Hotărârea nr. 179/2020

HCL 179 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIULUI  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                                                         

HOTĂRÂREA NR.179

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.79345/2020, raportul nr.80946/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.81473/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii Poliţiei Locale nr.155/2010, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)    total venituri-34.060,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 34.060,00 mii lei);

b)    total cheltuieli-34.060,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 34.060,00 mii lei),

  conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.37/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                  

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

                     

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

25‑Iunie‑2020

(mii lei)

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

APROBAT: BUGET RECTIFICAT 25 IUNIE 2020

ANEXA

 La Hotărârea nr.179/25.06.2020

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

Venituri din prestari de servicii

331008

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

 34.000,00

 0,00

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

 34.000,00

 0,00

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

 34.000,00

 0,00

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

Subventii pentru institutii publice

431009

 34.000,00

 0,00

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 34.117,00

 57,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 33.000,00

 0,00

 33.000,00

 32.403,00

 32.403,00

 32.403,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 28.026,00

 0,00

 28.026,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 23.980,00

 0,00

 23.980,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 3.140,00

 0,00

 3.140,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

10.100106

 800,00

 0,00

 800,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

10.100113

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

 95,00

 0,00

 95,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 4.288,00

 0,00

 4.288,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Norme de hrana

10.100202

 3.838,00

 0,00

 3.838,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 1 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Vouchere de vacanta

10.100206

 450,00

 0,00

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 686,00

 0,00

 686,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 686,00

 0,00

 686,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 1.117,00

 57,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 663,00

 54,00

 609,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 160,00

 20,00

 140,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 181,00

 0,00

 181,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

 92,00

 0,00

 92,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

 97,00

 32,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

 98,00

 2,00

 96,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

10.2002

 65,00

 0,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

 288,00

 3,00

 285,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

10.200501

 207,00

 0,00

 207,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

 81,00

 3,00

 78,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

10.2013

 26,00

 0,00

 26,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

10.2015

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

 32,00

 0,00

 32,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

 34,00

 0,00

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

10.203003

 34,00

 0,00

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

‑57,00

‑57,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

‑57,00

‑57,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

‑57,00

‑57,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

CAP. Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.10.03+61.10.50)

6110

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

 34.117,00

 57,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

Page 2 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

 33.000,00

 0,00

 33.000,00

 32.403,00

 32.403,00

 32.403,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

 28.026,00

 0,00

 28.026,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6110.100101

 23.980,00

 0,00

 23.980,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6110.100105

 3.140,00

 0,00

 3.140,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

6110.100106

 800,00

 0,00

 800,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

6110.100113

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

6110.100130

 95,00

 0,00

 95,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

 4.288,00

 0,00

 4.288,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Norme de hrana

6110.100202

 3.838,00

 0,00

 3.838,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6110.100206

 450,00

 0,00

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

 686,00

 0,00

 686,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6110.100307

 686,00

 0,00

 686,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

 1.117,00

 57,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

 663,00

 54,00

 609,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6110.200101

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6110.200102

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6110.200103

 160,00

 20,00

 140,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6110.200104

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6110.200105

 181,00

 0,00

 181,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6110.200106

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6110.200108

 92,00

 0,00

 92,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6110.200109

 97,00

 32,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6110.200130

 98,00

 2,00

 96,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

6110.2002

 65,00

 0,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6110.2005

 288,00

 3,00

 285,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

6110.200501

 207,00

 0,00

 207,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6110.200530

 81,00

 3,00

 78,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6110.2006

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6110.200601

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

6110.2013

 26,00

 0,00

 26,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

6110.2015

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6110.2025

 32,00

 0,00

 32,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6110.2030

 34,00

 0,00

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 3 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Prime de asigurare non‑viata

6110.203003

 34,00

 0,00

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6110.85

‑57,00

‑57,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.8501

‑57,00

‑57,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.850101

‑57,00

‑57,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Din total capitol 61:

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

Ordine publica

611003

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

Politie comunitara

61100304

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

EXCEDENT

9810

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DEFICIT

9910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

Venituri din prestari de servicii

331008

 60,00

 0,00

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

 34.000,00

 0,00

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

 34.000,00

 0,00

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

 34.000,00

 0,00

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

Subventii pentru institutii publice

431009

 34.000,00

 0,00

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 34.117,00

 57,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 33.000,00

 0,00

 33.000,00

 32.403,00

 32.403,00

 32.403,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 28.026,00

 0,00

 28.026,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 23.980,00

 0,00

 23.980,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 3.140,00

 0,00

 3.140,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 4 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Alte sporuri

10.100106

 800,00

 0,00

 800,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

10.100113

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

 95,00

 0,00

 95,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 4.288,00

 0,00

 4.288,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Norme de hrana

10.100202

 3.838,00

 0,00

 3.838,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

10.100206

 450,00

 0,00

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 686,00

 0,00

 686,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 686,00

 0,00

 686,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 1.117,00

 57,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 663,00

 54,00

 609,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 160,00

 20,00

 140,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 181,00

 0,00

 181,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

 92,00

 0,00

 92,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

 97,00

 32,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

 98,00

 2,00

 96,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

10.2002

 65,00

 0,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

 288,00

 3,00

 285,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

10.200501

 207,00

 0,00

 207,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

 81,00

 3,00

 78,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

10.2013

 26,00

 0,00

 26,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

10.2015

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

 32,00

 0,00

 32,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

 34,00

 0,00

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

10.203003

 34,00

 0,00

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

‑57,00

‑57,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

‑57,00

‑57,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

‑57,00

‑57,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 5 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

CAP. Ordine publica si siguranta nationala

6110

 34.060,00

 0,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

 34.117,00

 57,00

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

 33.000,00

 0,00

 33.000,00

 32.403,00

 32.403,00

 32.403,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

 28.026,00

 0,00

 28.026,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6110.100101

 23.980,00

 0,00

 23.980,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6110.100105

 3.140,00

 0,00

 3.140,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

6110.100106

 800,00

 0,00

 800,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

6110.100113

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

6110.100130

 95,00

 0,00

 95,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

 4.288,00

 0,00

 4.288,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Norme de hrana

6110.100202

 3.838,00

 0,00

 3.838,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6110.100206

 450,00

 0,00

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

 686,00

 0,00

 686,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6110.100307

 686,00

 0,00

 686,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

 1.117,00

 57,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

 663,00

 54,00

 609,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6110.200101

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6110.200102

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6110.200103

 160,00

 20,00

 140,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6110.200104

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6110.200105

 181,00

 0,00

 181,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6110.200106

 11,00

 0,00

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6110.200108

 92,00

 0,00

 92,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6110.200109

 97,00

 32,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6110.200130

 98,00

 2,00

 96,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

6110.2002

 65,00

 0,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6110.2005

 288,00

 3,00

 285,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

6110.200501

 207,00

 0,00

 207,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6110.200530

 81,00

 3,00

 78,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6110.2006

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6110.200601

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

6110.2013

 26,00

 0,00

 26,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 6 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA