Hotărârea nr. 173/2020

HCL 173 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 09.06.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 173

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 09.06.2020, desfăşurată on-line, prin aplicaţia pirs-eprim

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa extraordinară din data de 09.06.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.4053/2020, privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, în 09.06.2020, desfăşurată on-line, prin aplicaţia pirs-eprim;

 În temeiul art.135 alin.7, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 09.06.2020, desfăşurată on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

                                                                       

      Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2020

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.06.2020, ORA 12,00

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

1.       

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.150/2020 referitoare la aprobarea proiectului  COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

2.       

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2020 referitoare la aprobarea proiectului  COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

3.       

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/2020 referitoare la aprobarea proiectului  COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN