Hotărârea nr. 195/2020

HCL 195 ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI ŞI SPAŢII COMERCIALE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA         
                                                                                                          

 

    HOTĂRÂREA NR.195

privind  închirierea, prin licitaţie publică, a unor terenuri şi spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele din municipiul Craiova

 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.80150/2020, raportul nr.80921/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.82184/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune închirierea, prin licitaţie publică, a unor terenuri şi spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele din municipiul Craiova şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.208/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.1, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b, art.297 şi art.332-348 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de patru ani, a terenurilor şi spaţiilor comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini şi Documentaţiile de atribuire a contractelor de închiriere, în vederea închirierii terenurilor şi spaţiilor identificate la art.1, conform anexelor nr.2-19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei, se stabileşte în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.544/2019 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020.

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractele de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor comerciale identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.461/2017, nr.356/2018 şi nr.528/2018 şi se anulează următoarele:

a)     anexele nr.1, nr.3 și nr.5 ale  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2015;

 

b)     pozițiile 6 și 7 din anexa nr.1, anexele nr.8, nr.9, nr.16, nr.17 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.573/2014;

c)       pozitia 17 din anexa nr.1, anexa nr.34 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144/2014;

d)    pozitia 4 din anexa nr.1, anexele nr.5 şi nr.14 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 36/2016;

e)      pozițiile 1 și 2 din anexa nr.1, anexele nr.2, nr.3, nr.6, nr.7 ale  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.162/2017;

f)      pozitia 1 din anexa nr.1, anexele nr.2 şi nr.4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 19/2018;

g)      poziția 4 din anexa nr.1, anexele nr. 5 şi nr.9 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2019;

h)      poziția 2 din anexa nr.1, anexele nr.3 şi nr.5 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2017;

i)       poziția 1 din anexa nr.1, anexele nr.2 şi nr.10 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2015.

  Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.195/2020

 

 

                                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                   Adrian COSMAN

 

 

CAIET DE SARCINI

 

 

 

 

 

Privind închirierea prin licitaţie publi, pe o perioa de 4 (patru) ani, a spatiului/terenului situat în Craiova, Piata Centrala, pozitia cadastrala nr. 22, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova.

 

 

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 

1.1.    DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHIRIAT

 

            1.1.1 Denumire: spatiu comercial/teren aflat in concesiunea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

            1.1.2  Amplasare si suprafata : spatiul comercial/terenul, in suprafata de 15,60 mp este identificat in Craiova, Piata Centrala,pozitia cadastrala nr. 22, conform planului de amplasament anexat

           

1.2.    DESTINAȚIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 

1.2.1 Destinatie actuala /folosinta actuala: spatiu comercial/teren

1.2.2 Destinatia viitoare:spatiu comercial

 

1.3.   CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ȘI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE TRE SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 

            Conditii de exploatare a inchirierii

1.3.1       Bunul aflat în concesiunea SC Piete si Targuri Craiova SRL este liber de sarcini.

1.3.2       Conditiile si regimul de exploatare a terenului/spatiului disponibil vor fi stipulate in

contractul de inchiriere.

 

1.3.3  Chiriasul este obligat sa utilizeze spatiul/terenul conform destinatiei care rezulta din contractul de inchiriere.

1.3.4.(Doar documentatie spatiu )Spatiul este funcţional, insa chiriasul poate sa efectueze alte echipări şi dotări,cu acordul prealabil al SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pe cheltuiala chiriasului si sub conditia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor impuse de legislatia in vigoare .

1.3.5.(Doar documentatie spatiu ) Chiriasul este obligat sub sanctiunea platii de daune interese si a suportarii altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului  efectuarea amenajarilor /reparatiilor  la bunul inchiriat.

1.3.6.(Doar documentatie spatiu ) Amenajarile/reparatiile raman pe plin drept, gratuit, libere de orice sarcini SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL la incetarea/rezilierea  contractului de inchiriere.

 

      1.3.7.Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare edificarii constructiei pentru teren cad in sarcina chiriasului,pe cheltuiala acestuia.

     

      1.3.8.Dispozitiile referitoare la mediu si incendii cad in sarcina chiriasului.

      1.3.9.Câștigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilitățile neputând avea pretenția diminuării chiriei.

     

 

                                 Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de tre  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

 

      1.3.10.Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municiupiului Craiova aflat in  folosinta SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

      1.3.11.Cresterea potentialului zonei din punct de vedere al dotarilor.

1.3.12.Motivele de ordin legislativ aplicate pentru închirierea spatiului/terenului  prin licitaţie publi, organizată în condiţiile legii, în conformitate cu:

-prevederile art. 297  si urmatoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii;

-art.858-866 din Codul Civil.

 

CAP. II CONDIȚII GENERALE ALE  ÎNCHIRIERII: REGIMUL  BUNURILOR UTILIZATE DE CHIRIAŞ ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII

 

2.1.       Regimul bunurilor utilizate de chiri

 

 

2.1.1.           În derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaş, îl reprezintă spatiu/terenul situat in Piata Centrala, pozitia cadastrala nr. 22, in suprafata de 15,60 mp.

2.1.2.                    SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL are obligația de a preda chiriaşului spatiul/terenul situat in Piata Centrala, pozitia cadastrala nr. 22, in suprafata de 15,60 mp, pe bază de proces verbal de predare/primire ce va fi încheiat odată cu contractul de închiriere.

  2.1.3. În derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri: a)bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit și libere de sarcini autorităţii publice locale, la încetarea contractului de închiriere;

b)bunurile proprii: bunuri care au aparținut/au fost edificate de catre chiriaş și au fost utilizate de tre acesta pe durata închirierii și care, la încetarea contractului, fie:

-rămân în proprietatea chiriaşului,  dacă există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcţiei

-raman in proprietatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL dacă nu există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcţiei

-raman in proprietatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL dacă nu sunt ridicate in urma notificarii

c)La expirarea termenului dicontractul de închiriere  şi la  cererea scrisă a chiriaşului, autoritate publică   locală   poat analiz şi   supune   aprobării   Consiliulu Local   al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere,  urmând a fi încheiat un act adiţional al contractului de închiriere.

d)Chiriaşul va achita toate costurile ce prevad:

- obţinerea avizelor şi acordurilor (inclusiv documentaţiile necesare) cerute de   prevederile normative şi legislative în vigoare pentru exploatarea spatiului /terenului inchiriat si a constructiei edificate

- obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire;

- alte situaţii ce pot apărea pe parcursul derulării contractului de închiriere,  dar nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului de închiriere, ca urmare a modifirilor ce vor fi impuse de legislaţia specifică, iar viitoarea legislaţie va impune înlocuirea echipamentelor cu altele, sau  alte situaţii similare).

2.1.4. Chiriaşul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate autorizatiile, acordurile şi avizele impuse de legislaţia în vigoare cu privire la edificarea constructiilor provizorii, protecţia mediului, paza contra incendiilor, protecţia muncii,  ISCIR,  etc.,  pe parcursul derulării contractului de închiriere.

2.1.5. Chiriaşul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum şi a altor  costuri ce  vor  rezulta  din  obţinerea,  pe  cheltuiala  sa  a  acordurilor  şi avizelor  de edificare a constructtilor provizorii/de functionare,   impuse de legislaţia în vigoare şi care nu pot fi anticipate şi nu sunt menţionate în acest capitol.

 

2.2.     OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

 

2.2.1 Chiriaşul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului, paza contra incendiilor, protecţia muncii, PSI, ISCIR, funcţionării, etc., începând de la data preluării bunului, până  lîncetarea contractului de  închirierşi vsuporttoate cheltuielilconstatărilor organelor abilitate în aceste domenii, precum şi contravaloarea contravenţiilor stabilite de acestea.

2.2.2 Pe durata închirierii, chiriaşul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum şi contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

2.2.3   Chiriasul are obligatia de a obtine, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele impuse de legislatia mediului

2.2.4 Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care s-a încheiat contractul.

2.3.     OBLIGATIVITATEA    ASIGURĂRII    EXPLOATARII    ÎN    REGIM    DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ

 

2.3.1. Chiriaşul are  obligația  să  asigure  exploatarea eficace  în regim de  continuitatsi permanență a  obiectului închirierii,  pe  cheltuiala  sși să  despăgubească SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, pentru pagubele produse din culpa sa.

 

 

2.4.     INTERDICȚIA SUBÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA SUBÎNCHIRIERII, DUPA CAZ

 

2.4.1. Chiriaşului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze  cu  alte  persoane  fizice  sau  juridice,  sub  sancţiunea  rezolvirii  de  drept  a contractului, fără somaţie sau punere in întârziere si fără intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu).

 

2.5.    DURATA ÎNCHIRIERII

 

 

2.5.1. Contractul  de  închiriere  se  încheie  în  conformitate  cu  legea  română,  pentru  o perioa de 4 (patru )ani, începând de la data semnării lui.

 

2.6.    PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 

 

2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adiţional de prelungire a perioadei de închiriere, la cererea scrisă a chiriaşului, iar autoritatea publică locală poate analiza şi supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere .

 

2.7.    CHIRIA ŞI MODUL DE PLATĂ.

 

2.7.1. Chiria  este cea rezultată în urma procedurii de licitaţie publi, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii.

2.7.2. Chiria se va achita lunar, până cel mai târziu la data de 5 (cinci) a fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datoreaza incepand cu data prevazuta in contract.

2.7.3. În cazul în care, din vina sa, chiriasul nu plăteşte chiria conform celor stabilite la pct.

2.7.2, atunci vor fi calculate si achitate majorari de intarziere de 1% pentru fiecare zi de intarziere , calculate din ziua imediat urmatoare zilei in care suma era scadenta la plata.

2.7.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

2.7.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevazute modificari de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

 

 

2.8.    NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE

 

 

2.8.1   Garantia de participare este in suma de 100  lei.

2.8.2  Garantia de participare se depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unitatii.Ofertantul are obligatia de a face dovada deschiderii contului si virarii garantiei de participare .

2.8.3   Garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii:

            - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare. Garantia de participare se restituie la  solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garantiei de participare in termen de trei zile lucratoare  de la data constituirii garantiei de buna executie aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piete si Targuri  Craiova SRL

            - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei);Garantia de participare se restituie la  solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garantiei de participare in termen de trei zile lucratoare  de la data licitatiei aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piete si Targuri  Craiova SRL. Revocarea ofertei dupa inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage dupa sine pierderea garantiei de participare

2.8.4 Garantia de buna executie se va constitui pana la data semnarii contractului de inchiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

2.8.5 Garantia de buna executie se va depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

2.8.6 Garantia de buna executie se va elibera /restitui  în cel mult 14 zile de la data  expirarii perioadei de valabilitate a contractului de inchiriere cu conditia îndeplinirii de către locatar obligaţiilor asumate prin contract.

2.8.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul  a fost prelungit, garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului aditional cu conditia îndeplinirii de către locatar obligaţiilor asumate prin contract.

2.8.8 In cazul in care locatarul nu-si indeplineste obligatiile de plata si/sau deterioreaza terenul/spatiul transmis in folosinta, locatorul va retine locatarului din garantia de buna executie contravaloarea chiriei neachitate si contravaloarea daunelor provocate.

CAP. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

3.2.  Ofertele  se  redactează  îlimba  română,  conform legislației române,  de  către  toți ofertanții.

3.3.                    Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, nefiind admise oferte alternative.

Fiecare ofertant va declara prin oferta depusa ca OFERTA SA ESTE FERMA (isi mentine oferta) pâla finalizarea procedurii de închiriere.

3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

3.5.  Ofertantul are  obligația  de  a  asigura  integritatplicului cconține  ofertsaiar organizatorul procedurii are obligația de a deschide plicurile ofertanților numai la data precizată în anunțul procedurii. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.

3.6.                    Oferta  are  caracter  obligatoriu,  din  punct  de  vedere  al conținutului,  pe perioada  DECLARATĂ CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de tre ofertant.

3.7     Durata de OFERTA FERMA este pana la data desemnarii ofertantului castigator.

3.8. Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

3.9. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare și prezentare, sunt precizate în documentația de atribuire.

3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

3.11. Ofertele se depun la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, în două plicuri închise  și  sigilate,  netransparente,  unul  exterior  și  unul  interior,  care  vor  conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Ofertemenţionându-se data și ora.

3.12.               Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele ofertantului, sediul, adresa de corespondenţă, telefonul de contact şi numele persoanei de contact.

 Plicul exterior va trebui să conțină:

a.fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari.

b.acte doveditoare privind calitatile si capacitatile oferantului, conform documentatiei de atribuire.

cacte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

3.13.  Pe  plicul interior,  care conține  oferta  financiară  propriu-zisă,  se  înscriu  numele ofertantuluiadresa  de corespondenţăsediul socialtelefonul persoanei de  contact şi numele acesteia.

3.14. Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți, iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte conforme.

 

3.15 Plicurile inchise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevazuta in anuntul de licitatie.

3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la punctul 3.12. și

3.13, ce vor fi declarate oferte neconforme.

3.17 Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare sa existe cel putin doua oferte conforme.

3.18. După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei comisiei de evaluare.

3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de tre toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenţi.

3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentația de Atribuire.

3.21.  În  urma  analirii ofertelor  de  către  comisia  de  evaluare,  pe  baza  criteriilor de atribuire secretarul comisiei întocmește un proces-verbal îcare menționează ofertele conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de tre toți membrii comisiei de evaluare și de tre ofertanții participanți prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a rui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare la licitație. În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. În caz  similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III.  În cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceștia, se va continua pâ la ofertantul de pe ultimul loc.

3.23.Toți ofertanții care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanția de  participare la procedura de atribuire a contractului.

3.24. În situația in care nu a fost posibila încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, iar  autoritatea publică locală va relua procedura de licitație publică de la etapa publirii anunțului, în condițiillegiiCaietul de sarcini și Documentația de Atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 

 

4.1.   Contractul de inchiriere poate inceta :

a. prin acordul ambelor parti

b. la expirarea termenului de inchiriere

c. inainte de termenul stabilit, prin vointa unilaterala a locatorului, in situatia unei  modernizari sau reorganizari a pietei

d. in situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin contract

e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata constructia este  solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005, precum şi la demararea procedurilor de vânzare a spaţiului, contractul de   inchiriere inceteaza de drept, cu conditia notificarii prealabile a locatorului cu 30 de zile inainte.

4.2 Contractul se reziliaza in urmatoarele cazuri:

a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligatia degrevarii  spatiului/terenului de orice sarcini;

b. contractul se reziliaza de drept iar spatiul/terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitatie in situatia in care chiriasul inchiriaza, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesioneaza dreptul de folosinta asupra  spatiului , ori  subinchiriaza, in totalitate sau partial, se asociaza  sau cesioneaza dreptul de folosinta asupra spaţiului comercial 

c. in situatia in care pentru nevoi de interes national sau local, spatiul/terenul inchiriat va fi destinat altor scopuri, contractul de inchiriere poate fi reziliat in mod unilateral de catre autoritatea contractanta, dupa instiintarea locatarului, cu 30 de zile inainte.

d. contractul poata fi reziliat  si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara  sau in faliment

e. contractul poate fi reziliat de catre locator, daca locatarul nu demareaza obtinerea tuturor avizelor necesare pentru functionare

    f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricarei  obligatii asumate de partile contractante, din cauze imputabile acesteia.

 

 

 

 

CAP V ALTE CERINTE

 

 

5.1. SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII:

 

5.1.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere si sa verifice respectarea obligatiilor asumate de locatar

5.1.2 Locatorul are obligatia de a instiinta chiriasul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare a situatiei spatiului  respectiv, sau atunci cand nu se cunoaste situatia, in 15 zile de la producerea schimbarii respective

 

5.2. CHIRIAŞUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII:

 

5.2.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau sa se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze  investitiile realizate si sa dispuna aducerea acestuia in stare initiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

5.2.2 Locatarul are obligatia efectuarii curateniei la obiectul  contractului de inchiriere .       

5.2.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct raspunzator pe toata durata contractului de inchiriere de aplicarea normelor legale privind protectia mediului, protectia si paza impotriva incendiilor, a normelor legale privind protectia muncii, precum si orice alte obligatii legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

5.2.4 Lucrarile de imbunatatire si igienizare ale spaţiului comercial/terenului  cad in sarcina chiriasului fara sa afecteze cuantumul chiriei.

5.2.5 Locatarul se obliga sa ingrijeasca si sa conserve spatiul/terenul ca un bun proprietar

5.2.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatiul/terenul pentru activitatea destinata.

5.2.7 La incetarea contractului de inchiriere locatarul are obligatia sa restituie spatiul/terenul in starea initiala .

5.2.8 Chiriasul are obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor de functionare.

5.2.9 In cazul in care  exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in intarziere, fara notificare prealabila si fara interventia instantei de judecata.  

5.2.10 Chiriasul are obligatia de a elibera spatiul/terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in intarziere in conditiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

5.2.11 Sa respecte dispozitiile Hotararii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor de judecata .

 

5.3. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

 

 

5.3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere şi care nu se pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modifirile ulterioare.

5.3.2. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel, conform prevederilor legale.

5.3.3. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei române în vigoare.

 

 

5.4.  DISPOZIŢII FINALE

 

5.4.1  Contractul de  închiriere  poate  fi modificat şi adaptat clegislaţia  în  vigoare  pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.

5.4.2  Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de  închiriere  se  poate  face  numai prin  acadiţional încheiaîntre  părţile contractante şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

5.4.3. Documentele  necesare  depunerii  ofertei  sunt  stabilite  prin  Caietul  de  sarcini  şi Documentaţia de Atribuire.

5.4.4. Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire sunt puse la dispoziţia solicitanţilor în urma unei cereri depuse la Registratura SC Piete si Targuri Craiova SRL şi achitării unei sume de 100 lei.

5.4.5. Contravaloarea documentaţiei de atribuire în sumă de 100 lei nu se restituie.

5.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este                     , ora                                 

5.4.7. Ofertele vor fi deschise la sediul  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, str. Calea Bucuresti, nr.51, în data de                     ora                              .

5.4.8. Datele necompletate la pct. 5.4.6 şi pct. 5.4.7. vor fi prevăzute în Anunţul procedurii de inchiriere.


 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

 

 

Privind închirierea prin licitaţie publi, pe o perioa de 4 ani, a spatiului/terenului situat in Piata Centrala, pozitia cadastrala nr. 22, in suprafata de 15,60 mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova.

 

 

 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

Denumirea autorităţii contractante : SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, strada Calea Bucuresti, nr 51,Craiova, Cod Fiscal: RO28001235, Numar de telefon: 0251.410696, 0351.451887, 0351.447,06156, 0351.447,06157,Numar fax: 0251410696,Email: pietecraiova@yahoo.com

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

2.1. Procedura aplicată:

Procedura este de închiriere prin licitaţie publică spatiului/terenului situat in Piata Centrala, pozitia cadastrala nr. 22, in suprafata de 15,60 mp.

ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova.

            2.1.1.  Pentru  atribuirea  contractului de  închiriere  se  aplică  procedura  de  licitaţie publică si au dreptul de a depune oferta persoanele juridice interesate care indeplinesc cumulative urmatoarele conditii:

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;

b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;

c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;

d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

            Nu au dreptul sa participe la licitatie:

a)Ofertanţii care au avut calitatea de ştigător la o licitaţie publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din cul proprie;

b) Ofertantii care au deţinut şi alte contracte cu SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  şi au restanţe la plată, sau nu au îndeplinit condiţiile contractuale.

      2.1.2. În cazul în care, în urma publirii anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2(două) oferte valabile, autoritatea contractanta este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitaţie nu a fost depusa cel puţin o ofertă valabilă, autoritatea contractanta va anula procedura.

2.1.4. Autoritatea contractanta are obligaţia de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiindştigătoare.

2.1.5. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea  contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitaţie publi, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunirii privind rezultatul aplirii procedurii de atribuire şi oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte valabile, drept urmare autoritatea publică este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă procedură;

b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau

fac imposibilă încheierea contractului. În sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

b.1) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere:

- transparenţa punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire;

- tratamentul egal aplicarea,într-o măsură nediscriminatorie, de tre autoritatea contractanta, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

-       proporţionalitatea -  presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractanta trebuie să fie necesară şi corespuntoare naturii contractului;

- nediscriminarea aplicarea de tre autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura a de atribuire a contractului de închiriere;

-                libera concurenţă asigurarea de tre autoritatea contractanta a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să ai dreptul de a deveni chiriaş, în condiţiile legii.

 b.2) autoritatea contractanta SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, se află în imposibilitate de a adopta măsuri  corective,  fără  ca  acestea  să  conducă,  la  rândul  lor,  la  înlcarea  principiilor prevăzute la pct. b.1);

Autoritatea contractanta are obligaţia de a comunica în scris tuturor ofertanţilor  la procedura de atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor  pe  care acesta  şi le-a  creat prin  depunerea  ofertei, t şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

2.2. Legislaţie aplicabilă:

-prevederile art. 297 alin. 1 lit c) ş art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii;

-art. 858-866 din Codul Civil

2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere:

a)          transparenţa;

b)          tratamentul egal;

c)          proporţionalitatea;

d)          nediscriminarea;

e)          libera concurenţă

2.4.Reguli de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiîn  momentul primirii.  Comunicarea,  transmiterea  şi stocarea  informaţiilor  se realizează astfel înt să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.

Oferta poate fi depusă la Registratura autoritatii contractante sau poate fi transmisă prin poştă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidenţa SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pâ la data de depunere a ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forţa majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost  înregistrată  la  Registratura  autoritatii contractanta  după  data  limită  de depunere.

Costul documentaţie de atribuire este de 100 lei. Costul documentaţiei se achită în numerar la casieria autoritatii contractanta, str. Calea Bucuresti, nr.51, Craiova.

            Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia orirei persoane juridice interesate,  care  a  depus  cerere  la  autoritatea contractanta.

            Persoanele  juridice interesate,  au obligaţia  de  a  întreprinde  toate  diligenţele  necesare  astfeînt  respectarea  de  către autoritatea contractanta a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire să nu conducă la situaţia în care aceasta să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

2.5. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este                     , ora                     .

Data limită de solicitare clarifiri este                             

Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, str. CALEA BUCURESTI, nr. 51, Craiova, în data de _______________ora__________.  

2.6. Dreptul de a solicita clarifiri

Orice persoa juridică interesată, care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a solicita clarifiri despre elementele cuprinse în aceasta.

Autoritatea contractanta are obligaţia de a răspunde, într-o perioa care nu trebuie să depăşească 7 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Autoritatea contractanta  are  obligaţia  de  a  transmite  răspunsurile  însoţite  de

întrebările  aferente  către  toate  persoanele  interesate  care  au  obţinut  documentaţia  de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarifirile respective. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, autoritatea contractanta are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmitere a răspunsului face posibilă primirea  acestuia  de  către  persoanele  interesatînainte  de  data  limită  de  depunere  a ofertelor.

2.7. Documentaţia de Atribuire

Orice modificare a conţinutului documentelor necesare la procedura de licitaţie se va comunica tuturor solicitanţilor care au cumpărat aceste documente.

În cazul în care ca urmare a modifirii documentelor licitaţiei este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de tre autoritatea contractanta tuturor solicitanţilor odată cu notificarea modifirii.

2.8.Desfăşurarea licitaţiei

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publirii anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile.

Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-un cotidian de circulaţie locală cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor şi se afişează la sediul autoritatii contractante.

Orice persoana juridică interesată,  are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini, precum şi de a solicita clarifirile necesare.

Punerea la dispoziţie, de tre autoritatea contractanta, a documentelor licitaţiei se va face într-o perioa care nu trebuie să depăşească 7 zile de la primirea unei solicitări din partea solicitantului.

În vederea desfăşurării licitaţiei, a analirii, selectării şi evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de şedinţă, desemnarea ofertei ştigătoare, autoritatea contractanta, numeşte comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5(cinci), cu atribuţii pâ la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

Membrii  comisiei  de  evaluare,  supleanţii  şi  invitaţii  au  obligaţia  de  a  păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:

Pe parcursul aplirii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

- soţ/soţie, rudă sau afin pâ la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul

- soţ/soţie, rudă sau afin pâ la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte diconsiliul de  administraţie,  organul de  conducere  ori de  supervizare  al unuia  dintre ofertanţi

- persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi;

- persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate,  imparţialitate  şi confidenţialitate  pe  propria  răspundere,  după  termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

Îcaz  de  incompatibilitate,  preşedintele  comisiei de  evaluare  va  sesiza  de  îndată autoritatea  publică  locală  despre  existenţa  stării  de  incompatibilitate  şi  va  propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanţi.

Supleanţii partici la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

- analizarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plic;

- analizarea şi evaluarea ofertelor;

- întocmirea proceselor-verbale;

- întocmirea raportului de evaluare;

- desemnarea ofertei ştigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurilsigilateînchisşi sigilatese  predau comisiei de  evaluarla  dată  fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.

După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publi, comisia de evaluare constată ofertele  care  nu  conţin  totalitatea  documentelor  care  dovedesc  calităţile  şi capacităţile ofertantului prevăzute la punctul 4. Instrucţiuni privind modul de eloborare şi prezentare a ofertelor.

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare să existe cel puţin 2 oferte valabile, adică să întrunească toate condiţiile prevăzute la punctul 4 (Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor) din acestă documentaţie de atribuire.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4 (Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor) din această documentaţie de atribuire.

După ce comisia analizează conţinutului plicului exterior al tuturor ofertanţilor, secretarul  comisiei  de  evaluare  întocmeşte  procesul  verbal  cu  constatările  comisiei.

Procesul-verbal, va fi semnat de tre toţi membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi la şedinţa de deschidere a ofertelor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de tre toţi membrii comisiei de evaluare şi de tre ofertanţii prezenţi. Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea minimă   a tarifului de inchiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare.

 

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate  oferte  valabile,  urmărind  ca  fiecare  ofertă  financiară  să  fie  mamare  decât valoarea precizată mai sus.

În situaţia în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a tarifului de inchiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare ,  această  ofertă  financiară  este declarată  de comisia  de evaluare  cfiind  ofertă  financiară  neconformă.  Secretarul comisiei  va  consemna  toate constatările comisiei de evaluare în procesul verbal (menţionează toate ofertele financiare ale ofertanţilor care au avut oferte valabile precum şi ofertele financiare ale ofertanţilor care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor  financiare declarate ca fiind oferte financiare  valabile  este  de  cel puţin  2(două)  se  va  întocmi clasamentul acestor  oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către autoritatea contractanta.

Toate  aspectele  constatate  îşedinţa  publică  de  deschidere  a  ofertelor  se  vor consemna, de tre secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de preşedinte şi membrii comisiei de evaluare precum şi de tre ofertanţii prezenţi la şedinţa publică de deschidere a ofertelor.

În baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte un raport. Acest raport va fi redactat de tre secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare şi semnare.

Raportul va fi transmis Administratorului societatii. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitaţie publi.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face in functie de punctajul obtinut  criteriul “cel mai mare nivel al chiriei”, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atibuire “protectia mediului inconjurator”.  

În cazul în care în urma publirii anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitaţie.

În cazul in care nu au fost depuse cel puţin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitaţii publice, va fi anulată a doua procedură de licitaţie publi. Pentru a doua procedură de licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima licitaţie.

Comisia are dreptul de a exclude din licitaţie:

- Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de

un administrator judiciar sau activităţile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

- Orice ofertant care nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiile de asigurări sociale tre bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local;

-   Ofertanţii care au avut calitatea de ştigător la o licitaţie publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din cul proprie;

- În cazul în care a deţinut şi alte contracte cu SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  şi are restanţe la plată, sau nu a îndeplinit condiţiile contractuale;

- Prezintă informaţii false în legătură cu situaţia proprie.

Stabilirea  ofertei ştigătoare  vfi făcută  de  trcomisia  de  evaluare  pe  baza criteriilor de atribuire pentru imobilul ce face obiectul închirierii.

Comisia  de  evaluare  este  cea  care  analizează  şconstată  care  sunt  ofertele neconforme ca urmare a faptului că nu îndeplinesc cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini.

În  cadrul  şedinţei  de  deschidere  a  ofertei,  comisia  de  evaluare  poate  solicita clarifiri şi completări ale documentelor prezentate de ofertanţi în scopul demonstrării conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

Îtermen de  4 zile  lucrătoare de  la  solicitarea comisiei de  evaluare, SC Piete si Targuri Craiova SRL o transmite ofertanţilor vizaţi, printr-o adresă cu confirmare de primire.

Ofertanţii vizaţi au obligaţia de a răspunde în scris şi a transmite documentele ce dovedesc   încadrarea  situaţiei  sal la   cerinţele   comisiei.  Răspunsul  va   fi  depus  la Registratura SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei autorităţii contractante .

Pe perioada în care se desfăşoară transmiterea clarifirilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul maxim amintit mai sus.

Dacă ofertanţii nu au transmis în termen, clarifirile solicitate prin adresa autorităţii contractante , comisia este îndreptăţită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire la ofertele care nu au avut astfel de solicitări, sau au trimis clarifirile solicitate, după caz.

În urma analirii ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmeşte un proces verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de tre toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenţi.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte în termen de două zile lucrătoare, un raport pe care îl transmite Administratorului SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL.

În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta are obligaţia să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toţi ofertanţii participanţii la procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat ştigător

şi care sunt ofertanţii care nu au fost declaraţi ştigători, precind motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, după caz.

 

2.9. Determinarea ofertei ştigătoare

- Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentaţiei de atribuire.

- Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de inchiriere sunt:

1)Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei”  (C) se acorda 40% din punctajul total.

            Formula de calcul este urmatoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 

2)Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-financiara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

            Formula de calcul este urmatoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agentii economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 

 3)Pentru criteriul de atribuire “protectia mediului inconjurator” (M) se acorda 40% din punctajul total.

     Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de protectie a mediului ISO14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementarii sistemului de protectie a mediului ISO14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata.

In acest sens ofertantii vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementarii acestui sistem de protectie, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii lor.

-pentru agentul economic care prezinta documentele mai sus mentionate (Mn=40 puncte)

-neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus mentionate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

- Autoritatea contractanta are obligaţia de a stabili oferta ştigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentatia de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru  demonstrarea conformităţii ofertei ccerinţele  solicitate  şi în  baza  clarifirilor solicitate de comisia de evaluare, în cazul în care au fost solicitate.

- Autoritatea contractanta are obligaţia de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a rui ofertă a fost stabilită ca fiind ştigătoare, numai după data epuirii perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitaţie publică (în termen de şapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate ştigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunirilor tre toţi ofertanţii chiar dacă o parte dintre comunirile transmise ofertanţilor din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu au fost găsiţi /au fost găsiţi, ofertantul/ofertanţii la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge şi dacă nu se primeşte confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poştă (oficiul poştal).

2.10. Încheierea contractului de închiriere

Autoritatea contractanta poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuirii perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitaţie publică (în termen de şapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate ştigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor tre toţi ofertanţii chiar dacă o parte dintre comunirile transmise ofertanţilor din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul/ofertanţii la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge şi dacă nu se primeşte confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poştă (oficiul poştal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.

Autoritatea contractanta  poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen  de  21  de  zile  calendaristice  de  la  data  realirii comunirii privind  deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum şi pierderea garanţiei de participare.

2.12. Confidenţialitatea şi conflictul de interese

Autoritatea contractanta are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate comunicarea de date din oferte pâ la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul declarat ştigător. Comunirile şi arhivarea informaţiilor se vor realiza într-o astfel de manieră înt să asigure integritatea şi confidenţialitatea depli a tuturor informaţiilor.

Comisia de evaluare urmează să ia la cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai la data şi ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora.

          Fără a aduce