Hotărârea nr. 198/2020

HCL 198 APROBAREA RESPECTIV MODIFICAREA TARIFELOR PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎN BAZA HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU”

 

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

                                                                                                              

 HOTĂRÂREA NR.198

privind aprobarea, respectiv modificarea tarifelor privind desfăşurarea activităţii în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 25.06.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.85409/2020, raportul nr.85431/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.85628/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea, respectiv modificarea tarifelor privind desfăşurarea activităţii în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.4, art.39 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi completată prin Legea nr.10/2020, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.  Se aprobă tariful pentru cazare lunară cabaline în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”, în cuantum de 154,15 lei, fără TVA.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de îngrijire zilnică cabaline şi a tarifului  tratamente/consultaţii medicale, acordate cailor din baza Hipodrom (excepţie caii ce aparţin persoanelor fizice şi juridice), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323/2019.

    Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                    

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 


Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.198/2020
TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTZRARE A BAZEI HIPODROM
DIN PARCUL N. ROMANESCU
Nr. Crt.Denumirea/simbol LucrareeUMTARIFE
Lei valoare fara TVA
1Tarif zilnic ingrijire cabaline din baza Hipodrombuc/zi27.67
2Tarif tratamente/ consultatii medicale acordate cailor din baza Hipodrom( exceptie caii ce apartin persoanelor fizice/juridice)ora37.98
"Presedinte de sedinta,"
Adrian COSMAN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------