Hotărârea nr. 169/2020

HCL 169 TARIFELE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE PUBLICITATE CURSE OCAZIONALE ITP TRACTĂRI/RELOCĂRI ÎNCHIRIERE DESFĂŞURATE DE R.A.T. SRL

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

                                                                                                                  

 

      HOTĂRÂREA NR.169

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe serviciului de transport public local de persoane, desfășurate de R.A.T. SRL şi a comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 28.05.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.68018/2020, raportul nr.68023/2020 al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.69429/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe serviciului de transport public local de persoane, desfășurate de R.A.T. SRL şi a comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie şi avizele nr.157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.1961 alin.1 din Legea societăţilor nr.31/1990;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.m, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1.Se aprobă tarifele pentru activităţile de publicitate, curse ocazionale, ITP, tractări/relocări, închiriere, desfăşurate de R.A.T. SRL, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2.(1) Se aprobă comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie – maxim 5% din valoarea biletelor achiziţionate.

                (2) Stabilirea comisionului acordat de R.A.T. SRL se va face prin negociere, în funcţie de valoarea totală a biletelor achiziţionate.

  Art.3.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova dl. Zorilă Dan,  să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, tarifele şi comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie, prevăzute la art.1 şi art.2.

      Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Zorilă Dan şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                         

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.169/2020

 

 

Tarife pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, ITP, tractări/relocări, închiriere desfăşurată de R.A.T. SRL

 

 

I.    Închiriere spaţiu publicitar de pe mijloacele de transport

 

Nr.

crt

Obiectul activităţii

Tarif

(fără TVA)

1

Închiriere spaţiu publicitar pentru autobuze cu lungimea mai mică de 9,00 m

130 Euro/lună

 

2

Închiriere spaţiu publicitar pentru autobuze cu lungimea mai mareă de 9,00 m

150 Euro/lună

 

 

II.               Închiriere stâlpi pentru aplicarea de reclame publicitare

 

 

Nr.

crt

Obiectul activităţii

Tarif

(fără TVA)

1

Închiriere de la 1 stâlp la 9 stâlpi

17 Euro/lună/stâlp

2

Închiriere de la 10 stâlpi la 50 stâlpi

12 Euro/lună/stâlp

3

Închiriere de la 51 stâlpi la 150 stâlpi

8,5 Euro/lună/stâlp

4

Închiriere a peste 150 stâlpi

6,5 Euro/lună/stâlp

 

III.    Închiriere spaţiu publicitar în interiorul mijloacelor de transport

 

Nr.

crt

Obiectul activităţii

Tarif

(fără TVA)

1

Închiriere spaţiu aplicare afiş format A4

3 Euro/lună

2

Închiriere spaţiu aplicare afiş format A3

5 Euro/lună

3

Închiriere spaţiu aplicare afiş format A2

10 Euro/lună

4

Închiriere spaţiu aplicare afiş format A1

20 Euro/lună

5

Închiriere spaţiu aplicare afiş pentru mânerele de susţinere călători

1,5 Euro/lună

6

Închiriere spaţiu pentru instalare monitor LCD(incluzând 10 min la fiecare oră, puse la dispoziţia R.A.T. pentru anunţuri)

24 Euro/lună

 

7

Închiriere spaţiu publicitar LCD

Pachet promovare spot publicitar

-  În 10 autobuze BMC – 50 difuzări/oră

 

 

- În 20 autobuze BMC – 50 difuzări/oră

 

 

- În 30 autobuze BMC – 50 difuzări/oră

 

 

- În 38 autobuze BMC – 50 difuzări/oră

 

 

 

100 Euro/lună

 

 

180 Euro/lună

 

 

240 Euro/lună

 

 

266 ro/lună

 

 

 

IV.            Închirieri spaţii

 

 

Nr.

crt

Obiectul activităţii

Tarif

(fără TVA)

1

Închiriere hala producţie

3 Euro/mp/lună

2

Închiriere birouri

4,2 Euro/mp/lună

3

Închiriere platformă parcare

1,6 Euro/mp/lună

4

Închiriere magazie ţarc

1,8 Euro/mp/lună

5

Închiriere magazie zidită

3,2 Euro/mp/lună

6

Închiriere staţie adăpost călători

50 Euro/staţie/lună

7

Închiriere spaţii comerciale (bl. 17A)

Preţ pornire licitaţie

6,5 Euro/mp/lună

 

 

V.  Închiriere spaţii din staţiile de călătorie pentru amplasarea de automate de distribuţie

 

 

Nr.

crt

Obiectul activităţii

Tarif

(fără TVA)

1

Închiriere spaţiu

120 lei/lună

2

Utilităţi

35  ei/lună

 

 

VI.             Curse ocazionale(excursii) efectuate în afara municipiului Craiova

 

 

Nr.

crt

Tipul mijlocului de transport

Tarif/km, fără diurnă

(fără TVA)

Tarif/km, cu diurnă

(fără TVA)

1

IVECO

3,94 lei

3,99 lei

2

PRESTIJ

5,16 lei

5,19 lei

3

BMC PROBUS - autocar

6,04 lei

6,08 lei

 

VII.        Tarif ora de staţionare curse speciale şi curse ocazionale

 

Tarif: 40 lei/oră, fără TVA

 

 

VIII.    Inspecţii tehnice periodice

 

Nr.

crt

Categorie vehicul

 

 

Tarif ITP

(fără TVA)

Tarife reverificare

(fără TVA)

Siguranţa

Poluare

Altele

1

Autoturism

58,82 lei

15,12 lei

15,12 lei

15,12 lei

2

Microbuz, autorulotă, automobile utilitare mixte, specializate, special cu masa maxim autorizată până la 3,5 tone inclusiv

 

 

75,63 lei

 

 

20,16 lei

 

 

20,16 lei

 

 

15,12 lei

3

Autovehicul cu masa maxim autorizată peste 3,5 tone

 

109,24 lei

 

35,29 lei

 

20,16 lei

 

20,16 lei

4

Tractor rutier

79,83 lei

35,29 lei

10,08 lei

20,16 lei

5

Remorcă şi rulotă fără sistem de frânare

42,01 lei

20,16 lei

-

15,12 lei

6

Remorcă, semiremorcă şi rulotă cu sistem de frânare, având masa maxim autorizată până la 3,5 tone inclusiv

50,42 lei

20,16 lei

-

15,12 lei

7

Remorcă, semiremorcă cu sistem de frânare, având masa maxim autorizată peste 3,5 tone

 

100,84 lei

 

35,29 lei

 

-

 

20,16 lei

 

IX.       Activităţi de tractare/relocare

 

Tarif: 100 lei/maşina, fără TVA.

          

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

 

                  Stelian BĂRĂGAN