Hotărârea nr. 187/2020

HCL 187 SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE R.A.T. SRL AFERENTE ANULUI 2019
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                               

                                                                                                

    HOTĂRÂREA NR.187

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, aferente anului 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.79594/2020, raportul nr.81761/2020 al Direcţiei Economico-Financiare și raportul de avizare nr.83210/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, aferente anului 2019 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale R.A.T. SRL, aferente  anului 2019: bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-64) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dl.Dan Zorilă, să voteze situaţiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară, R.A.T. SRL şi dl.Dan Zorilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


SWO2_A1.O.O 06.02.2020 Tip situație financiară : BL


(•An C Semestru

Anul

2019


Suma de control


7.946.574


Entitatea


SC RAT S.R.L


Județ Dolj


Sector


Localitate

CRAIOVA


Strada

CALEA SEVERINULUI


Nr.


Bloc Scara Ap.


Telefon

0251485041


Număr din registrul comerțului      J16/507/1991                                                 Cod unic de înregistrare     2 3 15 12

9

Forma de proprietate

35--Societati cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


Situatii financiare anuale


Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


3 Entități mijlocii, mari si entități de interes public______________________


Entități rnicT | C Microentitățl


Entități de | | interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991__________

| | 2.persoanelejuridiceaflateîn lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state

I—। aparținând Spațiului Economic European          ________________


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere
întocmitSEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

f DA (î NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |^|


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CIEL AUDIT CONSULTING SRL


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS FA 864/2008


CIF/CUI


22078809


FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                               -lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ict. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 - 2912)

08

08

5.565.465

5.268.124

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

4.320.816

2.896.670

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

W

10

13.027

10.291

4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

223.197

357.447

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

10.122.505

8.532.532

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

40.326

20.145

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

40.326

20.145

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

10.162.831

8.552.677

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322+ 323 +328 + 351 +358 + 381 +/-388-391 - 392 - 3951 -3958-398)

26

26

1.230.140

1.405.445

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

3.343

5.935

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.233.483

1.411.380

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

511.890

8.566.245

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

5.818.272

3.129.271

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35+35a)

37

36

6.330.162

11.695.516

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

41

40

397.050

569.207

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

7.960.695

13.676.103

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

1.091.043

307.909

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

1.024.326

307.909

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

66.717

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

2.881.262

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

178

135

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

6.881.342

7.300.939

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*,* + 448I + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

10.563.513

9.819.390

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

17.445.033

20.001.726

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORI) CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-9.873.171

-7.103.962

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

356.377

1.448.715

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+167+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

265.650

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

265.650

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518)

68

67

14.293

14.293

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

14.293

14.293

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

2.278.752

1.043.454

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

1.224.276

1.043.454

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

1.054.476

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

188.883

42.794

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

188.883

42.794

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

2.467.635

1.086.248

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

5.134.947

5.134.947

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

2.811.627

2.811.627

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

7.946.574

7.946.574

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.311.762

1.311.762

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

246.659

397.040

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

246.659

397.040

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

13.507.933

11.484.659

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

2.129.762

2.412.464

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

106.488

150.381

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

-1.979.664

432.800

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

1.001.622

1.001.622

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

-978.042

1.434.422

Suma de control FIO:     260261828/ 1908886967

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ”) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar șl altor contracte asimilate, precum și alte creanțe Imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                        - iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

51.605.508

61.176.950

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

22.244.794

23.862.403

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

s+eare-mai-at+tt+dei+riafe-eert+aete^eleas+ng-fefcTââS

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

29.360.714

37.314.547

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

8.242

2.911

Sold D

07

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7.089.764

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

4.276.209

1.878.707

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

1.136.432

1.235.298

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

55.889.959

70.148.332

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

16

17

11.369.460

11.946.029

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

151.806

118.588

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

1.303.565

1.445.129

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

26.540.975

32.284.050

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

25.051.226

30.085.495

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

1.489.749

2.198.555

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

1.614.138

1.821.541

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818)

25

26

1.614.138

1.821.541

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

67.912

-51.498

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

76.184

187.979

b.2) Venituri (ct.754+7814+■ din ct.7818)

29

30

8.272

239.477

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

12.714.373

19.523.155

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

31

32

4.078.790

1.416.842

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586*)

32

33

5.063.821

17.024.480

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

3.571.762

1.081.833

Re g istruLgenera Ls+eare-m-ai-a ui n-der-u I ar-e-een t+aete-de-leasi n g-(et~666it}

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)

40

42

53.762.229

67.086.994

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

2.127.730

3.061.338

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

37

172

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

>. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

1.995

3

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

2.032

175

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

53.797

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

98

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

53.895

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

2.032

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

53.720

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

55.891.991

70.148.507

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

53.762.229

67.140.889

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

2.129.762

3.007.618

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

595.154

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

2.129.762

2.412.464

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 966514760/1908886967

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781 /2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


F30 - nas 1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             p

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                ~ lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

2.412.464

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au 'înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

3.491.125

3.491.125

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

178.872

178.872

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

149.030

149.030

- peste 1 an

08

08

29.842

29.842

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale-total(rd,10 la 14)

09

09

1.925.122

1.925.122

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

W

10

1.925.122

1.925.122

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

oozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit ... ijugetul de stat, din care:

17

17

1.296.432

1.296.432

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

147.405

147.405

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

90.699

90.699

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

691

693

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

731

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

1.945.814

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

40.326

20.145

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

40.326

20.145

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

40.326

20.145

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

902.940

8.702.544

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor af iii ați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

391.050

53.055

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

9.987

3.366

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

14 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

2.767.214

2.987.366

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

37.258

405.507

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

51.631

50.173

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

2.678.325

2.531.686

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

//

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

3.903.680

446.448

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanelejuridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

3.903.680

446.448

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor iconomici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

35.343

35.448

-în lei (ct.5311)

94

85

35.343

35.448

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

361.107

533.759

-în lei (ct. 5121),din care:

97

88

361.107

533.759

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106+108+110 + 111 + 116+119+122 + 128)

104

95

17.572.177

16.791.960

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)

(din ct. 162), țrd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag. 5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

ni

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

104.495

86.048

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

6.881.520

7.301.073

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

870.651

1.099.290

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

121

111

9.217.904

8.085.726

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

2.369.181

3.322.158

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

3.697.444

4.199.899

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

215.580

231.282

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

2.935.699

332.387

Acriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

497.607

219.823

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

497.607

219.823

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a (311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b (314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

- acțiuni cotate 4)

144

131

-acțiuni necotate5)

145

132

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea rivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP •ir. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

154

141

7.946.574

X

7.946.574

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

7.946.574

100,00

7.946.574

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

7.946.574

100,00

7.946.574

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

759

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV, Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate s)

180

165b (315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

V .V V 1/ A/ W 1 n, “<■ k K W A ]

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30 :  189641555 / 1908886967


F30 - pag.9


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Numele si prenumele

PĂUNJEANA

CalitateaNr.de înregistrare in organismul profesional:

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                      - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

X

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

23.256

23.256

X

0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

23.256

23.256

X

0

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

5.565.465

5.565.465

Instalații tehnice si mașini

08

39.189.405

74.062

39.263.467

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

65.894

65.894

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

.lobilizari corporale in curs de execuție

13

223.197

134.250

357.447

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

45.043.961

208.312

45.252.273

lll.lmobilizari financiare

17

40.326

49.091

69.272

X

20.145

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

45.084.287

280.659

92.528

45.272.418

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

23.256

23.256

0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

23.256

23.256

0

ll.imobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

297.341

297.341

Instalații tehnice si mașini

25

34.868.589

1.498.208

36.366.797

Alte instalatii .utilaje si mobilier

26

52.867

2.736

55.603

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

34.921.456

1.798.285

36.719.741

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

34.921.456

1.821.541

23.256

36.719.741

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

□TAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 492468824/1908886967

ADMINISTRATOR


SemnăturaÎNTOCMIT,


CalitateaFormular

VALIDAT


ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, “in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in format hârtie și in format electronii: sau numai in formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima oaginâ din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: ©termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • © entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1| - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar1! încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru31 decembrie 2019-raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 „Sume datorate acționarilor/asociaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK


1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2019

LEI

Administrator

MandaDenumirea elementului

Sold la inceputul ex financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul ex financiar

Total, din care

Prin transfer

Total, din care

Prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris-1012

7946574

7946574

Patrimoniul regiei

0

Prime de capital

0

Rezerve din reevaluare-105

1311762

1311762

Rezerve legale

246659

150381

397040

Rezerve statutare sau contractuale

0

Patrimoniu public

1001622

1001622

Diferente din reevaluare

0

Acțiuni proprii

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

0

Pierderi legate ce capitaluri proprii

0

nerepartizat sau pierderea neacoperita

SOLD C

0

SOLD D

13507933

2023274

11484659

pentru prima dara a IAS mai puțin IAS 29(32)-1172

SOLDC

0

SOLD D

0

Rezultatul reporat provenit din corectarea erorilor contabile

SOLD C

0

SOLD D

0

Rezultatul reponat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a comunităților Economice Europene

SOLD C

0

SOLD D

0

Profitul sau pirderea exercițiului financiar

SOLDC

2129762

2412464

2129762

2412464

SOLD D

0

Repartizarea profitului

106488

150381

106488

150381

TOTAL capitaluri proprii

-978042

2412464

0

0

0

1434422

Director Economic, Păun Jeana

R.A.T SRL CRAIOVA, DOLJ J16/571/1991 CUI 2315129


SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

2018

2019

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

încasări de la clienți

4,235,195

7,831,868

Incasari sin subvenții si alte incasari

68,185,436

203,498,431

Plăți către furnizori și angajați

31,857,412

45,964,801

Dobânzi plătite

0

53,797

Impozit pe profit plătit

0

Plati taxe,impozite locale,tva

21,077,188

23,984,633

Alte plati

21,887,636

141,154,311

Numerar net din activități de exploatare

-2,401,605

172,757

Fluxuri de numerar din activități de investiție:

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

931,555

0

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

2,821,627

Dividende încasate

0

0

Numerar net din activități de investiție

1,890,072

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende plătite

0

Numerar net din activități de finanțare

0

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar

0

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

907,983

396,450

Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar

396,450

569,207

ADMINISTRATOR, T\\

Manda Marian Sorin

DIRECTOR ECONOMIC

Păun Jeana

Județul 16

Persoana juridica:R.A.T SRL

adresa: Craiova,Calea Severinului, nr 103

NR Reg Comerț j16/507/1991


Forma de propietate:Soc.cu ras litata de interes local

Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a codul grupei CAEN:4931

codul fiscal 2315129

Notai


Active imobilizate

Elemente de imobilizare

Valoarea bruta

Deprecieri (amortizări si provizioane)

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Sold la 01.01.2019

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la 31.12.2019

0

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

0

0

0

0

Alte imobilizări necorporale

0

23.256

23.256

0

23.256

23.256

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

Terenuri si construcții

5.565.465

5.565.465

297.341

297.341

Instalații tehnice si mașini

39.189.406

74.062

39.263.468

34.868.589

1.498.208

1

36.366.797

Alte instalatii, utilaje si mobilier

65.894

0

0

65.894

52.867

2.736

55.603

Avansuri si imobilizări corporale in curs

223.196

134.250

0

357.446

0

0

0

0

Total imobilizări corporale

45.043.961

208.312

45.252.273

34.921.456

1.798.285

36.719.741

Titluri deținute ca imobilizări

Alte creanțe imobilizate

40.326

49.091

69.272

20.145

0

0

0

Total imobilizări financiare

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

45.084.287

280.659

92.528

45.272.418

34.921.456

1.821..541

23.256

36.719.741

In cursul anului 2019, au loc creșteri de imobilizări necorporale in valoare de 23.256 lei, reprezentând licențe de transport cu valabilitate 1 an de zile.

si descreșteri de imobilizări necorporare in valoare de 23.256 lei, ca urmare a expirării termenului de valabilitate.

Societatea deține la 31.12.2019, active imobilizate in valoare totala de 45.272.418 lei, avand următoarea structura:

 • - construcții in valoare de 5.565.465 lei;

 • - echipamente tehnologice in valoare de 3.534.963 lei;

 • - aparate si instalatii de măsurare, control si reglare in valoare de 2.205.690 lei;

 • - mijloace de transport in valoare de 33.522.814 lei;

 • - mobilier, aparatura tehnica echipamente in valoare de 65.894 lei

 • - imobilizări in curs in valoare de 357.447 lei;

 • - alte creanțe imobilizate in valoare de 20.145 lei.,

Imobilizările corporale sunt Înregistrate la costul istoric cu excepția clădirilor care sunt Înregistrate la valoarea justa stabilita prin evaluare de către un evaluator ANEVAR, conform prevederilor legislației naționale in domeniu privind reevaluarea.

In cursul anului 2019 au avut loc creșteri de imobilizări corporale in valoare de 208.312 lei, si anume:

 • - Autoturism marca Dacia Duster in valoare de 74.062 lei

 • - Achiziție validatoare 134.250 lei.

In cursul anului 2019, au avut loc creșteri de creanțe imobilizate in valoare 49.091 lei, reprezentând incasari din restituiri garantii participare licitatii si descreșteri de creanțe imobilizate in valoare de 69.272 lei, reprezentând garantii participare licitatii

Metoda de calcul a amortizării este cea lineara mai puțin la mijloace de transport -autobuze Man unde amortizarea se calculează in funcție de km parcurși in fiecare luna.

Mijloacele fixe aflate in patrimoniu privat sunt in suma de 53.814.320 lei, iar mijloacele fixe apartinand domeniului public sint in suma de 146.155.621 lei.

Evidenta acestora se tine extrabilantier începând cu anul 2010.

Imobilizările corporale nu sunt gajate.


Director economic, Păun Jeana

Nota 2


Provizioane

- lei -

Denumirea

provizionului

Sold la 1 ianuarie 2019

Transferuri

Sold la 31 decembrie 2019

in cont

din cont

0

1

2

3

4= 1+2-3

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

14.293

14.293

Provizioanele existente in sold la 31.12.2019, sunt provizioane pentru risc si cheltuieli constituite in anii precedenti si reprezintă litigii pe rol ce vor fi soluționate de instanțele judecătorești.

Administrator,Director Economic, Jeana Păun

Nota 3

Repartizarea profitului

- lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat aferent anului 2019 - rezerva legala

-alte rezerve

- acoperirea pierderii din anii anteriori - profit net nerepartizat la finele anului 2019

2.412.464

150.381

2.262.083

La 31.12.2019, societatea a Înregistrat un profit net in suma de 2.412.464 lei. Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2019, este :

 • - rezerva legala de 5%       150.381 lei;

 • - acoperirea piederilor contabile din anii precedenti 2.262.083 lei..

Administrator, Manda Manian Sorin

Director Economic, Jeana Păun

Nota 4

Informații privind cifra de afaceri neta, alte venituri din exploatare, cheltuieli din exploatare si rezultatul de exploatare sunt prezentate in continuare

(lei)

Indicatorul

Exercițiul financiar

precedent

curent

0

1

2

1,Cifra de afaceri neta

51,605,508

61,176,950

2,Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate(3+4+5)

41,706,341

49,032,179

3,Cheltuielile activitatii de baza

26,407,473

32,284,050

4,Cheltuielile activitatii auxiliare

560,423

1,563,717

5,Cheltuielile indirecte de producție

14,738,445

15,184,412

6,Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1--2)

9,899,167

12,144,771

7,Cheltuieli de desfacere

4,698,119

8,030,335

8,Cheltuieli generale de administrație

7,357,769

10,024,480

9,Alte venituri din exploatare

4,284,451

8,971,382

10,Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)

2,127,730

3,061,338

Cifra de afaceri realizata in anul 2019 este de 61.176.950 lei, formata din:

 • • venituri din vanzarea de abonamente, bilete,curse specialețcont 704)

 • • venituri din redevente, chirii(cont 706)

 • • venituri din activitati diverse (cont 708)

 • • venituridin subvenții aferente cifrei de afaceri (cont 7411)

La cifra de afaceri se adauga si alte venituri din exploatare in suma de 8.971.382 lei: • venituri din subvenții de exploatare (cont 7412) • alte venituri din exploatarețcont 758 )

AdministratorDirector Economic, Jeana Păun

RAT SRL CRAIOVA, DOLJ CUI RO2315129

Nota 5

Situația creanțelor si datoriilor la data de 31.12.2019

- lei -

Creanțe

Sold la 31 decembrie 2019

(col. 2+3)

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1

2

3

Total, din care:

- creanțe comerciale la valoare neta

- alte creanțe

11.695.516

11.695.516

8.566.245

8.566.245

3.129.271

3.129.271

- lei -

Datorii

Sold la

31.12.2019 (col. 2+3+4)

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

0

1

2

3

4

Total, din care:

20.001.726

20.001.726

- sume datorate instituțiilor de credit

2.881.262

2.881.262

-

- avansuri incasate in contul comenzilor

135

135

- datorii comerciale

7.300.939

7.300.939

- alte datorii

9.819.390

9.819.390

CREANȚE

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila (respectiv valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au scăzut din totalul conturilor de clienti si alte creanțe).

La data de 31.12.2019, societatea are creanțe de incasat in valoare neta de 11.695.516 lei iar in valoare bruta de 11.831.814,67 lei, din care:

Creanțe comerciale in valoare bruta in suma de 8.702.544,07 lei, din care clienti incerti sau in litigiu in suma de 136.299,40 lei, pentru care s-au Înregistrat ajustări pentru depreciere in suma del36.299,40 lei.

Alte creanțe înregistrate in valoare de 3.129.270,60 lei din care:

o - datorii in legătură cu personalul in suma de 3.366 lei;

o - alte datorii si creanțe sociale in suma de 405.507 lei;

o - TVA neexigibila la încasare 50.172,74;

o -subvenții de incasat de la PrimariaCraiova in suma de 2.531.686,43;

o - debitori diverși in valoare de 1.327,00

o - decontări in curs de clarificare in valoare de 137.211,46

De asemenea in totalul creanțelor comerciale in suma de 8.702.544,07 lei , cei mai importanti clienti aflati in sold la 31.12.2019 sunt:

 • 1. PRIMARIACRAIOVA             -      7.787.651

 • 2. FORD ROMANIA                 -       492.819

 • 3. COMPLEXUL ENERGETIC        -        88.021 lei

 • 4. ADIENT                             -         24.273

 • 5. CUMMINS GENERATOR          -        10.622

 • 6. ALTE CREANȚE                   -        299.158

DATORII

La data de 31.12.2019, societatea are datorii totale in suma de 20.001.726 lei, din care:

 • - Datoriile comerciale sunt in suma de 7.301.074 lei, includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate , lucrări si servicii prestate.

Cei mai importanti furnizori pentru materiale lucrări si servicii neachitate la 31.12.2019 sunt:

l.OSCAR DOWNSTREAM         -          3.021.293 lei

2.SC ADETRANS SRL             -              76.466 lei

 • 3. CARANDA                      -              26.209 lei

 • 4. COPROT                          -                1 10.983 lei

 • 5. COMAT                         -                24.866 lei

 • 6. ELPIMAR                       -                46.102 lei

 • 7. ALTI FURNIZORI                -             3.995.155 lei

 • - linie de credit in valoare de 2.881.262 lei;

-Datorii la bugetul de stat si bugetul consolidat, la fonduri speciale, si datoriile către salariati precum datorii diverse in suma de 9.819.390 lei din care:

 • - 8.085.726 lei datorii la bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale

 • - 1.470.585 lei datorii către salariati si asimilate acestora

 • - 2 63.079 lei datorii leasing si alte datorii cont 462.


DIRECTOR ECONOMIC

PĂUN JEANA

Județul: 16


Persoana juridica : R. A. T. SRL Adresa: localitatea CRAIOVA Str.Calea Severinului nr.103 Nr.din registrul comerțului de inregistrare:J16/507/1991


Forma de proprietate :

Sco.cu rasp.limitata de interes local

Activitatea preponderenta

(denumirea grupei CAEN)


alte transporturi terestre terestre de calatori n.c.a.


Codul grupei CAEN 4931 Codul fiscal: 2315129


Nota 6


Principii, politici si metode contabile

Principii contabile

Principiile contabile adoptate la Întocmirea situațiilor financiare ale R.A.T. SRL Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza :

 • (a) Principiul continuității activitatii

Situațiile financiare ale R.A.T. SRL Craiova s-au intocmit pe baza prezumției ca societatea isi continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii, existând premise serioase ca activitatea se va dezvolta.

 • (b) Principiul permanentei metodelor

Situațiile financiare ale societății s-au intocmit si in 2019 in baza acelorași reguli si norme ca si in anii anteriori, privind evaluarea, Înregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile, sau tratamentele alternative permise de Standardele Internationale de Contabilitate, dandu-se explicatii in note. Nu se lucrează cu Standarde la nivelul RAT

 • (c) Principiul prudentei

S-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor si de asemeni de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

 • (d) Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cind tranzacțiile si evenimentele se produc (si nu pe măsură ce numărul sau echivalentul sau este incasat sau plătit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzătoare exercițiului fara a se tine seama de momentul incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.

 • (e) Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

Componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.

In vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț, in conformitate cu OMFP 1802/2014, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Inventarierea anuala pe anul 2019 s-a finalizat, inregistrindu-se corespunzător rezultatele inventarierii.

 • (f) Principiul intangibilitatii

Bilanțul de deschidere al RAT SRL CRAIOVA pe anul 2019, corespunde cu bilanțul de inchidere pe anul 2018.

 • (g) Principiul necompensarii

In situațiile financiare ale RAT SRL CRAIOVA pe anul 2019, nu au fost compensate valori ale elementelor ce reprezintă active cu valori ale elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, este interzisa cu excepția compensării intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

 • (h) Principiul evaluării la cost de achiziție sau Ia cost de producție

Elementele prezentare a situațiilor financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Cazurile in care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementari.

In situația in care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa, se aplica prevederile secțiunii 3.4 “Evaluarea alternative la valoarea justa”.

 • (i) Principiul pragului de semnificație

Elementele cu valori semnificative sunt prezentate distinct in cadrul situațiilor financiare, iar cele cu valori nesemnificative au fost insumate nefiind necesara prezentarea lor separata.

Politici contabile

Politicile contabile adoptate la intocmirea situațiilor financiare ale R.A.T. SRL Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza :

 • (a) Standarde contabile aplicate

 • • In exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 R.A.T. SRL Craiova a prezentat situatii financiare in conformitate cu normele romanești de contabilitate stipulate in Legea nr.82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare si OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale si situatile financiare consolidate si Ordinului nr 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile

 • • Situațiile financiare cuprind :

 • - Bilanț

 • - Cont de profit si pierdere

 • - Situația modificărilor capitalului propriu

 • - Situația fluxului de trezorerie

 • - Note explicative la situațiile financiare anuale

Acestea sunt insotite de formularul ‘Date informative’ si formularul ‘Situația activelor imobilizate’ .

 • (b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari de mai sus .

 • (c) Standardele aplicabile intr-o economie de piața si tranzacțiile in moneda străină.

RAT SRL CRAIOVA funcționează intr-un mediu economic concurential.

Tranzacțiile in valuta sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției.

Datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la sfârșitul flecarei luni din an la cursul de schimb comunicat de BNR la data respectiva iar diferentele de curs favorabile si nefavorabile la sfârșitul flecarei luni sunt înregistrate in conturi de cheltuieli si venituri financiare respectiv in contul de profit si pierdere.

 • (d) Tranzacții in moneda străină

Tranzacțiile in moneda străină sunt evidențiate in lei la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Activele si datoriile monetare in moneda străină sunt retratate in lei folosind cursul de schimb de la sfârșitul flecarei luni din an.

 • (e) Estimări

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea societății trebuie sa emită estimări si ipoteze care influențează activele si datoriile evidențiate la data bilanțului contabil, precum si cheltuielile perioadei respective. Rezultatele reale pot fi diferite fata de aceste estimări.

 • (f) Imobilizări necorporale si corporale

 • 1) Imobilizările necorporale

Imobilizările necorporale reprezintă licențe de execuție pentru activitatea de transport calatori si licențe pentru programele informatice care sunt înregistrate la costul de achiziție si sunt amortizate prin metoda liniara.

 • 2) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost istoric reevaluat in conformitate cu legislația in vigoare, sunt active generatoare de beneficii si deținute pe o perioada mai mare de 1 an .

 • 3) Amortizarea

Amortizarea este calculata utilizând in genereal metoda lineara, pe baza duratelor estimate de funcționare a mijloacelor fixe, după cum urmeaza:

 • - Clădiri si construcții speciale

 • - Mașini, utilaje si unelte

 • - Mijloace de Transport

 • - Alte mijloace fixe


15 - 48 ani

 • 3 - 15 ani

 • 4 - 8 ani

 • 5 - 15 ani

iar, pentru 17 autobuze noi marca MAN Lion City, se utilizează metoda de amortizare in funcție de numărul km. parcurși, incepand cu luna aprilie 2015.

Terenurile si mijloacele fixe in curs de execuție nu se amortizează.

(g)Stocuri

Sunt active circulante evaluate in bilanț la cost de achiziție, in cadrul lor fiind incluse materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar ( materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb si alte materiale consumabile care participa la procesul de exploatare fara a se regăsi de regula in produsul finit).

RAT SRL CRAIOVA in cursul anului 2019, nu a constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor si nu a efectuat reevaluări ulterioare, utilizând ca metoda de evaluare la ieșirea din gestiune pentru carburanți, metoda costului mediu ponderat iar pentru materiale, piese de schimb, anvelope,imprimate si rechizite se utilizează metoda FIFO.

Metoda de evidenta a stocurilor este metoda cantitativ-valorica.

( h)Conturi!e de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila (respectiv valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au scăzut din totalul conturilor de clienti si alte creanțe).

 • (i) Disponibilitățile bănești si alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente in lei si in valuta, disponibil din casa, precum si avansurile curente acordate angajatilor.

 • (j) Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la valoarea nominala, la sfârșitul fiecărei luni aferente anului 2019.

 • (k) Ajustările

Ajustările se refera la creanțe incerte din punct de vedere al incasarii si nu depasesc valoric sumele care sunt necesare stingerii obligațiilor curente la data bilanțului, si este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

 • (1) Deprecierea mijloacelor fixe

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile (a se vedea politica contabila) este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade, cu ocazia inventarierii pentru a se determina daca exista pierderi in depreciere. In cazul in care se identifica pierderi din depreciere se estimează valoarea recuperabila a activelor. Deprecierea de valoare este recunoscuta daca valoarea contabila a unui activ sau a unitatii generatoare de numerar careia ii aparține este mai mare decât valoarea de recuperare.

 • (m) împrumuturi pe termen scurt

Societatea a avut in anul 2019 o linie de credit la BCR in suma de 3.000.000 lei

 • (n) Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in perioadele contabile in care sunt prestate serviciile. Veniturile cuprind in special venituri din prestări servicii (transport urban de calatori, publicitate, Închirieri de spatii si alte venituri ) si venituri din subvenții pentru exploatare.

 • (o) Cheltuieli financiare nete

Cheltuielile finaciare nete includ dobinda de plata pentru împrumuturi, Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

Cheltuielile financiare au existat in 2019, societatea avand cheltuieli cu dobanda pentru utilizarea liniei de credit.

 • (p) Capital, Rezerve

Capitalurile sunt reprezentate de Capital subscris nevarsat in suma de 2.811.627 lei , Capital subscris varsat in suma de 5.134.947 lei si Patrimoniul Public in suma de 1.001.622 lei.

(r) Impozit pe profit

RAT SRL CRAIOVA a inregistrat anul 2019 un profit in valoare de 2.412.464 lei. întrucât RAT SRL CRAIOVA nu mai are de recuperat pierdere fiscala din anii anteriori, la 31.12.2019 datoreaza impozit pe profit in suma de 595.154 lei.


Director Economic, Jeana Păun

Nota 7


Acțiuni si obligațiuni


Nu este cazul


NOTA 8


INFORMAȚII

PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII

SI DIRECTORII PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019

- lei -

Nr.        SALARIZAREA DIRECTORILOR,

Crt. ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR :

1.    SALARIZAREA DIRECTORILOR SI

ADMINISTRATORILOR Nr.Directori

Nr.Administrator

Obligatii Directori, Salarii Brute                                133025

Obligatii Administrator - Drepturi bănești brute              199935

2.     SALARIATI

Nr.mediu salariati

Din care: -cond.auto

 • - vatmani

 • - personal întreținere

 • - impiegati

 • - casieri

 • - controlori

 • - primitori distribuitori

 • - maiștri

 • - tesa

 • - rest personal

  28139681

  1561606

  636949


  3.       _____________Salarii nete plătite 2019____________

  Cheltuieli cu Asigurările sociale

  Cheltuieli cu Contribuția asiguratorie de munca


Administrator la R.A.T. SRL la 31.12.2019 -Manda Marian Sorin

CONDUCEREA SOCIETĂȚII R.AT. SRL LA DATA SEMNĂRII BILANȚULUI SUNT:

 • 1. Manda Marian Sorin

  - Administrator

  - Director Tehnic

  - Director Economic


 • 2. Tanasescu Marcel

 • 3. Păun Jeana


Director economic, Păun Jeana

Nota 9

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Indicator

Formula de calcul

Valoare

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)

Active curente/Datorii curente

0.6

Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul Test acid

(Active curente - Stocuri)/Datorii curente

0.5'

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vanzarilor/Stocul mediu

52.9(

Numărul de zile de stocare

Stoc mediu x 365/Costul vânzărilor

6.8!

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri

10.61

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori x 365/ (Achiziții de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii

45.4:

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

7.1i

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri/Total active

2.7

ACTIVE CURENTE-13.676.103

DATORII CURENTE-20.001.726

STOCURI-1.411.380

STOC MEDIU-1.266.564

COSTUL VANZARILOR-67.086.994

SOLD MEDIU CLIENTI-1.790.508

SOLD MEDIU FURNIZORI-7.614.656 CIFRA DE AF ACERI-61.176.950

ACTIVE lMOBILIZATE-8.552.677

TOTAL ACTIVE-22.536.689

Explicatii privind modul de calcul si interpretarea indicatorilor

1.1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente(indicatorul capitalul circulant),respectiv indicatorul lichidității imediate (test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente in primul caz, respectiv datoriile curente in activele curente mai puțin stocurile in cel de-al doilea caz.

Valorile obținute sunt mai mici decât cele recomandate (in jurul valorii 2, respectiv 1) si reflecta un risc ridicat de neacoperire a datoriilor curente.

 • 2.1. Viteza de rotatie a stocurilor

 • -aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

 • 2.2. Numărul de zile de stocare

 • - indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Valorea medie a vitezei de rotatie a stocurilor indica formarea unor stocuri necesare desfășurării activitatii in cursul anului , fapt relevat si de valoarea indicatorului număr de zile de stocare.

 • 2.3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

 • - acest indicator are o valoare mica ceea ce reflecta faptul ca societatea are creanțe incasate in termen .

 • 2.4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori

 • - valoarea acestui indicator arata ca societatea utilizează creditul furnizor, care deși duce Ia creșterea gradului de indatorare, are efecte favorabile asupra rezultatului exercitului intrucat nu sunt purtătoare de dobanzi(utilizare credit furnizor).

 • 2.5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

 • - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate de active imobilizate .

 • 2.6. Viteza de rotatie a activelor totale

 • - evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate a activelor totale.

  Administrat

  Manda


  •A Aet • ariamStorin


Director economic, Păun Jeana

Județul: 16

Persoanajuridica:R.A.T SRL Craiova

Adresa: Craiova, Str Severinului, nr 23

Reg Comerțului: J16/507/1191


Forma de proprietate: Societate cu răspundere limitata de interes local Activitate preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

Codul grupei CAEN: 4931

Cod Fiscal: 2315129

NOTA 10

R.A.T. SRL Craiova este o societate cu răspundere limitata de interes local infiintata la data de 01.02.2016, provenita din transformarea fostei Regii Autonome de Transport Craiova.

începând cu luna mai 2016 societății R.A.T. SRL Craiova i-a fost incredintata gestionarea serviciului public de persoane conform Legii 51/2007, Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local

modificata si completata si Regulamentul CE nr. 1370/2007 al Parlamentului


European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.

Activitatea de baza a societății este prestarea de servicii de transport urban de calatori si alte servicii in Municipiul Craiova.

R.A.T. SRL Craiova nu are filiale.

Elementele de activ si pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in moneda naționala.

R.A.T. SRL Craiova a înregistrat in anul 2019 un profit in suma de 2.412.464 lei.

R.A.T. SRL Craiova la 31.12.2019 avea conturi deschise la următoarele banei: • BT Craiova IBAN RO 47 BTRL 0170 1202 4880 07XX • BCR Craiova IBAN RO 57 RNCB 0134 0416 5274 0005 • Trezoreria Craiova IBAN RO 17 TREZ 2915 069X XX00 1840

IBAN RO 44 TREZ 2915 070X XX00 3632

La data de 31.12.2019, R.A.T. SRL Craiova are in derulare o linie de credit, pentru care are garanție depusa spațial de la Blocul 17A Calea București

Cifra de afaceri in exercițiul financiar al anului 2019 a fost de 61.176.950 lei din care:

23.862.403 lei din prestări servicii

37.314.547 lei din subvenții

Administrator.

Manda \ lariah 5 r

Director Economic, Jeana Păun


IR.A.T SRL CRAIOVA

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2019

R.A.T. SRL Craiova este o societate cu răspundere limitata de interes local infîintata la data de 01.02.2016, provenita din transformarea fostei Regii Autonome de Transport Craiova.

începând cu luna mai 2016 societății R.A.T. SRL Craiova i-a fost incredintata gestionarea serviciului public de persoane conform Legii 51/2007, Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local modificata si completata si Regulamentul CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.

Activitatea de baza a societății este prestarea de servicii de transport urban de calatori si alte servicii in Municipiul Craiova.

Capitalul social subscris la data de 31.12.2019, este de 7.946.574 lei.

Organizarea si conducerea contabilității s-a desfasurat in conformitate cu obligațiile prevăzute de legislația romana, a Contractului si Statutului Societății, avand in vedere principiile, regulile si metodele contabile prevăzute de reglementările in vigoare.

Situațiilor financiare anuale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările si completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

In conformitate OMFP nr. 1802/2014, situațiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgenta a guvernului nr 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare, de către societatea de audit Ciel Audit Consulting SRL, al cărei raport insoteste situațiile financiare anuale.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate si reflectate in contabilitate, iar posturile înscrise in Situațiile financiare anuale corespund cu datele înregistrate in contabilitate si cele din balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2019.

1 .în conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2019,

situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.

Denumire element

2018

2019

Diferențe

1

Active imobilizate

10.162.831

8.552.677

-1.610.154

2

Active circulante

7.960.695

13.676.103

5.715.408

3

Cheltuieli în avans

1.091.043

307.909

-783.134

Total active

19.214.569

22.536.689

3.322.120

4

Datorii

17.710.683

20.001.726

2.291.043

5

Subvenții

2.278.752

1.043.454

- 1235.298

6

Venituri in avans

188.883

42.794

-146.089

7

Provizioane

14.293

14.293

0.00

8

Capitaluri proprii

-978.042

1.434.422

2.412.464

Total pasive

19.214.569

22.536.689

3.322.120

La sfârșitul anului 2019, societatea a înregistrat o creștere a patrimoniului cu suma de 3.322.120 lei, ca urmare a creșterii semnificative a activelor circulante.

2 Activitatea economico-financiară

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2019, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.

Explicații

An 2018

An 2019

Diferența

1

Venituri din exploatare

55.889.959

70.148.332

14.258.373

2

Cheltuieli din exploatare

53.762.229

67.086.994

13.324.765

Profit

2.127.730

3.061.338

933.608

3

Venituri financiare

2.032

175,00

-1857,00

4-

Cheltuieli financiare

0.00

53.895

53.895,00

Profit/pierdere financiara

2.032

-53.720

-55.752

5

Venituri totale

55.891.991

70.148.507

14.256.516

6

Cheltuieli totale

53.762.229

67.140.889

13.378.660

Profit brut

2.129.762

3.007.618

877.856

7

Impozit profit

0.00

595.154

595.154

Profit net

2.129.762

2.412.464

282.702

Comparând veniturile si cheltuielile totale se constata o creștere a veniturilor realizate in anul 2019 fata de anul 2018 cu 14.256.516 lei, si o creștere a cheltuielilor cu 13.378.660 lei, fata de anul 2018, rezultând o creștere a profitului brut fata de anul 2018 cu 877.856 lei si a profitului net cu 282.702 lei.

In anul 2019 R.A.T SRL Craiova a realizat venituri in suma de 70.148.507 lei, la care se adauga venituri din provizioane pentru deprecierea activelor de 239.477 lei, iar din totalul veniturilor subvenția este de 44.404.312 lei, acestea reprezentând 63.09 % din total venituri.

Din totalul cheltuielilor de 67.975.519 lei, aferente anului 2019 cheltuielile cu personalul sunt in suma de 32.284.050 lei (reprezentând 47.49 % din total cheltuieli) astfel: - 30.085.495 lei cheltuieli cu salarii brute;

 • - 2.198.555 lei cheltuieli cu asigurările si protecția sociala.

Totalul veniturilor in anul 2019, este influențat de contul 7814 „Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor” in suma de 239.477 lei, ca urmare a soluționării anumitor clienti incerti, iar totalul cheltuielilor este influențat cu suma de 834.631 lei reprezentând contul 7814 in suma de 239.477 lei cat si contul 691” Impozit pe profit” in suma de 595.154 lei.

Conform art.23 lit.d din Codul Fiscal, veniturile din provizioane pentru deprecierea activelor, pentru care nu s-a acordat deducere, sunt neimpozabile si se scad din aplicația din bilanț atat din venituri cat si din cheltuieli.

In cursul anului 2019 au fost realizate obligațiile prevăzute de lege privind organizarea si conducerea corecta a contabilității, respectandu-se regulile si metodele prevăzute de actele normative in vigoare, respectiv Legea nr.82/1991 cu modificările si completările următoare si O.M.F.P. nr.1802/2014.

Contul de profit si pierdere s-a intocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice si analitice intocmita la 31.12.2019 .

Veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2019 au fost reflectate in mod fidel in contul de profit si pierdere , formularul 20, din Bilanțul contabil.

La 31 decembrie 2019 R.A.T SRL a înregistrat un profit net după cum urmeaza:

in suma 2.412.464 lei,


 • - profit din exploatare in suma de 3.061.338

  lei; lei; lei.


 • - pierdere financiara                       53.720

 • - impozit pe profit                        595.154

Veniturile si cheltuielile conform contului de profit si pierdere pe anul 2019 se prezintă astfel: Venituri exploatare 70.148.332 lei

Profit (Pierdere) 3.061.338 lei Pierdere 53.720 lei Profit ( Pierdere) 3.007.618 lei


Cheltuieli exploatare 67.086.994 lei Cheltuieli financiare 53.895 lei Total cheltuieli 67.140.889 lei


Venituri financiare 175 lei Total venituri 70.148.507 lei

Sursele financiare alocate desfasurarea in bune condiții reglementarilor legale in vigoare.

pentru activitatea de producție au fost utilizate pentru a activitatii de transport a societății potrivit


3.Din analiza creanțelor ramase de încasat si a datoriilor

ramase de plata, respectiv la 31 decembrie 2019 au rezultat următoarele:

Creanțele nete in suma de - subvenții de exploatare - clienti si debitori diverși - alte creanțe

11.695.516 lei, se compun din:

2.531.686 lei

8.567.572 lei

596.258 lei

Datoriile in suma de 20.001.726 lei, se compun din:

-datorii cu personalul si asimilate acestora 1.470.585 lei

-furnizori ptr. activitatea curenta              7.301.074

-datorii BS si BASS                         8.085.726

 • - sume datorate instritutiilor de credit         2.881.262 lei

-alte datorii                                        263.079

Din totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o dețin datoriile aferente bugetului de stat pentru care R.A.T SRL CRAIOVA va solicita o eșalonare in perioada următoare.

La 31.12.2019 R.A.T. SRL avea un număr de 39 de litigii pe rolul instanțelor de judecata astfel:

 • - 12 litigii in calitate de reclamant

 • - 27 litigii in calitate de parat

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale aleoperatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

4. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Indicator

Formula de calcul

Valoare

Valoare

1. Indicatori de lichiditate

2018

2019

Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)

Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul Test acid

Active curente/Datorii curente

(Active curente - Stocuri)/Datorii curente

0.45

0.39

0.61

0.54

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vanzarilor/Stocul mediu

39.59

52.96

Numărul de zile de stocare

Stoc mediu x 365/Costul vânzărilor

9.22

6.89

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri

5.00

10.68

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori x 365/ (Achiziții de bunuri,

Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara

35.59

45.43

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

servicii

Cifra de afaceri/Active imobilizate

5.08

7.15

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri/Total active

2.69

2.71

ACTIVE CURENTE= 13.676.103 DATORII CURENTE=22.536.689 STOCURI=1.411.380

STOC MEDIU=1.266.564

COSTUL VANZARILOR= 67.086.994

SOLD MEDIU CLIENTI=1.790.508

SOLD MEDIU FURNIZORI=7.614.656

CIFRA DE AFACERI=61.176.950 ACTIVE IMOBILIZATE=8.552.677 TOTAL ACTIVE=22.536.689

l.Se constata o creștere a valorii indicatorilor de lichiditate fata de anul precedent de si alorile obținute sunt mai mici decât cele recomandate (in jurul valorii 2, respectiv 1).

2. La indicatorii de activitate sau Înregistrat creșteri fata de anul precedent, ca urmare creșterii cifrei de afaceri inregistrata in anul 2019.

5.Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare Societății. In acest sens, s-a adoptat o politica de a efectua urmărirea clientilor rau platnici prin notificări periodice.

Creanțele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, incasarea contravalorii acestora efectuaindu-se atat prin numerar cat si prin banca.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu si lung si la cerințele privind gestionarea lichidităților.

Societatea gestionează riscurile de lichidități prin menținerea unor scadentare de eșalonare la plata a datoriilor. Monitorizarea continua a fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb.

Societatea nu derulează operațiuni in valuta prin urmare riscul nu exista.

Gestionarea riscurilor ratei dobânzii

Societatea are angajata o linie de credit la o instituție bancara si dobanda de plata este o suma mica, deci nu exista risc cu privire la acest aspect.

Riscul de piața

Societatea monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuatii semnificative pe piața, totuși societatea isi gestionează si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa altor riscuri.

6.Situatiile financiare au fost întocmite pe principiul continuității activitatii.

In anul 2018 R.A.T SRL Craiovai a prelungit impreuna cu Consiliul Local al Municipiului Craiova atribuirea directa de gestionare a serviciului de transport public de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in Municipiul Craiova, pe o periada de 10 ani. In anul 2019 R.A.T. SRL a incearcat si speram ca a reușit sa duca la Îndeplinire toate solicitările operatorului de transport.

ADMINISTRATOR, Marida^Manan Sorin

DIRECTOR ECONOMIC,

Păun Jeana


L ■’Xki

K.A.T.

audit

SC Clei Audit Consulting SRL

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Conducerea RAT SRL Craiova

Raport cu privire Ia auditul situațiilor financiare

Opinie

 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale Societății RAT SRL Craiova ("Societatea”), cu sediul social in Craiova,str. Calea Severinului, nr.23, jud. Dolj, identificata prin codul unic de înregistrare fiscala nr.2315129, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

 • • Activ net/Total capitaluri proprii:                                      1.434.422 lei

 • • Profitul net al exercițiului financiar:                                    2.412.464 lei

 • 3. In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate („OMFP nr. 1802/2014”) cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate Standardele Internationale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European ( in cele ce urmeaza”Regulamentrul”) si Legea nr 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea „Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Remania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

 • 5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informatii - Raportul Administratorilor

 • 6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7. Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda fie de eroare.

 • 8. In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 10. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat in conformitate cu ISA va detecta Întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

 • 11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • • Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.

 • • înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • ® Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si a prezentărilor aferente de informatii realizate de conducere.

 • • Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • • Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 13. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.

Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțele extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire Ia alte dispoziții legale si de reglementare

Am fost angajati prin contractul de prestări servicii de audit statutar nr.1351/28.01.2020, sa auditam situațiile financiare ale Societății RAT SRL Craiova pentru exercițiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 9 ani, acoperind exercițiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010 ,2011, 31 decembrie 2013 pana la 31 decembrie 2019.

Confirmam ca:

 • • Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele SC Ciel Audit Consulting SRL, Cu sediul social in Craiova, str.Filip Lazar, nr.12 înregistrata in Registrul pub.lic electronic cu nr.FA864 E-Viza anuala ASPAAS nr. 118278         /


Autoritatea pentru Supravegherea Publici a Actlvltlt II de Audit Statutar (ASPAAS) Firma de Audit: S-C. CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L.

Registrul Public Electronic Nr. FA864


Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor financiar: florentina ristea Registrul Public Electronic Nr. AF3O31


Auditor financiar Ristea Florentina, înregistrata in Registrul public electronic cu nr.AF3031 E-Viza anuala ASPAAS nr.l 17138

Craiova, 15.05.2020

R.A.T. SRL CRAIOVA

Declarație,

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilității nr. 82/1991, s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

R.A.T. SRL Craiova din Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Calea severinului nr 23, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr J16/507/1991, forma de proprietate Societate cu răspundere limitat, avand ca obiect de activitate tansport urban de calatori cod de identificare fiscala RO2315129.

Conducerea Societății isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicate situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata

persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate

Administrator, Manda Marian Sorin

Director economic, Păun Jeana


DECLARAȚIA NEFINANCIARA

la data de 31 decembrie 2019

R.A.T. SRL , avand ca domeniu de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori, prin reprezentant legal Manda Marian Sorin, in calitate de Administrator, menționează ca in anul 2019, entitatea a asigurat resursele necesare funcționarii in condiții de eficacitate, a asigurat un mediu corespunzător pentru operarea proceselor, a fost preocupata de respectarea partenerilor de afaceri, comunității si a propriilor angajati.

-obiectivele si tintele stabilite de RAT SRL sunt in concordanta cu obiectivele generale si strategice asumate in “Politica integrata referitoare la calitate mediu” si sunt stabiliti indicatori de performanta măsurabili, resurse, responsabilități si termene.

Sistemul de Management aplicat de entitate este descris, implementat corespunzător, conform cerințelor standardelor de referința si este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activitailor desfășurate.

 • - datele privind generarea si gestionarea deșeurilor in anul 2019 au fost transmise Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

R.A.T. SRL dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Aceasta declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulata în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor:

 • - s-au stabilit masuri de eficienta energetica si s-au transmis Autorității Naționale de Reglementare in domeniul Energiei;

 • - s-au transmis Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, masurile realizate pentru imbunatatirea condițiilor de sanatate si securitate in munca.

Având in vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in municipiul Craiova , prevăzut in anexa care face parte integranta din HCL 168/28.04.2016 , HCL 262/2018 incheiat intre RAT SRL si Municipiul Craiova, nivelul indicatorilor nefinanciari calculati la 31.12.2019 sunt:

 • 1. Numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a intarziat executarea transportului fata de programul de circulație - nu este cazul

 • 2. Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore

Nu au existat trasee pe care operatorul nu a efectuat tranportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore ;

 • 3. Numărul de calatori afectati de situațiile prevăzute la punctele 1 si 2

Nu au existat reclamatii referitoare la situațiile prevăzute la punctele 1 si 2 ;

 • 4. Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație

Nr.de trans. utilize. medie /2019 = 19340 X 100 = 95.490%

20253

 • 5. Număr reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, dintre care:

 • a) număr reclamatii justificate:

Numărul reclamatiilor justificate este 179

b ) Număr reclamatii rezolvate: 90

Nr reclamatii rezolvate X 100 = 179 X 100 = 100 %

Nr total reclamatii                 179

c) numărul de reclamatii la care calatorii nu au primit răspuns

Nu au existat reclamatii la care sa nu fie transmis un răspuns.

 • 6. Număr autovehicule atașate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație

86 autovehicule Euro 3, Euro 4, Euro 6 X 61x100=101.17%

 • 85 autovehicule necesare pt realiz program ,

 • 7. Vechimea mijloacelor de transport si dotărilor de confort pentru calatori:

 • a) vechime sub 10 ani

29 vehicule sub 10 ani x 100 = 15,3 %

190 total vehicule

 • b) instalatii de încălzire/ condiționare a aerului

Toate vehiculele sunt prevăzute cu instalatii de incalzire si 34 de vehicule din cele 190 sunt prevăzute cu aer condiționat.

 • 8. Numărul abaterilor constatate si sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale

Nu au fost semnalate abateri privind nerespectarea prevederilor legale menite sa fie sancționate de personalul imputemicit.

 • 9. Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorul de transport / transportatorului autorizat

64 accidente produse din vina personalului propriu x 100 = 35,35 % 181 accidente produse in anul 2019

RATSRL                                                                                                               31/12/2019

Adresa:                         DOLJ, CRAIOVA, Str.SEVERINULUI, Nr.103, Cod Postai: 200611

Cod Unic de înregistrare:          2315129

Nr. de ordine in registrul comerțului: J16/507/1991

BALANȚA DE VERIFICARE

Cont

Denumire

Sume precedente

Rulaje curente

Total sume

Sold Final

Cont

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

1011

Capital subscris nevarsat

0.00

2 811 627.00

0.00

0.00

0.00

2 811 627.00

0.00

2 811 627.00 1011

1012

Capital subscris varsat

0.00

5 134 947.00

0.00

0.00

0.00

5 134 947.00

0.00

5 134 947.00 1012

1016

Patrimoniul public

0.00

1 001 622.39

0.00

0.00

0.00

1 001 622.39

0.00

1 001 622.39 1016

TOTAL CONT 101

0.00

8 948 196.39

0.00

0.00

0.00

8 948 196.39

0.00

8 948 196.39

105

Rezerve din reevaluare

0.00

1 311 761.75

0.00

0.00

0.00

1 311 761.75

0.00

1 311 761.75105

106

Rezerve

0.00

246 659.05

0.00

150 381.00

0.00

397 040.05

0.00

397 040.05 106

11710

Rezultatul reportat 2010

801 596.08

0.00

0.00

0.00

801 596.08

0.00

801 596.08

0.00 11710

11711

Rezultatul reportat 2011

6 971 693.61

0.00

0.00

0.00

6 971 693.61

0.00

6 971 693.61

0.00 11711

11712

Rezultatul reportat

46 183.78

0.00

0.00

0.00

46 183.78

0.00

46 183.78

0.00 11712

11713

Rezultatul reportat 2013

14 813.00

0.00

0.00

0.00

14 813.00

0.00

14 813.00

0.00 11713

11716

Rezultatul reportat 2016

1 621 318.48

0.00

0.00

0.00

1 621 318.48

0.00

1 621 318.48

0.00 11716

TOTAL CONT 1171

9 455 604.95

0.00

0.00

0.00

9 455 604.95

0.00

9 455 604.95

0.00

1178

Rezultatul reportat 2008

2 738 693.28

2 023 274.48

0.00

0.00

2 738 693.28

2 023 274.48

715 418.80

0.00 1178

1179

Rezultatul reportat 2009

1 313 634.78

0.00

0.00

0.00

1 313 634.78

0.00

1 313 634.78

0.00 1179

TOTAL CONT 117

13 507 933.01

2 023 274.48

0.00

0.00

13 507 933.01

2 023 274.48

11 484 658.53

0.00

121

Profit si pierdere

60 091 433.22

58 297 307.42

7 884 086.17

12 090 676.31

67 975 519.39

70 387 983.73

0.00

2 412 464.34 121

129

Repzrtizarea profitului

106 488.00

106 488.00

150 381.00

0.00

256 869.00

106 488.00

150 381.00

0.00 129

1518

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0.00

14 292.98

0.00

0.00

0.00

14 292.98

0.00

14 292.98 1518

167

Alte împrumuturi si datorii asimilate

63 571.63

149 619.95

0.00

0.00

63 571.63

149 619.95

0.00

86 048.32 167

TOTAL CLASA 1

73 769 425.86

71 097 600.02

8 034 467.17

12 241 057.31

81 803 893.03

83 338 657.33

11 635 039.53

13 169 803.83

205

Concesiuni, brevete, licențe, mard comerciale si

20 396.00

20 396.00

2 860.00

2 860.00

23 256.00

23 256.00

0.00

0.00 205

212

Construcții

5 565 465.20

0.00

0.00

0.00

5 565 465.20

0.00

5 565 465.20

0.00 212

2131

Echipamente tehnologice (mașini,utilaje si instalatii 1 040 328.29

0.00

0.00

0.00

1 040 328.29

0.00

1 040 328.29

0.00 2131

2131M

Instalații tehnice

2 494 634.51

0.00

0.00

0.00

2 494 634.51

0.00

2 494 634.51

0.00 2131M

TOTAL CONT 2131

3 534 962.80

0.00

0.00

0.00

3 534 962.80

0.00

3 534 962.80

0.00

2132

Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare 2 205 690.14

0.00

0.00

0.00

2 205 690.14

0.00

2 205 690.14

0.00 2132

2133

Mijloace de transport

33 451 232.60

2 481.06

74 062.31

0.00

33 525 294.91

2 481.06

33 522 813.85

0.00 2133

TOTAL CONT 213

39 191 885.54

2 481.06

74 062.31

0.00

39 265 947.85

2 481.06

39 263 466.79

0.00

214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

65 894.17

0.00

0.00

0.00

65 894.17

0.00

65 894.17

0.00 214

231

Imobilizări corporale in curs

223 197.01

0.00

134 250.00

0.00

357 447.01

0.00

357 447.01

0.00 231

267

Creanțe imobilizate

89 417.65

69 272.41

0.00

0.00

89 417.65

69 272.41

20 145.24

0.00 267

280

Amortizări privind imobilizările necorporale

20 396.00

20 396.00

2 860.00

2 860.00

23 256.00

23 256.00

0.00

0.00 280

2812

Amortizarea construcțiilor

0.00

274 306.74

0.00

23 034.57

0.00

297 341.31

0.00

297 341.31 2812

28131

Amortizarea echip tehnologice

0.00

1 033 452.78

0.00

176.52

0.00

1 033 629.30

0.00

1 033 629.30 28131

28131M

Amortiz instalațiilor teh pt. proiect modern

0.00

2 494 634.51

0.00

0.00

0.00

2 494 634.51

0.00

2 494 634.51 28131M

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:     1din 7


TOTAL CONT 28131

0.00

3 528 087.29

0.00

176.52

j.00

3 528 263.81

0.00

3 528 263.81

28132

Amortiz instalațiilor de măsurare

0.00

2 202 324.22

0.00

163.35

0.00

2 202 487.57

0.00

2 202 487.57 28132

28133

Amortizarea mijloacelor de transport

0.00

30 525 966.00

0.00

110 079.25

0.00

30 636 045.25

0.00

30 636 045.25 28133

TOTAL CONT 2813

0.00

36 256 377.51

0.00

110419.12

0.00

36 366 796.63

0.00

36 366 796.63

2814

Amortizarea altor imobilizări corporale

0.00

55 375.09

0.00

228.01

0.00

55 603.10

0.00

55 603.10 2814

TOTAL CONT 281

0.00

36 586 059.34

0.00

133 681.70

0.00

36 719 741.04

0.00

36 719 741.04

TOTAL CLASA 2

45 176 651.57

36 698 604.81

214 032.31

139 401.70

45 390 683.88

36 838 006.51

45 272 418.41

36 719 741.04

302 S

Mat uleiuri piese Solaris

40 170.34

40 170.34

0.00

0.00

40 170.34

40 170.34

0.00

0.00 302 S

3021

Materiale auxiliare

401 476.53

279 235.19

28 686.07

30 431.09

430 162.60

309 666.28

120 496.32

0.00 3021

3021R

Materiale auxiliare recup

23 133.90

132.00

100.00

10.00

23 233.90

142.00

23 091.90

0.00 3021R

TOTAL CONT 3021

424 610.43

279 367.19

28 786.07

30 441.09

453 396.50

309 808.28

143 588.22

0.00

3022

Combustibili

9 726 389.41

9 429 439.69

905 769.53

904 875.27

10 632 158.94

10 334 314.96

297 843.98

0.00 3022

3024

Piese de schimb

1 361 604.80

977 125.34

233 927.24

75 552.79

1 595 532.04

1 052 678.13

542 853.91

0.00 3024

30247

anvelope

186 847.38

163 701.10

- 12 821.63

1 157.30

174 025.75

164 858.40

9 167.35

0.00 30247

3024R

Piese schimb din recuperate

315 709.66

2 774.95

0.00

326.00

315 709.66

3 100.95

312 608.71

0.00 3024R

TOTAL CONT 3024

1 864 161.84

1 143 601.39

221 105.61

77 036.09

2 085 267.45

1 220 637.48

864 629.97

0.00

3028

Alte materiale consumabile

93 616.35

58 333.53

12 328.32

13 399.99

105 944.67

71 733.52

34 211.15

0.00 3028

3028M

Alte materiale consum proiect modern

34 530.97

14 316.54

0.00

- 1 903.51

34 530.97

12 413.03

22 117.94

0.00 3028M

TOTAL CONT 3028

128 147.32

72 650.07

12 328.32

11 496.48

140 475.64

84 146.55

56 329.09

0.00

TOTAL CONT 302

12 183 479.34

10 965 228.68

1 167 989.53

1 023 848.93

13 351 468.87

11 989 077.61

1 362 391.26

0.00

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

111 781.92

83 257.04

17 136.82

12 781.19

128 918.74

96 038.23

32 880.51

0.00 303

346

Produse reziduale

6 254.31

355.85

37.52

0.00

6 291.83

355.85

5 935.98

0.00 346

351

Materii si materiale aflate la terti

15 600.54

5 699.76

0.00

0.00

15 600.54

5 699.76

9 900.78

0.00 351

381

Ambalaje

814.30

542.87

0.00

0.00

814.30

542.87

271.43

0.00 381

TOTAL CLASA 3

12 317 930.41

11 055 084.20

1 185 163.87

1 036 630.12

13 503 094.28

12 091 714.32

1 411 379.96

0.00

401

Furnizori

27 976 563.33

32 274 675.19

1 727 188.72

2 101 154.48

29 703 752.05

34 375 829.67

0.00

4 672 077.62 401

404

Furnizori de imobilizări

2 952.46

2 952.46

88 134.15

247 891.65

91 086.61

250 844.11

0.00

159 757.50 404

408

Furnizori - facturi nesosite

6 708 410.93

8 436 993.65

244 255.07

984 775.74

6 952 666.00

9 421 769.39

0.00

2 469 103.39 408

409

Furnizori - debitori

1 229.57

704.63

0.00

524.94

1 229.57

1 229.57

0.00

0.00 409

4111

Clienti

129 644.38

119 863.36

11 872.41

13 297.57

141 516.79

133 160.93

8 355.86

0.00 4111

41111

Clienti ab.transport si bilete

6 741 443.48

5 912 461.92

615 057.83

707 082.64

7 356 501.31

6 619 544.56

736 956.75

0.00 41111

411113

Clienti chirii

230 096.21

212 446.59

19 092.68

24 223.71

249 188.89

236 670.30

12 518.59

0.00 411113

TOTAL CONT 41111

6 971 539.69

6 124 908.51

634 150.51

731 306.35

7 605 690.20

6 856 214.86

749 475.34

0.00

41116

Clienti ridicări

5 280.00

5 280.00

0.00

0.00

5 280.00

5 280.00

0.00

0.00 41116

41119

Clienti publicitate

587 931.59

572 967.30

47 138.06

41 340.40

635 069.65

614 307.70

20 761.95

0.00 41119

TOTAL CONT 4111

7 694 395.66

6 823 019.17

693 160.98

785 944.32

8 387 556.64

7 608 963.49

778 593.15

0.00

4118

Clienti incerti sau in litigiu

391 049.42

273 893.57

19 143.55

0.00

410 192.97

273 893.57

136 299.40

0.00 4118

TOTAL CONT 411

8 085 445.08

7 096 912.74

712 304.53

785 944.32

8 797 749.61

7 882 857.06

914 892.55

0.00

418

Clienti - facturi de întocmit

7 189 592.84

6 431 968.81

7 787 651.52

757 624.03

14 977 244.36

7 189 592.84

7 787 651.52

0.00 418

419

Clienti - creditori

10621.10

10 784.19

103.92

75.59

10 725.02

10 859.78

0.00

134.76 419

421

Personal - salarii datorate

25 647 179.00

26 336 317.00

2 803 330.00

2 841 139.00

28 450 509.00

29 177 456.00

0.00

726 947.00 421

423

Personal - ajutoare materiale datorate

632 525.00

472 551.00

- 68 773.00

91 201.00

563 752.00

563 752.00

0.00

0.00 423

425

Avansuri acordate personalului

6 784 437.00

6 784 437.00

665 481.00

663 695.00

7 449 918.00

7 448 132.00

1 786.00

0.00 425

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:    2din 7


426

Drepturi de personal neridicate

96.00

96.00

0.00

0.00

.o.OO

96.00

0.00

0.00 426

427

Rețineri din salarii datorate terților

719 710.00

885 182.00

102 651.00

77 221.00

822 361.00

962 403.00

0.00

140 042.00 427

4281

Alte datorii in legătură cu personalul

157 565.97

402 272.97

12 725.28

319.28

170 291.25

402 592.25

0.00

232 301.00 4281

4282

Alte creanțe in legătură cu personalul

6 751.00

6 751.00

1 580.00

0.00

8 331.00

6 751.00

1 580.00

0.00 4282

4283

Alte dat si creanțe in leg cu pers-garantii gest.

197 547.09

281 222.88

258.90

1 471.66

197 805.99

282 694.54

0.00

84 888.55 4283

42831

Garantii materiale gestionari

11 847.16

302 250.43

8 912.30

4 914.66

20 759.46

307 165.09

0.00

286 405.63 42831

TOTAL CONT 4283

209 394.25

583 473.31

9 171.20

6 386.32

218 565.45

589 859.63

0.00

371 294.18

TOTAL CONT 428

373 711.22

992 497.28

23 476.48

6 705.60

397 187.70

999 202.88

1 580.00

603 595.18

4311

Contribuția unitatii la asigurările sociale

1 882.00

10 186.00

4 986.00

0.00

6 868.00

10 186.00

0.00

3 318.00 4311

4312

Contribuția personalului la asigurările sociale

9 755.00

12 922.00

1 614.00

0.00

11 369.00

12 922.00

0.00

1 553.00 4312

4313

Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale 5 434.00

7 925.00

1 482.00

0.00

6 916.00

7 925.00

0.00

1 009.00 4313

4314

Contribuția angajatilor pentru asigurările sociale de 5 103.00

7 923.00

1 692.00

0.00

6 795.00

7 923.00

0.00

1 128.00 4314

4315.1

PENSII

6 016 911.00

7 933 764.00

167 919.00

710 471.00

6 184 830.00

8 644 235.00

0.00

2 459 405.00 4315.1

4316

Asigurări sociale-SANATATE

2 692 353.00

3 364 314.00

95 682.00

279 036.00

2 788 035.00

3 643 350.00

0.00

855 315.00 4316

4318

Fd. accidente si boli profesionale

979.00

1 408.00

267.00

0.00

1 246.00

1 408.00

0.00

162.00 4318

TOTAL CONT 431

8 732 417.00

11 338 442.00

273 642.00

989 507.00

9 006 059.00

12 327 949.00

0.00

3 321 890.00

436

CONTRIBUȚIA ASIGURATORIE DE MUNCA

504 133.00

716 649.00

65 111.00

63 1 74.00

569 244.00

779 823.00

0.00

210 579.00 436

4371

Contribuția unitatii la fondul de șomaj

1 210.00

1 764.00

330.00

0.00

1 540.00

1 764.00

0.00

224.00 4371

4373

Fd.garantare

242.00

330.00

44.00

0.00

286.00

330.00

0.00

44.00 4373

TOTAL CONT 437

1 452.00

2 094.00

374.00

0.00

1 826.00

2 094.00

0.00

268.00

438.2

Alte datorii si creanțe sociale

253 045.00

1 081.00

153 543.00

0.00

406 588.00

1 081.00

405 507.00

0.00 438.2

441

Impozitul pe profit/venit

0.00

0.00

0.00

595 154.00

0.00

595 154.00

0.00

595 154.00 441

4423

TVA de plata

8 696 064.00

10 315 834.34

766 665.00

527 874.19

9 462 729.00

10 843 708.53

0.00

1 380 979.53 4423

4426

TVA deductibila

2 420 762.69

2 420 762.69

285 399.76

285 399.76

2 706 162.45

2 706 162.45

0.00

0.00 4426

44265

TVA deductibila 5%

428.21

428.21

149.52

149.52

577.73

577.73

0.00

0.00 44265

44269

TVA deductibila 9%

15 179.37

15 179.37

957.64

957.64

16 137.01

16 137.01

0.00

0.00 44269

TOTAL CONT 4426

2 436 370.27

2 436 370.27

286 506.92

286 506.92

2 722 877.19

2 722 877.19

0.00

0.00

4427

TVA colectata

9 531 692.24

9 531 692.24

814 368.72

814 368.72

10 346 060.96

10 346 060.96

0.00

0.00 4427

44279

TVA colectata 9%

116.80

116.80

12.39

12.39

129.19

129.19

0.00

0.00 44279

TOTAL CONT 4427

9 531 809.04

9 531 809.04

814 381.11

814 381.11

10 346 190.15

10 346 190.15

0.00

0.00

4428

TVA neexigibila la subvenție

5 369 624.11

5 490 589.29

502 240.90

1 599 1 74.77

5 871 865.01

7 089 764.06

0.00

1 217 899.05 4428

44281

TVA neexigibila la incasare

121 287.66

66 974.74

7 298.86

11 439.04

128 586.52

78 413.78

50 172.74

0.00 44281

TOTAL CONT 4428

5 490 911.77

5 557 564.03

509 539.76

1 610 613.81

6 000 451.53

7 168 177.84

50 172.74

1 217 899.05

TOTAL CONT 442

26 155 155.08

27 841 577.68

2 377 092.79

3 239 376.03

28 532 247.87

31 080 953.71

50 172.74

2 598 878.58

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

1 405 708.00

2 098 531.00

170 616.00

172 664.00

1 576 324.00

2 271 195.00

0.00

694 871.00 444

4458

Subvenții CJ Pensii

64 675.00

59 605.00

4 940.00

5 070.00

69 615.00

64 675.00

4 940.00

0.00 4458

44581

Subvenții Prim.lsalnita

1 755.00

1 560.00

130.00

195.00

1 885.00

1 755.00

130.00

0.00 44581

TOTAL CONT 4458

66 430.00

61 165.00

5 070.00

5 265.00

71 500.00

66 430.00

5 070.00

0.00

445D

Subvenții Dir.Publ.Comunitde Asist.Soc.

1 216 702.50

1 112 605.00

105 267.50

104 097.50

1 321 970.00

1 216 702.50

105 267.50

0.00 445D

445P

Subvenții Primăria Craiova

24 637 029.02

24 000 442.50

2 117 895.00

2 257 905.00

26 754 924.02

26 258 347.50

496 576.52

0.00 445P

445PMC

Compensație cf contract

10 388 967.06

8 445 412.02

757 624.03

776 406.66

11 146 591.09

9 221 818.68

1 924 772.41

0.00 445PMC

TOTAL CONT 445P

35 025 996.08

32 445 854.52

2 875 519.03

3 034 311.66

37 901 515.11

35 480 166.18

2 421 348.93

0.00

TOTAL CONT 445

36 309 128.58

33 619 624.52

2 985 856.53

3 143 674.16

39 294 985.11

36 763 298.68

2 531 686.43

0.00

Editat de OmniDats

- Craiova (c) 2006

Pagina:    3 din 7

446

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

133 809.98

224 509.00

0.00

0.00

1?    a.98

224 509.00

0.00

90 699.02 446

4461

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-chir.BL 20 942.46

28 248.96

0.00

2 411.07

_0 942.46

30 660.03

0.00

9 717.57 4461

TOTAL CONT 446

154 752.44

252 757.96

0.00

2 411.07

154 752.44

255 169.03

0.00

100 416.59

447

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 608 657.00

833 302.96

57 325.00

58 531.00

665 982.00

891 833.96

0.00

225 851.96 447

4473

Fonduri speciale ANRSC

64 201.11

69 415.51

5 214.40

5 430.01

69 415.51

74 845.52

0.00

5 430.01 4473

4476

Fonduri speciale - taxa poluare

12.00

12.00

0.00

0.00

12.00

12.00

0.00

0.00 4476

TOTAL CONT 447

672 870.11

902 730.47

62 539.40

63 961.01

735 409.51

966 691.48

0.00

231 281.97

4481

Alte datorii fata de bugetul statului

62.50

423.08

360.58

0.00

423.08

423.08

0.00

0.00 4481

4482

Alte creanțe privind bugetul statului

402 618.00

469 162.52

82 403.00

51 604.99

485 021.00

520 767.51

0.00

35 746.51 4482

4484

Alte datorii bugetul statului-TVA

2 208 828.00

2 667 295.97

171 820.00

9 993.01

2 380 648.00

2 677 288.98

0.00

296 640.98 4484

TOTAL CONT 448

2 611 508.50

3 136 881.57

254 583.58

61 598.00

2 866 092.08

3 198 479.57

0.00

332 387.49

461

Debitori diverși

2 815 447.30

2 814 120.30

0.00

0.00

2 815 447.30

2 814 120.30

1 327.00

0.00 461

462

Creditori diverși

117 335.10

263 820.69

0.00

0.00

117 335.10

263 820.69

0.00

146 485.59 462

4621

Creditori diverși garantii chirii

24 008.99

55 502.44

948.65

0.00

24 957.64

55 502.44

0.00

30 544.80 4621

TOTAL CONT 462

141 344.09

319 323.13

948.65

0.00

142 292.74

319 323.13

0.00

177 030.39

471

Cheltuieli înregistrate in avans

1 403 293.00

999 616.62

- 4 686.06

91 080.95

1 398 606.94

1 090 697.57

307 909.37

0.00 471

472

Venituri înregistrate in avans

1 700 905.47

1 939 843.02

241 424.55

45 280.51

1 942 330.02

1 985 123.53

0.00

42 793.51 472

473

Decontări din operatii in curs de clarificare

159 934.29

22 722.83

0.00

0.00

159 934.29

22 722.83

137 211.46

0.00 473

4751

Subvenții pentru investitii

1 144 569.75

2 278 752.12

90 728.37

0.00

1 235 298.12

2 278 752.12

0.00

1 043 454.00 4751

491

Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti 273 893.67

391 049.52

0.00

19 143.55

273 893.67

410 193.07

0.00

136 299.40 491

TOTAL CLASA 4

168 572 030.81

178 401 868.69

20 757 577.20

17 044 976.63

189 329 608.01

195 446 845.32

12 139 724.07

18 256 961.38

51212

Conturi la banei Trezoreriei

36 737 393.37

36 735 001.25

3 212485.11

3 075 426.56

39 949 878.48

39 810 427.81

139 450.67

0.00 51212

51213

Conturi garantii gestionari

278 245.67

195 824.88

1 371.66

258.90

279 617.33

196 083.78

83 533.55

0.00 51213

51213.1

Conturi la banei in lei-garantii

298 341.43

11 847.16

4 914.66

8 608.30

303 256.09

20 455.46

282 800.63

0.00 51213.1

TOTAL CONT 51213

576 587.10

207 672.04

6 286.32

8 867.20

582 873.42

216 539.24

366 334.18

0.00

51216

Conturi la BRD

49 208.21

49 208.21

0.00

0.00

49 208.21

49 208.21

0.00

0.00 51216

5121 BCR

Conturi la banei in lei

126 263 936.43

126 263 936.43

8 411 671.76

8 411 671.76

134 675 608.19

134 675 608.19

0.00

0.00 5121 BCR

5121T

Conturi la banei Transilvania

14 144 670.85

14 140 808.06

101 406.79

77 295.30

14 246 077.64

14 218 103.36

27 974.28

0.00 5121T

TOTAL CONT 5121

177 771 795.96

177 396 625.99

11 731 849.98

11 573 260.82

189 503 645.94

188 969 886.81

533 759.13

0.00

TOTAL CONT 5121

140 457 815.49

140 453 952.70

8 513 078.55

8 488 967.06

148 970 894.04

148 942 919.76

27 974.28

0.00

TOTAL CONT 512

177 771 795.96

177 396 625.99

11 731 849.98

11 573 260.82

189 503 645.94

188 969 886.81

533 759.13

0.00

5191

Credite bancare pe temen scurt

110 824 369.71

113 811 158.12

6 123 160.29

6 017 634.34

116 947 530.00

119 828 792.46

0.00

2 881 262.46 5191

5311

Casa in lei

20 655 323.23

20 633 099.35

1 567 780.20

1 554 556.47

22 223 103.43

22 187 655.82

35 447.61

0.00 5311

5328

Alte valori-metal automate bilete

1 100.00

1 100.00

0.00

0.00

1 100.00

1 100.00

0.00

0.00 5328

53282

Alte valori-carduri

1 764 268.62

1 764 268.62

181 545.00

181 545.00

1 945 813.62

1 945 813.62

0.00

0.00 53282

TOTAL CONT 5328

1 765 368.62

1 765 368.62

181 545.00

181 545.00

1 946 913.62

1 946 913.62

0.00

0.00

TOTAL CONT 532

1 765 368.62

1 765 368.62

181 545.00

181 545.00

1 946 913.62

1 946 913.62

0.00

0.00

542

Avansuri de trezorerie

405 049.70

398 536.07

36 305.52

42 819.15

441 355.22

441 355.22

0.00

0.00 542

581

Viramente interne

21 676 776.07

21 676 776.07

1 899 587.20

1 899 587.20

23 576 363.27

23 576 363.27

0.00

0.00 581

TOTAL CLASA 5

333 098 683.29

335 681 564.22

21 540 228.19

21 269 402.98

354 638 911.48

356 950 967.20

569 206.74

2 881 262.46

6021

Cheltuielicu materialele auxiliare

279 367.19

279 367.19

30 441.09

30 441.09

309 808.28

309 808.28

0.00

0.00 6021

6022

Cheltuieli privind combustibilii

9 426 561.92

9 426 561.92

905 200.34

905 200.34

10 331 762.26

10 331 762.26

0.00

0.00 6022

6024

Cheltuieli privind piesele de schimb

979 900.29

979 900.29

75 552.79

75 552.79

1 055 453.08

1 055 453.08

0.00

0.00 6024

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:    4 din 7

60247

Cheltuieli privind anvelopele

163 701.10

163 701.10

1 157.30

1 157.30

16-.    >.40

164 858.40

0.00

0.00 60247

TOTAL CONT 6024

1 143 601.39

1 143 601.39

76 710.09

76 710.09

1 220 311.48

1 220 311.48

0.00

0.00

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

72 650.09

72 650.09

11 496.48

11 496.48

84 146.57

84 146.57

0.00

0.00 6028

TOTAL CONT 602

10 922 180.59

10 922 180.59

1 023 848.00

1 023 848.00

11 946 028.59

11 946 028.59

0.00

0.00

603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 83 257.04

83 257.04

12 781.19

12 781.19

96 038.23

96 038.23

0.00

0.00 603

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

20 261.97

20 261.97

1 745.00

1 745.00

22 006.97

22 006.97

0.00

0.00 604

6051

Cheltuieli privind energia electrica

907 782.29

907 782.29

120 357.78

120 357.78

1 028 140.07

1 028 140.07

0.00

0.00 6051

6052

Cheltuieli privind apa

139 839.62

139 839.62

8 208.74

8 208.74

148 048.36

148 048.36

0.00

0.00 6052

6053

Cheltuieli privind gazele naturale

123 102.54

123 102.54

34 404.97

34 404.97

157 507.51

157 507.51

0.00

0.00 6053

6054

Cheltuieli privind energia termica

93 128.42

93 128.42

18 304.18

18 304.18

111 432.60

111 432.60

0.00

0.00 6054

TOTAL CONT 605

1 263 852.87

1 263 852.87

181 275.67

181 275.67

1 445 128.54

1 445 128.54

0.00

0.00

608

Cheltuieli privind ambalajele

542.87

542.87

0.00

0.00

542.87

542.87

0.00

0.00 608

611

Cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

182 531.73

182 531.73

8 477.09

8 477.09

191 008.82

191 008.82

0.00

0.00 611

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

417 765.89

417 765.89

45 874.75

45 874.75

463 640.64

463 640.64

0.00

0.00 613

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

53 740.48

53 740.48

7 379.04

7 379.04

61 119.52

61 119.52

0.00

0.00 622

623

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

78 182.90

78 182.90

6 441.34

6 441.34

84 624.24

84 624.24

0.00

0.00 623

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

1 427.62

1 427.62

39.60

39.60

1 467.22

1 467.22

0.00

0.00 624

625

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

20 083.72

20 083.72

1 053.19

1 053.19

21 136.91

21 136.91

0.00

0.00 625

626

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

31 904.20

31 904.20

3 190.23

3 190.23

35 094.43

35 094.43

0.00

0.00 626

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

38 656.59

38 656.59

3 364.98

3 364.98

42 021.57

42 021.57

0.00

0.00 627

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

419 672.91

419 672.91

27 313.64

27 313.64

446 986.55

446 986.55

0.00

0.00 628

628.1

Cheltuieli cu asigurarea si paza

16 030.00

16 030.00

1 576.00

1 576.00

17 606.00

17 606.00

0.00

0.00 628.1

628.2

Cheltuieli cu intret si funct tehnicii de calcul

9 623.46

9 623.46

935.90

935.90

10 559.36

10 559.36

0.00

0.00 628.2

628.3

Cheltuieli cu pregătirea profesionala

30 012.50

30 012.50

1 320.00

1 320.00

31 332.50

31 332.50

0.00

0.00 628.3

6284

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

160.80

160.80

0.00

0.00

160.80

160.80

0.00

0.00 6284

6285

Cheltuieli cu chiriile

9 299.75

9 299.75

782.75

782.75

10 082.50

10 082.50

0.00

0.00 6285

TOTAL CONT 628

484 799.42

484 799.42

31 928.29

31 928.29

516 727.71

516 727.71

0.00

0.00

635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

340 407.79

340 407.79

30 716.21

30 716.21

371 124.00

371 124.00

0.00

0.00 635

6351

Cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea

8 716 840.82

8 716 840.82

792 948.81

792 948.81

9 509 789.63

9 509 789.63

0.00

0.00 6351

6352

Cheltuieli tva subvenție

5 490 589.29

5 490 589.29

1 599 174.77

1 599 174.77

7 089 764.06

7 089 764.06

0.00

0.00 6352

6353

Cheltuieli cu redeventa-ridicari auto

43 520.65

43 520.65

10 281.93

10 281.93

53 802.58

53 802.58

0.00

0.00 6353

TOTAL CONT 635

14 591 358.55

14 591 358.55

2 433 121.72

2 433 121.72

17 024 480.27

17 024 480.27

0.00

0.00

641

Cheltuieli cu salariile personalului

25 349 907.00

25 349 907.00

2 789 774.00

2 789 774.00

28 139 681.00

28 139 681.00

0.00

0.00 641

6422

Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor

1 764 268.62

1 764 268.62

181 545.00

181 545.00

1 945 813.62

1 945 813.62

0.00

0.00 6422

6451

Contribuția unitatii la asigurările sociale

- 857.00

- 857.00

92.00

92.00

- 765.00

- 765.00

0.00

0.00 6451

6453

Contribuția unitatii pentru asigurările sociale de

- 344.00

- 344.00

37.00

37.00

- 307.00

- 307.00

0.00

0.00 6453

6457

Cheltuieli privind contribuția unitatii la fondul de

628 557.00

628 557.00

58 531.00

58 531.00

687 088.00

687 088.00

0.00

0.00 6457

6458

Alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala 587 358.00

587 358.00

119 105.00

119 105.00

706 463.00

706 463.00

0.00

0.00 6458

64588

Alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala 151 167.00

151 167.00

17 960.00

17 960.00

169 127.00

169 127.00

0.00

0.00 64588

TOTAL CONT 6458

738 525.00

738 525.00

137 065.00

137 065.00

875 590.00

875 590.00

0.00

0.00

TOTAL CONT 645

1 365 881.00

1 365 881.00

195 725.00

195 725.00

1 561 606.00

1 561 606.00

0.00

0.00

646

CONTRIBUȚIA ASIGURATORIE DE MUNCA

573 775.00

573 775.00

63 174.00

63 1 74.00

636 949.00

636 949.00

0.00

0.00 646

654

Pierderi din creanțe si debitori diverși

168 835.90

168 835.90

0.00

0.00

168 835.90

168 835.90

0.00

0.00 654

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:

658

Alte cheltuieli de exploatare

8 768.56

8 768.56

1 162.80

1 162.80

..36

9 931.36

0.00

0.00 658

6581

Despăgubiri, amenzi si penalitati

935 771.94

935 771.94

129 969.26

129 969.26

1 065 741.20

1 065 741.20

0.00

0.00 6581

6588

Alte cheltuieli de exploatare

5 938.76

5 938.76

221.80

221.80

6 160.56

6 160.56

0.00

0.00 6588

TOTAL CONT 658

950 479.26

950 479.26

131 353.86

131 353.86

1 081 833.12

1 081 833.12

0.00

0.00

665

Cheltuieli din diferente de curs valutar

98.26

98.26

0.00

0.00

98.26

98.26

0.00

0.00 665

666

Cheltuieli privind dobânzile

42 641.98

42 641.98

11 154.97

11 154.97

53 796.95

53 796.95

0.00

0.00 666

6811

Cheltuieli de exploatare privind amortizară

1 684 999.76

1 684 999.76

136 541.70

136 541.70

1 821 541.46

1 821 541.46

0.00

0.00 6811

6314 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru         0.00

0.00

19 143.55

19 143.55

19 143.55

19 143.55

0.00

0.00 6814

TOTAL CONT 681

1 684 999.76

1 684 999.76

155 685.25

155 685.25

1 840 685.01

1 840 685.01

0.00

0.00

691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

0.00

0.00

595 154.00

595 154.00

595 154.00

595 154.00

0.00

0.00 691

TOTAL CLASA 6

60 091 433.22

60 091 433.22

7 884 086.17

7 884 086.17

67 975 519.39

67 975 519.39

0.00

0.00

704.10

Venituri din curse speciale

2 772 698.37

2 772 698.37

411 755.84

411 755.84

3 184 454.21

3 184 454.21

0.00

0.00 704.10

7041

Venituri din vinz abonamente S1

6 544 525.72

6 544 525.72

444 799.32

444 799.32

6 989 325.04

6 989 325.04

0.00

0.00 7041

70419

Venituri din vanzare abon.S2

1 902 045.91

1 902 045.91

227 293.28

227 293.28

2 129 339.19

2 129 339.19

0.00

0.00 70419

TOTAL CONT 7041

8 446 571.63

8 446 571.63

672 092.60

672 092.60

9 118 664.23

9 118 664.23

0.00

0.00

7042

Venituri din vinzari bilete S1

7 200 723.52

7 200 723.52

630 920.49

630 920.49

7 831 644.01

7 831 644.01

0.00

0.00 7042

70423

Venituri din bilete control

95 016.49

95 016.49

5 647.04

5 647.04

100 663.53

100 663.53

0.00

0.00 70423

70429

Venituri din vanzare bilete S2

1 563 126.13

1 563 126.13

143 893.47

143 893.47

1 707 019.60

1 707 019.60

0.00

0.00 70429

TOTAL CONT 7042

8 858 866.14

8 858 866.14

780 461.00

780 461.00

9 639 327.14

9 639 327.14

0.00

0.00

TOTAL CONT 704

20 078 136.14

20 078 136.14

1 864 309.44

1 864 309.44

21 942 445.58

21 942 445.58

0.00

0.00

706

Venituri din redevente, locații de gestiune si chiri

186 417.46

186 417.46

15 629.01

15 629.01

202 046.47

202 046.47

0.00

0.00 706

7081

Venituri din activitati diverse - Publicitate

465 926.60

465 926.60

39 153.37

39 153.37

505 079.97

505 079.97

0.00

0.00 7081

7082

Venituri din activitati diverse - ITP

14 134.49

14 134.49

1 004.19

1 004.19

15 138.68

15 138.68

0.00

0.00 7082

7083

Venituri din activitati diverse - Tractari

2 536.94

2 536.94

252.09

252.09

2 789.03

2 789.03

0.00

0.00 7083

7084

Venituri din activitati diverse - Utilitati+Devize

107 979.56

107 979.56

10 871.95

10 871.95

118851.51

118 851.51

0.00

0.00 7084

7086

Venituri din activitati diverse-Ridicari Auto

929 772.90

929 772.90

37 747.87

37 747.87

967 520.77

967 520.77

0.00

0.00 7086

70861

Venituri din ridicări -casa mobila 1

58 991.40

58 991.40

2 394.95

2 394.95

61 386.35

61 386.35

0.00

0.00 70861

70862

Venituri din ridicări- casa mobila 2

45 631.78

45 631.78

1 512.60

1 512.60

47 144.38

47 144.38

0.00

0.00 70862

TOTAL CONT 7086

1 034 396.08

1 034 396.08

41 655.42

41 655.42

1 076 051.50

1 076 051.50

0.00

0.00

TOTAL CONT 708

1 624 973.67

1 624 973.67

92 937.02

92 937.02

1 717 910.69

1 717 910.69

0.00

0.00

711

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

2 910.92

2 910.92

0.00

0.00

2 910.92

2 910.92

0.00

0.00 711

741

Venituri din compensație cf.contract de delegare

7 595 044.17

7 595 044.17

6 544 244.97

6 544 244.97

14 139 289.14

14 139 289.14

0.00

0.00 741

7411

Venituri din subvenții Primăria Craiova

21 251 777.29

21 251 777.29

1 868 203.78

1 868 203.78

23 119 981.07

23 119 981.07

0.00

0.00 7411

7412

Venituri subvenție -tva

5 490 589.29

5 490 589.29

1 599 174.77

1 599 1 74.77

7 089 764.06

7 089 764.06

0.00

0.00 7412

7418

Venituri din subvenții de exploatare

51 016.80

51 016.80

4 260.50

4 260.50

55 277.30

55 277.30

0.00

0.00 7418

TOTAL CONT 741

34 388 427.55

34 388 427.55

10 015 884.02

10 015 884.02

44 404 311.57

44 404 311.57

0.00

0.00

758

Alte venituri din exploatare

595 221.55

595 221.55

8 455.95

8 455.95

603 677.50

603 677.50

0.00

0.00 758

7581

Alte venituri din exploatare-recuperari piese si

2 054.50

2 054.50

137.52

137.52

2 192.02

2192.02

0.00

0.00 7581

7584

Venituri din subvenții pentru investitii

1 144 569.75

1 144 569.75

90 728.37

90 728.37

1 235 298.12

1 235 298.12

0.00

0.00 7584

7588

Alte venituri din exploatare

34 944.28

34 944.28

2 594.80

2 594.80

37 539.08

37 539.08

0.00

0.00 7588

TOTAL CONT 758

1 776 790.08

1 776 790.08

101 916.64

101 916.64

1 878 706.72

1 878 706.72

0.00

0.00

765

Venituri din diferente de curs valutar

2.66

2.66

0.00

0.00

2.66

2.66

0.00

0.00 765

766

Venituri din dobânzi

171.86

171.86

0.18

0.18

172.04

172.04

0.00

0.00 766

Editat de OmniData

Craiova (c) 2006

Pagina; 6din 7

7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor 239 477.08

239 477.08

0.00

0.00

23.     .08

239 477.08

0.00

0.00 7814

TOTAL CLASA 7

58 297 307.42

58 297 307.42

12 090 676.31

12 090 676.31

70 387 983.73

70 387 983.73

0.00

0.00

TOTAL:

751 323 462.58

751 323 462.58

71 706 231.22

71 706 231.22

823 029 693.80

823 029 693.80

71 027 768.71

71 027 768.71

5 din 7


CONDUCĂTORUL UNITATII,

MANDA MARIAN SORINSEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

PĂUN JEANAÎNTOCMIT,

CICĂ MARIANA
Editat de OmniData - Craiova (c) 2006


Pagina:     7din 7