Hotărârea nr. 186/2020

HCL 186 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                       

  HOTĂRÂREA NR.186

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova  S.R.L., pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.79526/2020, raportul nr.80858/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.82015/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

           În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 şi art.10 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2020.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA
la Hotărârea nr. 186/25.06.2020
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT AL SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL PE ANUL 2020
mii lei
INDICATORINr. rd.Aprobat an curent 2020 prin HCL 45/2020Buget rectificat an curent 2020% Estimări an 2021Estimări an 2022%
9=7/510=8/7
0123456=5/478910
I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)11114811148100.001170512263105.00104.76
1"Venituri totale din exploatare, din care:"21114511145100.001170212260105.00104.76
a)"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare"300
b)"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"400
2Venituri financiare533100.0033100.00100.00
3Venituri extraordinare600
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)71014010140100.001064711154105.00104.76
1"Cheltuieli de exploatare, din care:"81014010140100.001064711154105.00104.76
A.cheltuieli cu bunuri si servicii92109209999.5322042309105.00104.76
B."cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate"1014621462100.0015351608105.00104.76
C."cheltuieli cu personalul, din care:"1164036403100.0067237043105.00104.76
C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)1260756075100.0063796683105.00104.76
C1ch. cu salariile 1354865486100.0057606035105.00104.76
C2bonusuri14589589100.00618648105.00104.76
C3"alte cheltuieli cu personalul, din care:"1500
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal1600
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete"17200200100.00210220105.00104.76
C5Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator18128128100.00134141105.00104.76
D.Alte cheltuieli de exploatare19166176106.02185194105.00104.76
2Cheltuieli financiare20000.00000.000.00
3Cheltuieli extraordinare21000.00000.000.00
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)2210081008100.0010581109105.00104.76
IVIMPOZIT PE PROFIT23161161100.00169177105.00104.76
V"PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:"24846846100.00888931105.00104.76
1Rezerve legale2500
2Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege2600
3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi270000
4"Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur"2800
5Alte repartizări prevăzute de lege2900
6"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29"30846846100.00888931105.00104.76
7"Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă "3100
8"Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: "32423423100.00444465105.00104.76
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 3300
b) - dividende cuvenite bugetului local33a402402100.00422442105.00104.76
c) - dividende cuvenite altor acţionari342121100.002223105.00104.76
9Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare35423423100.00444465105.00104.76
VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE36
VII"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care"37
a) cheltuieli materiale38
b)cheltuieli cu salariile39
c)cheltuieli privind prestarile de servicii40
d)cheltuieli cu reclama si publicitate41
e)alte cheltuieli42
VIII"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"4316581658100.0060464536.43106.79
1Alocaţii de la buget44
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori45
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII461658165860464536.43106.79
XDATE DE FUNDAMENTARE47
1Nr. de personal prognozat la finele anului48116116100.00116116100.00100.00
2Nr.mediu de salariaţi total49115115100.00115115100.00100.00
3Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * 504402.174402.1783.334622.284842.39105.00104.76
4"Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **"514402.174402.1787.144622.284842.39105.00104.76
5Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)5296.9196.91100.00101.76106.61105.00104.77
6Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)5396.9196.91100.00101.76106.61105.00104.77
7Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)54
8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x100055909.58909.58100.00909.61909.56100.0099.99
9Plăţi restante5631.0031.0031.00000.000.00
10Creanţe restante5756.0056.0056.005656100.00100.00
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
ADRIAN COSMAN