Hotărârea nr. 168/2020

HCL 168 METODOLOGIA DE STABILIRE AJUSTARE ŞI MODIFICARE A TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE DATE ÎN ADMINISTRARE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

                                                                                               

 

      HOTĂRÂREA NR.168

privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 28.05.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.70462/2020, raportul nr.70464/2020 al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.70622/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi avizele nr.157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.5 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.p, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1.Se aprobă metodologia de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.168/2020

 

 

                                                                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                  Stelian BĂRĂGAN

 

 

Metodologia de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitațile  de administrare a domeniului public şi privat date în administrare operatorului Regia Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 

 

CAP. I. Scop şi Domeniu de aplicare

ART. 1

         Prezenta metodologie de fundamentare şi aprobare a nivelului tarifelor pentru activitațile de administrare a domeniului public şi privat de interes local,  este elaborată în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

 

ART. 2

         (1) Prezenta Metodologie reglementează modul de determinare a nivelului tarifelor pentru activitățile de administrare a domeniului public şi privat de către operatorul acestor activități.

         (2) Tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor, cât şi obţinerea celui mai scăzut cost al activităților.

         (3) Aprobarea tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Craiova cu avizul prealabil al Direcției Servicii Publice, cu respectarea cerinţelor şi criteriilor din prezenta Metodologie.

 

ART. 3

         Activitățile de administrare a domeniului public şi privat de interes local cărora li se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cel având ca obiect:

 

(a)            amenajarea, întreţinerea și infrumusetarea zonelor vezi;

(b)            montarea și întreținerea mobilierului stradal;

(c)            amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a ștrandurilor, lacurilor și bălților;

(d)            întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal;

(e)            înființarea, organizarea și exploatarea băilor și Wc-urilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor și campingurilor;

(f)            administrarea și exploatarea spațiilor publicitare;

(g)            asanarea și amenajarea terenurilor mlăștinoase;

(h)            realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

(i)             administrarea cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Craiova;

(j)             demolare/desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova;

(k)            administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.

 

 

 

ART. 4

         Prezenta Metodologie Tarifară are la bază prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările și completările ulterioare.

 

 

CAP. III. Definiţii şi abrevieri

ART. 5

         Termenii folosiţi în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:

 

 

 

Ajustarea tarifelor

Operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, potrivit prezentei Metodologii Tarifare, prin care se asigură reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influenţelor generate de evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;

Aprobarea tarifelor

Activitatea de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor, desfăşurată în cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Craiova

Beneficiar

Persoana care beneficiază în mod direct de serviciile prestate de operator;

 

 

CLM

ConsiliulLocal al Municipiului Craiova;

Interval de timp

Perioada calendaristică cuprinsă între data ultimei aprobări a nivelului tarifelor şi momentul solicitării ajustării/modificării tarifelor;

Modificarea tarifelor

Operaţiunea de analiză a nivelului şi a structurii tarifelor existente, potrivit prezentei Metodologii Tarifare, în situaţiile în care intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a modificării tarifelor de către CLM;

Operator

Persoana juridică care prestează activitățile de administrare a domeniului public şi privat de inters local;

Parametru de ajustare

Indicator la modificarea căruia se pot ajusta/modifica tarifele. În sensul prezentei Metodologii Tarifare, parametri de ajustare/modificare pot fi: indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, evoluţia cursului de schimb leu/euro, modificarea structurii elementelor de cheltuieli sau un alt parametru stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii;

Activități

Activitățile de administrare a domniului public şi privat de interes local prevăzute la art. 3 din prezenta Metodologie Tarifară;

Stabilirea tarifelor

Operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor şi a structurii acestora, conform prezentei Metodologii Tarifare, pentru operatorul R.A.A.D.P.F.L Craiova  concretizată prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a tarifelor de către CLM.

 

 

 

CAP. IV. Dispoziţii generale

ART. 6

         Tarifele se fundamentează pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a cheltuielilor pentru protecţia mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, a cheltuielilor derivând din Hotărârea de dare în administrare,  şi un profit rezonabil.

 

        

ART. 7

         (1) Aprobarea stabilirii, ajustării, modificării preţurilor/tarifelor se face de către CLM, pe baza solicitărilor operatorului.

         (2) Operatorul care solicită aprobarea tarifelor transmite către CLM solicitarea de stabilire/modificare/ajustare a tarifelor, conţinând următoarele:

                   (a) cererea de aprobare a tarifelor, care conţine:

                            i: în cazul stabilirii: nivelul propus al tarifelor;

ii. în cazul modificării sau ajustării: nivelul Tarifelor în vigoare, tarifele solicitate şi justificarea propunerii de ajustare sau modificare;

(b)             fişa de fundamentare;

(c)            memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor;

(d)            alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse.

 

 

ART. 8

         (1) în cazul în care este necesară asigurarea surselor de finanţare pentru implementarea unor proiecte de investiţii, CLM poate aproba reguli sau formule de modificare a tarifelor şi/sau îi poate transfera operatorului sumele necesare realizării investiţiilor în conformitate cu obligaţiile  stabilite prin hotărârea de dare în administrare.

         (2) Investiţiile realizate de către operator din sume transferate în acest scop de către Municipiul Craiova nu se amortizează prin tarif.

         (3) în aplicarea alin. (1), regulile sau formulele de modificare a tarifelor se avizează în prealabil de către Direcția Servicii Publice.

 

ART. 9

         Monitorizarea şi controlul tarifelor practicate de operator se face de către Direcția Servicii Publice.

 

 

 

CAP. V. Stabilirea tarifelor

ART. 10

         (1) Nivelul tarifelor se determină de către operator luând în calcul numai cheltuielile specifice activității pe care o prestează în baza hotărârii de dare în administrare.

         (2) Tarifele se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 1 – Fişa de fundamentare a cheltuielilor.

         (3) Fiecare fişă de fundamentare va fi însoţită de lista activităţilor specifice  prestate de operator.

         (5) Fundamentarea tarifelor se face pe baza cheltuielilor materiale (consumuri normate de materii prime, materiale şi energie, calculate pe baza preţurilor în vigoare), a cheltuielilor salariale, a cheltuielilor operaţionale, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli specifice fiecărei activități în parte.

         (6) Cheltuielile specifice unei activități, care nu se regăsesc în categoriile cuprinse în Fişa de fundamentare a cheltuielilor, vor fi cuprinse la poziţia "Alte cheltuieli specifice activității" şi vor fi fundamentate pe baza memoriului tehnico-economic prevăzut la art.7, alin. (2), lit.c).

         (7) Operatorul prezintă cheile de alocare ale Cheltuielilor indirecte în memoriu tehnico- economic care însoţeşte solicitarea de aprobare a tarifelor.

 

ART. 11

         (1) Stabilirea tarifelor se face potrivit formulei nr.l:

         Tk =                                                                         [1]


unde:

         Tk = tariful stabilit pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

         Vk = valoarea programată a tipului de lucrare/activitate k la nivelul anului în care se face propunerea;

         Qk = cantitatea programată a tipului de lucrare/activitate k la nivelul anului în care se face propunerea.

 

         (2) Stabilirea tarifelor pentru fiecare tip de activitate, se face cu respectarea următoarelor criterii:

(a)             cheltuielile cu materiile prime şi materialele, energia electrică, apa şi combustibili se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi cantităţile anuale propuse spre consum;

(b)             consumurile specifice de energie, apa şi materiale vor fi luate în calcul la nivelurile ce reflectă situaţia reală de exploatare şi funcţionare;

(c)             cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

(d)             cheltuielile cu amortizarea  se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)             tarifele vor include o cotă de profit  determinat potrivit prevederilor legale în vigoare.

        

 

 

ART. 12

         (1) Stabilirea tarifelor pentru activitățile prestate de către operator, încasate în mod direct de la beneficiari  este propusă de către operator şi se fundamentează cu respectarea prevederilor art.13.

         (2) Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 1 – Fişa de fundamentare a cheltuielilor, care se adaptează corespunzător.

         (3) în formula nr.l, termenii au următoarea semnificaţie:

         Tk = tariful stabilit pentru activitatea k, încasat în mod direct de la beneficiari;

         Vk = Valoarea estimată pentru activitatea k la nivelul anului în care se face propunerea;

         Qk = Număr estimat de beneficiari la nivelul anului în care se face propunerea.

 

 

 

CAP. VI. Ajustarea tarifelor

ART. 13

         (1) Tarifele se pot ajusta, la un interval de minimum 6 luni, cu avizul Direcției Servicii Publice, pe baza cererilor de ajustare primite de la operator, în baza creşterii/scăderii parametrilor de ajustare cu + 5% faţă de nivelul existent la data precedentei aprobări.

         (2) Parametrii de ajustare sunt:

a)            indicele preţurilor de consum;

b)            evoluţia cursului de schimb leu/euro;

c)            evoluţia costului forţei de muncă.

         (3) Nivelul tarifelor se determină pe baza analizei situaţiei economico-fmanciare a operatorului, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia tarifelor pe economie.

         (4) în Hotărârea de aprobare a tarifelor ajustate adoptată de CLM vor fi menţionate tarifele ajustate ale activităților şi nivelul parametrilor existenţi la data ajustării, determinat pentru intervalul de timp scurs de la data stabilirii sau ajustării precedente, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrilor de ajustare.

         (5) Propunerea de ajustare a tarifelor se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 2 – Fişa de fundamentare a cheltuielilor pentru ajustarea Tarifului. Dispoziţiile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

 

ART. 14

         (1) Ajustarea tarifelor se face potrivit formulei nr.2:

 

         Tk,ajustat = Tk+Tk                                                           [2]

 

unde:

Tk,ajustat este tariful ajustat pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

Tk - tariful actual pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k)

∆Tk - creşterea tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k, determinată de influenţele reale primite în costuri.

         (2) Creşterea tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k, Tk,, urmare a influenţelor reale primite în costuri, se determină cu formula următoare:

         Tk = ∆Ck + ∆Ck x r% + ∆Ck x d% + FIID                              [3]

                                      Qk

unde:

Ck este creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele primite în costuri;

r% - cota de profit  al operatorului;

Qk - cantitatea tipului de lucrare k luată în calcul la determinarea tarifului actual pentru tipul de lucrare k care nu diferă de cantitatea luată în calcul la determinarea tarifului în vigoare;

         (3) Ajustarea tarifului se determina avandu-se in vedere urmatoarele criterii:

(a)  pentru cheltuielile cu apa bruta, energia electrica, materii prime si materialele, cu pondere semniificativa in costuri, se ia in calcul modificarea preturilor de aprovizionare fata de precedenta ajustare;

(b) consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere la ajustarea precedentă;

(c)  cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

(d) cheltuielile cu amortizarea  se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)  cantităţile tipurilor de lucrări k se vor lua în calcul la nivelul avut în vedere la avizarea anterioară;

(f)   cota de profit se menţine la nivelul avizat anterior;

 

 

ART. 15

         (1) Ajustarea tarifelor pentru activitățile prestate de către operator, încasate în mod direct de la beneficiari  se propune şi se fundamentează de către operator cu respectarea prevederilor art. 11 şi art. 12.

         (2) Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 2 - Fişa de fundamentare a cheltuielilor pentru ajustarea Tarifului, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii de activități

         (3) Formula nr.3 se adaptează corespunzător.

 

 

 

CAP. VII. Modificarea tarifelor

ART. 16

         (1) Tarifele pot fi modificate în următoarele situaţii:

(a)  la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a activităților şi numai după intrarea în exploatare a acestora;

(b)  la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor tipurilor de lucrări k, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutive.

(2) Propunerea de modificare a tarifelor se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 3 - Fişa de fundamentare a cheltuielilor pentru modificarea Tarifului. Dispoziţiile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

 

 

 

ART. 17

         (1) Modificarea tarifelor se face potrivit formulei nr.4:

         Tk,modificat = Tk+Tk                                                                  [4]

 

unde:

Tk,modificat este tariful modificat pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

Tk - tariful actual pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

Tk- tariful pentru tipul de lucrare/activitate k.

         (2) Creşterea tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k se determină cu formula următoare:

                ∆Tk = (∆Ck,v + ∆Ck,f) x (1 + r% + d%)                                               [5]

                                      Qk

 

unde:

Ck,v este creşterea cheltuielilor variabile ca urmare a influenţelor primite în costuri;

Ck,f- creşterea cheltuielilor fixe ca urmare a influenţelor primite în costuri;

r% - cota de profit  a operatorului;

Qk - cantitatea tipului de lucrare/activitate k programată la nivelul anului în care se face propunerea (care este diferită de cea considerată la stabilirea tarifului).

 

         (3) Modificarea tarifelor se face cu respectarea următoarelor criterii:

(a)            pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii prime şi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta avizare, în limita preţurilor de piaţă;

(b)            consumurile specifice de energie, combustibil, materii prime şi materiale vor fi luate în calcul la nivelul celor avute în vedere la avizarea precedentă sau la nivelul rezultat ca urmare a intrării în exploatare a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a activităților;

(c)            cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

(d)            cheltuielile cu amortizarea  se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)         cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare;

 

 

ART. 18

         (1) Modificarea tarifelor pentru serviciile prestate de către operatori, încasate în mod direct de la beneficiari se propune şi se fundamentează de către operator cu respectarea prevederilor art. 17.

         (2) Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 3 - Fişa de fundamentare a cheltuielilor pentru modificarea Tarifului, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii activități.

         (3) Formula nr.3 se adaptează corespunzător.

 

 

CAP. VIII. Dispoziţii finale

 

ART. 19

         La stabilirea tarifelor  încasate în mod direct de la beneficiari, operatorul poate avea în vedere acordarea unor reduceri pentru plata în avans, în funcţie de numărul de activități prestate  sau de categoria de beneficiari (de ex. studenţi, pensionari etc.).

 

ART. 20

         Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta Metodologie Tarifară.

 

 

 

 

Anexa 1. Fisa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Tarifului (deviz pentru tipul de activitate/lucrare k )

 

 

Nr. crt.

Specificaţie

Total lei

Cost Unitar

Cantitate****)

(U.M.)

Pret achizitie****)

(Lei/U.M.)

0

1

2

3

4

5

I.

CHELTUIELI VARIABILE

 

 

 

 

 

Combustibili *)

 

 

 

 

 

Energie electrica

 

 

 

 

 

Apa

 

 

 

 

 

Materii prime, materiale tehnologice **)

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli variabile

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

 

 

 

 

 

 a) Cheltuieli materiale:

- amortizare anuala

-  redeventa anuala

- cheltuieli pentru protectia mediului

- energie electrica - sedii

-  reparaţii in regie

- reparaţii executate cu tertii

- studii si cercetări

- alte servicii executate cu tertii

*       colaborari

*       comisioane si onorarii

*       reclame,publicitate

*       deplasari.detasari,transferări

*       posta si telecomunicaţii

- alte cheltuieli materiale (impozit pe clădiri)

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli cu munca vie:

* salarii***)

*Contributii Angajat

-                 C.A.S .: 25%

-                 CASS : 10%

-                 IMPOZIT PE VENIT: 10%.

*Contributii Angajator:

- Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM): 2,25%

 

 

 

 

 

c) Cheltuieli financiare

 

 

 

 

III.

Alte Cheltuieli specifice serviciului/activitatii

 

 

 

 

IV.

CHELTUIELI TOTALE (l+ll+lll)

 

 

 

 

V.

PROFIT (r%)

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

 

VII.

 

 

 

 

 

VIII.

VENITURI

 

 

 

 

IX.

CANTITATE/Nr.estimat beneficiari (dupa caz)

Qk

 

 

 

X.

Pret/Tarif (lei/U.M.)

 

 

 

 

 

IPBC la data aprobarii tarifelor actuale:

 

*) Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combustibil utilizat

**) Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie prima, materiale tehnologice

***) Pentru fiecare activitate in parte se vor prezenta:

-   calificarea personalului,

-   salariul mediu,

-   numarul de ore necesare pentru execuţie etc.

****) Se completeaza doar pentru elementele de cheltuieli variabile

 

         In cazul în care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cotele de cheltuieli indirecte se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli.

         Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu pot fi identificate pe elemente de calculaţie; acestea sunt repartizate (imputate) pe servicii/lucrări/activităţi pe baza unor criterii convenţionale, după ce mai întâi au fost colectate pe centrele care le-au ocazionat.

 

         Din această categorie fac parte cheltuielile indirecte de producţie (comune ale secţiei) care de fapt sunt directe faţă de secţiile care le-au generat şi indirecte faţă de servicii/activităţi/lucrări şi cheltuielile generale de administraţie.

 

         Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica şi atribui direct unei anumite lucrări sau unui anumit serviciu. Ele privesc întreaga activitate sau mai multe activităţi conexe ale unei secţii sau ale unui operator.

 

         In funcţie de serviciul prestat, cheltuielile indirecte pot fi:

-  Cheltuieli cu retribuţiile personalului de conducere, tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ, de deservire şi pază, (impozitul, contribuţia la asigurarile sociale şi la fondul de şomaj, aferente acestor atribuţii);

-  Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de interes general / chirii pentru mijloacele fixe de interes general;

-  Cheltuieli pentru proiectare, agrementări, studii, cercetări, încercări experimentări, pentru conducere şi asigurarea calităţii;

-  Cheltuieli cu protecţia muncii;

-  Dobânzi bancare;

-  Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace proprii de calcul automat sau prin unităţi specializate;

-  Perisabilităţile stabilite prin norme aprobate de organele competente, care nu se pot localiza pe lucrări, produse, servicii;

-  Cheltuieli cu utilaje de mică mecanizare, scule şi dispozitive folosite la lucrări;

-  Cheltuieli pentru amenajarea şi întreţinerea şantierului;

-  Cheltuieli legate de predarea lucrărilor, inclusiv evacuarea şantierului;

- Cheltuieli legate de cazarea şi transportul periodic al personalului, exclusiv cheltuielile cu transportul personalului nelocalnic de la locul de muncă la spaţiile de cazare, puse la dispoziţie de antrepriză, care se suportă din fondul pentru organizarea de şantier;

-  Cheltuieli pentru efectuarea remedierilor şi refacerilor de lucrări, neimputabile;

 

-  Cheltuieli pentru publicitate (reclame, pliante);

-  Cheltuieli pentru pregătire (calificare), creşterea competenţelor;

-  Alte cheltuieli de interes general şi de executare a lucrărilor.

 

         Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.

 

         Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.

 

Anexa 2. Fişa de fundamentare a cheltuielilor pentru ajustarea Tarifului

(deviz pentru tipul de activitate/lucrare k )

 

Nr. crt.

Specificaţie

Costuri relizate in perioada anterioara

(12 luni calendaristice)

lei

Fundamentare anterioara

Propunere ajustare

Total lei

Cost unitar

Total lei

Total cresteri lei

Crestere pret unitar

achizitie (%) ****)

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

CHELTUIELI VARIABILE

 

 

 

 

 

 

 

Combustibili*)

 

 

 

 

 

 

 

Energie electrica

 

 

 

 

 

 

 

Apa

 

 

 

 

 

 

 

Materii prime, materiale tehnologice**)

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli variabile

 

 

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

 

 

 

 

 

 

 

a) Cheltuieli materiale:

-           amortizare anuală

-           redeventa anuală

-           cheltuieli pentru protectia mediului

-           energie electrica - sedii

-           reparaţii in regie

-           reparaţii executate cu tertii

-           studii si cercetări

-           alte servicii executate cu tertii

* colaborari

* comisioane si onorarii

* ,reclame,publicitate

* deplas ari .detasari,transferări

* posta si telecomunicaţii

-           alte cheltuieli materiale (impozit pe clădiri)

 

 

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli cu munca vie:

* salarii***)

* C.A.S.

* Fond de şomaj

* F.N.A.S.

*fond de accidente si boli profesionale

* fond de garantare a creanţelor salariate

*fond concedii medicale / CCIASS

* alte cheltuieli cu munca vie

 

 

 

 

 

 

 

c) Cheltuieli financiare

 

 

 

 

 

 

III.

Alte Cheltuieli specifice serviciului/activităţii

 

 

 

 

 

 

IV.

CHELTUIELI TOTALE (l+ll+lll)

 

Cactual

 

Cpropus

∆Ck = Cpropus - Cactual

 

V.

PROFIT (r%)

 

 

 

 

∆Ck x r%

 

VI.

 

 

 

 

 

∆Ck x d%

 

VII.

 

 

 

 

 

FIID

 

VIII

VENITURI

 

 

 

 

 

 

IX.

CANTITATE/Nr.estimat de beneificiari (după caz)

 

Qk

 

Qk

 

 

X.

Pret/Tarif (lei/U.M.)

 

Tk

 

Tk,ajustat = Tk+[∆Ck x (1+r% + d%)+ FIID]/Qk

 

                                                                                                                       IPBC la data                           IPBC la data

                                                                                                                       aprobarii                                 solicitării ajustarii

                                                                                                                       tarifelor                                  tarifelor: actuale:

 

*) Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combustibil utilizat

**) Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie prima, materiale tehnologice

***) Pentru fiecare activitate in parte se vor prezenta:

-                calificarea personalului,

-                salariul mediu,

-                numărul de ora necesare pentru execuţie etc.

****)Se completeaza doar pentru elementele de cheltuieli variabile

 

         Pentru coloana "Costuri realizate în perioada anterioară", operatorul va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii. Odată cu Fişa de fundamentare, operatorul va prezenta şi Memoriul tehnico-economic justificativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3. Fişa de fundamentare a cheltuielilor pentru modificareaTarifului (deviz pentru tipul de activitate/lucrare k )

 

 

Nr. crt.

Specificaţie

Costuri relizate in perioada anterioara

(12 luni calendaristice)

lei

Fundamentare anterioara

Propunere modificare

Total lei

Cost unitar

Total lei

Total cresteri lei

Crestere pret unitar

achizitie (%) ****)

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

CHELTUIELI VARIABILE

 

 

 

 

∆Ckv

 

 

Combustibili*)

 

 

 

 

 

 

 

Energie electrica

 

 

 

 

 

 

 

Apa

 

 

 

 

 

 

 

Materii prime, materiale tehnologice**)

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli variabile

 

 

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

 

 

 

 

∆Ckv

 

 

a) Cheltuieli materiale:

-           amortizare anuală

-           redeventa anuală

-           cheltuieli pentru protectia mediului

-           energie electrica - sedii

-           reparaţii in regie

-           reparaţii executate cu tertii

-           studii si cercetări

-           alte servicii executate cu tertii

* colaborari

* comisioane si onorarii

* ,reclame,publicitate

* deplas ari .detasari,transferări

* posta si telecomunicaţii

-           alte cheltuieli materiale (impozit pe clădiri)

 

 

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli cu munca vie:

* salarii***)

* C.A.S.

* Fond de şomaj

* F.N.A.S.

*fond de accidente si boli profesionale

* fond de garantare a creanţelor salariate

*fond concedii medicale / CCIASS

* alte cheltuieli cu munca vie

 

 

 

 

 

 

 

c) Cheltuieli financiare

 

 

 

 

 

 

III.

Alte Cheltuieli specifice serviciului/activităţii

 

 

 

 

 

 

IV.

CHELTUIELI TOTALE (l+ll+lll)

 

Cactual

 

Cpropus

∆Ck = ∆Ckv + ∆Ckf

 

V.

PROFIT (r%)

 

 

 

 

∆Ck x r%

 

VI.

 

 

 

 

 

∆Ck x d%

 

VII.

 

 

 

 

 

 

 

VIII

VENITURI

 

 

 

 

 

 

IX.

CANTITATE/Nr.estimat de beneificiari (după caz)

 

Qk

 

Qk, nou

 

 

X.

Pret/Tarif (lei/U.M.)

 

Tk

 

Tk,modificat = Tk+[∆Ck x (1+r%+d%)+ FIID]/Qk,nou

 

                                                                                                                        IPBC la data                        IPBC la data

                                                                                                                        aprobarii                              solicitării ajustarii

                                                                                                                        tarifelor                                tarifelor: actuale:

*) Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combustibil utilizat

**Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie prima, materiale tehnologice

***) Pentru fiecare activitate in parte se vor prezenta:

- calificarea personalului,

- salariul mediu,

- numărul de ora necesare pentru execuţie etc.

****) Se completeaza doar pentru elementele de cheltuieli variabile

         Pentru coloana "Costuri realizate în perioada anterioară", operatorul va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii. Odată cu Fişa de fundamentare, operatorul va prezenta şi Memoriul tehnico-economic justificativ.