Hotărârea nr. 193/2020

HCL 193 PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
      MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                            

             HOTĂRÂREA NR.193

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.77412/2020, raportul nr.79533/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.80990/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.204/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

În conformitate cu prevederile art.8 alin.4 şi alin.5 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.16 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, art.75 alin.2 și art.82 alin.1 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor art.1796 lit.b din Codul Civil, art.108, 354, 355 şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.    

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

   Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.193/2020
NrNR.CODATA COTITULARStrNrBlScAp
123905212/29/2004NICHIFOR ION CATALINOltenia1CT321
258182 17/04/2015ANTONIE ELENA LUMINITAPoteluR514
" PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Adrian COSMAN
-