Hotărârea nr. 171/2020

HCL 171 ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MESTEACĂNULUI”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

                                                                                                            

        HOTĂRÂREA NR.171

privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mesteacănului”

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.65596/2020, raportul nr.67613/2020 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.68829/2020 al Direcţiei actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mesteacănului” şi avizele nr.157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.161/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului

Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune

          În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mesteacănului”, astfel:

            Valoarea totală (inclusiv TVA) - 742.428,50 lei, din care construcţii montaj (C+M) - 677.194,79 lei, iar durata de execuţie a investiţiei - 3 luni, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.38/2016.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: REABILITARE SI MODERNIZARE STRĂZI SI ALEI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA: LOT 1 - ZONA NORD MODERNIZARE STRADA MESTEACĂNULUI

Cota TVA 19%

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (exclusiv TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amena

a rea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

__________Q.ool___________0,00|___________0,00

TOTAL CAPITOL 2

o,oo|           o/To

I________MO

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0.00

0,00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

640,00

121,60

761,60

3.3

Expertizare tehnica

2.000.00

380.00

2.380.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

11.954,94

2.531,44

14.486,38

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0 00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5. 3 SF/DALI si deviz general

5.200,00

1.248,00

6.448,00

3.5.4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii a vizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

500,00

95,00

595,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

6.254,94

1.188,44

7.443.38

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0.00

0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0.00

0,00

3.7.2 Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

8.681,98

1.649,58

10.331,56

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

5.836,63

1.108,96

6.945,59

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0.00

0,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

5.836,63

1.108,96

6.945,59

3.8.2 Dirigentie de șantier

2.845,36

540.62

3.385,97

TOTAL CAPITOL 3

23.276,93

4.682,62

27.959,54

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

569.071,25

108.123,54

677.194.79

4.1.1 - Lucrări de drum

569.071.25

108.123,54

677.194.79

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

569.071,25

108.123,54

677.194,79

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0,00

0,00

5.1.1 Lucrări de construcții

0,00

0,00

0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.259,78

540.62

6.800,40

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finantatoar

0,00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

569,07

0,00

569,07

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.845,36

0,00

2.845,36

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor- CSC

2.845,36

540,62

3.385.97

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

25.608.21

4.865,56

30.473,77

54

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

31.867,99

5.406,18

37.274,17

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

624.216,17

118.212,33

742.428,50

Din care C+M

569.071,25

108.123,54

677.194,79

Proiectant

SC GRAFIC

CUI RO 16' Ing.


Beneficiar/lnvestitor

MUNICIPIUL CRAIOVA Primar


SRL


iiu Alexanăfâ-A

grafi

* TEND

i ? x s R L-

OBIECTIV DE INVESTIȚII: MODERNIZARE STR. MESTEACĂNULUI

PROIECTANT: GRAFIC TENDS

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Denumire

Valoare

(lei fără TVA)

Valoare (lei inclusiv TVA)

TOTAL GENERAL

624.216,17

742.428,50

Din care C+M

569.071,25

677.194,79

Durata de execuție este de 3 luni. 5