Hotărârea nr. 18/2020

HCL 18 ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII
                    MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                               

      HOTĂRÂREA NR.18

privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

     Având în vedere referatul de aprobare nr.6343/2020, raportul nr.6426/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.6582/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii şi avizele nr.30/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;     

 În conformitate cu prevederile art.2 lit.e şi f, art.10 alin.5 şi 6, art.64 alin.10 şi 11 din Legea nr.196/2018 priviind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 şi Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor;

           În temeiul art.129 alin.14, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis.

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activităţii de administrare a condominiilor.

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatele pentru persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

                    

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

          CONTRASEMNEAZĂ,

          

            SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

           Nicoleta MIULESCU

 

                                                                                                                                  Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2020

 

 

 

 

 

Lista cu persoanele care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 

 

 

 

NR.

CRT.

NUME/PRENUME

1

COTOI IONICA

2

LICĂ EUGENIA GABRIELA

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU