Hotărârea nr. 192/2020

HCL 192 MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.122/2016
      MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                     

          HOTĂRÂREA NR.192

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii

 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

      Având în vedere referatul de aprobare nr.77620/2020, raportul nr.80863/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.80884/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.204/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

            În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016, prin completarea art.34 cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut:

  “Pentru anul 2020, se prelungește termenul de actualizare a documentelor necesare pentru întocmirea dosarului în vederea înscrierii în listele privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, de la data de 30.06.2020, până la data de 31.08.2020”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     CONTRASEMNEAZĂ,

                 

      SECRETAR GENERAL,

  Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU