Hotărârea nr. 177/2020

HCL 177 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 25.06.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                       

HOTĂRÂREA NR.177

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 25.06.2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.4161/2020, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 25.06.2020;

 În temeiul art.135 alin.7 şi 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 25.06.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

    

                       

 

  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.177/2020

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.06.2020, ora 10,00

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

 1.  

Raportul Primarului Municipiului Craiova privind Starea Economică, Socială și de Mediu a municipiului Craiova, în anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

 

 1.  

Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2019.

Primar-Mihail Genoiu

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la  Spitalul Clinic Filantropia Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţionase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea pre-acordului de finanţare,  ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al municipiului Craiova, prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2020

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T SRL, de către dl.Manda Marian Sorin

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea unei persoane fizice care a obţinut certificat de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor terenuri şi spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de panouri publicitare

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.43/2014 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea, respectiv modificarea tarifelor privind desfăşurarea activităţii în Baza Hipodrom din Parcul „Nicolae Romanescu”

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activităţile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfăşurarea în municipiul Craiova, a activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Rețele între Orașe

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Modernizare str.Mălinului, inclusiv canal adiacent”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Pasarelă pietonală str.Henry Ford”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.177/2020

 

 

 

 

            

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi Municipiul Craiova, pentru a acoperi creşterile de costuri pe componenta investiţională de reabilitare de clădiri.

 

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN