Hotărârea nr. 189/2020

HCL 189 APROBAREA PRE-ACORDULUI DE FINANŢARE CE URMEAZĂ A FI ÎNCHEIAT ÎNTRE R.A.T SRL MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI BANCA EUROPEANĂ DE RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                                                        

      HOTĂRÂREA NR.189

privind aprobarea pre-acordului de finanţare,  ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

   Având în vedere referatul de aprobare nr.85435/2020, raportul nr.85769/2020 al Direcţiei Economico-Financiară și nr.86228/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea pre-acordului de finanţare,  ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

    În conformitate cu prevederile art.11 alin.2 lit.f din actul constitutiv al societăţii R.A.T SRL;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă pre-acordul de finanţare  în valoare de  6.000.000 euro,  ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze pre-acordul de finanţare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește administratorul R.A.T SRL, dl. Manda Marian Sorin,  să semneze pre-acordul de finanţare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4.  Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL, aprobarea pre-acordului de finanţare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan, dl.Manda Marian Sorin și R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

European Bank for Reconstructioii and Developmeiit

PRE-ACORD DE FINANȚARE

Re: ROMANIA/ GrCF2 W2 - Craiova Transport Urban

Acest pre-acord de finanțare (“Acordul”) s-a întocmit în data de  iunie 2020, de către și între:

 • (1) S.C. RAT SA (“Compania”), cu sediul pe Strada Severinului, nr. 103, Craiova, Județul Dolj, Romania

 • (2) Municipiul Craiova (the “Municipiul”), cu sediul pe Strada Alexandru loan Cuza, nr. 7, 200585, Craiova, România

 • (3) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“Banca” sau “BERD”), cu sediul în One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Marea Britanie.

(denumite împreună în cele ce urmează “Părți” și “Partea” poate însemna oricare dintre acestea)

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • A. Compania dorește să obțină un împrumut de până la 6 milioane EUR (sau echivalentul în RON) pentru a finanța reabilitarea depoului de autobuze (“Proiectul”).

 • B. Banca își propune să participe Ia Proiect prin acordarea unei finanțări pe termen lung, Companiei, în valoare de până la 6 milioane EUR (sau echivalentul în RON).

 • C. Părțile își doresc să stabilească în acest Acord bazele colaborării în vederea pregătirii finanțării propuse pentru Proiect.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 • 1. Banca își confirmă interesul în vederea participării la Proiect (sub rezerva Secțiunii 8 de mai jos) prin furnizarea unei finanțări pe termen lung, sub forma unui împrumut senior acordat Companiei, în valoare de până la 6 milioane EUR sau echivalentul în RON (“împrumutul”).

 • 2. împrumutul va fi acordat pentru un sub-proiect în cadrul programului Orașe Verzi 2 - Cadrul II (“GrCF2 W2” sau „Cadrul”) dezvoltat de Bancă pentru a sprijini orașele să identifice, să prioritizeze și să investească în măsuri pentru Orașe Verzi cu scopul de a îmbunătăți performanța mediului urban. Programul cadrul GrCF2 W2 a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii în luna octombrie 2018.

 • 3. Termenii și condițiile împrumutului vor fi negociate după evaluarea Proiectului de către Bancă. Totuși, se anticipează următorii termeni orientativi ai împrumutului:

 • (i) Moneda: EUR sau RON;

 • (ii) Suma: până la 6 milioane EUR sau echivalentul în RON;

 • (iii) Maturitate: până la 8 ani, incluzând o perioadă de grație de până la 1 an;

 • (iv) Perioada de Angajare a împrumutului: 1 an de la semnarea Acordului de împrumut ce va fi încheiat între Companie și Bancă (“Acordul de împrumut”);

 • (v) Perioada de rambursare: până la 8 ani, incluzând perioada de grație de până la 1 an;

 • (vi) Marja / Rata dobânzii:

" Marjă de 2% - 2.25% peste ROBOR/EURIBOR la șase luni;

® Marja finală va fi negociată luându-se în considerare rezultatele analizei ulterioare și va depinde de garanțiile furnizate, condițiile financiare impuse de bancă și condițiile de piață.

 • (vii) Comision inițial: 1.0%;

 • (viii) Comision de angajament: (1) 0% pe an pentru o perioadă de 90 de zile de la semnarea Acordului de împrumut; (2) 0.15% pe an din suma neutilizată pentru următoarele 12 luni; și (3) 0.5% pe an din suma neutilizată în perioada ulterioară;

 • (ix) Comision de rambursare anticipată: 3% din suma plătită pe o perioadă de 4 ani de la semnarea împrumutului; 2% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se efectuează între al 4-lea și al 5-lea an de la semnarea împrumutului; și 1% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se face după 5 ani de la semnarea împrumutului;

 • (x) Suma minimă de rambursare anticipată: 1 milion EUR sau echivalentul în RON;

 • (xi) Acordurile Proiectului vor include:

® Contract de Servicii Publice între Companie și Municipiu, satisfăcător pentru Bancă;

 • • Orice alt acord sau document pe care Banca și Compania îl vor prezenta la anumite intervale de timp, ca reprezentând Acordul de Proiect.

 • (xii) Acordurile Financiare vor include:

 • • Scrisoarea de Informare;

 • • Acordul de împrumut;

 • * Acordul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei (“CRSD”); la data efectuării primei plăți și la orice dată ulterioară, CRSD va avea valoarea echivalentă a unei rate;

 • • Acordul de Sprijin Municipal („ASM") între companie, bancă și municipiu;

 • • Acordul de gaj pentru CRSD-ul Companiei, dacă CRSD va fi în RON;

 • • Orice alte acorduri încheiate între Companie, Municipiu și Bancă și notificările, certificatele și cererile trimise de către Companie și Municipiu Băncii;

 • (xiii) Achizițiile: Achizițiile se vor realiza în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziție ale Băncii;

 • (xiv) Gradul de îndatorare permis: Fără o notificare prealabilă a Băncii, Compania nu va contracta, nu își va asuma și nu va permite nicio altă datorie financiară cu excepția celei prevăzute în temeiul Acordului de împrumut;

 • (xv) Indicatorii financiari cheie ai Companiei vor include de exemplu, fără a se limita însă, RASD (rata de acoperire a serviciului datoriei) de minim 1.2x , Datorie Financiară/Profit Operațional (EBITDA) de maxim 4.5x.

 • 4. Banca confirmă dorința de a colabora cu Compania și Municipiul pentru a pregăti finanțarea solicitată, inclusiv prin mobilizarea angajaților și a consultanților externi, atâta timp cât Proiectul va fi sprijinit de către conducerea Băncii.

 • 5. Banca va încerca să mobilizeze fonduri de tip grant pentru cooperare tehnică administrate de către Bancă (“Fonduri AT”), sub rezerva aprobării de către conducerea Băncii, după cum urmează:

 • (i) Pre-semnare: analiza preliminară cu privire la aspectele tehnice și financiare ale proiectului;

 • (ii) Post-semnare: pentru (i) sprijin în derularea procesului de achiziții pentru reabilitarea depoului (ii) sprijin în creșterea capacității de dezvoltare și comercializare (inclusiv modificarea Contractului de Servicii Publice , după caz) și (iii) participarea companiei într-un program de referință împreună cu alți operatori de transport public (program de benchmarking).

 • 6. Dacă, în orice moment, Compania va decide să renunțe la cooperarea cu BERD pentru pregătirea finanțării de către Bancă, Compania va fi obligată să achite Băncii prompt la primirea facturii transmise de către Bancă toate

Fondurile de AT puse la dispoziția Companiei (așa cum se menționează în Secțiunea 5 de mai sus).

 • 7. Contribuția Companiei la pregătirea Proiectului va include următoarele:

 • (i) Compania va plăti pentru propriile costuri interne în legătură cu pregătirea și evaluarea proiectului.

 • (ii) Compania va pune la dispoziție echipei de consultanți, selectată de către bancă în vederea realizării Proiectului, birouri echipate și deservite în mod corespunzător.

 • (iii) Compania va rambursa Băncii cheltuielile aferente consilierii juridice externe contractate de către Bancă („Cheltuieli”). Aceste Cheltuieli vor fi rambursate de către Companie în termen de 21 de zile de la furnizarea de către Bancă a documentelor prin care se confirmă că respectivele Cheltuieli au fost efectuate.

 • 8. Preambulul, Secțiunile 1, 2 și 3 ale acestui Acord reflectă doar așteptările și intențiile actuale ale Părților cu privire la Proiect și nu impun sau constituie obligații legale ca Părțile să acorde sau să accepte finanțarea, după caz. Orice finanțare va fi convenită între Părți, separat și în mod specific. Concret, finanțarea va fi condiționată de concluziile evaluării Proiectului și va face subiectul negocierii unui plan general de finanțare și a unor aranjamente de Proiect satisfăcătoare pentru Bancă, al aprobării de către conducerea Băncii și de către Consiliul Director, al negocierii și efectuării documentației de finanțare corespunzătoare și al îndeplinirii condițiilor precedente aplicabile. Dacă nu se prevede altfel în această Secțiune 8, prezentul Acord prevede obligații legale ale Părților care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului Acord.

 • 9. Orice modificare sau renunțare din partea Băncii cu privire la orice termeni sau obligații, și orice consimțământ acordat de Bancă cu privire la acest Acord (inclusiv prevederile din prezentei Secțiuni 9), se va face în scris și va fi semnată de către Bancă, iar în cazul unei modificări, și de către Companie și de Municipiu.

 • 10. Orice notificare, cerere sau alt tip de comunicare ce urmează a fi transmisă conform prezentului Pre-Acord oricărei Părți a prezentului Pre-Acord va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare în prezentul Pre-Acord, orice notificare, cerere sau altă comunicare se va considera ca fiind transmisă în mod corespunzător în momentul în care aceasta este înmânată personal sau este transmisă prin poștă sau prin e-mail părții căreia îi este adresată, la adresa părții menționată mai sus în prezentul Pre-Acord sau la orice adresă specificată de partea respectivă prin transmiterea unei notificări celeilalte părți.

 • 11. Acest Acord se va supune legilor Angliei. Acordul de împrumut care urmează să se încheie între Bancă și Companie se va supune legilor Angliei.

 • 12. Orice dispută, controversă sau pretenție care are legătură cu acest Pre-Acord, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia, sau implicarea Băncii în Proiect (dacă este cazul), va fi rezolvată prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL, așa cum sunt în vigoare în prezent. Va exista un Arbitru iar autoritatea care va face numirea este Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, Anglia, iar pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi, conform Actului de Arbitraj din 1996 sau de a ataca altfel decizia arbitrală, sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Anglia. In ciuda oricăror prevederi din regulile de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va lua și nu va furniza nicio măsură provizorie sau o hotărâre de scutire împotriva Băncii, anterioară deliberării, iar Compania și Municipiul sunt de acord să nu solicite nicio astfel de decizie. Fără a aduce atingere celor prevăzute mai devreme, prezentul Pre-Acord, la alegerea Băncii, poate fi executat de către Bancă în orice instanță care are jurisdicție.

 • 13. De la data semnării acestui Pre-Acord de finanțare și până la data semnării Acordului de împrumut, Compania nu se va angaja în nicio altă negociere cu nicio altă bancă sau instituție financiară în scopul atragerii de finanțări de pe piața financiară internațională, fără acordul scris prealabil al Băncii.

 • 14. Nicio prevedere din Pre-Acord nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate Băncii conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau oricăror legi aplicabile.

 • 15. Compania și Municipiul declară și garantează că prezentul Pre-Acord este un act comercial și nu un act public sau guvernamental, iar Compania și Municipiul nu au dreptul să solicite imunitate în cazul unor proceduri legale legate de acesta sau orice alte bunuri care le aparțin, sub motivul suveranității sau a altor motive în baza oricărei legi sau jurisdicții, atunci când o acțiune poate fi adusă în sprijinul respectării oricărei obligații care rezultă sau are legătură cu acest Pre-Acord.

 • 16. Uneori banca este destinatarul anumitor comunicări, inclusiv plângeri din partea societății civile referitoare la aspecte de siguranță, aspecte sociale, de mediu sau alte aspecte ale proiectului atât înainte de aprobarea Consiliului Director cât și în timpul implementării proiectului. Banca va face cunoscute aceste comunicări și răspunsul său Companiei și Municipiului și altor cofinanțatori potențiali sau existenți, atâta timp cât informațiile nu sunt acoperite de un contract de confidențialitate, pentru a asigura coerența în abordare și mesajele destinate publicului. Banca încurajează atât Compania și Municipiul cât și pe ceilalți cofinanțatori să facă cunoscute Băncii comunicările externe, inclusiv plângerile și răspunsul la acestea.

 • 17. Acest Pre-Acord este redactat în 6 (șase) exemplare, 3 (trei) în limba engleză și 3 (trei) în limba română, fiecare urmând a fi considerat original, dar toate vor constitui unul și același Pre-Acord. Varianta în limba engleză va prevala și guverna relațiile dintre părți.

ÎN SUSȚINEREA CELOR PREVĂZUTE ÎN ACEST ACORD, părțile, acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au dispus semnarea prezentului Acord, în numele lor, la data menționată pe prima pagină.

Pentru și în numele Municipiului Craiova

Nume:

Titlu:

Pentru și în numele RAT Craiova

Nume:

Titlu:

Pentru și în numele BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Dna. Susan Goeransson

Director, Sustainable Infrastructure Group - Infra Europe

European Bank for Reconstruction and Development

PRE-FINANCING AGREEMENT

Re: ROMANIA/ GrCF2 W2 - Craiova Urban Transport

This Pre-Financing Agreement (the “Agreement”) is made on of June 2020, by and between:

 • (1) S.C. RAT SA (the “Company”), having its offices at 103, Severinului Street, Craiova, Dolj County, Romania

 • (2) The Municipality of Craiova (the “City”), having its offices at No. 7 Alexandru loan Cuza Street, 200585, Craiova, România

 • (3) The European Bank for Reconstruction and Development, having its headquarters at One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (“EBRD” or the “Bank”).

(hereafter collectively referred to as the “Parties” and “Party” shall mean any one of them)

WHEREAS:

 • A. The Company is seeking funding of up to EUR 6 million (or the RON equivalent) to finance the rehabilitation of its bus depot (the “Project”).

 • B. The Bank is considering participating in the Project through the provision of long term financing to the Company in the amount of up to EUR 6 million (or the RON equivalent).

 • C. The Parties wish to set forth in this Agreement the basis on which they will work together in preparing the proposed financing for the Project.

THEREFORE, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:

 • 1. The Bank confirms its interest in considering participating in the Project (subject to Section 8 below) through the provision of long term financing in the form of a senior loan to the Company in the overall amount of up to EUR 6 million or the RON equivalent (the “Loan").

 • 2. The Loan will be developed as a sub-project under the Green Cities 2 - Window II Framework (“GrCF2 W2” or the “Framework”) established by the Bank to support cities to identify, benchmark, prioritise and invest in Green City measures to improve urban environmental performance. The GrCF2 W2 Framework was approved by the Bank’s Board of Directors in October 2018.

 • 3. The terms and conditions of the Loan will be negotiated after appraisal of the Project by the Bank. However, the following indicative terms are currently -anticipated:

 • (i) Currency: EUR or RON;

 • (ii) Amount: up to EUR 6 million or RON equivalent;

 • (iii) Maturity: up to 8 years, including up to 1 year grace period;

 • (iv) Commitment Period: 1 year from the date of signing of the loan agreement to be entered into between the Company and the Bank (the “Loan Agreement”);

 • (v) Repayment Period: up to 8 years including 1 year grace period;

 • (vi) Margin/ Interest Rate:

» Margin of 2% - 2.25% over six-month ROBOR/EURIBOR.

 • • The ultimate Margin grid will be negotiated taking into consideration the results of the further due diligence and shall be dependent on the level of security, financial covenants and market conditions.

 • (vii) Up-front fee: 1.0 per cent

 • (viii) Commitment fee: (1) 0% p.a. for a period of 90 days from the date of the Loan signing; (2) 0.15% p.a. on any undisbursed amount for the next 12 months; and (3) 0.5% p.a. on any undisbursed amount thereafter;

 • (ix) Prepayment fee: 3% of prepaid amounts for a period of 4 years from the Loan signing; 2% of prepaid amounts if prepayment occurs between 4 years and 5 years after the Loan signing; 1% of prepaid amounts if prepayment occurs after 5 years after the Loan signing;

 • (x) Minimum prepayment amount: EUR 1 million or RON equivalent;

European Bank

for Reconstruction aiul Developmeut

PRE-FINANCING AGREEMENT

Re: ROMANIA/ GrCF2 W2 - Craiova Urban Transport

This Pre-Financing Agreement (the “Agreement”) is made on of June 2020, by and between:

 • (1) S.C. RAT SA (the “Company”), having its offices at 103, Severinului Street, Craiova, Dolj County, Romania

 • (2) The Municipality of Craiova (the “City”), having its offices at No. 7 Alexandru loan Cuza Street, 200585, Craiova, România

 • (3) The European Bank for Reconstruction and Development, having its headquarters at One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (“EBRD” or the “Bank”).

(hereafter collectively referred to as the “Parties” and “Party” shall mean any one of them)

WHEREAS:

 • A. The Company is seeking funding of up to EUR 6 million (or the RON equivalent) to finance the rehabilitation of its bus depot (the “Project”).

 • B. The Bank is considering participating in the Project through the provision of long term financing to the Company in the amount of up to EUR 6 million (or the RON equivalent).

 • C. The Parties wish to set forth in this Agreement the basis on which they will work together in preparing the proposed financing for the Project.

 • (xi) Project Agreements to include:

 • • The Public Service Contract (“PSC”) between the Company and the City, satisfactory to the Bank;

 • • Any other agreement or document which the Bank and the Company may from time to time designate as a Project Agreement;

 • (xii) Financing Agreements to include:

 • • Letter of Information;

 • • Loan Agreement;

 • • Debt Service Reserve Account (“DSRA”) Agreement: on the date of the first disbursement and at all times thereafter, the DSRA shall have an amount equivalent to one instalment;

 • • Municipal Support Agreement (“MSA”) among the Company, the Bank, and the City

 • • Pledge agreement over the Company’s DSRA if the accounts will be in RON currency

 • ® Any other agreements entered into between the Company, the City and the Bank and notices, certificates and applications issued by the Company and City to the Bank;

 • (xiii) Procurement: Procurement would be carried out in accordance with the Bank’s Procurement Policies and Rules;

 • (xiv) Permitted indebtedness: Without prior notification to the Bank, the Company shall not incur, assume or permit to exist any financial debt except of that provided under the Loan Agreement;

 • (xv) Key financial indicators for the Company will include for example, without limitation, minimum DSCR ratio of 1.2x, maximum Financial Debt/EBITDA of4.5x.

 • 4. The Bank confirms its willingness to co-operate with the Company and the City to advance the preparation of the requested financing, including by mobilising staff and externai consultants, as long as the Project shall be supported by the Bank’s management and the Board of Directors.

 • 5. The Bank will seek to mobilise technical cooperation grant funds administered by the Bank (“TC Funds”), subject to approval of the Bank’s management, as follows:

 • (i) Pre-signing: technical and financial due diligence

 • (ii) Post-signing: (i) procurement support for depot rehabilitation ;(ii) capacity development and commercialisation (including PSC amendment as needed) and (iii) Company’s participation in the Urban Transport Benchmarking Programme

 • 6. If the Company at any time elects not to pursue further processing of the proposed financing with the Bank, the Company will be obliged to pay the

Bank, promptly upon receipt of an invoice by the Bank, all TC Funds made available for the Company (as mentioned in Section 5 above).

 • 7. The Company’s contribution to the Project preparation shall include:

 • (i) The Company shall pay for its own internai costs relating to the preparation and appraisal of the Project;

 • (ii) The Company shall provide free of charge to any consultants selected by the Bank to work on the Project suitably furnished and serviced office accommodation;

 • (iii) The Company will reimburse the Bank for the expenses of outside legal counsel retained by the Bank (the “Expenses”). Expenses shall be reimbursed by the Company within 21 days after the Bank provides the Company with documentation confirming that such Expenses have been incurred.

 • 8. The Preamble, Sections 1, 2 and 3 of this Agreement reflect only the expectations and current intentions of the Parties in relation to the Project and do not impose or constitute any legally binding obligations on the Parties to provide, or to accept, financing, as the case may be. Any financing will be separately and specifically agreed between the Parties. In particular, it will be condițional on the findings of the Project appraisal and shall be subject to negotiation of an overall financing plan and Project arrangements satisfactory to the Bank, approval by the Bank’s management and Board of Directors, negotiation and execution of appropriate financing documentation and fulfilment of applicable conditions precedent. Except as otherwise provided in this Section 8, this Agreement provides for legally binding obligations of the Parties which will become immediately effective upon execution of this Agreement.

 • 9. Any amendment to, or waiver by the Bank of any terms or conditions of, or consent given by the Bank under, this Agreement (including under this Section 9) shall be in writing, signed by the Bank and, in the case of an amendment, by the City and the Company

 • 10. Any notice, application or other communication to be given or made under this Agreement to any Party to this Agreement shall be in writing. Except as otherwise provided in this Agreement, such notice, application or communication shall be deemed to have been duly given or made when it is delivered by hand, airmail or facsimile transmission to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party’s address herein firstly mentioned or at such other address as such party designates by notice to the party giving or making such notice, application or other communication.

 • 11. This Agreement shall be governed by the laws of England. The Loan Agreement to be executed between the Bank and the Company will be governed by the laws of England.

 • 12. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or invalidity hereof or the Bank’s involvement with the Project (if any), shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. There shall be one arbitrator and the appointing authority shall be LCIA (London Court of International Arbitration). The seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used. The parties waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a preliminary point of law by, the courts of England. Notwithstanding the UNCITRAL Arbitration Rules, the arbitrai tribunal shall not be authorised to grant, and the City and the Company agree that it shall not seek from any judicial authority, any interim measures or pre-award relief against the Bank. Notwithstanding the foregoing, this Agreement may, at the option of the Bank, be enforced by the Bank in any courts having jurisdiction.

 • 13. From the date of signing of this Agreement and until the date of signing of the Loan Agreement, the Company shall not enter into any negotiations with any bank or financial institution with the aim of raising any term financing in the internațional debt market without the EBRD's prior written consent.

 • 14. Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver, renunciation or other modification of any immunities, privileges or exemptions of the Bank accorded under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, internațional convention or any applicable law.

 • 15. The City and the Company represent and warrant that this Agreement is a commercial rather than a public or governmental act and that the City and the Company are not entitled to claim immunity from legal proceedings with respect to itself or any of its assets on the grounds of sovereignty or otherwise under any law or under any jurisdiction where an action may be brought for the enforcement of any of the obligations arising under or relating to this Agreement.

 • 16. The Bank is sometimes the recipient of Communications, including complaints, from civil society on environmental, safety, social, and other aspects of projects, both before Board approval and during project implementation. The Bank will share this externai communication and its responses with the City and the Company and any potențial co-financers, insofar as any of this Information is not covered by any confidentiality agreement, in order to ensure consistency in approach and messages to the public. The Bank encourages the City and the Company and any co-financers to likewise share externai communication, including complaints, and their responses with the Bank.

 • 17. This Agreement is drafted in 6 (six) counterparts, 3 (three) in the English language and 3 (three) in the Romanian language, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same agreement. The English version shall be the governing version.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names as of the date first above written.

For the Municipality of Craiova

Name:

Title:

For RAT Craiova

Name:

Title:

For EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Mrs. Susan Goeransson

Director, Sustainable Infrastructure Group - Infra Europe