Hotărârea nr. 191/2020

HCL 191 PRELUNGIREA DURATEI DE EXERCITARE A FUNCŢIEI DE ADMINISTRATOR AL R.A.T SRL DE CĂTRE DL.MANDA MARIAN SORIN

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

                                                                                                       

                                                                                            

                                                 HOTĂRÂREA NR.191

                      privind prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T SRL, de către dl.Manda Marian Sorin

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  25.06.2020;

         Având în vedere referatul de aprobare nr.79290/2020, raportul nr.80728/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.81535/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ  prin care se propune prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T SRL, de către dl.Manda Marian Sorin şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată;

 În temeiul art.129 alin.2 lit.a şi d, coroborat cu alin.3 lit.d şi alin.7 lit.n, art.134 alin.4, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T SRL, de către dl.Manda Marian Sorin, de la 01.07.2020, până la 31.12.2020.

Art.2.  Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să semneze şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, actul adițional la contractul de administrare încheiat între R.A.T. SRL şi dl.Manda Marian Sorin, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.502/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Zorilă Dan şi dl. Manda Marian Sorin vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.191/2020

 

 

 

                                                                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                         Adrian COSMAN

 

 

 

Act Aditional nr. 1 la

Contractul de Administrare nr.17245/11.12.2019

aprobat prin HCL nr. 502/11.12.2019

 

 

 

           În conformitate cu prevederile Contractului de Administrare nr. 17245/2019,  aprobat prin HCL 502/11.12.2019, Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Actul Constitutiv al RAT SRL, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 5/2016 prin  care s-a aprobat reorganizarea, prin transformare a Regiei Autonome  de  Transport  Craiova în R.A.T SRL, nr. 502/2019 ,  HCL nr..............................

 

         SC „RAT” SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj, identificată în registrul comerţului cu numărul de ordine J16/507/1991 şi Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, denumită în continuare Societate, pe de o parte

        

şi

 

         Domnul MANDA MARIAN - SORIN, cetăţean român, născut la data de __________ în Craiova, judeţul Dolj, domiciliat în Craiova, ____________, posesor al C.I. seria _____, nr. ________, emisă de SPCLEP Dolj la data de 03.12.2012, CNP _____________, în calitate de administrator al  RAT SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj, identificată în registrul comerţului cu numărul de ordine J16/507/01.02.1991 şi Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, pe de altă parte.

 

         Au hotarat de comun acord urmatoarele:

         Se aproba prelungirea  duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T. SRL, de la 01.07.2020 până la data de 31.12.2020;

         Restul Clauzelor la contractul de administrare nr.17245/11.12.2019 aprobat prin HCL nr. 502/11.12.2019, rămân neschimbate.

         Prezentul act aditional se incheie intr-un numar de 4 ( patru)  exemplare originale.

 

 

 

RAT SRL

identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/507/01.02.1991 şi Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj,

reprezentată de domnul Zorilă Dan, reprezentantul Municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 502/2019.

 

 

 

______________________________,

REPREZENTANT MUNICIPIUL CRAIOVA,

ZORILĂ DAN

 

 

 

 

                          Administrator al RAT SRL

identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/507/01.02.1991 şi Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj,

domnul MANDA MARIAN - SORIN