Hotărârea nr. 188/2020

HCL 188 SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2019
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.188

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.79485/2020, raportul nr.80866/2020 al Direcţiei Economico-Financiare și raportul de avizare nr.83201/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, Ordonanţei de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aferente  anului 2019: bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-62) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dl.Nelu Pîrvu, să voteze situaţiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L..

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Bifați numai dacă

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

S1002.A 1 o.o /06 02.2020Tip situație financiara:          BL

(•) An Q Semestru Anul 2019

Sucursala

este cazul:

GIE - grupuri de interes economic

I Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control            245.120

Entitatea

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Județ                                             Sector                     Localitate

O

DOLJ                                              CRAIOVA

Strada                                                             Nr.          Bloc Scara Ap.              Telefon

CALEA BUCUREȘTI                                     51       _____ _____ |_      0251410696_________

Număr din registrul comerțului     .116/181/08.02.2011                     Cod unic de înregistrare 28001235


Forma de proprietate

12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


6820 închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

(• j        Situatii financiare anuale                    J          Raportări anuale

( entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

e Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public

Entitati de interes public

O

1. entitatile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

।—। 2. persoanele juridice aflate I___J in lichidare, potrivit legii

Entitati mici

Microentităti

।—13. subunități deschise in Romania de societăți rezidente in state '___J apartinand Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitatile de interes public si de entitatile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările si completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:         Capitaluri - total

2.169.413

Capital subscris

245.120

Profit/ pierdere

845.594

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele

| MĂRĂCINE ALIN MADALIN


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

CRĂCIUN STEFANIA

Calitatea


11-DIRECTOR ECQNOMIC Semnătură '           _____________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Entitatea are obligația legala de auditare a situațiilor financiare anuale?

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? j I DA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

FORMULAR VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul CAFR


J

CIF/CUI


BILANȚ                               FIO - pag. 1

Formular 10                        la data de 31.12.2019                             -lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr rd OMFP nr 3781/ 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

01

01

2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)

02

02

3.Concesiuni,brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)

03

03

14.818

23.139

4.Fond comercial (ct. 2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094-4904)

06

06

TOTAL (rd. 01 la 06)

07

07

14.818

23.139

I. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri si construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)

08

08

943.472

996.177

2.Instalații tehnice si mașini (ct. 213+223-2813-2913)

09

09

212.709

348.012

3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)

10

10

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

29.964

29.300

6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093-4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

1.186.145

1.373.489

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2.împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671+2672-2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (Ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266=- 2963)

22

22

6.Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)

23

23

104.591

104.591

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

104.591

104.591

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+ 17 + 24)

25

25

1.305.554

1.501.219

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

F10 - pag. 2

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

8.680

11.938

2. Producția in curs de executie( ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)

27

27

3. Produse finite si mărfuri (ct. 345+346 +347+/- 348* +354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397-din ct.4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

18.718

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

8.680

30.656

II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675*+ 2676*+ 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)

31

31

62.791

81.404

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453“-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+

444** + 445 + 446" + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473“ - 496 + 5187)

34

34

84.718

133.722

5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)

37

36

147.509

215.126

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)

41

40

1.324.177

2.069.853

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

1.480.366

2.315.635

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)

43

42

1.564

1.960

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.471*)

44

43

1.564

1.960

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.471*)

45

44

D.DATORILSUME CARE TREB.PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni,prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit ( ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

156.025

240.361

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)

52

51

F1(

) - pag.3

8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+436***+437*“ + 4381 + 441“* + 4423 + 4428*“ + 444*** + 446*** + 447*“ + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

I

52

1.170.683

1.335.400

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

1.326.708

1.575.761

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

154.472

668.194

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)

56

55

1.460.026

2.169.413

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

63

62

8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444“* + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd. 56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 + 1514 + 1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

L VENITURI IN AVANS

1. Subvenții pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)

70

69

750

73.640

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

750

73.640

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73+74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472‘)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fondul comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

750

73.640

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1 .Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

245.120

245.120

F10 - pag. 4

2.Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

245.120

245.120

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1.Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

17.115

17.115

2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3.Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

925.378

1.061.584

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

942.493

1.078.699

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â) SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D (ct. 117)

97

96

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

289.488

845.594

SOLD D (ct. 121)

99

98

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

17.075

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

101

100

1.460.026

2.169.413

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

104

103

1.460.026

2.169.413

Suma de control F10 : 40335452/228331711

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările si completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

Semnătură


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                          - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr. rd , OMFP nr. I 3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2019-

31.12.2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

01

7.500.004

9.018.446

Producția vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)

02

02

7.500.004

9.018.446

Venituri din vânzarea mârfurilor(ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate(ct.709)

04

04

.         iruHiti rfnRAmi                                         Hir-t Driiz-țri il norînml oi       _  

v vrriiuT t viti r vwui r«-i rrri vyiuuutv w VTivirwțrrcn uuivivj un i i lyiuuuiyvi iviui ui vrvirv?

• oii in Hori iloro rfintrarfn Ho loocinn /ni 7AA*\

—— l———.i              ț ■ ■■■ mii        ----------------------------->

■05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției in curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investitii imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subven.ii de exploatare

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

691.489

820.975

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

13

14

-din care, venituri din subvenții pentru investitii (ct.7584)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

8.191.493

9.839.421

8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

71.671

79.452

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

171.512

103.646

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)(ct.605)

18

19

588.204

667.810

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

5.021.390

5.774.842

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

4.841.110

5.614.992

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645+646)

23

24

180.280

159.850

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 26-27)

24

25

81.168

120.349

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

81.168

120.349

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele        (rd. 29 - 30)

27

28

-366

-486 ______

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)

28

29

11.711

b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)

29

30

12.077

486

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

1.919.494

2.087.502

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.564.986

1.683.077

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsâminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 +6586*)

32

33

353.229

388.584

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

1.279

15.830

Choltuioii cu dobânzito do-rofinantoro înrogistroto do ontitâtilo radiate din Registrul-nanaral ei rara mai an in Hon ilaro rnnfrartn Ho. looeinn /et

-38-

yVMV.U. V, VV..V ...W. MV ... VV-----V V-------'----------- țvt.vvv J

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

- Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)

40

42

7.853.073

8.833.115

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

338.420

1.006.306

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

45

47

3.082

719

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd. 45+47+49+50)

50

52

3.082

719

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

- Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

-Profit (rd. 52-59)

58

60

3.082

719

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

8.194.575

9.840.140

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

7.853.073

8.833.115

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

341.502

1.007.025

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

o

o

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

52.014

161.431

21. Impozitul specific unor activitati(ct.695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

289.488

845.594

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20 :    139755759/228331711

*)Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri si contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MĂRĂCINE ALIN MADALIN

Semnătură_______S                '

Formular

VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

CRĂCIUN STEFANIA

Calitatea                '

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătură_________________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:
DATE INFORMATIVE              F3° pag 1

la data de 31.12.2019 Cod 30

- lei -

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nrrd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unitati care au inregistrat profit

01

01

1

845.594

Unitati care au inregistrat pierdere

02

02

Unitari care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05+09+15 la 17+18)

04

04

30.867

30.867

Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)

05

05

30.867

30.867

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

30.867

30.867

Obligatii restante fata de bug.asig. sociale - total (rd.1O la 14)

09

09

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- Contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- Alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

109

108

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

110

108

IV. Redevente plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții incasate si creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevente plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:

22

21

1.053.681

- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redeventa miniera plătită la bugetul de stat

24 23

F30 - pag. 2

Redeventa petroliera plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții incasate in cursul perioadei de raportare , din care

31

30

-subvenții incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor,din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca*)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:

35

34

51.382

- creanțe restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entitati din sectorul privat

37

36

51.382

V. Tichete acordate salariatilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor

38

37

354.105

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- după surse de finantare(rd.40+41)

41

39

-din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor(rd. 43+44)

44

42

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII.Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informatii

Nr rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)

54

48

104.591

104.591

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligațiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- parti sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

-obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)

61

54

104.591

104.591

- creanțe imobilizate in lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct.267)

62

55

104.591

104.591

- creanțe imobilizate in valuta (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

525.852

562.698

- creanțe comerciale în relația cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neincasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)

67

59

34.600

51.382

Creanțe in legătură cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)

68

60

9

Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (din ct 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)

69

61

84.719

123.973

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

70

62

81.626

123.405

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)

71

63

3.093

568

- subvenții de incasat (ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului (ct.4482)

74

66

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:

75

67

- creanțe cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):

77

69

Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct 453+456+4582+461+471+473+4662), (rd.72 la 74)

79

71

145.273

155.409

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/ asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)

81

73

145.273

155.409

- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentând avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate

pana la data de 30 iunie (din ct.461 )

82

74

Dobânzi de incasat (ct. 5187), din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***“)

86

77

Investiții pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd. 79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- parti sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de incasat(ct.5113+5114)

92

83

Casa in lei si in valuta (rd. 85 + 86)

93

84

41.456

20.311

- in lei (ct. 5311)

94

85

41.456

20.311

- in valuta (ct.5314)

95

86

Conturi curente la banei in lei si in valuta (rd. 88+90)

96

87

1.281.850

2.046.362

- in lei (ct. 5121), din care:

97

88

1.281.850

2.046.362

- conturi curente in lei deschise la banei nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

- conturi curente in valuta deschisa la banei nerezidente

100

91

Alte conturi curente la banei si acreditive, (rd.93 + 94)

101

92

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)

102

93

- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110+ 111 + 116 + 119 + 122+ 128)

104

95

1.326.709

1.575.762

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții fin. pt.care durata contr. de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)

105

96

- in lei

106

97

- in valuta

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)(din ct. 162) (rd.1OO +101)

108

99

- in lei

109

100

F30 - pag. 5

- in valuta

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

111

102

Alte imprumuturi si dobânzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104+105)

112

103

- in lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

- in valuta

114

105

Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:

117

108

156.025

240.361

- datorii comerciale în relația cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii in legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

473.078

536.769

Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd.112 la 115)

121

111

279.635

308.002

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)

122

112

149.703

185.814

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)

123

113

123.643

115.574

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

6.289

6.614

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:

126

116

- datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:

127

117

- cu scadenta inițiala mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct. 455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor PF

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor PJ

132

121

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. 123 la 127)

133

122

417.971

490.630

- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participare(ct.453+456+457+4581)

134

123

- alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu institutriile publice (instituțiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)

135

124

417.971

490.630

F30 - pag. 6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)

137

126

- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenti

140

128a

(311)

Dob.de plătit către nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici **“*)

142

129

Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:

143

130

245.120

245.120

- acțiuni cotate 3)

144

131

- acțiuni necotate 4)

145

132

- parti sociale

146

133

245.120

245.120

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct. 205)

148

135

70.260

90.424

IX. Informații privind cheltuieli cu colaboratori

Nr. rd

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate

152

139

XL Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social varsat

Nr. rd

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col. 3

Col. 4

Capital social varsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

154

141

245.120

X

422797

x

- detinut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

232864

95

401657

95

- detinut de instituții publice de subordonare centrala

156

143

- detinut de instituții publice de subordonare locala

157

144

232864

95

401657

95

- detinut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

12256

5

21140

5

- cu capital integral de stat

159

146

12256

5

21140

5

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag. 7

- detinut de regii autonome

162

149

- detinut de societăți cu capital privat

163

150

- detinut de persoane fizice

164

151

- detinut de alte entitati

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile si regiile autonome, din care:

166

153

136.207

422.797

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

129.397

401.657

- către alti acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

169

156

6.810

21.140

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților si al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul din exercițiului financiar anului precedent, din care virate:

171

158

244.920

136.207

- către instituții publice centrale;

172

159

- către instituții publice locale;

173

160

232.674

129.397

- către alti acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

174

161

12.246

6.810

- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

13.431

41.354

- către instituții publice centrale;

176

163

- către instituții publice locale;

177

164

13.431

41.354

- către alti acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice •****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag. 8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala),din care:

181 166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182 167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183 168

- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184 169

XVIII. Venituri obținute din activitâti agricole **“**)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activitâti agricole

185 170

Suma de control F30 :   24578502 / 228331711


F30 - pag. 9


ADMINISTRATOR,                              ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

') Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminatâ șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întretinători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situatii prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de muncă.

") Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003. cu modificările si completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei si al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

’") Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei si al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

 • * ’•*) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Naționala a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societățile reclasificate în sectorul administrației publice si instituțiile fata scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

 • • ••*•) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominala a acestora, cât si costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 26 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • • •••••) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European .i al Consiliului de stabilire a unor norme privind pla.ile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul men.ionat, '(1)... veniturile ob.inute din activita.ile agricole sunt veniturile care au fost ob.inute de un fermier din activitatea sa agricola în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul men.ionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploata.iei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) ,i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum .i orice ajutor na.ional acordat pentru activitati agricole, cu excep.ia pla.ilor directe na.ionale complementare în temeiul articolelor 18 .i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din activita.i agricole cu condi.ia ca produsele prelucrate sa rămână proprietatea fermierului .i ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

 • (2) în sensul alineatului (1), „venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor si impozitelor aferente....".

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni.fanete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit.etc)

 • 2) Valoarea înscrisa la rândul 'datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadenta inițiala mai mare de un an' si 'datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct.451)'.

 • 3) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționale, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările si completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 155 - 165 in col. 2 si col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzător capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1


la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                           - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1. Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

175.858

20.164

X

196.022

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

175.858

20.164

X

196.022

II. Imobilizări corporale

Terenuri

06

17.000

X

17.000

Construcții

07

1.039.112

114.561

1.153.673

Instalații tehnice si mașini

08

721.632

181.953

90.847

812.738

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

323.122

2.402

320.720

Investiții imobiliare

<0

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

29.964

24.500

25.164

29.300

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

2.130.830

321.014

118.413

2.333.431

III. Imobilizări financiare

17

104.591

X

104.591

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 05+16+17)

18

2.411.279

341.178

118.413

2.634.044

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1. Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

161.040

11.843

172.883

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

161.040

11.843

172.883

II. Imobilizări corporale

Terenuri

23

11.900

1.700

13.600

Construcții

24

100.740

60.155

160.895

Instalații tehnice si mașini

25

508.923

46.650

90.847

464.726

Alte instalatii, utilaje si mobilier

26

323.122

2.402

320.720

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd. 23 la 29)

30

944.685

108.505

93.249

959.941

AMORTIZARI-TOTAL (rd.22+30)

31

1.105.725

120.348

93.249

1.132.824

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3 - lei -


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I. Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II. Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd.36 la 44)

45

III. Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd. 35+45+46)

47

Suma de control F40 :    23661998/228331711

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Numele si prenumele

CRĂCIUN STEFANIA

Calitatea


11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătură _

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE                       iei

31.12.2019

Denumirea elementului de imobilizare *)

Valoare bruta **)

Ajustări de valoare***) (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri ****)

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului financiar

Ajustări inrg. in cursul exercit, financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4=14-2-3

5

6

7

8 = 54-6-7

Imobilizări necorporale din care:

175858

20164

0

196022

161040

11843

0

172883

- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

0

0

0

0

0

0

0

0

- alte imobilizări

175858

20164

0

196022

161040

11843

0

172883

- avansuri acordate pt. imobilizări necorporale

0

0

0

0

0

0

0

0

- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

0

0

0

0

0

0

0

0

Imobilizări corporale din care:

2130830

321014

118413

2333431

944685

108505

93249

959941

- terenuri

17000

0

0

17000

11900

1700

0

13600

- contructii

1039112

114561

0

1153673

100740

60155

0

160895 _________—--

- instalații tehnice si mașini

721632

181953

90847

812738

508923

46650

90847

464726

- alte instalatii, utilaje si mobilier

323122

0

2402

320720

323122

0

2402

320720

- Investiții imobiliare

0

0

0

0

0

0

0

0

- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

0

0

0

0

0

0

0

0

- Active biologice productive

0

0

0

0

0

0

0

0

- Imob. corporale in curs de execuție

29964

24500

25164

29300

0

0

0

0

- Inv. imobiliare in curs de execuție

0

0

0

0

0

0

0

0

- avansuri acordate pt. imob. corporale

0

0

0

0

0

0

0

0

Imobilizări financiare

104591

0

0

104591

0

0

0

0

TOTAL

2411279

341178

118413

2634044

1105725

120348

93249

1132824

 • *) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizării si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

 • ** ) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, împreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani. aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

 • ** *) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare.

 • ** **) Se vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

  ADMINISTRATOR,


  Numele si prenumele


  MĂRĂCINE ALIN MADALIN  Numele si prenumele


  ^ACIUN ȘTEFAN IA


  ÎNTOCMIT,


  Calitatea


  11-DIRECTOR ECONOMIC


  SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

  NOTA 2

  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA

  31.12.2019                             ki

  Sold la inc.

  ~                           . • j.-                   exercițiului

  Transferuri **)

  Sold ia sf. exercițiului financiar

  Denumirea provizionuiui j

  financiar

  in cont

  din cont

  0

  1

  2

  3

  4=1+2-3

  Provizioane pentru litigii (ct.1511)

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane legate de activitatea de service in perioada de garanție:

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru alte cheltuieli privind garanția acordata clientilor

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare legate de acestea (ct. 1513)

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru includerea unor sedii ale entitatii

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru modificări in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere:

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentriu pensii si obligatii similare (ct.1515)

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

  0

  0

  0

  0

  Vite provizioane (ct. 1518) din care:

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru clienti ncincasati

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pt pierderi schimb valutar

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a producției in curs de execuție

  0

  0

  0

  0

  - Proviz.pt. benefic, plătite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ea rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in șomaj jn schimbul acelor beneficii

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de aceștia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii

  0

  0

  0

  0

  - Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurător, pt: prot. aerului: gestiunea apelor uzate; gestiunea deșeurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafața: prot. biodiversitatii si a peisajului;

  0

  0

  0

  0

  - Prov izioane pentru obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.

  0

  0

  0

  0

  - Prov izioane pentru deprecierea createlor

  0

  0

  0

  0

  - Prov izioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie

  0

  0

  0

  0

  - Prov iz pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului dm profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.

  0

  0

  0

  0

  - Provizioane pentru amenzi si penalitățile, despăgubiri, daunele si alte datorii incerte

  0

  0

  0

  0

  • *) Provizioanele prezentate in bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

  • ** ) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

  Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2019 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

  ADMINISTRATOR,                               ÎNTOCMIT,

  Numele si prenumele                    ■    _ z vVNumele si prenumele                     Calitatea

  ------------------ ■ T /___

  MĂRĂCINE ALIN MADALIN     ,!        0V ,-ok C

  îrtÂciUN STEFANIA

  11-DIRECTOR ECONOMIC

  _ __

REPARTIZAREA PROFITULUI*) IN ANUL 2019

Ici

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

845594

rezerva legala**

0

acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***

0

participarea salariatilor la profit

0

dividende de plătit

422797

alte repartizări prevăzute de lege

422797

PROFIT NEREPARTIZAT:

0

 • *) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia. **) - vezi cont 1061

 • ***) - vezi cont 117

  ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,


SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE

31.12.2019

lei

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumelea?20£i ? ^\\Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,

Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMICDenumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

I Cifra de afaceri neta

7500004

9018446

2. Venituri din producția in curs de execuție

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări

0

0

4. Alte venituri din exploatare

691489

820975

1. VENITl Rl DIN EXPLOATARE (rd.l+2+3+4)

8191493

9839421

5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile

71671

79452

6. Alte cheltuieli materiale

171512

103646

7. Cheltuielile externe cu energia si apa

588204

667810

8. Cheltuieli privind mărfurile

0

0

9. Reduceri comerciale primite

0

0

10. Cheltuieli cu personalul

5021390

5774842

11. Alte cheltuieli de exploatare

1919128

2087016

II. CHELI I IELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)

7853073

8833115

PROFIȚI L DIX EXPLOATARE ( 1 - II)

338420

1006306

PIERDEREA DIN EXPLOATARE ( II - 1)

0

0

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2019

Ici

Creanțe

Nr. rd.

Sold la sfârșitul ex.financiar

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

1=2 + 3

2

3

l.(REANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct,267)

1

104591

104591

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRC T LANTE TOTAL DIN CARE:

2

840129

205386

634743

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 +413 + 418)

3

562698

81404

481294

Creanțe in legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

4

9

9

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

5

123973

123973

0

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

6

0

0

0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 473)

7

153449

153449

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

8

0

0

0

III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) ( ct. 491 + 495 + 496)

606284

606284

IV. CHELI I IELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(cl.47l)

10

1960

1960

0

TOTAL ( REANl E(rd. 1+2-9+10)

340396

203426

133050

in decursul anului nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a căror incasare va fi considerata incerta de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii

Nr. rd.

Sold la sfârșitul cx.financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

1=2+3+4

2

3

4

1. Datorii financiare - total, din care:

11

0

0

0

0

împrumuturi, dobânzi si provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161 + 1681-169)

12

0

0

0

0

Credite bancare interne pe termen scurt si dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198 )

13

0

0

0

0

Credite bancare externe pe termen scurt si dobânzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)

14

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung si dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)

15

0

0

0

0

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)

16

0

0

0

0

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

17

0

0

0

0

Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)

0

0

0

0

Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269

19

0

0

0

0

Datorii

Nr. rd.

Sold Ia sfârșitul ex.financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

1=2+3+4

2

3

4

II.AIte datorii - total, din care:

20

1575762

1544895

30867

0

Datorii comerciale, avansuri primite dc la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 +404 + 405 + 408 + 419)

21

240361

209494

30867

0

Datorii in legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

22

536769

536769

0

0

Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4381+441+ 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

23

308002

308002

0

0

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

24

0

0

0

0

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455)

25

0

0

0

0

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)

26

490630

490630

0

0

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

27

0

0

0

0

III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)

28

0

0

0

0

TOTAL DATORI l(rd.l 1+20+28)

1-

29

1575762

1544895

30867

0

Se vor menționa următoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobânzii aferente împrumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari: c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZĂRI - Creanțele comerciale sunt înregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu in bilanț. Pentru creanțele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe in legătură cu care se constata ca sunt intrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate in continuare.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMAȚII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

ADMINISTI


Numele si prenumele


Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,

Calitatea


MĂRĂCINE ALIN MADALIN

* V// 'ir

’■ mc


CRĂCIUN STEFANIA


11-DIRECTOR ECONOMICa) Reglementările contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

0

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile:

* natura;

nu este cazul

* motivele;

nu este cazul

* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierderii.

nu este cazul

c) Valorile prezentate in situațiile financiare sunt comparabile

Da.

X

Nu.

* comentarii relevante

nu este cazul

d) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

nu este cazul

e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație.

nu este cazul

f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem:

* elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificările rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;

nu este cazul

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;

nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației in vigoare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.

nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv in scop fiscal

Da.

Nu.

X

suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute inainte de data bilanțului

Da.

Nu.

X

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibilc.

nu este cazul

PARTIC1PAT1I SI SURSE DE FINANȚARE (INFORMAȚII AFERENTE ANULUI FISCAL 2019)

lei

a) existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

Da.

Nu.

X

nu este cazul

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

245120

c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise

Număr:

24512

Valoare acțiuni - 1:

10

Valoare acțiuni - 2:

0

* au fost integral varsate

nu este cazul

* numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea vărsăm intelor;

nu este cazul

d) acțiuni rascumparabile:

* dala cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

nu este cazul

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

nu este cazul

* valoarea eventualei prime de răscumpărare;

nu este cazul

e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

* tipul de acțiuni;

nu este cazul

* număr de acțiuni emise;

24492

* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

244920

* drepturi legate de distribuție:

nu este cazul

* numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

nu este cazul

* perioada de exercitare a drepturilor;

nu este cazul

* prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

nu este cazul

f) obligațiuni emise:

* tipul obligațiunilor emise;

nu este cazul

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

nu este cazul

* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau împuternicita

nu este cazul

* valoarea nominala;

nu este cazul

* valoarea înregistrata in momentul platii.

nu este cazul

La începutul anului 2019 capitalul social subscris si varsat al societății este de 245120 lei, împartit într-un număr de 0 acțiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. In luna...............anul.......Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a hotarat majorarea capitalului social prin

........................................................., in suma de.................lei. Astfel, capitalul social creste de la...............lei. la..................lei. iar numărul de acțiuni la

. — —

Capitalul social al Societății la 31 decembrie 2019 este detinut de către următorii asociati:

1

2

3

4

5

Denumire/ Nume prenume asociat

Consiliul Local al Municipiului Craiova

SC SALUBRITATE SRL

Nr. Parti sociale deținute la 01/01/2019

19

1

Procent detinut din capitalul social la 01/01/2019

95

5

Nr parti sociale deținute la 31/12/2019

23286

1226

Procent detinut din capitalul social la 31/12/2019

95

5

ADMINISTRATOR                                      ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele             *v                 Numele si prenumele                                    Calitatea

MĂRĂCINE ALIN MADA^^XV“ț^v^?/              CRĂCIUN STEFANIA

1-DIRECTOR ECONOMIC

INFORMAT» PRIVIND SALARIAT!! SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2019)

lei

a) indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere;

Da.

Nu.

X

Valoare:

nu este cazul

b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere;

valoarea totala a angajamentelor pentru flecare

Administrație

0

Conducere

o

Supraveghere

0

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

* rata dobânzii;

nu este cazul

* principalele clauze ale creditului;

nu este cazul

* suma rambursata pana la acea data;

nu este cazul

* obligatii viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;

nu este cazul

d) salariati:

* număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

Conducere

8

Execuție

100

* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului;

5614992

* cheltuieli cu asigurările sociale;

159850

* alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

0

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor către foștii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercițiului financiar 2019.

Avansurile de trezorerie acordate către directorii societății sunt plafonate prin decizie interna si reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societății. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia si sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligatii de genul garanțiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019

lei

 • 1. Indicatori de lichiditate:

 • a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)            30656

---- ----------- = ----------------- = 0.02

Datorii curente                           1575761

 • * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

 • * oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

 • b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri                     2284979

 • - = -------------------- = 1.45

Datorii curente                           1575761

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat

0

v i no       a

Capital propriu

2169413

A IUU      u

* capital împrumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea platii dobânzii si impozitului

pe profit         1007025

n

Cheltuieli cu dobanda

0

— u

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziția entitatii

este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

* Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

 • a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului fin.

Costul vânzărilor                           183098

--= --------------- = 931 Stoc mediu                           19668

 • b) Număr de zile de stocare - indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu                           19668

= ----------------- X 365    = 39.21

Costul vânzărilor                         183098

 • c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

Sold mediu clienti                        505808

J;---7-------------- = ----------------- X 365    = 20.47

Cifra de afaceri                          9018446

 • * calculează eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

 • * exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile către entitate.

O valoare in creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si. in consecința, creanțe mai greu de incasat (clienti rau platnici).

 • d) Viteza de rotatie a creditelor-fumizor (perioada de recuperare a creanțelor)

Sold mediu furnizori                         176261

. . . ■                                      =                         X 365    = 351.37

Achiziții de bunuri (fara servicii)                    183098

 • * aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea il obține de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includă doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

 • * Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

 • * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

 • e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri                         9018446

= ----------------- = 6.57

Imobilizări corporale                       1373489

 • * evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

 • f) Viteza de rotatie a activelor totale

C i fra de afaceri                            9018446

= ----------------- = 2.36

Total active                           3818814

 • 4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

 • a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiti in afacere:

Profit înaintea platii dobânzii si impozitului pe profit           1007025

------= ----------------- = 0.46

Capital angajat                              2169413

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de către acționari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

 • b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari                       1007025

----= —-------- X 100 =11.17

Cifra de afaceri                           9018446

O scădere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de producție sau sa obțină prețul de vanzare optim.


ÎNTOCMIT,

Calitatea


11—DIRECTOR ECONOMICSC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

a) Informații cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si conținutul situațiilor financiare anuale”

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL-cu sediul in DOLJ. CRAIOVA, Str.CALEA BUCUREȘTI. Nr.5l, Cod Postai: 200473 este persoana juridica romana, funcționează sub regimul juridic de societate comerciala cu răspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislația romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societății se tin in limba romana si in moneda naționala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din județul DOLJ, de la înființare si pana la sfârșitul exercițiului financiar, si a avut un număr mediu de 108 angajati pe parcursul anului 2019. Pe viitor se va desfasura aceeași activitate, in aceeași localitate.

b) Informații privind relațiile entitatii cu fdialc, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se dețin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda naționala a clementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.

nu este cazul

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

* proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

0

* reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;

0

* măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului

0

* impozitul pe profit ramas de plata.

-147

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati

Comerț

Servicii

9018446

Lucrări

* pe piețe geografice.

Roman ia

0

International

0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;

nu este cazul

* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie făcută.

nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor înregistrate in avans - in situația in care acestea sunt semnificative.

nu este cazul

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

nu este cazul

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

* existenta si condițiile opțiunilor de reinnoire sau cumpărare;

nu este cazul

* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.

im este cazul


♦dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul


 • j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit.

nu este cazul

 • k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

 • I) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligația de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie făcută distincție intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislația naționala. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separata a oricărei garantii valorice care a fost prevăzută.

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esențiala pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detaliere a clementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil înregistrate de societate in anul curent sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)

I6I432

* Cheltuieli cu combustibilul

0

* Cheltuieli cu asiguraț i

0

* Amenzi penalitati

I253

* Alte cheltuieli nedeductibile

1159

Total cheltuieli nedeductibile

163844

Legislația fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

ADMINISTRATOR


Numele si prenumeleÎNTOCMIT,

Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMICSC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

RO 28001235

J16/181/2011

DOLJ, CRAIOVA, STR.CALEA BUCUREȘTI, NR.51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2019


- lei -

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

2018

2019

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

încasări de la clienți

6.618.716

7.880.571

Incasari bon fiscal

2.707.815

3.348.277

Alte incasari

862.867

Plăți către furnizori

2.922.550

3.364.167

Plati către salariati

2.666.017

2.910.044

Plati taxe salarii

2.249.946

2.471.351

Dobânzi plătite

0

Plati TVA

858.033

1.177.243

Plati taxe ,impozite locale

192.796

204.138

Impozit pe profit plătit

83.118

162.491

Alte plati

337.199

976.570

Numerar net din activități de exploatare

879.739

-37.156

Fluxuri de numerar din activități de investiție:

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

769.558

235.074

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

Dividende încasate

Numerar net din activități de investiție

-769.558

-235.074

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende plătite

258.351

136.207

Numerar net din activități de finanțare

-258.351

-136.207

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar

-148.170

-37.156

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

1.472.347

1.324.177

Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar

1.324.177

1.287.021

Pt. Director Economic, v Crăciun Stefania


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Persoana juridica: SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Județul: 16-DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCUREȘTI, Nr.51, Cod Postai: 200473

Număr din rgistrul comerțului: J16/181/08.02.2011

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: R028001235

Tipul raportării contabile: Situație financiara anuala - tip situație (BL) - aplica reglementările contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societății, MĂRĂCINE ALIN MADALIN, isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor finaciare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

MĂRĂCINE ALIN MADALIN

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.


PICTEZI TÂRGURI

’   ’ CRAIOVA"1


Adresa: Str. Calea București nr. 51. Craiova, Dolj www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com


CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696


R c PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L

intrări

Raportul Administratorului privind activitatea societății pe anul 2019

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/181/2011. având cod unic de înregistrare nr. R028001235 si funcționează ca o societate cu răspundere limitata conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

în cursul anului 2019 societatea a fost administrată de Mărăcine Alin Madalin numit prin Hotarirea nr.36 din 26.01.2017.

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2019 este de 245.120 lei, reprezentând 24.512 parti sociale la valoare nominală 10 lei lei fiecare, Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind persoana juridică de drept public ce exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar majoritar (95% din capital, respectiv 23.286 parti sociale) si SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL (5% din capital respectiv 1.226 parti sociale).

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA este finanțată integral din venituri proprii.

 • 1) Activitatea economico-financiară

în ceea ce privește anul 2019, societatea și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 171 din 23.04.2019, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 260/27.06.2019, nr.356/29.08.2019. nr.431 /31.10.2018 si nr.519/19.12.2018.

Situațiile financiare aferente anului 2019 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate cu modificările si completările ulterioare.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2019.se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.

Explicații

Prevederi lei

Realizat lei

Indice de realizare %

1

Venituri din exploatare

10.085.000

9.839.421

97.57

2

Cheltuieli din exploatare

9.720.000

8.833.115

90.87

Profit

146.000

1.006.306

579.17

3

Venituri financiare

5.000

719

14.38

4-

Cheltuieli financiare

-

-

-

Profit / pierdere

5

Venituri totale

10.090.000

9.840.627

97.53

6

Cheltuieli totale

9.720.000

8.995.033

92.54

Profit brut

370.000

1.006.306

271.97

7

Impozit profit

-

161.432

Profit net

310.800

845.594

271.97

Comparând indicatorii programați cu cei realizați in anul 2019 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 97.57, iar la cel de cheltuieli în procent de 92.54, rezultând un profit brut de 1.006.306 lei, cu un procent de realizare de 271.97%, față de profitul brut programat, în sumă de 370.000 lei.

în ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 161.432 lei, aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015- privind Codul fiscal.

 • 2) Cu privire la repartizarea profitului

In conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si Ordonanța nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale si societățile comerciale cu capital integrala de stat, precum si la regiile autonome, Administratorul societății propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociatilor ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2019, in suma de 845.594lei sa fie repartizat după cum urmează:

-422.797 lei - alte rezerve utilizate ca sursa de finantare(50°/o).

-401.657lei -Dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit)

-21.140lei - Dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit).

Dividendele in suma totala de 422.797 lei, datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5%> din profit - 401.657) si dividendele datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit-21.140lei), sunt propuse sa constituie surse de finanțare, care vor majora capitalul social.

 • 3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2019, situația creanțelor si datoriilor se prezintă astfel:

Creanțe

Sold la 31 decembrie 2019 (col. 2+3)

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1

2

3

Total, din care:

215.126

215.126

0

- creanțe comerciale,

81.404

81.404

0

- creanțe fata de salariati

0

0

0

- creanțe fata de bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale

133.722

133.722

0

alte creanțe

0

0

0

Creanțele comerciale în sumă de 81.404 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmeaza sa fie încasate in anul 2020.

Datorii

Sold la 31 decembrie 2018 (col. 2+3+4)

Termen de lichiditate

Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 an

0

1

2

3

4

Total, din care:

1.575.762

1.575.762

- datorii comerciale

240.361

240.361

- datorii către salariati

536.769

536.769

- datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si bugetul local

308.002

308.002

alte datorii

490.630

490.630

Datoriile comerciale in valoare de 240.361 lei, au următoarea structura:

-plati restante in suma de 30.867 lei, reprezentând chiria pentru terenul închiriat de la SC TEXIND SA aferenta lunii februarie 2016, cu care ne aflam in litigiu, in vederea recuperării investițiilor neamortizate in suma de 53.513,04 lei, ramase pe teren in urma rezilierii contractului de închiriere nr. 1066/08.01.2013.

-datorii curente in suma de 209.494 lei, aflate in termenul de scadenta, ce urmeaza a se achita in luna ianuarie 2020.

Datoriile către salariati sunt in valoare totala de 536.769 lei, din care 229.987 lei reprezintă salariile aferente lunii decembrie 2019 cu scadenta in luna ianuarie 2020, 306.782 lei reprezintă garantii gestionari si alte rețineri datorate terților.

Datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si bugetul local în valoare totala de 308.002 lei se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire obligație

Valoare

1.

Contrib. la asigurări sociale

134.338

2.

Contrib. la asigurări sociale de sănătate

51.476

3.

Contribuția asiguratorie pentru munca

11.678

4.

Contribuția la fondul pentru persoanele cu de handicap

6.614

5.

Impozit pe venituri din salarii

37.364

6.

Taxă pe valoarea adăugată de plata

50.278

7.

Impozit pe profit

8.

Taxe si impozite locale

16.254

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2019, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2020, în valoarea totală de 308.002 lei(291.748 lei bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale si 16.254 lei bugetul local) au fost achitate integral la termenul scadent.

Alte datorii in suma de 490.630 lei reprezintă garantii de buna execuție aferente contractelor de achiziții si inchiriere.

Datoriile față de furnizori sunt obligații curente si au fost achitate în conformitate cu termenele stabilite prin contracte sau menționate pe facturi.

 • 4) Indicatori economico - financiari

Situația principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2018 se prezintă după cum urmează:

1 Durata de recuperare a creanțelor - programat 4 zile

Creanțe

Venituri din exploatare


215.126                        ..

X 365 = 9 839 908' X 36:> = 8 Zllereahzat

2 Durata de plata a datoriilor-programat 4 zile

Sold mediu furnizori

Venituri din exploatare


x 365 =


102.877

9.839.908


X 365 = 4 zile - realizat


3 Productivitatea muncii - programat 73.904,35 lei


Venituri din exploatare Nr. mediu salariați


9.839.908

108


= 91.110,26 - realizat


4 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - programat 963.81 lei

Cheltuieli totale Venituri totale


8 995 033

xl000= —n qto nno— X 1000= 914.14 lei-realizat

9.039.908

 • 5. Obținere profit brut - prognozat 370.000 lei

Profit brut - obtinut 845.594 lei - realizat

 • 6. Cuantum amenzi aplicate de Garda de mediu - 50.000 lei

Amenzile aplicate in exercițiul financiar 2019 au fost in cuantum de 0 lei - realizat.

5. Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului - director general

Nr. crt.

Denumire indicator

Programat

Realizat

Indice de realizare

OBIECTIVE

1

Cuantum amenzi aplicate de Garda de mediu - lei

50.000

0

2

Productivitatea muncii in preturi curente - lei

73.904.35

91.110,26

123,28

o 3

Profit brut - lei

370.000

1.006.306

271.97

4

Diminuare creanțe

98.910

147.509

149.13

5

Cheltuieli la 1000 lei venituri

963.81

914,14

94.85

CRITERII PERFORMANȚĂ

1

Cuantum amenzi aplicate de Garda de mediu - lei

50.000

0

2

Productivitatea muncii in preturi curente - lei

73.904,35

91.110,26

123,28

3

Durata de recuperare a creanțelor - zile

4

8

200.00

4

Durata de plata a datoriilor-zile

4

4

100.00

5

Cheltuieli la 1000 lei venituri

963,81

914,14

94.85

6

Obținere profit brut

370.000

845.594

228.54

în concluzie, obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului au fost în realizate in totalitate, durata de recuperare a creanțelor si cea de plata a datoriilor se incadreaza in marja de abatere acceptata de 90 zile , asa cum rezulta din tabelul de mai sus (diferentele neproducand diminuarea salariului administratorului fiind in cuantumul de abatere acceptat).

6) Cu privire la investiții

în perioada analizată s-au constituit resursele bănești necesare realizării unor obiective de investitii în sumă 238.975,72 lei, constând în : Alimentare energie electrica spatii Târg 1 Mai in valoare de 20164 lei, Canalizare-alimentare cu apa spatii legume fructe târg in valoare de 36.858.561ei, Sistem supraveghere video in valoare de 74.5861ei. Autoturisme pentru intretinere si control in valoare de 107.367,161ei.

7) Cu privire la resurse umane

în anul 2019, SC. Piețe si Târguri Craiova SRL. a avut un număr mediu de 108 salariați, după cum urmează:

106 salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată:

2 salariati cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Sub aspectul pregătirii, din totalul de salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, situația se prezintă astfel:

37 persoane cu studii superioare;

43 persoane cu studii medii;

26 persoane necalificate.

In ceea ce privește salariatii cu contract pe perioadă determinată

2 persoane cu studii superioare.

 • 8) Cu privire la sistemul integrat de management al calității și a sistemului de control intern managerial

în cadrul societății există implementat un sistem de control intern managerial, care este prezent pe toate palierele de activitate ale societății și se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanț și a controlului ierarhic.

Atribuțiile controlului intern managerial ce se exercită în societate, Iară să se limiteze la acestea, sunt:

 • - examinarea legalității, regularității și conformității;

supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziei, planificării, prognozării și organizării și coordonării;

evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție, la nivelul societății, utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

 • 9) Cu privire la litigiile societății

Pe parcursul anului 2019 au fost luate masuri in vederea recuperării creanțelor neincasate, astfel incat SC Piețe si Târguri Craiova nu a fost nevoita sa constituie provizioane pentru pierdere de valoare(depreciere).

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare societății. în acest sens, societatea a adoptat o politica de a efectua tranzacții doar cu parti de încredere si de a obține suficiente garantii.

Creanțele comerciale privind prestările de servicii și livrările de bunuri constau în principal, din clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se prin banca si in numerar.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu si lung si la cerințele privind gestionarea lichidităților.

Societatea gestionează riscurile de lichidități prin menținerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profiturilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Societatea nu efectuează tranzacții denominate in diferite valute si prin urmare nu exista un risc cu privire la acest aspect.

Gestionarea riscurilor ratei dobânzii

Societatea dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajate împrumuturi acordate de diferite instituții bancare.

Riscul de piața

Conducerea societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuații semnificative pe piața. Nu a existat nicio modificare fata de anul precedent in expunerea Societății la riscurile de piața sau in modul in care Societatea isi gestionează si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa riscurilor privind prețul capitalului propriu, provenite din investițiile de capital propriu. Investițiile de capital propriu sunt deținute pentru scopuri strategice, mai degraba decât comerciale si nu sunt semnificative. Societatea nu comercializează in mod activ aceste investitii.

Având în vedere cele prezentate mai sus Administratorul va supune spre analiza si aprobare:

 • 1. Situațiile financiare anuale la 31.12.2019 cuprinzând Bilanțul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situația Activelor Imobilizate, Politicile si Notele explicative la bilanț,Situația modificării capitalurilor proprii si Situația fluxurilor de numerar;

 • 2. Repartizarea profitului net din anul 2019 in suma de 845.594lei in conformitate cu prevederile O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare după cum urmează:

 • - Dividende datorate in cota de 50% din profit, corespunzător participatiilor la capitalul social astfel:

a)-Catre Consiliu! Loca! a! Municipiului Craiova in suma de 401.657 lei (participatie 95% din capitalul social);

bj-Catre SC Salubritate Craiova SRL in suma de 21.140 lei (participatie 5% din capitalul social).

- Profitul net in suma de 422.797lei(50%o) se constituie ca sursa de finantare(422.796lei alte rezerve , iar dividendele datorate Consiliul Local al Municipiului Craiova - 401.657 lei si dividendele datorate SC Salubritate Craiova SRL-21.140 lei, au fost propuse ca sursa de finanțare, respectiv majorarea capitalului social), urmând a fi utilizate conform planului de investitii aprobat prin H.C.L. nr.45/2020-,

 • 3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova sa voteze Situațiile financiare anuale ale SC Piețe si Târguri Craiova SRL pe anul 2019 in Adunarea Generala a Asociatilor.

Atașam la prezentul, Raportul de audit financiar nr.4666/08.04. 2020 si Balanța de verificare la data de 31.12.2019.

ADMINISTRATOR

MĂRĂCINE Alin Madali’

DIRECTOR ECONOMIC

CRĂCIUN Stefania

Premier Soft Audit

___ riitCfflt Kciauy Rwuhi

S.C. PIEȚE Șl TÂRGURI CRAIOVA S.R.L

Calea București Nr. 51. Tel.: 0251/410696

Nr.                                                 1


Bulevardul Urnra 97

Bl 3B.ELS.AjX.21

Buzău

0720640077

ptCTWt.sottaud4@grai.axn


AutowașeCAFRnr. 1458/2019

OrdmASPAAS nr 5132019

Autoriza» CECCAR nr. A00144 W05 06.2019

Aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019

Autoriza» CCf nr. 669/2019


RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT


Către Acționarii societății SC Piețe și Târguri Craiova SRL


Raport cu privire la auditul situațiilor financiare


Opinie


1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Piețe și Târguri Craiova SRL (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative .


2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:


 • • Activ net/Total capitaluri proprii:

 • • Profitul net al/pierderea neta a exercițiului financiar:


2.169.413 lei

845.594 lei


3. In opinia noastra. cu excepția celor prezentate in paragraful privind baza pentru opinie cu rezerve, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).


Baza pentru opinie cu rezerve

 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

 • 5. Atragem atentia asupra faptului ca pandemia provocata de virusul COVID19 in primele luni ale anului 2020 a determinat guvernul sa ia masuri restrictive in vederea protejării populației si reducerii ariei de proliferare a virusului. Prin urmare, măsurile impuse au afectat intr-un mod semnificativ activitatea desfasurata de societatea auditata, ca urmare a faptului ca au fost limitate vânzările in zone si spatii publice aglomerate, au fost intrerupte activitatile de comercializare (ca urmare a reducerii materiei prime disponibile) si a fost limitata disponibilitatea personalului. Totodată, a avut loc o reducere dramatica a activitatii (restrângerea activitatii), intrucat societatea isi desfasoara activitatea prin relationarea directa cu clientul.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

 • 6. Societatea Piețe si Târguri Craiova este grav afectata de impactulpandemiei de COVID19, chiar daca impactul semnificativ asupra operațiunilor a avut loc după incheierea exercițiului finaciar 2019. Drept urmare, exista incertitudini semnificative, care pun la indoiala capacitatea entitatii de a-si continua activitatea, intrucat luând in considerare domeniul de activitate al societății auditate concluzionam ca efectele negative asupra acesteia sunt impunătoare. Așadar, printre consecințele si efectele pandemiei declanșate de COVID 19 asupra societății Piețe si Târguri Craiova, previzionam un puternic decalaj intre incasarea creanțelor si plata datoriilor, ceea ce generează lipsa de lichiditate si solvabilitatea fata de creditori.

Aspecte cheie de audit

 • 7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute in vedere se refera la indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate si conformitate.

 • 8. Atentia noastra a fost indreptata către efectele economice ale Pandemiei de Coronavirus asupra societății auditate, care se pot vedea in evenimentele ulterioare pana la data emiterii raportului de audit. Astfel, auditorul a analizat cu atentie deosebita riscul de continuitate al activitatii desfășurate de entitatea auditata.

 • 9.

Alte informat ii - Raportul administratorilor

 • 10. Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 2 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare aferente anului 2019 nu acopera Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) în Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 11. Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 12. In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 13. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 14. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

 • 15. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • • Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.

 • • Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • • Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.

 • • Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • • Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 16. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a audilului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 17. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 18. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

 • 19. Am fost angajati prin contractul de prestări servicii de audit statutar nr. 3960/16.03.2020 sa auditam situațiile financiare ale societății Piețe și Târguri Craiova SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019.

Confirmam ca:

 • • Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

 • • Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PREMIER SOFT AUDIT SRL

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numărul 1458/2019                          ti /

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminița Marinela

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 2818/24.02.2009

București,


07.04.2020

SC PIEȚE

Adresa:

Cod Unic de Nr. de ordin

SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCUREȘTI, Nr.51, Cod Postai: 200473

înregistrare:          R028001235

5 in registrul comerțului: J16/181/08.02.2011

BALANȚA DE VERIFICARE

31/12/2019

Cont

Denumire

Sume precedente

Rulaje curente

Total sume

Sold Final

Cont

Debit

. Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

101:

Capital subscris varsat

0.00

245 120.00

0.00

0.00

0.00

245 120.00

0.00

245 120.00

1012

1061                 Rezerve legale

0.00

17 115.00

0.00

0.00

0.00

17 115.00

0.00

17 115.00

1061

1068                    Alte rezerve

0.00

1 061 584.35

0.00

0.00

0.00

1 061 584.35

0.00

1 061 584.35

1068

s.           TOTAL CONT 106

0.00

1 078 699.35

0.00

0.00

0.00

1 078 699.35

0.00

1 078 699.35

1175 Rezultatul reportat-SC PIEȚE SI TÂRGURI CV. SRL 272 413.35

272 413.35

0.00

0.00

272 413.35

272 413.35

0.00

0.00

1175

121

Profit si pierdere

8 066 059.89

9 111 178.57

928 972.97

729 448.15

8 995 032.86

9 840 626.72

0.00

845 593.86

121

125

Repzrtizarea profitului

17 075.00

17 075.00

0.00

0.00

17 075.00

17 075.00

0.00

0.00 129

TOTAL CLASA 1

8 355 548.24

10 724 486.27

928 972.97

729 448.15

9 284 521.21

11 453 934.42

0.00

2 169 413.21

205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale si

90 424.03

0.00

0.00

0.00

90 424.03

000

90 424.03

0.00 205

208             Alte imobilizări necorporale

105 598.00

0.00

0.00

0.00

105 598.00

0.00

105 598.00

0.00 208

2112

Amenajări de terenuri-dom public

17 000.00

0.00

0.00

0.00

17 000.00

0.00

17 000.00

0.00 2112

212

Constructii-DOM PRIVAT

1 116 813.74

0.00

36 858 56

0.00

1 153 672.30

0.00

1 153 672.30

0.00 212

2131

Echipamente tehnologice (mașini,utilaje si instalatii

414 181.92

52 277.71

74 586.00

0.00

488 767.92

52 277.71

436 490.21

0.00 2131

2132

Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare

3 889.00

0.00

0 00

0.00

3 889.00

0 00

3 889 00

0.00 2132

2133

Mijloace de transport

410 927.88

38 569.59

0.00

0.00

410 927.88

38 569 59

372 358 29

0.00 2133

TOTAL CONT 213

828 998.80

90 847.30

74 586.00

0.00

903 584.80

90 847.30

812 737 50

0.00

214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

323 121.76

2 401.90

0.00

0 00

323 121.76

2 401.90

320 719 86

0.00 214

23112

Imobilizări corporale in cursCopertina PC

4 800.00

0.00

0.00

000

4 800.00

0 00

4 800.00

0.00 23112

23123

Imob. corp, in curs -Alim en el spatii TÂRG

20 164.40

20 164.40

0 00

0.00

20 164.40

20 1 64.40

000

0.00 23123

23124

Imob corp, in curs -Sistem supraveghere

5 000.00

0.00

0.00

5 000.00

5 000.00

5 000.00

0.00

0.00 23124

23125

Imobilizări corp, in curs de exec.-HALE COM

0.00

0.00

24 500.00

0.00

24 500.00

0.00

24 500.00

0.00 23125

TOTAL CONT 2312

25 164.40

20 164.40

24 500.00

5 000.00

49 664.40

25 164.40

24 500.00

0.00

TOTAL CONT 231

29 964.40

20 164.40

24 500.00

5 000.00

54 464.40

25 164.40

29 300.00

0.00

2678

Alte creanțe imobilizate

104 591.00

0.00

0.00

0.00

104 591.00

0.00

104 591.00

0.00 2678

2805

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor,

0 00

66 266.90

0.00

1 018 05

0.00

67 284.95

0.00

67 284.95 2805

2808

Amortizarea altor imobilizări necorporale

0 00

105 598.00

0 00

0.00

0.00

105 598.00

0.00

105 598.00 2808

TOTAL CONT 280

000

171 864.90

0.00

1 018 05

0.00

172 882 95

0.00

172 882.95

2811

Amortizarea amenajărilor de terenuri

0.00

13 458.40

000

141 66

0.00

13 600 06

0.00

13 600.06 2811

2812

Amortizarea construcțiilor

0 00

155 618.95

0.00

5 276 13

0.00

160 895.08

0 00

160 895.08 2812

2813

Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport.

90 847.30

551 110.74

0.00

4 462.26

90 847.30

555 573 00

0 00

464 725.70 2813

2814

Amortizarea altor imobilizări corporale

2 401 90

323 121.76

0 00

0.00

2 401.90

323 121 76

0 00

320 719 86 2814

TOTAL CONT 281

93 249.20

1 043 309.85

0 00

9 880.05

93 249.20

1 053 189 90

0 00

959 940.70

TOTAL CLASA 2

2 709 760.93

1 328 588.35

135 944.56

15 898.10

2 845 705.49

1 344 486.45

2 634 042.69

1 132 823.65

30221

Combustibili-carburanti

10 591 15

10 053.49

1 450 00

1 223 27

12 041 15

11 276 76

764 39

0.00 30221

30222

Combustibili-gaz

4 448 69

4 381.01

360 00

305 48

4 808.69

4 686 49

122 20

0.00 30222

Editat de OmniData

- Cratova (c) 2006

Pagina:     1din 12

30223

Combustibili-lubrifianti

118.01

118.01

142.86

142.86

260.87

260.87

0.00

0.00 30223

TOTAL CONT 3022

15 157.85

14 552.51

1 952.86

1 671.61

17 110.71

16 224.12

886.59

0.00

3024

Piese de schimb

3 748,42

3 748 42

3 892.12

2 136.12

7 640.54

5 884.54

1 756.00

0.00 3024

30281

Materiale consumabile -magazie

21 504.36

19 459.23

10 053.54

10 053.54

31 558.20

29 512.77

2 045.43

0.00 30281

30282

Alte materiale consum-documente

4 286 30

2 823.54

243.60

248.00

4 529.90

3 071.54

1 458.36

0.00 30282

30283

Alte materiale consumabile-RECHIZITE

13 825.69

11 722.85

435.21

835.21

14 260.90

12 558.06

1 702 84

0.00 30283

30285

Materiale curățenie

10 952.35

9 539.58

1 341.32

2 661.31

12 293.67

12 200.89

92.78

0.00 30285

TOTAL CONT 3028

50 569.00

43 545.20

12 073.67

13 798.06

62 642.67

57 343.26

5 299.41

0.00

TOTAL CONT 302

69 475.27

61 846.13

17 918.65

17 605.79

87 393.92

79 451.92

7 942.00

0.00

3031

Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie

41 124.16

32 765.05

66 057.49

70 420.55

107 181.65

103 185.60

3 996.05

0.00 3031

TOTAL CLASA 3

110 599.43

94 611.18

83 976.14

88 026.34

194 575.57

182 637.52

11 938.05

0.00

401

Furnizori

2 858 098.76

3 013 508.23

263 184.79

304 275.09

3 121 283.55

3 317 783.32

0.00

196 499.77 401

404

Furnizori de imobilizări

83 003.60

127 766.93

152 070.67

151 169.03

235 074.27

278 935.96

0.00

43 861.69 404

4091

Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de

0.00

0.00

18 718.50

0.00

18 718.50

0.00

18 718.50

0.00 4091

4092

Furnizori - debitori pentru prestări de servicii si

28 591.58

0.00

1 430 00

0 00

30 021.58

0.00

30 021.58

0.00 4092

TOTAL CONT 409

28 591.58

0.00

20 148.50

0.00

48 740.08

0.00

48 740.08

0.00

4110101

MAJOR CHIRII P CENTRALA

31 936.34

27 569.35

3 023.28

4 366.99

34 959.62

31 936.34

3 023.28

0.00 4110101

4110102

MAJOR CHIRII P V ROȘIE

21 836.93

16 013.89

4 288.59

1 909.00

26 125.52

17 922.89

8 202.63

0.00 4110102

4110105

MAJOR CHIRII.P BRAZDA

633.73

588.46

135.80

45.27

769.53

633.73

135.80

0.00 4110105

4110106

MAJOR CHIRII P ORIZONT

8 106.68

8 106.68

31.86

0 00

8 138.54

8 106.68

31.86

0.00 4110106

4110108

MAJOR CHIRII P GĂRII

2 385.53

2 193.64

214.79

191.89

2 600.32

2 385.53

214 79

0.00 4110108

TOTAL CONT 411010

64 899.21

54 472.02

7 694.32

6 513.15

72 593.53

60 985.17

11 608.36

0.00

4110110

MAJOR CHIRII ROVINE

212 74

138.09

87.09

74 65

299.83

21274

87.09

0.00 4110110

4110111

MAJOR CHIRII P CV BIG

1 349 38

1 322.15

52.05

27.23

1 401.43

1 349.38

52.05

0.00 4110111

4110113

MAJOR CHIRII TÂRG 1 MAI

5 159.14

4 064.14

1 498,60

1 095.00

6 657.74

5 159.14

1 498 60

0.00 4110113

TOTAL CONT 411011

6 721.26

5 524.38

1 637.74

1 196 88

8 359.00

6 721.26

1 637.74

0.00

TOTAL CONT 41101

71 620.47

59 996.40

9 332.06

7 710.03

80 952.53

67 706.43

13 246 10

0.00

4110201

MAJ ACORD P CENTRALA

46 756.38

41 199.96

5 337.77

4 581.72

52 094.15

45 781.68

6 312.47

0.00 4110201

4110202

MAJ ACORD P V ROȘIE

164.44

161.44

70.30

3.00

234.74

164 44

70 30

0.00 4110202

4110205

MAJ ACORD P BRAZDA

501.11

474.11

74.36

27.00

575.47

501.11

74.36

0.00 4110205

4110206

MAJ ACORD P ORIZONT

0.00

0.00

65.66

0 00

65.66

0 00

65.66

0.00 4110206

4110208

MAJ ACORD P GĂRII

7 342.12

5 389.92

326.37

616.66

7 668.49

6 006.58

1 661.91

0.00 4110208

TOTAL CONT 411020

54 764.05

47 225.43

5 874.46

5 228 38

60 638.51

52 453.81

8 184 70

0.00

4110210

MAJ ACORD P ROVINE

85 84

85.84

65.66

0 00

151.50

85 84

65 66

0.00 4110210

4110211

MAJ ACORD P BIG

5 362.20

4 902.65

391.42

320.95

5 753.62

5 223.60

530 02

0.00 4110211

4110213

MAJ ACORD TÂRG 1MAI

5 137.11

4 274.47

179.22

522 30

5 316.33

4 796.77

519.56

0.00 4110213

4110214

MAJ ACORD P CIUPERCA

658 65

608.97

58.00

4968

716.65

658.65

58 00

0.00 4110214

TOTAL CONT 411021

11 243 80

9 871.93

694.30

892 93

11 938.10

10 764.86

1 173 24

0.00

TOTAL CONT 41102

66 007 85

57 097.36

6 568.76

6 121 31

72 576.61

63 218.67

9 357.94

0.00

4110301

MAJ EN EL CENTRALA

248 23

193.76

38.46

49 37

286.69

243 13

43 56

0.00 4110301

4110302

MAJ EN EL V ROȘIE

2 86

2.14

0.21

0 72

3.07

2 86

0 21

0.00 4110302

4110305

MAJ EN EL BRAZDA

5 98

5.88

0.00

0 10

5.98

5 98

0.00

0.00 4110305

4110306

MAJ EN EL ORIZONT

16 74

16.52

0.00

0 22

16.74

16 74

0 00

0 00 4110306

Editat de OmniData

Cratova (c) 2006

Pagina     2 din 12

TOTAL CONT 411030

273.81

218.30

3867

5041

312.48

268.71

43.77

0.00

4110311

MAJ EN EL BIG

45.12

45.07

1.05

0.05

46.17

45.12

1.05

0.00 4110311

4110313

MAJ EN EL TÂRG 1MAI

75.22

64.29

7.30

10.93

82.52

75.22

7.30

0.00 4110313

TOTAL CONT 411031

120.34

109.36

8.35

10.98

128.69

120.34

8.35

0.00

TOTAL CONT 41103

394.15

327.66

47.02

61.39

441.17

389.05

52 12

0.00

4110501

MAJ.GUNOI CENTR

313.94

279.66

30.00

33.69

343.94

313.35

30.59

0.00 4110501

4110502

MAJ GUNOI V ROȘIE

60.98

46.93

11.35

3.17

72.33

50.10

22.23

0.00 4110502

4110505

MAJ GUNOI BRAZDA

2.23

2.10

0.31

0.13

2.54

2.23

0 31

0.00 4110505

4110506

MAJ GUNOI ORIZONT

1593

15.93

0.28

0.00

16.21

15.93

0.28

0.00 4110506

4110508

MAJ GUNOI GĂRII

25.36

20.20

1 49

1.92

26.85

22.12

4.73

0.00 4110508

TOTAL CONT 411050

418.44

364.82

43.43

38.91

461.87

403.73

58.14

0.00

4110510

'         MAJ GUNOI ROVINE

0.89

0.65

0.44

024

1.33

0.89

0.44

0.00 4110510

4110511

MAJ GUNOI P BIG

22.08

20.54

1.04

1.29

23.12

21.83

1.29

0.00 4110511

4110513

MAJ GUNOI TÂRG 1 MAI

40.09

32.21

4.80

5.88

44.89

38.09

6.80

0.00 4110513

4110514

MAJ GUNOI CIUPERCA

0.85

0.82

0.05

0.03

0.90

0.85

0.05

0.00 4110514

TOTAL CONT 411051

6391

54.22

6.33

7.44

70.24

61.66

8.58

0.00

TOTAL CONT 41105

482.35

419.04

49.76

46.35

532.11

465.39

66.72

0.00

41108201

Clienti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI

5 440.66

0.00

0.00

0.00

5 440.66

0.00

5 440.66

0.00 41108201

41108301

MAJOR LITIGIU P CENTRALA

9 985.07

0.00

0.00

0.00

9 985.07

0.00

9 985.07

0.00 41108301

41108302

MAJOR LITIGIU P V ROȘIE

3 673.85

0.00

0.00

0.00

3 673.85

0.00

3 673.85

0.00 41108302

41108303

MAJOR LITIGIU TÂRG ROM

51 829.34

0.00

0.00

0.00

51 829.34

0.00

51 829.34

0.00 41108303

41108304

MAJOR LITIGIU P VECHE

39 604.05

0 00

0.00

000

39 604.05

0.00

39 604.05

0.00 41108304

41108305

MAJOR LITIGIU P BRAZDA

9 329 89

0.00

0.00

0 00

9 329.89

0.00

9 329.89

0.00 41108305

41108306

MAJOR LITIGIU P ORIZONT

1 443.34

0.00

0 00

0.00

1 443.34

0.00

1 443.34

0.00 41108306

41108307

MAJOR LITIGIU P CHIRIAC

6 337.66

0.00

0.00

0 00

6 337.66

0.00

6 337.66

0.00 41108307

41108308

MAJOR LITIGIU P GĂRII

656.85

0.00

0.00

0 00

656.85

0.00

656.85

0.00 41108308

41108309

MAJOR LITIGIU P 1 MAI

4 151.87

0.00

0 00

0.00

4 151.87

0 00

4 151.87

0.00 41108309

41108311

MAJOR LITIGIU P CV BIG

51.70

0.00

0 00

0.00

51.70

0.00

51.70

0.00 41108311

41108313

MAJOR LITIGIU TÂRG 1 MAI

2 712.91

000

0 00

0.00

2 712.91

0.00

2 712 91

0.00 41108313

41108317

MAJOR LITIGIU TÂRG CARACAL

9 809.99

0.00

0.00

0.00

9 809.99

0.00

9 809.99

0.00 41108317

TOTAL CONT 411083

139 586.52

0 00

0 00

000

139 586.52

0.00

139 586 52

0.00

41108501

MAJORĂRI GUNOI LITIGIU

359.37

0.00

0.00

0.00

359.37

0 00

359.37

0.00 41108501

41108601

MAJORĂRI ENERGIE EL LITIGIU

386 36

000

0.00

0 00

386.36

0.00

386 36

0.00 41108601

41108701

MAJORĂRI CONVENȚII LITIGIU

422.19

0.00

0 00

0.00

422.19

000

422 19

0.00 41108701

TOTAL CONT 41108

146 195.10

000

0.00

000

146 195.10

0.00

146 195.10

0.00

4110901

MAJ APA P.CENTRALA

16.75

14.14

1.19

1.40

17.94

15.54

2.40

0.00 4110901

4110911

MAJ APA P.BIG

2.14

2.14

0.00

0.00

2.14

2.14

0.00

0.00 4110911

4110913

MAJ APA TÂRG 1MAI

7 16

6 01

1 10

115

8.26

7.16

1.10

0.00 4110913

TOTAL CONT 411091

9 30

8.15

1.10

115

10 40

9 30

1 10

0.00

TOTAL CONT 41109

26 05

22 29

2 29

2 55

28.34

24 84

3 50

000

TOTAL CONT 4110

284 725.97

117 862.75

15 999.89

13 941.63

300 725.86

131 804.38

168 921.48

0.00

411101

Clienti chim P CENTRALA

1 012 179 28

1 007 678.51

91 663 47

96 164 24

1 103 842.75

1 103 842.75

000

0.00 411101

411102

Clienti chim P V ROȘIE

508 606 01

500 077 91

44 568.97

44 284 47

553 174.98

544 362.38

8 812.60

0.00 411102

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

411105

Clienti chirii P BRAZDA

79 492.16

79 492.16

7 053.99

7 053.99

86 546.15

86 546.15

0.00

0.00 411105

411106

Clienti chirii P ORIZONT

94 852.42

94 852.42

8 461.47

8 461.47

103 313.89

103 313.89

0 00

0.00 411106

411107

Clienti chirii P CHIRIAC

250.00

250.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00 411107

411108

Clienti chirii P GĂRII

108 816.76

108 694.36

9 762.85

9 885.25

118 579.61

118 579.61

0.00

0.00 4.1108

TOTAL CONT 41110

1 804 196.63

1 791 045.36

161 510.75

165 849.42

1 965 707.38

1 956 894.78

8 812.60

0.00

411110

Clienti chirii PIAȚA ROVINE

44 026 75

44 026.75

5 804.00

5 804.00

49 830.75

49 830.75

0.00

0.00 411110

411111

Clienti chirii PIAȚA CV BIG

80 668.12

80 668.12

7 904.56

7 904.56

88 572.68

88 572.68

0.00

0.00 411111

411113

Clienti chirii TÂRG 1 MAI

323 494,84

323 494.84

28 740.00

28 240 00

352 234.84

351 734.84

500 00

0.00 411113

TOTAL CONT 41111

448 189.71

448 189.71

42 448 56

41 948.56

490 638.27

490 138.27

500 00

0.00

TOTAL CONT 4111

2 252 386.34

2 239 235.07

203 959.31

207 797.98

2 456 345.65

2 447 033.05

9 312.60

0.00

411201

Clienti acorduri-Piata Centrala

2 398 391.85

2 386 000.67

189 324.81

192 748.00

2 587 716.66

2 578 748.67

8 967.99

0.00 411201

411202

Clienti acorduri-Piata Valea Roșie

121 902.20

121 902.20

8 001.20

8 001.20

129 903.40

129 903.40

0.00

0.00 411202

411205 *

Clienti acorduri-Piata Brazda

136 777.60

136 777.60

10 568.28

10 568.28

147 345.88

147 345.88

0.00

0.00 411205

411206

Clienti acorduri-Piata Orizont

18 924.00

18 924.00

820.80

820.80

19 744.80

19 744.80

0.00

0.00 411206

411208

Clienti acorduri-Piata Gării

227 091.71

223 598.58

16 460.00

18 156.64

243 551.71

241 755.22

1 796.49

0.00 411208

TOTAL CONT 41120

2 903 087.36

2 887 203.05

225 175.09

230 294.92

3 128 262.45

3 117 497.97

10 764.48

0.00

411210

Clienti acorduri-Piata Rovine

17 298.00

17 298.00

1 864.80

1 864 80

19 162.80

19 162.80

0.00

0.00 411210

411211

Clientiacorduri -Piața Craiovita Big

685 027.60

684 407.60

53 797.20

53 797.20

738 824.80

738 204.80

620.00

0.00 411211

411213

Clienti acorduri-Targ saptamana 1 Mai

329 199.00

327 901.00

27 402.00

27 402.00

356 601.00

355 303.00

1 298.00

0.00 411213

411214

Clienti acorduri P CIUPERCA

158 188.28

158 188.28

12 934.00

12 934.00

171 122.28

171 122.28

0.00

0.00 411214

411215

Clienti-acorduri PIAȚA VOLANTA

1 520.00

1 520.00

0.00

0 00

1 520.00

1 520.00

0.00

0.00 411215

TOTAL CONT 41121

1 191 232.88

1 189 314.88

95 998.00

95 998.00

1 287 230.88

1 285 312.88

1 918.00

0.00

TOTAL CONT 4112

4 094 320 24

4 076 517.93

321 173 09

326 292 92

4 415 493.33

4 402 810.85

12 682 48

0.00

4113001

ENERG EL P CENTRALA

166 290.95

163 454.45

15 503.04

16 369.45

181 793.99

179 823.90

1 970.09

0.00 4113001

4113002

ENERG EL PV ROȘIE

12 405.84

12 405.84

1 197.02

1 045.31

13 602.86

13451.15

151.71

0.00 4113002

4113005

ENERG EL-P BRAZDA

42 103 69

42 103.69

4 101.33

3 599.01

46 205.02

45 702.70

502.32

0.00 4113005

4113006

ENERG EL ORIZONT

5 493.72

5 493.72

385.45

385.45

5 879.17

5 879.17

0.00

0.00 4113006

4113008

ENERG EL P GĂRII

69.63

69.63

0.00

0.00

69.63

69.63

0 00

0.00 4113008

TOTAL CONT 411300

226 363.83

223 527.33

21 186.84

21 399.22

247 550.67

244 926.55

2 624 12

0.00

4113010

ENERG EL ROVINE

1 569.96

1 569.96

248.98

248.98

1 818.94

1 818.94

0.00

0.00 4113010

4113011

ENERG EL P CV BIG

24 907.39

24 907.39

2 588.53

2 448.43

27 495.92

27 355.82

140.10

0.00 4113011

4113013

ENERG EL TÂRG 1 MAI

27 506 81

26 004.19

0.00

1 502 62

27 506.81

27 506.81

0.00

0.00 4113013

4113014

ENERG EL P CIUPERCA

609.48

609.48

7.26

7 26

616.74

616.74

0 00

0.00 4113014

TOTAL CONT 411301

54 593 64

53 091.02

2 844.77

4 207.29

57 438.41

57 298.31

140 10

0.00

TOTAL CONT 41130

280 957 47

276 618.35

24 031.61

25 606.51

304 989.08

302 224.86

2 764 22

0.00

TOTAL CONT 4113

280 957.47

276 618.35

24 031.61

25 606.51

304 989.08

302 224.86

2 764 22

0.00

411401

Chirii concesiuni

7 625 35

7 625.35

7 715.94

7 715.94

15 341.29

15 341.29

0 00

0.00 411401

411501

Clienti-SALUBR PC

212 484.70

211 164.34

19 581.12

20 453 06

232 065.82

231 617.40

448 42

0 00 411501

411502

Clienti-SALUBR P V ROȘIE

45 169 97

44 671.72

4 085 66

3 786.71

49 255 63

48 458.43

797 20

0.00 411502

411505

Clienti SALUBR P BRAZDA

9 327 61

9 327 61

822 10

822 10

10 149.71

10 149.71

0 00

0 00 411505

411506

ClientiSALUBR P ORIZONT

8 831 86

8 831 86

747 38

747 38

9 579.24

9 579 24

0 00

0 00 411506

411508

Clienti-SALUBR P GĂRII

23 281 46

23 032.34

2 092.60

2 117 51

25 374.06

25 149.85

224 21

0.00 411508

TOTAL CONT 41150

299 095 60

297 027.87

27 328.86

27 926.76

326 424.46

324 954.63

1 469.83

0.00

Editat de OmniData

Craiova (c) 2006

Pagina:     4 din 12

411510

Clienti SALUBR P ROVINE

4 148.69

4 148.69

498.25

498.25

4 646.94

4 646.94

0.00

0.00 411510

411511

Clienti SALUBR P CV BIG

40 222 23

40 199 60

3 811.53

3811.53

44 033.76

44 011.13

22 63

0.00 411511

411513

Clienti SALUBR TÂRG 1 MAI

59 338.37

59 148.18

5 306.36

5 306.36

64 644.73

64 454.54

190.19

0.00 411513

411514

Clienti SALUBRITATE P CIUPERCA

3 632.54

3 632.54

298.97

298.97

3 931.01

3 931.51

0 00

0.00 41 <514

TOTAL CONT 41151

107 341.83

107 129,01

9915.11

9 915.11

117 256.94

117 044.12

212.82

0.00

TOTAL CONT 4115

406 437.43

404 156.88

37 243.97

37 841 87

443 681.40

441 998.75

1 682.65

0.00

411601

Clienti-DESEURI

6 081.23

4 652.27

639.63

0 00

6 720.86

4 652.27

2 068 59

0.00 411601

411602

Clienti-ACCES POARTA

54 1 00.00

54 100.00

3 900.00

3 900.00

58 000.00

58 000.00

0.00

0.00 411602

411604

DIFERENTE INVENTAR ACORDURI

4 718.10

4 718.10

0.00

0.00

4 718.10

4 718.10

0.00

0.00 411604

411605

Clienti-abonament parcare PC

41 500.00

41 500.00

3 650.00

3 650.00

45 150.00

45 150.00

0.00

0.00 411605

TOTAL CONT 41160

106 399.33

104 970.37

8 189.63

7 550.00

114 588.96

112 520.37

2 068.59

0.00

TOTAL CONT 4116

106 399.33

104 970.37

8 189.63

7 550.00

114 588.96

112 520.37

2 068.59

0 00

4118201 •

Clienti incerti sau in litigiu-ACORDURI

55 700.79

328.00

0.00

158.00

55 700.79

486.00

55 214.79

0.00 4118201

4118301

Clienti incerti sau in litigiu-P CENTR

19 006.67

0.00

0.00

0.00

19 006.67

0.00

19 006.67

0.00 4118301

4118302

Clienti incerti sau in litigiu-P V ROȘIE

2 787.13

0.00

0.00

0.00

2 787.13

0.00

2 787.13

0.00 4118302

4118303

Clienti incerti sau in litigiu-TARG ROMANEȘTI

77 617.47

0.00

0.00

0.00

77 617.47

0.00

77 617.47

0.00 4118303

4118304

Clienti incerti sau in litigiu P VECHE

51 943.00

0.00

0.00

0.00

51 943.00

0.00

51 943.00

0.00 4118304

4118305

Clienti incerti sau in litigiu P BRAZDA

13 760.74

0.00

0.00

0.00

13 760.74

0.00

13 760.74

0.00 4118305

4118306

Clienti incerti sau in litigiu-P ORIZONT

1 961.32

0.00

0.00

0.00

1 961.32

0.00

1 961.32

0.00 4118306

4118307

Clienti incerti sau in litigiu P CHIRIAC

18 926.90

0.00

o.op

0.00

18 926.90

0.00

18 926.90

0.00 4118307

4118308

Clienti incerti sau in litigiu P GĂRII

5 842.87

0.00

0.00

0.00

5 842.87

0.00

5 842 87

0.00 4118308

4118309

Clienti incerti sau in litigiu P 1 MAI

27 556.43

0.00

0.00

0 00

27 556.43

0.00

27 556.43

0.00 4118309

TOTAL CONT 411830

219 402.53

0.00

0.00

0 00

219 402.53

0.00

219 402.53

0.00

4118311

Clienti incerti sau in litigiu P CV BIG

309.64

0.00

0.00

0.00

309.64

0.00

309.64

0.00 4118311

4118313

Clienti incerti sau in litigiu TÂRG 1 MAI

5 944.46

0 00

0.00

0 00

5 944.46

0.00

5 944.46

0.00 4118313

4118317

Clienti incerti sau in litigiu TG CARACAL

9 978.47

0.00

0.00

0 00

9 978.47

0.00

9 978.47

0.00 4118317

TOTAL CONT 411831

16 232.57

0.00

0.00

0 00

16 232.57

0.00

16 232.57

0.00

TOTAL CONT 41183

235 635.10

0.00

0.00

0 00

235 635.10

0.00

235 635 10

0.00

4118501

CLIENTI GUNOI LITIGIU

6 316.48

0.00

0.00

0 00

6 316.48

0.00

6 316 48

0.00 4118501

4118601

CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU

4 870.83

0.00

0.00

0 00

4 870.83

0.00

4 870 83

0.00 4118601

4118603

Clienti in litigiu - despăgubire chirii, gunoi

4 135.46

0.00

0.00

0.00

4 135.46

0.00

4 135.46

0.00 4118603

TOTAL CONT 411860

9 006.29

0.00

0.00

0.00

9 006.29

0.00

9 006.29

0.00

TOTAL CONT 41186

9 006.29

0.00

0.00

0 00

9 006.29

0.00

9 006.29

0.00

4118701

Clienti CONVENȚII LITIGIU

10 207.46

0.00

0.00

0 00

10 207 46

0 00

10 207 46

0 00 4118701

TOTAL CONT 4118

316 866.12

328.00

0.00

158.00

316 866.12

486.00

316 380 12

0.00

411901

Clienti-APA P CENTRALA

15 216.77

15 182.55

2 147.57

2 087.67

17 364.34

17 270.22

94 12

0.00 411901

411902

Clienti-APA P V ROȘIE

836.05

836.05

119.79

68.45

955.84

904.50

51 34

0.00 411902

411908

Clienti-APA P GĂRII

2 676 25

2 676.25

162.57

162 57

2 838.82

2 838.82

000

0 00 411908

TOTAL CONT 41190

18 729 07

18 694.85

2 429.93

2 318 69

21 159.00

21 013.54

145 46

0.00

411911

Clienti-APA P BIG

2 677 07

2 677 07

239.57

239 57

2 916.64

2 916.64

0 00

0 00 411911

411913

Clienti-APA TÂRG 1 MAI

2 421 67

2 250 55

0 00

171 12

2 421 67

2 421.67

0 00

0 00 411913

TOTAL CONT 41191

5 098 74

4 927.62

239.57

41069

5 338 31

5 338.31

0 00

0 00

TOTAL CONT 4119

23 827 81

23 622.47

2 669.50

2 729 38

26 497.31

26 351 85

145 46

0.00

TOTAL CONT 411

7 773 546.06

7 250 937 17

620 982.94

629 634 23

8 394 529.00

7 880 571.40

513 957 60

000

Editat de OmniData

Craiova (c) 2006

Pagina. 5din 12

421

Personal - salarii datorate

4 731 330 00

4 94 5 578.00

521 541.00

519 023.00

5 252 871.00

5 464 601.00

0 00

211 730.00 421

4231

Personal - ajutoare materiale datorate-CM

40 678.00

56 812.00

16 134.00

18 257.00

56 812.00

75 069.00

0.00

18 257.00 4231

425

Avansuri acordate personalului

114 100.00

114 100.00

68 740.00

68 740.00

182 840 00

182 840.00

0.00

0.00 425

427

Rețineri din salarii datorate terților

52 405.00

57 831.U0

5 426.00

5 976.00

57 031.00

63 807.00

0.00

.   5 976.03 427

42811

Alte datorii in legătură cu personalul-GAR GEST

78 727.13

371 135.00

11 860.03

14 309.31

90 587.16

385 444.31

0.00

294 857.15 42811

42812

Alte datorii in legătură cu personalul-CAR

23 462 00

26 550.00

3 088.00

3 068.00

26 550.00

29 618.00

0.00

3 068.00 42812

42813

Alte datorii in legătură cu personalul-SINDICAT

30 661.00

33 541.00

2 880.00

2 881.00

33 541.00

36 422.00

0.00

2 881.00 42813

TOTAL CONT 4281

132 850.13

431 226.00

17 828.03

20 258.31

150 678.16

451 484.31

0.00

300 806.15

42825

Alte creanțe cu pers

278.71

278.71

0.00

- 9.00

278.71

269.71

9.00

0.00 42825

TOTAL CONT 428

133 128.84

431 504.71

17 828.03

20 249.31

150 956.87

451 754.02

9.00

300 806.15

43151

Asigurări sociale-25%

1 197 871.00

1 302 867.00

104 996.00

134 338.00

1 302 867.00

1 437 205.00

0.00

134 338.00 43151

43152

Asigurări sociale-CAS ANGAJATOR

150.00

150.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00 43152

TOTAL CONT 4315

1 198 021.00

1 303 017.00

104 996.00

134 338.00

1 303 017.00

1 437 355.00

0.00

134 338.00

43161

Asigurări sociale sanatate-10%

472 648.00

512 495.00

39 847.00

51 476 00

512 495.00

563 971.00

0.00

51 476.00 43161

43162

Asigurări sociale-CASS ANGAJATOR

60.00

60.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00 43162

TOTAL CONT 4316

472 708.00

512 555.00

39 847.00

51 476 00

512 555.00

564 031.00

0.00

51 476.00

TOTAL CONT 431

1 670 729.00

1 815 572.00

144 843.00

185 814.00

1 815 572.00

2 001 386.00

0.00

185 814.00

436

Contribuția asiguratorie pt. munca-2,25%

107 222.00

116 308.00

9 086.00

11 678.00

116 308.00

127 986.00

0.00

11 678.00 436

4382

Alte creanțe sociale-CCI DE RECUP

133 843.00

28 695.00

18 257.00

000

152 100.00

28 695.00

123 405.00

0.00 4382

4411

Impozitul pe profit

162 491.00

162 491.00

- 147.00

- 147.00

162 344.00

162 344.00

0.00

0.00 4411

4412

Impozitul pe profit-creanta cu bug.de stat

0.00

0.00

147.00

0.00

147.00

0.00

147.00

0.00 4412

TOTAL CONT 441

162 491.00

162 491.00

0.00

- 147 00

162 491.00

162 344.00

147.00

0.00

4423

TVA de plata

1 102 206.00

1 177 243.00

75 037.00

50 278.00

1 177 243.00

1 227 521.00

0.00

50 278.00 4423

4426

TVA deductibila

206 880.95

206 880.95

57 871.63

57 871.63

264 752.58

264 752.58

0.00

0.00 4426

44262A

TVA deductibila-TVA ÎNCASARE 24%

11 136.55

11 136.55

231.37

231.37

11 367.92

11 367.92

0.00

0.00 44262A

44262A9

TVA deductibila-TVA ÎNCASARE 9%

1.90

1.90

0.00

0 00

1.90

1.90

0.00

0.00 44262A9

TOTAL CONT 44262A

11 138.45

11 138.45

231.37

231 37

11 369.82

11 369.82

000

0.00

TOTAL CONT 44262

11 138.45

11 138.45

231.37

231.37

11 369.82

11 369.82

0.00

0.00

44269

TVA deductibila 9%

19 149.16

19 149.16

1 540.07

1 540.07

20 689.23

20 689.23

0.00

0.00 44269

TOTAL CONT 4426

237 168.56

237 168.56

59 643.07

59 643.07

296 811.63

296 811.63

0 00

0.00

4427

TVA colectata-24%

1 275 742.31

1 275 742.31

91 945.67

91 945.67

1 367 687.98

1 367 687.98

0.00

0.00 4427

44282A

TVA neexigibila-TVA ÎNCASARE 24%

11 136.55

11 136.55

652.41

231 37

11 788.96

11 367.92

421.04

0.00 44282A

44282A9

TVA neexigibila-TVA ÎNCASARE 9%

1.90

1.90

0.00

0.00

1.90

1.90

0.00

0.00 44282A9

TOTAL CONT 44282A

11 138.45

11 138.45

652.41

231 37

11 790 86

11 369.82

421.04

0.00

TOTAL CONT 44282

11 138.45

11 138.45

652.41

231 37

11 790.86

11 369.82

421.04

0.00

TOTAL CONT 4428

11 13845

11 138.45

652.41

231 37

11 790 86

11 369.82

421.04

0.00

TOTAL CONT 442

2 626 255 32

2 701 292.32

227 278.15

202 098 11

2 853 533.47

2 903 390.43

421.04

50 278.00

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

330 741.00

359 511.00

28 770.00

37 364.00

359 511 00

396 875.00

0.00

37 364.00 444

4466

Alte impozite, taxe -TAXA CLĂDIRI

145 825 00

170 704.62

12 442 00

0 00

158 267 00

170 704 62

0 00

12 437.62 4466

4467

Alte impozite, taxe si vărsăm TAXA TEREN

42 298.00

49 930.00

3 816.00

0 00

46 114.00

49 930.00

0.00

3 816.00 4467

4468

Alte impozite, taxe si vărsăm IMPOZ AUTO

1 227 66

1 227.66

0.00

0 00

1 227 66

1 227.66

0.00

0.00 4468

44691

Alte datorii la bug.local-50% din profit-CLM

129 397.00

129 397.00

0.00

0 00

129 397.00

129 397.00

0.00

0.00 44691

44692

Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE

6 810 00

6 810.00

0.00

0 00

6 810 00

6 810.00

0.00

0 00 44692

TOTAL CONT 4469

136 207 00

136 207.00

0.00

0.00

136 207.00

136 207.00

0 00

0 00

Editai de OmntData

Ccatova (c) 2006

Pagina:    6dm 12

TOTAL CONT 446

325 557.66

358 069.28

16 258.00

0 00

341 815.66

358 069.28

0.00

16 253 62

447

Fonduri speciale-VARSAM.PERS.HANDICAP

74 034.00

80 586.00

6 552.00

6 614.00

80 586.00

87 200.00

0.00

6 614.00 447

4572

Dividende de plata-SALUBRITATE 5%

13 431.00

13 431.00

0.00

0.00

13 431.00

13 431.00

0.00

0.00 4572

4610101

Debitori diversi-incendii

5 846.00

0.00

0.00

0.00

5 846.00

0.00

5 846.00

0.00 4510101

4610102

Debitori diversi-CCI

26 199.00

0.00

0.00

0.00

26 199.00

0.00

26 199.00

0.00 4610102

4610103

Debitori diversi-altii

6 348 99

0.00

0.00

0.00

6 348.99

0.00

6 348.99

0.00 4610103

4610104

Debitori diversi-ACORDURI 2011

724 00

0.00

0.00

0.00

724.00

0.00

72400

0.00 4610104

4610105

Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE

51 077.99

0.00

0.00

0.00

51 077.99

0.00

51 077.99

0.00 4610105

TOTAL CONT 461010

90 195.98

0.00

0.00

0.00

90 195.98

0.00

90 195.98

0.00

4610110

Debitori diversi-SC TEXIND SRL

53 513.04

0.00

0.00

0 00

53 513.04

0.00

53 513.04

0.00 4610110

4610115

Debitori diversi-BOCALINE

13 742.30

4 001.90

0.00

0.00

13 742.30

4 001.90

9 740.40

0.00 4610115

TOTAL CONT 461011

67 255.34

4 001.90

0.00

0.00

67 255.34

4 001.90

63 253.44

0.00

TOTAL CONT 46101

157 451.32

4 001.90

0.00

0.00

157 451.32

4 001.90

153 449.42

0.00

TOTAL CONT 4610

157 451.32

4 001.90

0.00

0.00

157 451.32

4 001.90

153 449.42

0.00

TOTAL CONT 461

157 451.32

4 001.90

0.00

0.00

157 451.32

4 001.90

153 449.42

0.00

462

Creditori diversi-GARANTII

43 182.87

536 971.61

6 031.96

1 993.45

49 214.83

538 965.06

0.00

489 750.23 462

4621

Creditori diversi-ALTII

13 651.58

16 198.16

1 878.70

211.52

15 530.28

16 409.68

0.00

879.40 4621

TOTAL CONT 462

56 834.45

553 169.77

7 910.66

2 204.97

64 745.11

555 374.74

0.00

490 629.63

4711

Cheltuieli înregistrate in avans-asigurari

3411.31

2 888.48

1 592.00

154.76

5 003.31

3 043.24

1 960.07

0.00 4711

4713

Cheltuieli inregistrate in avans-REDEVENTA

946 262.38

857 671.10

0.00

88 591.28

946 262.38

946 262.38

0.00

0.00 4713

4716

Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLĂDIRI

162 317.49

148 782.83

0.00

13 534.66

162 317.49

162 317.49

0.00

0.00 4716

4717

Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA TEREN

46 271.60

42 450.76

0.00

3 820.84

46 271.60

46 271.60

0.00

0.00 4717

4718

Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO

1 221.00

1 119.25

0.00

101.75

1 221.00

1 221.00

0.00

0.00 4718

TOTAL CONT 471

1 159 483.78

1 052 912.42

1 592.00

106 203 29

1 161 075.78

1 159 115.71

1 960.07

0.00

472301

Ven in avans-acord PC

185 654.07

198 288.36

12 634.29

0.00

198 288.36

198 288.36

0.00

0.00 472301

472305

Ven in avans-acord P.BRAZDA

2 105.87

2 105.87

0.00

0.00

2 105.87

2 105.87

0.00

0.00 472305

472308

Ven in avans-acord P.GARA

10 352.84

10 352.84

0.00

0.00

10 352.84

10 352.84

0.00

0.00 472308

TOTAL CONT 47230

198 112.78

210 747.07

12 634.29

0.00

210 747.07

210 747.07

0.00

0 00

472314

Venituri in avans-acord P CIUPERCA

3441.17

3441.17

0.00

0.00

3441.17

3441.17

0.00

0.00 472314

472315

Ven inreg in avans-acord BIG

50 989.43

53 464.18

2 474.75

0.00

53 464.18

53 464.18

0.00

0.00 472315

472316

Venituri in avans-acord ACCES POARTA

4 621.90

5 126.11

504.21

0.00

5 126.11

5 126.11

0.00

0.00 472316

472317

Venituri avans-ABONAM PARCARE PC

3 319.27

3 529.35

210.08

0.00

3 529.35

3 529.35

0.00

0.00 472317

TOTAL CONT 47231

62 371.77

65 560.81

3 189.04

0.00

65 560.81

65 560.81

0 00

0 00

TOTAL CONT 4723

260 484.55

276 307.88

15 823.33

0 00

276 307.88

276 307.88

0 00

0 00

472501

Ven in avans-GUNOI PC

19.02

19.02

0.00

0.00

19.02

19.02

0.00

0 00 472501

472515

Ven. in avans-GUNOI P BIG

83 74

83.74

0.00

0 00

83.74

83.74

0.00

0 00 472515

TOTAL CONT 4725

102.76

102.76

0.00

0.00

102.76

102.76

0.00

0.00

TOTAL CONT 472

260 587.31

276 410 64

15 823.33

0.00

276 410 64

276 410.64

0.00

0 00

473

Decontări din operatii in curs de clarificare

8 300 00

8 300 00

0.00

0 00

8 300 00

8 300.00

0 00

0.00 473

4753

Donatii pentru investitii-CHIOSC P CENTRALA

183.31

749 88

16.66

0 00

199 97

749.88

0 00

549 91 4753

4754

Plusuri de inventar de natura imob.CHIOȘC CV

317 60

4 764.00

39 70

0.00

357.30

4 764 00

0 00

4 406 70 4754

4755

Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ.P V ROȘIE

3 646 92

72 938.00

607.82

0 00

4 254.74

72 938.00

0 00

68 683 26 4755

TOTAL CONT 475

4 147 83

78 451.88

664 18

0 00

4 812.01

78 451.88

0 00

73 639.87

4911

Provizioane pt.depreciere creante-clienti SPAPT

0 00

230 325 47

0.00

0 00

0 00

230 325.47

0 00

230 325 47 4911

Editat de OmniData

Craiova (c) 2006

Pagina:     7din 12

4912 Provizioane pentru deprecierea creantelor-dienti SC      328.00

232 735.75

158.00

0 00

486.00

232 735.75

0.00

232 249.75 4912

TOTAL CONT 491

328 00

463 061.22

158.00

0 00

486.00

463 061.22

0 00

462 575.22

4961

Proviz pt deprec creantelor-debitori SPAPT

0 00

33 205.20

0.00

0.00

0.00

33 205.20

0.00

33 205.20 4961

4962

Proviz pt deprec creantelor-debitori SC

0.00

110 502.82

0.00

0.00

0.00

110 503.82

0.00

110 503.82 4962

TOTAL CONT 496

0.00

143 709.02

0.00

0.00

0.00

143 709.02

0 00

143 709.02

TOTAL CLASA 4

22 906 318.51

24 214 010.49

2 163 248.25

2 269 153.03

25 069 566.76

26 483 163.52

842 089.21

2 255 685.97

51212

Conturi la banei in lei-curent TREZORERIE

28 151.77

0.00

2.35

000

28 154.12

0.00

28 154.12

0.00 51212

51213

Conturi la banei in lei-GARANTII GEST CEC

309 097.00

20 139.13

10 859.31

8 410.03

319 956.31

28 549.16

291 407.15

0.00 51213

51214

Conturi la banei in lei-GARANTII

772 593.89

278 805.15

503.01

6 046.52

773 096.90

284 851.67

488 245.23

0.00 51214

512161 Conturi la banei in lei-CT CURENT GARANTI BANKO 696 142 29

9 254 882.75

720 105.10

922 809.63

11 416 247.39

10 177 692.38

1 238 555.01

0.00 512161

TOTAL CONT 5121

11 805 984.95

9 553 827.03

731 469.77

937 266.18

12 537 454.72

10 491 093.21

2 046 361.51

0.00

TOTAL CONT 512

11 805 984.95

9 553 827.03

731 469.77

937 266.18

12 537 454.72

10 491 093.21

2 046 361.51

0.00

5311

v                     Casa in lei

10 140 272.39

10 114 551.13

777 107.46

782 517.35

10 917 379.85

10 897 068.48

20 311.37

0.00 5311

53281

Alte valori-BCF

15 870.00

14 280.00

3 000.00

1 710.00

18 870.00

15 990.00

2 880.00

0.00 53281

53283

Alte valori-TICHETE DE MASA

324 870.00

324 870.00

29 535.00

29 235.00

354 405.00

354 105.00

300.00

0.00 53283

TOTAL CONT 5328

340 740.00

339 150.00

32 535.00

30 945.00

373 275.00

370 095.00

3 180.00

0.00

TOTAL CONT 532

340 740.00

339 150.00

32 535.00

30 945.00

373 275.00

370 095.00

3 180.00

0.00

542

Avansuri de trezorerie

276.00

276.00

0.00

0.00

276.00

276.00

0.00

0.00 542

581

Viramente interne

10 038 263.30

10 038 263.30

689 530.98

689 530.98

10 727 794.28

10 727 794.28

0.00

0.00 581

TOTAL CLASA 5

32 325 536.64

30 046 067.46

2 230 643.21

2 440 259.51

34 556 179.85

32 486 326.97

2 069 852.88

0.00

602211

Cheltuieli combust DED.-carburanti si gaz

14 358.15

14 358.15

1 528.75

1 528.75

15 886.90

15 886.90

0.00

0.00 602211

602212

Cheltuieli cu lubrifianti-OEDUCT.

118 01

118.01

142.86

142.86

260.87

260.87

000

0.00 602212

TOTAL CONT 60221

14 476 16

14 476.16

1 671.61

1 671.61

16 147.77

16 147.77

0 00

0 00

60222

Cheltuieli combust-NEDEDUCTIBILE

76.35

76.35

0.00

0.00

76 35

76.35

000

0.00 60222

TOTAL CONT 6022

14 552.51

14 552.51

1 671.61

1 671.61

16 224.12

16 224.12

0.00

0.00

60241

Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT

3 748.42

3 748.42

2 136.12

2 136.12

5 884.54

5 884.54

0.00

0.00 60241

602811

Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile

19 373.43

19 373.43

10 053.54

10 053.54

29 426.97

29 426.97

0.00

0.00 602811

602812

Cheltuieli CONS MATERIALE nedecuctibile

85 80

85 80

0.00

000

85.80

85.80

0.00

0.00 602812

TOTAL CONT 60281

19 459.23

19 459.23

10 053.54

10 053.54

29 512.77

29 512.77

0 00

0.00

602821

Cheltuieli mat cons-DOCUMENTE REG-deductibile 1 827 04

1 827.04

248.00

248.00

2 075.04

2 075.04

0.00

0.00 602821

602822

Cheltuieli matcons -DOCUMENTE REG -

996 50

996.50

0.00

0.00

996.50

996.50

0 00

0.00 602822

TOTAL CONT 60282

2 823 54

2 823.54

248.00

248.00

3 071.54

3 071.54

000

0 00

60284

Cheltuieli mat consum-RECHIZITE

11 722.85

11 722 85

835.21

83521

12 558.06

12 558.06

0.00

0 00 60284

60285

Cheltuieli materiale curățenie

9 539 58

9 539 58

2 661.31

2 661 31

12 200 89

12 200 89

0 00

0 00 60285

TOTAL CONT 6028

43 545.20

43 545 20

13 798.06

13 798 06

57 343.26

57 343.26

0 00

0.00

TOTAL CONT 602

61 846.13

61 846 13

17 605.79

17 605.79

79 451.92

79 451.92

0.00

0.00

6031

Cheltuieli privind obiectele de inventar

32 765.05

32 765 05

70 420.55

70 420.55

103 185 60

103 185.60

0 00

0.00 6031

6041

Cheltuieli priv mater nestocate-deductibile

460 74

460 74

0 00

0.00

460.74

460.74

0 00

0 00 6041

6051

Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica

390 734 19

390 734.19

29 623.97

29 623 97

420 358.16

420 358 16

0 00

0 00 6051

6052

Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa

212 393 55

212 393 55

17 111 75

17 111.75

229 505.30

229 505.30

0 00

0 00 6052

6053

Cheltuieli privind energia si apa-energie termica

496 20

496 20

91 74

91 74

587 94

587.94

0.00

0.00 6053

6054

Cheltuieli privind energia si apa-GAZE

15 104 24

15 104 24

2 254.27

2 254 27

17 358 51

17 358.51

0.00

0 00 6054

TOTAL CONT 605

618 728.18

618 728.18

49 081.73

49 081.73

667 809.91

667 809.91

0 00

0.00

Editat de OmniData

- Craiova (c) 2006

Pagina:    Sdin 12

6111

Cheltuielicu intret si reparatiile-DEDUCT

7 587.00

7 587.00

15 722.75

15 722.75

23 309.75

23 309.75

0.00

0.00 6111

6121

Cheltuieli cu redev.loc.gest -REDEVENTA

965 089.58

965 089.58

88 591.28

88 591.28

1 053 680.86

1 053 680.86

0.00

0.00 6121

6123

Cheltuieli cu redev.loc.gest - CHIRII RAT

12 350.06

12 350.06

1 131.53

1 131.53

13481.59

13 481.59

0.00

0.00 6123

TOTAL CONT 612

977 439.64

977 439.64

89 722.81

89 722.81

1 067 162.45

1 067 162.45

0.00

0.00

6131

Cheltuieli cu primele de asigurare-OEDUCT

3 054.05

3 054.05

154.76

154.76

3 208.81

3 208.81

0.00

0.00 6131

6221

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

4 420.75

4 420.75

398.72

398.72

4 819.47

4 819.47

0.00

0.00 6221

62321

Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL

11 024.56

11 024.56

11 368.00

11 368.00

22 392.56

22 392.56

0.00

0.00 62321

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

82.50

82.50

7.50

7.50

90.00

90 00

0.00

0 00 624

625

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

0.00

0.00

412.50

412.50

412.50

412.50

0.00

0.00 625

626

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

41 568.78

41 568.78

4 836.81

4 836.81

46 405.59

46 405.59

0.00

0.00 626

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

4 175.89

4 175.89

472.56

472.56

4 648.45

4 648.45

0.00

0.00 627

6281

Alte chelt serv terti-salubritate

430 226.80

430 226.80

40 781.38

40 781.38

471 008.18

471 008.18

0.00

0.00 6281

62841

Alte cheltuieli serv terti-DEDUCT

35 098.61

35 098.61

4 520.36

4 520 36

39 618.97

39 618.97

0.00

0.00 62841

TOTAL CONT 628

465 325 41

465 325.41

45 301.74

45 301.74

510 627.15

510 627.15

0.00

0.00

6351

Cheltuieli alte taxe-CONTRIB HANDICAP.

74 297.00

74 297.00

6 614.00

6 614.00

80 911.00

80 911.00

0.00

0.00 6351

6353

Cheltuieli cu alte impozite-TVA-NEDED

66 408.25

66 408.25

17 975.40

17 975.40

84 383.65

84 383.65

0.00

0.00 6353

63541

Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT

11 907.02

11 907.02

800.00

800.00

12 707.02

12 707.02

0.00

0.00 63541

6356

Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ CLĂDIRI

149 765.34

149 765.34

13 534.66

13 534.66

163 300.00

163 300.00

0.00

0.00 6356

6357

Cheltuieli cu alte impoz-TAXA TEREN

42 240.16

42 240.16

3 820.84

3 820 84

46 061.00

46 061.00

0.00

0.00 6357

63581

Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO DEDUCT

1 119.25

1 119.25

101.75

101.75

1 221.00

1 221.00

0.00

0.00 63581

TOTAL CONT 635

345 737.02

345 737.02

42 846.65

42 846.65

388 583.67

388 583.67

0.00

0.00

64111

Cheltuieli cu salariile -BAZA

3 671 648 00

3 671 648.00

321 486.00

321 486.00

3 993 1 34.00

3 993 134.00

0.00

0.00 64111

64112

Cheltuieli cu salariile -SPORURI,ALTE DREPTUR

886 419 00

886 419.00

180 897.00

180 897.00

1 067 316 00

1 067 316.00

0.00

0.00 64112

64113

Cheltuieli aferente contract mandat

183 797 00

183 797.00

16 640.00

16 640 00

200 437.00

200 437.00

0.00

0.00 64113

TOTAL CONT 6411

4 741 864 00

4 741 864.00

519 023.00

519 023.00

5 260 887.00

5 260 887.00

0.00

0.00

TOTAL CONT 641

4 741 864.00

4 741 864.00

519 023.00

519 023 00

5 260 887.00

5 260 887.00

0 00

0.00

6421

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

324 870.00

324 870.00

29 235 00

29 235 00

354 105.00

354 105.00

0.00

0.00 6421

64584

Alte cheltuieli asig si prot AJUTOARE SOCIALE

31 550.00

31 550.00

9 933.00

9 933 00

41 483.00

41 483.00

0.00

0.00 64584

646

Chelt priv contribuția asiguratorie pt munca

106 689.00

106 689.00

11 678.00

11 678.00

118 367.00

118 367.00

0.00

0.00 646

652

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

11 38

11 38

0.00

0.00

11.38

11.38

0.00

0.00 652

65812

Despăgubiri, am penalit-NEDEDUCTIB

1 253 06

1 253.06

0.00

000

1 253.06

1 253.06

0.00

0.00 65812

65881

Alte cheltuieli de exploatare-DEDUCTIBILE

14 577 00

14 577.00

0.00

0 00

14 577.00

14 577.00

0 00

0.00 65881

TOTAL CONT 658

15 830 06

15 830 06

0.00

0 00

15 830.06

15 830.06

0 00

0.00

68111

Cheltuieli de expl privind amortiz. imob

97 067 34

97 067.34

9 738.39

9 738 39

106 805 73

106 805.73

0.00

0 00 68111

68113

Cheltuieli de expl AMORT IMOB NECORP

10 825 09

10 825.09

1 018.05

1 018 05

11 843.14

11 843.14

0 00

0.00 68113

68114

Cheltuieli de expl AMORTIZ AMENAJ TEREN

1 558 32

1 558.32

141.66

141 66

1 699 98

1 699.98

0 00

0.00 68114

TOTAL CONT 6811

109 450 75

109 450.75

10 898.10

10 898 10

120 348.85

120 348.85

0 00

000

TOTAL CONT 681

109 450 75

109 450.75

10 898.10

10 898 10

120 348 85

120 348.85

0 00

0.00

6911

Cheltuieli cu impozitul pe profit

161 579 00

161 579 00

- 147.00

- 147 00

161 432.00

161 432.00

0 00

0 00 6911

TOTAL CLASA 6

8 066 059.89

8 066 059.89

928 972.97

928 972.97

8 995 032.86

8 995 032.86

0.00

0.00

704101

Venituri din B F -P Centrala

1 209 959 62

1 209 959.62

86 454.54

86 454 54

1 296 414 16

1 296 414.16

0 00

0 00 704101

704102

Venituri din B F -P V Roșie

27 869.31

27 869.31

2 556.24

2 556 24

30 425.55

30 425.55

0 00

0 00 704102

704105

Venituri din B.F.-P. Brazda lui Novac

68 132 43

68 132 43

4 029.43

4 029 43

72 161 86

72 161.86

0 00

0.00 704105

Editat de OmniData

Craiova (c) 2006

Pagina:     9 din 12

704106

Venituri din B.F.-P. Orizont

4 741.07

4 741.07

88.20

88.20

4 829.27

4 829.27

0.00

0.00 704106

704107

Venituri din B F.-P. Chiriac

13 147.06

13 147.06

0.00

0.00

13 147.06

13 147.06

0.00

0.00 704107

704108

Venituri din B.F.-P. Gării

68 438.96

68 438.96

3 858.88

3 858.88

72 297.84

72 297.84

0.00

0.00 704108

TOTAL CCNT 70410

1 392 288.45

1 392 288.45

96 987.z9

96 987.29

1 489 275.74

1 489 275.74

0.00

0.00

704140

Venituri B.F.-P. Rovine

393.28

393.28

000

0 00

393.28

393.28

0.00

0.00 704140

704141

Venituri B.F.-P. Craiovita Big

218 884.95

218 884 95

17 623.45

17 623.45

236 508.40

236 508.40

0.00

0.00 704141

704143

Venituri din B.F.-P. Târg 1 Mai

980 408.87

980 408.87

38 418.15

38418.15

1 018 827.02

1 018 827.02

0.00

0.00 704143

704145

Venituri din B.F.-P. Ciuperca

12 943.04

12 943.04

920.09

920.09

13 863.13

13 863.13

0.00

0.00 704145

TOTAL CONT 70414

1 212 630.14

1 212 630.14

56 961.69

56 961.69

1 269 591.83

1 269 591.83

0.00

0.00

TOTAL CONT 7041

2 604 918.59

2 604 918.59

153 948.98

153 948.98

2 758 867.57

2 758 867.57

0.00

0.00

704201

Venituri din ACORDURI-PC

1 999 688.67

1 999 688.67

171 731.10

171 731.10

2 171 419.77

2 171 419.77

0.00

0.00 704201

704202

Venituri din ACORDURI-P V ROȘIE

102 439.02

102 439.02

6 723.75

6 723.75

109 162.77

109 162.77

0.00

0.00 704202

704203

Venituri din ACORDURI-TARG 1 MAI

276 168.26

276 168.26

23 026.87

23 026.87

299 195.13

299 195.13

0.00

0.00 704203

704205

Venituri din ACORDURI-P BRAZDA

114 938.83

114 938.83

8 880.91

8 880.91

123 819.74

123 819.74

0.00

0.00 704205

704206

Venituri din ACORDURI-P ORIZONT

15 902.56

15 902.56

689.75

689.75

16 592.31

16 592.31

0.00

0.00 704206

704208

Venituri din ACORDURI-P GĂRII

190 497.29

190 497.29

13 832.07

13 832.07

204 329.36

204 329.36

0.00

0.00 704208

TOTAL CONT 70420

2 699 634.63

2 699 634.63

224 884.45

224 884.45

2 924 519.08

2 924 519.08

0.00

0.00

704210

Venituri din ACORDURI-P ROVINE

14 536.08

14 536.08

1 567.07

1 567.07

16 103.15

16 103.15

0.00

0.00 704210

704213

Venituri din ACORDURI-P CIUPERCA

132 931.21

132 931.21

10 868.85

10 868.85

143 800.06

143 800.06

0.00

0.00 704213

704215

Venituri din ACORDURI-P.CV BIG

572 656.95

572 656.95

47 682.3i

47 682.34

620 339 29

620 339.29

0.00

0.00 704215

704216

Venituri din ACORDURI - ACCES POARTA

44 958.27

44 958.27

3 781.54

3 781.54

48 739.81

48 739.81

0.00

0.00 704216

704218 Venituri din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC

34 663.22

34 663.22

3 277.25

3 277 25

37 940 47

37 940.47

0.00

0.00 704218

704219

Venituri din serv.prest.PIATA VOLANTA

1 277 19

1 277.19

0.00

0.00

1 277.19

1 277.19

0.00

0.00 704219

TOTAL CONT 70421

801 022 92

801 022.92

67 177.05

67 177.05

868 199.97

868 199.97

0.00

0 00

TOTAL CONT 7042

3 500 657 55

3 500 657.55

292 061.50

292 061.50

3 792 719.05

3 792 719.05

0 00

0.00

TOTAL CONT 704

6 105 576 14

6 105 576.14

446 010.48

446 010.48

6 551 586.62

6 551 586.62

0.00

0.00

7060100

Venituri din chirii-PIATA CENTRALA

1 015 298 32

1 015 298.32

99 379.41

99 379.41

1 114 677.73

1 114 677.73

0.00

0.00 7060100

7060200

Venituri din chirii-PIATA V ROȘIE

510 061.01

510 061.01

44 568.97

44 568.97

554 629.98

554 629.98

0.00

0.00 7060200

7060500

Venituri din chirii-PIATA BRAZDA

79 492.16

79 492.16

7 053.99

7 053.99

86 546.15

86 546.15

0.00

0.00 7060500

7060600

Venituri chirii-PIATA ORIZONT

93 076 17

93 076.17

8 461.47

8 461.47

101 537.64

101 537.64

0 00

0.00 7060600

7060700

Venituri din chirii- PIAȚA CHIRIAC

250.00

250.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00 7060700

7060800

Venituri din chirii PIAȚA GĂRII

108 816.76

108 816.76

9 762.85

9 762.85

118 579.61

118 579.61

0.00

0.00 7060800

TOTAL CONT 7060

1 806 994 42

1 806 994.42

169 226.69

169 226 69

1 976 221.11

1 976 221.11

0 00

0 00

7061000

Venituri din chirii PIAȚA ROVINE

44 026.75

44 026.75

5 804.00

5 804.00

49 830 75

49 830.75

0 00

0.00 7061000

7061300

Venituri din chirii TÂRG 1 MAI

323 494.84

323 494.84

28 740.00

28 740 00

352 234.84

352 234.84

0.00

0.00 7061300

7061500

Venituri din chirii PIAȚA CV BIG

80 668 12

80 668.12

7 904.56

7 904.56

88 572.68

88 572.68

000

0 00 7061500

TOTAL CONT 7061

448 189.71

448 189.71

42 448.56

42 448.56

490 638.27

490 638.27

0 00

0.00

TOTAL CONT 706

2 255 184.13

2 255 184 13

211 675.25

211 675 25

2 466 859.38

2 466 859.38

0.00

0.00

758.33

Alte venituri -DES TAXARE INV

4 062.99

4 062.99

639.63

639 63

4 702.62

4 702 62

0 00

0.00 758.33

75810100

Venituri majorări chirii PIAȚA CENTRALA

29 614 52

29 614.52

3 023 28

3 023 28

32 637.80

32 637 80

0 00

0 00 75810100

75810200

Venituri din majorări chirii PIAȚA V ROȘIE

21 113 91

21 113.91

4 288 59

4 288 59

25 402 50

25 402.50

0 00

0.00 75810200

75810500

Venituri majorări chirii -PIAȚA BRAZDA

633 73

633.73

135.80

135 80

769.53

769.53

0 00

0.00 75810500

75810600

Venituri majorări chirii PIAȚA ORIZONT

7 114 17

7 114.17

31.86

31 86

7 146.03

7 146.03

0 00

0.00 75810600

---------------- Editat de OmniData - Craiova (c) 2006              Pagina. 10uin 7z

75810800

Venituri din majorări chirii PIAȚA GĂRII

2 317.34

2 317.34

214.79

214.79

2 532.13

2 532.13

0.00

0 00 75810800

TOTAL CONT 75810

60 793.67

60 793.67

7 694 32

7 694.32

68 487.99

68 487.99

0.00

0.00

75814000

Venituri din majorări chirii PIAȚA ROVINE

212.74

212.74

87.09

87.09

299.83

299.83

0.00

0.00 75814000

75814100

Venituri din majorări chiri: PIAȚA CV BIG

1 173.55

1 173.55

52.05

52.05

1 225.60

1 225.60

0.00

0.00 75814100

75814300

Venituri din majorări chirii TÂRG 1 MAI

4 781.94

4 781.94

1 498.60

1 498.60

6 280.54

6 280.54

0.00

0.00 75814300

TOTAL CONT 75814

6 168.23

6 168.23

1 637.74

1 637.74

7 805.97

7 805.97

0.00

0.00

TOTAL CONT 7581

66 961.90

66 961.90

9 332.06

9 332.06

76 293.96

76 293.96

0.00

0.00

7582

Venituri din donatii si subvenții acordate

3 830.23

3 830.23

624.48

624.48

4 454.71

4 454.71

0.00

0.00 7582

758300

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE -DIVERSE

8 117.66

8 117.66

496.15

496.15

8 613.81

8 613.81

0.00

0.00 758300

7588101

Venituri din energie PIAȚA CENTRALA

137 821.80

137 821.80

13 027.75

13 027.75

150 849.55

150 849.55

0.00

0.00 7588101

7588102

Venituri din energie PIAȚA VALEA ROȘIE

9 903.36

9 903.36

1 005.89

1 005.89

10 909.25

10 909.25

0.00

0.00 7588102

7588105 .

Venituri din energie PIAȚA BRAZDA

34 485.57

34 485.57

3 446.50

3 446.50

37 932.07

37 932.07

0.00

0.00 7588105

7588106

Venituri din energie PIAȚA ORIZONT

4 616.56

4 616.56

323.91

323 91

4 940.47

4 940.47

0.00

0.00 7588106

7588108

Venituri din energie PIAȚA GĂRII

33.55

33.55

0.00

0.00

33.55

33.55

0.00

0.00 7588108

TOTAL CONT 758810

186 860.84

186 860.84

17 804.05

17 804.05

204 664.89

204 664.89

0.00

0.00

7588120

Venituri din energie PIAȚA ROVINE

1 319.29

1 319.29

209.23

209.23

1 528.52

1 528.52

0.00

0.00 7588120

7588121

Venituri din energie PIAȚA CV BIG

20 837.49

20 837.49

2 175.26

2 175.26

23 012.75

23 012.75

0.00

0.00 7588121

7588123

Venituri din energie TÂRG 1 MAI

23 114.97

23 114.97

0 00

0.00

23 114.97

23 114.97

0.00

0.00 7588123

7588124

Venituri din energie P CIUPERCA

488.16

488.16

6.10

6.10

494.26

494.26

0.00

0.00 7588124

TOTAL CONT 758812

45 759.91

45 759.91

2 390.59

2 390.59

48 150.50

48 150.50

0.00

0.00

TOTAL CONT 75881

232 620.75

232 620.75

20 194.64

20 194.64

252 815.39

252 815.39

0.00

0.00

7588200 Alte venituri din exploatare-ACTIVE CONTINGENTE

13 742.30

13 742.30

0.00

0.00

13 742 30

13 742.30

0 00

0.00 7588200

758820100

Venituri din majorări altele-PIATA CENTRALA

41 166.79

41 166.79

5 407.42

5 407.42

46 574.21

46 574.21

0.00

0.00 758820100

758820200

Venituri din majorări altele-PIATA V ROȘIE

207.90

207.90

81.86

81.86

289.76

289.76

0.00

0 00 758820200

758820500

Venituri din majorări altele-PIATA BRAZDA

443.92

443.92

74.67

74.67

518.59

518.59

0.00

0.00 758820500

758820600

Venituri din majorări altele-PIATA ORIZONT

30.61

30.61

65.94

65.94

96 55

96.55

0.00

0.00 758820600

758820800

Venituri din majorări altele-PIATA GĂRII

7 054.97

7 054.97

327.86

327.86

7 382.83

7 382.83

0 00

0.00 758820800

TOTAL CONT 758820

62 646.49

62 646.49

5 957.75

5 957.75

68 604.24

68 604.24

0.00

0.00

758821000

Venituri din majorări altele-PIATA ROVINE

86.73

86.73

66.10

66 10

152.83

152.83

0 00

0.00 758821000

758821300

Venituri din majorări altele-TARG 1 MAI

5 009.15

5 009.15

192.42

192.42

5 201.57

5 201.57

0.00

0.00 758821300

758821400

Venituri din majorări altele-P CIUPERCA

622.12

622 12

58.05

58.05

680.17

680.17

0.00

0.00 758821400

758821500

Venituri din majorări altele-PIATA CV BIG

4 901.32

4 901.32

393.51

393 51

5 294 83

5 294.83

0.00

0.00 758821500

TOTAL CONT 758821

10 619.32

10 619.32

710.08

710 08

11 329.40

11 329.40

0 00

0.00

TOTAL CONT 75882

73 265.81

73 265.81

6 667.83

6 667.83

79 933 64

79 933.64

0 00

0 00

758830100

Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV

317.60

317.60

39.70

39 70

357.30

357.30

0.00

0.00 758830100

7588501

Alte venituri din exploatare-DESEU

340 377.48

340 377.48

31 296.96

31 296.96

371 674.44

371 674.44

0.00

0.00 7588501

7588901

Alte venituri din exploatare-APA

19 886.26

19 886 26

2 243.28

2 243 28

22 129.54

22 129.54

0.00

0.00 7588901

TOTAL CONT 7588

666 467.90

666 467.90

60 442.41

60 442.41

726 910 31

726 910.31

0 00

000

TOTAL CONT 758

749 440 68

749 440 68

71 534.73

71 534 73

820 975.41

820 975.41

0 00

0.00

766

Venituri din dobânzi

649.62

64962

69.69

69.69

719 31

719.31

000

0 00 766

7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor

328.00

328.00

158.00

158 00

486.00

486.00

0 00

0.00 7814

TOTAL CLASA 7                     9 111 178.57

9 111 178.57

729 448.15

729 448.15

9 840 626.72

9 840 626.72

0.00

0.00

TOTAL :                         83 585 002.21

83 585 002.21

7 201 206.25

7 201 206.25

90 786 208.46

90 786 208.46

5 557 922.83

5 557 922.83

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006              Pagina: 11 din 12

Pagina:


3 din 12


8033

Valori materiale primite in păstrare sau custodie

2 098.20

240 00

0.00

0.00

2 098.20

240.00

1 858.20

0.00 8033

8034

Debitori scosi din activ, urmăriți in continuare

693 643.30

693 643.30

0.00

0.00

693 643.30

693 643.30

0.00

0.00 8034

8035

Stocuri de natura obiectelor de inventar date in

974 275.72

92 608.45

70 420.55

0.00

1 044 696.27

92 608.45

952 087.82

0.00 8035

80351

Stocuri de natura ob.inv.in folosinta-p.ejudiciu rurt 4 410.58

0 00

O.OC

0.00

4 410.58

0.00

4 410.58

0.00 80351

TOTAL CONT 8035

978 686.30

92 608.45

70 420.55

0 00

1 049 106.85

92 608.45

956 498.40

0.00

803811

Bunuri publice in conces-TERENURI-PUBLIC

12 312 302.99

197 902.76

0.00

0.00

12 312 302.99

197 902.76

12 114 400.23

0.00 803811

803813

Bunuri publice in conces-IMOB CORP PUBLIC

16 631 976.80

338 344.20

0.00

0.00

16 631 976.80

338 344.20

16 293 632.60

0.00 803813

803814

Bunuri publice in conces-IMOB CORP PRIVAT

255 488.61

0.00

0.00

0.00

255 488.61

0.00

255 488 61

0.00 803814

TOTAL CONT 80381

29 199 768.40

536 246.96

0.00

0.00

29 199 768.40

536 246.96

28 663 521.44

0.00

TOTAL CONT 8038

29 199 768.40

536 246.96

0.00

0.00

29 199 768.40

536 246.96

28 663 521.44

0.00

TOTAL CONT 803

30 874 196.20

1 322 738.71

70 420.55

0.00

30 944 616.75

1 322 738.71

29 621 878.04

0.00

8071

Alte valori -ACTIVE CONTINGENTE

479 854.13

4 001.90

0.00

0.00

479 854.13

4 001.90

475 852.23

0.00 8071

TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE

31 354 050.33

1 326 740.61

70 420.55

0.00

31 424 470.88

1 326 740.61

30 097 730.27

0.00CONDUCĂTORUL UNITATII, C cOf. \ ADMINISTRATOR

/'H'/'l Ooc/lSl Al

'CRAiOVA H

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,                      ÎNTOCMIT,

; DIRECTOR ECONOMIC-CRACIUN STEFANIA
Editat de OmniData - Craiova (c) 2006


Pagina 12 din 12