Hotărârea nr. 178/2020

HCL 178 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                   

            HOTĂRÂREA NR.178

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.82956/2020, rapoartele nr.86353/2020 și nr.88791/2020 ale Direcţiei Economico-Financiară și rapoartele de avizare nr.86388/2020 și nr.88917/2020 ale Direcției Jurdice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.204/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.208/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;        

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

a)    total venituri-672.033,00 mii lei (453.108,00 mii lei-veniturile secţiunii de funcţionare şi 218.925,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);

b)    total cheltuieli-672.244,00 mii lei (453.108,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 219.136,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Se aprobă Programul anual de investiții, pe anul 2020, rectificat, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

                 

  SECRETAR GENERAL,

             Adrian COSMAN

    Nicoleta MIULESCU

 

 

 

25‑Iunie‑2020

(mii lei)

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE,CABINETE MEDICALE ȘI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

 

APROBAT: BUGET RECTIFICAT 25 IUNIE 2020

ANEXA NR. 3

La Hotărârea nr. 178/25.06.2020

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

 31.507,00

 176,00

 31.331,00

 31.706,00

 32.244,00

 32.254,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

 31.295,00

 176,00

 31.119,00

 31.706,00

 32.244,00

 32.254,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

 29.433,00

 0,00

 29.433,00

 30.273,00

 30.787,00

 30.775,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

 28.351,00

 0,00

 28.351,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

02.100101

 23.716,00

 0,00

 23.716,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

 3.316,00

 0,00

 3.316,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

02.100113

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

02.100117

 1.179,00

 0,00

 1.179,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

02.100130

 139,00

 0,00

 139,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

 446,00

 0,00

 446,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

02.100206

 446,00

 0,00

 446,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

 636,00

 0,00

 636,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

 636,00

 0,00

 636,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

 1.416,00

 176,00

 1.240,00

 1.248,00

 1.272,00

 1.294,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

 336,00

 0,00

 336,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

02.200101

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

02.200102

 16,00

 0,00

 16,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

 195,00

 0,00

 195,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

02.200104

 40,00

 0,00

 40,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

02.200105

 6,00

 0,00

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

02.200106

 4,00

 0,00

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

 52,00

 0,00

 52,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 1 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Reparatii curente

02.2002

 22,00

 0,00

 22,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

02.2003

 485,00

 0,00

 485,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

02.200301

 485,00

 0,00

 485,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

02.2004

 141,00

 0,00

 141,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

02.200401

 72,00

 0,00

 72,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

02.200402

 62,00

 0,00

 62,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

02.200404

 7,00

 0,00

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

 53,00

 0,00

 53,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

02.200501

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

02.200530

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

02.2013

 4,00

 0,00

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protectia muncii

02.2014

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

 369,00

 176,00

 193,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

02.203003

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

 367,00

 176,00

 191,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

     Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

     Ajutoare sociale in numerar

02.570201

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

 308,00

 0,00

 308,00

 185,00

 185,00

 185,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

 308,00

 0,00

 308,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

 212,00

 0,00

 212,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

 212,00

 0,00

 212,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

 212,00

 0,00

 212,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

 200,00

 0,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6302

 31.507,00

 176,00

 31.331,00

 31.706,00

 32.244,00

 32.254,00

CAP. Sanatate

6602

 22.265,00

 176,00

 22.089,00

 21.727,00

 22.244,00

 22.235,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

 22.065,00

 176,00

 21.889,00

 21.727,00

 22.244,00

 22.235,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6602.10

 21.162,00

 0,00

 21.162,00

 21.416,00

 21.930,00

 21.918,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6602.1001

 20.433,00

 0,00

 20.433,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 2 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Salarii de baza

6602.100101

 17.241,00

 0,00

 17.241,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6602.100105

 2.380,00

 0,00

 2.380,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

6602.100117

 706,00

 0,00

 706,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

6602.100130

 106,00

 0,00

 106,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6602.1002

 269,00

 0,00

 269,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6602.100206

 269,00

 0,00

 269,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6602.1003

 460,00

 0,00

 460,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6602.100307

 460,00

 0,00

 460,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6602.20

 583,00

 176,00

 407,00

 126,00

 129,00

 132,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6602.2001

 36,00

 0,00

 36,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6602.200101

 4,00

 0,00

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6602.200102

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6602.200106

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6602.200130

 29,00

 0,00

 29,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

6602.2002

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6602.2004

 141,00

 0,00

 141,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

6602.200401

 72,00

 0,00

 72,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

6602.200402

 62,00

 0,00

 62,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

6602.200404

 7,00

 0,00

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6602.2005

 35,00

 0,00

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6602.200530

 35,00

 0,00

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

6602.2013

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protectia muncii

6602.2014

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6602.2030

 366,00

 176,00

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6602.203030

 366,00

 176,00

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6602.57

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

     Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6602.5702

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

     Ajutoare sociale in numerar

6602.570201

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6602.59

 182,00

 0,00

 182,00

 185,00

 185,00

 185,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6602.5940

 182,00

 0,00

 182,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

 200,00

 0,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

 200,00

 0,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

 200,00

 0,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

6602.710102

 200,00

 0,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 3 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Din total capitol 6602:

 22.265,00

 176,00

 22.089,00

 21.727,00

 22.244,00

 22.235,00

Servicii de sanatate publica

660208

 21.899,00

 0,00

 21.899,00

 21.727,00

 22.244,00

 22.235,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

 366,00

 176,00

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

 366,00

 176,00

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6802

 9.242,00

 0,00

 9.242,00

 9.979,00

 10.000,00

 10.019,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

 9.230,00

 0,00

 9.230,00

 9.979,00

 10.000,00

 10.019,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6802.10

 8.271,00

 0,00

 8.271,00

 8.857,00

 8.857,00

 8.857,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6802.1001

 7.918,00

 0,00

 7.918,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6802.100101

 6.475,00

 0,00

 6.475,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6802.100105

 936,00

 0,00

 936,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

6802.100113

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

6802.100117

 473,00

 0,00

 473,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

6802.100130

 33,00

 0,00

 33,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6802.1002

 177,00

 0,00

 177,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6802.100206

 177,00

 0,00

 177,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6802.1003

 176,00

 0,00

 176,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6802.100307

 176,00

 0,00

 176,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6802.20

 833,00

 0,00

 833,00

 1.122,00

 1.143,00

 1.162,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6802.2001

 300,00

 0,00

 300,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6802.200101

 6,00

 0,00

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6802.200102

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6802.200103

 195,00

 0,00

 195,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6802.200104

 40,00

 0,00

 40,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6802.200105

 6,00

 0,00

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6802.200106

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6802.200108

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6802.200109

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6802.200130

 23,00

 0,00

 23,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

6802.2002

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6802.2003

 485,00

 0,00

 485,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

6802.200301

 485,00

 0,00

 485,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6802.2005

 18,00

 0,00

 18,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

6802.200501

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

6802.200503

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6802.200530

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 4 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6802.2006

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6802.200601

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

6802.2011

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

6802.2013

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protectia muncii

6802.2014

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6802.2030

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

6802.203003

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6802.203030

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6802.59

 126,00

 0,00

 126,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6802.5940

 126,00

 0,00

 126,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6802.70

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6802.71

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6802.7101

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6802.710103

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

Din total capitol 6802:

 9.242,00

 0,00

 9.242,00

 9.979,00

 10.000,00

 10.019,00

Crese

680211

 9.242,00

 0,00

 9.242,00

 9.979,00

 10.000,00

 10.019,00

Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

‑31.507,00

‑176,00

‑31.331,00

 0,00

 0,00

 0,00

EXCEDENT

9802

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DEFICIT

9902

 31.507,00

 176,00

 31.331,00

 0,00

 0,00

 0,00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

 31.295,00

 176,00

 31.119,00

 31.706,00

 32.244,00

 32.254,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

 31.295,00

 176,00

 31.119,00

 31.706,00

 32.244,00

 32.254,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

 29.433,00

 0,00

 29.433,00

 30.273,00

 30.787,00

 30.775,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

 28.351,00

 0,00

 28.351,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

02.100101

 23.716,00

 0,00

 23.716,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

 3.316,00

 0,00

 3.316,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

02.100113

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

02.100117

 1.179,00

 0,00

 1.179,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

02.100130

 139,00

 0,00

 139,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

 446,00

 0,00

 446,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

02.100206

 446,00

 0,00

 446,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

 636,00

 0,00

 636,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

 636,00

 0,00

 636,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 5 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

 1.416,00

 176,00

 1.240,00

 1.248,00

 1.272,00

 1.294,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

 336,00

 0,00

 336,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

02.200101

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

02.200102

 16,00

 0,00

 16,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

 195,00

 0,00

 195,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

02.200104

 40,00

 0,00

 40,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

02.200105

 6,00

 0,00

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

02.200106

 4,00

 0,00

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

 52,00

 0,00

 52,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

02.2002

 22,00

 0,00

 22,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

02.2003

 485,00

 0,00

 485,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

02.200301

 485,00

 0,00

 485,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

02.2004

 141,00

 0,00

 141,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

02.200401

 72,00

 0,00

 72,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

02.200402

 62,00

 0,00

 62,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

02.200404

 7,00

 0,00

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

 53,00

 0,00

 53,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

02.200501

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

02.200530

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

02.2013

 4,00

 0,00

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protectia muncii

02.2014

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

 369,00

 176,00

 193,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

02.203003

 2,00

 0,00