Hotărârea nr. 197/2020

HCL 197 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.43/2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA ÎN VEDEREA ADMINISTRĂRII ÎN COMUN A SĂLII POLIVALENTE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                                                 

         HOTĂRÂREA NR.197

privind modificarea contractului de asociere nr.43/2014 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

            Având în vedere referatul de aprobare nr.81658/2020, raportul nr.81659/2020 al Direcţiei Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.82382/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de asociere nr.43/2014 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.204/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

             În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art.129 alin.2 lit.d şi e, coroborat cu alin.7 lit.d, e, f şi alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr.43/2014, cu o perioadă de 6 ani, începând cu data semnării actului aditional de modificare, cu posibilitatea  prelungii, prin acordul părţilor.

  Art.2. Se completează art.6 al contractului de asociere nr.43/2014, cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut:

Să asigure administrarea și exploatarea imobilului în conformitate cu Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt prevăzute de art.19 din actul normativ și în acest sens va solicita și va obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege și va asigura respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora.”

Art.3. Se împuterniceşte  Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere nr.43/2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în  mod  corespunzător Hotărârea  Consiliului  Local  al Municipiului Craiova nr.291/2014 privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ             Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul  Craiova.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

   CONTRASEMNEAZĂ,

                 

     SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.197/2020

 

           

 

                                                      ACT ADIȚIONAL NR. 1

 

                                La contractul de asociere nr. 43/04.07.2014

                                          Încheiat azi ______/______/2020

         

           

 

            Părțile contractante:

 

            MUNICIPIUL CRAIOVA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, județul Dolj, cod fiscal 4417214, tel. 40251/416235, reprezentat legal prin Primarul Municipiului Craiova, Domnul Mihail Genoiu, pe de o parte

 

          Și

 

          REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Brestei nr. 129A prin reprezentantul său legal, Cercel Ninel- Director General

 

 

          Având în vedere Odonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 291/2014 și nr. ................../2020, părțile au convenit, prin voința lor comună, încheierea prezentului ACT ADIȚIONAL la Contractul de asociere nr. 43/04.07.2014, după cum urmează:

 

Art. 1: Articolul 2, Cap. III – DURATA CONTRACTULUI, al Contractului de asociere nr. 43/04.07.2014 se modifică și va avea următorul conținut: ,,Durata contractului este de 6 (şase) ani începând cu data semnării prezentului act adiţional, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților”.

 

Art. 2: Articolul 6 privind Obligațiile RAADPFL Craiova, Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile părţilor, din cadrul contractului de asociere nr. 43/04.07.2014 se modifică prin completare cu un nou aliniat, 6.10, care va avea următorul conținut:

,,să asigure administrarea și exploatarea imobilului în conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare așa cum sunt prevăzute de art. 19 din actul normativ și în acest sens va solicita și va obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege și va asigura respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora”.

 

Art. 3:  Celelalte prevederi ale Contractului de asociere nr. 43/04.07.2014 rămân

neschimbate.

 

Art. 4: Prezentul act adițional a fost întocmit în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte asociată.

 

 

MUNICIPUL CRAIOVA                            REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A        

         PRIN CONSILIUL LOCAL AL                DOMENIULUI PUBLIC ȘI FONDULUI LOCATIV

            MUNICIPIULUI CRAIOVA

                 reprezentat prin

    PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                   DIRECTOR GENERAL

 

 

                MIHAIL GENOIU                                                            NINEL CERCEL

 

 

 

            Direcția Economico-Financiară,

 Director Executiv,

 Daniela Militaru

 

 

           Vizat Control Financiar Preventiv,

                 Exp. Simona Rugeanu

 

           

                    Direcția Patrimoniu,

                     Director executiv,                                                              

                    Cristian Ionuț  Gâlea                         

 

           

                  Avizat de legalitate,

         Cons. Jur. Nicoleta Bedelici

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN