Hotărârea nr. 185/2020

HCL 185 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                                       

    HOTĂRÂREA NR.185

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.79492/2020, raportul nr.81758/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.82020/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2020 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

           În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 şi art.10 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

                În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2020.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Zorilă Dan şi R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

ANEXA
la Hotărârea nr.185 /25.06.2020
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
la R.A.T SRL pe anul 2020
mii lei
INDICATORINr. rd.Aprobat an 2020Propuneri%Estimări an 2021Estimări an 2022%
rectificare an 20209=7/510=8/7
0123456=5/478910
I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)17537975379100 76887 79193 102103
1"Venituri totale din exploatare, din care:"27537975379100 76887 79193 102103
a)"subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare"34107941079100 41901 43158 102103
b)"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"4000 0 0 00
2Venituri financiare5000 0 0 00
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)67236972369100 7381776031 102.0008567102.9994066
1"Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:"77224972249100 7369575905 102.0014118102.9988466
A.cheltuieli cu bunuri si servicii81487114871100 15168 15623 102103
B."cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate"91313613136100 13399 13801 102103
C."cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:"103821438214100 3897940148 102.0018841103
C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)113645536455100 3718538301 102.0024688103
C1ch. cu salariile123339933399100 34067 35089 102103
C2bonusuri1330563056100 3117 3211 102103
C3"alte cheltuieli cu personalul, din care:"14000 0 0 00
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal15000 0 0 00
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete"16200200100 204 210 102103
C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1715591559100 1590 1638 102103
D.alte cheltuieli de exploatare1860286028100 6149 6333 102103
2Cheltuieli financiare19120120100 122 126 102103
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)2030103010100 3070 3162 101.979402103
IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT21482482100 492 506 102103
2IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT22000 0 0 00
3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT23000 0 0 00
4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI24000 0 0 00
5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS25000 0 0 00
V"PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:"2625282528100 2578 2656 101.9754747103
1Rezerve legale27000 0 0 00
2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege28000 0 0 00
3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți29000 0 0 00
4"Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi"30000 0 0 00
5Alte repartizări prevăzute de lege31000 0 0 00
6"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)"3225282528100 2578 2656 101.9754747103
7"Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință"33000 0 0 00
8"Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:"34000 0 0 00
a)- dividende cuvenite bugetului de stat35000 0 0 00
b)- dividende cuvenite bugetului local36000 0 0 00
c)- dividende cuvenite altor acționari37000 0 0 00
9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare38000 0 0 00
VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE39000 0 0 00
VII"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care"40000 0 0 00
a)cheltuieli materiale41000 0 0 00
b)cheltuieli cu salariile42000 0 0 00
c)cheltuieli privind prestarile de servicii43000 0 0 00
d)cheltuieli cu reclama si publicitate44000 0 0 00
e)alte cheltuieli45000 0 0 00
VIII"SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:"462715527155100 27698 28529 101.9996317103.0002166
1Alocații de la buget47000 0 0 00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori48000 0 0 00
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII492715527155100 27698 28529 101.9996317103.0002166
XDATE DE FUNDAMENTARE000 0 0 00
1Nr. de personal prognozat la finele anului50785785100 801 825 102103
2Nr. mediu de salariați total51757757100 772 795 101.9815059102.9792746
3Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)523985 3985 100 4064 4186 101.9824341103.0019685
4"Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)"53000 0 0 00
5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54100 100 100 102 105 102103
6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat550 0 0 0 0 00
7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)560 0 0 0 0 00
8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)5796 96 100 98 101 102.0760547103.0612245
9Plăți restante5834803480100 3370 3270 97 97
10Creanțe restante595252100 51 50 98 98
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN COSMAN