Hotărârea nr. 182/2020

HCL 182 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                                                                     

                                             HOTĂRÂREA NR.182

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.79475/2020, raportul nr.83357/2020 al Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.83495/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020 şi avizele nr.204/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

    În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.32/2020;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)    total venituri-11.590,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare);

b)    total cheltuieli-11.590,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare),

conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.38/2020.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Adrian COSMAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

25‑Iunie‑2020

(mii lei)

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

APROBAT: BUGET RECTIFICAT 25 IUNIE 2020

ANEXĂ

La Hotărârea nr.182/25.06.2020

 

Denumire

Cod

Buget rectificat

 

Diferente

+/‑

Buget aprobat

2020

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

 248,00

 0,00

 248,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

 248,00

 0,00

 248,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 238,00

 0,00

 238,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

 150,00

 0,00

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Alte venituri

361050

 150,00

 0,00

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

 88,00

 0,00

 88,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Donatii si sponsorizari

371001

 88,00

 0,00

 88,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

 11.342,00

 146,00

 11.196,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

 11.342,00

 146,00

 11.196,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

4210

 342,00

 146,00

 196,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Sume alocate ptr.indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva

421081

 342,00

 146,00

 196,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

 11.000,00

 0,00

 11.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Subventii pentru institutii publice

431009

 11.000,00

 0,00

 11.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 1.897,00

 0,00

 1.897,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 1 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

 

Diferente

+/‑

Buget aprobat

2020

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 1.817,00

 0,00

 1.817,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 1.507,00

 0,00

 1.507,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 205,00

 0,00

 205,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

 105,00

 0,00

 105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 38,00

 0,00

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

10.100206

 38,00

 0,00

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 9.693,00

 146,00

 9.547,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 9.567,00

 146,00

 9.421,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 4,00

 0,00

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 7,00

 0,00

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 120,00

 0,00

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

 9.302,00

 146,00

 9.156,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

 93,00

 0,00

 93,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

10.2002

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

10.2013

 8,00

 0,00

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protectia muncii

10.2014

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6710

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

 1.897,00

 0,00

 1.897,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

 1.817,00

 0,00

 1.817,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6710.100101

 1.507,00

 0,00

 1.507,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6710.100105

 205,00

 0,00

 205,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

6710.100117

 105,00

 0,00

 105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

 38,00

 0,00

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 2 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

 

Diferente

+/‑

Buget aprobat

2020

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

    Vouchere de vacanta

6710.100206

 38,00

 0,00

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6710.100307

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

 9.693,00

 146,00

 9.547,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

 9.567,00

 146,00

 9.421,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6710.200101

 4,00

 0,00

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6710.200102

 7,00

 0,00

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6710.200103

 120,00

 0,00

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6710.200104

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6710.200105

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6710.200106

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6710.200108

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6710.200109

 9.302,00

 146,00

 9.156,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6710.200130

 93,00

 0,00

 93,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

6710.2002

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6710.2005

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6710.200530

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

6710.2013

 8,00

 0,00

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protectia muncii

6710.2014

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Din total capitol 67:

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Servicii recreative si sportive

671005

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

  Sport

67100501

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

EXCEDENT

9810

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DEFICIT

9910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

 248,00

 0,00

 248,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

 248,00

 0,00

 248,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 3 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

 

Diferente

+/‑

Buget aprobat

2020

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 238,00

 0,00

 238,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

 150,00

 0,00

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Alte venituri

361050

 150,00

 0,00

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

 88,00

 0,00

 88,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Donatii si sponsorizari

371001

 88,00

 0,00

 88,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

 11.342,00

 146,00

 11.196,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

 11.342,00

 146,00

 11.196,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43)

4210

 342,00

 146,00

 196,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Sume alocate ptr.indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva

421081

 342,00

 146,00

 196,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

 11.000,00

 0,00

 11.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Subventii pentru institutii publice

431009

 11.000,00

 0,00

 11.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 1.897,00

 0,00

 1.897,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 1.817,00

 0,00

 1.817,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 1.507,00

 0,00

 1.507,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 205,00

 0,00

 205,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

 105,00

 0,00

 105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 38,00

 0,00

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

10.100206

 38,00

 0,00

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 9.693,00

 146,00

 9.547,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 9.567,00

 146,00

 9.421,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 4,00

 0,00

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 7,00

 0,00

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 120,00

 0,00

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 4 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

 

Diferente

+/‑

Buget aprobat

2020

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

 9.302,00

 146,00

 9.156,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

 93,00

 0,00

 93,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

10.2002

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

10.2013

 8,00

 0,00

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protectia muncii

10.2014

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

63.10

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6710

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

 1.897,00

 0,00

 1.897,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

 1.817,00

 0,00

 1.817,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6710.100101

 1.507,00

 0,00

 1.507,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6710.100105

 205,00

 0,00

 205,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

6710.100117

 105,00

 0,00

 105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

 38,00

 0,00

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6710.100206

 38,00

 0,00

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6710.100307

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

 9.693,00

 146,00

 9.547,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

 9.567,00

 146,00

 9.421,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6710.200101

 4,00

 0,00

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6710.200102

 7,00

 0,00

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6710.200103

 120,00

 0,00

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6710.200104

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6710.200105

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6710.200106

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6710.200108

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6710.200109

 9.302,00

 146,00

 9.156,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6710.200130

 93,00

 0,00

 93,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

6710.2002

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6710.2005

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6710.200530

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

6710.2013

 8,00

 0,00

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 5 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

 

Diferente

+/‑

Buget aprobat

2020

Influente

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

    Protectia muncii

6710.2014

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Din total capitol 67:

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Servicii recreative si sportive(cod 67.10.05.01)

671005

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

  Sport

67100501

 11.590,00

 146,00

 11.444,00

 0,00

 146,00

 0,00

 0,00

Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

EXCEDENT

9810

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Excedentul sectiunii de functionare

981096

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DEFICIT

9910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Deficitul sectiunii de functionare

991096

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===  ==============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN COSMAN