Hotărârea nr. 174/2020

HCL 174 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.150/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA”
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                     

                                     

 

 

       HOTĂRÂREA NR. 174

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.150/2020 referitoare la aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020” 

 

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 09.06.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.80403/2020, raportul nr.80812/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.80857/2020 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.150/2020 referitoare la aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”;

            În conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Decretul nr. 240/2020 al Presedintelui Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/ 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, GhidulUI Soilicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19  corespunzator  Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020, Pachetului de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării regulilor de utilizare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru a răspunde bine nevoilor generate de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de sănătate publică în contextul COVID-19, respectiv modificările suplimentare ale Regulamentului privind Dispoziţiile Generale pentru utilizarea fondurilor (1303/2013),  Comunicării CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achiziţiile publice în situaţia de urgenţă legată de criza COVID-19,   Regulamentului nr.460/2020, art. 2, par. 3, respectiv data de la care a fost prevăzută eligibilitatea cheltuielilor aferente situaţiei de urgenţă cauzate de criza Covid 19, Legii nr. 98/2016 2016 privind achiziţiile publice ,  Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Opţiunile şi mecanismele legale disponibile sunt descrise şi în Comunicarea CE (2020/C 108 I/01): Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului legal, privind achiziţiile publice în situaţia de urgentă legată de criza COVID- 19,  Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, Regulamentului (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi  Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

             Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2010 privind darea in administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia a resurselor materiale, umane si financiare şi nr.239/2010 privind preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe, constând în managementul asistenţei medicale ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,   din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, către Consiliul Local al Municipiului Craiova

           În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.c, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.150/2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.150/2020, care va avea urmatorul continut:

 „Valoarea totală a proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova” este în cuantum de 48.175.635,44 lei”.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.150/2020 rămân nemodificate.

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2020

 

Lista privind indicatorii proiectului

COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova

 

 

  1. Indicatori prestabiliți de realizare:

 

Denumire indicator

UM

Valoare tinta

2S130 - Entitați publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

buc.

1

 

  1. Indicatori suplimentari proiect

 

APARATURA ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE

 

Nr. crt.

Denumire produs

UM

Cantitate

1

PACS (Sistem de arhivare si acces la imagistica medicala)

buc

1

2

CT (COMPUTER TOMOGRAF)

buc

1

3

Mamograf cu tomosinteza
(SISTEM DE DIAGNOSTIC CU RAZE X DIGITAL PENTRU MAMOGRAFIE)

buc

1

4

ECHIPAMENT DE RADIOLOGIE DIGITAL-FIX

buc

2

5

ECHIPAMENT DE RADIOLOGIE DIGITAL-MOBIL

buc

2

6

Osteodensitometru

buc

1

7

Ecograf

buc

4

8

Aparat anestezie cu Monitor functii vitale si aspiratie

buc

1

9

Incubator transport mobil

buc

1

10

Incubator cu functie dubla inchis/deschis

buc

2

11

DISPOZITIV DE INCALZIRE (Masa radianta) cu functie de resuscitare
pentru nou nascuti

buc

1

12

Aparat de ventilatie TERAPIE INTENSIVA PENTRU nou nascuti

buc

2

13

Statie monitorizare functii vitale cu 20 de monitoare

buc

1

14

Pulsoximetru

buc

9

15

pompa automata pentru seringa (injectomat)

buc

9

16

Pompa de perfuzie

buc

9

17

Lampa bactericita UV pentru suprafete mobila

buc

25

18

lampa bactericida sterilizare aer

buc

67

19

Aparat vizualizare vene (Vein finder)

buc

3

20

Videolaringoscop

buc

2

21

sistem complet de videoendoscopie flexibila

buc

1

22

Nebulizator mobil dezinfectie aeromicroflora

buc

15

23

Ecograf portabil

buc

2

24

hota flux laminar

buc

3

25

ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE

BUC

1

26

ANALIZOR AUTOMAT DE CUAGULARE

BUC

1

27

ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE

BUC

1

28

ANALIZOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE

BUC

1

29

CENTRIFUGA LABORATOR

BUC

1

30

MICROSCOP LABORATOR

BUC

1

31

IZOLETA (CAMERA DE IZOLARE CU PRESIUNE NEGATIVA)

buc

1

32

AUTOSANITARA TIP2

buc

1

33

TERMOGRAF CU CONTROL LA DISTANTA

BUC

2

34

Linie de testare pentru coronavirus formata din aparat Real Time PCR, un extractor automat de acizi nucleici si pregatire pre-Pcr si kituri aferente

buc

1

 

MATERIALE SANITARE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, REACTIVI SI DEZINFECTANTI

 

 

Nr.  crt

DENUMIRE PRODUS

UM

CANTITATE

 

1

COMBINEZON COMPLET INCLUSIV CU GLUGA DE UNICA FOLOSINTA
 (impermeabile)

BUC

58320

 

2

VIZIERA DE PROTECTIE UNICA FOLOSINTA

BUC

48780

 

3

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA CU MANSETA MEDIE cut 100 buc

BUC

1016

 

4

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA CU MANSETA LUNGA cut 100 buc

BUC

11708

 

5

MASTI FFP2

BUC

40860

 

6

MASTI FFP3

BUC

40860

 

7

MASTI SIMPLE

BUC

117600

 

8

OCHELARI DE PROTECTIE

BUC

7920

 

9

PROTECTIE INCALTAMINTE

BUC

205920

 

10

SORT IMPERMEABIL

BUC

40860

 

11

HALAT IMPERMEABIL

BUC

40860

 

12

HALAT UNICA FOLOSINTA

BUC

48780

 

13

CIZME DE PROTECTIE DIN CAUCIUC

PER

7920

 

14

SACI PENTRU TRANSPORT  CADAVRE

BUC

78

 

15

RECOLTOARE-TAMPON NASOFARINGIAN SI FARINGIAN

BUC

2944

 

16

RECOLTOARE- MEDIU TRANSPORT VIRUSURI  CU
ADAOS DE ANTIBIOTICE SI ANTIFUNGICE

BUC

2944

 

17

DEZINFECTANTI TP1 PERNTRU DEZINFECTIA IGIENICA 
A MAINILOR PRIN FRICTIUNE

L

30136

 

18

DEZINFECTANT  TP2 PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL INALT 
A SUPRAFETELOR CRITICE

L

28600

 

19

DEZINFECTANT  TP2 ULTRRAPID  GATA PREPERAT PENTRU
SUPRAFETE SI  DISPOZITIVE APARATE MEDICALE CRITICE

L

12000

 

20

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE SEMICRITICE

L/KG

12000

 

21

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE  NONCRITICE

L/KG

12000

 

22

SET DEZINFECTANTI AEROMICROFLORA

L

12000

Denumire indicator

UM

Valoare tinta

 

2 S136 Valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionate

euro

6.301.512,33

 

2 S137 Valoarea echipamentelor medicale achizitionate

euro

3.656.207,24

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN