Hotărârea nr. 176/2020

HCL 176 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.152/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE « VICTOR BABEŞ » CRAIOVA”
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                     

                                     

 

 

       HOTĂRÂREA NR. 176

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/2020 referitoare la aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” şi a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020” 

 

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 09.06.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.80407/2020, raportul nr.80814/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.80850/2020 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/2020 referitoare la aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” şi a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”;

            În conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Decretul nr. 240/2020 al Presedintelui Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/ 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, GhidulUI Soilicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19  corespunzator  Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020, Pachetului de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării regulilor de utilizare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru a răspunde bine nevoilor generate de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de sănătate publică în contextul COVID-19, respectiv modificările suplimentare ale Regulamentului privind Dispoziţiile Generale pentru utilizarea fondurilor (1303/2013),  Comunicării CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achiziţiile publice în situaţia de urgenţă legată de criza COVID-19,   Regulamentului nr.460/2020, art. 2, par. 3, respectiv data de la care a fost prevăzută eligibilitatea cheltuielilor aferente situaţiei de urgenţă cauzate de criza Covid 19, Legii nr. 98/2016 2016 privind achiziţiile publice ,  Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Opţiunile şi mecanismele legale disponibile sunt descrise şi în Comunicarea CE (2020/C 108 I/01): Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului legal, privind achiziţiile publice în situaţia de urgentă legată de criza COVID- 19,  Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, Regulamentului (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi  Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

             Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2010 privind darea in administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia a resurselor materiale, umane si financiare şi nr.239/2010 privind preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe, constând în managementul asistenţei medicale ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,   din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, către Consiliul Local al Municipiului Craiova

           În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.c, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  

 Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.152/2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Se aprobă modificarea  art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 152/2020, care va avea urmatorul continut :

 „Valoarea totală a proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” este în cuantum de 48.248.434,19 lei”.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/2020 rămân nemodificate.

    Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş » Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa la HCL nr. 176/2020
ANEXA INDICATORI PROIECT COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova
I. IINDICATORI PRESTABILITI DE REALIZARE
Denumire indicatorUMVALOARE
1Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2nr1
II. INDICATORI SUPLIMENTARI DE REALIZARE
Denumire indicatorUMVALOARE
12S136 Valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionateeuro"3,662,401.79"
22S137 Valoarea echipamentelor medicale achizitionateeuro"6,315,931.66"
3Combinezon de protectie categoria III unica folosintabuc"4,290""25,740"62.00"1,899,097.20"4.827812.8415.28"393,367.00"15.28"393,307.200"5721"4,290"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
4Masca FFP2 cu supapa unica folosintabuc"4,290""25,740"16.90"517,657.14"4.82783.504.17"107,224.23"4.17"107,335.800"5721"4,290"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
5Masca FFP3 cu supapa unica folosintabuc"4,290""25,740"69.00"2,113,511.40"4.827814.2917.01"437,779.40"17.01"437,837.400"5721"4,290"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
6Manusi lungi (cu manseta tip nitratex) unica folosintabuc"8,580""51,480"3.50"214,414.20"4.82780.720.86"44,412.40"0.86"44,272.800"5722"8,580"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
7Manusi unica folosintabuc"51,480""308,880"0.70"257,297.04"4.82780.140.17"53,294.88"0.17"52,509.600"5726"51,480"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
8Masca unica folosinta cu 3 pliuribuc"103,680""622,080"2.50"1,850,688.00"4.82780.520.62"383,339.82"0.62"385,689.600"5726"51,480"4354"52,200"Nr salariati si pacienti /pat/zi
9Ochelari cu ventilatie indirectabuc"4,290""25,740"49.00"1,500,899.40"4.827810.1512.08"310,886.82"12.08"310,939.200"5721"4,290"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
10Halate unica folosintabuc"25,740""154,440"7.80"1,433,512.08"4.82781.621.92"296,928.64"1.92"296,524.800"5723"25,740"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
11Capeline unica folosintabuc"25,740""154,440"0.25"45,945.90"4.82780.050.06"9,516.94"0.06"9,266.400"5723"25,740"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
12Botosei unica folosintabuc"25,740""154,440"0.25"45,945.90"4.82780.050.06"9,516.94"0.06"9,266.400"5723"25,740"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
13Viziere unica folosintabuc"4,290""25,740"12.19"373,387.01"4.82782.523.00"77,341.03"3.00"77,220.000"5721"4,290"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
14Halate chirurgicale unica folosintabuc"1,716""10,296"70.50"863,782.92"4.827814.6017.38"178,918.54"17.38"178,944.480"5721"1,716"43500Nr salariati si pacienti /pat/zi
15Lenjerii pat - unica folosintaset"4,437""26,622"13.80"437,186.48"4.82782.863.40"90,556.05"3.40"90,514.800"572004350.34"4,437"Nr pacienti /pat/zi
16pijamale unica folosinta - adultibuc914"5,481"29.00"189,149.31"4.82786.017.15"39,179.19"7.15"39,189.150"572004350.07914Nr pacienti /pat/zi
17camasi de noapte unica folosintabuc914"5,481"5.50"35,873.15"4.82781.141.36"7,430.54"1.36"7,454.160"572004350.07914Nr pacienti /pat/zi
18High Flow Ventilationbuc15"93,600.00""556,920.00"4.8278"19,387.71""23,071.38""115,356.89""23,071.38""115,356.900"10Nr salariati si pacienti /pat/zi
19Ecograf portabilbuc11"55,200.00""65,688.00"4.8278"11,433.78""13,606.20""13,606.20""13,606.20""13,606.200"435Nr pacienti izolati in TI/imobilizati /pat/zi
20Videolaringoscopbuc12"17,800.00""42,364.00"4.8278"3,686.98""4,387.51""8,775.01""4,387.51""8,775.020"10Nr pacienti izolati in TI/imobilizati /pat/zi
21Saltele antiescarabuc110"3,256.00""38,746.40"4.8278674.43802.57"8,025.68"802.57"8,025.700"435Nr pacienti izolati in TI/imobilizati /pat/zi
22Brancarda transportbuc12"1,400.00""3,332.00"4.8278289.99345.08690.17345.08690.160435Nr pacienti izolati in TI/imobilizati /pat/zi
23Targa simplabuc12"7,200.00""17,136.00"4.8278"1,491.36""1,774.72""3,549.44""1,774.72""3,549.440"435Nr pacienti izolati in TI/imobilizati /pat/zi
24Echipament dezinfectie cu ultravioletebuc120"300,000.00""7,140,000.00"4.8278"62,140.11""73,946.73""1,478,934.50""73,946.73""1,478,934.600"435Echipament necesar/sectie/etaj/ compartimente
25Robot pentru dezinfectie cu lumina ultravioleta (pulsatorie)buc11"172,000.00""204,680.00"4.8278"35,626.99""42,396.12""42,396.12""42,396.12""42,396.120"435Echipament necesar/compartiment TI/etaj II desemnat pentru sustinerea extinderii necesarului de paturi de TI
26Aparat Laborator/TI Markeri Cardiacibuc11"57,000.00""67,830.00"4.8278"11,806.62""14,049.88""14,049.88""14,049.88""14,049.880"10Echipament pentru Laborator si zona izolata din TI
27Aparat Radiologie mobilbuc12"641,000.00""1,525,580.00"4.8278"132,772.69""157,999.50""315,999.01""157,999.50""315,999.000"435Echipament pentru sectii si zona izolata din TI
28Pat terapiebuc15"21,420.00""127,449.00"4.8278"4,436.80""5,279.80""26,398.98""5,279.80""26,399.000"10Nr paturi TI
29Ventilatoarebuc15"133,000.00""791,350.00"4.8278"27,548.78""32,783.05""163,915.24""32,783.05""163,915.250"10Nr paturi TI
30Monitoarebuc120"36,900.00""878,220.00"4.8278"7,643.23""9,095.45""181,908.94""9,095.45""181,909.000"435Nr pacienti/pat
31Injectomatebuc15"7,510.00""44,684.50"4.8278"1,555.57""1,851.13""9,255.67""1,851.13""9,255.650"10Nr paturi TI
32Infuzomatebuc15"6,800.00""40,460.00"4.8278"1,408.51""1,676.13""8,380.63""1,676.13""8,380.650"10Nr paturi TI
33Ventilator Transport Urgentebuc12"71,250.00""169,575.00"4.8278"14,758.27""17,562.35""35,124.69""17,562.35""35,124.700"435Nr pacienti/pat
34Electrocardiograf (EKG)buc12"20,900.00""49,742.00"4.8278"4,329.09""5,151.62""10,303.24""5,151.62""10,303.240"435Nr pacienti/pat/ sectii/pavilioane
35Defibrilatorbuc12"35,561.00""84,635.18"4.8278"7,365.88""8,765.40""17,530.80""8,765.40""17,530.800"435Nr sectii/ compartimente primiri urgente
36Dispozitiv de dezinfectie prin nebulizarebuc122"14,310.00""374,635.80"4.8278"2,964.08""3,527.26""77,599.69""3,527.26""77,599.720"435Nr sectii/ compartimente primiri urgente
37Tunel ermetic pentru dezinfectie prin nebuluizarebuc12"71,000.00""168,980.00"4.8278"14,706.49""17,500.72""35,001.45""17,500.72""35,001.440"435Nr compartimente/ sectii in care pot fi amplasate
38Statie producere oxigen pentru pacienti intubatibuc11"654,750.00""779,152.50"4.8278"135,620.78""161,388.73""161,388.73""161,388.73""161,388.730"435Nr pacienti /pat/zi
39echipament sterilizare aer cu UVC si ventilator (lampi UVC)buc1200"4,552.00""1,083,376.00"4.8278942.87"1,122.02""224,403.66""1,122.02""224,404.000"435"Nr saloane si cabinete, holuri, incaperi cu trafic de persoane/ pacienti"
40Pat spital Bariatricbuc12"109,000.00""259,420.00"4.8278"22,577.57""26,867.31""53,734.62""26,867.31""53,734.620"435utilizate pentru pacienti supraponderali
41Targa Bariatricabuc12"19,320.00""45,981.60"4.8278"4,001.82""4,762.17""9,524.34""4,762.17""9,524.340"435utilizate pentru pacienti supraponderali
42Dispozitiv dezinfectie cu abur si dezinfectat pentru suprafete greu accesibile si in prezenta umanabuc120"28,000.00""666,400.00"4.8278"5,799.74""6,901.69""138,033.89""6,901.69""138,033.800"435Nr compartimente/ sectii in care pot fi amplasate
43Sistem automat de extractie acizi nucleici buc11"500,000.00""595,000.00"4.8278"103,566.84""123,244.54""123,244.54""123,244.54""123,244.540"Marirea capacitatii de testare a populatiei din regiune (peste 2000 testari/zi)
44Frigider stocare probe laboratorbuc16"12,000.00""85,680.00"4.8278"2,485.60""2,957.87""17,747.21""2,957.87""17,747.220"Marirea capacitatii de testare a populatiei din regiune (peste 2000 testari/zi)
45Congelator stocare probe laboratorbuc12"95,044.00""226,204.72"4.8278"19,686.81""23,427.31""46,854.62""23,427.31""46,854.620"Marirea capacitatii de testare a populatiei din regiune (peste 2000 testari/zi)
46Camera frigorifica mortuarabuc12"83,100.00""197,778.00"4.8278"17,212.81""20,483.24""40,966.49""20,483.24""40,966.480"indicatori de morbiditate in cazul unitatilor cu TI
47Stocator oxigen medicinal lichidbuc11"600,000.00""714,000.00"4.8278"124,280.21""147,893.45""147,893.45""147,893.45""147,893.450"435Nr pacienti /pat/zi
48Sistem digital monitorizare/ comunicare pacienti izolati (telemedicina)buc130"8,000.00""285,600.00"4.8278"1,657.07""1,971.91""59,157.38""1,971.91""59,157.300"435Nr pacienti /pat/zi
49Dezinfectanti suprafete clorigenkg11000041.00"487,900.00"4.82788.4910.11"101,060.52"10.11"101,100.000"435Nr pacienti /pat/suprafete orizontale si verticale de dezinfectat/zi
50dezinfectanti/ antiseptice pt maini tip gellitru11000056.69"674,611.00"4.827811.7413.97"139,734.66"13.97"139,700.000"435Nr salariati /pat/dezinfectat utilizat/zi
51dezinfectant pentru microaerofloralitru16000250.00"1,785,000.00"4.827851.7861.62"369,733.63"61.62"369,720.000"435Nr pacienti /pat/volum/suprafete orizontale si verticale de dezinfectat/zi
52dezinfectant pentru dezinfectii in prezenta umana(pacienti de terapie si COVID)flacon(0.5L)12000120.00"285,600.00"4.827824.8629.58"59,157.38"29.58"59,160.000"435Nr pacienti /pat TI/volum/suprafete orizontale si verticale de dezinfectat/zi
53Dezinfectant suprafete nivel inaltlitru15000125.00"743,750.00"4.827825.8930.81"154,055.68"30.81"154,050.00"435Nr pacienti /pat TI/volum/suprafete orizontale si verticale de dezinfectat/zi
54Dezinfectant aparatura si suprafete cu pulverizatorflacon 500 ml110000125.00"1,487,500.00"4.827825.8930.81"308,111.36"30.81"308,100.00"435Nr pacienti /suprafete orizontale si verticale de dezinfectat/zi
55"kituri PCR pentru extractie, amplificare si detectie ARN"determinare18000065.00"6,188,000.00"4.827813.4616.02"1,281,743.24"16.02"1,281,600.00"Marirea capacitatii de testare a populatiei din regiune (peste 2000 testari/zi)
56kituri de recoltare COVID set1500012.50"74,375.00"4.82782.593.08"15,405.57"3.08"15,400.00"Marirea capacitatii de testare a populatiei din regiune (peste 2000 testari/zi)
57barbotoare unica folosintabuc1100016.50"19,635.00"4.82783.424.07"4,067.07"4.07"4,070.00"Nr pacienti/pat/pat TI
58"Camera fixa cu termoviziune, monitorizare personal si pacienti (complet radiometrica)"sistem14"20,450.68""97,345.24"4.8278"4,236.02""5,040.87""20,163.48""5,040.87""20,163.48"5 locatii de acces in institutie
59Camera mobila cu termoviziune (complet radiometrica)buc14"17,025.57""81,041.71"4.8278"3,526.57""4,196.62""16,786.47""4,196.62""16,786.48"Birouri de internari si servicii medicale solicitate in zona comunitara
60Containere modulare de logistica medicala (triere si gazduire temporara)buc11"134,453.78""160,000.00"4.8278"27,849.91""33,141.39""33,141.39""33,141.39""33,141.39""marirea capacitatii de triere, recoltare in caz de necesitate"
61Ecograf stationar multidisciplinarbuc12"663,000.00""1,577,940.00"4.8278"137,329.63""163,422.26""326,844.53""163,422.26""326,844.52"Nr sectii/ compartimente primiri urgente
62Sapun lichid antibacterianlitru11000016.00"190,400.00"4.82783.313.94"39,438.25"3.94"39,400.00"572435Nr salariati/pat/sapun utilizat/zi
63Dozator dezinfectant/sapunbuc11000190.00"226,100.00"4.827839.3646.83"46,832.93"46.83"46,830.00"572435"Nr grupuri sanitare, chiuvete de salon, Sali tratament, holuri de acces, cabinete, "
64Centrifugabuc12"24,375.00""58,012.50"4.8278"5,048.88""6,008.17""12,016.34""6,008.17""12,016.34"Marirea capacitatii de testare a populatiei din regiune (peste 2000 testari/zi)
65Hota Laboratorbuc12"40,500.00""96,390.00"4.8278"8,388.91""9,982.81""19,965.62""9,982.81""19,965.62"Marirea capacitatii de testare a populatiei din regiune (peste 2000 testari/zi)
66Echipament determinare Gaze in sange (test cu test)buc12"50,000.00""119,000.00"4.8278"10,356.68""12,324.45""24,648.91""12,324.45""24,648.90"Nr pavilioane care au pacienti in izolare si pentru care sunt necesare determinari ale gazelor in sange
67Autoclav 22-30 litribuc13"13,800.00""49,266.00"4.8278"2,858.44""3,401.55""10,204.65""3,401.55""10,204.65" 5 cabinete cu instrumentar
68Autoclav 150-180 litribuc13"98,000.00""349,860.00"4.8278"20,299.10""24,155.93""72,467.79""24,155.93""72,467.79""Marirea capacitatii de testare a populatiei din regiune (peste 2000 testari/zi), 3 laboratoare"
69Aparat Radiologie fix containerizatbuc11"1,000,000.00""1,190,000.00"4.8278"207,133.68""246,489.08""246,489.08""246,489.08""246,489.08"435nr pacienti estimati anual respectiv peste 10000 expuneri
70Computer Tomograf containerizatbuc11"1,152,000.00""1,370,880.00"4.8278"238,618.00""283,955.42""283,955.42""283,955.42""283,955.42"435nr pacienti estimati annual peste 2000 expuneri
71Sistem PCR pentru detectie buc11"180,000.00""214,200.00"4.8278"37,284.06""44,368.04""44,368.04""44,368.04""44,368.04"
72Sistem de filtrare a aerului pentru ATIbuc130"23,000.00""821,100.00"4.8278"4,764.07""5,669.25""170,077.47""5,669.25""170,077.50"
73Linie de biologie moleculara complet automata (deja achizitionata)buc1"7,298,838.61""47,456,854.28""9,829,913.06""9,830,282.57"
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Adrian COSMAN