Hotărârea nr. 183/2020

HCL 183 RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                         

 

 

           HOTĂRÂREA NR.183

privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.79364/2020, rapoartele nr.83586/2020 și nr.88836/2020 ale Direcţiei Economico-Financiară şi rapoartele de avizare nr.83801/2020 și nr.88932/2020 ale Direcţiei Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.204/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.208/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;     

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

a)     total venituri – 1.075.800,00 mii lei;

b)     total cheltuieli – 1.085.169,00 mii lei,

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Adrian COSMAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

ANEXA
La Hotărârea nr.183/25.06.2020
BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
PE ANUL 2020 ŞI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023
- mii lei -
DenumireCod rândBugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții din bugetul localBugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe si interneBugetul fondurilor externe nerambursabileTotalTransferuri între bugete**) (se scad)Total buget general
intre
bugete
(se scad)
A01233456=1+2+3+4+578=6-7
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01
Buget 2020"672,033.00""475,269.00"0.000.00"28,131.00"0.00"1,175,433.00""-99,633.00""1,075,800.00"
Estimari 2021"559,136.00""489,901.00"0.000.00"22,517.00"89.00"1,071,643.00""-106,272.00""965,371.00"
Estimari 2022"521,677.00""501,700.00"0.000.000.000.00"1,023,377.00""-106,242.00""917,135.00"
Estimari 2023"522,212.00""513,408.00"0.000.000.000.00"1,035,620.00""-106,242.00""929,378.00"
Venituri curente (rd.03+17) 02
Buget 2020"542,906.00""259,780.00"0.000.000.000.00"802,686.00"0.00"802,686.00"
Estimari 2021"481,529.00""266,876.00"0.000.000.0089.00"748,494.00"0.00"748,494.00"
Estimari 2022"487,257.00""274,816.00"0.000.000.000.00"762,073.00"0.00"762,073.00"
Estimari 2023"499,528.00""282,511.00"0.000.000.000.00"782,039.00"0.00"782,039.00"
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03
Buget 2020"502,448.00"0.000.000.000.000.00"502,448.00"0.00"502,448.00"
Estimari 2021"433,099.00"0.000.000.000.000.00"433,099.00"0.00"433,099.00"
Estimari 2022"436,406.00"0.000.000.000.000.00"436,406.00"0.00"436,406.00"
Estimari 2023"446,235.00"0.000.000.000.000.00"446,235.00"0.00"446,235.00"
"Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:"040.000.00
Buget 2020"3,645.00""3,645.00""3,645.00"
Estimari 2021"4,095.00""4,095.00""4,095.00"
Estimari 2022"4,300.00""4,300.00""4,300.00"
Estimari 2023"4,506.00""4,506.00""4,506.00"
Impozit pe profit 050.000.00
Buget 2020"3,645.00""3,645.00""3,645.00"
Estimari 2021"4,095.00""4,095.00""4,095.00"
Estimari 2022"4,300.00""4,300.00""4,300.00"
Estimari 2023"4,506.00""4,506.00""4,506.00"
"Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:"06
Buget 2020"316,164.00"0.000.000.000.000.00"316,164.00"0.00"316,164.00"
Estimari 2021"221,191.00"0.000.000.000.000.00"221,191.00"0.00"221,191.00"
Estimari 2022"222,473.00"0.000.000.000.000.00"222,473.00"0.00"222,473.00"
Estimari 2023"224,712.00"0.000.000.000.000.00"224,712.00"0.00"224,712.00"
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)07
Buget 2020379.00379.00379.00
Estimari 2021693.00693.00693.00
Estimari 2022728.00728.00728.00
Estimari 2023763.00763.00763.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08
Buget 2020"315,785.00""315,785.00""315,785.00"
Estimari 2021"220,498.00""220,498.00""220,498.00"
Estimari 2022"221,745.00""221,745.00""221,745.00"
Estimari 2023"223,949.00""223,949.00""223,949.00"
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital"09
Buget 20200.000.00
Estimari 20210.000.00
Estimari 20220.000.00
Estimari 20230.000.00
Impozite şi taxe pe proprietate10
Buget 2020"107,000.00""107,000.00""107,000.00"
Estimari 2021"107,748.00""107,748.00""107,748.00"
Estimari 2022"113,134.00""113,134.00""113,134.00"
Estimari 2023"118,567.00""118,567.00""118,567.00"
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11
Buget 2020"75,639.00"0.000.000.000.000.00"75,639.00"0.00"75,639.00"
Estimari 2021"100,065.00"0.000.000.000.000.00"100,065.00"0.00"100,065.00"
Estimari 2022"96,499.00"0.000.000.000.000.00"96,499.00"0.00"96,499.00"
Estimari 2023"98,450.00"0.000.000.000.000.00"98,450.00"0.00"98,450.00"
Sume defalcate din TVA12
Buget 2020"46,242.00""46,242.00""46,242.00"
Estimari 2021"69,685.00""69,685.00""69,685.00"
Estimari 2022"64,612.00""64,612.00""64,612.00"
Estimari 2023"65,020.00""65,020.00""65,020.00"
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii13
Buget 20200.000.00
Estimari 20210.000.00
Estimari 20220.000.00
Estimari 20230.000.00
Taxe pe servicii specifice14
Buget 2020348.00348.00348.00
Estimari 2021415.00415.00415.00
Estimari 2022435.00435.00435.00
Estimari 2023456.00456.00456.00
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati"15
Buget 2020"29,049.00""29,049.00""29,049.00"
Estimari 2021"29,965.00""29,965.00""29,965.00"
Estimari 2022"31,452.00""31,452.00""31,452.00"
Estimari 2023"32,974.00""32,974.00""32,974.00"
Alte impozite si taxe fiscale16
Buget 20200.000.00
Estimari 20210.000.00
Estimari 20220.000.00
Estimari 20230.000.00
Venituri nefiscale 17
Buget 2020"40,458.00""259,780.00""300,238.00""300,238.00"
Estimari 2021"48,430.00""266,876.00"89.00"315,395.00""315,395.00"
Estimari 2022"50,851.00""274,816.00""325,667.00""325,667.00"
Estimari 2023"53,293.00""282,511.00""335,804.00""335,804.00"
Venituri din capital 18
Buget 20200.000.00
Estimari 20210.000.00
Estimari 20220.000.00
Estimari 20230.000.00
Operatiuni financiare19
Buget 2020"28,131.00""28,131.00""28,131.00"
Estimari 2021"22,517.00""22,517.00""22,517.00"
Estimari 20220.000.00
Estimari 20230.000.00
Subvenţii (rd.21+22)20
Buget 2020"50,143.00""215,227.00"0.000.000.000.00"265,370.00""-99,633.00""165,737.00"
Estimari 2021"76,545.00""223,025.00"0.000.000.000.00"299,570.00""-106,272.00""193,298.00"
Estimari 2022"34,012.00""226,884.00"0.000.000.000.00"260,896.00""-106,242.00""154,654.00"
Estimari 2023"22,665.00""230,897.00"0.000.000.000.00"253,562.00""-106,242.00""147,320.00"
Subvenţii de la bugetul de stat21
Buget 2020"49,983.00""49,983.00""49,983.00"
Estimari 2021"76,545.00""76,545.00""76,545.00"
Estimari 2022"34,012.00""34,012.00""34,012.00"
Estimari 2023"22,665.00""22,665.00""22,665.00"
Subvenţii de la alte administratii22
Buget 2020160.00"215,227.00""215,387.00""-99,633.00""115,754.00"
Estimari 2021"223,025.00""223,025.00""-106,272.00""116,753.00"
Estimari 2022"226,884.00""226,884.00""-106,242.00""120,642.00"
Estimari 2023"230,897.00""230,897.00""-106,242.00""124,655.00"
Donatii din strainatate
Buget 20200.000.00
Estimari 2021
Estimari 2022
Estimari 2023
Sume primite de la UE în contul platilor efectuate23
Buget 2020"78,984.00"262.00"79,246.00""79,246.00"
Estimari 2021"1,062.00""1,062.00""1,062.00"
Estimari 2022408.00408.00408.00
Estimari 202319.0019.0019.00
CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41) 24
Buget 2020"672,244.00""484,102.00"0.000.00"28,131.00"325.00"1,184,802.00""-99,633.00""1,085,169.00"
Estimari 2021"559,136.00""489,901.00"0.000.00"22,517.00"89.00"1,071,643.00""-106,272.00""965,371.00"
Estimari 2022"521,677.00""501,700.00"0.000.000.000.00"1,023,377.00""-106,242.00""917,135.00"
Estimari 2023"522,212.00""513,408.00"0.000.000.000.00"1,035,620.00""-106,242.00""929,378.00"
Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35) 25
Buget 2020"570,063.00""476,905.00"0.000.000.00325.00"1,047,293.00""-99,633.00""947,660.00"
Estimari 2021"467,244.00""481,682.00"0.000.000.0089.00"949,015.00""-106,272.00""842,743.00"
Estimari 2022"419,146.00""493,455.00"0.000.000.000.00"912,601.00""-106,242.00""806,359.00"
Estimari 2023"446,083.00""505,127.00"0.000.000.000.00"951,210.00""-106,242.00""844,968.00"
Cheltuieli de personal 26
Buget 2020"108,445.00""360,309.00""468,754.00""468,754.00"
Estimari 2021"105,350.00""363,049.00""468,399.00""468,399.00"
Estimari 2022"107,325.00""371,165.00""478,490.00""478,490.00"
Estimari 2023"106,881.00""379,418.00""486,299.00""486,299.00"
Bunuri si servicii 27
Buget 2020"154,706.00""113,933.00""268,639.00""268,639.00"
Estimari 2021"107,685.00""116,139.00""223,824.00""223,824.00"
Estimari 2022"110,183.00""119,657.00""229,840.00""229,840.00"
Estimari 2023"132,636.00""122,873.00""255,509.00""255,509.00"
Dobanzi28
Buget 2020"5,909.00""5,909.00""5,909.00"
Estimari 2021"6,890.00""6,890.00""6,890.00"
Estimari 2022"6,045.00""6,045.00""6,045.00"
Estimari 2023"5,093.00""5,093.00""5,093.00"
Subventii 290.000.00
Buget 2020"38,645.00""38,645.00""38,645.00"
Estimari 2021"24,647.00""24,647.00""24,647.00"
Estimari 2022"21,060.00""21,060.00""21,060.00"
Estimari 2023"33,251.00""33,251.00""33,251.00"
Fonduri de rezerva30
Buget 202050.0050.0050.00
Estimari 202150.0050.0050.00
Estimari 202250.0050.0050.00
Estimari 202350.0050.0050.00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31
Buget 2020"99,633.00""99,633.00""-99,633.00"0.00
Estimari 2021"106,272.00""106,272.00""-106,272.00"0.00
Estimari 2022"106,242.00""106,242.00""-106,242.00"0.00
Estimari 2023"106,242.00""106,242.00""-106,242.00"0.00
Alte transferuri32
Buget 2020"10,362.00"325.00"10,687.00""10,687.00"
Estimari 2021"10,617.00"89.00"10,706.00""10,706.00"
Estimari 2022"10,617.00""10,617.00""10,617.00"
Estimari 2023"10,617.00""10,617.00""10,617.00"
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare33
Buget 2020"128,307.00"170.00"128,477.00""128,477.00"
Estimari 2021"81,579.00""81,579.00""81,579.00"
Estimari 2022"33,457.00""33,457.00""33,457.00"
Estimari 2023"27,134.00""27,134.00""27,134.00"
Asistenta sociala34
Buget 2020"17,789.00""17,789.00""17,789.00"
Estimari 2021"18,993.00""18,993.00""18,993.00"
Estimari 2022"18,993.00""18,993.00""18,993.00"
Estimari 2023"18,993.00""18,993.00""18,993.00"
Alte cheltuieli35
Buget 2020"6,217.00""2,493.00""8,710.00""8,710.00"
Estimari 2021"5,161.00""2,494.00""7,655.00""7,655.00"
Estimari 2022"5,174.00""2,633.00""7,807.00""7,807.00"
Estimari 2023"5,186.00""2,836.00""8,022.00""8,022.00"
Cheltuieli de capital 36
Buget 2020"85,798.00""7,254.00""28,131.00""121,183.00""121,183.00"
Estimari 2021"76,926.00""8,219.00""22,517.00""107,662.00""107,662.00"
Estimari 2022"81,773.00""8,245.00""90,018.00""90,018.00"
Estimari 2023"55,371.00""8,281.00""63,652.00""63,652.00"
Operatiuni financiare (rd.38+39)37
Buget 2020"16,563.00"0.000.000.000.000.00"16,563.00"0.00"16,563.00"
Estimari 2021"14,966.00"0.000.000.000.000.00"14,966.00"0.00"14,966.00"
Estimari 2022"20,758.00"0.000.000.000.000.00"20,758.00"0.00"20,758.00"
Estimari 2023"20,758.00"0.000.000.000.000.00"20,758.00"0.00"20,758.00"
Imprumuturi acordate 38
Buget 20200.000.00
Estimari 20210.000.00
Estimari 20220.000.00
Estimari 20230.000.00
Rambursari de credite externe si interne39
Buget 2020"16,563.00""16,563.00""16,563.00"
Estimari 2021"14,966.00""14,966.00""14,966.00"
Estimari 2022"20,758.00""20,758.00""20,758.00"
Estimari 2023"20,758.00""20,758.00""20,758.00"
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent40
Buget 2020-180.00-57.00-237.00-237.00
Estimari 20210.000.00
Estimari 20220.000.00
Estimari 20230.000.00
Rezerve41
Buget 20200.000.00
Estimari 20210.000.00
Estimari 20220.000.00
Estimari 20230.000.00
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1) (rd.01-rd.23) 42
Buget 2020-211.00"-8,833.00"0.000.000.00-325.00"-9,369.00"0.00"-9,369.00"
Estimari 20210.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Estimari 20220.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Estimari 20230.000.000.000.000.000.000.000.000.00
PE CAPITOLE:420.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Autoritati publice si actiuni externe 430.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare44
Sectiunea de dezvoltare45
Alte servicii publice generale 460.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare47
Sectiunea de dezvoltare48
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 490.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare50
Sectiunea de dezvoltare51
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 520.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare530.000.000.00
Sectiunea de dezvoltare540.000.000.00
Aparare 550.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare560.000.000.00
Sectiunea de dezvoltare570.000.000.00
Ordine publica si siguranta nationala 580.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare59
Sectiunea de dezvoltare60
Invatamant 610.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare62
Sectiunea de dezvoltare63
Sanatate 640.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare65
Sectiunea de dezvoltare66
"Cultura, recreere si religie "670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare68
Sectiunea de dezvoltare69
Asigurari si asistenta sociala 700.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare71
Sectiunea de dezvoltare72
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica "730.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare74
Sectiunea de dezvoltare75
Protectia mediului760.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare77
Sectiunea de dezvoltare78
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca "790.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare80
Sectiunea de dezvoltare81
Combustibili si energie 820.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare83
Sectiunea de dezvoltare84
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare "850.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare86
Sectiunea de dezvoltare87
Transporturi 880.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare89
Sectiunea de dezvoltare90
Alte actiuni economice 910.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sectiunea de functionare92
Sectiunea de dezvoltare93
" Ordonator principal de credite delegat, ""Pt. Director executiv,""Vizat,"
Lucia ȘtefanDaniela MilitaruControl financiar preventiv
"Preşedinte de şedinţă,"
Adrian Cosman