Hotărârea nr. 196/2020

HCL 196 CONCESIONAREA CĂTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. A TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. DIMITRIE GEROTA NR.7

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                       

              HOTĂRÂREA NR.196

privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7

 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

 Având în vedere referatul de aprobare nr.80927/2020, raportul nr.80929/2020 al Direcţiei Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.82528/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;     

           În conformitate cu prevederile art.858-865 din Codul Civil;

                 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.297 şi art.315 alin.1 şi alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 7.350 mp., care face parte din terenul în suprafaţă de 15.171 mp., cu număr cadastral 241564 şi Cartea Funciară nr.241564 - Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 şi art.3 din contractul de concesiune nr.4487/2012, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.397/2011 şi nr.203/2017.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul aditional de modificare a contractului de concesiune nr.4487/2012.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

7350 mp

Craiova,str.Dr.Dimitrie Gerota,Nr.7(fosta str.Dimitrie Gerota ,Nr,2)

Cartea funciara nr.

UAT

CRAIOVA

______________________A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr . parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

, .,_______ Mentium ___________

La Nord hotar gard beton si hotar convențional

La Est hotar convențional

La Sud hotar convențional

La Vest hotar convențional si hotar gard beton

ICc

Cc

7350

Total

7350

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Construcție

Destinația

Miprat. construita la sollmn)

Mențiuni

CI

CA

63

CI are destinație de șopron,suprafața desfasurata=63mp

C2

CA

30

C2 are destinație de șopron,suprafața desfasurata 30mp

C3

CA

17

C3 are destinație de șopron,suprafața desfasurata 17mp

C4

CA

30

C4 are destinație de șopron,suprafața desfasurata 30mp

C5

CA

61

C5 are destinație de șopron,suprafața desfasurata 61mp

C6

CA

65

C6 are destinație de șopron,suprafața desfasurata 65mp

C7

CA

129

C7 are destinație de șopron,suprafața desfasurata 129mp

C8

CA

130

C8 are destinație de șopron,suprafața desfasurata 130mp

C9

CIE

8

C9-Statie gaze,suprafața desfasurata 8mp

Total

533


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIU PATRIMONIU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE _____CU PROPUNERE DEZMEMBRARE SCARA 1:1000

Nr. cadastral 241564

Supraf. masurata

Adresa imobilului

Cartea Funciara nr.241564

15240mp

Mun.Craiova,Str. Dimitrie Gerota,Nr.7

UAT             | Mun. Craiova

241564

Total


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA Situația actuala(inainte de


Supraf. cfete^‘ n»P folosin.


>upr; mp


dezlipire)

Descrierea imobilului


Situația viitoare(dupa dezlipire)


Supraf. &teg-mP lolosin,


Descrierea imobilului


311900


3OO "50

Js<~J

£


311800


88n


7(5'. 89 m


Ctaiova15240

15240


StrD^itrieGerota

>-97m

--7 ’26ipJ!

Î25TȚ


LOT 1


LOT 2


Cr3iova


Total 10'


1+LOT24-l6t2 = 15240rnp


311900


24.01


•o 'E 2

z


311800


7  NMu^3°775

' '-Tajova

12


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIU PATRIMONIU