Intors , adunat si cladit fan uscat"Kg.0.690.821.07
30NMLVăruit arbori cu Ø < 10 cmBuc.1.181.401.84
31NMLVăruit arbori cu Ø între 11-30 cmBuc.1.802.132.79
32NMLVăruit arbori cu Ø între 31-50 cmBuc.3.243.835.02
33TSH39A1Stâncărie ornamentală exec cu piese izolate cu diam. 30cmBuc.5.456.458.45
34TSH39B1Stâncărie ornamentală execut cu piese izolate cu diam. 50 cmBuc.21.2525.1632.97
35TSH1A1Degajat teren de corpuri străine100 Mp.122.45144.97189.97
36TSH2A1Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø < 10 cmBuc.7.979.4412.37
37TSH2B1Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø între 11-30 cmBuc.211.99250.98328.88
38TSH2C1Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø între 31-60 cmBuc.345.01408.46535.25
39TSH2D1Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø între 61-100 cmBuc.526.88623.78817.40
40TSH2E1Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø > 100 cmBuc.759.14898.751177.72
41TSH3A1"Extragere pământ vegetal, teren mijlociu"Mc.16.9720.0926.32
42TSH3B1"Extragere pământ vegetal, teren tare"Mc.30.6636.3047.57
43TSH4A1"Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 10 cm"Mp.3.293.895.09
44TSH4B1"Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 20 cm"Mp.4.675.547.26
45TSH4C1"Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 30 cm"Mp.6.067.179.40
46TSH4D1"Mobilizare man, teren tare, adâncime 10 cm"Mp.4.855.747.52
47TSH4E1"Mobilizare man, teren tare, adâncime 20 cm"Mp.7.108.4011.00
48TSH4F1"Mobilizare man, teren tare, adâncime 30 cm"Mp.9.5311.2814.78
49TSH5A1"Aşternere pământ vegetal, grosimea 10 cm"Mp.1.912.262.96
50TSH5B1"Aşternere pământ vegetal, grosimea 15 cm"Mp.2.252.663.49
51TSH5C1"Aşternere pământ vegetal, grosimea 20 cm"Mp.2.422.873.76
52TSH5D1"Aşternere pământ vegetal, grosimea 30 cm"Mp.3.123.694.84
53TSH9A1Semănat manual gazon100 Mp.83.4898.84129.52
54TSH12A1Udarea suprafeţelor cu furtunul de la hidranti100 Mp.11.3613.4517.63
55TSH12B1Udarea suprafeţelor cu furtunul de la CISTERNA100mp11.36*) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica *) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica *) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica *) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica *) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica *) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica *) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica *) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica 13.4517.63
56TSH13A1Administrarea manuală a îngrăşămintelor organice din mranitaTo.73.4486.94113.93
57TSH13B1+B2Administrarea manuală a îngrăşămintelor chimiceTo.1392.011648.012159.56
58TSH14A1Cosit manual gazon100 Mp.14.0816.6721.84
59TSH15A1Plivit manual buruieni în peluze100 Mp.43.8751.9468.06
60TSH16A1Rectificat margini la peluze şi rabate100 Ml.44.5152.7069.06
61TSH17A1Săpat gropi poligonale în teren uşorMc.19.5723.1730.37
62TSH17B1Săpat gropi poligonale în teren mijlociuMc.31.1836.9248.38
63TSH17C1Săpat gropi poligonale în teren tareMc.47.6856.4573.97
64TSH18A1Extras arbuşti fără balot de pământBuc.5.896.979.14
65TSH18B1Extras arbuşti cu ghimpi fără balotBuc.6.757.9910.47
66TSH18C1Extras puieţi de arbori fără balotBuc.7.108.4011.00
67TSH19B1Extras tufe de arbuşti şi răşinoşi cu balotBuc.44.2052.3268.57
68TSH23A1"Extras buxus cu balot, h < 50 cm"Buc.11.2613.3317.47
69TSH23B1"Extras buxus cu balot, h > 50 cm"Buc.31.1236.8548.29
70TSH24A1Plantat arbuşti fără balot de pământ - Buc.6.197.339.61
71TSH24B1Plantat trandafiri şi arbuşti cu ghimpi fără balotBuc.8.9310.5713.85
72TSH24C1Plantat puieţi de arbori foioşi fără balotBuc.18.3121.6728.39
73TSH25A1Transplantări cu balot la arbuştiBuc.25.6430.3639.78
74TSH25B1Transplantări cu balot la arbori Ø < 10 cmBuc.119.00140.89184.62
75TSH25C1Transplantări cu balot la arbori Ø 11-15 cmBuc.130.43154.41202.34
76TSH26A1"Plantat gard viu, foioşi pe un rând"Ml.9.8711.6915.32
77TSH26B1"Plantat gard viu, foioşi pe două rânduri"Ml.16.6319.6825.79
78TSH26C1"Plantat gard viu, răşinoşi pe un rând"Ml.7.418.7811.51
79TSH26D1"Plantat gard viu, răşinoşi pe două rânduri"Ml.11.8514.0318.39
80TSH26E1"Plantat gard viu, buxus pe un rând"Ml.4.945.847.65
81TSH26F1"Plantat gard viu, buxus pe două rânduri"Ml.9.7711.5615.15
82TSH27A1Udat plantaţii cu furtunulMc.14.8117.5322.97
83TSH27B1Udat plantaţii cu găleataMc.74.0487.66114.87
84TSH28A1Tăieri de corecţie la arbori cu h < 7 mBuc.9.7211.5115.08
85TSH28B1Tăieri de corecţie la arbori cu h > 7 mBuc.13.4915.9620.92
86TSH28C1Tăieri de corecţie la trandafiriBuc.1.161.381.81
87TSH29A1"Tuns gard viu cu H < 1,2 m"Mp.0.500.590.78
88TSH29B1"Tuns gard viu cu H > 1,2 m"Mp.0.830.991.30
89TSH29C1Tuns borduri şi chenare de buxusMp.2.482.943.85
90TSH29D1Tuns forme din specii cu frunze persistenteMp.0.991.171.53
91TSH30A1"Plantat flori cu h < 15 cm, în teren"100 Buc.43.7951.8567.95
92TSH30B1"Plantat flori cu h > 15 cm, în teren"100 Buc.68.8181.46106.74
93TSH30C1Plantat flori în jardiniere şi vase decorative100 Buc.66.6678.91103.40
94TSH30D1Plantat plante perene cu balot în teren100 Buc.681.21806.501056.84
95TSH31A1Combaterea bolilor şi dăunător prin stropire100 Buc.293.23***)347.16454.92
96TSH31B1Combaterea bolilor şi dăunătorilor prin prăfuire100 Buc.312.45369.91484.73
97TSG1A1Degajarea terenului de frunze şi crengi100 Mp.28.0633.2243.53
98TSG2A1Curăţirea terenului de iarbă şi buruieni100 Mp.113.97134.92176.80
99TSG3A1Defrişarea manuală fără scoaterea rădăcinilor100 Mp.177.70210.38275.68
100TSG3B1Defrişarea manuală cu scoaterea rădăcinilor100 Mp.221.18261.86343.14
101TSG5A1Doborât man. arbori răşinoşi cu Ø 10-30 cmBuc.32.5738.5550.52
102TSG5B1Doborât man. arbori răşinoşi cu Ø 31-50 cmBuc.84.87100.48131.67
103TSG5C1Doborât man. arbori răşinoşi cu Ø > 51 cmBuc.184.80218.78286.69
104TSG5D1Doborât manual arbori foioşi esenţă tare cu Ø10-30 cm Buc.24.4228.9137.88
105TSG5E1Doborât manual arbori foioşi esenţă tare cu Ø 31-50 cmBuc.76.8891.02119.27
106TSG5F1Doborât manual arbori foioşi esenţă tare cu Ø > 51 cmBuc.163.86194.00254.22
107TSG5G1Doborât manual arbori foioşi esenţă moale Ø 10-30 cmBuc.19.0522.5629.56
108TSG5H1Doborât manual arbori foioşi esenţă moale Ø 31-50 cmBuc.64.7876.70100.51
109TSG5I1Doborât manual arbori foioşi esenţă moale cu Ø>51 cmBuc.103.57122.62160.68
110TSG6A1Scos manual cioate de la arbori foioşi şi răşinoşi cu Ø 10-30 cm Buc.19.4022.9730.10
111TSG6B1Scos manual cioate de la arbori foioşi şi răşinoşi cu Ø 31-50 cmBuc.63.5775.2698.62
112TSG6C1Scos manual cioate de la arbori foioşi şi răşinoşi cu Ø 51-70 cmBuc.120.71142.92187.28
113TSG6D1Scos manual cioate arbori foioşi şi răşinoşi Ø > 71 cmBuc.200.74237.66311.43
114TSG7A1Scos manual cioate foioase esenţă tare Ø 10-30 cmBuc.49.3658.4476.58
115TSG7B1Scos manual cioate foioase esenţă tare Ø 31-50 cmBuc.100.10118.51155.30
116TSG7C1Scos manual cioate foioase esenţă tare Ø 51-70 cmBuc.203.17240.53315.19
117TSG7D1Scos manual cioate foioase esenţă tare cu Ø > 71 cmBuc.297.56352.28461.63
118TSG8A1Doborât mecanic arbori răşinoşi cu Ø 10-30 cmBuc.28.610.9434.7645.55
119TSG8B1Doborât mecanic arbori răşinoşi cu Ø 31-50 cmBuc.71.711.7886.59113.46
120TSG8C1Doborât mecanic arbori răşinoşi Ø > 51 cmBuc.157.633.66190.09249.09
121TSG8D1Doborât mecanic arbori foioşi esenţă tare Ø 10-30 cmBuc.19.781.1724.5332.14
122TSG8E1Doborât mecanic arbori foioşi esenţă tare Ø 31-50 cmBuc.60.542.8374.3697.44
123TSG8F1Doborât mecanic arbori foioşi esenţă tare Ø > 51 cmBuc.104.925.53129.46169.65
124TSG8G1Doborât mecanic arbori foioşi esenţă moale Ø10-30 cmBuc.16.061.1020.0526.27
125TSG8H1Doborât mecanic arbori foioşi esenţă moale Ø31-50 cmBuc.50.562.4062.1481.43
126TSG8I1Doborât mecanic arbori foioşi esenţă moale Ø > 51 cmBuc.99.573.16120.88158.40
127TSG14A1Cosit manual vegetaţie ierboasă100 Mp.10.7412.7116.65
128TSG14B1Cosit manual vegetaţie acvatică în teren uscat100 Mp.14.2016.8222.04
129TSG14C1Cosit manual vegetaţie acvatică în teren cu apă100 Mp.35.3341.8254.80
130TSA01B"Săpătură manuală de pământ în spaţii întinse, teren mijlociu"Mc.13.3415.7920.70
131TSA01C"Săpătură manuală de pământ în spaţii întinse, teren tare"Mc.25.1129.7238.94
132TSE01B1Nivelat manual teren mijlociu100 Mp.145.14171.84225.18
133TSH10D1Brăzduiri teren în pantă (> 30cm ) şi h taluz < 8 mMp.18.0121.3327.95
134TSH21A1+B1"Extras mecanic arbori, Ø până la 10 cm - doar manopera "Buc.99.50RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuat in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere117.80154.36
135TSH22A1"Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (11-15 cm)"Buc.147.96RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere175.17229.54
136TSH22B1"Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (16-20 cm)"Buc.183.65RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere217.42284.91
137NLSupravegheat instalatie de irigat spatii verziOra17.3220.5126.88
ORĂ REGIEInterventii neprevazute (conform caietului de sarcini pentru aceasta activitate)Ora17.3220.5126.88
138NLUdat suprafete cu MOTOPOMPA SEH 50X sau SHE GX 120- doar manoperamp0.35materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie0.420.55
139NLCosit suprafeţe cu motocositoare VIKING- doar manopera100 Mp.9.70materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie11.4815.05
140NLCosit suprafeţe cu cositoare STIHL- doar manopera100 Mp.19.23materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie22.7629.82
141NLCiupit plante anuale si perenemp2.783.294.32
142NLTuns suprafeţe cu Maşina de Tuns Gazon HRX 537 C2HYEA- doar manopera100 Mp.13.86materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie16.4821.60
143NLTuns suprafeţe cu Maşina de Tuns Gazon HRG- doar manopera100 Mp.4.50materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie5.326.97
144NLCosit intr-un strat suprafete cu motocositoarea ADELA BDR - doar manopera100 Mp.4.50materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie5.377.04
145NLEfectuat tratamente cu “ATOMIZOR A203”100 Mp.9.71materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie11.3514.87
146NLCosit suprafeţe cu motocositoare MATMAGRIT- doar manopera100 Mp.3.81materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie4.515.91
147NLTuns gard viu cu “Maşina de tuns gard viu GT 5233”- doar manoperaMp.1.05materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie1.241.63
148NLSăpat suprafeţe mecanizat cu MOTOSAPA- doar manopera100 Mp.4.50materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie5.397.07
149NLMaturat suprafete cu turbina de aer (turbosuflanta)100mp1.38materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie1.642.15
150NLCosit suprafeţe cu TRACTORAŞ HF- doar manopera100 Mp.2.78materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie3.394.44
151NLTuns intr-un strat suprafete de gazon cu tractorasul viking 6127zl100mp2.78materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie3.394.44
152NLEvacuat apă în exces de pe suprafeţe teren cu motopompa WB 20 XT/ SEH GX 120/SHE 50X- doar manoperamp0.35materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie0.420.55
153NLPlivit ghivece pe stâlpiBuc.2.252.663.49
154NLUdat jardiniere miciBuc.0.480.570.75
155NLUdat ghivece pe stâlpBuc.0.610.720.95
156NLPlivit JardiniereBuc.3.464.105.38
157NL1Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø<10 cmBuc.7.170.989.3312.22
158NL2Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø 11-30 cmBuc.146.6918.62189.62248.48
159NL3Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø 31-60 cmBuc.220.4328.52308.65404.46
160NL4Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø 61-100 cmBuc.332.5340.96428.44561.42
161NL5Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø>100 cmBuc.490.2758.11629.52824.92
162NL6Tăiat arbori secţ. succ. cu emondorul . Ø<10 cm sau ramuri cu diametrul de pana la 10 cm din arbori maBuc.2.600.433.514.60
163NLCosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 ( PROPRIETATEA RAADPFL Craiova)100mp4.50materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie5.647.39
164NLCosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 ( PROPRIETATEA PMC)100mp4.50materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie5.326.97
165NLScarificare gazon cu scarificatorul Viking LB540100mp9.01materialele folosite pentru utilaj(carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie10.6613.97
NOTA
*)TSH12B1Articolul respectiv prevede la utilaj folosirea autocisternei;Deoarece unitatea noastra are doua tipuri de
"autocisterne, acestea se vor adauga separat in situatiile de lucrari, pe baza tarifelor aprobate la autovehicule, justificarea efectuandu-se "
pe baza foilor de parcurs si a notelor de incarcare intocmite de catre reprezentantii punctului de furnizare a apei
NOTA
**)"La articolul TSH12B1 : deoarece in sezonul cald unitatea noastra nu face fata cu cisternele pe care le detine , a demarat si finalizat o procedura de achizitie publica : "" inchiriere autocisterna cu deservent = 2 buc"". Pretul de inchiriere : ora de functionare = 119.00 lei/ora de functionare; ora stationare = 41.00 lei/ora stationare "
Materialele folosite de catre unitatea noastra la executarea lucrarilor nu sunt cuprinse in prezentele tarife.Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz mentionate.
"Tipul şi marca mijlocului auto Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul"TARIFE ACTUALIZATE
"Lei/ Oră ( la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind,profit,TVA)""Lei/ Ora Funcţ.( la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind,profit,TVA)""Lei/ Oră Aştept./ Flux Tehnologic( la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind,profit,TVA)""Lei/ Oră Aştept./ Flux Tehnologic( la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind,profit,TVA)"
1Autoturism Dacia Logan / Cielo Daewoo29.15--0.83
2Autoturism Dacia Logan / Cielo Daewoo24.28--0.97
3Autoutilitara Dacia Logan Pick-up 2 to MTA (Proprietatea RAADPFL - DJ.14.SFB)25.93--0.97
4"Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP"25.22--1.07
5"Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL - DJ.12.YPP)"30.04--1.07
6"Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL)"30.24--1.07
7"Autoutilitara Fiat Ducato DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL- DJ.14.SEZ)"29.50--1.07
8Autospecială pentru lucru la înălţime NISSAN - BIZZOCCHI59.0125.63-
9Autospecială pentru deplasare NISSAN - BIZZOCCHI61.1825.79-
10Autospecială pentru lucru la înălţime OPEL NOVANO - DJ.51.ADP59.0125.63-
11Autospecială pentru deplasare OPEL NOVANO61.1825.79-
12Tractor UTB - U650 65 CP cu remorcă68.4725.20-
13Tractor UTB - U683 65 CP cu remorcă (proprietatea RAADPFL - DJ.14.SLJ)71.2525.38-
14Tractor ARMATRAC 702T cu remorcă67.9025.43-
15Tractor MAT 800 - DEUTZ cu remorcă77.0425.68-
16Autostropitoare SAVIEM 12 to. - Masa Total Autorizată - 7 Mc./ Bazin74.5826.82-
17Autostropitoare BMC 16 to. - Masa Total Autorizată - 8 Mc./ Bazin84.2128.93-
18Autobasculanta SAVIEM tip ROMAN 10.215 F - 16 to. Masa Total Autorizată - 9 to. Masa Utilă76.0726.82-
19"Autobasculanta IVECO tip ECUROCARGA 150E - 18 to. Masa Total Autorizată - 11,5 to. Masa Utilă"79.9326.45-
20Autobasculanta ASTRA tip ASTRA HD 864.40 - 33 to. Masa Total Autorizată - 19 to. Masa Utilă105.3428.49-
21Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD65.3226.48-
22Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD (Proprietatea RAADPFL - DJ.02626)70.1933.97-
23Buldoexcavator NewHolland LB 95B - tip IVECO109.9827.25-
24Buldoexcavator CATERPILAR126.2428.93-
25Minibuldoexcavator JCB 1 Cx65.4432.34-
26Tractor Lovol cu remorca (Proprietatea RAADPFL - DJ.13.MWB)70.5924.97-
27Tractor Lovol cu echipamente specifice zonelor verzi (Proprietatea RAADPFL - DJ.13.MWB) (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari )61.6224.64-
28Tractor Lovol TB 504N cu echipamente pentru intretinut gazon pe suprafete pentru jocuri sportive(tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari .55.4724.61-
"Tipul şi marca mijlocului auto Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul"TARIFE ACTUALIZATE
Lei/ Ora Funcţ.- fara TVALei/ Oră Aştept- fara TVA
Autocisterna cu deservent (2 buc) - inchiriata prin procedura de achizitie publica - acord cadru nr.13104/03.04.2020128.0042.00-
1Autocisterna cu deservent (2 buc) - inchiriata prin procedura de achizitie publica - acord cadru nr.13105/03.04.2020128.0042.00-
2Excavator senilat cu deservent - inchiriat prin procedura de achizitie publica - acord cadru nr.13108/03.04.2020178.00--
3Buldoexcavator cu deservent - inchiriat prin procedura de achizitie publica - acord cadru nr.4671/11.02.2020148.3738.71-
224Impatiensbuc1.602.10
RASADURI BIENALE
225Silenebuc1.121.46
226Miozitisbuc1.121.46
227Banutei(Belis)buc1.121.46
228Panselebuc1.121.46
229Ghivece pt. stalpibuc32.8042.98
230Jardinierebuc32.8042.98
231Buxus sempervirensbuc6.899.03
232Tradescantiabuc14.7919.38
233Impatiensbuc14.7919.38
234Fitoniabuc14.7919.38
235Cisusbuc14.7919.38
236Muscatebuc14.7919.38
237Hoiabuc14.7919.38
238Pileeabuc14.7919.38
239Kalanchoiabuc14.7919.38
240Peperomiabuc14.7919.38
241Plectranthusbuc14.7919.38
242Clorophitumbuc14.7919.38
243Asparagusbuc14.7919.38
244Canaindicabuc5.006.56
245Margaretebuc5.006.56
246Crizantema tufanicabuc5.006.56
MATERIAL DENDROLOGIC
Arbusti
247Forsitiabuc10.8614.23
248Lamaitabuc10.8614.23
249Cotoneasterbuc10.8614.23
250Lonicerabuc10.8614.23
251Piracantabuc10.8614.23
252Spireeabuc10.8614.23
253Gutui Japonezbuc10.8614.23
254Cidoniabuc10.8614.23
255Mahoniabuc10.8614.23
256Hibiscusbuc10.8614.23
Gard Viu
257Ligustrum ovalifoliumbuc4.956.49
258Ligustrum vulgarisbuc2.703.54
259Hibiscusbuc2.703.54
260Singerbuc2.703.54
261Amorfabuc2.703.54
262Gleditabuc2.703.54
263Mesteacan fara balotbuc22.8329.92
264Artar fara balotbuc22.8329.92
265Frasin fara balotbuc22.8329.92
266Paltin fara balotbuc22.8329.92
267Tei fara balotbuc22.8329.92
268Catalpa fara balotbuc22.8329.92
269Salcam fara balotbuc22.8329.92
270Magnolie fara balotbuc22.8329.92
271Ulm fara balotbuc22.8329.92
272Carpen fara balotbuc22.8329.92
273Mesteacan cu balot neambalatbuc25.8133.82
274Artar cu balot neambalatbuc25.8133.82
275Frasin cu balot neambalatbuc25.8133.82
276Paltin cu balot neambalatbuc25.8133.82
277Tei cu balot neambalatbuc25.8133.82
278Catalpa cu balot neambalatbuc25.8133.82
279salcam cu balot neambalatbuc25.8133.82
280Magnolie cu balot neambalatbuc25.8133.82
281Ulm cu balot neambalatbuc25.8133.82
282Carpen cu balot neambalatbuc25.8133.82
283Mesteacan cu balot ambalatbuc29.8939.17
284Artar cu balot ambalatbuc29.8939.17
285Frasin cu balot ambalatbuc29.8939.17
286Paltin cu balot ambalatbuc29.8939.17
287Tei cu balot ambalatbuc29.8939.17
288Catalpa cu balot ambalatbuc29.8939.17
289Salcam cu balot ambalatbuc29.8939.17
290Magnolie cu balot ambalatbuc29.8939.17
291Ulm cu balot ambalatbuc29.8939.17
292Carpen cu balot ambalatbuc29.8939.17
293Stejarbuc29.4138.54
294Castan buc29.4138.54
295Thujabuc37.0548.55
296Juniperus virginianbuc37.0548.55
297Juniperus taratorbuc37.0548.55
298Pinbuc51.0869.94
299Bradbuc51.0869.94
300Molidbuc51.0869.94
301Chiparos de baltabuc51.0869.94
302Trandafri buc7.7410.14
303Buxux formebuc19.4025.42
304Tisa buc19.4025.42
305Salciebuc15.3620.13
306Plopbuc15.3620.13
RASADURI
307"Alternatera, Irizinia"buc2.152.82
308Coleusbuc2.152.82
309Ageratum butasibuc2.152.82
VII. TARIFE MOBILIER URBAN
Nr. crt.Simbol lucrareDenumirea lucrarii UMManopera (lei)Utilaj (lei)Total cheltuieli directeValoare fara TVA
1RPCP06A1Panouri din plasa de sarma zincatamp34.0439.8052.15
2RPCP07A1Repararea panourilor din plasa de sarma mp5.416.328.28
3RPCH37A1Inlocuirea dulapilor putrezitiml26.8431.6541.48
4RPCO69A1Confectionarea portilor metalicekg5.226.138.03
5RPCO70A1Montarea portilor metalicekg2.222.613.42
6RPCA01A1Sapaturi de pamant in spatii limitatemc54.6864.6084.65
7RPCB05A1Beton simplu B75mc159.62187.75246.03
8RPCR44B1Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie metalicamp36.3942.6155.84
9RPCR31B1Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de lemnmp21.7125.4333.33
10RPCR47A1"Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie la balustrade, grile, parapet"mp41.5448.6363.72
11RPIF07A1Asamblarea prin sudura electrica a tablelorml5.486.378.35
12TRBA04XCTransport materiale prin purtare directato29.1034.4545.14
13TRIB06XEIncarcarea materialelorto10.3912.3016.12
14TRIB14XFDescarcarea materialelorto7.979.4412.37
15RPCT44A1Desfacerea imprejmuirilor din lemnml4.575.407.08
16RPCT45A1Desfacerea imprejmuirilor din metalkg0.710.841.10
17RPCT46B1Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricatemp25.4530.0639.39
18RPCT06C1Demolarea fundatiei de caramidamc143.94170.05222.83
19RPCT09A1Demolarea elementelor din betonmc158.24186.63244.56
20RPCT09D1Demolarea elementelor din beton armatmc265.96313.62410.97
21RPCS16A1Inlocuirea pe portiuni la imprejmuiri din panouri de gardmp17.7220.7727.22
22RPCS17Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasamp7.448.7411.46
23DF11XAMontarea stalpilor metalici (cuprinde: picioare banci si cosuri de gunoi)buc22.9827.1135.52
24CE05AInvelitori din tabla zincata profilata ondulata sau cutatamp14.1816.6021.76
25DA15AFundatie din beton de ciment de 10cm grosime executata direct pe un pat dinainte pregatitmp6.187.259.50
26NLLucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)ora17.8421.0527.58
27NLExploatare si intretinere fantani artezieneora17.8421.0527.58
28NLMontat cosuri de gunoi pe stalpiora17.8421.0527.58
29RPCR04A1Zugraveli exterioare in culori de var pana la 500mpmp2.923.444.50
30ACB10BFlansa rotunda montata prin sudurabuc13.1715.4220.20
31RPACC21ADemontarea de pe postament a pompelor centrifugebuc14.3316.8022.02
32RPACF09ADezasamblarea in vederea reparatiei a pompelorbuc70.0482.25107.78
33RPACF14ARepararea pompelor centrifugebuc102.29120.02157.27
34RPACF18ARemontarea pompelor pe postamentbuc115.62135.01176.91
35RPACE06ACuratirea si spalarea manuala a rezervorului100 mp180.65213.21279.39
36RPIF05B1Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenica cu gr.3mmml2.512.943.85
37RPIC71C1"Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4""Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4"""buc0.921.081.42
38RPIC74M1Sudarea oxiacetilenica a tevii de otelbuc21.7625.4833.39
39ASIntretinere si reparatii curente jocuri de copiibuc333.48391.71513.29
40RPCA06A1Umplutura de pamantmc14.1116.6821.86
41RPCB06A1Turnat beton B150 in fundatiemc114.05134.42176.15
42RPCB06B1Turnat beton B150 in centurimc191.83225.82295.91
43RPCB06C1Turnat beton B150 in pereti despartitori 6-10cmmc205.77242.45317.71
44RPCB07A1Turnat beton B200 in stalpimc172.33203.14266.20
45RPCB07B1Turnat beton B200 in cuzineti de beton armatmc181.59214.38280.93
46RPCB08A1Turnat beton B250mc187.69220.63289.12
47RPCB19A1Turnat beton simplu B100 in cofrajemc199.21234.88307.79
48RPCC01A1Cofrajemp24.6228.9437.93
49RPCD01A1Armatura din otelkg1.551.832.39
50RPCD06C1Inadirea prin sudura electricabuc14.8817.4722.89
51RPCE13B1Strat suport de egalizare pentru hidroizolatiimp24.7229.1038.14
52ASIzolatii cu TSAmp12.6114.8719.49
53RPSA16B1 (asim.)Inlocuit teava pexal Ø16ml45.0052.6969.05
54RPSA16C1 (asim.)Inlocuit teava pexal Ø20ml45.0052.6969.05
55RPSA16D1 (asim.)Inlocuit teava pexal Ø25ml48.8257.1674.91
56RPSA13A1"Inlocuit teava zincata Ø3/8"""ml18.8722.1629.04
57RPSA13B1"Inlocuit teava zincata Ø1/2"""ml19.2422.6029.61
58RPSA13C1"Inlocuit teava zincata Ø3/4"""ml22.5726.5134.73
59RPSA13D1"Inlocuit teava zincata Ø1"""ml25.7230.2139.59
60RPSA13E1"Inlocuit teava zincata Ø11/4"""ml33.2539.0851.21
61RPSA13F1"Inlocuit teava zincata Ø11/2"""ml36.9443.4056.87
62RPSA13G1"Inlocuit teava zincata Ø2"""ml46.4954.6371.59
63RPSA13H1"Inlocuit teava zincata Ø21/2"""ml68.8980.78105.85
64RPSA13I1"Inlocuit teava zincata Ø3"""ml87.99103.28135.33
65RPSA13J1"Inlocuit teava zincata Ø4"""ml119.29139.99183.45
66RPSA45A1"Inlocuit fitinguri Ø3/8"""buc22.0525.7833.78
67RPSA45B1"Inlocuit fitinguri Ø1/2"""buc22.0525.7833.78
68RPSA45C1"Inlocuit fitinguri Ø3/4"""buc29.0233.9344.46
69RPSA45D1"Inlocuit fitinguri Ø1"""buc36.7642.9756.31
70RPSA45E1"Inlocuit fitinguri Ø11/4"""buc44.5052.0268.17
71RPSA45F1"Inlocuit fitinguri Ø11/2"""buc52.2461.0780.03
72RPSA45G1"Inlocuit fitinguri Ø2"""buc69.9481.41106.68
73RPSA45H1"Inlocuit fitinguri Ø21/2"""buc82.0496.17126.02
74RPSA45I1"Inlocuit fitinguri Ø3"""buc100.13117.38153.81
75RPSA45J1"Inlocuit fitinguri Ø4"""buc138.61162.49212.93
76RPSB23A1Inlocuit tub PVC Ø32ml37.9744.5258.34
77RPSB23B1Inlocuit tub PVC Ø40ml40.7947.8462.69
78RPSB23C1Inlocuit tub PVC Ø50ml42.8850.2865.89
79RPSB23D1Inlocuit tub PVC Ø75ml46.4454.4571.35
80RPSB23E1Inlocuit tub PVC Ø110ml56.6366.3986.99
81RPSB23F1Inlocuit tub PVC Ø125ml49.1057.5775.44
82RPSB23G1Inlocuit tub PVC Ø160ml55.5065.0885.28
83RPSB24A1Inlocuit cot PVC Ø40buc18.9722.2829.20
84RPSB24B1Inlocuit cot PVC Ø50buc18.9722.2829.20
85RPSB24D1Inlocuit cot PVC Ø110buc24.5528.8237.77
86RPSB25A1Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø50buc37.9544.5558.38
87RPSB25C1Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø110buc49.4858.0976.13
88RPSB26A1Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø50buc41.6748.9264.10
89RPSB26C1Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø110buc54.4963.9883.84
90RPSB29A1Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø50buc1.661.952.55
91RPSB29C1Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø110buc2.022.383.12
92RPSB30C1Inlocuit dop tip U din PVC Ø50buc4.835.677.43
93RPSB30E1Inlocuit dop din PVC Ø110buc11.5313.5417.75
94RPSB01C1Inlocuit tub fonta Ø100ml34.1240.1552.62
95RPSB06C1Inlocuit coturi si curbe cu mufe din fonta Ø100buc86.82101.66133.21
96RPSB07C1Inlocuit ramificatie simpla din fonta Ø100buc87.18102.04133.72
97RPSB10C1Inlocuit ramificatie dubla din fonta Ø100buc102.25119.71156.87
98RPSB13C1Inlocuit tub fonta Ø100 cu mufa si gura de curatirebuc38.4745.2559.29
99RPSB52C1Inlocuit sifon de pardoseala din fonta Ø50buc37.5744.1257.81
100RPSB53C1Inlocuit sifon de pardoseala colector Ø200buc96.72113.56148.81
101RPSD32A1"Intercalarea robinetului de trecere Ø1/2"""buc20.1223.5230.82
102RPSD32B1"Intercalarea robinetului de trecere Ø3/4"""buc25.1529.4038.52
103RPSD32C1"Intercalarea robinetului de trecere Ø1"""buc31.3436.6448.02
104RPSD32D1"Intercalarea robinetului de trecere Ø11/4"""buc36.3742.5155.70
105RPSD32E1"Intercalarea robinetului de trecere Ø11/2"""buc45.6553.3769.94
106RPSD32F1"Intercalarea robinetului de trecere Ø2"""buc53.7862.8782.38
107RPSD32G1"Intercalarea robinetului de trecere Ø21/2"""buc106.40124.38162.99
108RPSD32H1"Intercalarea robinetului de trecere Ø3"""buc126.52147.90193.81
109RPSD32I1"Intercalarea robinetului de trecere Ø4"""buc176.43206.25270.27
110RPSF04A1Evacuat apa din subsolmc17.5720.6727.09
111RPSF05B1Racordarea provizorie a electropompeibuc72.5084.73111.03
112RPSF06A1Curatit haznamc74.9988.46115.92
113RPSF09A1Desfundat canal colectorml11.7913.9118.23
114RPCP01B1Grile metalice din otel profilatkg12.3814.4718.96
115RPCR08A1Zugraveli in culori de apa la pereti si tavanemp8.6810.2313.41
116RPCR19B1Vopsitorii in culori de ulei la pereti si tavanemp16.4919.3725.38
117RPCR24A1Zugraveli lavabile interioaremp8.039.4212.35
118RPCR26B1Vopsitorii cu email alchidal la pereti si tavanemp15.5318.1023.72
119RPCR33A1Arsul cu lampa de benzinamp4.665.497.19
120RPCR51A1Vopsitul conductelor cu D<60mmmp2.873.384.43
121RPCR51B1Vopsitul conductelor cu D>60mmmp17.5620.7127.14
122RPCR53D1Vopsitorie anticoroziva la invelitoarea din tablamp6.267.389.67
123RPCR54A1Zugraveli lavabile exterioare executate manualmp6.527.6510.03
124RPCR54B1Zugraveli lavabile exterioare in 3 straturi de pe scari rezematemp13.3115.6120.45
125RPCT10A1Desfacut tencuieli la peretimp3.534.175.46
126RPCT11A1Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var sau var si adaos de cimentmp4.405.206.81
127RPCT20B1Desfacere pardoseli de cimentmp16.1819.1125.04
128RPCT29A1"Desfacerea placajelor din faianta, gresie"mp28.1333.2443.55
129RPCT49A1Forare mecanicabuc2.152.543.33
130RPCU09A3Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra cu grosimea sub 15cmbuc16.6319.6125.69
131RPCG03A1Zidarie de caramida cu grosimea egala sau mai mare de 12.5cmmc167.26196.88258.00
132RPCG17A1Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1/2 de caramida grosimeml8.6810.1813.34
133RPCG17D1Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1 caramida grosimeml5.666.648.70
134RPCG17G1Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 2 caramizi grosimeml13.2115.4920.30
135RPCG19A1Repararea crapaturilor la ziduri de caramidaml24.5928.9137.88
136RPCG23C1Strapungeri manuale in zidarie de caramida mai mari de 28cmbuc19.4922.9930.12
137RPCG24E1Repararea fisurilor in zidarieml37.3643.7957.38
138RPCG25A1Zidarie din blocuri de betonmc111.89131.87172.80
139RPCI14A1Invelitoare din tabla zincata 0.4mmmp16.1218.9324.80
140RPCI14A1Invelitoare din tabla zincata 0.5mmmp16.1218.9324.80
142RPCJ09D1Reparatii tencuieli interioare driscuitemp33.9439.7952.14
143RPCJ20A1Reparatii tencuieli interioare executate pe impletitura de sarmamp63.0773.7396.62
144RPCJ21A1Tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop executate in 5 straturimp58.6168.7490.08
145RPCJ22A1Reparatii tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti cu zidarie atacata de igrasiemp67.6379.31103.93
146RPCJ22B1Reparatii tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti din beton armatmp72.1384.59110.85
147RPCJ32A1Reparatii tencuieli interioare driscuite la tavane pe suprafete dreptemp53.0061.9681.20
148RPCJ32B1Reparatii tencuieli interioare driscuite la tavane pe suprafete cu simpla curburamp69.2680.96106.09
149RPCJ36A1Glet de ipsos la pereti si stalpimp11.7713.6817.92
150RPCJ36B1Glet de ipsos la tavanemp13.4015.5820.41
151RPCJ58A1Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in camp continuump47.2655.0972.19
152RPCJ58B1Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in fasii pana la 70cm latimemp57.9967.5988.57
153RPCJ58C1"Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi desenate"mp50.3158.6376.83
154RPCJ58D1"Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi adancite"mp66.2277.18101.14
155RPCJ67A1Refacerea rosturilor la zidaria din caramidamp30.5435.7546.85
156RPCJ67B1Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi neregulatemp37.8044.2557.98
157RPCJ67C1Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi regulatemp30.9236.2047.44
158RPCJ75A1Spalarea manuala a tencuielilor la fatademp7.799.2312.10
159RPCK37A1Pardoseli din placi de marmura (200x200x30mm)mp32.8938.4550.39
160RPCK38A1Repararea pardoselilor din placi de marmura (200x200x30mm)mp48.9357.3775.18
161RPCK41A1Repararea pardoselilor din gresie pana la 60cmp/bucmp45.7453.8170.51
162RPCK43A1Inlocuirea plintelor din gresie de max.15cm inaltimeml13.6516.0020.97
163RPCK47A1Reparatii pardoseli din marmura cu straifurimp54.3863.7883.58
164RPCK48A1Inlocuirea plintelor din placi de marmura orizontale la peretiml12.0514.1318.51
165RPCK48B1Inlocuirea plintelor din placi de marmura inclinate au in trepteml27.3031.9341.84
166RPCM25A1Repararea placajelor din placi de marmura pana la 5cm grosimemp113.61132.88174.12
167RPCM28A1Repararea placajelor din marmura pana la profilemp63.8474.6397.80
168RPCM32A1Lustruirea si ceruirea placajelor noi din marmura sau travertin la elemente profilateml11.3013.3217.45
169RPCM32B1Lustruirea si ceruirea placajelor vechi din marmura sau travertin la elemente profilateml15.0717.7623.27
170RPCM33B1Repararea placajelor din faianta de culori si forme desenatemp71.5784.16110.28
171RPCM36A1"Inlocuirea pieselor speciale din faianta (porthartie, portpahar)"buc9.0510.6113.90
172RPCM37A1Repararea placajelor din gresie (1 culoare si forma pana la 60cmp/buc)mp73.7086.38113.19
173RPIC16A1"Inlocuit teava din otel Ø3/8"""ml25.9230.3039.70
174RPIC16B1"Inlocuit teava din otel Ø1/2"""ml28.2433.0243.27
175RPIC16C1"Inlocuit teava din otel Ø3/4"""ml34.0439.8052.15
176RPIC16D1"Inlocuit teava din otel Ø1"""ml38.3144.7858.68
177RPIC16E1"Inlocuit teava din otel Ø11/4"""ml59.2069.1990.67
178RPIC15A1"Demontat teava din otel Ø3/8"""ml3.994.706.16
179RPIC15B1"Demontat teava din otel Ø1/2"""ml3.994.706.16
180RPIC15C1"Demontat teava din otel Ø3/4"""ml4.715.557.28
181RPIC15D1"Demontat teava din otel Ø1"""ml5.075.977.82
182RPIC15E1"Demontat teava din otel Ø11/4"""ml5.446.408.39
183RPIC68A1"Busonarea tevii din otel Ø3/8"""buc1.091.281.68
184RPIC68B1"Busonarea tevii din otel Ø1/2"""buc1.091.281.68
185RPIC68C1"Busonarea tevii din otel Ø3/4"""buc1.461.722.26
186RPIC68D1"Busonarea tevii din otel Ø1"""buc1.461.722.26
187RPIC68E1"Busonarea tevii din otel Ø11/4"""buc1.461.722.26
188RPIC68F1"Busonarea tevii din otel Ø11/2"""buc1.461.722.26
189RPIC68G1"Busonarea tevii din otel Ø2"""buc1.812.132.79
190RPIC69Curatirea conductelor de reziduri de pacuramp1.812.132.79
191RPIC70A1 +B1+C1"Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø3/8"", Ø1/2"" si Ø3/4"""buc1.661.952.55
192RPIC70D1"Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø1"" "buc3.133.684.82
193RPIC70E1 +F1"Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø11/4"" si Ø11/2"" "buc4.234.986.53
194RPIC70G1 +H1+I1"Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø2"", Ø21/2"" si Ø3"""buc5.886.919.05
195RPIC70J1"Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø4"" "buc11.0312.9717.00
196RPIC77G1"Executat filete la tevi de otel Ø2"""buc11.1613.1017.17
197RPID01A1"Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8""-Ø1/2"" "buc2.022.383.12
198RPID01B1"Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4""-Ø1"" "buc2.392.803.66
199RPID01C1"Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"""buc2.943.474.55
200RPID03A1"Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8"""buc8.359.7612.79
201RPID03A2"Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1/2"""buc8.7410.2113.38
202RPID03B1"Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4"""buc10.3412.0915.84
203RPID03B2"Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1"""buc11.1012.9917.02
204RPID03C1"Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"""buc13.9116.2821.34
205RPID35A1"Inlocuit teu de reglare Ø3/8"""buc7.628.9411.72
206RPID35A2"Inlocuit teu de reglare Ø1/2"""buc8.369.8212.87
207RPID35B1"Inlocuit teu de reglare Ø3/4"""buc7.658.9711.75
208RPID35B2"Inlocuit teu de reglare Ø1"""buc12.6514.8519.46
209RPID35C1"Inlocuit teu de reglare Ø11/4"""buc16.3819.2325.20
210RPID35C2"Inlocuit teu de reglare Ø11/2"""buc18.2521.4228.07
211RPIC79A1"Inlocuit fitinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3/8""-Ø1"" "buc15.7118.4624.19
212RPIC79B1"Inlocuit fitinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø11/2""-Ø21/2"" "buc37.5144.0757.75
213RPIC79C1"Inlocuit fitinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3""-Ø4"" "buc83.5198.12128.57
214RPIC80A1"Inlocuit fitinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3/8""-Ø1"" "buc15.6918.4324.15
215RPIC80B1"Inlocuit fitinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø11/2""-Ø21/2"" "buc37.4443.9957.65
216RPIC80C1"Inlocuit fitinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3""-Ø4"" "buc83.3497.95128.35
217RPIE02B1Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centralamp7.478.7411.46
218RPIE03A1Efectuarea probei de dilatare si functionare a instalatiei de incalzire centrala pana la 100mpmp6.918.0910.61
219RPCT11B1Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var si adaos de ipsosmp4.755.627.36
220TRBA06XTransport materiale prin purtare directa cu galeatato77.9492.28120.93
221CB47D1Schela metalicamp11.3713.4017.56
222RPSB28B1Reductie PVC Ø50-Ø32buc3.604.225.53
223RPSB28D1Reductie PVC Ø110-Ø50buc4.555.336.98
224RPSD01E1"Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1/2"" "buc4.835.677.43
225RPSD01F1"Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø3/4"" "buc5.586.558.58
226RPSD01G1"Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1"" "buc6.707.8710.31
227RPSD01G1 (asim.)Inlocuit racord flexibil (asim.)buc6.707.8710.31
228RPSC30D1Inlocuit teava de scurgerebuc19.3522.7229.77
229RPEA03A1Inlocuit tub de protectie Ø16mmml8.5610.0513.17
230RPED01A1Inlocuire cablu electric pe diblu de lemnml13.7316.1321.14
231RPEE01A1Inlocuire intrerupatorbuc10.2212.0015.73
232RPEE02A1Inlocuire comutatorbuc8.409.8612.93
233RPEE03B1Inlocuit prizabuc9.2210.8114.16
234RPEF03A1Inlocuit aplica simplabuc11.0212.9416.96
235RPEF04A1Inlocuit armatura etansabuc27.5732.1742.16
236RPEG01F1Inlocuit tablou electricbuc33.8139.7552.09
237RPCS16B1Inlocuit pe portiuni la imprejmuiri 1.50m inaltimeml14.3316.8022.02
238RPCS16D1Inlocuit pe portiuni la imprejmuiri 0.50m inaltimeml12.8215.0319.70
239RPCH11B1Astereala din scandura de rasinoase de 24mm grosimemp8.8610.3913.62
240RPCT26C1Desfacere invelitoaremp7.769.1712.01
241RPCT25C1"Desfacere streasina, astereala"mp5.296.258.19
242RPCI10D1 (asim)Invelitoare din sindrilamp17.2320.2926.59
243RPCH11D1Reparatii la astereala invelitorii din scanduri de rasinoasemp10.3712.1515.92
244RPCR27B1Vopsitorie tamplarie de lemn in ulei si 3 straturimp23.8227.8236.46
245RPCT48B1 (asim)Curatit placi de marmura100 buc51.9661.5280.62
246RPCJ50B1Tencuieli exterioare pana la 70cm latimemp33.8539.7552.09
247CI02APlacaj din marmura + granitmp119.86139.95183.39
248CI10BFrecarea suprafetelor placatemp15.4318.1923.84
249CI11A"Chituirea, ceruirea si lustruirea placajelor"mp44.1251.7267.78
250RPSC24A1Inlocuit vas WCbuc141.15165.70217.13
251RPSC16F1Inlocuit lavoarbuc112.15131.65172.52
252RPSC57A1Inlocuit oglinda (400x500mm)buc26.3030.9140.51
253RPSC59A1Inlocuit etajerabuc8.6410.1513.30
254RPSD12A1Inlocuit bateriebuc24.9229.2638.35
255RPSC37A1Inlocuit pisoarbuc70.0381.87107.28
256RPSC62D1Inlocuire completa portprosop tip U cu 2 bratebuc10.6712.5416.43
257RPSC66A1Inlocuit suport pentru hartiebuc10.6712.5416.43
258RPSC68A1Inlocuit sapunierabuc10.6712.5416.43
259RPSC78A1Inlocuirea cazii de baiebuc126.13147.99193.92
260RPSC48B1Inlocuit spalator cu picuratorbuc127.97150.25196.89
261RPSC32B1Inlocuit bideu portelanbuc127.22149.36195.72
262RPSC26A1Inlocuit vas WC turcesc completbuc141.73166.40218.05
263RPCG07B1Zidarie din blocuri mici de betonmc126.83149.30195.65
264CG14APardoseli din granitmp147.07172.28225.76
265CG16A"Plinte orizontale la pereti, din marmura"ml8.6510.1113.25
266CG16B"Plinte in trepte la scari, din marmura"ml21.8125.5033.41
267CG16CBorduri din marmuraml13.4815.7620.65
268NLMontat corturibuc17.3220.5126.88
269NLDemontat corturibuc17.3220.5126.88
270CO05A"Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate dintr-o placa plina pref din beton armat si o placa traforata"ml17.8421.0027.52
271CO05B"Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate din 2 placi pline pref din beton armat si o placa traforata"ml22.1026.0134.08
272CO05C"Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 3 placi pline pref din beton armat si o placa traforata"ml29.9635.2446.18
273CO05D"Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 4 placi pline pref din beton armat si o placa traforata"ml36.8643.3456.76
274DI10ARefacerea pavajelor din pavele (asim.)mp13.3415.6720.54
275CO25ACaptuseli la pereti (lambriuri) executate din scandura (asim.)mp21.0424.7832.48
276TRB05B29Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg distanta 90mto81.7596.79126.83
277RPCC05A1"Cofraje din scanduri de rasinoase, inclusiv sustinerile, pana la 6m inaltime, pentru beton armat"mp44.9752.5968.91
278CA01A"Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3mc"mc56.5066.6887.38
279CA01B"Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum peste 3mc, precum si in ziduri de sprijin"mc48.5457.2875.06
280NLTencuieli speciale la fatade (cu tinci)mp46.4354.2771.12
281RPCM01B1Placaje in suprafete plane cu mozaicmp73.3686.15112.90
282RPCM08A1Buciardarea suprafetelor placate cu mozaicmp35.6941.9554.97
283RPCM08B1Frecarea suprafetelor placate cu mozaicmp12.9215.2319.96
284RPCP08A1Mana curenta sau bara de protectie dreaptaml33.6839.3751.59
285RPCP08B1Mana curenta sau bara de protectie curbaml35.5541.5954.50
286RPSA45A1 (asim.)Montat aspersoarebuc22.0525.7833.78
287RPSD49A1"Inlocuirea unui hidrant de gradina cu diametrul Ø1/2""-Ø1"" "buc52.1161.0379.98
288TSH42AMontaj aspersoare cu raza scurta 0.6m-7.4mbuc9.3911.0914.53
289TSH43AMontaj aspersoare cu raza medie 4.6m-16.8mbuc13.3115.7120.59
290TSH44AMontaj aspersoare cu raza mare 11.3m-35.1mbuc22.2226.2334.38
291TSH45A"Montaj electrovalve cu filet pana la Ø11/2"""buc14.6017.2322.58
292TSH46A"Montaj electrovalve cu filet de la Ø2"""buc22.7926.8935.24
293TSH47AMontaj boxe pentru electrovalvebuc14.5017.1322.45
294TSH49AMontaj controllere alimentate la 220Vbuc38.2945.1859.20
295TSH50AMontaj controllere alimentate la 9Vbuc25.8430.4939.95
296TSH51AMontaj tubulatura de picurareml1.611.902.49
297NLMontat elemente din fier forjatbuc6.938.2110.76
298NLReparatii tobogan mare din fibra de sticlabuc140.97166.50218.18
299NLReparatii tobogan mic din fibra de sticlabuc106.00125.20164.06
300NLReparatii tobogan HDPEbuc282.50333.67437.24
301NLReparatii aparat fitnessbuc106.00125.20164.06
302NLReparatii figurina fibra de sticlabuc140.97166.50218.18
303NLReparatii pavimente elasticemp12.8415.1519.86
304NLConfectionat tutori 2x0.05x0.05mbuc0.891.051.38
VIII. TARIFE PRIVIND ACTIVITATEA DE DEMOLARE/DESFIINTARE A CONSTRUCTIILOR EXECUTATE ILEGAL PE
TERENURI APARTINAND DOMEN IULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. crt.Simbol lucrareDenumirea lucrarii UMManopera (lei)Utilaj / Transp. (lei)Total cheltuieli directeValoare fara TVA
1RPCT26A1Desfacerea invelitorilor din tablamp4.435.236.86
2RPCT26B1Desfacerea invelitorilor din tiglamp6.707.9210.37
3RPCT26D1Desfacerea invelitorilor din carton bitumatmp0.520.610.80
4RPCT26C1Desfacerea invelitorilor din azbocimentmp7.769.1712.01
5RPCT25A1Desfacerea sarpantelor - astereala din scandura de rasinoase sau PFL la constructii obisnuitemp3.193.764.92
6RPCT25B1Desfacerea sarpantelor la turle si cupolemp47.8056.4573.97
7RPCT25C1Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite cu recuperarea materialelormp5.296.258.19
8RPCT25D1Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite fara recuperarea materialelormp2.833.344.38
9RPCT25E1Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor usoaremp4.785.657.40
10RPCT25F1Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor grele (cu ferme pe doua reazeme)mp6.908.1510.58
11RPCT15A1Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mica de 6mmc154.14181.26237.52
12RPCT15B1Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mare de 6mmc132.12155.35203.57
13RPCT15C1Demolarea planseelor de lemn - a podelelor (pardoseli oarbe) dintre grinzile de lemn sau mixte (cu grinzi metalice) ale planseelormp2.422.873.76
14RPCT15D1Demolarea planseelor de lemnmp6.978.2010.74
15RPCT17A1Demontarea grinzilor metalice cu lungimea pana la 4mto322.02379.78497.67
16RPCT17B1Demontarea grinzilor metalice cu lungimea peste 4mto214.68253.19331.78
17RPCT09A1Demolarea elementelor din beton simplu cu mijloace manualemc158.24186.63244.56
18RPCT09G1Demolarea elementelor din beton armat cu mijloace mecanicemc98.67128.51168.40
19RPCT03A1Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 1mcmc67.5579.97104.79
20RPCT03B1Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 1mcmc57.1667.6788.67
21RPCT03C1Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume pana la 0.5mcmc86.60102.53134.36
22RPCT03D1Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume peste 0.5mcmc70.1583.05108.83
23RPCT06D1Demolarea fundatiilor din caramida cu mortar de ciment cu volume peste 0.5mcmc111.31131.49172.31
24RPCT31A1Desfacerea captuselilor din scandura la peretimp3.514.155.44
25RPCT31B1Desfacerea captuselilor din scandura la tavanemp4.395.196.80
26RPCT33A1Demontarea usilor si ferestrelor din lemnmp7.518.8611.61
27RPCT34A1Demontarea usilor si ferestrelor metalicekg10.7312.6516.58
28RPCT44A1"Desfacerea imprejmuirilor din sipci, cu recuperarea materialului"ml4.575.407.08
29RPCT44C1"Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, cu recuperarea materialului"ml4.575.407.08
30RPCT44D1"Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, fara recuperarea materialului"ml1.762.082.73
31RPCT45A1"Desfacerea imprejmuirilor metalice, cu recuperarea materialului"kg0.710.841.10
32RPCT46B1Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate din betonml25.4530.0639.39
33DF27APilot pentru dirijarea circulatieiora17.3220.5126.88
34NLLucrari diverse neprevazuteora19.3222.5829.59
35NLInventarierea si dezafectarea constructiilor de bunurile aflate in interiorul acestoraora19.3222.5829.59
36NLEliberarea terenului de materielele rezultate in urma demolariiora19.3222.5829.59
37NLDepozitarea bunurilor si materialelor in conditii de securitateora19.3222.5829.59
38RPIF05B1Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenicaml2.512.943.85
39RPIC71C1Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otelbuc0.921.081.42
40RPCT36A1Desfacerea scarilor metalice dreptekg1.161.361.79
41RPCT35A1"Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, cu recuperarea materialelor"ml18.3421.6628.38
42RPCT35B1"Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, fara recuperarea materialelor"ml3.874.575.99
43RPCT35C1"Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor"ml19.7523.3330.58
44RPCT35D1"Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor"ml4.585.417.09
45RPCT35E1"Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor"ml20.8024.5732.19
46RPCT35F1"Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor"ml7.739.1411.98
47RPCT32A1"Desfacerea scheletului din lemn de rasinoase, la peretii magaziilor executate cu lemn rotund, cioplit sau rigle"mc42.8950.7066.43
48RPCT24A1Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe nisipml4.575.407.08
49RPCT24B1Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe betonml9.1510.8114.16
50RPCT43A1Demontarea sobelor din zidarie de caramida si a masinilor de gatitmc81.0695.96125.75
51RPCT42A1Demontarea sobelor si semineelor din placi de ceramicabuc placa1.081.271.66
52RPCT39A1"Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in beton sau zidarie"kg0.720.851.11
53RPCT39B1"Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in lemnarie"kg0.720.851.11
54RPCT38A1Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic de pe trepte si contratreptemp14.8017.4822.91
55RPCT18A1"Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor"mp3.874.575.99
56RPCT18B1"Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor"mp2.462.923.82
57RPCT18C1"Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor"mp2.823.334.37
58RPCT18D1"Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor"mp1.762.082.73
59RPCT19A1"Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor"mp9.5211.2414.73
60RPCT19B1"Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor"mp6.357.509.83
61RPCT19C1"Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor"mp7.769.1712.01
62RPCT19D1"Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor"mp4.235.006.55
63RPCT19E1"Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, cu recuperarea materialelor"mp13.4015.8320.75
64RPCT19F1"Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, fara recuperarea materialelor"mp7.418.7611.48
65RPCT19G1"Desfacerea pardoselilor din covor de policlorura de vinil (PVC), cu recuperarea materialelor"mp6.397.499.82
66RPCT19H1"Desfacerea pardoselilor din placi flexibile sau dale rigide din PVC, cu recuperarea materialelor"mp8.5710.0613.18
67RPCT20A1"Desfacerea pardoselilor de ciment turnate pe loc (sclivisite, rolate, mozaicate)"mp5.286.248.18
68RPCT20B1"Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), cu recuperarea placajului"mp16.1819.1125.04
69RPCT20C1"Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), fara recuperarea placajului"mp13.7116.2121.24
70RPCT27A1Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tablaml1.762.082.73
71RPCT02A1"Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de scagliola"mp17.8321.0927.64
72RPCT02B1"Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din beton celular"mp23.0727.2835.75
73RPCT02C1"Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de stabilit"mp15.0417.7823.30
74RPCT02D1"Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din stufit"mp12.9415.3020.04
75RPCT02E1"Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - paianta"mp13.6316.1321.14
76RPCT05A1"Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc"mc87.81103.96136.23
77RPCT05B1"Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc"mc74.3087.97115.28
78RPCT05C1"Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum pana la 2.5mc"mc51.4460.9179.82
79RPCT05D1"Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum peste 2.5mc"mc45.7254.1370.93
80RPCT05E1"Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc"mc112.58133.29174.67
81RPCT05F1"Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc"mc91.10107.85141.33
82RPCT05G1"Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc"mc121.24143.54188.10
83RPCT05H1"Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc"mc112.58133.29174.67
84RPCT07A1Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 5mcmc38.6545.5959.75
85RPCT07B1Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 5mcmc33.6339.6551.98
86RPCT07C1Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 3mcmc117.00137.98180.81
87RPCT07D1Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 3mcmc90.17106.35139.36
88RPCT07E1Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 1.5mcmc125.95148.54194.65
89RPCT07F1Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 1.5mcmc102.69121.11158.71
90RPCT08A1Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 3mcmc64.0475.5298.96
91RPCT08B1Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 3mcmc33.6339.6651.98
92RPCT08C1Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume mai mici de 1mcmc108.06127.44167.00
93RPCT08D1Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume peste 1mcmc94.82111.82146.53
94RPCT08E1Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 0.5mcmc117.00137.98180.81
95RPCT08F1Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 0.5mcmc103.05121.54159.26
96RPCT13A1"Demontarea scheletului din otel beton si a plasei de sarma (rabitz) de sub tencuiala la pereti, inclusiv la sliturile pentru mascarea conductelor"mp4.795.667.41
97TRI1AC05E3Incarcarea materialelor in autocamionto8.6610.2513.43
98TRI1AC13E3Descarcarea materialelor din autocamionto6.067.179.40
99RPIB01A1Demontarea radiatoarelor de pe pozitiimp17.6020.8027.26
100TRA01A10"Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km"to9.939.9313.00
101TRA01A10P"Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km"to9.939.9313.00
102NL (asim. DC04B1)Taierea betonului cu discul diamantatml5.336.9113.1817.27
103TRB05B29Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg pe distanta de 90mto81.7596.79126.83
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Adrian COSMAN