Hotărârea nr. 175/2020

HCL 175 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.151/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA”
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                     

                                     

 

 

       HOTĂRÂREA NR. 175

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2020 referitoare la aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020” 

 

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 09.06.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.80405/2020, raportul nr.80813/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.80854/2020 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2020 referitoare la aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”;

            În conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Decretul nr. 240/2020 al Presedintelui Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/ 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, GhidulUI Soilicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19  corespunzator  Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020, Pachetului de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării regulilor de utilizare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru a răspunde bine nevoilor generate de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de sănătate publică în contextul COVID-19, respectiv modificările suplimentare ale Regulamentului privind Dispoziţiile Generale pentru utilizarea fondurilor (1303/2013),  Comunicării CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achiziţiile publice în situaţia de urgenţă legată de criza COVID-19,   Regulamentului nr.460/2020, art. 2, par. 3, respectiv data de la care a fost prevăzută eligibilitatea cheltuielilor aferente situaţiei de urgenţă cauzate de criza Covid 19, Legii nr. 98/2016 2016 privind achiziţiile publice ,  Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Opţiunile şi mecanismele legale disponibile sunt descrise şi în Comunicarea CE (2020/C 108 I/01): Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului legal, privind achiziţiile publice în situaţia de urgentă legată de criza COVID- 19,  Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, Regulamentului (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi  Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015, cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

             Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2010 privind darea in administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia a resurselor materiale, umane si financiare şi nr.239/2010 privind preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe, constând în managementul asistenţei medicale ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,   din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, către Consiliul Local al Municipiului Craiova

           În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.c, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.151/2020,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2020, care va avea urmatorul continut :

 „Valorea totală a proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”  este în cuantum de 13.341.953 lei.

Art.3.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 151/2020 rămân nemodificate.

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa la HCL nr.

Nr. Crt.

Denumire produs

UM

Cant

1

Combinezon de protectie categoria III unica folosinta

BUC

7.800

2

Masca FFP2 cu supapa unica folosinta

BUC

5.760

3

Masca FFP3 cu supapa unica folosinta

BUC

4.200

4

Manusi lungi (cu manseta tip nitratex) unica folosinta

BUC

127.440

5

Manusi unica folosinta

BUC

127.440

6

Masca unica folosinta cu 3 pliuri

BUC

217.350

7

Ochelari protectie

BUC

3.600

8

Capeline unica folosinta

BUC

42.480

9

Botosi unica folosinta scurti

BUC

127.440

10

Botosi unica folosinta lungi

BUC

127.440

11

Viziera de protectie

BUC

4.200

12

Halate chirurgicale captusit (impermeabil)

BUC

21.240

13

Halate unica folosinta

BUC

26.400

14

Sort impermeabil

BUC

708

15

Cizme cauciuc

PER

50

16

Lenjerii pat-unica folosinta

BUC

10.800

17

Pijamale unica folosinta - adulti

BUC

4.500

18

Camasi de noapte - unica folosința

BUC

4.500

19

Patura termica

BUC

6

20

Saltele antiescara

BUC

26

21

Saci transport cadavre

BUC

600

22

Saci vinilin cadavre

BUC

600

23

Brancarda transport

BUC

4

24

Targa

BUC

4

25

Tampon nasofaringian si orofarigian - tampon din dacron sau poliester

BUC

2700

26

Noptiere cadru metalic antivatamare

BUC

60

27

Paturi cu protectie laterala si sistem de ridicare mecanic

BUC

6

28

Dezinfectant TP1 pentru dezinfectia igienica a mainilor prin frictiune

litrii

18000

29

Dezinfectant TP 2 pentru dezinfectia de nivel inalt a suprafetelor critice

litrii

27000

30

Dezinfectant TP 2 ultrarapid gata preparat pentru suprafete si dispozitive aparte medicale critice

litrii

18000

31

Dezinfectant pentru suprafete semicritice

litrii

18000

32

Dezinfectant pentru suprafete noncritice

litrii

18000

33

Set dezinfectant aeromicroflora

litrii

6000

34

Nebulizator dezinfectie aeromicroflora

BUC

10

35

Monitor functii vitale mobile

BUC

10

36

Injectomat

BUC

2

37

Lampa bactericida UV pentru suprafete (mobila)

BUC

10

38

Lampa bactericida pentru sterilizarea aerului

BUC

26

39

Aspirator chirurgical

BUC

7

40

Defibrilator

BUC

7

41

Vein Finder

BUC

2

42

Sterilizator medical de aer

BUC

2

43

Dozator dezinfectant maini

BUC

40

44

EKG portabil

BUC

4

TOTAL

Nr. Crt.

Denumire produs

UM*

Cant

Pret unitar estimat

Val

Valoare cu TVA

45

S 136 Valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionate

EURO

1

252.429,47

252.429,47

252.429,47

46

S 137 Valoarea echipamentelor medicale achizitionate

EURO

1

2.491.299,43

2.491.299,43

2.491.299,43

TOTAL

2.743.728,90

* CURS INFOEURO APRILIE 2020 1EURO=4,8278 LEI

Nr. Crt.

Denumire produs

UM*

Valoare tinta

1

Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

Nr.

1