Hotărârea nr. 190/2020

HCL 190 INSTITUIREA UNOR MĂSURI FISCALE

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                

                                                                                                                  

                                                                                                             

                                           

                                                  HotĂrâreA NR.190

privind instituirea unor măsuri fiscale

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

            Având în vedere referatele de aprobare nr.78574/2020 și nr.88901/2020, raportul nr.80128/2020 al Direcţiei Impozite şi Taxe, raportul nr.88983/2020 al Direcției Patrimoniu şi rapoartele de avizare nr.80501/2020 și nr.88999/2020 ale Direcţiei Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune instituirea unor măsuri fiscale şi avizele nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

 În conformitate cu prevederile Capitolului I, art.VI alin.2 și 3, Capitolului II, art.XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;

     În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.c şi alin.14, art. 139, alin.3, lit.c, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Craiova, de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi să îşi întrerupă activitatea economică, pentru perioada de urgenţă decretată în anul 2020.

Art.2. Se anulează accesoriile în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al municipiului Craiova, conform procedurii prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Patrimoniu și Direcția Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

                                                                                                              

 

 
 
 

NOTIFICARE
 

Subsemnatul     Contribuabilul PF/     împuternicit (PJ) ………………………………………….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie… nr. …………….., CNP ………………………, judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax ............................., adresă de e-mail ………………………….… ,

Contribuabilul (PJ) ……………………………………., Codul de identificare fiscală ……….................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail …………………………………, înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN …………………………………….., deschis la ………………………………………,

în temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, și ale HCL nr..../2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Craiova prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, solicit amânarea la plată a accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la 31.03.2020, în vederea anulării acestora.

               Totodată, mă angajez să colaborez cu organul fiscal în vederea clarificării situației mele fiscale sau a persoanei juridice pe care o reprezint, respectiv să îndeplinesc condițiile în termenele prevăzute în HCL nr...../2020 pentru a beneficia de anularea la plată a sumelor amânate.
 
 
Reprezentant,
Numele și prenumele ..................................................
Calitatea ......................................................................
Semnătura ...................................................................
 
               
---------                                                                                                 
    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc.
    

 

                                                                                                                                

 


DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE

SERVICIUL ......................                                             

Str. Calea Bucureşti nr. 51C

Nr.............../.../.../2020

 
DECIZIE 
de amânare la plată a majorărilor de întârziere, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor


Date de identificare a contribuabilului
Denumirea ...............................................................
Adresa: ....................................................................
Codul de identificare fiscală ....................................
Date de identificare a imputrernicitului
Denumirea/Numele și prenumele  ..................................
Adresa: .............................................................................
Codul de identificare fiscală .............................................

În temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, și ale HCL nr..../2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Craiova prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, având în vedere Notificarea nr. .................... din data de ..../.../2020, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................... din data de ..../..../2020, precum și Certificatul de atestare fiscală nr.............../..../..../2020, luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de H.C.L. nr. .../2020, se emite următoarea decizie: 

            Se acordă amânarea la plată a majorărilor, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente  obligaţiilor bugetare principale  cu termene de plată anterioare datei 31.03.2020, în sumă totală de  ............................. lei, reprezentând:

Nr. crt.
Denumirea obligației de plată (Majorări, dobânzi, penalități și alte accesoriilor aferente  obligaţiilor bugetare principale)
Suma
-lei-
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
TOTAL GENERAL
 
      Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
 
 
         Director executiv/ executiv adjunct,                                                                    Sef serviciu,
           ............................................                                                                            ...................................
                   
 
                                                                                                                                 Întocmit,          
                                                                                                                          ............................    
               
---------                                                                                                 
    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc.
    *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume).

                                                                                                              

 

 
 
 

Cerere de anulare a accesoriilor
 

Subsemnatul     Contribuabilul PF/     împuternicit (PJ) ………………………………………….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie… nr. …………….., CNP ………………………, judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax ............................., adresă de e-mail ………………………….… ,

Contribuabilul (PJ) ……………………………………., Codul de identificare fiscală ……….................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail …………………………………, înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN …………………………………….., deschis la ………………………………………,

în temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, și ale HCL nr..../2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Craiova prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, solicit anularea accesoriilor în sumă de ......................... lei, ca urmare a faptului că am îndeplinit condițiile în termenele prevăzute în HCL nr...../2020.          

 
Reprezentant,
Numele și prenumele ..................................................
Calitatea ......................................................................
Semnătura ...................................................................
 
               
---------                                                                                                 
    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc.
    

 

 

                                                                                                                                

 


DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE

SERVICIUL ..........................                                                     

Str. Calea Bucureşti nr. 51C

Nr.............../.../.../2020

 
 
DECIZIE 
de anulare a accesoriilor
Date de identificare a contribuabilului
Denumirea ...............................................................
Adresa: ....................................................................
Codul de identificare fiscală ....................................
Date de identificare a imputrernicitului
Denumirea/Numele și prenumele  ..................................
Adresa: .............................................................................
Codul de identificare fiscală .............................................

În temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, și ale HCL nr..../2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Craiova prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, având în vedere Cererea de anulare  nr. .................... din data de ..../.../2020, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................... din data de ..../..../2020, precum și Referatul nr...../.../.../2020, vă comunicăm că suma de ..............., reprezentând majorări, dobânzi, penalități și alte accesorii amânate la plată prin Decizia de amânare la plată nr................/.../.../2020, se anulează la data de .......................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
               Anexe:.............................................
 
Director executiv/ executiv adjunct,                                                                            Sef serviciu,
           ............................................                                                                            ...................................
                   
 
               Avizat,                                                                                                Vizat C.F.P.P.
        Consilier juridic                                                                                          ..................................                                                                                                          
                                                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                                                 ............................             
---------                                                                                                 
    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc.
    *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume).

 

                                                                                                                                

 


DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE

SERVICIUL ........................                                           

Str. Calea Bucureşti nr. 51C

Nr.............../.../.../2020

 
 
DECIZIE 
de respingere a cererii de anulare a accesoriilor
Dare de identificare a contribuabilului
Denumirea ...............................................................
Adresa: ....................................................................
Codul de identificare fiscală ....................................
Date de identificare a imputrernicitului
Denumirea/Numele și prenumele  ..................................
Adresa: .............................................................................
Codul de identificare fiscală .............................................

În temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, și ale HCL nr..../2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Craiova prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, având în vedere Cererea de anulare  nr. .................... din data de ..../.../2020, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................... din data de ..../..../2020, precum și Referatul nr...../.../.../2020, vă comunicăm că se respinge cererea de anulare a sumelor reprezentând majorări, dobânzi, penalități și alte accesorii amânate la plată prin Decizia de amânare la plată nr................/.../.../2020.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
               Anexe:.............................................
 
         Director executiv/ executiv adjunct,                                                                    Sef serviciu,
           ............................................                                                                            ...................................
                   
 
               Avizat,                                                                                                Vizat C.F.P.P.
        Consilier juridic                                                                                          ..................................                                                                                                          
                                                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                                                 ............................             
 
 
               
---------                                                                                                 
    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc.
    *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume).

 

 

Anexa la Hotărărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2020

 

 

Procedura de acordare a anulării  accesoriilor aferente obligațiilor bugetare  restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Craiova

 

 

Art.1.

Sfera de aplicare

(1) Prezenta hotărâre se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale  ori instituții publicecare la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante către bugetul local al Municipiului Craiova.

 

(2) În sensul prezentei hotărâri, prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:

a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv; 

b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale; 

c)obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

 

(3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 martie 2020 inclusiv:

a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 

(4)Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin.(3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

 

(5)Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit.b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Art.2.

Condiții de acordare a facilităților

(1) Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; ;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesoriiadministrate de compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Craiova  cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către compartimentele cu atribuții în administrarea obligațiilor bugetare;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 

(2) Majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativăprin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, sau stabilite din oficiu de organul fiscal, datorate bugetului local al municipiului Craiova, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art.2 alin.(1), lit.b)-d).

 

(3) Majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente diferențelor de  obligații bugetare principale stabilite de compartimentele cu atribuții în stabilirea creanțelor bugetare în baza declarațiilor prin care se rectifică baza impozabilă sau din oficiu, cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Craiova, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art.2 alin.(1), lit.b)-d).

 

(4) Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art.2 alin.(1), lit.b-d).

 

(5) Majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local al municipiului Craiova, cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin.(1) din aceeași lege; 

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

 

(6) Prin derogare de la art.105 alin.(8) din Codul de procedură fiscală, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în scopul acordării anulării prevăzute la art.2 alin.(2) și (3), organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante

(1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentei hotărâripot depune o notificare (formular tipizat) la registratura Direcției Impozite și Taxe cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 2 alin.(1), lit. d).

 

(2) După primirea notificării prevăzute la alin.(1), serviciile cu atribuții în stabilirea creanțelor bugetare  și serviciul cu atribuții în încasarea creanțelor bugetare din cadrul Primăriei Municipiului Craiova verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art.2.

 În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative sau erori cu privire la plăți și stingerea acestora, organul fiscal îl îndrumă potrivit art.7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

(3) Serviciul cu atribuții în încasarea creanțelor bugetare, după verificarea plăților și stingerilor, vizează notificarea și o transmite către serviciile cu atribuții în stabilirea creanțelor bugetare. Vizarea se face prin aplicarea rezoluției ”Verificat”, numele inspectorului care a efectuat verificare, data și semnătura.

 

(4) Serviciile cu atribuții în stabilirea creanțelor bugetare efectuează verificarea documentară a contribuabilului, stabilesc cu certitudine obligațiile bugetare ale contribuabilului și emit acte administrative în cazul în care modifică cuantumul acestora. Vizarea se face prin aplicarea rezoluției ”Verificat”, numele inspectorului care a efectuat verificarea, data și semnătura. După verificare, cererea se transmite către serviciul cu atribuții în eliberarea certificatelor de atestare fiscală.

 

(5)Debitorul are obligația de a clarifica cu organul fiscal eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. 2.

 

(6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, serviciul cu atribuții în eliberarea certificatelor de atestare fiscală eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

 

(7)Termenul de 5 zile se suspendă pe perioada care curge între data notificării efectuată de organul fiscal în vederea clarificării situației fiscale și data depunerii documentelor/declaraților solicitate. Notificarea și copia certificatului emis se transmit către serviciile cu atribuții în urmărirea și executare silită din cadrul Direcției Impozite și Taxe 

 

(8) Pentru debitorii care au notificat Direcția Impozite și Taxe potrivit alin.(1):

a) majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, serviciile cu atribuții în urmărirea și executare silită din cadrul Direcției Impozite și Taxe  emit decizie de amânare la plată a majorărilor, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor;

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. 5 alin. (1).

 

(10) Decizia de amânare la plată a majorărilor, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

b) la data de 15 decembrie 2020, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 

(11)Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei hotărâri și care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se restituie potrivit Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.

Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul fiscal

(1)  Prin derogare de la prevederile art.236 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscalăcu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 3 și au dispuse măsuri de executare silită prin poprirela data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

 

(2) Prevederile alin.(1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Art.5.

Soluționarea cererilor

(1)   Cererea de anulare a accesoriilor, depusă conform prezentei hotărâri, se soluționează de către serviciile cu atribuții în urmărirea și executare silită din cadrul Direcției Impozite și Taxe.

 

(2)    Rezultatul verificării cererii este consemnat într-un referat prin care se propune admiterea sau respingerea cererii de anulare.

 

(3)   Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, emise după aprobarea referatului prevăzut la alin.(2).

 

(4) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei hotărâri în oricare dintre situațiile prevăzute la art.2, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

Art.6.

Dispoziții finale

(1) Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta hotărâre își mențin valabilitatea și în următoarele cazuri:

a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3, organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.

 

(2) Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art.268-281 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

 

(3) Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova cu atribuții în administrarea creanțelor bugetare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezenta procedură.

 

(4)   Prevederile prezentei proceduri se completează cu prevederile O.U.G. nr.69/2020pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

(5)   Formularele utilizate în aplicarea prezentei proceduri sunt prezentate in Anexele 1-5, parte integrantă din prezenta procedură.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN