Hotărârea nr. 194/2020

HCL 194 ATESTAREA UNEI PERSOANE FIZICE CARE A OBŢINUT CERTIFICAT DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII
                    MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                        

             HOTĂRÂREA NR.194

privind atestarea unei persoane fizice care a obţinut certificat de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

     Având în vedere referatul de aprobare nr.77663/2020, raportul nr.80881/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.81246/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune atestarea unei persoane fizice care a obţinut certificat de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii şi avizele nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;     

 În conformitate cu prevederile art.2 lit.e şi f, art.10 alin.5 şi 6, art.64 alin.10 şi 11 din Legea nr.196/2018 priviind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 şi Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor;

           În temeiul art.129 alin.14, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă atestarea unei persoane fizice care a obţinut certificat de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis.

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activităţii de administrare a condominiilor.

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatul pentru persoana prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194/2020

 

 

 

 

Lista cu persoanelor care au obținut certificate de calificare potrivit legii, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 

 

 

 

 

 

NR.

CRT.

NUME/PRENUME

1

FILIP RODICA IULIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN