Hotărârea nr. 181/2020

HCL 181 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                                                                   
                                    

  HOTĂRÂREA NR.181

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic  de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.79360/2020, raportul nr.80955/2020  întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.81328/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020 şi avizele nr.204/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Ordinului Ministerului Sănătaţii nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 şi art.8 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)     total venituri-133.442,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 130.287,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.155,00 mii lei);

b)    total cheltuieli-137.487,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 134.317,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.170,00 mii lei),

conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2020.

 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

25‑Iunie‑2020

(mii lei)

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES"CRAIOVA

 

APROBAT: BUGET RECTIFICAT 25 IUNIE 2020

ANEXA

La Hotărârea nr. 181/25.06.2020

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

 133.442,00

 47,00

 133.395,00

 134.079,00

 136.361,00

 138.178,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

 69.150,00

 42,00

 69.108,00

 70.228,00

 72.010,00

 73.327,00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

 69.150,00

 42,00

 69.108,00

 70.228,00

 72.010,00

 73.327,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 69.150,00

 42,00

 69.108,00

 70.228,00

 72.010,00

 73.327,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 69.108,00

 0,00

 69.108,00

 70.228,00

 72.010,00

 73.327,00

Venituri din prestari de servicii

331008

 400,00

 0,00

 400,00

 500,00

 500,00

 600,00

Venituri din cercetare

331020

 150,00

 0,00

 150,00

 200,00

 200,00

 250,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

 36.065,00

 0,00

 36.065,00

 37.028,00

 38.610,00

 39.477,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

 32.493,00

 0,00

 32.493,00

 32.500,00

 32.700,00

 33.000,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

 42,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Donatii si sponsorizari

371001

 42,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

‑42,00

‑42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

 42,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

 64.137,00

 5,00

 64.132,00

 63.851,00

 64.351,00

 64.851,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

 64.137,00

 5,00

 64.132,00

 63.851,00

 64.351,00

 64.851,00

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

4210

 208,00

 5,00

 203,00

 0,00

 0,00

 0,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

421082

 208,00

 5,00

 203,00

 0,00

 0,00

 0,00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

 63.929,00

 0,00

 63.929,00

 63.851,00

 64.351,00

 64.851,00

Page 1 of 12

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

 1.266,00

 0,00

 1.266,00

 2.786,00

 2.786,00

 2.786,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul  sanatatii

431014

 2.958,00

 0,00

 2.958,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

 58.000,00

 0,00

 58.000,00

 59.000,00

 59.500,00

 60.000,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

431040

 1.705,00

 0,00

 1.705,00

 0,00

 0,00

 0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014‑2020

4810

 155,00

 0,00

 155,00

 0,00

 0,00

 0,00

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014‑2020

481015

 155,00

 0,00

 155,00

 0,00

 0,00

 0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48101501

 155,00

 0,00

 155,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 137.487,00

 47,00

 137.440,00

 134.079,00

 136.361,00

 138.178,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 134.487,00

 5,00

 134.482,00

 132.014,00

 134.296,00

 136.113,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 104.489,00

 5,00

 104.484,00

 103.482,00

 104.933,00

 106.023,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 101.122,00

 5,00

 101.117,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 66.143,00

 0,00

 66.143,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 23.000,00

 0,00

 23.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

10.100106

 5.094,00

 0,00

 5.094,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Fond aferent platii cu ora

10.100111

 1.360,00

 0,00

 1.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.100112

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

 2.100,00

 0,00

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Stimulentul de risc

10.100129

 1.913,00

 5,00

 1.908,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 857,00

 0,00

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

10.100206

 857,00

 0,00

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 2.510,00

 0,00

 2.510,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

 230,00

 0,00

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 2.280,00

 0,00

 2.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 29.178,00

 0,00

 29.178,00

 27.882,00

 28.713,00

 29.390,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 5.080,00

 0,00

 5.080,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 160,00

 0,00

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 160,00

 0,00

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 1.705,00

 0,00

 1.705,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 500,00

 0,00

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 70,00

 0,00

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transport

10.200107

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 2 of 12

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

 180,00

 0,00

 180,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

 650,00

 0,00

 650,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

 1.600,00

 0,00

 1.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

10.2002

 1.266,00

 0,00

 1.266,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

 900,00

 0,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

10.200301

 900,00

 0,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

 21.021,00

 0,00

 21.021,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

10.200401

 16.701,00

 0,00

 16.701,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

10.200402

 1.200,00

 0,00

 1.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reactivi

10.200403

 2.700,00

 0,00

 2.700,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

10.200404

 420,00

 0,00

 420,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

 400,00

 0,00

 400,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

10.200501

 100,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

 100,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

 200,00

 0,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

 70,00

 0,00

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

 70,00

 0,00

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale de laborator

10.2009

 100,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Consultanta si expertiza

10.2012

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

10.2013

 60,00

 0,00

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protectia muncii

10.2014

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

 260,00

 0,00

 260,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

10.203003

 60,00

 0,00

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chirii

10.203004

 150,00

 0,00

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014‑2020

10.58

 170,00

 0,00

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Programe din Fondul Social European (FSE

10.5802

 170,00

 0,00

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Finantarea externa nerambursabila

10.580202

 170,00

 0,00

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

 650,00

 0,00

 650,00

 650,00

 650,00

 700,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

 650,00

 0,00

 650,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

 3.000,00

 42,00

 2.958,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

 3.000,00

 42,00

 2.958,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

Page 3 of 12

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

 3.000,00

 42,00

 2.958,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

 131,00

 0,00

 131,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

 727,00

 0,00

 727,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte active fixe

10.710130

 2.142,00

 42,00

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

 137.487,00

 47,00

 137.440,00

 134.079,00

 136.361,00

 138.178,00

CAP. Sanatate

6610

 137.487,00

 47,00

 137.440,00

 134.079,00

 136.361,00

 138.178,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

 134.487,00

 5,00

 134.482,00

 132.014,00

 134.296,00

 136.113,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

 104.489,00

 5,00

 104.484,00

 103.482,00

 104.933,00

 106.023,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

 101.122,00

 5,00

 101.117,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6610.100101

 66.143,00

 0,00

 66.143,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

 23.000,00

 0,00

 23.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

6610.100106

 5.094,00

 0,00

 5.094,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Fond aferent platii cu ora

6610.100111

 1.360,00

 0,00

 1.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

6610.100112

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

6610.100117

 2.100,00

 0,00

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Stimulentul de risc

6610.100129

 1.913,00

 5,00

 1.908,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

 857,00

 0,00

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6610.100206

 857,00

 0,00

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

 2.510,00

 0,00

 2.510,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

 230,00

 0,00

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

 2.280,00

 0,00

 2.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

 29.178,00

 0,00

 29.178,00

 27.882,00

 28.713,00

 29.390,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

 5.080,00

 0,00

 5.080,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6610.200101

 160,00

 0,00

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6610.200102

 160,00

 0,00

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

 1.705,00

 0,00

 1.705,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6610.200104

 500,00

 0,00

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

 70,00

 0,00

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6610.200106

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transport

6610.200107

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

 180,00

 0,00

 180,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 4 of 12

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

 650,00

 0,00

 650,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

 1.600,00

 0,00

 1.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

6610.2002

 1.266,00

 0,00

 1.266,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

 900,00

 0,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

6610.200301

 900,00

 0,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

 21.021,00

 0,00

 21.021,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

6610.200401

 16.701,00

 0,00

 16.701,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

6610.200402

 1.200,00

 0,00

 1.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reactivi

6610.200403

 2.700,00

 0,00

 2.700,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

6610.200404

 420,00

 0,00

 420,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6610.2005

 400,00

 0,00

 400,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

6610.200501

 100,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

 100,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6610.200530

 200,00

 0,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

 70,00

 0,00

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

 70,00

 0,00

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale de laborator

6610.2009

 100,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Consultanta si expertiza

6610.2012

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

6610.2013

 60,00

 0,00

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protectia muncii

6610.2014

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

 260,00

 0,00

 260,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

6610.203003

 60,00

 0,00

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chirii

6610.203004

 150,00

 0,00

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014‑2020

6610.58

 170,00

 0,00

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Programe din Fondul Social European (FSE

6610.5802

 170,00

 0,00

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Finantarea externa nerambursabila

6610.580202

 170,00

 0,00

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

 650,00

 0,00

 650,00

 650,00

 650,00

 700,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

 650,00

 0,00

 650,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

 3.000,00

 42,00

 2.958,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

 3.000,00

 42,00

 2.958,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

 3.000,00

 42,00

 2.958,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 5 of 12

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

 131,00

 0,00

 131,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

 727,00

 0,00

 727,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte active fixe

6610.710130

 2.142,00

 42,00

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

Din total capitol 66:

 137.487,00

 47,00

 137.440,00

 134.079,00

 136.361,00

 138.178,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

 137.487,00

 47,00

 137.440,00

 134.079,00

 136.361,00

 138.178,00

Spitale generale

66100601

 137.487,00

 47,00

 137.440,00

 134.079,00

 136.361,00

 138.178,00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

‑4.045,00

 0,00

‑4.045,00

 0,00

 0,00

 0,00

EXCEDENT

9810

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DEFICIT

9910

 4.045,00

 0,00

 4.045,00

 0,00

 0,00

 0,00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

 130.287,00

 5,00

 130.282,00

 132.014,00

 134.296,00

 136.113,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

 69.108,00

 0,00

 69.108,00

 70.228,00

 72.010,00

 73.327,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

 69.108,00

 0,00

 69.108,00

 70.228,00

 72.010,00

 73.327,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 69.108,00

 0,00

 69.108,00

 70.228,00

 72.010,00

 73.327,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 69.108,00

 0,00

 69.108,00

 70.228,00

 72.010,00

 73.327,00

Venituri din prestari de servicii

331008

 400,00

 0,00

 400,00

 500,00

 500,00

 600,00

Venituri din cercetare

331020

 150,00

 0,00

 150,00

 200,00

 200,00

 250,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

 36.065,00

 0,00

 36.065,00

 37.028,00

 38.610,00

 39.477,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

 32.493,00

 0,00

 32.493,00

 32.500,00

 32.700,00

 33.000,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Donatii si sponsorizari

371001

 42,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

‑42,00

‑42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

 61.179,00

 5,00

 61.174,00

 61.786,00

 62.286,00

 62.786,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

 61.179,00

 5,00

 61.174,00

 61.786,00

 62.286,00

 62.786,00

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43)

4210

 208,00

 5,00

 203,00

 0,00

 0,00

 0,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

421082

 208,00

 5,00

 203,00

 0,00

 0,00

 0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

 60.971,00

 0,00

 60.971,00

 61.786,00

 62.286,00

 62.786,00

Page 6 of 12

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat