Hotărârea nr. 17/2020

HCL 17 PROPUNE PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
      MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                  

             HOTĂRÂREA NR.17

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.1052/2020, raportul nr.2251/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.4464/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe şi avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.32/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

În conformitate cu prevederile art.8 alin.4 şi alin.5 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.16 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, art.75 alin.2 și art.82 alin.1 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil, art.108, 354, 355 şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.    

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.17/2020
NrNR.CODATA COTITULARStrNrBlScAp
1110013/17/2003TOADER COSTINELOltenia1AT1216
2110093/17/2003BIZDOACA-DIACONU MARINOltenia1AT137
314987312/17/2003MATEI DUMITRUOltenia1AT141
414987512/17/2003CICOS VASILICAOltenia1AT143
514988012/17/2003ILIE PETREOltenia1AT148
614990512/17/2003DELIU DANIEL VASILEOltenia1AT1520
723897912/29/2004BALASA MARINELAOltenia1BT224
823898212/29/2004AFREM PETRICAOltenia1BT227
923900812/29/2004ZAVRAGIU MIHAI NICUOltenia1BT2313
1023901212/29/2004ANASTASIU MARIAOltenia1BT244
1123902312/29/2004BARBU MIHAELA DANAOltenia1BT2415
1223903512/29/2004MIHART ANISOARAOltenia1BT257
1323903712/29/2004MIROIU MIHAELA ANGELAOltenia1BT259
1423903912/29/2004ROSU NELU FLORINOltenia1BT2511
1523904512/29/2004DUMITRA IONOltenia1CT316
1623904712/29/2004BIRLEA MARIANOltenia1CT318
1723905412/29/2004ZIMBREA ALFRED GEORGEOltenia1CT323
1823906912/29/2004TATU OVIDIU MARINOltenia1CT3218
1923907012/29/2004BOGHEANU MIHAELA SILVIAOltenia1CT3219
2023907812/29/2004JIANU STEFANOltenia1CT337
2123908812/29/2004CHIRITA DOMITIANOltenia1CT344
2223909212/29/2004SFETCU FLORINAOltenia1CT348
2323911112/29/2004STAMATE MARIUSOltenia1CT357
2423911612/29/2004CĂRTIS MIHAELA GABRIELAOltenia1CT3512
251210778/26/2008VADUVA GELUPotelu168R416
261100289/7/2009ALBESTEANU MARIAN DUMITRUPotelu160R517
271211878/26/2008GOLASU ANAPotelu170R6111
2813134310/19/2009STEFAN OANA EUGENIAPotelu152R1318
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
-