Hotărârea nr. 167/2020

HCL 167 ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI ŞI SPAŢII COMERCIALE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIAȚA VALEA ROȘIE PIAȚA CENTRALĂ PIAȚA CENTRALĂ -HALA DE CARNE ȘI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.167

privind închirierea, prin licitație publică, a unor terenuri și spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piața Valea Roșie, Piața Centrală, Piața Centrală -Hala de carne și Târgul Municipal Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.72783/2020, raportul nr.72785/2020 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.73057/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune închirierea, prin licitație publică, a unor terenuri și spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piața Valea Roșie, Piața Centrală, Piața Centrală -Hala de carne și Târgul Municipal Craiova și avizele nr. 157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr. 161/2020 al Comisiei Il-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr. 163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr. 165/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

în temeiul art.l 08, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin. 1, art.154 alin.l, art.196 alin.l lit.a, art.287 lit.b, art.297 și art.332-348 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă închiriere, prin licitație publică, pe o perioadă de patru ani, a terenurilor și spațiilor comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini și Documentațiile de atribuire a contractelor de închiriere, în vederea închirierii terenurilor și spațiilor identificate la art.l, conform anexelor nr.2-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prețul minim de pornire al licitației, se stabilește în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.544/2019 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020.

Art.4. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să organizeze procedura de închiriere prin licitație publică și să semneze contractele de închiriere a terenurilor și a spațiilor comerciale identificate la art.l din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/2018 și se anulează poziția 2 din anexa nr.l, anexa nr.3 și anexa nr.5 a Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.444/2018 și poziția 8 din anexa 1, anexa 9 și anexa 18 a Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.36/2016.

Art.6. Priinaml^Mtmiqipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Adminz^âJ^RtaTcă Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.^^rotpdlicăllX’îndeplinire prevederile prezentei hotărâri./

PREȘEDțN^M ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

\ A VW /?//              SECRETAR GENERAL,

—---          Nicoleta WUL^SCU

tf u L/om/sĂ/zcA Oom&uuuu' Local Z?Z. MumÎCMUUij! O&HWA HZ terfMo

ANEXA 1

TEREN URI/SP ATU PROPUSE PENTRU SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICA IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Nr crt

Teren /Spațiu

Suprafața teren/spatiu propusa pentru închiriere

Piața

Poziție Cadastrala

Certificat de urbanism/ autorizație de construire

1

TEREN

40 mp

TÂRG MUNICIPAL

13-ZONA3

219/19.02.2020

2

TEREN

28 mp

PIAȚA VALEA ROȘIE

95

2193/30.09.2019

3

SPAȚIU

43,51 mp

PIAȚA CENTRALA

C26

302/11.04.2003

4

SPAȚIU

14,52 MP-SPATIU COMERCIALIZARE SI 12,06 MP-SPATIU DEPOZITARE

PIAȚA CENTRALA-HALA CARNE

17

302/11.04.2003

5

SPAȚIU

14.12 MP-SPATIU COMERCIALIZARE SI 11,63 MP-SPATIU DEPOZITARE

PIAȚA CENTRALA-

HALA CARNE

19

302'11.04.2003

6

SPAȚIU

28.25 mp-SPATIU COMERCIALIZARE SI 26.25 mp-SPATIU DEPOZITARE

PIAȚA CENTRALA-HALA CARNE

4

302/11.04.2003

7

SPAȚIU

27.99 mp-SPATIU COMERCIALIZARE SI 6.86 mp-SPATIU DEPOZITARE

PIAȚA CENTRALA-HALA CARNE

20 si 3

30201.04.2003

8 c

SPAȚIU

20,78 mp-SPATIU COMERCIALIZARE SI 5.25 mp-SPATIU DEPOZITARE si

16.48 mp-SPATIU DEPOZITARE

PIAȚA CENTRALA-

HALA CARNE

21,1 si 2

302/11.04.2003

JL U               GC/J<f<b'U-Uu LacAL

Anexa 2


X'Z Hum/c&IUUjI OMM XJA

CAIET DE SARCINI


GA//


Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă spatiului/terenului situat în Craiova, Târg Municipal-|on domeniului public al Municipiului Craiova.

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIE

1.1. DESCRIEREA $1 IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHIRIAT

 • 1.1.1 Denumire: spațiu comercial/teren aflat in concesiunea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 • 1.1.2  Amplasare si suprafața : spațiul comercial/terenul, in suprafața de 40 mp este identificat in Craiova, Târg Municipal-zona 3,poziția cadastrala nr. 13, conform planului de amplasament anexat

 • 1.2.  DESTINAȚIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.2.1 Destinație actuala /folosința actuala: spațiu comercial/teren

 • 1.2.2 Destinația viitoare:spatiu comercial

 • 1.3.  CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ȘI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Condiții de exploatare a in chir ier ii

 • 1.3.1  Bunul aflat în concesiunea SC Piețe si Târguri Craiova SRL este liber de sarcini.

 • 1.3.2  Condițiile si regimul de exploatare a terenului/spatiului disponibil vor fi stipulate in contractul de închiriere.

 • 1.3.3  Chiriașul este obligat sa utilizeze spatiul/terenul conform destinației care rezulta din contractul de închiriere.

 • 1.3.4. (Doar documentație spațiu )Spatiul este funcțional, insa chiriașul poate sa efectueze alte echipări și dotări,cu acordul prealabil al SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pe cheltuiala chiriașului si sub condiția obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor impuse de legislația in vigoare.

 • 1.3.5. (Doar documentație spațiu ) Chiriașul este obligat sub sancțiunea plătii de daune interese si a suportării altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului efectuarea amenajărilor /reparațiilor la bunul închiriat.

 • 1.3.6. (Doar documentație spațiu ) Amenajarile/'reparatiile raman pe plin drept, gratuit, libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la incetarea/rezilierea contractului de închiriere.

1.3.7.Obținerea avizelor si autorizațiilor necesare edificării construcției pentru teren cad in sarcina chiriașului,pe cheltuiala acestuia.

1.3.S.Dispozitiile referitoare la mediu si incendii cad in sarcina chiriașului.

 • 1.3.9.Câștigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilitățile neputând avea pretenția diminuării chiriei.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

 • 1.3.10. Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municiupiului Craiova aflat in folosința SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

 • 1.3.11. Creșterea potențialului zonei din punct de vedere al dotărilor.

 • 1.3.12. Motivele de ordin legislativ aplicate pentru închirierea spatiului/terenului prin licitație publică, organizată în condițiile legii, în conformitate cu;

-prevederile art. 297 si următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art.858-866 din Codul Civil.

CAP. II CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII: REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CHIRIAȘ ÎN DERIT.AREA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaș

 • 2.1.1.     în derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaș, îl reprezintă

spatiu/terenul situat in Piața......................., poziția cadastrala nr.............., in suprafața

de..........mp.

 • 2.1.2.    SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL are obligația de a preda chiriașului spatiul/terenul situat in Târg Municipal-zona 3 .poziția cadastrala nr. 13, in suprafat de 40 mp, pe bază de proces verbal de predare/primire ce va fi încheiat odată cu contractul de închiriere.

 • 2.1.3. în derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur; bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit și libere de sarcini autorității publice locale, la încetarea contractului de închiriere:

 • b) bunurile proprii; bunuri care au aparținut/au fost edificate de către chiriaș și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii și care, la încetarea contractului, fie;

-rămân în proprietatea chiriașului, dacă există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-ramau in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-ramau in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu sunt ridicate in urma notificării

 • c) La expirarea termenului din contractul de închiriere și la cererea scrisă a chiriașului, autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere, urmând a fi încheiat un act adițional al contractului de închiriere.

 • d)Chiriașul va achita toate costurile ce prevăd;

 • - obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru exploatarea spațiului /terenului închiriat si a construcției edificate

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire;

 • - alte situații ce pot apărea pe parcursul derulării contractului de închiriere, dar nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului de închiriere, ca urmare a modificărilor ce vor fi impuse de legislația specifică, iar viitoarea legislație va impune înlocuirea echipamentelor cu altele, sau alte situații similare).

 • 2.1.4. Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate autorizațiile, acordurile și avizele impuse de legislația în vigoare cu privire la edificarea construcțiilor provizorii, protecția mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, ISC IR. etc., pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 2.1.5. Chiriașul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum și a altor costuri ce vor rezulta din obținerea, pe cheltuiala sa a acordurilor și avizelor de edificare a constructtilor provîzorii/de funcționare, impuse de legislația în vigoare și care nu pot fi anticipate și nu sunt menționate în acest capitol.

 • 2.2.  OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE

CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

 • 2.2.1 Chiriașul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, PSI, ISCIR, funcționării, etc., începând de la data preluării bunului, până la încetarea contractului de închiriere și va suporta toate cheltuielile constatărilor organelor abilitate în aceste domenii, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.2 Pe durata închirierii, chiriașul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.3 Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele impuse

de legislația mediului

 • 2.2.4 Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care s-a încheiat contractul.

 • 2.3.  OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATĂRII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ

 • 2.3.1. Chiriașul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanență a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa și să despăgubească SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pentru pagubele produse din culpa sa.

 • 2.4.  INTERDICȚIA SUBÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA SUBÎNCHIRIERII, DUPĂ CAZ

 • 2.4.1. Chiriașului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somație sau punere in întârziere si iară intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu).

 • 2.5.  DURATA ÎNCHIRIERII

 • 2.5.1. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 4 (patru )ani, începând de la data semnării lui.

 • 2.6.  PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adițional de prelungire a perioadei de închiriere, la cererea scrisă a chiriașului, iar autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Loca] al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere .

 • 2.7. CHIRIA ȘI MODUL DE PLATĂ.

 • 2.7.1. Chiria este cea rezultată în urma procedurii de licitație publică, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii.

 • 2.7.2. Chiria se va achita lunar, până cel mai târziu la data de 5 (cinci) a fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datoreaza începând cu data prevăzută in contract.

 • 2.7.3. în cazul în care, din vina sa, chiriașul nu plătește chiria conform celor stabilite la pct.

 • 2.7.2. atunci vor fi calculate si achitate majorări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere , calculate din ziua imediat următoare zilei in care suma era scadenta la plata.

 • 2.7.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 2.7.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevăzute modificări de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 2.8. NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE

 • 2.8.1  Garanția de participare este in suma de 100 lei.

 • 2.8.2  Garanția de participare se depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unitatii.Ofertantul are obligația de a face dovada deschiderii contului si virării garanției de participare .

 • 2.8.3  Garanția de. participare va fi restituita in următoarele situații:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție pentru ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare. Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitației pentru ofertantii ale căror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestării cu privire la desfasurarea licitației);Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitației aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Plete si Târguri Craiova SRL. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare

 • 2.8.4 Garanția de buna execuție se va constitui pana la data semnării contractului de închiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 2.8.5 Garanția de buna execuție se va depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 2.8.6 Garanția de buna execuție se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garanția de buna execuție se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adițional cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.8 In cazul in care locatarul nu-si Îndeplinește obligațiile de plata si/sau deteriorează terenul/spatiul transmis in folosința, locatorul va retine locatarului din garanția de buna execuție contravaloarea chiriei neachitate si contravaloarea daunelor provocate.

CAP. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române, de către toți ofertantii.

 • 3.3.     Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, nefiind admise oferte alternative.

Fiecare ofertant va declara prin oferta depusa ca OFERTA SA ESTE FERMA (isi menține oferta) până la finalizarea procedurii de închiriere.

 • 3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

 • 3.5. Ofertantul are obligația de a asigura integritate plicului ce conține oferta sa, iar organizatorul procedurii are obligația de a deschide plicurile ofertanților numai la data precizată în anunțul procedurii. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.

3-6- Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe perioada DECLARATĂ CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de către ofertant,

3.7 Durata de OFERTA FERMA este pana la data desemnării ofertantului câștigător.

 • 3.8.  Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.9. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare și prezentare, sunt precizate în documentația de atribuire.

 • 3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.11. Ofertele se depun la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Oferte” menționându-se data și ora.

 • 3.12.    Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul de contact și numele persoanei de contact.

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. fisa cu informații privind ofertantul si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari. ștersături sau modificări.

 • b. acte doveditoare privind calitatile si capacitatile oferantului, conform documentației de atribuire.

 • c. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

 • 3.13. Pe plicul interior, care conține oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele ofertantului, adresa de corespondență, sediul social, telefonul persoanei de contact și numele acesteia.

 • 3.14. Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți, iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte conforme.

3.15 Plicurile închise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la punctul 3.12. și 3.13, ce vor fi declarate oferte neconforme.

3.17 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare sa existe cel puțin doua oferte conforme.

 • 3.18. După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei comisiei de evaluare.

 • 3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

 • 3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentația de Atribuire.

 • 3.21. în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de atribuire secretarul comisiei întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții pârtieipanți prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

 • 3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare la licitație. în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. în caz similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III. în cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceștia, se va continua până la ofertantul de pe ultimul loc.

 • 3.23. Toți ofertanții care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanția de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • 3.24. în situația in care nu a fost posibila încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, iar autoritatea publică locală va relua procedura de licitație publică de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii, Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 4.1. Contractul de închiriere poate înceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de închiriere

 • c. inainte de termenul stabilit, prin voința unilaterala a locatorului, in situația unei modernizări sau reorganizări a pieței

 • d. in situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata construcția este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005, precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de închiriere inceteaza de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile inainte.

4.2 Contractul se reziliaza in următoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării spatiului/terenului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatial/terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație în situația in care chiriașul închiriază, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului, ori subinchiriaza, in totalitate sau parțial, se asociaza sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului comercial

 • c. in situația in care pentru nevoi de interes național sau local, spatial/terenul închiriat va fi destinat altor scopuri, contractul de închiriere poate fi reziliat in mod unilateral de către autoritatea contractanta, după Înștiințarea locatarului, cu 30 de zile inainte.

 • d. contractul poata fi reziliat si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de către locator, daca locatarul nu demareaza obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricărei obligații asumate de părțile contractante, din cauze imputabile acesteia.

CAP V ALTE CERINȚE

 • 5.1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.1.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spațiul ce face obiectul contractului de închiriere si sa verifice respectarea obligațiilor asumate de locatar

 • 5.1.2 Locatorul are obligația de a înștiința chiriașul cu 15 zile înainte de o eventuala schimbare a situației spațiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaște situația, in 15 zile de la producerea schimbării respective

 • 5.2. CHIRIAȘUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.2.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau sa se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezoIvirii de drept a contractului, tara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.2.2 Locatarul are obligația efectuării curățeniei la obiectul contractului de închiriere .

 • 5.2.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de închiriere de aplicarea normelor legale privind protecția mediului, protecția si paza împotriva incendiilor, a normelor legale privind protecția muncii , precum si orice alte obligații legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 5.2.4 Lucrările de îmbunătățire si igienizare ale spațiului commercial/terenului cad in sarcina chiriașului fara sa afecteze cuantumul chiriei.

 • 5.2.5 Locatarul se obliga sa îngrijească si sa conserve spatial/terenul ca un bun proprietar

 • 5.2.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatial/terenul pentru activitatea destinata.

 • 5.2.7 La încetarea contractului de închiriere locatarul are obligația sa restituie spatiul/terenul in starea inițiala .

 • 5.2.8 Chiriașul are obligația obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare.

 • 5.2.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in întârziere, fara notificare prealabila si fara intervenția instanței de judecata.

 • 5.2.10 Chiriașul are obligația de a elibera spatiul/terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in întârziere in condițiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 5.2.11 Sa respecte dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somație, fara punere in întârziere si fara intervenția instanțelor de judecata .

 • 5.3. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 5.3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere și care nu. se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 • 5.3.2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

 • 5.3.3. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

 • 5.4. DISPOZIȚII FINALE

 • 5.4.1  Contractul de închiriere poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • 5.4.2 Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de închiriere se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 5.4.3. Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire.

 • 5.4.4. Caietul de sarcini și documentația de atribuire sunt puse la dispoziția solieitanților în urma unei cereri depuse la Registratura SC Piețe si Târguri Craiova SRL și achitării unei sume de 100 lei.

 • 5.4.5. Contravaloarea documentației de atribuire în sumă de 100 lei nu se restituie.

 • 5.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora

 • 5.4.7. Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

Calea București, nr.51, în data de            ora

 • 5.4.8. Datele necompletate la pct. 5.4.6 și pct. 5.4.7. vor fi prevăzute în Anunțul procedurii de închiriere.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 4 ani. a spatiului/terenului situat in Târg Municipal-zona 3, poziția cadastrala nr. 13, in suprafața de 40 mp ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

Denumirea autorității contractante : SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, strada Calea București, nr 51,Craiova, Cod Fiscal: R028001235, Număr de telefon: 0251.410696, 0351.451887, 0351.447,06156, 0351.447,06157,Numar fax: 0251410696,E m a i 1: pietecraiova@yahoo.com

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

 • 2.1. Procedura aplicată:

Procedura este de închiriere prin licitație publică spatiului/terenului situat in Târg Municipal-zona 3, poziția cadastrala nr. 13, in suprafața de 40 mp.

ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 2.1.1. Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitație publică si au dreptul de a depune oferta persoanele juridice interesate care Îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare Ia licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nu au dreptul sa participe la licitație:

ajOfertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie:

 • b) Ofertantii care au deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și au restanțe la plată, sau nu au îndeplinit condițiile contractuale.

 • 2.1.2. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2(două) oferte valabile, autoritatea contractanta este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu a fost depusa cel puțin o ofertă valabilă, autoritatea contractanta va anula procedura.

 • 2.1.4. Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 2.1.5. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitație publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

 • a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte va labile, drept urmare autoritatea publică este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă procedură;

 • b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. în sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b.l) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere:

 • - transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire;

 • - tratamentul egal - aplicarea.într-o măsură nediscriminatorie, de către autoritatea contractanta, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

- proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractanta trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • - nediscriniinarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea pârtieipanților la procedura a de atribuire a contractului de închiriere;

 • -    libera concurență - asigurarea de către autoritatea contractanta a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș, în condițiile legii.

b.2) autoritatea contractanta - SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, Ia rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. b. 1);

Au to ritatea contractanta are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanților la procedura de atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de Ia data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care acesta și le-a creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 2.2. Legislație aplicabilă:

-prevederile art. 297 alin. 1 lit c) și art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art. 858-866 din Codul Civil

 • 2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere;

 • a)     transparența;

 • b)     tratamentul egal;

 • c)     proporționalitatea;

 • d)     nediscriniinarea;

 • e)     libera concurență

 • 2.4. Reguli de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Oferta poate fi depusă la Registratura autoritatii contractante sau poate fi transmisă prin poștă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidența SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL până la data de depunere a ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forța majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost înregistrată la Registratura autoritatii contractanta după data limită de depunere.

Costul documentație de atribuire este de 100 lei. Costul documentației se achită în numerar la casieria autoritatii contractanta, str. Calea București, nr.51, Craiova.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane juridice interesate, care a depus cerere la autoritatea contractanta.

Persoanele juridice interesate, au obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractanta a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.5. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este            . ora.

Data limită de solicitare clarificări este

Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

CALEA BUCUREȘTI, nr. 51, Craiova, în data de  ora        .

 • 2.6. Dreptul de a solicita clarificări

Orice persoană juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde. într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Autoritatea contractanta are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, autoritatea contractanta are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmitere a răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • 2.7. Documentația de Atribuire

Orice modificare a conținutului documentelor necesare la procedura de licitație se va comunica tuturor solie itanților care au cumpărat aceste documente.

în cazul în care ca urmare a modificării documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către autoritatea contractanta tuturor solieitanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.8.Desfășurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-un cotidian de circulație locală cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor și se afișează la sediul autoritatii contractante.

Orice persoana juridică interesată, are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini, precum și de a solicita clarificările necesare.

Punerea la dispoziție, de către autoritatea contractanta, a documentelor licitației se va face într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile de ia primirea unei solicitări din partea solicitantului.

în vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a procese lor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractanta, numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5(cinci). cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/e va luare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/e va luare a ofertelor următoarele persoane:

- soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/e va luare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

în caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va sesiza de îndată autoritatea publică locală despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • - analizarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea proceselor-verbale;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare constată ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 4. -Instrucțiuni privind modul de eloborare și prezentare a ofertelor.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare să existe cel puțin 2 oferte valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din acesta documentație de atribuire.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din această documentație de atribuire.

După ce comisia analizează conținutului plicului exterior al tuturor ofertanților, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal cu constatările comisiei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți. Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea precizată mai sus.

în situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare . această ofertă financiară este declarată de comisia de evaluare ca fiind ofertă financiară neconformă. Secretarul comisiei va consemna toate constatările comisiei de evaluare în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanțîlor care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 2(două) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către autoritatea contractanta.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte și membrii comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

în baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport. Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare și semnare.

Raportul va fi transmis Administratorului societății. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut criteriul “cel mai mare nivel al chiliei”, iar in cazul egalitarii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atibuîre “protecția mediului înconjurător”.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitație.

în cazul in care nu au fost depuse cel puțin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitații publice, va fi anulată a doua procedură de licitație publică. Pentru a doua procedură de licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

Comisia are dreptul de a exclude din licitație:

 • - Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

 • - Orice ofertant care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiile de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local;

- Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • - în cazul în care a deținut șl alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și are restanțe la plată, sau nu a îndeplinit condițiile contractuale;

 • - Prezintă informații false în legătură cu situația proprie.

Stabilirea ofertei câștigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de atribuire pentru imobilul ce face obiectul închirierii.

Comisia de evaluare este cea care analizează și constată care sunt ofertele neconforme ca urmare a faptului că nu îndeplinesc cerințele stabilite în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

în cadrul ședinței de deschidere a ofertei, comisia de evaluare poate solicita clarificări și completări ale documentelor prezentate de ofertanți în scopul demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în termen de 4 zile lucrătoare de la solicitarea comisiei de evaluare, SC Piețe si

Târguri Craiova SRL o transmite ofertanților vizați, printr-o adresă cu confirmare de primire,

Ofertanții vizați au obligația de a răspunde în scris și a transmite documentele ce dovedesc încadrarea situației sale la cerințele comisiei. Răspunsul va fi depus la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei autorității contractante .

Pe perioada în care se desfășoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul maxim amintit mai sus.

Dacă ofertanții nu au transmis în termen, clarificările solicitate prin adresa autorității contractante , comisia este îndreptățită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire la ofertele care nu au avut astfel de solicitări, sau au trimis clarificările solicitate, după caz.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de două zile lucrătoare, un raport pe care îl transmite Administratorului SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta are obligația să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toți ofertanții participanții la procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat câștigător și care sunt ofertanții care nu au fost declarați câștigători, precizând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, după caz.

 • 2.9. Determinarea ofertei câștigătoare

 • - Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentației de atribuire.

- Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite:

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-fînanciara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profltul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3) Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului inconj urător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel;

On=Cn-FFn+Mn

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate și în baza clarificărilor solicitate de comisia de evaluare. în cazul în care au fost solicitate.

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertantilor din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu au fost găsiți /au fost găsiți, ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

 • 2.10. încheierea contractului de închiriere

Autoritatea contractanta poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare); sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Autoritatea contractanta poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 21 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum și pierderea garanției de participare.

 • 2.12. Confidențialitatea și conflictul de interese

Autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate comunicarea de date din oferte până la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător. Comunicările și arhivarea informațiilor se vor realiza într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor.

Comisia de evaluare urinează să ia la cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai la data și ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi legale, autoritatea publică are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia

interesele legitime ale ofertantului, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, autoritatea publică are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese a membrilor comisiei de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație nu are dreptul de a fî ofertant.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/eva luare a ofertelor nu au dreptul de a fî ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

Nu au dreptul să fîe implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

3.CAIETUL DE SARCINI (vezi anexa nr. 1)

4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR;

4.1.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

4.2.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

 • 4.3.Perioada de valabilitate a ofertei este pentru toată durata de desfășurare a uneia din cele două proceduri de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

4.4.Ofertantul are obligația de a depune oferta la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str Calea București , nr 51 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul procedurii de atribuire prin licitație publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului menționată mai sus, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 4.5,Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, comisia de evaluare, numită de către autoritatea publică, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fîe redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singura ofertă.

4.6.Ofertele trebuie să fie tipărite cf. pct. 7 și vor fi semnate si parafate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al acestui ofertant. în cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

 • 4.7.Pe ofertă nu sunt admise ștersături, adăugiri, îngroșări, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

4.8.Ofertanții transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic interior cu Oferta financiară), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Registratura , în registrul "Oferte", precizându-se data și ora primirii.

4.9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registrul "Oferte” cu Adresă de înaintare conform Formularului 0.

 • 4.10. Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, comisia de evaluare urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată. Nu poate fi imputat, autorității contractante, faptul că unul/mai mulți din ofertanți declară în anumite împrejurări prețul pe care îl va oferta/intenționează să- 1 oferteze. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestație etc. Pentru fapta sa, ofertantul/ofertanții nu va/nu vor putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce îi sunt imputabile acestuia/acestora.

 • 4.11. CRITERII DE VALABILITATE

 • 4.11.1.PLICUL EXTERIOR va trebuie să conțină:

 • a) chitanța /ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100 de lei pentru documentația de atribuire. Suma de 100 de iei nu va fi restituită,

 • b) acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului.

cjdocumente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • - fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • - declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • - documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv în copie, din care să reiasă că poate să efectueze activități economice connform destinației spațiului /terenului

 • - copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului:

 • - certificat de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj) emis de Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrație Fiscală - Direcția Genereală a Finanțelor Publice - la care este arondat ofertantul), valabil la data deschiderii ofertei;(Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)-va fi depus în original:

 • - certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finanțe publice locale (la care este arondat ofertantul) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.)- va fi depus în original;

 • - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi depus în original - din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activități comerciale sau prestări servicii.

 • - ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare aferentă anului anterior dacă bilanțul a fost depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice;

 • - copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire;

 • - declarație privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4;

 • - opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse de către ofertant în plicul exterior (precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată)

 • - în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele menționate la pct. 4.11.1.;

 • 4.11.2. PLICUL INTERIOR va fi inscripționat "Ofertă Financiară” (Formular 1) pentru spatiul/terenul situat in Târg Municipal-zona 3,poziția cadastrala nr. 13. in suprafața de 40 mp, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social al acestuia, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menționate la punctul 4.11.1.

4.1L3.Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună.

4.11.4.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire iar oferta va fi întocmită. în așa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând și plicul interior, ”oferta financiară”) trebuie să fie netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece:

-EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul/faxul de contact și numele persoanei de contact, eventual și un telefon al persoanei de contact)

-ADRESANTUL (SC PETE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL), str. Calea București, nr.

51 . Craiova

-OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului

, situat în Craiova,_______________A NU SE DESCHIDE

ÎNAINTE DE DATA .... ORA...” (data și ora de deschidere a ofertelor, ce au fost prevăzute în anunțul procedurii de licitație).

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractanta până la data și ora limită stabilită prin anunțul de participare.

Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, dacă alege varianta transmiterii ofertei prin poștă.

Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care sunt primite de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor. Acestea se returnează nedeschise.

5. - Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt;

 • 1) Pentru criteriul de atribuire "cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cimpunctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite:

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic "n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire "capacitatea economico-fmanciara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul "n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic ‘Tf.

 • 3)Pentru criteriul de atribuire t:protecția mediului înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmează sa fie desfasurata. In acest sens ofertantii vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn-i-Mn

6.INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC;

Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere a unui bun propietate publică a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,

modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce ia secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei jurisdicție se află sediul proprietarului bunului menționat spre închiriere ( Municipiul Craiova).

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

’ 7.INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

 • 7.1. Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.

 • 7.2. Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

 • 7.3. Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru chiriaș de a subconcesiona, subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii.

 • 7.4. în contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriaș în derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • 7.4.1. Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii.

La acesta se vor adăuga toate amenajările interioare ce au fost adăugate acestui bun în vederea exploatării acestuia . Bunurile de retur trebuie să fie în aceeași stare în care au fost preluate Ia încheierea contractului. în cazul deteriorării bunurilor de retur, chiriașul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii și aducerii acestora la starea inițială.

 • 7.4.2. Bunurile proprii: bunuri care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii.

 • 7.5. Autoritatea publică poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 7.6. Chiria datorată de chiriaș se va reactualiza anual corespunzător majorărilor aprobate de Consiliul Local Municipal Craiova .

 • 7.7. Chiriașul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Autoritatea contractanta are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către chiriaș.

 • 7.8.  Obținerea autorizațiilor, avizelor de funcționare a acestui spațiu/teren pentru activitatea proprie acestuia cad în sarcina chiriașului:

- obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru edificarea si /sau exploatarea construcției

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire ;

 • - încheierea asigurărilor și suportarea primelor de asigurare, fără a se deduce din chirie;

 • 7.9. Autoritatea contractanta (în prezența chiriașului) va putea efectua controale privind activitatea desfășurată.

 • 7.10. în cazul constatării neîndeplinirii acestor obligații, chiriașul va lua măsurile ce se impun în vederea îndreptării situației constatate. Refuzul chiriașului de a se conforma programului de măsuri de îndreptare a situației constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriașul urmând să plătească autorității publice pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spațiu/teren conform destinației sale. Pagubele se vor calcula corespunzător chiriei ce ar fi putut fi încasată de SC Piețe si Târguri Craiova SRL, pentru perioada de timp necesară parcurgerii unei noi proceduri de închiriere în vederea atribuirii noului contract de închiriere sau alt tip de contract awt în vedere de SC Piețe si Târguri Craiova SRL.

 • 7.12. Autoritatea contractanta nu este responsabilă de pagubele materiale și/sau umane cauzate din vina chiriașului, ca urmare a desfășurării activității acestuia.

 • 7.13. Chiriașul nu poate subconcesiona, subînchiria, nu se poate asocia, nu poate cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane spațiul si/sau terenul ce face obiectul contractului.

 • 7.14. Chiriașul are obligația ca pana la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, sumele datorate autorității contractante de către chiriaș, în baza contractului de închiriere.

 • 7.15. încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri juste în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin rezilierea de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului;

 • d) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat.

 • 7.16. La încetarea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Predarea-prirnirea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-prirnire.

 • 7.17. Contractul de închiriere va fi încheiat de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,

 • 8.D0SARUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

  • 8.1.  SC Piețe si Târguri Craiova SRL are obligația de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru contractul atribuit.

  • 8.2. Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

  • 8.3. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a)hotărârea consiliului local de aprobare a caietului de sarcini si a documentației de atribuire;

bjcaietul de sarcini;

 • c)documentația de atribuire;

djanunțurile referitoare la procedura de licitație publică și dovada transmiterii acestora spre publicare;

 • e)procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și a ofertelor financiare;

fjraportul comisiei de evaluare referitor la rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

 • g) justifîcarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul (raportul procedurii anterioare);

 • h) contractul de Închiriere semnat.

 • 8.4. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică are caracter de document public.

 • 8.5. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 9.FORMULARE

SCRISOARE DE ÎNAINTARE - Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ- Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE - Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ - Formularul 3

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4

Formular 0

înregistrat la locator

Nr.........../

Nr.........../

..............OFERTANTUL

(denumirea/nurnele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către.

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

(Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind atribuirea contractului pentru închirierea terenului/spatiului disponibil............................................................................................

(se va completa cu obiectul licitației)

Noi (denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completării......................

OFERTANT,

(semnătură autorizată)

Formular 1

OFERTANTUL .................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către,

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL (Denumire locator)

LExaminând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnați), reprezentanți ai ofertantului......................................................................ne oferim ca în conformitate cu prevederile

și cerințele cuprinse în acestea, să închiriem terenul/spațiul disponibil..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației).

Oferta noastră fiind de..................lei/mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  (nume, prenume și semnătură). L.S.


în calitate de ..................................legal   autorizat să semnez oferta pentru și în

numele........................................(denumirea/numele operatorului economic).

Data completării;

Formulai’2

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1.    Denumirea/numele:

 • 2.     Codul fiscal:

 • 3.    Cont banca:

 • 4.     Adresa sediului central:

 • 5.    Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.     Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numărul,data/locul)....................................

 • 7.     Obiectul de activitate, pe domenii:.......................... (in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

Data completării:      /

OFERTANT

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

........................................(denumirea/numele)


Formular 3


DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

L Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului/spatiului.............................................................. organizată de SC PIEȚE SI

TÂRGURI CRAIOVA SRL la data de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației......................; (Se bifeaza opțiunea corespunzătoare) 2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

3.De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita. în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării.........................

OFERTANT,

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

Formular 4


......................................(denumi rea/numele)

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese

Subs emnatul (a),............................................................................(denuniirea/nume

le și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situația de conflict de interese privind regimul contractelor de închiriere de bunuri proprietate publica.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT, ........................(semnătură autorizata)

Data completării ......./.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr................/.................2020

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. ĂC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, cit sediul în Craiova, slr. Calea București, nr.51, RO22 UGBI 0000 3220 15610RON deschis la GARANTI BANK, AGENȚIA MERCUR , C.U.I RO 28001235, Nt: de înregistrare la O.R.C .116/181/2011, în calitate de LOCATOR ,prin reprezentantul sau legal,

Și

cu sediul în Craiova               Județul Dolj, având contul nr.

................. ........deschis ta......................... cod fiscal nr, în calitate de LOCATAR, reprezentată prin                                                în calitate de, încheie prezentul

contract.

în conformitate cu dispozițiile HCL 21/2015 si HCLM nr.            .

Prezentul contract se încheie pe baza procesul verbal nr.al licitației publice organizate de S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL si Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare nr.

în temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, s-a procedat la încheierea prezentului contract.

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a terenului/spatiului în suprafață de                  mp.

poziția cadastrala nr. _____. conform planului de amplasament si delimitare, situat în

Piața                              Craiova. jud. Dolj. în vederea desfășurării unei activități comerciale, de prestări servicii,

activitati de producție, etc.

CAP.III. TERMENUL

Art.3. Durata contractului de închiriere este de la                pana la data de           .

 • 3.1. în cazul în care obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a unui teren/spatiu durata contractului de închiriere este de                        cu începere de la data semnării fără

obiecții a procesului-verbal de predare-primire a terenului care se va face în maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

CAP. IV. PREȚ

Art. 4.Chiria se va calcula in conformitate cu Procesul verbal de stabilire a tarifului de închiriere nr.

. cu prevederile H.C.L.M. Craiova nr.

 • 4.1.Chiria lunară pentru folosirea terenului este de                lei/mp /luna, 4.2 Chiria se va modifica ori de câte ori apar majorări prevăzute de lege sau de hotărârile Consiliului Local Municipal Craiova. Modificarea se va face unilateral și acționează retroactiv, de la data apariției noilor tarife.

 • 4.3. Suma datorată de                               se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau

măsurători.

 • 4.4. Contravaloarea lunară a chiriei este de                lei / lună.

CAR V. PLATA

Art.5. Plata chiriei si a contravalorii colectării deșeurilor se face lunar, până la data de cinci ale flecarei luni pentru Juna in curs, iar chiria se datorează începând cu data prevăzuta în contract.

 • 5.1, Pentru neachitarea la termen a chiriei se vor plăti majorări de întârziere, de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate din ziua imediat următoare zilei în care suma era scadentă la plată,

 • 5.2, Neplata chiriei la data scadenta.dă dreptul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL. de a rezilia prezentul contract, fara notificare prealabila, precum si obligația din partea de a elibera terenul/spatiul imediat.

 • 5.3, în caz de neplată, executarea silită se face pe baza prezentului contract.fiind de acord cu transferul din contul său a sumelor datorate S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova, prezentul contract având valoare de inscris autentic, constituind titlu executoriu.

Art.6. j’ăspunde direct de respectarea legislației in vigoare privind normelor P.S.L. protecția muncii, protecția mediului, aparare civila specifice activității desfășurate, precum si obținerea tuturor avizelor legate de funcționare.

Art.7. Chiriașul rămâne răspunzător de plata chiriei, chiar dacă abandonează terenul fără consimțământul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova.

Art.8. Chiriașul are obligația achitării contravalorii a minim un mc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

CAR VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.9.S.C Piele si Târguri Craiova SRL Craiova se obligă :

 • a.Să asigure folosința terenului pe toată durata contractului.

A rt. 10. se o b I i gă t

 • a. Sa respecte Regulamentul de organizare si funcționare al pieței, precum si al legislație in vigoare cu privire la desfășurarea comerțului in locuri publice .

 • b. Să folosească terenul conform destinației.

 • c. Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiții optime a terenului,

 • d. Să plătească sumele calculate la termenele stabilite, în caz de întârziere să achite majorări conform legislației în vigoare.

 • 3.  Sa ia masurile pentru obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare .

 • 4.  Sa obțină autorizația de construire/amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului, in caz contrar SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ii revine dreptul sa rezilieze contractul, fara somalie sau punere in întârziere si fata intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului,

 • 5.  Locatarul are obligația sa achite contravaloarea a 1 mc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

 • h. La sfârșitul contractului să restituie terenul în starea inițială.

 • i. Să păstreze ți să asigure curățenia în zona de activitate.

 • j. Chiriașul nu are dreptul să subînchirieze în totalitate sau parțial, să se asocieze sau să cesioneze terenul, in caz contrar contractul se reziliaza de drept iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

 • k. In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

 • l. Sa Întrebuințeze, pe toata durata Închirierii, bunul închiriat ca un bun proprietar, cu buna credința și potrivit destinației care rezulta din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

 • m. Sa plateasca impozitele și taxele locale aferente bunului închiriat;

 • n. Sa execute ia timp și in bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce-i incumba, in vederea menținerii bunului imobil închiriat in starea in care l-a primit in momentul încheierii contractului;

 • o. Sa permită locatorului sa controleze modul in care este utilizat bunul imobil închiriat și starea acestuia;

 • p. Sa nu aduca modificări bunului imobil închiriat, decât cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea legislației in vigoare, respectiv obținerea autorizației de construcție:

r. Sa răspundă integral pentru deteriorările aduse spațiului de către persoanele aduse de acesta in spațiu precum prepușii, vizitatorii, etc.t

s. Locatarul este obligat sa asigure paza bunului transmis in folosința, precum, si valorilor deținute sub orice titlu.

t. Locatarul are obligația de a constitui si actualiza garanția de buna execuție, la fiecare majorare a chiriei, in cuantumul chiriei pentru doua luni, neindepiinirea obligațiilor de plata conducând la reținerea garanției de buna execuție in contul chiriei neachitate, incepand cu data de 6, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în curs.

CAP. VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 11. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art.12. Forța majora, legal notificata, exonerează de răspundere partea care o invoca in condițiile legii.

Art.13(1) in cazul in care s-a depășit termenul de plata a chiriei sau in cazul nerespectarii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considera desființat de drept, fara punere in întârziere, fara alte formalități și fara intervenția vreunei instanțe de judecata, conform prezentului pact comisoriu.

(2) Se interzice subinchirierea, cesionarea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, a bunului închiriat, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

CAP.VIII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14, Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul ambelor părți:

 • b) la expirarea termenului de închiriere;

 • c) înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterală a locatorului, în situația unei modernizări sau a reorganizării piețelor / târgurilor:

 • d) situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract;

 • e) în cazul în care se constată că terenul pe care se află amplasată construcția provizorie-chioșc, este solicitat în baza Legii 10/2001 republicată și Legea 247/2005, contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte;

 • f) la cererea locatorului, în cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic,

Art, 15. Prezentul contract se rezilîază în următoarele cazuri;

 • a) In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziiiaza de drept, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești . iar spațiul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.'

 • b) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării terenului de orice sarcini.

 • c) contractul se reziiiaza de drept, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație în situația în care chiriașul subînchiriază, în totalitate sau parțial, se asociază sau cesionează dreptul de folosință asupra spațiu) închiriat si/sau a construcției provizorii amplasate pe teren .

 • d) în situația în care pentru nevoi de interes național sau local spațiul închiriat va fi destinat altor scopuri, construcții, amenajări edilitare etc., contractul de închiriere poate fi reziliat în mod unilateral de către autoritatea locală după înștiințarea locatarului cu 30 de zile înainte, cu obligația acestuia de a desființa construcția pe cheltuiala proprie.

 • e) Contractul poate fi reziliat de drept și în cazul în care locatarul este în lichidare voluntară sau în faliment.

 • f) Contractul poate fi reziliat de către locator fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatorului, dacă locatarul nu obține avizele si autorizațiile de funcționare, precum si autorizația de construire /amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului.

 • g) Rezilierea de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), poate interveni și ca urmare a neexecutării oricărei obligații asumate de contractante, din cauze imputabile acesteia.

 • h) Contractul de închiriere se reziiiaza de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția unei instanțe judecătorești (pact comisoriu), in cazul in care agenții economici nu se prezintă pentru încheierea actelor adiționale, in termen de 30 zile de la convocare.

Cap.IX FORȚA MAJORĂ

Art.16.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil si insurmontabil, apărut după încheierea contractului: care împiedică părțile să-ți exercite obligațiile asumate.

Art.16.2. Cazul de forță majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariția sa, iar nerespectarea obligației de notificare atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părții.

Art. 16.3 Forța majoră dovedită în condițiile mai sus expuse exonerează de răspundere partea care o invocă.

CAP. X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 17 a. Litigiile, controversele, pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu el vor fi soluționate pe cale amiabilă.

b. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile având ca obiect prezentul contract vor fi înaintate spre competentă soluționare Secției de Contencios Administrativ ți Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările ți completările ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ.

CAP. XL CLAUZE SPECIALE

Art. 18. S.C Piețe si Târguri Craiova SRL are dreptul, prin împuterniciți! săi, să controleze periodic bunul închiriat, modul cum este folosit ți întreținut terenul, daca locatarul respecta clauzele contractuale, daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere și să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosiri judicioase potrivit destinației.

An. 19. Contractul se încheie în două exemplare, câte unui pentru fiecare parte contractuală.

Art.20. 1 (Prelungirea contractului se face prin act adițional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

2) Locatarului îi revine obligația de a comunica in scris locatorului orice modificare a elementelor de identificare care au stat la baza incheierii contractului de închiriere, iar actul adițional privitor la modificările efectuate se semnează de către administratorul societății, nefiind nevoie de hotararea Consiliului Local Municipal Craiova.

S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Anexa 3


3 LA Ubri&teil OMJWuUu' LOCAL

fie Mu^O&hjUu' O/OAfWA XJA IMoQo CAIET DE SARCINI                         / _Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă *d spatiului/terenului situat în Craiova, Piața Valea Rosi^, c public al Municipiului Craiova.

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHI

1.1. DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHIRIAT

 • 1.1.1 Denumire: spațiu comercial/teren aflat in concesiunea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 • 1.1.2  Amplasare si suprafața : spațiul comercial/terenul, in suprafața de 28 mp este identificat in Craiova, Piața Valea Roșie, poziția cadastrala nr. 95, conform planului de amplasament anexat

 • 1.2.  DESTINAȚIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.2.1 Destinație actuala /folosința actuala: spațiu comercial/teren

 • 1.2.2 Destinația viitoare:spatiu comercial

 • 1.3.  CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ȘI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL PRIVLND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Condiții de exploatare a închirierii

 • 1.3.1  Bunul aflat în concesiunea SC Piețe si Târguri Craiova SRL este liber de sarcini.

 • 1.3.2 Condițiile si regimul de exploatare a terenului'spatiului disponibil vor fi stipulate in contractul de închiriere.

 • 1.3.3  Chiriașul este obligat sa utilizeze spatiul/terenul conform destinației care rezulta din contractul de închiriere.

 • 1.3.4. (Doar documentație spațiu )Spatiul este funcțional, insa chiriașul poate sa efectueze alte echipări și dotări,cu acordul prealabil al SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pe cheltuiala chiriașului si sub condiția obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor impuse de legislația in vigoare.

 • 1.3.5. (Doar documentație spațiu ) Chiriașul este obligat sub sancțiunea plătii de daune interese si a suportării altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului efectuarea amenajărilor /reparațiilor la bunul închiriat.

 • 1.3.6. (Doar documentație spațiu ) Amenajarile/reparatiile raman pe plin drept, gratuit, libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la incetarea/rezilierea contractului de inchiriere.

1.3.7.Obținerea avizelor si autorizațiilor necesare edificării construcției pentru teren cad in sarcina chiriașului,pe cheltuiala acestuia.

 • 1.3.8. Dispozițiile referitoare la mediu si incendii cad in sarcina chiriașului.

 • 1.3.9. Câștigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilitățile neputând avea pretenția diminuării chiriei.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

 • 1.3.10.Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municiupiului Craiova aflat in folosința SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

 • 1.3.11 .Creșterea potențialului zonei din punct de vedere al dotărilor.

 • 1.3.12.Motive le de ordin legislativ aplicate pentru închirierea spatiului/terenului prin licitație publică, organizată în condițiile legii, în conformitate cu:

-prevederile art. 297 si următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; -Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art.858-866 din Codul Civil.

CAR II CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII: REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CHIRIAȘ ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaș

 • 2.1.1.     în derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaș, îl reprezintă spatîu/terenul situat in Piața Valea Roșie, poziția cadastrala nr. 95, in suprafața de 40 mp.

 • 2.1.2.    SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL are obligația de a preda chiriașului spatiul/terenul situat in Piața Valea Roșie, poziția cadastrala nr. 95, in suprafața de 28 mp, pe bază de proces verbal de predare/primire ce va fi încheiat odată cu contractul de închiriere.

 • 2.1.3. în derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri: a)bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit și libere de sarcini autorității publice locale, la încetarea contactului de închiriere;

bjbunurile proprii: bunuri care au aparținut/au fost edificate de către chiriaș și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii și care, la încetarea contractului, fie;

-rămân în proprietatea chiriașului, dacă există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu sunt ridicate in urma notificării

c)La expirarea termenului din contractul de închiriere și la cererea scrisă a chiriașului, autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere, urmând a fi încheiat un act adițional al contractului de închiriere.

d)Chiriașul va achita toate costurile ce prevăd;

 • - obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru exploatarea spațiului /terenului închiriat si a construcției edificate

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire;

 • - alte situații ce pot apărea pe parcursul derulării contractului de închiriere, dar nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului de închiriere, ca urmare a modificărilor ce vor fi impuse de legislația specifică, iar viitoarea legislație va impune înlocuirea echipamentelor cu altele, sau alte situații similare).

 • 2.1.4. Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate autorizațiile, acordurile și avizele impuse de legislația în vigoare cu privire la edificarea construcțiilor provizorii. protecția mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii. ISCIR, etc., pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 2.1.5. Chiriașul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum și a altor costuri ce vor rezulta din obținerea, pe cheltuiala sa a acordurilor și avizelor de edificare a construcțiilor provizorii/de funcționare, impuse de legislația în vigoare și care nu pot fi anticipate și nu sunt menționate în acest capitol.

 • 2.2.  OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE

CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

 • 2.2.1 Chiriașul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, PSI, ISCIR, funcționării, etc., începând de la data preluării bunului, până la încetarea contractului de închiriere și va suporta toate cheltuielile constatărilor organelor abilitate în aceste domenii, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.2 Pe durata închirierii, chiriașul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum și contra valoarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.3 Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele impuse

de legislația mediului

 • 2.2.4 Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care s-a încheiat contractul.

 • 2.3.  OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATĂRII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ

 • 2.3.1. Chiriașul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanență a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa și să despăgubească SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pentru pagubele produse din culpa sa.

 • 2.4.  INTERDICȚIA SUBÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA SUB ÎNCHIRIERII, DUPĂ CAZ

 • 2.4.1. Chiriașului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvă ii de drept a contractului, fără somație sau punere in întârziere si fără intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu).

 • 2.5.  DURATA ÎNCHIRIERII

 • 2.5.1. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 4 (patru )ani, începând de la data semnării lui.

 • 2.6.  PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adițional de prelungire a perioadei de închiriere, la cererea scrisă a chiriașului, iar autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere .

 • 2.7. CHIRIA ȘI MODUL DE PLATĂ.

 • 2.7.1. Chilia este cea rezultată în urma procedurii de licitație publică, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii.

 • 2.7.2. Chiria se va achita lunar, până cel mai târziu la data de 5 (cinci) a fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datoreaza incepand cu data prevăzută in contract.

 • 2.7.3. în cazul în care, din vina sa, chiriașul nu plătește chiria conform celor stabilite la pct.

 • 2.7.2, atunci vor fi calculate si achitate majorări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere , calculate din ziua imediat următoare zilei in care suma era scadenta la plata.

 • 2.7.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 2.7.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevăzute modificări de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 2.8. NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE

 • 2.8.1  Garanția de participare este in suma de 100 lei.

 • 2.8.2  Garanția de participare se depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau la casieria uni tatii. Ofertantul are obligația de a face dovada deschiderii contului si virării garanției de participare .

 • 2.8.3  Garanția de participare va fi restituita in următoarele situații:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție pentru ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare. Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitației pentru ofertantii ale căror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestații cu privire la desfășurarea licitației);Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitației aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare

 • 2.8.4 Garanția de buna execuție se va constitui pana la data semnării contractului de Închiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 2.8.5 Garanția de buna execuție se va depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 2.8.6 Garanția de buna execuție se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garanția de buna execuție se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adițional cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.8 In cazul in care locatarul nu-si îndeplinește obligațiile de plata si/sau deteriorează terenul/spațiul transmis in folosința, locatorul va retine locatarului din garanția de buna execuție contravaloarea chiriei neachitate si contravaloarea daunelor provocate.

CAP. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române, de către toți ofertanții.

 • 3.3.     Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, nefiind admise oferte alternative.

Fiecare ofertant va declara prin oferta depusa ca OFERTA SA ESTE FERMA (isi menține oferta) până la finalizarea procedurii de închiriere.

 • 3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv foița majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă Ia o altă adresă decât cea a SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 3.5. Ofertantul are obligația de a asigura integritate plicului ce conține oferta sa. iar organizatorul procedurii are obligația de a deschide plicurile ofertanților numai la data precizată în anunțul procedurii. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe perioada DECLARATĂ CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de către ofertant.

3.7 Durata de OFERTA FERMA este pana la data desemnării ofertantului câștigător.

 • 3.8.  Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.9. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare și prezentare, sunt precizate în documentația de atribuire.

 • 3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.11. Ofertele se depun la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Oferte” menționându-se data și ora.

 • 3.12.    Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul de contact și numele persoanei de contact.

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. fisa cu informații privind ofertantul si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, Ștersături sau modificări.

 • b. acte doveditoare privind calitatile si capacitatile oferantului, conform documentației de atribuire.

 • c. acte doveditoare privind intrarea m posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

 • 3.13. Pe plicul interior, care conține oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele ofertantului, adresa de corespondență, sediul social, telefonul persoanei de contact și numele acesteia.

 • 3.14. Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți, iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte conforme.

3.15 Plicurile închise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la punctul 3.12. și

 • 3.13, ce vor fi declarate oferte neconforme.

3.17 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare sa existe cel puțin doua oferte conforme.

 • 3.18. După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei comisiei de evaluare.

 • 3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

 • 3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentația de Atribuire.

 • 3.21. în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de atribuire, secretarul comisiei întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții partîcipanți prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

 • 3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare la licitație. în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. în caz similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III. în cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceștia, se va continua până la ofertantul de pe ultimul loc.

 • 3.23. Toți ofertanții care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanția de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • 3.24. în situația in care nu a fost posibila încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, iar autoritatea publică locală va relua procedura de licitație publică de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii, Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 4.1. Contractul de închiriere poate înceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de închiriere

 • c. înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterala a locatorului, in situația unei modernizări sau reorganizări a pieței

 • d. in situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata construcția este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005, precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte.

4.2 Contractul se reziliaza in minatoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării spatiului/terenului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatial/terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație in situația in care chiriașul închiriază, se asociaza, donează, comodatează. vinde sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului, ori subînchiriază, in totalitate sau parțial, se asociaza sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului comercial

 • c. in situația in care pentru nevoi de interes național sau local, spatial/terenul închiriat va fi destinat altor scopuri, contractul de Închiriere poate fi reziliat in mod unilateral de către autoritatea contractanta, după înștiințarea locatarului, cu 30 de zile inainte.

 • d. contractul poata fi reziliat si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de către locator, daca locatarul nu demareaza obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricărei obligații asumate de partile contractante, din cauze imputabile acesteia.

CAP V ALTE CERINȚE

 • 5.1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.1.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spațiul ce face obiectul contractului de inchiriere si sa verifice respectarea obligațiilor asumate de locatar

 • 5.1.2 Locatorul are obligația de a instiinta chiriașul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare a situației spațiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaște situația, in 15 zile de ia producerea schimbării respective

 • 5.2. CHIRIAȘUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.2.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau sa se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație sau punere in intarziere si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.2.2 Locatarul are obligația efectuării curățeniei la obiectul contractului de inchiriere .

 • 5.2.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de inchiriere de aplicarea normelor legale privind protecția mediului, protecția si paza Împotriva incendiilor, a normelor legale privind protecția muncii , precum si orice alte obligații legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 5.2.4 Lucrările de imbunatatire si igienizare ale spațiului commercial/terenului cad in sarcina chiriașului fara sa afecteze cuantumul chiriei.

 • 5.2.5 Locatarul se obliga sa ingrijeasca si sa conserve spatial/terenul ca un bun proprietar

 • 5.2.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatial/terenul pentru activitatea destinata.

 • 5.2.7 La încetarea contractului de inchiriere locatarul are obligația sa restituie spatiul/terenul in starea inițiala .

 • 5.2.8 Chiriașul are obligația obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare.

 • 5.2.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in intarziere, fara notificare prealabila si fara intervenția instanței de judecata.

 • 5.2.10 Chiriașul are obligația de a elibera spatiul/terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in intarziere in condițiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 5.2.11 Sa respecte dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somație, fara punere in intarziere si fara intervenția instanțelor de judecata .

 • 5.3. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 5.3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere și care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 • 5.3.2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cănii jurisdicție se află sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA

SRL. împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

 • 5.3.3. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

 • 5.4. DISPOZIȚII FINALE

 • 5.4.1  Contractul de închiriere poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • 5.4.2 Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de închiriere se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 5.4.3. Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire.

 • 5.4.4. Caietul de sarcini și documentația de atribuire sunt puse la dispoziția solie itanțîlor în urma unei cereri depuse la Registratura SC Piețe si Târguri Craiova SRL și achitării unei sume de 100 lei.

 • 5.4.5. Contravaloarea documentației de atribuire în sumă de 100 lei nu se restituie.

 • 5.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora

 • 5.4.7. Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

Calea București, nr.51, în data de ora .

 • 5.4.8. Datele necompletate la pct. 5.4.6 și pct. 5.4.7. vor fi prevăzute în Anunțul procedurii de Închiriere.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 4 ani, a spatiului/terenului situat in Piața Valea Roșie, poziția cadastrala ni; 95, in suprafața de 28 mp ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

Denumirea autorității contractante : SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. strada Calea București, nr 51,Craiova, Cod Fiscal: R028001235, Număr de telefon: 0251.410696, 0351.451887, 03 51.447,06156, 03 51.447,06157,Număr fax: 0251410696,Email: pietecraiova@yahoo.com

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

2.L Procedura aplicată:

Procedura este' de închiriere prin licitație publică spatiului/terenului situat in Piața Valea Roșie, poziția cadastrala nr. 95, in suprafața de 28 mp

ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 2.1.1. Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitație publică si au dreptul de a depune oferta persoanele juridice interesate care Îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire:

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nu au dreptul sa participe la licitație;

 • a) Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PETE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • b) Ofertantii care au deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și au restanțe la plată, sau nu au îndeplinit condițiile contractuale;

 • 2.1.2. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2(două) oferte valabile, autoritatea contractanta este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu a fost depusa cel puțin o ofertă valabilă, autoritatea contractanta va anula procedura.

 • 2.1.4. Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 2.1.5. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitație publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

 • a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte valabile, drept urmare autoritatea publică este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă procedură;

 • b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. In sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b.l) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere:

 • - transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare Ia aplicarea procedurii pentru atribuire;

 • -  tratamentul egal - aplicarea. într-o măsură nediscriminatorie, de către autoritatea contractanta, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

- proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractanta trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • - nediscrîminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea pârtieipanților la procedura a de atribuire a contractului de închiriere;

 • -    libera concurență - asigurarea de către autoritatea contractanta a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș, în condițiile legii.

b.2) autoritatea contractanta - SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. b. 1);

Au to ritatea contractanta are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanților la procedura de atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care acesta și le-a creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 2.2. Legislație aplicabilă:

-prevederile art. 297 alin. 1 lit c) și art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art. 858-866 din Codul Civil

 • 2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere:

 • a)     transparența;

 • b)     tratamentul egal;

 • c)     proporționa litatea;

 • d)     nediscrîminarea;

 • e)     libera concurență

 • 2.4. Reguli de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Oferta poate fi depusă la Registratura autoritatii contractante sau poate fi transmisă prin poștă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidența SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL până la data de depunere a ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forța majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost înregistrată la Registratura autoritatii contractanta după data limită de depunere.

Costul documentație de atribuire este de 100 lei. Costul documentației se achită în numerar la casieria autoritatii contractanta, str. Calea București, nr.51. Craiova.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane juridice interesate, care a depus cerere la autoritatea contractanta.

Persoanele juridice interesate, au obligația de a întreprinde toate dilîgențele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractanta a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.5. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora            .

Data limită de solicitare clarificări este

Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. str.

CALEA BUCUREȘTI, nr. 51, Craiova, în data de ora.

 • 2.6. Dreptul de a solicita clarificări

Orice persoană juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Autoritatea contractanta are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, autoritatea contractanta are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmitere a răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • 2.7. Documentația de Atribuire

Orice modificare a conținutului documentelor necesare la procedura de licitație se va comunica tuturor solie itanților care au cumpărat aceste documente.

în cazul în care ca urmare a modificării documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către autoritatea contractanta tuturor solie itanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.8.Desfășurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-un cotidian de circulație locală cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor și se afișează la sediul autoritarii contractante.

Orice persoana juridică interesată, are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini, precum și de a solicita clarificările necesare.

Punerea la dispoziție, de către autoritatea contractanta, a documentelor licitației se va face într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile de la primirea unei solicitări din partea solicitantului.

în vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a procese lor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractanta, numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5(cmci). cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/e va luare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/e va luare a ofertelor următoarele persoane:

- soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/e va luare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

în caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va sesiza de îndată autoritatea publică locală despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • - analizarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea proceselor-verbale;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaiuare constată ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 4. -Instrucțiuni privind modul de eloborare și prezentare a ofertelor.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare să existe cel puțin 2 oferte valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din acestă documentație de atribuire,

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din această documentație de atribuire.

După ce comisia analizează conținutului plicului exterior al tuturor ofertanților, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal cu constatările comisiei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de cape toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți. Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hot arare.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea precizată mai sus.

In situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare , această ofertă financiară este declarată de comisia de evaluare ca fiind ofertă financiară neconformă. Secretarul comisiei va consemna toate constatările comisiei de evaluare în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 2(două) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către autoritatea contractanta.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte și membrii comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

In baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport. Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare și semnare.

Raportul va fi transmis Administratorului societății. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut criteriul “cel mai mare nivel al chiriei”, iar- in cazul egalitarii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atibuire “protecția mediului înconjurător”.

In cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitație.

In cazul in care nu au fost depuse cel puțin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitații publice, va fi anulată a doua procedură de licitație publică. Pentru a doua procedură de licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

Comisia are dreptul de a exclude din licitație:

 • - Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

 • - Orice ofertant care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiile de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local;

Ofertanții care au awt calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani. organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • - în cazul în care a deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL șî are restanțe la plată, sau nu a îndeplinit condițiile contractuale;

 • - Prezintă informații false în legătură cu situația proprie.

Stabilirea ofertei câștigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de atribuire pentru imobilul ce face obiectul închirierii.

Comisia de evaluare este cea care analizează și constată care sunt ofertele neconforme ca urmare a faptului că nu îndeplinesc cerințele stabilite în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

în cadrul ședinței de deschidere a ofertei, comisia de evaluare poate solicita clarificări și completări ale documentelor prezentate de ofertanți în scopul demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în termen de 4 zile lucrătoare de la solicitarea comisiei de evaluare, SC Piețe si

Târguri Craiova SRL o transmite ofertanților vizați, printr-o adresă cu confirmare de primire.

Ofertanții vizați au obligația de a răspunde în scris și a transmite documentele ce dovedesc încadrarea situației sale la cerințele comisiei. Răspunsul va fi depus la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei autorității contractante .

Pe perioada în care se desfășoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul maxim amintit mai sus.

Dacă ofertanții nu au transmis în termen, clarificările solicitate prin adresa autorității contractante , comisia este îndreptățită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire la ofertele care nu au avut astfel de solicitări, sau au trimis clarificările solicitate, după caz.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de două zile lucrătoare, un raport pe care îl transmite Administratorului SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta are obligația să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toți ofertanții pârtie ipanții la procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat câștigător și care sunt ofertanții care nu au fost declarați câștigători, precizând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, după caz.

 • 2.9. Determinarea ofertei câștigătoare

 • - Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentației de atribuire.

- Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de Închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn-nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-financiara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajui obtinut de agentul economic “n”.

 • 3) Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn-rFn+Mn

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizat în documentația de atribuire. în baza documentelor prezentate de ofertant pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate și în baza clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, în cazul în care au fost solicitate.

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu au fost găsiți /au fost găsiți, ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

 • 2.10. încheierea contractului de închiriere

Autoritatea contractanta poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Autoritatea contractanta poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 21 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum și pierderea garanției de participare.

 • 2.12. Confidențialitatea și conflictul de interese

Autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate comunicarea de date din oferte până la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător. Comunicările și arhivarea informațiilor se vor realiza într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor.

Comisia de evaluare urmează să ia la cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai la data și ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi legale, autoritatea publică are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia

interesele legitime ale ofertantului, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, autoritatea publică are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese a membrilor comisiei de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație nu are dreptul de a fi ofertant.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/e va luare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/e va luare a ofertelor următoarele persoane:

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/eva luare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

3.CAIETUL DE SARCINI (vezi anexa nr. 1)

4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR;

4.1.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

4.2.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

 • 4.3.Perioada de valabilitate a ofertei este pentru toată durata de desfășurare a uneia din cele două proceduri de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

4.4.Ofertantul are obligația de a depune oferta la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str Calea București , nr 51 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul procedurii de atribuire prin licitație publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului menționată mai sus, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

4.5.Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, comisia de evaluare, numită de către autoritatea publică, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

4.6.Ofertele trebuie să fie tipărite cf. pct. 7 și vor fi semnate si parafate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al acestui ofertant. în cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

 • 4.7.Pe ofertă nu sunt admise ștersături, adăugiri. îngroșări, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

4.8.Ofertanții transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic interior cu Oferta financiară), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Registratura , în registrul "Oferte", precizându-se data și ora primirii.

4.9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registrul ”Oferte:’ cu Adresă de înaintare conform Formularului 0.

 • 4.10.Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, comisia de evaluare urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată. Nu poate fi imputat, autorității contractante, faptul că unul/mai mulți din ofertanți declară în anumite împrejurări prețul pe care îl va oferta/intenționează să- 1 oferteze. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestație etc. Pentru fapta sa, ofertantul/ofertanții nu va/nu vor putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce îi sunt imputabile acestuia/acestora.

4.1LCRITERII DE VALABILITATE

4.1L1.PLICUL EXTERIOR va trebuie să conțină:

 • a) chitanța /ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100 de lei pentru documentația de atribuire. Suma delOO de lei nu va fi restituită,

 • b) acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului.

cjdocumente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • - fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • - declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • - documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv în copie, din care să reiasă că poate să efectueze activități economice connform destinației spațiului /terenului

 • - copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului;

 • - certificat de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj) emis de Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrație Fiscală - Direcția Genereală a Finanțelor Publice - la care este arondat ofertantul), valabil la data deschiderii ofertei;(Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)-va fi depus în original;

 • - certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finanțe publice locale (la care este arondat ofertantul) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.)- va fi depus în original;

 • - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi depus în original - din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activități comerciale sau prestări servicii.

 • - ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare aferentă anului anterior dacă bilanțul a fost depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice;

 • - copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire;

 • - declarație privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4;

 • - opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse de către ofertant în plicul exterior (precizând Ia fiecare document dacă este în original /în copie legalizată)

 • - în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele menționate la pct, 4,11,1.;

 • 4.11.2, PLICUL INTERIOR va fi inscripționat. "Ofertă Financiară" (Formular 1) pentru spatiul/terenul situat in Piața Valea Roșie, poziția cadastrala nr. 95, in suprafața de 28 mp, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social al acestuia, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menționate la punctul 4.11.1.

4.11.3.Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună.

4,11.4.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire iar oferta va fi întocmită, în așa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând și plicul interior, "oferta financiară") trebuie să fie netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece:

-EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul/faxul de contact și numele persoanei de contact, eventual și un telefon al persoanei de contact)

-ADRESANTUL (SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL), str. Calea București, nr.

51 , Craiova

-OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului ___________ , situat în Craiova,_______________A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA .... ORA..." (data și ora de deschidere a ofertelor, ce au fost prevăzute în anunțul procedurii de licitație).

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractanta până la data și ora limită stabilită prin anunțul de participare.

Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, dacă alege varianta transmiterii ofertei prin poștă.

Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care sunt primite de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor. Acestea se returnează nedeschise.

5. - Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei" (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cir=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n";

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n".

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-fmanciara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n-numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n".

 • 3)Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertantii vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor,

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn-î-Fn-rMn

6.INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC;

Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere a unui bun propietate publică a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,

modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei jurisdicție se află sediul proprietarului bunului menționat spre închiriere ( Municipiul Craiova).

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

’ 7.INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

 • 7.1. Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.

 • 7.2. Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, Iară a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

 • 7.3. Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru chiriaș de a subconcesiona. subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii.

 • 7.4. în contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriaș în derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • 7.4.1. Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii.

La acesta se vor adăuga toate amenajările interioare ce au fost adăugate acestui bun în vederea exploatării acestuia . Bunurile de retur trebuie să fie în aceeași stare în care au fost preluate la încheierea contractului. în cazul deteriorării bunurilor de retur, chiriașul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii și aducerii acestora la starea inițială.

 • 7.4.2. Bunurile proprii: bunuri care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii.

 • 7.5. Autoritatea publică poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 7.6. Chiria datorată de chiriaș se va reactualiza anual corespunzător majorărilor aprobate de Consiliul Local Municipal Craiova .

 • 7.7. Chiriașul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Autoritatea contractanta are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către chiriaș.

 • 7.8.  Obținerea autorizațiilor, avizelor de funcționare a acestui spațiu/teren pentru activitatea proprie acestuia cad în sarcina chiriașului:

- obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru edificarea si /sau exploatarea construcției

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire ;

 • - încheierea asigurărilor și suportarea primelor de asigurare, iară a se deduce din chirie;

 • 7.9. Autoritatea contractanta (în prezența chiriașului) va putea efectua controale privind activitatea desfășurată.

7.10.In cazul constatării neîndeplinirii acestor obligații, chiriașul va lua măsurile ce se impun în vederea îndreptării situației constatate. Refuzul chiriașului de a se conforma programului de măsuri de îndreptare a situației constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriașul urmând să plătească autorității publice pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spațiu/teren conform destinației sale. Pagubele se vor calcula corespunzător chiriei ce ar fi putut fi încasată de SC Piețe si Târguri Craiova SRL, pentru perioada de timp necesară parcurgerii unei noi proceduri de închiriere în vederea atribuirii noului contract de închiriere sau alt tip de contract avut în vedere de SC Piețe si Târguri Craiova SRL.

 • 7.12. Autoritatea contractanta nu este responsabilă de pagubele materiale și/sau umane cauzate din vina chiriașului, ca urmare a desfășurării activității acestuia.

 • 7.13. Chiriașul nu poate subconcesiona. subînchiria, nu se poate asocia, nu poate cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane spațiul si /sau terenul ce face obiectul contractului.

 • 7.14. Chiriașul are obligația ca pana la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, sumele datorate autorității contractante de către chiriaș, în baza contractului de închiriere.

 • 7.15. încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL. cu plata unei despăgubiri juste în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin rezilierea de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului;

 • d) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat.

 • 7.16. La încetarea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Predarea-primirea se va face pe baza unui proces-verbai de predare-primire.

 • 7.17. Contractul de închiriere va fi încheiat de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 8.DOSARUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

  • 8.1.  SC Piețe si Târguri Craiova SRL are obligația de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru contractul atribuit.

  • 8.2. Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

  • 8.3. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

ajhotărârea consiliului local de aprobare a caietului de sarcini si a documentației de atribuire;

b)caietul de sarcini;

cjdocumentația de atribuire;

djanunțurile referitoare Ia procedura de licitație publică și dovada transmiterii acestora spre publicare;

 • e)procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și a ofertelor financiare;

fjraportul comisiei de evaluare referitor la rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

gjjustificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul (raportul procedurii anterioare);

h)contractul de închiriere semnat.

 • 8.4. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică are caracter de document public.

 • 8.5. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 9.F0RMULARE

SCRISOARE DE ÎNAINTARE - Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ- Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE - Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ - Formularul 3

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4

Formular 0

înregistrat la locator

Nr.........../

Nr.........../

..............OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către.

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

( Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind atribuirea contractului pentru închirierea terenului/spațiului disponibil............................................................................................

(se va completa cu obiectul licitației)

Noi (denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima.

Data completării......................

OFERTANT,

(semnătură autorizată)

Formular 1

OFERTANTUL .................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL (Denumire locator)

LExaminând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului......................................................................ne oferim ca în conformitate cu prevederile

și cerințele cuprinse în acestea, să închiriem terenul/spațiul disponibil..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației).

Oferta noastră fiind de..................lei/mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de ia desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  (nume, prenume și semnătură), L.S.


în calitate de ..................................legal   autorizat să semnez oferta pentru și în

numele........................................(denumirea/numele operatorului economic).

Data completării:

Formular2

OFERTANTUL (denumirea/nurnele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1.    Denumirea/numele:

 • 2.     Codul fiscal:

 • 3.     Cont banca:

 • 4.     Adresa sediului central:

 • 5.     Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.     Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numărul,data/locul)....................................

 • 7.     Obiectul de activitate, pe domenii:.......................... (in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

Data completării:

OFERTANT

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

.................(denumirea/numele)


Formular 3


DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului/spatiului.............................................................. organizată de SC PIEȚE SI

TÂRGURI CRAIOVA SRL la data de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației......................; (Se bifeaza opțiunea corespunzătoare) 2,Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

3.De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete și corecte în fiecare detaliu și inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4, Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatățîi contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării.........................

OFERTANT,

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL


Formular 4


............(denumirea/numeJe)

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul(a).............................................................................(denumirea/nume

le și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situația de conflict de interese privind regimul contractelor de închiriere de bunuri proprietate publica.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT, ........................(semnatara autorizata)

Data completării ......./.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr................/.................2020

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. I. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOUA SRL, cu sediul în Craiova, str. Calea București, nr.51, RO22 UGBI 0000 3220 156IORON deschis la GARANTI BANK, AGENȚIA MERCUR , C U.I RO 28001235, Nr. de înregistrare la O.R.C JI6/181/2011, în calitate de LOCATOR ,prin reprezentantul sau legal,

Și

cu sediul în Craiova—fiudeiiii Dolj, având contul nr. ................ deschis la........................, cod fiscal rtr, în calitate de LOCATAR, reprezentată prin            . în calitate de , încheie prezentul

contract.

în conformitate cu dispozițiile HCL 21/2015 si HCLM nr..

Prezentul contract se încheie pe baza procesul verbal nr. al licitației publice organizate de S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL si Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare nr.              ,

în temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ți dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, s-a procedat la încheierea prezentului contract.

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a terenului/spatiului în suprafață de mp, poziția cadastrala nr., conform planului de amplasament sî delimitare. situat în Piata . Craiova. jud. Dolj, în vederea desfășurării unei activități comerciale, de prestări servicii, activitati de producție, etc.

CAP.IIL TERMENUL

Art.3. Durata contractului de închiriere este de la                pana ia data de

 • 3.1. In cazul în care obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a unui teren/spatiu durata contractului de închiriere este de  cu începere de la data semnării fără obiecții a procesul ui-verbal de predare-primire a terenului care se va face în maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

CAP.IV. PREȚ

Art. 4.Chiri a se va calcula in conformitate cu Procesul verbal de stabilire a tarifului de închiriere nr.

         . cu prevederile H.C.L.M. Craiova nr. .

 • 4.1 .Chiria lunară pentru folosirea terenului este de !ei/mp /luna.

 • 4.2 Chiria se va modifica ori de câte ori apar majorări prevăzute de lege sau de hotărârile Consiliului Local Municipal Craiova. Modificarea se va face unilateral ți acționează retroactiv, de la data apariției noilor tarife.

 • 4.3. Suma datorată de  se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau măsurători.

 • 4.4. Contravaloarea lunară a chiriei este de                       Iei! lună.

CAP. V. PLATA

Art,5. Plata chiriei si a contravalorii colectării deșeurilor se face lunar, până la data de cinci ale fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.

 • 5.1. Pentru neachitarea ia termen a chiriei se vor plăti majorări de întârziere, de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate din ziua imediat următoare zilei în care suma era scadentă la plată.

 • 5.2. Neplata chiriei la data scadenta,dă dreptul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL. de a rezilia prezentul contract, fara

notificare prealabila, precum si obligația din partea                           de a elibera ie renul/spațiul imediat.

 • 5.3. în caz de neplată, executarea silită se face pe baza prezentului contract.                        fiind de acord cu

transferul din contul său a sumelor datorate S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova, prezentul contract având valoare de înscris autentic, constituind titlu e?,ecutoriu.

Art.6. răspunde direct de respectarea legislației in vigoare privind normelor P.S.L, protecția muncii, protecția mediului, aparate civila specifice activității desfășurate, precum si obținerea tuturor avizelor legate de funcționare.

Art.7. Chiriașii! rămâne răspunzător de plata chiriei, chiar dacă abandonează terenul fără consimțământul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova.

Art.8. Chiriașul are obligația achitării contravalorii a minim un mc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliu! Local Municipal Craiova.

CAP. VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.9.S.C Piețe st Târguri Craiova SRL Craiova se obligă :

 • a.Să asigure folosința terenului pe toată durata contractului.

An, 10. se obligă:

 • a. Sa respecte Regulamentul de organizare si funcționare al pieței, precum si al legislație in vigoare cu privire la desfasurarea comerțului in locuri publice ,

 • b. Să folosească terenul conform destinației.

 • c. Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiții optime a terenului.

 • d. Să plătească sumele calculate la termenele stabilite, în caz de întârziere să achite majorări conform legislației în vigoare.

 • 3.  Sa ia masurile pentru obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare .

 • 4.  Sa obțină autorizația de construire/amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului, in caz contrar SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ii revine dreptul sa rezilieze contractul, fara somație sau punere in intarziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul Închiriat ocupat de Investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.  Locatarul are obligația sa achite contravaloarea a 1 mc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL sî aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

 • h. La sfârșitul contractului să restituie terenul în starea inițială.

 • i. Să păstreze și să asigure curățenia în zona de activitate.

 • j. Chiriașul nu are dreptul să subînchirieze în totalitate sau parțial, să se asocieze sau să cesioneze terenul, in caz contrar contractul se reziiiaza de drept iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

 • k. In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziiiaza de drept, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație,

 • l. Sa intrebuinteze, pe toata durata închirierii, bunul închiriat ca un bun proprietar, cu buna credința și potrivit destinației care rezulta din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse dîn culpa sa;

 • m. Sa plateasca impozitele și taxele locale aferente bunului inchiriat;

 • n. Sa execute ia timp și in bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce-i incumba, in vederea menținerii bunului imobil inchiriat in starea in care l-a primit in momentul încheierii contractului:

 • o. Sa permită locatorului sa controleze modul in care este utilizat bunul imobil inchiriat și starea acestuia:

 • p. Sa nu aduca modificări bunului imobil inchiriat, decât cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea legislației in vigoare, respectiv obținerea autorizației de construcție:

r. Sa răspundă integra! pentru deteriorările aduse spațiului de către persoanele aduse de acesta în spațiu precum prepușii, vizitatorii, etc.;

s. Locatarul este obligat sa asigure paza bunului transmis in folosința, precum, si valorilor deținute sub orice titlu.

t. Locatarul are obligația de a constitui si actualiza garanția de buna execuție, la fiecare majorare a chiriei, in cuantumul chiriei pentru doua Juni, neindeplinirea obligațiilor de plata conducând Ia reținerea garanției de buna execuție in contul chiriei neachitate, începând cu data de 6, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii in curs.

CAP. VIL RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.l 1. Pentru neexecutarea sau executarea ne corespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art.l 2. Porta majora, legal notificata, exonerează de răspundere partea care o invoca in condițiile legii,

Art.lj(J) In cazul in care s-a depășit termenul de plata a chiriei sau in cazul nerespectarii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considera desființat de drept, fara punere in Întârziere, fara alte formalități și fara intervenția vreunei instanțe de judecata, conform prezentului pact comisoriu.

(2) Se interzice subinchirierea, cesionarea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, a bunului inchiriat, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație si punere in intarzierea si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul inchiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

CAP.VIII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul ambelor părți:

 • b) la expirarea termenului de închiriere;

 • c) înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterală a locatorului, în situația unei modernizări sau a reorganizării piețelor / târgurilor:

 • d) situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract;

 • e) în cazul în care se constată câ terenul pe care se află amplasată construcția provizorie-chioșc, este solicitat în baza Legii 10/2001 republicată și Legea 247/2005, contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte;

 • f) ia cererea locatorului, în cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic,

Art. 15. Prezentul contract se reziliaza în următoarele cazuri:

 • a) In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in intarzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar spațiul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație,'

 • b) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării terenului de orice sarcini.

 • c) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in intarzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație în situația în care chiriașul subînchiriază. în totalitate sau parțial, se asociază sau cesionează dreptul de folosință asupra spațiul inchiriat si/sau a construcției provizorii amplasate pe teren .

 • d) în situația în care pentru nevoi de interes național sau local spațiul închiriat va fi destinat altor scopuri, construcții, amenajări edilitare etc,, contractul de închiriere poate fi reziliat în mod unilateral de către autoritatea locală după înștiințarea locatarului cu 30 de zile înainte, cu obligația acestuia de a desființa construcția pe cheltuiala proprie.

 • e) Contractul poate fi reziliat de drept și în cazul în care locatarul este în lichidare voluntară sau în faliment.

 • f) Contractul poate fi reziliat de către locator fara somalie sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul inchiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatorului, dacă locatarul nu obține avizele si autorizațiile de funcționare, precum si autorizația de construire /amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului.

 • g) Rezilierea de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), poate interveni și ca urmare a neexeculării oricărei obligații asumate de contractante, din cauze imputabile acesteia.

 • h) Contractul de inchiriere se reziliaza de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția unei instanțe judecătorești (pact comisoriu), in cazul in care agenții economici nu se prezintă pentru încheierea actelor adiționale, in termen deSOziledela convocare.

Cap.IX FORȚA MAJORĂ

Att. 16.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării, executării ne corespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ți insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și exercite obligațiile asumate.

Art.16.2. Cazul de forță majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariția sa, iar nerespectarea obligației de notificare atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părții.

Art. 16.3 Forța majorâ dovedită în condițiile mai sus expuse exonerează de răspundere partea care o invocă.

CAP. X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 17 a. Litigiile, controversele, pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu el vor fi soluționate pe cale amiabilă.

b. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile având ca obiect prezentul contract vor fi înaintate spre competentă soluționare Secției de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ.

CAP. XI. CLAUZE SPECIALE

Art. 18. S.C Piețe si Târguri Craiova SRL are dreptul, prin împuterniciții săi, să controleze periodic bunul închiriat, modul cum este folosit și întreținut terenul, daca locatarul respecta clauzele contractuale, daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere și să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosiri judicioase potrivit destinației.

Art. 19. Contractul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractuală.

Art.20. IjPrelungirea contractului se face prin act adițional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

2) Locatarului ii revine obligația de a comunica in scris locatorului orice modificare a elementelor de identificare care au stat la baza Încheierii contractului de închiriere, iar actul adițional privitor la modificările efectuate se semnează de către administratorul societății, nefiind nevoie de hotararea Consiliului Local Municipal Craiova.

S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Anexa 4


/W 4 M         OMfiU'ULCd

ftL nujuloipluiujt C2JK0VA

CAIET DE SARCINIPrivind închirierea prin licitație publică, pe o pețioa^ă spatiului/terenului situat în Craiova, Piața Central^ p> aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCH1

1.1. DESCRIEREA Șl IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SÂ FIE ÎNCHIRIAT

 • 1.1.1 Denumire: spațiu comercial/teren aflat in concesiunea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 • 1.1.2 Amplasare si suprafața : spațiul comercial/terenul, in suprafața de 43,51 mp este identificat in Craiova, Piața Centrala, poziția cadastrala nr. C 26, conform planului de amplasament anexat

 • 1.2.  DESTINAȚIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.2.1 Destinație actuala /folosința actuala: spațiu comercial/teren

 • 1.2.2 Destinația viitoare:spatiu comercial

 • 1.3.  CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ȘI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Condiții de exploatare a închirierii

 • 1.3.1  Bunul aflat în concesiunea SC Piețe si Târguri Craiova SRL este liber de sarcini.

 • 1.3.2  Condițiile si regimul de exploatare a terenului/spatiului disponibil vor fi stipulate in contractul de inchiriere.

 • 1.3.3  Chiriașul este obligat sa utilizeze spatiul/terenul conform destinației care rezulta din contractul de inchiriere.

 • 1.3.4. (Doar documentație spațiu )Spatiul este funcțional, insa chiriașul poate sa efectueze alte echipări și dotări,cu acordul prealabil al SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pe cheltuiala chiriașului si sub condiția obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor impuse de legislația in vigoare.

 • 1.3.5. (Doar documentație spațiu ) Chiriașul este obligat sub sancțiunea plătii de daune interese si a suportării altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului efectuarea amenajărilor /reparațiilor la bunul inchiriat.

 • 1.3.6. (Doar documentație spațiu ) Amenajarile/reparatiile raman pe plin drept, gratuit, libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la incetarea/rezilierea contractului de inchiriere.

1.3.7.Obținerea avizelor si autorizațiilor necesare edificării construcției pentru teren cad in sarcina chiriasului.pe cheltuiala acestuia.

 • 1.3.8. Dispozitiile referitoare la mediu si incendii cad in sarcina chiriașului.

 • 1.3.9. Câștigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilitățile neputând avea pretenția diminuării chiriei.

protecția mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, ISCIR, etc., pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 2.1.5. Chiriașul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum și a altor costuri ce vor rezulta din obținerea, pe cheltuiala sa a acordurilor și avizelor de edificare a construcțiilor provizorii/de funcționare, impuse de legislația în vigoare și care nu pot fi anticipate și nu sunt menționate în acest capitol.

 • 2.2.  OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

 • 2.2.1 Chiriașul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, PSI, ISCIR, funcționării, etc., începând de la data preluării bunului, până la încetarea contractului de închiriere și va suporta toate cheltuielile constatărilor organelor abilitate în aceste domenii, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.2 Pe durata închirierii, chiriașul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.3 Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele impuse

de legislația mediului

 • 2.2.4 Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care s-a încheiat contractul.

 • 2.3.  OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATĂRII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ

 • 2.3.1. Chiriașul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanență a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa și să despăgubească SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pentru pagubele produse din culpa sa.

 • 2.4.  INTERDICȚIA SUB ÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA SUBÎNCHIRIERH, DUPĂ CAZ

 • 2.4.1. Chiriașului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvă’ii de drept a contractului, fără somație sau punere in întârziere si fără intervenția instanței judecătorești (pact comisoiiu).

 • 2.5.  DURATA ÎNCHIRIERII

 • 2.5.1. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 4 (patru )ani. începând de la data semnării lui.

 • 2.6.  PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adițional de prelungire a perioadei de închiriere, la cererea scrisă a chiriașului, iar autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere .

 • 2.7.  CHIRIA ȘI MODUL DE PLATĂ.

 • 2.7.1. Chiria este cea rezultată în urma procedurii de licitație publică, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii.

 • 2.7.2. Chiria se va achita lunar, până cel mai târziu la data de 5 (cinci) a fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datoreaza incepand cu data prevăzută in contract.

 • 2.7.3. în cazul în care, din vina sa, chiriașul nu plătește chiria conform celor stabilite la pct.

 • 2.7.2, atunci vor fi calculate si achitate majorări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere , calculate din ziua imediat următoare zilei in care suma era scadenta la plata.

 • 2.7.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitarii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 2.7.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevăzute modificări de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 2.8. NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE

 • 2.8.1  Garanția de participare este in suma de 100 lei.

 • 2.8.2  Garanția de participare se depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unitarii.Ofertantul are obligația de a face dovada deschiderii contului si virării garanției de participare .

 • 2.8.3  Garanția de participare va fi restituita in următoarele situații:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție pentru ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare. Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitației pentru ofertantii ale căror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestării cu privire la desfasurarea licitatiei);Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitației aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare

 • 2.8.4 Garanția de buna execuție se va constitui pana la data semnării contractului de închiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 2.8.5 Garanția de buna execuție se va depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. sau in casieria unitarii.

 • 2.8.6 Garanția de buna execuție se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului de Închiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garanția de buna execuție se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adițional cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.8 In cazul in care locatarul nu-si îndeplinește obligațiile de plata si/sau deteriorează terenul/spatiul transmis in folosința, locatorul va retine locatarului din garanția de buna execuție contravaloarea chiriei neachitate si contravaloarea daunelor provocate.

CAP. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române, de către toți ofertanții.

 • 3.3.     Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, ne fiind admise oferte alternative.

Fiecare ofertant va declara prin oferta depusa ca OFERTA SA ESTE FERMA (isi menține oferta) până la finalizarea procedurii de închiriere.

 • 3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, sau după expirarea datei limită pentru depunere se re turnează nedeschisă.

 • 3.5. Ofertantul are obligația de a asigura integritate plicului ce conține oferta sa, iar organizatorul procedurii are obligația de a deschide plicurile ofeidanților numai la data precizată în anunțul procedurii. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe perioada DECLARATĂ CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de către ofertant.

3.7 Durata de OFERTA FERMA este pana la data desemnării ofertantului câștigător.

 • 3.8.  Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.9. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare și prezentare, sunt precizate în documentația de atribuire.

 • 3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.11. Ofertele se depun la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Oferte” mențio nandu-se data și ora.

 • 3.12.    Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul de contact și numele persoanei de contact.

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. fisa cu informații privind ofertantul si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, ștersături sau modificări.

 • b. acte doveditoare privind calitatile si capacitatile operantului, conform documentației de atribuire.

 • c. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

 • 3.13. Pe plicul interior, care conține oferta financiară proprîu-zisă, se înscriu numele ofertantului, adresa de corespondență, sediul social, telefonul persoanei de contact și numele acesteia.

 • 3.14. Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți. iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte conforme.

3.15 Plicurile închise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute Ia punctul 3.12. și

 • 3.13, ce vor fi declarate oferte neconforme.

3.17 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare sa existe cel puțin doua oferte conforme.

 • 3.18. După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei comisiei de evaluare.

 • 3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

 • 3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentația de Atribuire.

 • 3.21. în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de atribuire secretarul comisiei întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții participanți prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

 • 3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare la licitație. în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. în caz similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III. în cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceștia, se va continua până la ofertantul de pe ultimul loc.

 • 3.23. Toți ofertanții care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanția de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • 3.24. în situația in care nu a fost posibila încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, iar autoritatea publică locală va relua procedura de licitație publică de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii. Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 4.1. Contractul de închiriere poate înceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de închiriere

 • c. înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterala a locatorului, in situația unei modernizări sau reorganizări a pieței

 • d. in situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata construcția este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005, precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile Înainte.

4.2 Contractul se reziliaza in următoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării spatiului/terenului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatial/terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație in situația in care chiriașul închiriază, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului, ori subînchiriază, in totalitate sau parțial, se asociaza sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului comercial

 • c. in situația in care pentru nevoi de interes național sau local, spatial/terenul inchiriat va fi destinat altor scopuri, contractul de închiriere poate fi reziliat in mod unilateral de către autoritatea contractanta, după înștiințarea locatarului, cu 30 de zile înainte.

 • d. contractul poata fi reziliat si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de către locator, daca locatarul nu demareaza obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca unitare a neexecutarii oricărei obligații asumate de părțile contractante, din cauze imputabile acesteia.

CAP V ALTE CERINȚE

 • 5.1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.1.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spațiul ce face obiectul contractului de închiriere si sa verifice respectarea obligațiilor asumate de locatar

 • 5.1.2 Locatorul are obligația de a instiinta chiriașul cu 15 zile înainte de o eventuala schimbare a situației spațiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaște situația, in 15 zile de la producerea schimbării respective

 • 5.2. CHIRIAȘUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.2.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau sa se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.2.2 Locatarul are obligația efectuării curățeniei la obiectul contractului de închiriere .

 • 5.2.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de închiriere de aplicarea normelor legale privind proiecția mediului, protecția si paza împotriva incendiilor, a normelor legale privind protecția muncii , precum si orice alte obligații legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 5.2.4 Lucrările de imbunatatire si igienizare ale spațiului commercial/terenului cad in sarcina chiriașului fara sa afecteze cuantumul chiriei.

 • 5.2.5 Locatarul se obliga sa îngrijească si sa conserve spatial/terenul ca un bun proprietar

 • 5.2.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatial/terenul pentru activitatea destinata.

 • 5.2.7 La încetarea contractului de închiriere locatarul are obligația sa restituie spatiul/terenul in starea inițiala .

 • 5.2.8 Chiriașul are obligația obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare.

 • 5.2.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in Întârziere, fara notificare prealabila si fara intervenția instanței de judecata.

 • 5.2.10 Chiriașul are obligația de a elibera spatiul/terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in întârziere in condițiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 5.2.11 Sa respecte dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somație, fara punere in întârziere si fara intervenția instanțelor de judecata .

 • 5.3. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 5.3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere și care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 • 5.3.2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA

SRL. împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

 • 5.3.3. Pe toată durata închirierii. cele două părți se vor supune legislației române în vigoare,

 • 5.4. DISPOZIȚII FINALE

 • 5.4.1  Contractul de închiriere poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților,

 • 5.4.2 Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de închiriere se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 5.4.3. Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire.

 • 5.4.4. Caietul de sarcini și documentația de atribuire sunt puse la dispoziția solieitanților în urma unei cereri depuse la Registratura SC Piețe si Târguri Craiova SRL și achitării unei sume de 100 lei.

 • 5.4.5. Contravaloarea documentației de atribuire în sumă de 100 lei nu se restituie.

 • 5.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este , ora

 • 5.4.7. Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

Calea București, nr.51. în data de ora.

 • 5.4.8. Datele necompletate la pct. 5.4.6 și pct. 5.4.7. vor fi prevăzute în Anunțul procedurii de închiriere.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 4 ani. a spatiului/terenului situat in Piața Centrala, poziția cadastrala nr. C26, in suprafața de 43,51 mp ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

Denumirea autorității contractante : SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. strada Calea București, nr 51.Craiova, Cod Fiscal: R028001235, Număr de telefon; 0251.410696, 0351.451887, 0351.447,06156, 0351.447,06157,Numar fax: 0251410696,Em a i 1: pietecraiovafglyahoo.com

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

 • 2.1. Procedura aplicată:

Procedura este de închiriere prin licitație publică spatiului/terenului situat in Piața Centrala, poziția cadastrala nr. C26, în suprafața de 43,51 mp ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 2.1.1. Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitație publică si au dreptul de a depune oferta persoanele juridice interesate care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nu au dreptul sa participe la licitație:

 • a) Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • b) Ofertant» care au deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și au restanțe la plată, sau nu au îndeplinit condițiile contractuale.

 • 2.1.2. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2(două) oferte valabile, autoritatea contractanta este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu a fost depusa cel puțin o ofertă valabilă, autoritatea contractanta va anula procedura.

 • 2.1.4. Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 2.1.5. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitație publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în mănătoarele cazuri:

 • a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte valabile, drept urmare autoritatea publică este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă procedură;

 • b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. în sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b.l) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau Ia baza atribuirii contractelor de închiriere:

 • - transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire:

 • - tratamentul egal - aplicarea, într-o măsură nediscriminatorie, de către autoritatea contractanta, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

- proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractanta trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • - nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea pârtieipanților la procedura a de atribuire a contractului de închiriere;

 • -    libera concurență - asigurarea de către autoritatea contractanta a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș, în condițiile legii.

b.2) autoritatea contractanta - SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. b.l);

Au to ritatea contractanta are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanților la procedura de atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care acesta și le-a creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare,

 • 2.2. Legislație aplicabilă:

-prevederile art. 297 alin. 1 lit c) și art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art. 858-866 din Codul Civil

 • 2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere;

 • a)     transparența;

 • b)     tratamentul egal;

 • c)     proporționa litate a;

 • d)     nediscriminarea;

 • e)     libera concurență

 • 2.4. Reguli de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primii'ii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Oferta poate fi depusă la Registratura autoritarii contractante sau poate fi transmisă prin poștă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidența SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL până la data de depunere a ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forța majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost înregistrată la Registratura autoritarii contractanta după data limită de depunere.

Costul documentație de atribuire este de 100 lei. Costul documentației se achită în numerar la casieria autoritarii contractanta, str. Calea București, nr.51, Craiova.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane juridice interesate, care a depus cerere la autoritatea contractanta.

Persoanele juridice interesate, au obligația de a întreprinde toate diligentele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractanta a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.5. Date limită care trebuie respectate;

Data limită pentru depunerea ofertelor este            , ora            .

Data limită de solicitare clarificări este

Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

CALEA BUCUREȘTI, nr. 51, Craiova, în data de _________—_ora      - -•

 • - soț/soție, rudă sau afm până Ia gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să Ie afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/eva luare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați sa dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii, în caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va sesiza de îndată autoritatea publică locală despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • - analizarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea proceselor-verbale;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare constată ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute Ia punctul 4. -Instrucțiuni privind modul de eloborare și prezentare a ofertelor.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare să existe cel puțin 2 oferte valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din acesta documentație de atribuire.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din această documentație de atribuire.

După ce comisia analizează conținutului plicului exterior al tuturor ofertanților, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal cu constatările comisiei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți. Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea precizată mai sus.

în situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare , această ofertă financiară este declarată de comisia de evaluare ca fiind ofertă financiară neconformă. Secretarul comisiei va consemna toate constatările comisiei de evaluare în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 2(două) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către autoritatea contractanta.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei. în procesul verbal care va fi semnat de președinte și membrii comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

în baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport. Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare și semnare.

Raportul va fi transmis Administratorului societarii. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut criteriul "cel mai mare nivel al chiriei”, iar in cazul egalitarii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atibuire "protecția mediului înconjurător”.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitație,

în cazul in care nu au fost depuse cel puțin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitații publice, va fi anulată a doua procedură de licitație publică. Pentru a doua procedură de licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

Comisia are dreptul de a exclude din licitație:

 • - Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

 • - Orice ofertant care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiile de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local;

Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • - în cazul în care a deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și are restanțe la plată, sau nu a îndeplinit condițiile contractuale;

 • - Prezintă informații false în legătură cu situația proprie.

Stabilirea ofertei câștigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de atibuire oferite pentru imobilul ce face obiectul închirierii.

Comisia de evaluare este cea care analizează și constată care sunt ofertele neconforme ca urmare a faptului că nu îndeplinesc cerințele stabilite în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

în cadrul ședinței de deschidere a ofertei, comisia de evaluare poate solicita clarificări și completări ale documentelor prezentate de ofertanți în scopul demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate,

în termen de 4 zile lucrătoare de la solicitarea comisiei de evaluare, SC Piețe si

Târguri Craiova SRL o transmite ofertanților vizați, printr-o adresă cu confirmare de primire.

Ofertanții vizați au obligația de a răspunde în scris și a transmite documentele ce dovedesc încadrarea situației sale la cerințele comisiei. Răspunsul va fi depus la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei autorității contractante ,

Pe perioada în care se desfășoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul maxim amintit mai sus.

Dacă ofertanții nu au transmis în termen, clarificările solicitate prin adresa autorității contractante , comisia este îndreptățită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire Ia ofertele care nu au awt astfel de solicitări, sau au trimis clarificările solicitate, după caz.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de două zile lucrătoare, un raport pe care îl transmite Administratorului SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta are obligația să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toți ofertanții pârtieipanții la procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat câștigător și care sunt ofertanții care nu au fost declarați câștigători, precizând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, după caz.

 • 2.9. Determinarea ofertei câștigătoare

 • - Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentației de atribuire.

- Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de Închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei" (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=bln/bmiax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-fmanciara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20. unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=pro fitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn-punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3) Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On-Cn+Fn+Mn

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate și în baza clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, în cazul în care au fost solicitate.

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu au fost găsiți /au fost găsiți, ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

 • 2.10. încheierea contractului de închiriere

Autoritatea contractanta poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Autoritatea contractanta poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 21 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum și pierderea garanției de participare.

 • 2.12, Confidențialitatea și conflictul de interese

Autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate comunicarea de date din oferte până la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător. Comunicările și arhivarea informațiilor se vor realiza într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor.

Comisia de evaluare urmează să ia la cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai la data și ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora.

Fără a aduce atragere celorlalte prevederi legale, autoritatea publică are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia

interesele legitime ale ofertantului. în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, autoritatea publică are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese a membrilor comisiei de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație nu are dreptul de a fi ofertant.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/e va luare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • - soț/soție. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să ie afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/e va luare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

3.CAIETUL DE SARCINI (vezi anexa nr. 1)

4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR;

4.1.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

4.2.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

 • 4,3.Perioada de valabilitate a ofertei este pentru toată durata de desfășurare a uneia din cele două proceduri de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

4.4.Ofertantul are obligația de a depune oferta la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str Calea București , nr 51 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul procedurii de atribuire prin licitație publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului menționată mai sus, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 4.5.Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, comisia de evaluare, numită de către autoritatea publică, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

4.6.Ofertele trebuie să fie tipărite cf. pct. 7 și vor fi semnate si parafate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al acestui ofertant. în cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

4.7.Pe ofertă nu sunt admise ștersături, adăugiri, îngroșări, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

4.8.Ofertanții transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic interior cu Oferta financiară), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Registratura , în registrul "Oferte", precizându-se data și ora primirii.

4.9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registrul "Oferte” cu Adresă de înaintare conform Formularului 0.

 • 4.10. Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, comisia de evaluare urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată. Nu poate fi imputat, autorității contractante, faptul că unul/mai mulți din ofertanți declară în anumite împrejurări prețul pe care îl va oferta/intenționează să- I oferteze. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestație etc. Pentru fapta sa, ofertantul/ofertanții nu va/nu vor putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce îi sunt imputabile acestuia/acestora.

 • 4.11. CRITERII DE VALABILITATE

 • 4.11.1.PLICUL EXTERIOR va trebuie să conțină:

ajchitanța /ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100 de lei pentru documentația de atribuire. Suma de 100 de lei nu va fi restituită,

 • b) acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • c) documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • - fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • - declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • - documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv în copie, din care să reiasă că poate să efectueze activități economice connform destinației spațiului /terenului

 • - copie după actul de identitate ai împuternicitului legal al ofertantului;

 • - certificat de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj) emis de Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrație Fiscală - Direcția Genereală a Finanțelor Publice - la care este arondat ofertantul), valabil la data deschiderii ofertei;(Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)-va fi depus în original;

 • - certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finanțe publice locale (la care este arondat ofertantul) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.)- va fi depus în original;

 • - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- fi depus în original - din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activități comerciale sau prestări servicii.

 • - ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare aferentă anului anterior dacă bilanțul a fost depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice;

 • - copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire;

 • - declarație privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4;

 • - opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat. în care sunt precizate toate documentele depuse de către ofertant în plicul exterior (precizând ia fiecare document dacă este în original /în copie legalizată)

 • - în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele menționate la pct. 4.11.1.;

 • 4.11.2. PLICUL INTERIOR va fi inscripționat. "Ofertă Financiară” (Formular 1) pentru spatiul/terenul situat in Piața Centrala, poziția cadastrala nr. C26, in suprafața de 43,51 mp, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social ai acestuia, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menționate la punctul

 • 4,11.1.

4.1L3.Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună.

4.11.4.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire iar oferta va fi întocmită, în așa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Notă; 1) Plicul exterior (cuprinzând și plicul interior, "oferta financiară”) trebuie să fie netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece:

-EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul/faxul de contact și numele persoanei de contact, eventual și un telefon al persoanei de contact)

-ADRESANTUL (SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL), str. Calea București, nr.

51 , Craiova

-OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului , situat în Craiova,_______________A NU SE DESCHIDE

ÎNAINTE DE DATA .... ORA...” (data și ora de deschidere a ofertelor, ce au fost prevăzute în anunțul procedurii de licitație).

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractanta până la data și ora limită stabilită prin anunțul de participare.

Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv foița majoră, dacă alege varianta transmiterii ofertei prin poștă.

Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care sunt primite de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor. Acestea se returnează nedeschise.

5. - Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt;

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea;

Cn=Nn/Nmax*40, unde;

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-financiara a ofertantilor" (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea;

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profîtul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3)Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertantii vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn-i-Mn

6.INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC;

Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere a unui bun propietate publică a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,

modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei jurisdicție se află sediul proprietarului bunului menționat spre închiriere ( Municipiul Craiova).

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

7.INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

 • 7.1. Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.

 • 7.2. Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, iară a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

 • 7.3. Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru chiriaș de a subconcesiona, subînchiria. asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii.

 • 7.4. în contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriaș în derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • 7.4.1. Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii.

La acesta se vor adăuga toate amenajările interioare ce au fost adăugate acestui bun în vederea exploatării acestuia . Bunurile de retur trebuie să fie în aceeași stare în care au fost preluate la încheierea contractului. în cazul deteriorării bunurilor de retur, chiriașul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii și aducerii acestora la starea inițială.

 • 7.4.2. Bunurile proprii: bunuri care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii.

 • 7.5. Autoritatea publică poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 7.6. Chiria datorată de chiriaș se va reactualiza anual corespunzător majorărilor aprobate de Consiliul Local Municipal Craiova .

 • 7.7. Chiriașul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Autoritatea contractanta are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către chiriaș.

 • 7.8.  Obținerea autorizațiilor, avizelor de funcționare a acestui spațiu/teren pentru activitatea proprie acestuia cad în sarcina chiriașului:

- obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru edificarea si /sau exploatarea construcției

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire ;

 • - încheierea asigurărilor și suportarea primelor de asigurare, fără a se deduce din chirie;

 • 7.9. Autoritatea contractanta (în prezența chiriașului) va putea efectua controale privind activitatea desfășurată.

 • 7.10. în cazul constatării neîndeplinirii acestor obligații, chiriașul va lua măsurile ce se impun în vederea îndreptării situației constatate. Refuzul chiriașului de a se conforma programului de măsuri de îndreptare a situației constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriașul urmând să plătească autorității publice pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spațiu/teren conform destinației sale. Pagubele se vor calcula corespunzător chiriei ce ai' fi putut fi încasată de SC Piețe si Târguri Craiova SRL, pentru perioada de timp necesară parcurgerii unei noi proceduri de închiriere în vederea atribuirii noului contract de închiriere sau alt tip de contract avut în vedere de SC Piețe si Târguri Craiova SRL.

 • 7.12. Autoritatea contractanta nu este responsabilă de pagubele materiale și/sau umane cauzate din vina chiriașului, ca urmare a desfășurării activității acestuia.

 • 7.13. Chiriașul nu poate subconcesiona, subînchiria, nu se poate asocia, nu poate cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane spațiul si /sau terenul ce face obiectul contractului.

 • 7.14. Chiriașul are obligația ca pana la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, sumele datorate autorității contractante de către chiriaș. în baza contractului de închiriere.

 • 7.15. încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL. cu plata unei despăgubiri juste în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin rezilierea de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului;

 • d) La dispariția, dinir-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat.

 • 7.16. La încetarea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Predarea-primirea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

 • 7.17. Contractul de închiriere va fi încheiat de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 8.DOSARUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

 • 5.1.  SC Piețe si Târguri Craiova SRL are obligația de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru contractul atribuit.

 • 8.2. Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

 • 8.3. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente;

 • a) ho târârea consiliului local de aprobare a caietului de sarcini si a documentației de atribuire;

 • b) caietul de sarcini;

 • c) documentația de atribuire;

 • d) anunțurile referitoare la procedura de licitație publică și dovada transmiterii acestora spre publicare;

ejprocesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și a ofertelor financiare;

fjraportul comisiei de evaluare referitor ia rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

 • g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul (raportul procedurii anterioare);

 • h) contractul de închiriere semnat.

 • 8.4. Dosarul procedurii de închiriere priit licitație publică are caracter de document public.

 • 8.5. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 9.F0RMULARE

SCRISOARE DE ÎNAINTARE - Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ- Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE - Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ - Formularul 3

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4

Formular 0

înregistrat la locator

Nr. / Nr. /

..............OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către.

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

(Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind atribuirea contractului pentru închirierea terenului/spatiului disponibil............................................................................................

(se va completa cu obiectul licitației)

Noi (denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima.

Data completării......................

OFERTANT,

(semnătură autorizată)

Formular 1 OFERTANTUL

.................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL (Denumire locator)

 • 1. Examinând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnații, reprezentanți

ai ofertantului......................................................................ne oferim ca în conformitate cu prevederile

și cerințele cuprinse în acestea, să închiriem terenul/spațiul disponibil..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației).

Oferta noastră fiind de..................lei/mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajam între noi.

  (nume, prenume și semnătură), L.S.


în calitate de ..................................legal   autorizat să semnez oferta pentru și în

numele........................................(denumirea/numele operatorului economic).

Data completării; /

Formular2

OFERTANTUL (denumirea/nurnele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1.   Denumirea/numele;

 • 2.     Codul fiscal:

 • 3.    Cont banca:

 • 4.     Adresa sediului central:

 • 5.    Telefon: Fax: E-mail;

  (numărul, data/locui)....................................

  ............ (in conformitate cu prevederile din statutul


 • 6.     Certificatul de inmatriculare/inregistrare

 • 7.     Obiectul de activitate, pe domenii:........

propriu)

Data completării;

OFERTANT


(semnătură autorizata)


OFERTANTUL

(denumirea/numele)

Formular 3

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului/spatiului.............................................................. organizată de SC PIEȚE SI

TÂRGURI CRAIOVA SRL la data de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației......................; (Se bifează opțiunea corespunzătoare) 2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

3.De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării...........

OFERTANT.

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

Formular 4


......................................(denumirea/numele)

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul(a),............................................................................(denumirea/nume

le și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ ia procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situația de conflict de interese privind regimul contractelor de închiriere de bunuri proprietate publica.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT, ........................(semnătură autorizata)

Data completării ......./..........

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr................/.................2020

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Alt. 1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, cu sediul în Craiova, str. Calea București, nr.51, RO22 UGB1 0000 3220 15610RON deschis la GARANTI BANK, AGENȚIA MERCUR , C.U.I RO 28001235, Nr. de înregistrare la O.R.C J16/181/2011, în calitate de LOCATOR ,prin reprezentantul sau legal,

Și cu sediu! în Craiova                               Judelui Dolj, având contul nr.

..........................deschis la......................... cod fiscal nr, In calitate de LOCATAR, reprezentată prin                                , în calitate de. încheie prezentul

contract.

în conformitate cu dispozițiile HCL 21/2015 si HCLM nr.

Prezentul contract se Încheie pe baza procesul verbal nr.                          al licitației

publice organizate de S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL si Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare nr.

în temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, s-a procedat la Încheierea prezentului contract.

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Alt. 2 Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a terenului/spatiului în suprafață de____          mp.

poziția cadastrala nr.                    conform planului de amplasament si delimitare. situat în

Piața              , Craiova, jud. Dolj, în vederea desfășurării unei activități comerciale, de prestări servicii,

activitaii de producție, etc.

CAP.III. TERMENUL

Art.3. Durata contractului de închiriere este de la                pana la data de

3.1. în cazul în care obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a unui teren/spatiu durata contractului de închiriere este de                        cu începere de la data semnării fără

obiecții a procesului-verbal de predare-primire a terenului care se va face în maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

CAP.IV. PREȚ

An. 4.Chiria se va calcula in conformitate cu Procesul verbal de stabilire a tarifului de închiriere nr.

. cu prevederile H.C.L.M. Craiova nr.                   .

 • 4.1.Chiria lunară pentru folosirea terenului este de                 lei/mp /luna.

4.2 Chiria se va modifica ori de câte ori apar majorări prevăzute de lege sau de hotărârile Consiliului Local Municipal Craiova. Modificarea se va face unilateral și acționează retroactiv, de la data apariției noilor tarife.

 • 4.3. Suma datorată de                  se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau

măsurători.

 • 4.4. Contravaloarea lunara a chiriei este de                       lei / lună.

CAP. V. PLATA

Art.5. Plata chiriei si a contravalorii colectării deșeurilor se face lunar, până ia data de cinci ale fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract,

 • 5.1. Pentru neachitarea la termen a chiriei se vor plăti majorări de întârziere, de 1 % pentru fiecare zi de Întârziere, calculate din ziua imediat următoare zilei în care suma era scadentă la plată.

 • 5.2. Neplata chiriei la data scadenta.dă dreptul S.C Piețe si Târguri Crai ova SRL, de a rezilia prezentul contract, fara

notificare prealabila, precum si obligația din partea                    de a elibera terenul/spatiul imediat.

 • 5.3. în caz de neplată, executarea silită se face pe baza prezentului contract, fiind de acord cu transferul din contul său a sumelor datorate S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova, prezentul contract având valoare de inscris autentic, constituind titlu executoriu.

Art.6.          răspunde direct de respectarea legislației in vigoare privind normelor P.S.I., protecția

muncii, protecția mediului, aparare civila specifice activității desfășurate, precum si obținerea tuturor avizelor legate de funcționare.

Art.7. Chiriașul rămâne răspunzător de piața chiriei, chiar dacă abandonează terenul fără consimțământul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL. Craiova.

Ari.8. Chiriașul are obligația achitării contravalorii a minim un mc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, ia nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

CAP. VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.9.S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova se obligă t

 • a.Să asigure folosința terenului pe toată durata contractului.

A rt. 10.se o b 11 gă:

 • a. Sa respecte Regulamentul de organizare si funcționare al pieței, precum si al legislație in vigoare cu privire la desfasurarea comerțului in locuri publice .

 • b. Să folosească terenul conform destinației.

 • c. Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiții optime a terenului.

 • d. Să plătească sumele calculate la termenele stabilite, în caz de întârziere să achite majorări conform legislației în vigoare.

 • 3.  Sa ia masurile pentru obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare .

 • 4.  Sa obțină autorizația de construire/amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului, in caz contrar SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ii revine dreptul sa rezilieze contractul, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu). autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.  Locatarul are obligația sa achite contravaloarea a 1 mc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

 • h. La sfârșitul contractului să restituie terenul în starea inițială.

 • i. Să păstreze și să asigure curățenia în zona de activitate.

j . Chiriașul nu are dreptul să subînchîrieze în totalitate sau parțial, să se asocieze sau să cesioneze terenul, in caz contrar contractul se reziliaza de drept iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

k. In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

 • l. Sa intrebuinteze, pe toata durata Închirierii, bunul închiriat ca un bun proprietar, cu buna credința și potrivit destinației care rezulta din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

m. Sa plateasca impozitele și taxele locale aferente bunului închiriat;

n. Sa execute la timp și in bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce-i incumba, in vederea menținerii bunului imobil inchiriat in starea in care l-a primit in momentul încheierii contractului:

o. Sa permită locatorului sa controleze modul in care este utilizat bunul imobil inchiriat și starea acestuia:

p. Sa nu aduca modificări bunului imobil inchiriat, decât cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea legislației in vigoare, respectiv obținerea autorizației de construcție;

r. Sa răspundă integral pentru deteriorările aduse spațiului de către persoanele aduse de acesta in spațiu precum prepușii. vizitatorii, etc.;

s. Locatarul este obligat sa asigure paza bunului transmis in folosința, precum, si valorilor detînute sub orice titlu.

t. Locatarul are obligația de a constitui si actualiza garanția de buna execuție, la fiecare majorare a chiriei, in cuantumul chiriei pentru doua iuni, neindeplinîrea obligațiilor de piața conducând la reținerea garanției de buna execuție in contul chiriei neachitate, începând cu data de 6, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii in curs.

CAP. VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.11. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art.] 2. Forța majora, legal notificata, exonerează de răspundere partea care o invoca in condițiile legii.

An.!3(1) in cazul in care s-a depășit termenul de plata a chiriei sau in cazul nerespectarii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considera desființat de drept, fara punere in întârziere, fara alte formalități și tara intervenția vreunei înstante de judecata, conform prezentului pact comisoriu.

(2) Se interzice subinchirierea, cesionarea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, a bunului închiriat, sub sancțiunea rezolvării de drept a contractului, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

CAP.VIII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul ambelor părți;

 • b) la expirarea termenului de închiriere;

 • c) înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterală a locatorului, în situația unei modernizări sau a reorganizării piețelor / târgurilor;

 • d) situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract;

 • e) în cazul în care se constată că terenul pe care se află amplasată construcția provizorie-chioșc, este solicitat în baza Legii 10/2001 republicată ți Legea 247/2005. contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte;

 • f) la cererea locatorului, în cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic,

Art. 15. Prezentul contract se reziliază în următoarele cazuri:

 • a) In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești , iar spațiul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.'

 • b) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării terenului de orice sarcini.

 • c) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in intarzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație în situația în care chiriașul subînchiriază, în totalitate sau parțial, se asociază sau cesionează dreptul de folosință asupra spațiul inchiriat si/sau a construcției provizorii amplasate pe teren .

 • d) în situația în care pentru nevoi de interes național sau local spațiu! închiriat va fi destinat altor scopuri, construcții, amenajări edilitare etc., contractul de închiriere poate fi reziliat în mod unilateral de către autoritatea locală după înștiințarea locatarului cu 30 de zile înainte, cu obligația acestuia de a desființa construcția pe cheltuiala proprie.

 • e) Contractul poate fi reziliat de drept și în cazul în care locatarul este în lichidare voluntară sau în faliment.

 • f) Contractul poate fi reziliat de către locator fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatorului, dacă locatarul nu obține avizele si autorizațiile de funcționare, precum si autorizația de construire /amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului.

 • g) Rezilierea de drept, fara somație sau punere in intarziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), poate interveni ți ca urmare a neexecutării oricărei obligații asumate de contractante, din cauze imputabile acesteia.

li) Contractul de închiriere se reziliaza de drept, fara somație sau punere in intarziere si fara intervenția unei instanțe judecătorești (pact comisoriu), in cazul in care agenții economici nu se prezintă pentru încheierea actelor adiționale, in termen de 30 zile de la convocare.

Cap.IX FORȚA. MAJORĂ

Art.16.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ți insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părți le să-și exercite obligațiile asumate.

Art, 16.2. Cazul de forță majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariția sa, iar nerespectarea obligației de notificare atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părții.

Alt. 16.3 Forța majoră dovedită în condițiile mai sus expuse exonerează de răspundere partea care o invocă.

CAP. X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 17 a. Litigiile, controversele, pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu el vor fi soluționate pe cale amiabilă.

b. Daca părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile având ca obiect prezentul contract vor fi înaintate spre competentă soluționare Secției de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ,

CAP. XI. CLAUZE SPECIALE

Art. 18. S.C Piețe si Târguri Craiova SRL are dreptul, prin împuterniciți! săi, să controleze periodic bunul inchiriat, modul cum este folosit ți întreținut terenul, daca locatarul respecta clauzele contractuale, daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost incheiat contractul de Închiriere ți să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosiri judicioase potrivit destinației.

Art. 19. Contractul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractuală.

Art.20. I)Preltingirea contractului se face prin act adițional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

2) Locatarului ii revine obligația de a comunica in scris locatorului orice modificare a elementelor de identificare care au stat la baza Încheierii contractului de închiriere, iar actul adițional privitor la modificările efectuate se semnează de către administratorul societarii, nefiind nevoie de hotararea Consiliului Local Municipal Craiova.

S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

5"             Oau&UuLu) LOCAL

Anexa 5


fit HUjvia'PiUUÂ Q£AiOvA /£//&,

CAIET DE SARCINIPrivind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă (

spatiului/terenului situat în Craiova, Piața


cadastrala 17. ce aparține domeniului public al Municipiului                     Â/I

v/ ZrX *'(/ v l

I U

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCTttRtERÎI

LI. DESCRIEREA $1 IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHIRIAT

 • 1.1.1 Denumire: spațiu comercial/teren aflat in concesiunea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 • 1.1.2  Amplasare si suprafața : spațiul comercial/terenul, in suprafața de 14,52 mp pentru zona de comercializare si 12,06 mp pentru spațiu de depozitare, este identificat in Craiova, Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 17, conform planului de amplasament anexat

 • 1.2.  DESTINAȚIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.2.1 Destinație actuala /folosința actuala: spațiu comercial/teren

 • 1.2.2 Destinația viitoare:spatiu comercial

 • 1.3.  CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ȘI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Condiții de exploatare a ‘închirierii

 • 1.3.1  Bunul aflat în concesiunea SC Piețe si Târguri Craiova SRL este liber de sarcini.

 • 1.3.2  Condițiile si regimul de exploatare a terenului/spatiului disponibil vor fi stipulate in contractul de închiriere.

 • 1.3.3  Chiriașul este obligat sa utilizeze spatiub'terenul conform destinației care rezulta din contractul de închiriere.

 • 1.3.4. (Doar documentație spațiu )Spatiul este funcțional, insa chiriașul poate sa efectueze alte echipări și dotări,cu acordul prealabil al SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. pe cheltuiala chiriașului si sub condiția obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor impuse de legislația in vigoare.

 • 1.3.5. (Doar documentație spațiu ) Chiriașul este obligat sub sancțiunea plătii de daune interese si a suportării altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului efectuarea amenajărilor /reparațiilor la bunul închiriat.

 • 1.3.6. (Doar documentație spațiu ) Amenajarile/reparatiile raman pe plin drept, gratuit, libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la incetarea/rezilierea contractului de închiriere.

1.3.7.Obținerea avizelor si autorizațiilor necesare edificării construcției pentru teren cad in sarcina chiriașului.pe cheltuiala acestuia.

 • 1.3.8. Dispozitiile referitoare la mediu si incendii cad in sarcina chiriașului.

 • 1.3.9. Câștigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilitățile neputând avea pretenția diminuării chiriei.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

 • 1.3.10. Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municiupiului Craiova aflat in folosința SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

 • 1.3.11. Creșterea potențialului zonei din punct de vedere al dotărilor.

 • 1.3.12. Motivele de ordin legislativ aplicate pentru închirierea spatiului/terenului prin licitație publică, organizată în condițiile legii. în conformitate cu:

-prevederile art. 297 si următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art.858-866 din Codul Civil.

CAP. II CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII: REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CHIRIAȘ ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaș

 • 2.1.1.     în derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaș, îl reprezintă spatiu/terenul situat in Plata Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 17, in suprafața de 14,52 mp pentru zona de comercializare si 12,06 mp pentru spațiu de depozitare.

 • 2.1.2.    SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL are obligația de a preda chiriașului spatiul/terenul situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 17, in suprafața de 14,52 mp pentru zona de comercializare si 12,06 mp pentru spațiu de depozitare, pe bază de proces verbal de predare/primire ce va fi încheiat odată cu contractul de închiriere.

 • 2.1.3. în derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit și libere de sarcini autorității publice locale, la încetarea contractului de închiriere;

 • b) bunurile proprii; bunuri care au aparținut/au fost edificate de către chiriaș și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii și care, la încetarea contractului, fie:

-rămân în proprietatea chiriașului, dacă există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu sunt ridicate in urma notificării

 • c) La expirarea termenului din contractul de închiriere și la cererea scrisă a chiriașului, autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere, urmând a fi încheiat un act adițional al contractului de închiriere.

 • d)Chiriașul va achita toate costurile ce prevăd:

 • - obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru exploatarea spațiului /terenului închiriat si a construcției edificate

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire;

 • - alte situații ce pot apărea pe parcursul derulării contractului de închiriere, dar nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului de închiriere, ca urmare a modificărilor ce vor fi impuse de legislația specifică, iar viitoarea legislație va impune înlocuirea echipamentelor cu altele, sau alte situații similare).

 • 2.1,4. Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate autorizațiile, acordurile și avizele impuse de legislația în vigoare cu privire la edificarea construcțiilor provizorii, protecția mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii. ISCIR, etc., pe parcursul derulării contractului de închiriere,

 • 2.1.5, Chiriașul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum și a altor costuri ce vor rezulta din obținerea, pe cheltuiala sa a acordurilor și avizelor de edificare a construcțiilor provizorii/de funcționare, impuse de legislația în vigoare și care nu pot fi anticipate și nu sunt menționate în acest capitol.

 • 2.2.  OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

 • 2.2.1 Chiriașul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, PSI, ISCIR. funcționării, etc., începând de la data preluării bunului, până la încetarea contractului de închiriere și va suporta toate cheltuielile constatărilor organelor abilitate în aceste domenii, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.2 Pe durata închirierii, chiriașul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.3 Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele impuse

de legislația mediului

 • 2.2.4 Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care s-a încheiat contractul.

 • 2.3.  OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATĂRII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ

 • 2.3.1. Chiriașul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanență a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa și să despăgubească SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pentru pagubele produse din culpa sa.

 • 2.4.  INTERDICȚIA SUBÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA SUBÎNCHIRIERII, DUPĂ CAZ

 • 2.4.1. Chiriașului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somație sau punere in întârziere si fără intervenția instanței judecătorești (pact coniisoriu).

 • 2.5.  DURATA ÎNCHIRIERII

 • 2.5.1. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 4 (patru )ani, începând de la data semnării lui.

 • 2.6.  PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adițional de prelungire a perioadei de închiriere, la cererea scrisă a chiriașului, iar autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungii'ii contractului de închiriere .

 • 2.7. CHIRIA ȘI MODUL DE PLATĂ.

 • 2.7.1. Chiria este cea rezultată în urma procedurii de licitație publica, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii.

 • 2.7.2. Chiria se va achita lunar, până cel mai târziu la data de 5 (cinci) a fiecărei luni pentru luna în curs, iar chiria se datorează începând cu data prevăzută in contract.

 • 2.7.3. în cazul în care, din vina sa, chiriașul nu plătește chiria conform celor stabilite la pct.

 • 2.7.2, atunci vor fi calculate si achitate majorări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere , calculate din ziua imediat următoare zilei in care suma era scadenta la plata.

 • 2.7.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 2.7.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevăzute modificări de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 2.8. NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE

 • 2.8.1  Garanția de participare este in suma de 100 lei.

 • 2.8.2  Garanția de participare se depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau la casieria uni tatii. Ofertantul are obligația de a face dovada deschiderii contului si virării garanției de participare .

 • 2.8.3  Garanția de participare va fi restituita in următoarele situării:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție pentru ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare. Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitației pentru ofertantii ale căror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestații cu privire la desfasurarea licitației) ;Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitației aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare

 • 2.8.4 Garanția de buna execuție se va constitui pana la data semnării contractului de închiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 2.8.5 Garanția de buna execuție se va depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 2.8.6 Garanția de buna execuție se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garanția de buna execuție se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adițional cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.8 In cazul in care locatarul nu-si îndeplinește obligațiile de plata si/sau deteriorează terenul/spatiul transmis in folosința, locatorul va retine locatarului din garanția de buna execuție contravaloarea chiriei neachitate si contravaloarea daunelor provocate.

CAP. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române, de către toți ofertantii.

 • 3.3.     Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, nefiind admise oferte alternative.

Fiecare ofertant va declara prin oferta depusa ca OFERTA SA ESTE FERMA (isi menține oferta) până la finalizarea procedurii de închiriere.

 • 3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschîsă.

 • 3.5. Ofertantul are obligația de a asigura integritate plicului ce conține oferta sa, iar organizatorul procedurii are obligația de a deschide plicurile ofertanților numai la data precizată în anunțul procedurii. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.

3-6- Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe perioada DECLARATĂ CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de către ofertant.

3.7 Durata de OFERTA FERMA este pana la data desemnării ofertantului câștigător.

 • 3.8.  Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.9. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să Ie îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare și prezentare, sunt precizate în documentația de atribuire.

 • 3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.11. Ofertele se depun la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Oferte” menționându-se data și ora.

 • 3.12.    Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul de contact și numele persoanei de contact.

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. fisa cu informații privind ofertantul si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, ștersături sau modificări.

 • b. acte doveditoare privind calitatile si capacitatile oferantului, conform documentației de atribuire.

 • c. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

 • 3.13. Pe plicul interior, care conține oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele ofertantului, adresa de corespondență, sediul social, telefonul persoanei de contact și numele acesteia.

 • 3.14. Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți. iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte conforme.

3.15 Plicurile închise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la punctul 3.12. și 3.13. ce vor fi declarate oferte neconforme.

3.17 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare sa existe cel puțin doua oferte conforme.

 • 3.18. După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei comisiei de evaluare.

 • 3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

 • 3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentația de Atribuire.

 • 3.21. în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de atribuire., secretarul comisiei întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții participanți prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

 • 3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare Ia licitație. în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. în caz similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III. în cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceștia, se va continua până la ofertantul de pe ultimul loc.

 • 3.23. Toți ofertanții care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanția de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • 3.24. în situația in care nu a fost posibila încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, iar autoritatea publică locală va relua procedura de licitație publică de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii, Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 4.1. Contractul de Închiriere poate inceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de Închiriere

 • c. înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterala a locatorului, in situația unei modernizări sau reorganizări a pieței

 • d. in situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata construcția este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005, precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de Închiriere inceteaza de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile inainte.

4.2 Contractul se reziliaza in următoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării spatiului/terenului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatial/terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație in situația in care chiriașul inchiriaza, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului, ori subinchiriaza, in totalitate sau parțial, se asociaza sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului comercial

 • c. in situația in care pentru nevoi de interes național sau local, spatial/terenul închiriat va fi destinat altor scopuri, contractul de închiriere poate fi reziliat in mod unilateral de către autoritatea contractanta, după instiintarea locatarului, cu 30 de zile inainte.

 • d. contractul poata fi reziliat si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de către locator, daca locatarul nu demareaza obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricărei obligații asumate de părțile contractante, din cauze imputabile acesteia.

CAP V ALTE CERINȚE

 • 5.1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.1.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spațiul ce face obiectul contractului de închiriere si sa verifice respectarea obligațiilor asumate de locatar

 • 5.1.2 Locatorul are obligația de a instiinta chiriașul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare a situației spațiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaște situația, in 15 zile de la producerea schimbării respective

 • 5.2. CHIRIAȘUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.2.1 Locatarului ii este interzis sa sub închirieze, cesioneze sau sa se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.2.2 Locatarul are obligația efectuării curățeniei la obiectul contractului de închiriere .

 • 5.2.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de închiriere de aplicarea noianelor legale privind protecția mediului, protecția si paza împotriva incendiilor, a normelor legale privind protecția muncii , precum si orice alte obligații legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 5.2.4 Lucrările de îmbunătățire si igienizare ale spațiului commercial/terenului cad in sarcina chiriașului fara sa afecteze cuantumul chiriei.

 • 5.2.5 Locatarul se obliga sa îngrijească si sa conserve spatial/terenul ca un bun proprietar

 • 5.2.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatial/terenul pentru activitatea destinata.

 • 5.2.7 La încetarea contractului de închiriere locatarul are obligația sa restituie spatiul/terenul in starea inițiala .

 • 5.2.8 Chiriașul are obligația obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare.

 • 5.2.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in întârziere, fara notificare prealabila si fara intervenția instanței de judecata.

 • 5.2.10 Chiriașul are obligația de a elibera spatiul/terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in întârziere in condițiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 5.2.11 Sa respecte dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somație, fara punere in întârziere si fara intervenția instanțelor de judecata .

 • 5.3. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 5.3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere și care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 • 5.3.2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

 • 5.3.3. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

 • 5.4. DISPOZIȚII FINALE

 • 5.4.1  Contractul de închiriere poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • 5.4.2  Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de închiriere se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 5.4.3. Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire.

 • 5.4.4. Caietul de sarcini și documentația de atribuire sunt puse la dispoziția solieitanților în urma unei cereri depuse la Registratura SC Piețe si Târguri Craiova SRL și achitării unei sume de 100 lei.

 • 5.4.5. Contravaloarea documentației de atribuire în sumă de 100 lei nu se restituie.

 • 5.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora

 • 5.4.7. Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str. Calea București, nr.51, în data de ora.

 • 5.4.8. Datele necompletate la pct. 5.4.6 și pct. 5.4.7. vor fi prevăzute în Anunțul procedurii de închiriere.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 4 ani. a spatiului/terenului situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 17, in suprafața de 14,52 mp pentru zona de comercializare si 12,06 mp pentru spațiu de depozitare, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

Denumirea autorității contractante : SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, strada Calea București, nr 51,Craiova. Cod Fiscal: R028001235, Număr de telefon: 0251.410696, 0351.451887, 0351.447,06156, 0351.447,06157,Număr fax: 0251410696,Email: pietecraiova@yahoo.com

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

 • 2.1. Procedura aplicată:

Procedura este de închiriere prin licitație publică spatîului/terenului situat in Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 17, in suprafața de 14,52 mp pentru zona de comercializare si 12,06 mp pentru spațiu de depozitare ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 2.1. L Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitație publică si au dreptul de a depune oferta persoanele juridice interesate care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență. faliment sau lichidare.

Nu au dreptul sa participe la licitație:

ajOfertanții care au awt calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • b) Ofertantii care au deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și au restanțe la plată, sau nu au îndeplinit condițiile contractuale.

 • 2.1.2. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2(două) oferte valabile, autoritatea contractanta este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu a fost depusa cei puțin o ofertă valabilă, autoritatea contractanta va anula procedura.

 • 2.1.4. Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 2.1.5. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitație publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri;

 • a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte valabile, drept urmare autoritatea publică este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă procedură;

 • b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. în sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b.l) în cadrul documentației de afribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere:

 • - transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire;

 • - tratamentul egal - aplicarea,într-o măsură nediscriminatorie, de către autoritatea contractanta, a criteriilor de atribuire a contactului de închiriere;

- proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractanta trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • - nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea pârtieipanților la procedura a de atribuire a contractului de închiriere;

libera concurență ~ asigurarea de către autoritatea contractanta a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș, în condițiile legii.

b.2) autoritatea contractanta - SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. b. 1);

Au to ritatea contractanta are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanților la procedura de atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care acesta și Ie-a creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 2.2. Legislație aplicabilă:

-prevederile art. 297 alin. 1 lit c) și art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art. 858-866 din Codul Civil

 • 2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere:

 • a)     transparența;

 • b)     tratamentul egal;

 • c)     proporționalitatea;

 • d)     nediscriminarea;

 • e)     libera concurență

 • 2.4. Reguli de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Oferta poate fi depusă la Registratura autoritatii contractante sau poate fi transmisă prin poștă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidența SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL până la data de depunere a ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forța majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost înregistrată la Registratura autoritatii contractanta după data limită de depunere.

Costul documentație de atribuire este de 100 lei. Costul documentației se achită în numerar la casieria autoritatii contractanta, str. Calea București, nr.51, Craiova.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane juridice interesate, care a depus cerere la autoritatea contractanta.

Persoanele juridice interesate, au obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractanta a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.5. Date limită care trebuie respectate;

Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora.

Data limită de solicitare clarificări este

Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str. CALEA BUCUREȘTI, nr. 51, Craiova, în data de ora .

 • 2,6. Dreptul de a solicita clarificări

Orice persoană juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Autoritatea contractanta are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, autoritatea contractanta are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmitere a răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data Emită de depunere a ofertelor.

 • 2.7. Documentația de Atribuire

Orice modificare a conținutului documentelor necesare la procedura de licitație se va comunica tuturor solicitanților care au cumpărat aceste documente.

în cazul în care ca urmare a modificării documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către autoritatea contractanta tuturor solicitanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.8.Desfășurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a, într-uri cotidian de circulație națională și într-un cotidian de circulație locală cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor și se afișează la sediul autoritatii contractante.

Orice persoana juridică interesată, are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini, precum și de a solicita clarificările necesare.

Punerea la dispoziție, de către autoritatea contractanta, a documentelor licitației se va face într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile de la primirea unei solicitări din partea solicitantului.

în vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractanta, numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5(cinci), cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

- soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verific ar e/e va luare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

In caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va sesiza de îndată autoritatea publică locală despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • - analizarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea proceselor-verbale;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare constată ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 4. -Instrucțiuni privind modul de eloborare și prezentare a ofertelor.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare să existe cel puțin 2 oferte valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din acestă documentație de atribuire.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din această documentație de atribuire.

După ce comisia analizează conținutului plicului exterior al tuturor ofertanților, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal cu constatările comisiei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți. Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă a tarifului de Închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea precizată mai sus.

în situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare , această ofertă financiară este declarată de comisia de evaluare ca fiind ofertă financiară neconformă. Secretarul comisiei va consemna toate constatările comisiei de evaluare în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 2(două) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile. în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către autoritatea contractanta.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte și membrii comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

în baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport. Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare și semnare.

Raportul va fi transmis Administratorului societății. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut criteriul “cel mai mare nivel al chiliei”, iar in cazul egalitarii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atibuire "‘protecția mediului înconjurător”.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitație.

în cazul in care nu au fost depuse cel puțin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitații publice, va fi anulată a doua procedură de licitație publică. Pentru a doua procedură de licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

Comisia are dreptul de a exclude din licitație:

 • - Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

 • - Orice ofertant care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiile de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local;

Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • - în cazul în care a deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și are restanțe la plată, sau nu a îndeplinit condițiile contractuale;

 • - Prezintă informații false în legătură cu situația proprie.

Stabilirea ofertei câștigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de atribuire pentru imobilul ce face obiectul închirierii.

Comisia de evaluare este cea care analizează și constată care sunt ofertele neconforme ca urmare a faptului că nu îndeplinesc cerințele stabilite în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

în cadrul ședinței de deschidere a ofertei, comisia de evaluare poate solicita clarificări și completări ale documentelor prezentate de ofertanți în scopul demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în termen de 4 zile lucrătoare de la solicitarea comisiei de evaluare, SC Piețe si

Târguri Craiova SRL o transmite ofertanților vizați, printr-o adresă cu confirmare de primire.

Ofertanții vizați au obligația de a răspunde în scris și a transmite documentele ce dovedesc încadrarea situației sale la cerințele comisiei. Răspunsul va fi depus la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei autorității contractante .

Pe perioada în care se desfășoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul maxim amintit mai sus.

Dacă ofertanții nu au transmis în termen, clarificările solicitate prin adresa autorității contractante , comisia este îndreptățită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire la ofertele care nu au avut astfel de solicitări, sau au trimis clarificările solicitate, după caz.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de două zile lucrătoare, un raport pe care îl transmite Administratorului SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta are obligația să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toți ofertanții pârtieipanții la procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat câștigător și care sunt ofertanții care nu au fost declarați câștigători, precizând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, după caz.

 • 2.9. Determinarea ofertei câștigătoare

 • - Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentației de atribuire.

- Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de Închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nîvelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-fmanciara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3) Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate și în baza clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, în cazul în care au fost solicitate,

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu au fost găsiți /au fost găsiți, ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

 • 2.10. încheierea contractului de închiriere

Autoritatea contractanta poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de Ia confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanțiî chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Autoritatea contractanta poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 21 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum și pierderea garanției de participare.

2.12. Confidențialitatea și conflictul de interese

Autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate comunicarea de date din oferte până la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător. Comunicările și arhivarea informațiilor se vor realiza într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor.

Comisia de evaluare urmează să ia la cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai la data și ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi legale, autoritatea publică are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia

interesele legitime ale ofertantului, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, autoritatea publică are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese a membrilor comisiei de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație nu are dreptul de a fi ofertant.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/eva luare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii,

3.CAIETUL DE SARCINI (vezi anexa nr. 1)

4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR;

4.1,Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

4.2.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

 • 4.3.Perioada de valabilitate a ofertei este pentru toată durata de desfășurare a uneia din cele două proceduri de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

4.4.Ofertantul are obligația de a depune oferta la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str Calea București , nr 51 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul procedurii de atribuire prin licitație publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului menționată mai sus, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 4.5.Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, comisia de evaluare, numită de către autoritatea publică, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

4.6.Ofertele trebuie să fie tipărite cf. pct. 7 și vor fi semnate si parafate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al acestui ofertant. în cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

4,7.Pe ofertă nu sunt admise ștersături, adăugiri, îngroșări, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

4.8.Ofertanții transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic interior cu Oferta financiară), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Registratura , în registrul "Oferte", precizându-se data și ora primirii.

4.9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registrul ”Oferte” cu Adresă de înaintare conform Formularului 0,

 • 4.10. Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, comisia de evaluare urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată. Nu poate fi imputat, autorității contractante, faptul că unul/mai mulți din ofertanți declară în anumite împrejurări prețul pe care îl va oferta/intenționează să- 1 oferteze. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestație etc. Pentru fapta sa, ofertantul/ofertanții nu va/nu vor putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce îi sunt imputabile acestuia/acestora.

 • 4.11, CRITERII DE VALABILITATE

4.1LLPLICUL EXTERIOR va trebuie să conțină:

 • a) chitanța /ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100 de lei pentru documentația de atribuire. Suma delOO de lei nu va fi restituită,

 • b) acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • c) documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • - fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2):

 • - declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • - documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv în copie, din care să reiasă că poate să efectueze activități economice connform destinației spațiului /terenului

 • - copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului:

 • - certificat de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj) emis de Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrație Fiscală - Direcția Genereală a Finanțelor Publice - la care este arondat ofertantul), valabil la data deschiderii ofertei;(Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute. Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)-va fi depus în original:

 • - certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finanțe publice locale (Ia care este arondat ofertantul) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.)- va fi depus în original;

 • - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi depus în original - din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activități comerciale sau prestări servicii.

 • - ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare aferentă anului anterior dacă bilanțul a fost depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice;

 • - copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de Închiriere, precum și actul de împuternicire;

 • - declarație privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4;

 • -  opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse de către ofertant în plicul exterior (precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată)

 • - în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele menționate la pct. 4.11.1.;

 • 4.11.2. PLICUL INTERIOR va fi inscripționat, ”Ofertă Financiară” (Formular 1) pentru spatiul/terenul situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 17, in suprafața de 14,52 mp pentru zona de comercializare si 12,06 mp pentru spațiu de depozitare, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social al acestuia, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menționate la punctul 4.11.1.

4.11.3.Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în leî/mp/lună.

4.11.4.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire iar oferta va fi întocmită, în așa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând și plicul interior, ”oferta financiară”) trebuie să fie netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece:

-EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul/faxul de contact și numele persoanei de contact, eventual și un telefon al persoanei de contact)

-ADRESANTUL (SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL), str. Calea București, nr.

51 .Craiova

-OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului                    situat în Craiova,_______________A NU SE DESCHIDE

ÎNAINTE DE DATA .... ORA...” (data și ora de deschidere a ofertelor, ce au fost prevăzute în anunțul procedurii de licitație).

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractanta până la data și ora limită stabilită prin anunțul de participare.

Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, dacă alege varianta transmiterii ofertei prin poștă.

Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care sunt primite de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor. Acestea se returnează nedeschise.

5. - Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn-nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire "capacitatea economico-financiara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3)Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului inconjurator” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertantii vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate în vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul ;‘n’’ se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

6.INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC;

Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere a unui bun propietate publică a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,

modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubii'! se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ ni'. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei jurisdicție se află sediul proprietarului bunului menționat spre închiriere ( Municipiul Craiova).

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

7.INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

 • 7. l.Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.

  • 7.2. Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante. în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

  • 7.3. Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru chiriaș de a subconcesiona. subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii.

  • 7.4. în contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriaș în derularea contractului de închiriere, respectiv:

   • 7.4.1, Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii.

La acesta se vor adăuga toate amenajările interioare ce au fost adăugate acestui bun în vederea exploatării acestuia . Bunurile de retur trebuie să fie în aceeași stare în care au fost preluate la încheierea contractului. în cazul deteriorării bunurilor de retur, chiriașul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii și aducerii acestora la starea inițială.

 • 7.4.2. Bunurile proprii: bunuri care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii.

 • 7.5. Autoritatea publică poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 7.6. Chiria datorată de chiriaș se va reactualiza anual corespunzător majorărilor aprobate de Consiliul Local Municipal Craiova .

 • 7.7. Chiriașul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Autoritatea contractanta are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către chiriaș.

 • 7.8.  Obținerea autorizațiilor, avizelor de funcționare a acestui spațiu/teren pentru activitatea proprie acestuia cad în sarcina chiriașului:

- obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru edificarea si /sau exploatarea construcției

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire ;

 • - încheierea asigurărilor și suportarea primelor de asigurare, fără a se deduce din chirie;

 • 7.9. Autoritatea contractanta (în prezența chiriașului) va putea efectua controale privind activitatea desfășurată.

 • 7.10. în cazul constatării neîndeplinirii acestor obligații, chiriașul va lua măsurile ce se impun în vederea îndreptării situației constatate. Refuzul chiriașului de a se conforma programului de măsuri de îndreptare a situației constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriașul urmând să plătească autorității publice pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spațiu/teren conform destinației sale. Pagubele se vor calcula corespunzător chiriei ce ar fi putut fi încasată de SC Piețe si Târguri Craiova SRL, pentru perioada de timp necesară parcurgerii unei noi procedură de închiriere în vederea atribuirii noului contract de închiriere sau alt tip de contract avut în vedere de SC Piețe si Târguri Craiova SRL.

 • 7.12. Autoritatea contractanta nu este responsabilă de pagubele materiale și/sau umane cauzate din vina chiriașului, ca urmare a desfășurării activității acestuia.

 • 7.13. Chiriașul nu poate subconcesiona, subînchiria, nu se poate asocia, nu poate cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane spațiul si/sau terenul ce face obiectul contractului.

 • 7.14. Chiriașul are obligația ca pana la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, sumele datorate autorității contractante de către chiriaș, în baza contractului de închiriere.

 • 7.15. încetarea contactului de închiriere poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere:

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri juste în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin rezilierea de către SC Plete si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubii’i în sarcina chiriașului;

 • d) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat.

 • 7.16. La încetarea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Predarea-primirea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

 • 7.17. Contractul de închiriere va fi încheiat de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 8.D0SARUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

 • 8.1.  SC Piețe si Târguri Craiova SRL are obligația de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru contractul atribuit.

 • 8.2. Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL. atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

 • 8.3. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a)hotărârea consiliului local de aprobare a caietului de sarcini si a documentației de atribuire;

bjcaietul de sarcini;

cjdocumentația de atribuire;

djanunțurile referitoare la procedura de licitație publică și dovada transmiterii acestora spre publicare;

 • e) procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și a ofertelor financiare;

 • f) raportul comisiei de evaluare referitor la rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

gjjustificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul (raportul procedurii anterioare);

h)contractul de Închiriere semnat.

 • 8.4. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică are caracter de document public.

 • 8.5. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 9.F0RMULARE

SCRISOARE DE ÎNAINTARE - Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ- Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE - Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ - Formularul 3

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4

Formular 0

înregistrat la locator

Nr.........../

Nr.........../

... OFERTANTUL (denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ,

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL (Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind atribuirea contractului pentru închirierea terenuiui/spatiului disponibil............................................................................................

(se va completa cu obiectul licitației)

Noi (denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completării......................

OFERTANT,

(senmătură autorizată)

Formular 1

OFERTANTUL .................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL (Denumire locator)

 • 1. Examinând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnații, reprezentanți

ai ofertantului......................................................................ne oferim ca în conformitate cu prevederile

și cerințele cuprinse în acestea, să închiriem terenul/spațiul disponibil..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației).

Oferta noastră fiind de..................lei/mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajam între noi.

  (nume, prenume și semnătură), L.S.


în calitate de ..................................legal   autorizat să semnez oferta pentru și în

numele........................................(denumirea/numele operatorului economic).

Data completării:

Formular2

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1.    Denumirea/numele:

 • 2.     Codul fiscal:

 • 3.     Cont banca:

 • 4.     Adresa sediului central:

 • 5.     Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.     Certificatul de inmatriculare/inregistrare

  (numărul,data/locul)....................................

  ............ (in conformitate cu prevederile din statutul


 • 7.     Obiectul de activitate, pe domenii:........

propriu)

Data completării:

OFERTANT


(semnătură autorizata)


OFERTANTUL

........................................(den urnirea/numele)

Formuiar 3

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului/spatiului.............................................................. organizată de SC PIEȚE SI

TÂRGURI CRAIOVA SRL la data de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației......................; (Se bifeaza opțiunea corespunzătoare) 2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

3,De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete și corecte în fiecare detaliu și inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării.........................

OFERTANT,

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

Formular 4


......................................(denumi rea/numele)

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul (a),............................................................................(denumirea/nume

le și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situația de conflict de interese privind regimul contractelor de închiriere de bunuri proprietate publica.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT ........................(semnatara autorizata)

Data completării ..../......./.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr..


„2020

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, cu sediul în Craiova, str. Calea București, m:5I, RO22 UGB1 0000 3220 15610RON deschis la GARANTI BANK, AGENȚIA MERCUR , C.U.I RO 28001235, Nr. de înregistrare la O.R.C J16/181/2011, în calitate de LOCATOR ,prin reprezentantul sau legal,

Și

cu sediul în Craiova                               Județul Dolj, având contul nr.

................ .........deschis la......................... cod fiscal nr                      în calitate de LOCATAR, reprezentată prin                           . în calitate de                              , încheie prezentul

contract.

în conformitate cu dispozițiile HCL 21/2015 si HCLM nr.                .

Prezentul contract se încheie pe baza procesul verbal nr.  al licitației publice organizate de S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL si Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare nr.

în temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, s-a procedat la încheierea prezentului contract.

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

An. 2. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a terenului/spatiului în suprafață de___          mp.

poziția cadastrala nr,                    conform planului de amplasament si delimitare, situat în

Piața                     . Craiova. jud. Dolj. în vederea desfășurării unei activități comerciale, de prestări servicii,

activitati de producție, etc.

CAP AII. TERMENUL

Art.3. Durata contractului de închiriere este de la                 pana Ia data de

 • 3.1. în cazul în care obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a unui teren/spatiu durata contractului de închiriere este de                        cu începere de ]a data semnării fără

obiecții a procesului-verbal de predare-primire a terenului care se va face în maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

CAP.IV. PREȚ

Art. 4.Chiria se va calcula in conformitate cu Procesul verbal de stabilire a tarifului de închiriere nr.

. cuprevederileH.C.L.M.Craiovanr.

 • 4. l.Chiria lunară pentru folosirea terenului este de                lei/mp /luna.

4.2 Chiria se va modifica ori de câte ori apar majorări prevăzute de lege sau de hotărârile Consiliului Local Municipal Craiova. .Modificarea se va face unilateral și acționează retroactiv, de la data apariției noilor tarife.

 • 4.3. Suma datorată de                               se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau

măsurători.

 • 4.4. Contrava)oarea lunară a chiriei este de                lei / lună.

CAP. V. PLATA

Alt.5. Plata chiriei si a contravalorii colectării deșeurilor se face lunar, până la data de cinci ale fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.

 • 5.1. Pentru neachitarea la termen a chiriei se vor plăti majorări de întârziere, de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate din ziua imediat următoare zilei în care suma era scadentă la plată.

 • 5.2. Neplata chiriei la data scadenta,dă dreptul S.C Piețe sî Târguri Craiova SRL, de a rezilia prezentul contract, fara

notificare prealabila, precum si obligația din partea            ________ de a elibera terenul/spatiul imediat.

 • 5.3. în caz de neplata, executarea silită se face pe baza prezentului contract, fiind de acord cu transferul din contul său a sumelor datorate S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova, prezentul contract având valoare de Înscris autentic, constituind titlu executoriu.

Art.6.             răspunde direct de respectarea legislației in vigoare privind normelor P.S.L, protecția

muncii, protecția mediului, aparate civila specifice activității desfășurate, precum si obținerea tuturor avizelor legate de funcționare.

Art.7. Chiriașul rămâne răspunzător de plata chiriei, chiar dacă abandonează terenul fără consimțământul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova.

Art.S. Chiriașul are obligația achitării contravalorii a minim un mc/deseu/Iuna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, Ia nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

CAP. VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.Ș.S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova se obligă :

 • a.Să asigure folosința terenului pe toată durata contractului.

An. 10.se obligă:

 • a. Sa respecte Regulamentul de organizare si funcționare al pielei, precum si al legislație in vigoare cu privire la desfasurareacomerțului in locuri publice.

 • b. Să folosească terenul conform destinației.

 • c. Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiții optime a terenului.

 • d. Să plătească sumele calculate la termenele stabilite, în caz de întârziere să achite majorări conform legislației în vigoare.

 • 3.  Sa ia masurile pentru obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare .

 • 4.  Sa obțină autorizația de construire/amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului, in caz contrar SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ii revine dreptul sa rezilieze contractul, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul inchiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.  Locatarul are obligația sa achite contravaloarea a Imc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

 • h. La sfârșitul contractului să restituie terenul în starea inițială.

 • i. Să păstreze și sâ asigure curățenia în zona de activitate.

j . Chiriașul nu are dreptul să subînchirieze în totalitate sau parțial, să se asocieze sau să cesioneze terenul, in caz contrar contractul se reziliaza de drept iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

k. In cazul instrainarii spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos ia licitație.

 • l. Sa întrebuințeze, pe toata durata închirierii, bunul inchiriat ca un bun proprietar, cu buna credința și potrivit destinației care rezulta din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

m. Sa plateasca impozitele și taxele locale aferente bunului închiriat:

n. Sa execute la timp și in bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce-i incumba, in vederea menținerii bunului imobil inchiriat in starea în care l-a primit in momentul încheierii contractului;

o. Sa permită locatorului sa controleze modul in care este utilizat bunul imobil inchiriat și starea acestuia:

p. Sa nu aduca modificări bunului imobil inchiriat, decât cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea legislației in vigoare, respectiv obținerea autorizației de construcție;

r. Sa răspundă integral pentru deteriorările aduse spațiului de către persoanele aduse de acesta in spațiu precum prepușii, vizitatorii, etc.;

s. Locatarul este obligat sa asigure paza bunului transmis in folosința, precum, si valorilor deținute sub orice titlu.

t. Locatarul are obligația de a constitui si actualiza garanția de buna execuție, Ia fiecare majorare a chiriei, in cuantumul chiriei pentru doua luni, neindeplinirea obligațiilor de plata conducând la reținerea garanției de buna execuție in contul chiriei neachitate, incepand cu data de 6, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii in curs.

CAP. VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.l 1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art.l2. Foi ta majora, legal notificata, exonerează de răspundere partea care o invoca în condițiile legii.

Art.l3( 1) In cazul in care s-a depășit termenul de plata a chiriei sau in cazul nerespectariî unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considera desființat de drept, fara punere in întârziere, fara alte formaiitati ți fara intervenția vreunei instanțe de judecata, conform prezentului pact comisoriu.

(2) Se interzice subinchirierea, cesionarea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, a bunului închiriat, sub sancțiunea rezolvării de drept a contractului, fara somație si punere in intarzierea si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

CAP.VIII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul ambelor părți;

 • b) la expirarea termenului de închiriere:

 • c) înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterală a locatorului, în situația unei modernizări sau a reorganizării piețelor / târgurilor;

 • d) situația nerespectariî obligațiilor asumate prin contract;

 • e) în cazul în care se constată câ terenul pe care se află amplasată construcția provizorie-chioșc, este solicitat în baza Legii 10/2001 republicată ți Legea 247/2005, contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte;

 • f) la cererea locatorului, în cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic,

Art. 15. Prezentul contract se reziliaza în următoarele cazuri:

 • a) In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in intarzierea si fara intervenția instanței judecătorești . iar spațiul ce face obiectul contractului va fi scos ia licitație.'

 • b) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării terenului de orice sarcini.

 • c) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in intarzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație în situația în care chiriașul subînchiriază, în totalitate sau parțial, se asociază sau cesionează dreptul de folosință asupra spațiul închiriat si/sau a construcției provizorii amplasate pe teren .

 • d) In situația în care pentru nevoi de interes național sau local spațiul închiriat va fi destinat altor scopuri, construcții, amenajări edilitare etc,, contractul de închiriere poate fi reziliat în mod unilateral de către autoritatea locală după înștiințarea locatarului cu 30 de zile înainte, cu obligația acestuia de a desființa construcția pe cheltuiala proprie.

 • e) Contractul poate fi reziliat de drept ți în cazul în care locatarul este în lichidare voluntară sau în faliment.

 • f) Contractul poate fi reziliat de către locator fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatorului, dacă locatarul nu obține avizele si autorizațiile de funcționare, precum si autorizația de construire /amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului.

 • g) Rezilierea de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), poate interveni ți ca urmare a neexeculării oricărei obligații asumate de contractante, din cauze imputabile acesteia.

 • h) Contractul de închiriere se reziliaza de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția unei înstante judecătorești (pact comisoriu), in cazul in care agenții economici nu se prezintă pentru încheierea actelor adiționale, in termen de 30 zile de la convocare.

Cap.IX FORȚA MAJORĂ

Art. 16.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării. executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia. Prin foiȚa majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și exercite obligațiile asumate.

Art. 16.2. Cazul de forță majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariția sa, iar nerespectarea obligației de notificare atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părții.

An. 16.3 Foița majoră dovedită In condițiile mai sus expuse exonerează de răspundere partea care o invocă.

CAP, X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.17 a. Litigiile, controversele, pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu el vor fi soluționate pe cale amiabilă,

b. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile având ca obiect prezentul contract vor fi înaintate spre competentă soluționare Secției de Contencios Administrativ și Fiscal din cadru) Tribunalului Dolj conform prevederilor Legii nr, 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ.

CAP, XI. CLAUZE SPECIALE

Art. 18. S.C Piețe si Târguri Craiova SRL are dreptul, prin împuterniciți! săi, să controleze periodic bunul inchiriat, modul cum este folosit și întreținut terenul, daca locatarul respecta clauzele contractuale, daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de Închiriere și să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosiri judicioase potrivit destinației.

Art, 19. Contractul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractuală.

An.20. IjPrelungirea contractului se face prin act adițional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

2) Locatarului ii revine obligația de a comunica in scris locatorului orice modificare a elementelor de identificare care au stat la baza încheierii contractului de Închiriere, iar actul adițional privitor la modificările efectuate se semnează de către administratorul societarii, nefiind nevoie de hotararea Consiliului Local Municipal Craiova.

S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Anexa 6


/Wrx' Q Ca           CUMi/um; ioul

fiL MM&'PiULuJ Q£fiMvA aj/Z

CAIET DE SARCINIPrivind închirierea prin licitație publică, pe o perioada de 4 ? spatiului/terenului situat în Craiova, Piața Cc^tra\a-Jlala/^ cadastrala 19, ce aparține domeniului public al Municipiului

cap. i. informații generale privind obiectul Inc,

 • 1.1.  DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHIRIAT

 • 1.1.1 Denumire: spațiu comercial/teren aflat in concesiunea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 • 1.1.2  Amplasare si suprafața : spațiul comercial/terenul, in suprafața de 14,12 mp pentru zona de comercializare si 11,63 mp pentru spațiu de depozitare, este identificat in Craiova, Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 19, conform planului de amplasament anexat

 • 1.2.  DESTINAȚIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.2.1 Destinație actuala /folosința actuala: spațiu comercial/teren

 • 1.2.2 Destinația viitoare:spatiu comercial

 • 1.3.  CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ȘI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Condiții de exploatare a închirierii

 • 1.3.1  Bunul aflat în concesiunea SC Piețe si Târguri Craiova SRL este liber de sarcini.

 • 1.3.2 Condițiile si regimul de exploatare a terenului/spatiului disponibil vor fi stipulate in contractul de inchiriere.

 • 1.3.3 Chiriașul este obligat sa utilizeze spatiul/terenul conform destinației care rezulta din contractul de inchiriere.

 • 1.3.4. (Doar documentație spațiu )Spatiul este funcțional, insa chiriașul poate sa efectueze alte echipări și dotări,cu acordul prealabil al SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pe cheltuiala chiriașului si sub condiția obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor impuse de legislația in vigoare.

 • 1.3.5. (Doar documentație spațiu ) Chiriașul este obligat sub sancțiunea plătii de daune interese si a suportării altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului efectuarea amenajărilor/reparațiilor la bunul închiriat.

 • 1.3.6. (Doar documentație spațiu ) Amenajarile/rcparatiile raman pe plin drept, gratuit, libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL Ia incetarea/rezilierea contractului de inchiriere.

1.3.7.Obținerea avizelor si autorizațiilor necesare edificării construcției pentru teren cad in sarcina chiriașului,pe cheltuiala acestuia.

 • 1.3.8. Dispozitiile referitoare la mediu si incendii cad in sarcina chiriașului.

 • 1.3.9. Câștigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilitățile neputând avea pretenția diminuării chiriei.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

 • 1.3.10. Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municiupiului Craiova aflat in folosința SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

 • 1.3.11. Creșterea potențialului zonei din punct de vedere al dotărilor.

 • 1.3.12. Motivele de ordin legislativ aplicate pentru închirierea spatiului/terenului prin licitație publică, organizată în condițiile legii, în conformitate cu:

-prevederile art. 297 si următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art.858-866 din Codul Civil.

CAP. II CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII: REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CHIRIAȘ ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaș

 • 2.1.1.     în derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaș, îl reprezintă spatiu/terenul situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 19, in suprafața de 14,12 mp pentru zona de comercializare si 11,63 mp pentru spațiu de depozitare.

 • 2.1.2.    SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL are obligația de a preda chiriașului spatiul/terenul situat in Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 19, in suprafața de 14,12 mp pentru zona de comercializare si 11,63 mp pentru spațiu de depozitare, pe bază de proces verbal de predare/primire ce va fi încheiat odată cu contractul de închiriere.

 • 2.1.3. în derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur: bunurile care au foc ut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit și libere de sarcini autorității publice locale, la încetarea contractului de închiriere;

 • b) bunurile proprii: bunuri care au aparținut/au fost edificate de către chiriaș și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii și care, la încetarea contractului, fie:

-rămân în proprietatea chiriașului, dacă există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu există posibilitatea de a fi ridicate foră a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu sunt ridicate in urma notificării

 • c) La expirarea termenului din contractul de închiriere și la cererea scrisă a chiriașului, autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere, urmând a fi încheiat un act adițional al contractului de închiriere.

 • d)Chiriașul va achita toate costurile ce prevăd:

 • - obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru exploatarea spațiului /terenului închiriat si a construcției edificate

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire;

 • - alte situații ce pot apărea pe parcursul derulării contractului de închiriere, dar nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului de închiriere, ca urmare a modificărilor ce vor fi impuse de legislația specifică, iar viitoarea legislație va impune înlocuirea echipamentelor cu altele, sau alte situații similare).

 • 2.1.4. Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate autorizațiile, acordurile și avizele impuse de legislația în vigoare cu privire la edificarea construcțiilor provizorii, protecția mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, ISCIR, etc., pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 2.1.5. Chiriașul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum și a altor costuri ce vor rezulta din obținerea, pe cheltuiala sa a acordurilor și avizelor de edificare a construcțiilor provizorii/de funcționare, impuse de legislația în vigoare și care nu pot fi anticipate și nu sunt menționate în acest capitol.

 • 2.2.  OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

 • 2.2.1 Chiriașul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, PSI, ISCIR, funcționării, etc., începând de la data preluării bunului, până la încetarea contractului de închiriere și va suporta toate cheltuielile constatărilor organelor abilitate în aceste domenii, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.2 Pe durata închirierii, chiriașul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.3 Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele impuse

de legislația mediului

 • 2.2.4 Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care s-a încheiat contractul.

 • 2.3.  OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATĂRII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ

 • 2.3.1. Chiriașul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanență a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa și să despăgubească SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pentru pagubele produse din culpa sa.

 • 2.4.  INTERDICȚIA SUBÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA SUBÎNCHIRIERII, DUPĂ CAZ

 • 2.4.1. Chiriașului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somație sau punere in întârziere si fără intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu).

 • 2.5.  DURATA ÎNCHIRIERII

 • 2.5.1. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 4 (patru )ani, începând de la data semnării lui.

 • 2.6. PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adițional de prelungire a perioadei de închiriere, la cererea scrisă a chiriașului, iar autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungh'ii contractului de închiriere .

 • 2.7. CHIRIA ȘI MODUL DE PLATĂ.

 • 2.7.1. Chiria este cea rezultată în urma procedurii de licitație publică, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii.

 • 2.7.2. Chiria se va achita lunar, până cel mai târziu la data de 5 (cinci) a fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datoreaza incepand cu data prevăzută in contract.

 • 2.7.3. în cazul în care, din vina sa, chiriașul nu plătește chiria conform celor stabilite la pct.

 • 2.7.2, atunci vor fi calculate si achitate majorări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate din ziua imediat următoare zilei in care suma era scadenta la plata.

 • 2.7.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 2.7.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevăzute modificări de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 2.8. NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE

 • 2.8.1  Garanția de participare este in suma de 100 iei.

 • 2.8.2  Garanția de participare se depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unitatii.Ofertantul are obligația de a face dovada deschiderii contului si virării garanției de participare .

 • 2.8.3  Garanția de participare va fi restituita in următoarele situații;

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție pentru ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare. Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitației pentru ofertantii ale căror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestații cu privire la desfasurarea licitatiei);Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitației aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL. Revocarea ofertei după Înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare

 • 2.8.4 Garanția de buna execuție se va constitui pana la data semnării contractului de închiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 2.8.5 Garanția de buna execuție se va depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 2.8.6 Garanția de buna execuție se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de ia data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garanția de buna execuție se va restitui în termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adițional cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.8 In cazul in care locatarul nu-si îndeplinește obligațiile de plata si/sau deteriorează terenul/spatiul transmis in folosința, locatorul va retine locatarului din garanția de buna execuție contravaloarea chiriei neachitate si contravaloarea daunelor provocate.

CAP. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române, de către toți ofertantii.

 • 3.3.     Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, nefîind admise oferte alternative.

Fiecare ofertant va declara prin oferta depusa ca OFERTA SA ESTE FERMA (isi menține oferta) până la finalizarea procedurii de închiriere.

 • 3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 3.5. Ofertantul are obligația de a asigura integritate plicului ce conține oferta sa, iar organizatorul procedurii are obligația de a deschide plicurile ofertanților numai la data precizată în anunțul procedurii. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.

 • 3.6.     Oferta are caracter obligatoriu, din punct de. vedere al conținutului, pe perioada DECLARATĂ CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de către ofertant.

3.7 Durata de OFERTA FERMA este pana la data desemnării ofertantului câștigător.

 • 3.8. Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.9. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare și prezentare, sunt precizate în documentația de atribuire.

 • 3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.11. Ofertele se depun la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în două plicuri închise și sigilate, ne transparente, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Oferte” menționându-se data și ora.

 • 3.12.    Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele, ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul de contact și numele persoanei de contact.

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. fisa cu informații privind ofertantul si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, ștersături sau modificări.

 • b. acte doveditoare privind calitatile si capacitatile oferantului, conform documentației de atribuire.

 • c. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

 • 3.13. Pe plicul interior, care conține oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele ofertantului, adresa de corespondență, sediul social, telefonul persoanei de contact și numele acesteia.

 • 3.14. Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți, iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte conforme.

3.15 Plicurile închise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la punctul 3.12. și

 • 3.13, ce vor fi declarate oferte neconforme.

3.17 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare sa existe cel puțin doua oferte conforme.

 • 3.18. După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei comisiei de evaluare.

 • 3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

 • 3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentația de Atribuire.

 • 3.21. în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de atribuire, secretarul comisiei întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de-către ofertanții pârtie ipanțiprezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

 • 3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare la licitație. în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. în caz similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III. în cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceștia, se va continua până la ofertantul de pe ultimul loc.

 • 3.23. Toți ofertanții care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanția de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • 3.24. în situația in care nu a fost posibila încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, iar autoritatea publică locală va relua procedura de licitație publică de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii, Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire pastrându-șî valabilitatea.

Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 4.1. Contractul de închiriere poate înceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de închiriere

 • c. înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterala a locatorului, in situația unei modernizări sau reorganizări a pieței

 • d. in situația nerespectariî obligațiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata construcția este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005, precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte.

4.2 Contractul se reziliaza in următoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării spatiului/terenului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatial/terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație in situația in care chiriașul inchiriaza, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului, ori subînchiriază, in totalitate sau parțial, se asociaza sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului comercial

 • c. in situația in care pentru nevoi de interes național sau local, spatial/terenul Închiriat va fi destinat altor scopuri, contractul de închiriere poate fi reziliat in mod unilateral de către autoritatea contractanta, după înștiințarea locatarului, cu 30 de zile înainte.

 • d. contractul poata fi reziliat si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de către locator, daca locatarul nu demareaza obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricărei obligații asumate de părțile contractante, din cauze imputabile acesteia.

CAP V ALTE CERINȚE

 • 5.1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII*.

 • 5.1.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spațiul ce face obiectul contractului de inchiriere si sa verifice respectarea obligațiilor asumate de locatar

 • 5.1.2 Locatorul are obligația de a înștiința chiriașul cu 15 zile înainte de o eventuala schimbare a situației spațiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaște situația, in 15 zile de la producerea schimbării respective

 • 5.2. CHIRIAȘUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.2.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau sa se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.2.2 Locatarul are obligația efectuării curățeniei Ia obiectul contractului de închiriere .

 • 5.2.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de inchiriere de aplicarea normelor legale privind protecția mediului, protecția si paza împotriva incendiilor, a normelor legale privind protecția muncii , precum si orice alte obligații legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 5.2.4 Lucrările de imbunatatire si igienizare ale spațiului commercial/terenului cad in sarcina chiriașului fara sa afecteze cuantumul chiriei.

 • 5.2.5 Locatarul se obliga sa îngrijească si sa conserve spatial/terenul ca un bun proprietar

 • 5.2.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatial/terenul pentru activitatea destinata.

 • 5.2.7 La încetarea contractului de inchiriere locatarul are obligația sa restituie spatiul/terenul in starea inițiala .

 • 5.2.8 Chiriașul are obligația obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare.

 • 5.2.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in întârziere, fara notificare prealabila si fara intervenția instanței de judecata.

 • 5.2.10 Chiriașul are obligația de a elibera spatiul/terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in întârziere in condițiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 5.2.11 Sa respecte dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somație, fara punere in întârziere si fara intervenția instanțelor de judecata .

 • 5.3. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 5.3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere și care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 • 5.3.2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

 • 5.3.3. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

 • 5.4. DISPOZIȚII FINALE

 • 5.4.1  Contractul de închiriere poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • 5.4.2 Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de închiriere se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 5.4.3. Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire.

 • 5.4.4. Caietul de sarcini și documentația de atribuire sunt puse la dispoziția solieitanților în urma unei cereri depuse la Registratura SC Piețe si Târguri Craiova SRL și achitării unei sume de 100 lei.

 • 5.4.5. Contravaloarea documentației de atribuire în sumă de 100 lei nu se restituie.

 • 5.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora

 • 5.4.7. Ofertele vor fi deschise Ia sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

Calea București, nr.51, în data de ora                   .

 • 5.4.8. Datele necompletate Ia pct. 5.4.6 și pct. 5.4.7. vor fî prevăzute în Anunțul procedurii de închiriere.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 4 ani, a spatiului/terenului situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala ni; 19, in suprafața de 14,12 mp pentru zona de comercializare si 11,63 mp pentru spațiu de depozitare, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

Denumirea autorității contractante : SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, strada Calea București, nr 51,Craiova, Cod Fiscal: R028001235, Număr de telefon: 0251.410696, 0351.451887, 0351.447,06156, 0351.447,06157,Numar fax: 0251410696,E m a i 1: nietecraiova@yahoo.com

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

 • 2.1. Procedura aplicată:

Procedura este de închiriere prin licitație publică spatiului/terenului situat in Piața Centrala' Hala came, poziția cadastrala nr. 19, in suprafața de 14,12 mp pentru zona de comercializare si 11,63 mp pentru spațiu de depozitare, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 2.1.1. Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitație publică si au dreptul de a depune oferta persoanele juridice interesate care Îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite Ia zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nu au dreptul sa participe la licitație:

 • a) Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • b) Ofertant» care au deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și au restanțe la plată, sau nu au îndeplinit condițiile contractuale.

 • 2.1.2. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2(două) oferte valabile, autoritatea contractanta este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu a fost depusa cel puțin o ofertă valabilă, autoritatea contractanta va anula procedura.

 • 2.1.4. Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 2.1.5. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitație publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

 • a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte valabile, drept urmare autoritatea publică este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă procedură;

 • b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. în sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b. 1) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere:

 • - transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire;

 • - tratamentul egal - aplicarea,într-o măsură nediscriminatorie, de către autoritatea contractanta, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

- proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractanta trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • - nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților Ia procedura a de atribuire a contractului de închiriere;

 • -    libera concurență - asigurarea de către autoritatea contractanta a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș, în condițiile legii.

b.2) autoritatea contractanta - SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, Ia rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. b.l);

Au to ritatea contractanta are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanților la procedura de atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care acesta și le-a creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 2.2. Legislație aplicabilă:

-prevederile art. 297 alin. 1 lit c) și art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art. 858-866 din Codul Civil

 • 2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere:

 • a)     transparența;

 • b)     tratamentul egal;

 • c)     proporționalitatea;

 • d)     nediscriminarea;

 • e)     libera concurență

 • 2.4. ReguIi de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Oferta poate fi depusă la Registratura autoritatii contractante sau poate fi transmisă prin poștă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidența SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL până la data de depunere a ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forța majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost înregistrată la Registratura autoritatii contractanta după data limită de depunere.

Costul documentație de atribuire este de 100 Iei. Costul documentației se achită în numerar la casieria autoritatii contractanta, str. Calea București, nr.51, Craiova.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane juridice interesate, care a depus cerere ia autoritatea contractanta.

Persoanele juridice interesate, au obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractanta a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.5. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este            , ora.

Data limită de solicitare clarificări este

Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str, CALEA BUCUREȘTI, nr. 51, Craiova, în data de ora

 • 2.6. Dreptul de a solicita clarificări

Orice persoană juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Autoritatea contractanta, are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, autoritatea contractanta are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmitere a răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • 2.7. Documentația de Atribuire

Orice modificare a conținutului documentelor necesare la procedura de licitație se va comunica tuturor solieitanților care au cumpărat aceste documente.

In cazul în care ca urmare a modificării documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către autoritatea contractanta tuturor solieitanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.8.Desfășurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a, Într-uri cotidian de circulație națională și într-un cotidian de circulație locală cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor și se afișează la sediul autoritatii contractante.

Orice persoana juridică interesată, are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini, precum și de a solicita clarificările necesare.

Punerea la dispoziție, de către autoritatea contractanta, a documentelor licitației se va face Într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile de la primirea unei solicitări din partea solicitantului.

în vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractanta, numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5(cinci), cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal în trimită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței ne loiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

- soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

în caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va sesiza de îndată autoritatea publică locală despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • - analizarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea proceselor-verbale;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare constată ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 4. -Instrucțiuni privind modul de eloborare și prezentare a ofertelor.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare să existe cel puțin 2 oferte valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din acesta documentație de atribuire.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din această documentație de atribuire.

După ce comisia analizează conținutului plicului exterior al tuturor ofertanților, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal cu constatările comisiei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți. Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea precizată mai sus.

în situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare , această ofertă financiară este declarată de comisia de evaluare ca fiind ofertă financiară neconformă. Secretarul comisiei va consemna toate constatările comisiei de evaluare în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 2(două) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către autoritatea contractanta.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte și membrii comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

în baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport. Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare și semnare.

Raportul va fi transmis Administratorului societății. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut criteriul “cel mai mare nivel al chiriei”, iar in cazul egalitarii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atibuire “protecția mediului înconjurători’.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitație.

în cazul in care nu au fost depuse cel puțin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitații publice, va fi anulată a doua procedură de licitație publică. Pentru a doua procedură de licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

Comisia are dreptul de a exclude din licitație: .

 • - Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

 • - Orice ofertant care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiile de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local;

Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • - în cazul în care a deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și are restanțe la plată, sau nu a îndeplinit condițiile contractuale;

 • - Prezintă informații false în legătură cu situația proprie.

Stabilirea ofertei câștigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de atribuire pentru imobilul ce face obiectul închirierii.

Comisia de evaluare este cea care analizează și constată care sunt ofertele neconforme ca urmare a faptului că nu îndeplinesc cerințele stabilite în documentația de atnbuire și caietul de sarcini.

în cadrul ședinței de deschidere a ofertei, comisia de evaluare poate solicita clarificări și completări ale documentelor prezentate de ofertanți în scopul demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în termen de 4 zile lucrătoare de la solicitarea comisiei de evaluare, SC Piețe si

Târguri Craiova SRL o transmite ofertanților vizați, printr-o adresă cu confirmare de primire.

Ofertanții vizați au obligația de a răspunde în scris și a transmite documentele ce dovedesc încadrarea situației sale la cerințele comisiei. Răspunsul va fi depus la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei autorității contractante .

Pe perioada în care se desfășoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul maxim amintit mai sus.

Dacă ofertanții nu au transmis în termen, clarificările solicitate prin adresa autorității contractante , comisia este îndreptățită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire la ofertele care nu au avut astfel de solicitări, sau au trimis clarificările solicitate, după caz.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de două zile lucrătoare, un raport pe care îl transmite Administratorului SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta are obligația să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toți ofertanții participanții la procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat câștigător și care sunt ofertanții care nu au fost declarați câștigători, precizând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, după caz.

 • 2.9. Determinarea ofertei câștigătoare

 • - Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentației de atribuire.

- Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de Închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-financiara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax-profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn-punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3) Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de proiecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce unneaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate și în baza clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, în cazul în care au fost solicitate.

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu au fost găsiți /au fost găsiți, ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

 • 2.10. încheierea contractului de închiriere

Autoritatea contractanta poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Autoritatea contractanta poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 21 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum și pierderea garanției de participare.

2.12. Confidențialitatea și conflictul de interese

Autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate comunicarea de date din oferte până la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător. Comunicările și arhivarea informațiilor se vor realiza într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor.

Comisia de evaluare urmează să ia la cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai la data și ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi legale, autoritatea publică are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia

interesele legitime ale ofertantului, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, autoritatea publică are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese a membrilor comisiei de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație nu are dreptul de a fi ofertant.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/eva luare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

3.CAIETUL DE SARCINI (vezi anexa nr. 1)

4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR;

4,1.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

4.2.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

 • 4.3.Perioada de valabilitate a ofertei este pentru toată durata de desfășurare a uneia din cele două proceduri de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

4.4.Ofertantul are obligația de a depune oferta la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str Calea București , nr 51 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul procedurii de atribuire prin licitație publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului menționată mai sus, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 4.5. Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, comisia de evaluare, numită de către autoritatea publică, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • 4.6. Oferte le trebuie să fie tipărite cf. pct. 7 și vor fi semnate si parafate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al acestui ofertant. în cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

 • 4.7. Pe ofertă nu sunt admise ștersături, adăugiri, îngroșări, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

4.8.Ofertanții transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic interior cu Oferta financiară), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Registratura, în registrul "Oferte", precizându-se data și ora primirii.

4.9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare

în registrul ”Oferte” cu Adresă de înaintare conform Formularului 0.

 • 4.10. Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, comisia de evaluare urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată. Nu poate fi imputat, autorității contractante, faptul că unul/mai mulți din ofertanți declară în anumite împrejurări prețul pe care îl va oferta/intenționează să-1 oferteze. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestație etc. Pentru fapta sa, ofertantul/ofertanții nu va/nu vor putea sa solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce îi sunt imputabile acestuia/acestora.

 • 4.11. CRITERII DE VALABILITATE

4.1 BIBLICUL EXTERIOR va trebuie să conțină:

 • a) chitanța /ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100 de lei pentru documentația de atribuire. Suma delOO de lei nu va fi restituită,

 • b) acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • c) documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • - fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • - declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • - documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv în copie, din care să reiasă că poate să efectueze activități economice connform destinației spațiului /terenului

 • - copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului;

 • - certificat de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj) emis de Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrație Fiscală - Direcția Genereală a Finanțelor Publice - Ia care este arondat ofertantul), valabil la data deschiderii ofertei;(Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)-va fi depus în original;

 • - certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finanțe publice locale (la care este arondat ofertantul) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.)- va fi depus în original;

 • - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi depus în original - din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activități comerciale sau prestări servicii.

 • - ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare aferentă anului anterior dacă bilanțul a fost depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice;

 • - copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire;

 • - declarație privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4;

 • - opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse de către ofertant în plicul exterior (precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată)

 • - în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele menționate la pct. 4,11.1.;

 • 4.11,2. PLICUL INTERIOR va fi inscripționat, "Ofertă Financiară” (Formular 1) pentru spatiul/terenul situat in Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 19, in suprafața de 14,12 mp pentru zona de comercializare si 11,63 mp pentru spațiu de depozitare, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social al acestuia, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menționate la punctul 4,11.1.

4.11.3.0felia financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună.

4,11.4.OfertantuI are obligația de a elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire iar oferta va fi întocmită, în așa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând și plicul interior, ”oferta financiară”) trebuie să fie netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece:

-EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul/faxul de contact și numele persoanei de contact, eventual și un telefon al persoanei de contact)

-ADRESANTUL (SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL), str. Calea București, nr.

51 , Craiova

-OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului situat în Craiova,_______________A NU SE DESCHIDE

ÎNAINTE DE DATA .... ORA...” (data și ora de deschidere a ofertelor, ce au fost prevăzute în anunțul procedurii de licitație).

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractanta până Ia data și ora limită stabilită prin anunțul de participare.

Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, dacă alege varianta transmiterii ofertei prin poștă.

Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care sunt primite de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor. Acestea se returnează nedeschise.

5. - Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn-Nn/Nmax'MO, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-fmanciara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn-profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3)Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului Înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. .In acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

6.INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC;

Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere a unui bun propietate publică a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,

modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei jurisdicție se afla sediul proprietarului bunului menționat spre închiriere ( Municipiul Craiova).

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

7.INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

 • 7.1. Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.

 • 7.2. Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

 • 7.3. Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru chiriaș de a subconcesiona, subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii.

 • 7.4. în contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriaș în derularea contractului de închiriere, respectiv;

 • 7.4.1. Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii.

La acesta se vor adăuga toate amenajările interioare ce au fost adăugate acestui bun în vederea exploatării acestuia . Bunurile de retur trebuie să fie în aceeași stare în care au fost preluate la încheierea contractului. în cazul deteriorării bunurilor de retur, chiriașul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii și aducerii acestora la starea inițială.

 • 7.4.2. Bunurile proprii: bunuri care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii.

 • 7.5. Autoritatea publică poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 7.6. Chiria datorată de chiriaș se va reactualiza anual corespunzător majorărilor aprobate de Consiliul Local Municipal Craiova .

 • 7.7. Chiriașul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Autoritatea contractanta are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către chiriaș.

 • 7.8.  Obținerea autorizațiilor, avizelor de funcționare a acestui spațiu/teren pentru activitatea proprie acestuia cad în sarcina chiriașului:

- obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru edificarea si /sau exploatarea construcției

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire ;

 • - încheierea asigurărilor și suportarea primelor de asigurare, fără a se deduce din chirie;

 • 7.9. Autoritatea contractanta (în prezența chiriașului) va putea efectua controale privind activitatea desfășurata.

 • 7.10. în cazul constatării neîndeplinirii acestor obligații, chiriașul va lua măsurile ce se impun în vederea îndreptării situației constatate. Refuzul chiriașului de a se conforma programului de măsuri de îndreptare a situației constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriașul urmând să plătească autorității publice pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spațiu/teren conform destinației sale. Pagubele se vor calcula corespunzător chiriei ce ar fi putut fi încasată de SC Piețe si Târguri Craiova SRL, pentru perioada de timp necesară parcurgerii unei noi proceduri de închiriere în vederea atribuirii noului contract de închiriere sau alt tip de contract avut în vedere de SC Piețe si Târguri Craiova SRL.

 • 7.12. Autoritatea contractanta nu este responsabilă de pagubele materiale și/sau umane cauzate din vina chiriașului, ca urmare a desfășurării activității acestuia.

 • 7.13. Chiriașul nu poate subconcesiona, subînchîria, nu se poate asocia, nu poate cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane spațiul si /sau terenul ce face obiectul contractului.

 • 7.14. Chiriașul are obligația ca pana la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, sumele datorate autorității contractante de către chiriaș, în baza contractului de închiriere.

 • 7.15. încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri juste în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul ne respectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin rezilierea de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului;

 • d) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat.

 • 7.16. La încetarea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Predarea-primirea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

 • 7.17. Contractul de închiriere va fi încheiat de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 8.D0SARUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

  • 8.1.  SC Piețe si Târguri Craiova SRL are obligația de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru contractul atribuit.

  • 8.2. Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

  • 8.3. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) hotărârea consiliului local de aprobare a caietului de sarcini si a documentației de atribuire;

 • b) caietul de sarcini;

 • c) documentația de atribuire;

 • d) anunțurile referitoare la procedura de licitație publică și dovada transmiterii acestora spre publicare;

 • e) procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și a ofertelor financiare;

 • f) raportul comisiei de evaluare referitor la rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

gjjustificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul (raportul procedurii anterioare);

h)contractul de închiriere semnat.

 • 8.4. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică are caracter de document public.

 • 8.5. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces Ia informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 9.F0RMULARE

SCRISOARE DE ÎNAINTARE - Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ- Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE - Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ - Formularul 3

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4

Formular 0

înregistrat la locator

Nr.........../

Nr.........../

..............OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către, SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ( Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind atribuirea contractului pentru închirierea terenului/spatiului disponibil............................................................................................

(se va completa cu obiectul licitației)

Noi (denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completării......................

OFERTANT,

(senmătură autorizată)

Formular 1

OFERTANTUL .................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către,

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL (Denumire locator)

 • 1. Examinând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnații, reprezentanți

ai ofertantului......................................................................ne oferim ca în conformitate cu prevederile

și cerințele cuprinse în acestea, să închiriem terenul/spațiul disponibil..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației).

Oferta noastră fiind de..................lei/mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  (nume, prenume și semnătură), L.S.


în calitate de ..................................legal   autorizat să semnez oferta pentru și în

numele........................................(denumirea/numele operatorului economic).

Data completării:

Formulară

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1.   Denumirea/numele:

 • 2.     Codul fiscal:

 • 3.    Cont banca:

 • 4.    Adresa sediului central:

 • 5.    Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.     Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numărul,data/locul)....................................

 • 7.    Obiectul de activitate, pe domenii:.......................... (in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

Data completării:

OFERTANT

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

........................................(denumirea/numele)


Formular 3


DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit aî .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului/spatiului.............................................................. organizată de SC PIEȚE SI

TÂRGURI CRAIOVA SRL la data de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației......................; (Se bifează opțiunea corespunzătoare)

l.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 3. De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării.........................

OFERTANT,

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

Formular 4


......................................(denumi rea/numele)

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul(a),............................................................................(denumirea/nume

le și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situația de conflict de interese privind regimul contractelor de închiriere de bunuri proprietate publica.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT, ........................(semnătură autorizata)

Data completării ..../......./.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr................f.................2020

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, cu sediul în Craiova, str. Calea București, nr.5J, RO22 UGB1 0000 3220 15610RON deschis la GARANTI BANK, AGENȚIA MERCUR , C.U.I RO 28001235, Nr. de înregistrare la O.R.C J16/181/2011, în calitate de LOCATOR ,prin reprezentantul sau legal,

Și

            cu sediu! în Craiova                             Județul Dolj, având contul nr. ..........................deschis la......................... cod fiscal nr, în calitate de LOCATAR, reprezentată prin                                            , în calitate de                                        , încheie prezentul

contract.

în conformitate cu dispozițiile HCL 21/2015 si HCLM nr.

Prezentul contract se încheie pe baza procesul verbal nr.                          al licitației

publice organizate de S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL si Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare nr.                 .

în temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, s-a procedat la încheierea prezentului contract.

CAP.IL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a terenului/spatiului în suprafață de                  mp,

poziția cadastrala nr.___        . conform planului de amplasament si delimitare, situat în

Piața                   Craiova, jud. Dolj, în vederea desfășurării unei activități comerciale, de prestări servicii,

activitati de producție, etc.

CAP.m. TERMENUL

Art.3. Durata contractului de închiriere este de Ia               pana la data de

 • 3.1. în cazul în care obiectul contractului ÎI constituie transmiterea în folosință a unui teren/spatiu

durata contractului de închiriere este de                        cu începere de la data semnării fără

obiecții a procesului-verbal de predare-primire a terenului care se va face în maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

CAP. IV PREȚ

Art. 4.Chiria se va calcula in conformitate cu Procesul verbal de stabilire a tarifului de închiriere nr, , cu prevederile H.C.L.M. Craiova nr.            .

 • 4.1. Chiri a lunară pentru folosirea terenului este de                lei/mp /luna.

4.2 Chiria se va modifica ori de câte ori apar majorări prevăzute de lege sau de hotărârile Consiliului Local Municipal Craiova. Modificarea se va face unilateral și acționează retroactiv, de la data apariției noilor tarife.

 • 4.3. Suma datorată de            se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau

măsurători.

 • 4.4. Contravaloarea lunară a chiriei este de                lei / lună.

CAP. V. PLATA

Art.5. Piața chiriei si a contravalorii colectării deșeurilor se face lunar, până ia data de cinci ale fiecărei luni pentru luna în curs, iar chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.

 • 5.1. Pentru neachitarea la termen a chiriei se vor plăti majorări de întârziere, de 1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate din ziua imediat următoare zilei în care suma era scadentă la plată.

 • 5.2. Neplata chiriei la data scadenta,dă dreptul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL, de a rezilia prezentul contract, fara

notificare prealabila, precum si obligația din partea              de a elibera terenul/spatiui imediat.

 • 5.3. în caz de neplată, executarea silită se face pe baza prezentului contract,                       fiind de acord cu

transferul din contul său a sumelor datorate S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova, prezentul contract având valoare de înscris autentic, constituind titlu executoriu.

Art.6. răspunde direct de respectarea legislației in vigoare privind normelor P.S.L, protecția muncii, protecția mediului, aparare civila specifice activității desfășurate, precum si obținerea tuturor avizelor legate de funcționare.

Art.7. Chiriașul rămâne răspunzător de plata chiriei, chiar dacă abandonează terenul fără consimțământul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova.

Art.8. Chiriașul are obligația achitării contravalorii a minim un mc/deseu/iuna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

CAP. VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.Ș.S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova se obligă :

 • a.Să asigure folosința terenului pe toată durata contractului.

Art. 10.se ob 1 i gă:

 • a. Sa respecte Regulamentul de organizare si funcționare al pieței, precum si al legislație in vigoare cu privire la desfasurarea comerțului in locuri publice .

 • b. Să folosească terenul conform destinației.

 • c. Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiții optime a terenului.

 • d. Să plătească sumele calculate la termenele stabilite, în caz de întârziere să achite majorări conform legislației în vigoare,

 • 3.  Sa ia masurile pentru obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare .

 • 4.  Sa obțină autorizația de construire/amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului, in caz contrar SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ii revine dreptul sa rezilieze contractul, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate sî sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.  Locatarul are obligația sa achite contravaloarea a Imc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

 • h. La sfârșitul contractului să restituie terenul în starea inițială.

 • i. Să păstreze și să asigure curățenia în zona de activitate.

 • j. Chiriașul nu are dreptul să subînchîrieze în totalitate sau parțial, să se asocieze sau să cesioneze terenul, în caz contrar contractul se reziliaza de drept iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

 • k. In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

 • l. Sa întrebuințeze, pe toata durata închirierii, bunul închiriat ca un bun proprietar, cu buna credința și potrivit destinației care rezulta din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

 • m. Sa plateasca impozitele și taxele locale aferente bunului închiriat;

 • n. Sa execute la timp și in bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce-i incumba, in vederea menținerii bunului imobil închiriat in starea in care l-a primit in momentul încheierii contractului;

 • o. Sa permită locatorului sa controleze modul in care este utilizat bunul imobil închiriat și starea acestuia;

 • p. Sa nu aduca modificări bunului imobil închiriat, decât cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea legislației in vigoare, respectiv obținerea autorizației de construcție;

r. Sa răspundă integral pentru deteriorările aduse spațiului de către persoanele aduse de acesta in spațiu precum prepușii, vizitatorii, etc.;

s. Locatarul este obligat sa asigure paza bunului transmis in folosința, precum, si valorilor deținute sub orice titlu.

t. Locatarul are obligația de a constitui si actualiza garanția de bana execuție, la fiecare majorare a chiriei, in cuantumul chiriei pentru doua luni, neindeplinirea obligațiilor de plata conducând la reținerea garanției de buna execuție in contul chiriei neachitate, începând cu data de 6, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii in curs.

CAP. VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.l 1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art. 12. Forța majora, legal notificata, exonerează de răspundere partea care o invoca in condițiile legii.

Art.I3(I) In cazul in care s-a depășit termenul de plata a chiriei sau in cazul nerespectarii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considera desființat de drept, fara punere in întârziere, fara alte formalități și fara intervenția vreunei instanțe de judecata, conform prezentului pact comisorîu.

(2) Se interzice subinchirierea, cesionarea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, a bunului închiriat, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

CAP.VIII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul ambelor părți;

 • b) la expirarea termenului de închiriere;

 • c) înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterală a locatorului, în situația unei modernizări sau a reorganizării piețelor / târgurilor;

 • d) situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract;

 • e) în cazul în care se constată că terenul pe care se află amplasată construcția provizorie-chioșc, este solicitat în baza Legii 10/2001 republicată și Legea 247/2005, contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte;

 • f) la cererea locatorului, în cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic,

Art. 15. Prezentul contract se rezillază în următoarele cazuri;

 • a) In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar spațiul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.'

 • b) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării terenului de orice sarcini.

 • c) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in intarzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație în situația în care chiriașul subînchiriază, în totalitate sau parțial, se asociază sau cesionează dreptul de folosință asupra spațiul închiriat si/sau a construcției provizorii amplasate pe teren .

 • d) în situația în care pentru nevoi de interes național sau local spațiul închiriat va fi destinat altor scopuri, construcții, amenajări edilitare etc., contractul de închiriere poate fi reziliat în mod uniiateral de către autoritatea locală după înștiințarea locatarului cu 30 de zile înainte, cu obligația acestuia de a desființa construcția pe cheltuiala proprie,

 • e) Contractul poate fi reziliat de drept și în cazul în care locatarul este în lichidare voluntară sau în faliment.

 • f) Contractul poate fi reziliat de către locator fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisorîu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatorului, dacă locatarul nu obține avizele si autorizațiile de funcționare, precum si autorizația de construire /amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului.

 • g) Rezilierea de drept, fara somalie sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisorîu), poate interveni și ca urmare a neexecutării oricărei obligații asumate de contractante, din cauze imputabile acesteia.

 • h) Contractul de închiriere se reziliaza de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția unei instanțe judecătorești (pact comisorîu), in cazul in care agenții economici nu se prezintă pentru încheierea actelor adiționale, in termen de 30 zile de la convocare.

Cap.IX FORȚA MAJORĂ

Art.16.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în căzui neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și exercite obligațiile asumate.

Art. 16.2. Căzui de forță majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariția sa, iar nerespectarea obligației de notificare atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părții.

Art. 16.3 Forța majoră dovedită în condițiile mai sus expuse exonerează de răspundere partea care o invocă.

CAP. X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.]7 a. Litigiile, controversele, pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu el vor fi soluționate pe cale amiabilă.

b. Dacă părțile nu vor ajunge ta o înțelegere amiabilă, atunci litigiile având ca obiect prezentul contract vor fi înaintate spre competentă soluționare Secției de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ.

CAP. XI. CLAUZE SPECIALE

Art. 18. S.C Plete si Târguri Craiova SRL are dreptul, prin împuterniciți! săi, să controleze periodic bunul închiriat, modul cum este folosit și întreținut terenul, daca locatarul respecta clauzele contractuale, daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere și să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosiri judicioase potrivit destinației.

Art. 19. Contractul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare paite contractuală.

Art.20. l)Prel ungi rea contractului se face prin act adițional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

2) Locatarului ii revine obligația de a comunica in scris locatorului orice modificare a elementelor de identificare care au stat ia baza încheierii contractului de incliiriere, iar actul adițional privitor la modificările efectuate se semnează de către administratorul societății, nefiind nevoie de hotararea Consiliului Loca) Municipal Craiova.

S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Anexa 7


X LA               QA/J&'UUttJLt L6C&L /J/

CAIET DE SARCINIPrivind închirierea prin licitație publică, pe o peri(|adă| dej spatiului/terenului situat în Craiova, Piața Cerițral cadastrala 4, ce aparține domeniului public al Municipiului Crak^ac^

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNC

1.1. DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHIRIAT

 • 1.1.1 Denumire: spațiu comcrcial/teren aflat in concesiunea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 • 1.1.2  Amplasare si suprafața : spațiul comercial/terenul, in suprafața de 28,25 mp-spatiu comercializare si 26,25 mp-spatiu depozitare si dotări specifice, este identificat in Craiova, Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 4, conform planului de amplasament anexat

 • 1.2.  DESTINAȚIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.2.1 Destinație actuala /folosința actuala: spațiu comercial/teren

 • 1.2.2 Destinația viitoare:spatiu comercial

 • 1.3.  CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ȘI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Condiții de exploatare a inchirierii

 • 1.3.1  Bunul aflat în concesiunea SC Piețe si Târguri Craiova SRL este liber de sarcini.

 • 1.3.2 Condițiile si regimul de exploatare a terenului/spatiului disponibil vor fi stipulate in contractul de închiriere.

 • 1.3.3  Chiriașul este obligat sa utilizeze spatiul/terenul conform destinației care rezulta din contractul de închiriere.

 • 1.3.4. (Doar documentație spațiu )Spatiul este funcțional, insa chiriașul poate sa efectueze alte echipări și dotări,cu acordul prealabil al SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pe cheltuiala chiriașului si sub condiția obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor impuse de legislația in vigoare.

 • 1.3.5. (Doar documentație spațiu ) Chiriașul este obligat sub sancțiunea plătii de daune interese si a suportării altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului efectuarea amenajărilor /reparațiilor la bunul închiriat.

 • 1.3.6. (Doar documentație spațiu ) Amenajarile/rcparatiile raman pe plin drept, gratuit, libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la incetarea/rezilierca contractului de inchiricre.

1.3.7.Obținerea avizelor si autorizațiilor necesare edificării construcției pentru teren cad in sarcina chiriașului,pe cheltuiala acestuia.

 • 1.3.8. Dispozitiile referitoare la mediu si incendii cad in sarcina chiriașului.

 • 1.3.9. Câștigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilitățile neputând avea pretenția diminuării chiriei.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

 • 1.3.10. Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municiupiului Craiova aflat in folosința SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

 • 1.3.11. Creșterea potențialului zonei din punct de vedere al dotărilor.

 • 1.3.12. Motive le de ordin legislativ aplicate pentru închirierea spatiului/terenului prin licitație publică, organizată în condițiile legii, în conformitate cu:

-prevederile art. 297 si următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art.858-866 din Codul Civil.

CAP. n CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII: REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CHIRIAȘ ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaș

 • 2.1.1.     în derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaș, îl reprezintă spatiu/terenul situat in Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 4, in suprafața de 28,25 mp-spatiu comercializare si 26,25 mp-spatiu depozitare si dotări specifice.

 • 2.1.2.    SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL are obligația de a preda chiriașului spatiul/terenul situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 4, in suprafața de 28,25 mp-spatiu comercializare si 26,25 mp-spatiu depozitare si dotări specific, pe bază de proces verbal de predare/primire ce va fi încheiat odată cu contractul de închiriere.

 • 2.1.3. în derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit și libere de sarcini autorității publice locale, la încetarea contractului de închiriere;

 • b) bunurile proprii: bunuri care au aparținut/au fost edificate de către chiriaș și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii și care, Ia încetarea contractului, fie:

-rămân în proprietatea chiriașului, dacă există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu sunt ridicate in urma notificării

 • c) La expirarea termenului din contractul de închiriere și la cererea scrisă a chiriașului, autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere, urmând a fi încheiat un act adițional al contractului de închiriere.

 • d)Chiriașul va achita toate costurile ce prevăd:

 • - obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru exploatarea spațiului /terenului închiriat si a construcției edificate

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire;

 • - alte situații ce pot apărea pe parcursul derulării contractului de închiriere, dar nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului de închiriere, ca urmare a modificărilor ce vor fi impuse de legislația specifică, iar viitoarea legislație va impune înlocuirea echipamentelor cu altele, sau alte situații similare).

 • 2.1.4. Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate autorizațiile, acordurile și avizele impuse de legislația în vigoare cu privire la edificarea construcțiilor provizorii, protecția mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, ISCIR, etc., pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 2.1.5. Chiriașul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum și a altor costuri ce vor rezulta din obținerea, pe cheltuiala sa a acordurilor și avizelor de edificare a construcțiilor provizorii/de funcționare, impuse de legislația în vigoare și care nu pot fi anticipate și nu sunt menționate în acest capitol.

 • 2.2.  OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

 • 2.2.1 Chiriașul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, PSI, ISCIR, funcționării, etc., începând de la data preluării bunului, până la încetarea contractului de închiriere și va suporta toate cheltuielile constatărilor organelor abilitate în aceste domenii, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.2 Pe durata închirierii, chiriașul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.3 Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele impuse

de legislația mediului

 • 2.2.4 Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care s-a încheiat contractul.

 • 2.3.  OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATĂRII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ

 • 2.3.1. Chiriașul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanență a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa și să despăgubească SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pentru pagubele produse din culpa sa.

 • 2.4.  INTERDICȚIA SUBÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA SUBÎNCHIRIERII, DUPĂ CAZ

 • 2.4.1. Chiriașului îi este interzis să subconcesioneze, subînchîrieze, cesioneze sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somație sau punere in întârziere si fără intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu).

 • 2.5.  DURATA ÎNCHIRIERII

 • 2.5.1. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 4 (patru )ani, începând de la data semnării lui.

 • 2.6. PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adițional de prelungire a perioadei de închiriere, la cererea scrisă a chiriașului, iar autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere .

 • 2.7. CHIRIA ȘI MODUL DE PLATĂ.

 • 2.7.1. Chiria este cea rezultată în urma procedurii de licitație publică, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii.

 • 2.7.2. Chiria se va achita lunar, până cel mai târziu la data de 5 (cinci) a fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datoreaza incepand cu data prevăzută in contract.

 • 2.7.3. în cazul în care, din vina sa, chiriașul nu plătește chiria conform celor stabilite la pct.

 • 2.7.2, atunci vor fi .calculate si achitate majorări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere , calculate din ziua imediat următoare zilei in care suma era scadenta la plata.

 • 2.7.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unîtatii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 2.7.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevăzute modificări de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 2.8. NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE

 • 2.8.1  Garanția de participare este in suma de 100 lei.

 • 2.8.2  Garanția de participare se depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant ia dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unîtatii.Ofertantul are obligația de a face dovada deschiderii contului si virării garanției de participare .

 • 2.8.3  Garanția de participare va fi restituita in următoarele situații:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție pentru ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare. Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitației pentru ofertantii ale căror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestații cu privire la desfășurarea licltatiei);Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitației aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare

 • 2.8.4 Garanția de buna execuție se va constitui pana la data semnării contractului de Închiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 2.8.5 Garanția de buna execuție se va depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 2.8.6 Garanția de buna execuție se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garanția de buna execuție se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adițional cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.8 In cazul in care locatarul nu-si îndeplinește obligațiile de plata si/sau deteriorează terenul/spatiul transmis in folosința, locatorul va retine locatarului din garanția de buna execuție contravaloarea chiriei neachitate si contravaloarea daunelor provocate.

CAP. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române, de către toți ofertantii.

 • 3.3.     Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, nefîind admise oferte alternative.

Fiecare ofertant va declara prin oferta depusa ca OFERTA SA ESTE FERMA (isi menține oferta) până la finalizarea procedurii de închiriere.

 • 3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

 • 3.5. Ofertantul are obligația de a asigura integritate plicului ce conține oferta sa, iar organizatorul procedurii are obligația de a deschide plicurile ofertanților numai la data precizată în anunțul procedurii. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în. limba română.

3-6- Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe perioada DECLARATĂ CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de către ofertant.

3.7 Durata de OFERTA FERMA este pana la data desemnării ofertantului câștigător.

 • 3.8. Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.9. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare și prezentare, sunt precizate în documentația de atribuire.

 • 3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.11. Ofertele se depun la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Oferte” menționându-se data și ora.

 • 3.12.    Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul de contact și numele persoanei de contact.

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. fisa cu informații privind ofertantul si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, ștersături sau modificări.

 • b. acte doveditoare privind calitatile si capacitatile oferantului, conform documentației de atribuire.

 • c. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

 • 3.13. Pe plicul interior, care conține oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele ofertantului, adresa de corespondență, sediul social, telefonul persoanei de contact și numele acesteia.

 • 3.14. Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți, iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte conforme.

3.15 Plicurile închise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la punctul 3.12. și

 • 3.13, ce vor fi declarate oferte neconforme.

3.17 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare sa existe cel puțin doua oferte conforme.

 • 3.18. După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei comisiei de evaluare.

 • 3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

 • 3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentația de Atribuire.

 • 3.21. în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de atribuire, secretarul comisiei întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții participanți prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

 • 3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare la licitație. In cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. în caz similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III. în cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceștia, se va continua până la ofertantul de pe ultimul loc.

 • 3.23. Toți ofertanții care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanția de participare la procedura de atribuire a contactului.

 • 3.24. în situația in care nu a fost posibila încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, iar autoritatea publică locală va relua procedura de licitație publică de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii, Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 4.1. Contractul de Închiriere poate inceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de Închiriere

 • c. înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterala a locatorului, in situația unei modernizări sau reorganizări a pieței

 • d. in situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata construcția este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005, precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de închiriere inceteaza de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte.

4.2 Contractul se reziliaza in următoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării spatiului/terenului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatial/terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație in situația in care chiriașul închiriază, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului, ori subînchiriază, in totalitate sau parțial, se asociaza sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului comercial

 • c. in situația în care pentru nevoi de interes național sau local, spatial/terenul închiriat va fi destinat altor scopuri, contractul de închiriere poate fi reziliat in mod unilateral de către autoritatea contractanta, după înștiințarea locatarului, cu 30 de zile înainte.

 • d. contractul poata fi reziliat si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de către locator, daca locatarul nu demareaza obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarîi oricărei obligații asumate de părțile contractante, din cauze imputabile acesteia.

CAP V ALTE CERINȚE

 • 5.1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.1.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spațiul ce face obiectul contractului de închiriere si sa verifice respectarea obligațiilor asumate de locatar

 • 5.1.2 Locatorul are obligația de a instiinta chiriașul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare a situației spațiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaște situația, in 15 zile de la producerea schimbării respective

 • 5.2. CHIRIAȘUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

 • 5.2.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau sa se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.2.2 Locatarul are obligația efectuării curățeniei la obiectul contractului de închiriere .

 • 5.2.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de închiriere de aplicarea normelor legale privind protecția mediului, protecția si paza împotriva incendiilor, a normelor legale privind protecția muncii , precum si orice alte obligații legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 5.2.4 Lucrările de imbunatatire si igienizare ale spațiului commercial/terenului cad in sarcina chiriașului fara sa afecteze cuantumul chiriei.

 • 5.2.5 Locatarul se obliga sa îngrijească si sa conserve spatial/terenul ca un bun proprietar

 • 5.2.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatial/terenul pentru activitatea destinata.

 • 5.2.7 La încetarea contractului de închiriere locatarul are obligația sa restituie spatiul/terenul in starea inițiala .

 • 5.2.8 Chiriașul are obligația obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare.

 • 5.2.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in întârziere, fara notificare prealabila si fara intervenția instanței de judecata.

 • 5.2.10 Chiriașul are obligația de a elibera spatiul/terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in întârziere in condițiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 5.2.11 Sa respecte dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somație, fara punere in întârziere si fara inteiventia instanțelor de judecata.

 • 5.3. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 5.3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere și care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 • 5.3.2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

 • 5.3.3. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

 • 5.4. DISPOZIȚII FINALE

 • 5.4.1  Contractul de închiriere poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • 5.4.2 Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de închiriere se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 5.4.3. Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire.

 • 5.4.4. Caietul de sarcini și documentația de atribuire sunt puse la dispoziția solicitanților în urma unei cereri depuse la Registratura SC Piețe si Târguri Craiova SRL și achitării unei sume de 100 lei.

 • 5.4.5. Contravaloarea documentației de atribuire în sumă de 100 lei nu se restituie.

 • 5.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora

 • 5.4.7. Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str. Calea București, nr.51, în data de ora .

 • 5.4.8. Datele necompletate la pct. 5.4.6 șî pct. 5.4.7. vor fi prevăzute în Anunțul procedurii de închiriere.'

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 4 ani, a spatiului/terenului situat in Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 4, in suprafața de 28,25 mp-spatiu comercializare si 26,25 mp-spatiu depozitare si dotări specifice, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

Denumirea autorității contractante : SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, strada Calea București, nr 51,Craiova, Cod Fiscal; R02800I235, Număr de telefon; 0251.410696, 0351.451887, 0351.447,06156, 0351.447,06157,Număr fax: 0251410696,E m a i 1; pietecraiova@yahoo. com

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

2.L Procedura aplicată:

Procedura este de închiriere prin licitație publică spatiului/terenului situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 4, in suprafața de 28,25 mp-spatiu comercializare si 26,25 mp-spatiu depozitare si dotări specific,ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 2,1.1. Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitație publică si au dreptul de a depune oferta persoanele juridice interesate care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nu au dreptul sa participe la licitație:

 • a) Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • b) Ofertant» care au deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și au restanțe la plată, sau nu au îndeplinit condițiile contractuale.

 • 2.1.2. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2(două) oferte valabile, autoritatea contractanta este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu a fost depusa cel puțin o ofertă valabilă, autoritatea contractanta va anula procedura.

 • 2.1.4. Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 2.1.5. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitație publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri;

 • a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte valabile, drept urmare autoritatea publică este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă procedură;

 • b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. în sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b.l) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere:

 • - transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire;

 • - tratamentul egal - aplicarea,într-o măsură nediscriminatorie, de către autoritatea contractanta, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

- proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractanta trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • - nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura a de atribuire a contractului de închiriere;

 • -    libera concurență - asigurarea de către autoritatea contractanta a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș, în condițiile legii.

b.2) autoritatea contractanta - SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. b.l);

Au to ritatea contractanta are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanților la procedura de atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care acesta și le-a creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 2.2. Legislație aplicabilă:

-prevederile art. 297 alin. 1 lit c) și art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art. 858-866 din Codul Civil

 • 2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere:

 • a)     transparența;

 • b)     tratamentul egal;

 • c)     proporționalitatea;

 • d)     nediscriminarea;

 • e)     libera concurență

 • 2.4. Reguli de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primii'ii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Oferta poate fi depusă la Registratura autoritatii contractante sau poate fi transmisă prin poștă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidența SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL până la data de depunere a ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forța majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost înregistrată la Registratura autoritatii contractanta după data limită de depunere.

Costul documentație de atribuire este de 100 lei. Costul documentației se achită în numerar la casieria autoritatii contractanta, str. Calea București, nr.51, Craiova.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane juridice interesate, care a depus cerere la autoritatea contractanta.

Persoanele juridice interesate, au obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractanta a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.5. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora            .

Data limită de solicitare clarificări este

Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

CALEA BUCUREȘTI, nr. 51, Craiova, în data de                  ora

 • 2.6. Dreptul de a solicita clarificări

Orice persoană juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Autoritatea contractanta are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, autoritatea contractanta are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmitere a răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • 2.7. Documentația de Atribuire

Orice modificare a conținutului documentelor necesare la procedura de licitație se va comunica tuturor solieitanților care au cumpărat aceste documente.

în cazul în care ca urmare a modificării documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către autoritatea contractanta tuturor solieitanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.8.Desfășurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-un cotidian de circulație locală cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor șî se afișează la sediul autoritatii contractante.

Orice persoana juridică interesată, are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini, precum și de a solicita clarificările necesare.

Punerea la dispoziție, de către autoritatea contractanta, a documentelor licitației se va face într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile de la primirea unei solicitări din partea solicitantului.

în vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractanta, numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5(cinci), cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

- soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare.al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

In caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va sesiza de îndată autoritatea publică locală despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • - analizarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea proceselor-verbale;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare constată ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 4. -Instrucțiuni privind modul de eloborare și prezentare a ofertelor.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare să existe cel puțin 2 oferte valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din acesta documentație de atribuire.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din această documentație de atribuire.

După ce comisia analizează conținutului plicului exterior al tuturor ofertanților, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal cu constatările comisiei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților prezenți Ia ședința de deschidere a ofertelor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți. Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea precizată mai sus.

în situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare , aceasta ofertă financiară este declarată de comisia de evaluare ca fiind ofertă financiară neconformă. Secretarul comisiei va consemna toate constatările comisiei de evaluare în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 2(două) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către autoritatea contractanta.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte și membrii comisiei de evaluare precum și de către ofertanțiî prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

în baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport. Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare și semnare.

Raportul va fi transmis Administratorului societății. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut criteriul “cel mai mare nivel al chiriei”, iar in cazul egalitarii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atibuire “protecția mediului Înconjurător”.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitație.

în cazul in care nu au fost depuse cel puțin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitații publice, va fi anulată a doua procedură de licitație publică. Pentru a doua procedură de licitație va fîpăstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

Comisia are dreptul de a exclude din licitație:

 • - Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

 • - Orice ofertant care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiile de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local;

Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • - în cazul în care a deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și are restanțe la plată, sau nu a îndeplinit condițiile contractuale;

 • - Prezintă informații false în legătură cu situația proprie.

Stabilirea ofertei câștigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de atribuire pentru imobilul ce face obiectul închirierii.

Comisia de evaluare este cea care analizează și constată care sunt ofertele neconforme ca urmare a faptului că nu îndeplinesc cerințele stabilite în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

în cadrul ședinței de deschidere a ofertei, comisia de evaluare poate solicita clarificări și completări ale documentelor prezentate de ofertanți în scopul demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în termen de 4 zile lucrătoare de la solicitarea comisiei de evaluare, SC Piețe si Târguri Craiova SRL o transmite ofertanților vizați, printr-o adresă cu confirmare de primire.

Ofertanții vizați au obligația de a răspunde în scris și a transmite documentele ce dovedesc încadrarea situației sale la cerințele comisiei. Răspunsul va fî depus la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei autorității contractante .

Pe perioada în care se desfășoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea for în termenul maxim amintit mai sus.

Dacă ofertanții nu au transmis în termen, clarificările solicitate prin adresa autorității contractante , comisia este îndreptățită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire la ofertele care nu au avut astfel de solicitări, sau au trimis clarificările solicitate, după caz.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de două zile lucrătoare, un raport pe care îl transmite Administratorului SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta are obligația să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toți ofertanții participanții la procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat câștigător și care sunt ofertanțiî care nu au fost declarați câștigători, precizând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, după caz,

 • 2.9, Determinarea ofertei câștigătoare

 • - Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentației de atribuire.

- Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de Închiriere sunt:

 • 1) Pentfu criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-fînanciara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax:f:20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax-profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3) Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului Înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertantii vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce Ia neacordarea de puncte pentru acest criteriu, (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul "n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizat în documentația de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate și în baza clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, în cazul în care au fost solicitate.

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu au fost găsiți /au fost găsiți, ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

 • 2.10. încheierea contractului de închiriere

Autoritatea contractanta poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de Ia transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiui poștal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Autoritatea contractanta poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 21 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum și pierderea garanției de participare.

 • 2.12. Confidențialitatea și conflictul de interese

Autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate comunicarea de date din oferte până la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător. Comunicările și arhivarea informațiilor se vor realiza într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor.

Comisia de evaluare urmează să ia la cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai la data și ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi legale, autoritatea publică are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia

interesele legitime ale ofertantului, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, autoritatea publică are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese a membrilor comisiei de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație nu are dreptul de a fi ofertant.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/e va luare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

3.CAIETUL DE SARCINI (vezi anexa nr. 1)

4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR;

4.1.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

4.2.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

 • 4.3. Perioada de valabilitate a ofertei este pentru toată durata de desfășurare a uneia din cele două proceduri de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

 • 4.4. Ofertantul are obligația de a depune oferta la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str Calea București , nr 51 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul procedurii de atribuire prin licitație publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului menționată mai sus, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 4.5. Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, comisia de evaluare, numită de către autoritatea publică, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • 4.6. Ofertele trebuie să fie tipărite cf. pct. 7 și vor fi semnate si parafate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al acestui ofertant. în cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

 • 4.7. Pe ofertă nu sunt admise ștersături, adăugiri, îngj'oșări, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

4.8.Ofertanții transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic interior cu Oferta financiară), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Registratura, în registrul "Oferte", precizându-se data și ora primirii.

4.9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare

în registrul "Oferte” cu Adresă de înaintare conform Formularului 0.

 • 4.10. Conținutul ofertei trebuie, să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, comisia de evaluare urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată. Nu poate fi imputat, autorității contractante, faptul că unul/mai mulți din ofertanți declară în anumite împrejurări prețul pe care îl va oferta/intenționează să- 1 oferteze. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestație etc. Pentru fapta sa, ofertantul/ofertanții nu va/nu vor putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce îi sunt imputabile acestuia/acestora.

 • 4.11. CRITERII DE VALABILITATE

 • 4.11. LPLICUL EXTERIOR va trebuie să conțină:

 • a) chitanța /ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100 de lei pentru documentația de atribuire. Suma de 100 de lei nu va fi restituită,

 • b) acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • c) documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • - fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • - declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • - documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv în copie, din care să reiasă că poate să efectueze activități economice connform destinației spațiului /terenului

 • - copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului;

 • - certificat de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj) emis de Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrație Fiscală - Direcția Genereală a Finanțelor Publice - la care este arondat ofertantul), valabil la data deschiderii ofertei;(Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)-va fi depus în original;

 • - certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finanțe publice locale (la care este arondat ofertantul) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.)- va fi depus în original;

 • - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi depus în original - din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activități comerciale sau prestări servicii.

 • - ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare aferentă anului anterior dacă bilanțul a fost depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice;

 • - copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire;

 • - declarație privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4;

 • - opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse de către ofertant în plicul exterior (precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată)

 • - în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele menționate la pct. 4.11.1.;

 • 4.11.2. PLICUL INTERIOR va fi inscripționat, "Oferta Financiară” (Formular 1) pentru spatiul/terenul situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 4, in suprafața de 28,25 mp-spatiu comercializare si 26,25 mp-spatiu depozitare si dotări specifice, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social al acestuia, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menționate la punctul 4.11.1.

4.11.3.Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună.

4.11.4.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire iar oferta va fi întocmită, în așa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând și plicul interior, "oferta financiară”) trebuie să fie netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece:

-EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul/faxui de contact și numele persoanei de contact, eventual și un telefon al persoanei de contact)

-ADRESANTUL (SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL), str. Calea București, nr.

51 , Craiova

-OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului , situat în Craiova,_______________A NU SE DESCHIDE

ÎNAINTE DE DATA .... ORA...” (data și ora de deschidere a ofertelor, ce au fost prevăzute în anunțul procedurii de licitație).

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractanta până Ia data și ora limită stabilită prin anunțul de participare.

Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, dacă alege varianta transmiterii ofertei prin poștă.

Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care sunt primite de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor. Acestea se returnează nedeschise.

5. - Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn^punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn^nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-financiara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn-Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pimprofitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic "n”.

 • 3)Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului inconjurator” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertant!! vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

6.INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC;

Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere a unui bun propietate publică a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,

modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei jurisdicție se află sediul proprietarului bunului menționat spre închiriere ( Municipiul Craiova).

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

7.INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

 • 7.1. Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.

 • 7.2. Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

 • 7.3. Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru chiriaș de a subconcesiona, subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii.

 • 7.4. în contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriaș în derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • 7.4.1. Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii.

La acesta se vor adăuga toate amenajările interioare ce au fost adăugate acestui bun în vederea exploatării acestuia . Bunurile de retur trebuie să fie în aceeași stare în care au fost preluate la încheierea contractului, în cazul deteriorării bunurilor de retur, chiriașul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii și aducerii acestora la starea inițială.

 • 7.4.2. Bunurile proprii: bunuri care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii.

 • 7.5. Autoritatea publică poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 7.6. Chiria datorată de chiriaș se va reactualiza anual corespunzător majorărilor aprobate de Consiliul Local Municipal Craiova .

 • 7.7. Chiriașul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Autoritatea contractanta are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către chiriaș.

 • 7.8.  Obținerea autorizațiilor, avizelor de funcționare a acestui spațiu/teren pentru activitatea proprie acestuia cad în sarcina chiriașului;

- obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru edificarea si /sau exploatarea construcției

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire ;

 • - încheierea asigurărilor și suportarea primelor de asigurare, fără a se deduce din chirie;

 • 7.9. Autoritatea contractanta (în prezența chiriașului) va putea efectua controale privind activitatea desfășurată.

 • 7.10. Î11 cazul constatării neîndeplinirii acestor obligații, chiriașul va lua măsurile ce se impun în vederea îndreptării situației constatate. Refuzul chiriașului de a se conforma programului de măsuri de îndreptare a situației constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriașul urmând să plătească autorității publice pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spațiu/teren conform destinației sale. Pagubele se vor calcula corespunzător chiriei ce ar fi putut fi încasată de SC Piețe si Târguri Craiova SRL, pentru perioada de timp necesară parcurgerii unei noi proceduri de închiriere în vederea atribuirii noului contract de închiriere sau alt tip de contract avut în vedere de SC Piețe si Târguri Craiova SRL.

 • 7.12. Autoritatea contractanta nu este responsabilă de pagubele materiale și/sau umane cauzate din vina chiriașului, ca urmare a desfășurării activității acestuia.

 • 7.13. Chiriașul nu poate subconcesiona, subînchiria, nu se poate asocia, nu poate cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane spațiul si/sau terenul ce face obiectul contractului.

 • 7.14. Chiriașul are obligația ca pana la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, sumele datorate autorității contractante de către chiriaș, în baza contractului de închiriere.

 • 7.15. încetarea contractului de închiriere poate avea ioc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri juste în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin rezilierea de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului;

 • d) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat.

 • 7.16. La încetarea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Predarea-primirea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

 • 7.17. Contractul de închiriere va fi încheiat de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 8.DOSARUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

  • 8.1.  SC Piețe si Târguri Craiova SRL are obligația de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru contractul atribuit.

  • 8.2. Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

  • 8.3. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

ajhotărârea consiliului local de aprobare a caietului de sarcini si a documentației de atribuire;

bjcaietul de sarcini;

cjdocumentația de atribuire;

djanunțurile referitoare la procedura de licitație publică și dovada transmiterii acestora spre publicare;

 • e) procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și a ofertelor financiare;

 • f) raportul comisiei de evaluare referitor la rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

 • g)justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul (raportul procedurii anterioare);

hjcontractul de închiriere semnat.

 • 8.4. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică are caracter de document public.

 • 8.5. Accesul persoanelor ia aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 9.F0RMULARE

SCRISOARE DE ÎNAINTARE - Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ- Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE - Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ - Formularul 3

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4

Formular 0

înregistrat la locator

Nr.........../

Nr.,........./

..............OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL (Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind atribuirea contractului pentru închirierea terenului/spatiului disponibil............................................................................................

(se va completa cu obiectul licitației)

Noi (denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem aiaturat coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completării......................

OFERTANT,

(semnătură autorizată)

Formular I

OFERTANTUL .................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ( Denumire locator)

 • 1. Examinând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnați!, reprezentanți

ai ofertantului......................................................................ne oferim ca în conformitate cu prevederile

și cerințele cuprinse în acestea, săînchiriem terenul/spațiul disponibil..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației).

Oferta noastră fiind de..................lei/mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  (nume, prenume și semnătură), L.S.


în calitate de ..................................legal   autorizat să semnez oferta pentru și în

numele........................................(denumirea/numele operatorului economic).

Data completării:

Formular!

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1.   Denumirea/numele:

 • 2.     Codul fiscal:

 • 3.    Cont banca:

 • 4.     Adresa sediului central;

 • 5.    Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.     Certificatul de inmatriculare/inregistrare    (numărul,data/locul)....................................

 • 7.    Obiectul de activitate, pe domenii:.......................... (in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

Data completării:

OFERTANT

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

........................................(denumirea/numele)


Formular 3


DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

I. Subsemnatul, reprezentant împuternicit ai .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului/spatiului.............................................................. organizată de SC PIEȚE SI

TÂRGURI CRAIOVA SRL la data de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației......................; (Se bifeaza opțiunea corespunzătoare) 2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 3. De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării.........................

OFERTANT,

(semnătură autorizata)

......................................(denumirea/numele)

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul(a),............................................................................(denumirea/nume

le și sediuVadresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situația de conflict de interese privind regimul contractelor de Închiriere de bunuri proprietate publica.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT, ........................(semnătură autorizata)

Data completării ..../......./.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr................/.................2020

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, cu sediul în Craiova, str. Calea București, nr.51, RO22 UGBI 0000 3220 15610RON deschis la GARANTI BANK, AGENȚIA MERCUR , CUI RO 28001235, Nr. de înregistrare la O.R.C J16/181/2011, în calitate de LOCATOR ,prin reprezentantul sau legal,

Și

cu sediu! în Crai ova          Județul Dolj, având contul nr.

..........................deschis la........................  cod fiscal nr                     în calitate de LOCATAR, reprezentată prin                                    , în calitate de , încheie prezentul

contract.

în conformitate cu dispozițiile HCL 21/2015 si HCLM nr. .

Prezentul contract se încheie pe baza procesul verbal nr.                          al licitației

publice organizate de S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL si Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare nr.             .

în temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, s-a procedat la Încheierea prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a terenului/spatiului în suprafață de__               mp,

poziția cadastrala nr._________, conform pianului de amplasament si delimitare, situat în

Piața            , Craiova, jud. Dolj, în vederea desfășurării unei activități comerciale, de prestări servicii,

activitati de producție, etc.

CAP.HL TERMENUL

Art.3. Durata contractului de închiriere este de la                pana la data de

 • 3.1. în cazul în care obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a unui teren/spatiu

durata contractului de închiriere este de                        cu începere de la data semnării fără

obiecții a procesului-verbal de predare-primire a terenului care se va face în maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

CAP.IV. PREȚ

Art. 4.Chiria se va calcula in conformitate cu Procesul verbal de stabilire a tarifului de închiriere nr.

, cu prevederile H.C.L.M. Craiova nr.

 • 4.1. Chiria lunară pentru folosirea terenului este de               lei/mp /luna.

4.2 Chiria se va modifica ori de câte ori apar majorări prevăzute de lege sau de hotărârile Consiliului Local Municipal Craiova. Modificarea se va face unilateral și acționează retroactiv, de la data apariției noilor tarife.

 • 4.3. Suma datorată de                             se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau

măsurători,

 • 4.4. Contravaloarea lunară a chiriei este de                lei / lună.

t Locatarul are obligația de a constitui si actualiza garanția de buna execuție, la fiecare majorare a chiriei, in cuantumul chiriei pentru doua Juni, neindeplinirea obligațiilor de plata conducând Ia reținerea garanției de buna execuție in contul chiriei neachitate, începând cu data de 6, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii in curs.

CAP. VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.II. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art. 12. Foi ta majora, legal notificata, exonerează de răspundere partea care a invoca in condițiile legii.

Art. 13( 1) In cazul in care s-a depășit termenul de plata a chiriei sau in cazul nerespectarii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considera desființat de drept, fara punere in întârziere, fara alte formalități și fara intervenția vreunei instanțe de judecata, conform prezentului pact comisoriu,

(2) Se interzice subinchirierea, cesionarea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, a bunului închiriat, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

CAP.VIII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul ambelor părți;

 • b) la expirarea termenului de închiriere;

 • c) înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterală a locatorului, în situația unei modernizări sau a reorganizării piețelor / târgurilor;

 • d) situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract;

 • e) în căzui în care se constată că terenul pe care se află amplasată construcția provizorie-chioșc, este solicitat în baza Legii 10/2001 republicată șî Legea 247/2005, contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte;

 • f) la cererea locatorului, în cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic,

Art. 15. Prezentul contract se reziliaza în următoarele cazuri:

 • a) In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar spațiul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.’

 • b) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării terenului de orice sarcini.

 • c) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație în situația în care chiriașul subînchiriază, în totalitate sau paițial, se asociază sau cesionează dreptul de folosință asupra spațiul închiriat si/sau a construcției provizorii amplasate pe teren .

 • d) în situația în care pentru nevoi de interes național sau local spațiul închiriat va fi destinat altor scopuri, construcții, amenajări edilitare etc., contractul de închiriere poate fi reziliat în mod unilateral de către autoritatea locală după înștiințarea locatarului cu 30 de zile înainte, cu obligația acestuia de a desființa construcția pe cheltuiala proprie.

 • e) Contractul poate fi reziliat de drept și în cazul în care locatarul este în lichidare voluntară sau în faliment.

 • f) Contractul poate fi reziliat de către locator fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comîsoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatorului, dacă locatarul nu obține avizele si autorizațiile de funcționare, precum si autorizația de construire /amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului.

 • g) Rezilierea de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), poate interveni și ca urmare a neexecutării oricărei obligații asumate de contractante, din cauze imputabile acesteia.

 • h) Contractul de închiriere se reziliaza de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția unei instanțe judecătorești (pact comisoriu), in cazul in care agenții economici nu se prezintă pentru încheierea actelor adiționale, in termen de 30 zile de la convocare.

Cap.IX FORȚA MAJORĂ

Alt. 16.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazul ncexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și exercite obligațiile asumate.

Art. 16.2. Cazul de foiță majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariția sa, iar nerespectarea obligației de notificare atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părții. ,

Art. 16.3 Forța majoră dovedită în condițiile mai sus expuse exonerează de răspundere partea care o invocă.

CAP. X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.17 a. Litigiile, controversele, pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu el vor fi soluționate pe cale amiabilă.

b. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile având ca obiect prezentul contract vor fi înaintate spre competentă soluționare Secției de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ.

CAP. XI. CLAUZE SPECIALE

Art.18. S.C Piețe si Târguri Craiova SRL are dreptul, prin împuterniciții săi, să controleze periodic bunul închiriat, modul cum este folosit și întreținut terenul, daca locatarul respecta clauzele contractuale, daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost Încheiat contractul de închiriere și să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosiri judicioase potrivit destinației.

Art. 19. Contractul se încheie în două exemplare, câte unu) pentru fiecare parte contractuală.

Art.20. l)Prelungirea contractului se face prin act adițional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

2) Locatarului ii revine obligația de a comunica in scris locatorului orice modificare a elementelor de identificare care au stat la baza Încheierii contractului de închiriere, iar actul adițional privitor ia modificările efectuate se semnează de către administratorul societății, nefiind nevoie de hotararea Consiliului Local Municipal Craiova.

S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

U               CAxj&'Ci'uuu'

Anexa 8


AC HU/dQfflbud (bMoW /JA

CAIET DE SARCINI

Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioad^. spatiului/terenului situat în Craiova, Piața CentralajHafa learne, Jce\ ăpftrțin domeniului public al Municipiului Craiova.

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNDURI

1.1. DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SÂ FIE ÎNCHIRIAT

 • 1.1.1 Denumire: spațiu comercial/tercn aflat in concesiunea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 • 1.1.2  Amplasare si suprafața : spațiul comercial/terenul, in suprafața de 27,99 mp-spatiu comercializare si 6,86 mp-spatiu depozitare este identificat in Craiova, Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 20 si 3, conform planului de amplasament anexat

 • 1.2.  DESTINAȚIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII
 • 1.2.1 Destinație actuala /folosința actuala: spațiu comercial/teren

 • 1.2.2 Destinația viitoare:spatiu comercial

 • 1.3.  CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ȘI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Condiții de exploatare a 'închirierii

 • 1.3.1  Bunul aflat în concesiunea SC Piețe si Târguri Craiova SRL este liber de sarcini.

 • 1.3.2 Condițiile si regimul de exploatare a terenului/spatiului disponibil vor fi stipulate in contractul de închiriere.

 • 1.3.3  Chiriașul este obligat sa utilizeze spatiul/terenul conform destinației care rezulta din contractul de închiriere.

 • 1.3.4. (Doar documentație spațiu )Spatiul este funcțional, insa chiriașul poate sa efectueze alte echipări și dotări,cu acordul prealabil al SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pe cheltuiala chiriașului si sub condiția obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor impuse de legislația in vigoare.

 • 1.3.5. (Doar documentație spațiu ) Chiriașul este obligat sub sancțiunea plătii de daune interese si a suportării altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului efectuarea amenajărilor /reparațiilor la bunul închiriat.

 • 1.3.6. (Doar documentație spațiu ) Amenajările/reparatiile taman pe plin drept, gratuit, libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la incetarca/rezilierea contractului de închiriere.

1.3.7.Obținerea avizelor si autorizațiilor necesare edificării construcției pentru teren cad in sarcina chiriașului,pe cheltuiala acestuia.

 • 1.3.8. Dispozițiile referitoare la mediu si incendii cad in sarcina chiriașului.

 • 1.3.9. Câștigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilitățile neputând avea pretenția diminuării chiriei.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

 • 1.3.10.Administrarea eficienta a domeniului-public si privat al Municiupiului Craiova aflat in folosința SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

1.3.11 .Creșterea potențialului zonei din punct de vedere al dotărilor.

 • 1.3.12.Motivele de ordin legislativ aplicate pentru închirierea spatiului/terenului prin licitație publică, organizată în condițiile legii, în conformitate cu:

-prevederile art. 297 si următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art.858-866 din Codul Civil.

CAP. II CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII: REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CHIRIAȘ ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaș
 • 2.1.1.    în derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaș, îl reprezintă spatiu/terenul situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 20 si 3, in suprafața de 27,99 mp-spatiu comercializare si 6,86 mp-spatiu depozitare.

 • 2.1.2.    SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL are obligația de a preda chiriașului spatiui/terenul situat in Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 20 si 3, in suprafața de 27,99 mp-spatiu comercializare si 6,86 mp-spatiu depozitare, pe bază de proces verbal de predare/primire ce va fi încheiat odată cu contractul de închiriere.

 • 2.1.3. în derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri: a)bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit și libere de sarcini autorității publice locale, la încetarea contractului de închiriere;

bjbunurîle proprii: bunuri care au aparținut/au fost edificate de către chiriaș și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii și care, la încetarea contractului, fie:

-rămân în proprietatea chiriașului, dacă există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu sunt ridicate in urma notificării

c)La expirarea termenului din contractul de închiriere și la cererea scrisă a chiriașului, autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere, urmând a fi încheiat un act adițional al contractului de închiriere.

d)Chiriașul va achita toate costurile ce prevăd;

 • - obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru exploatarea spațiului /terenului închiriat si a construcției edificate

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire;

 • - alte situații ce pot apărea pe parcursul derulării contractului de închiriere, dar nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului de închiriere, ca urmare a modificărilor ce vor fi impuse de legislația specifică, iar viitoarea legislație va impune înlocuirea echipamentelor cu altele, sau alte situații similare).

 • 2.1.4. Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate autorizațiile, acordurile și avizele impuse de legislația în vigoare cu privire la edificarea construcțiilor provizorii, □tecția mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, ISCIR, etc,, pe parcursul rulării contractului de închiriere.

..1.5. Chiriașul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum și a iltor costuri ce vor rezulta din obținerea, pe cheltuiala sa a acordurilor și avizelor de îdificare a constructtîlor provizorii/de funcționare, impuse de legislația în vigoare și care nu pot fi anticipate și nu sunt menționate în acest capitol.

 • 2.2.  OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE
 • 2.2.1 Chiriașul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legafe în vigoare în domeniul protecției mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, PSI, ISCIR, funcționării, etc., începând de la data preluării bunului, până la încetarea contractului de închiriere și va suporta toate cheltuielile constatărilor organelor abilitate în aceste domenii, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.2 Pe durata închirierii, chiriașul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.3 Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele impuse

de legislația mediului

 • 2.2.4 Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care p;-'a încheiat contractul

 • 2.3.  OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATĂRII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ
 • 2.3.1. Chiriașul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanență a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa și să despăgubească SC PIFTE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pentru pagubele produse din culpa sa.

 • 2.4.  INTERDICȚIA SUBINCHIRIERH BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA SUBÎNCHIRIER11, DUPĂ CAZ
 • 2.4.1. Chiriașul»? ?r este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somație sau punere in întârziere si fără intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu).

 • 2.5.  DURATA ÎNCHIRIERII
 • 2.5.1. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 4 (patru )ani, începând de la data semnării lui.

 • 2.6. PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
 • 2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adițional de prelungire a perioadei de închiriere, la cererea scrisă a chiriașului, iar autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere .

 • 2.7. CHIRIA ȘI MODUL DE PLATĂ.
 • 2.7.1. Chiria este cea rezultată în urma procedurii de licitație publică, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii.

 • 2.12. Chiria se va achita lunar, până cel mai târziu la data de 5 (cinci) a fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datoreaza începând cu data prevăzută in contract.

 • 2.7.3. In cazul în care, din vina sa, chiriașul nu plătește chiria conform celor stabilite la pct.

 • 2.7.2, atunci vor fi calculate si achitate majorări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere , calculate din ziua imediat armatoare zilei in care suma era scadenta la plata.

 • 2.7.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitarii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 2.7.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevăzute modificări de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 2.8. NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE
 • 2.8.1  Garanția de participare este in suma de 100 lei.

 • 2.8.2  Garanția de participare se depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unitatii.Ofertantul are obligația de a face dovada deschiderii contului si virării garanției de participare .

 • 2.8.3  Garanția de participare va fi restituita in următoarele situații:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție pentru ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare. Garanția de participare se restituie Ia solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție aceasta suma se constituie venit Ia bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitației pentru ofertantii ale căror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestații cu privire la desfasurarea licitației);Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitației aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare

 • 2.8.4 Garanția de buna execuție se va constitui pana la data semnării contractului de închiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 2.8.5 Garanția de buna execuție se va depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 2.8.6 Garanția de buna execuție se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de Ia data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garanția de buna execuție se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adițional cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.8 In cazul in care locatarul nu-si indeplineste obligațiile de plata si/sau deteriorează terenul/spatiul transmis in folosința, locatorul va retine locatarului din garanția de buna execuție contravaloarea chiriei neachitate si contravaloarea daunelor provocate.

CAP. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE
 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române, de către toți ofertanții.

 • 3.3.     Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, nefiind admise oferte alternative.

Fiecare ofertant va declara prin oferta depusa ca OFERTA SA ESTE FERMA (isi menține oferta) până la finalizarea procedurii de închiriere.

 • 3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 3.5. Ofertantul are obligația de a asigura integritate plicului ce conține oferta sa, iar organizatorul procedurii are obligația de a deschide plicurile ofertanților numai la data precizată în anunțul procedurii. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe perioada DECLARATĂ CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de către ofertant.

3.7 Durata de OFERTA FERMA este pana la data desemnării ofertantului câștigător.

 • 3.8. Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.9. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare și prezentare, sunt precizate m documentația de atribuire.

 • 3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.11. Ofertele se depun la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Oferte” menționându-se data și ora.

 • 3.12.    Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul de contact și numele persoanei de contact.

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. fisa cu informații privind ofertantul si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara .îngrosari, ștersături sau modificări.

 • b. acte doveditoare privind calitatile si capacitatile oferantului, conform documentației de atribuire.

 • c. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

 • 3.13. Pe plicul interior, care conține oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele ofertantului, adresa de corespondență, sediul social, telefonul persoanei de contact și numele acesteia.

 • 3.14. Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți, iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte conforme.

3.15 Plicurile inchise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la punctul 3.12. și

 • 3.13, ce vor fi declarate oferte neconforme.

3.17 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare sa existe cel puțin doua oferte conforme.

 • 3.18. După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei comisiei de evaluare.

 • 3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

 • 3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentația de Atribuire.

 • 3.21, în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de atribuire, secretarul comisiei întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții participanți prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

 • 3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare la licitație. în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. în caz similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III. în cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceștia, se va continua până la ofertantul de pe ultimul loc.

 • 3.23. Toți ofertanții care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanția de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • 3.24, în situația in care nu a fost posibila încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, iar autoritatea publică locală va relua procedura de licitație publică de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii, Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
 • 4,1. Contractul de închiriere poate înceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de închiriere

 • c. înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterala a locatorului, in situația unei modernizări sau reorganizări a pieței

 • d. in situația nerespectarîi obligațiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata construcția este solicitat in baza Legii m. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005, precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de închiriere inceteaza de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte.

4.2 Contractul se reziliaza în următoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării spatiului/terenului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatial/terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație in situația in care chiriașul închiriază, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului, ori subînchiriază, in totalitate sau parțial, se asociaza sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului comercial

 • c. in situația in care pentru nevoi de interes național sau local, spatial/terenul închiriat va fi destinat altor scopuri, contractul de închiriere poate fi reziliat în mod unilateral de către autoritatea contractanta, după înștiințarea locatarului, cu 30 de zile inainte,

 • d. contractul poata fi reziliat si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de către locator, daca locatarul nu demareaza obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricărei obligații asumate de părțile contractante, din cauze imputabile acesteia.

CAP V ALTE CERINȚE

 • 5.1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:
 • 5.1.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spațiul ce face obiectul contractului de inchiriere si sa verifice respectarea obligațiilor asumate de locatar

 • 5.1.2 Locatorul are obligația de a instiinta chiriașul cu 15 zile înainte de o eventuala schimbare a situației spațiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaște situația, in 15 zile de la producerea schimbării respective

 • 5.2. CHIRIAȘUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:
 • 5.2.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau sa se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.2.2 Locatarul are obligația efectuării curățeniei la obiectul contractului de închiriere .

 • 5.2.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de inchiriere de aplicarea normelor legale privind protecția mediului, protecția si paza împotriva incendiilor, a normelor legale privind protecția muncii , precum si orice alte obligații legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 5.2.4 Lucrările de îmbunătățire si igienizare ale spațiului commercial/terenului cad in sarcina chiriașului fara sa afecteze cuantumul chiriei.

 • 5.2.5 Locatarul se obliga sa îngrijească si sa conserve spatial/terenul ca un bun proprietar

 • 5.2.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatial/terenul pentru activitatea destinata.

 • 5.2.7 La încetarea contractului de inchiriere locatarul are obligația sa restituie spatiul/terenul in starea inițiala .

 • 5.2.8 Chiriașul are obligația obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare.

 • 5.2.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in întârziere, fara notificare prealabila si fara intervenția instanței de judecata.

 • 5.2.10 Chiriașul are obligația de a elibera spatiul/terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in întârziere in condițiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 5.2.11 Sa respecte dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somație, fara punere in întârziere si fara intervenția instanțelor de judecata .

 • 5.3. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
 • 5.3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere și care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 • 5.3.2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cănii jurisdicție se află sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

 • 5.3.3. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

 • 5.4. DISPOZIȚII FINALE
 • 5.4.1  Contractul de închiriere poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • 5.4.2 Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de închiriere se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 5.4.3. Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire.

 • 5.4.4. Caietul de sarcini și documentația de atribuire sunt puse la dispoziția solie itanților în urma unei cereri depuse la Registratura SC Piețe si Târguri Craiova SRL și achitării unei sume de 100 lei.

 • 5.4.5. Contravaloarea documentației de atribuire în sumă de 100 lei nu se restituie.

 • 5.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora

 • 5.4.7. Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

Calea București, nr.51, în data de            ora .

 • 5.4.8. Datele necompletate la pct. 5.4.6 și pct. 5.4.7. vor fi prevăzute în Anunțul procedurii de inchiriere.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 4 ani, a spatiului/terenului situat în Piața Centrala-I-Iala came, poziția cadastrala nr. 20 si 3, in suprafața de 27,99 mp-spatiu comercializare si 6,86 mp-spatiu depozitare, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

Denumirea autorității contractante : SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, strada Calea București, nr 51,Craiova, Cod Fiscal: R028001235, Număr de telefon: 0251.410696, 0351.451887, 0351.447,06156, 0351.447,06157,Număr fax: 0251410696,Email: pietecraiova@yahoo.com

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

 • 2.1. Procedura aplicată:

Procedura este de închiriere prin licitație publică spatiului/terenului situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 20 si 3, in suprafața de 27,99 mp-spatiu comercializare si 6,86 mp-spatiu depozitare, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 2.1.1. Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitație publică si au dreptul de a depune oferta persoanele juridice interesate care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nu au dreptul sa participe la licitație:

 • a) Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • b) Ofertantii care au deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și au restanțe la plată, sau nu au îndeplinit condițiile contractuale.

 • 2.1.2. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2(două) oferte valabile, autoritatea contractanta este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu a fost depusa cel puțin o ofertă valabilă, autoritatea contractanta va anula procedura.

 • 2.1.4. Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 2.1.5. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitație publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

 • a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte valabile, drept urmare autoritatea publică este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă procedură;

 • b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. în sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b.l) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere:

 • - transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire;

 • - tratamentul egal - aplicarea,într-o măsură nediscriminatorie, de către autoritatea contractanta, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;.

- proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractanta trebuie să fîe necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • - nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura a de atribuire a contractului de închiriere;

 • -    libera concurență - asigurarea de către autoritatea contractanta a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș, în condițiile legii.

b.2) autoritatea contractanta - SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, Ia rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. b.I);

Au to ritatea contractanta are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanțîlor la procedura de atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care acesta și le-a creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 2.2. Legislație aplicabilă:

-prevederile art. 297 alin. 1 fit c) și art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art. 858-866 din Codul Civil

 • 2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere:

 • a)     transparența;

 • b)     tratamentul egal;

 • c)     proporționalitatea;

 • d)    nediscriminarea;

 • e)     libera concurență

 • 2.4. Reguli de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Oferta poate fi depusă la Registratura autoritatii contractante sau poate fi transmisă prin poștă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidența SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL până la data de depunere a ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forța majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost înregistrată la Registratura autoritatii contractanta după data limită de depunere.

Costul documentație de atribuire este de 100 lei. Costul documentației se achită în numerar la casieria autoritatii contractanta, str. Calea București, nr.51, Craiova.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane juridice interesate, care a depus cerere la autoritatea contractanta.

Persoanele juridice interesate, au obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractanta a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.5. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este            , ora .

Data limită de solicitare clarificări este

Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

CALEA BUCUREȘTI, nr. 51, Craiova, în data de                  ora

 • 2.6. Dreptul de a solicita clarificări

Orice persoană juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Autoritatea contractanta are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, autoritatea contractanta are totuși obligația de a răspunde Ia solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmitere a răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • 2.7. Documentația de Atribuire

Orice modificare a conținutului documentelor necesare la procedura de licitație se va comunica tuturor solie itanților care au cumpărat aceste documente.

în cazul în care ca urmare a modificării documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către autoritatea contractanta tuturor solie itanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.8.Desfașurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-un cotidian de circulație locală cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor și se afișează la sediul autoritatii contractante.

Orice persoana juridică interesată, are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini, precum și de a solicita clarificările necesare.

Punerea Ia dispoziție, de către autoritatea contractanta, a documentelor licitației se va face într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile de la primirea unei solicitări din partea solicitantului.

în vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință,, desemnarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractanta, numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5(cinci), cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/e va luare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

- soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fee parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

în caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va sesiza de îndată autoritatea publică locală despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • - analizarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea procese lor-verbale;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare constată ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 4. -Instrucțiuni privind modul de eloborare și prezentare a ofertelor.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare să existe cel puțin 2 oferte valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din acesta documentație de atribuire.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din această documentație de atribuire.

După ce comisia analizează conținutului plicului exterior al tuturor ofertanților, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal cu constatările comisiei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți. Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă a tarifului de Închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea precizată mai sus.

în situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a tarifului de Închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotar are , această ofertă financiară este declarată de comisia de evaluare ca fiind ofertă financiară neconformă. Secretarul comisiei va consemna toate constatările comisiei de evaluare în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 2(două) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către autoritatea contractanta.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte și membrii comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

în baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport. Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare și semnare.

Raportul va fi transmis Administratorului societății. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut criteriul “cel mai mare nivel al chiriei”, iar in cazul egalitarii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atibuire “protecția mediului înconjurător”.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitație.

în cazul in care nu au fost depuse cel puțin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitații publice, va fi anulată a doua procedură de licitație publică. Pentru a doua procedură de licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

Comisia are dreptul de a exclude din licitație:

 • - Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

 • - Orice ofertant care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiile de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau Ia bugetul local;

Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • - în cazul în care a deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și are restanțe la plată, sau nu a îndeplinit condițiile contractuale;

 • - Prezintă informații false în legătură cu situația proprie.

Stabilirea ofertei câștigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de atibuire pentru imobilul ce face obiectul închirierii.

Comisia de evaluare este cea care analizează și constată care sunt ofertele neconforme ca urmare a faptului că nu îndeplinesc cerințele stabilite în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

în cadrul ședinței de deschidere a ofertei, comisia de evaluare poate solicita clarificări și completări ale documentelor prezentate de ofertanțî în scopul demonstrării ~conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în termen de 4 zile lucrătoare de Ia solicitarea comisiei de evaluare, SC Piețe si

Târguri Craiova SRL o transmite ofertanților vizați, printr-o adresă cu confirmare de primire.

Ofertanții vizați au obligația de a răspunde în scris și a transmite documentele ce dovedesc încadrarea situației sale la cerințele comisiei. Răspunsul va fi depus la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei autorității contractante .

Pe perioada în care se desfășoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul maxim amintit mai sus.

Dacă ofertanții nu au transmis în termen, clarificările solicitate prin adresa autorității contractante , comisia este îndreptățită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire Ia ofertele care nu au avut astfel de solicitări, sau au trimis clarificările solicitate, după caz.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de două zile lucrătoare, un raport pe care îl transmite Administratorului SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta are obligația să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toți ofertanții pârtie ipanții la procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat câștigător și care sunt ofertanții care nu au fost declarați câștigători, precizând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, după caz,

 • 2.9. Determinarea ofertei câștigătoare

 • - Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentației de atribuire.

- Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmaxmivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-fînanciara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3) Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate și în baza clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, în cazul în care au fost solicitate.

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu au fost găsiți /au fost găsiți, ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

 • 2.10. încheierea contractului de închiriere

Autoritatea contractanta poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de Ia transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Autoritatea contractanta poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 21 de zile calendaristice de Ia data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum și pierderea garanției de participare.

2.12. Confidențialitatea și conflictul de interese

Autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate comunicarea de date din oferte până la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător. Comunicările și arhivarea informațiilor se vor realiza într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor.

Comisia de evaluare urmează să ia la cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai la data și ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi legale, autoritatea publică are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia

interesele legitime ale ofertantului, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, autoritatea publică are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese a membrilor comisiei de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație nu are dreptul de a fi ofertant.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

3.CAIETUL DE SARCINI (vezi anexa nr. 1)

4,INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR;

4.1.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

4.2.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

 • 4.3.Perioada de valabilitate a ofertei este pentru toată durata de desfășurare a uneia din cele două proceduri de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

4.4.Ofertantul are obligația de a depune oferta la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str Calea București , nr 51 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul procedurii de atribuire prin licitație publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului menționată mai sus, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 4.5. Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, comisia de evaluare, numită de către autoritatea publică, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • 4.6. Ofertele trebuie să fie tipărite cf. pct. 7 și vor fi semnate si parafate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al acestui ofertant. în cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

 • 4.7. Pe ofertă nu sunt admise ștersături, adăugiri, îngroșări, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

4.8.Ofertanții transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic interior cu Oferta financiară), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Registratura , în registrul "Oferte", precizându-se data și ora primirii.

4.9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registrul ”Oferte” cu Adresă de înaintare conform Formularului 0.

 • 4.10. Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, comisia de evaluare urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată. Nu poate fi imputat, autorității contractante, faptul că unul/mai mulți din ofertanți declară în anumite împrejurări prețul pe care îl va oferta/intenționează să-1 oferteze. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestație etc. Pentru fapta sa, ofertantul/ofertanții nu va/nu vor putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce îi sunt imputabile acestuia/acestora.

 • 4.11. CRITERII DE VALABILITATE

 • 4.11.1.PLICUL EXTERIOR va trebuie să conțină:

 • a)chitanța /ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100 de lei pentru documentația de atribuire. Suma de 100 de lei nu va fi restituită,

bjacte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului.

c)documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • - fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • - declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • - documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv în copie, din care să reiasă că poate să efectueze activități economice connform destinației spațiului /terenului

 • - copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului;

 • - certificat de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj) emis de Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrație Fiscală - Direcția Genereală a Finanțelor Publice - la care este arondat ofertantul), valabil Ia data deschiderii ofertei ;(Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)-va fi depus în original;

 • - certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finanțe publice locale (la care este arondat ofertantul) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.)- va fi depus în original;

 • - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi depus în original - din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activități comerciale sau prestări servicii.

 • - ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare aferentă anului anterior dacă bilanțul a fost depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice;

 • - copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contactului de Închiriere, precum și actul de împuternicire;

 • - declarație privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4;

 • - opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse de către ofertant în plicul exterior (precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată)

 • - în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele menționate la pct. 4,11.1.;

 • 4.11.2. PLICUL INTERIOR va fi inscripționat, "Ofertă Financiară” (Formular 1) pentru spatiul/terenul situat in Piața Centala-Hala came, poziția cadastrala nr. 20 si 3, in suprafața de 27,99 mp-spatiu comercializare si 6,86 mp-spatiu depozitare, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social al acestuia, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menționate la punctul 4.11.1.

4.11.3.Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună.

4.11,4.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire iar oferta va fi întocmită, în așa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând și plicul interior, ”oferta financiară”) trebuie să fie netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece:

-EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul/faxul de contact și numele persoanei de contact, eventual și un telefon al persoanei de contact)

-ADRESANTUL (SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL), str. Calea București, nr.

51 , Craiova

-OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului ____________, situat în Craiova,_______________A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA .... ORA...” (data și ora de deschidere a ofertelor, ce au fost prevăzute în anunțul procedurii de licitație).

Ofertantul trebuie șă ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractanta până la data și ora limită stabilită prin anunțul de participare.

Ofertantul îșî asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, dacă alege varianta transmiterii ofertei prin poștă.

Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care sunt primite de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor. Acestea se returnează nedeschise.

5. - Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-financiara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de caicul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3)Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului Înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertantii vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate în vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

6.INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC;

Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere a unui bun propietate publică a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,

modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea injustiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei jurisdicție se află sediul proprietarului bunului menționat spre închiriere ( Municipiul Craiova).

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

7.INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

 • 7.1. Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.

 • 7.2. Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

 • 7.3. Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru chiriaș de a subconcesiona, subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii.

 • 7.4. în contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriaș în derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • 7.4.1. Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii.

La acesta se vor adăuga toate amenajările interioare ce au fost adăugate acestui bun în vederea exploatării acestuia . Bunurile de retur trebuie să fie în aceeași stare în care au fost preluate la încheierea contractului. în cazul deteriorării bunurilor de retur, chiriașul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii și aducerii acestora la starea inițială.

 • 7.4.2. Bunurile proprii: bunuri care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii.

 • 7.5. Autoritatea publică poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 7.6. Chiria datorată de chiriaș se va reactualiza anual corespunzător majorărilor aprobate de Consiliul Local Municipal Craiova .

 • 7.7. Chiriașul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Autoritatea contractanta are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către chiriaș.

 • 7.8. Obținerea autorizațiilor, avizelor de funcționare a acestui spațiu/teren pentru activitatea proprie acestuia cad în sarcina chiriașului:

- obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru edificarea si /sau exploatarea construcției

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire ;

 • - încheierea asigurărilor și suportarea primelor de asigurare, fără a se deduce din chirie;

 • 7.9. Autoritatea contractanta (în prezența chiriașului) va putea efectua controale privind activitatea desfășurată.

 • 7.10. în cazul constatării neîndeplinirii acestor obligații, chiriașul va lua măsurile ce se impun în vederea îndreptării situației constatate. Refuzul chiriașului de a se conforma programului de măsuri de îndreptare a situației constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriașul urmând să plătească autorității publice pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spațiu/teren conform destinației sale. Pagubele se vor calcula corespunzător chiriei ce ar fi putut fi încasată de SC Piețe si Târguri Craiova SRL, pentru perioada de timp necesară parcurgerii unei noi proceduri de închiriere în vederea atribuirii noului contract de închiriere sau alt tip de contract avut în vedere de SC Piețe si Târguri Craiova SRL.

 • 7.12. Autoritatea contractanta nu este responsabilă de pagubele materiale și/sau umane cauzate din vina chiriașului, ca urmare a desfășurării activității acestuia.

 • 7.13. Chiriașul nu poate subconcesiona, subînchiria, nu se poate asocia, nu poate cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane spațiul si /sau terenul ce face obiectul contractului.

 • 7.14. Chiriașul are obligația ca pana la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, sumele datorate autorității contractante de către chiriaș, în baza contractului de închiriere.

 • 7.15. încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri juste în sarcina acestuia. în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin rezilierea de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului;

 • d) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat.

 • 7.16. La încetarea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Predarea-primirea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

 • 7.17. Contractul de închiriere va fi încheiat de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 8.D0SARUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

  • 8.1.  SC Piețe si Târguri Craiova SRL are obligația de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru contractul atribuit.

  • 8.2. Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

  • 8.3. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) hotărârea consiliului local de aprobare a caietului de sarcini si a documentației de atribuire;

 • b) caietul de sarcini;

 • c) documentația de atribuire;

 • d) anunțurile referitoare la procedura de licitație publică și dovada transmiterii acestora spre publicare;

ejprocesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și a ofertelor financiare;

f)raportul comisiei de evaluare referitor la rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

gjjustificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul (raportul procedurii anterioare);

h)contractul de inchiriere semnat.

 • 8.4. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică are caracter de document public.

 • 8.5. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces Ia informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 9.F0RMULARE

SCRISOARE DE ÎNAINTARE - Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ- Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE - Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ - Formularul 3

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4

Formular 0

înregistrat la locator

Nr.........../

Nr.........../ '

..............OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

(Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind atribuirea contractului pentru închirierea terenului/spatiului disponibil............................................................................................

(se va completa cu obiectul licitației)

Noi (denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem aiaturat coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completării......................

OFERTANT,

(semnătură autorizată)

Formular 1

OFERTANTUL .................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ( Denumire locator)

1 .Examinând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnați!, reprezentanți ai ofertantului......................................................................ne oferim ca în conformitate cu prevederile

și cerințele cuprinse în acestea, să închiriem terenul/spațiul disponibil..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației).

Oferta noastră fiind de..................lei/mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  (nume, prenume și semnătură), L.S.


în calitate de ..................................legal   autorizat să semnez oferta pentru și în

numele........................................(denumirea/numele operatorului economic).

Data completării:

Formular2

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1.    Denumirea/numele:

 • 2.     Codul fiscal:

 • 3.    Cont banca:

 • 4.     Adresa sediului central:

 • 5.    Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.     Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numărul,data/Iocul)....................................

 • 7.    Obiectul de activitate, pe domenii:.......................... (in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

Data completării:

OFERTANT

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

........................................(denii rnirea/numele)


Formular 3


DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului/spatiului.............................................................. organizată de SC PIEȚE SI

TÂRGURI CRAIOVA SRL Ia data de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației......................; (Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

depuse la procedură, sunt are dreptul de a solicita, în care însoțesc oferta, orice


3.De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor complete și corecte în fiecare detaliu și inteleg ca autoritatea contractanta scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării.........................

OFERTANT,

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

Formular 4


......................................(denumirea/numele)

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul(a),............................................................................(denumirea/nume

Ie și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situația de conflict de interese privind regimul contractelor de închiriere de bunuri proprietate publica.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT, ........................(semnatara autorizata)

Data completării ..../......./....

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr................/.................2020

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, cu sediul în Craiova, str Calea București, nr.5l, RO22 UGBI 0000 3220 15610RON deschis la GARANTI BANK, AGENȚIA MERCUR , CUI RO 28001235, Nr. de înregistrare la O.R.C J16/18I/2011, în calitate de LOCATOR ,prin reprezentantul sau legal,

Și

cit sediul în Craiova                         Judelui Dolj, având contul nr.

..........................deschis la......................... cod fiscal nr                     în calitate de LOCATAR, reprezentată prin             , în calitate de                               , încheie prezentul

contract.

în conformitate cu dispozițiile HCL 21/2015 si HCLM nr..

Prezentul contract se încheie pe baza procesul verbal nr.                          al licitației

publice organizate de S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL si Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare nr.                .

în temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, s-a procedat la încheierea prezentului contract.

CAPII. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a terenuiuî/spatiului în suprafață de mp,

poziția cadastrala nr.                    conform planului de amplasament si delimitare, situat în

Piața             , Craiova, jud. Dolj, în vederea desfășurării unei activități comerciale, de prestări servicii,

activitati de producție, etc.

CAFTII. TERMENUL

Art. 3. Durata contractului de închiriere este de Ia                pana la data de

 • 3.1. în cazul în care obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a unui teren/spatiu durata contractului de închiriere este de              cu începere de Ia data semnării fără

obiecții a procesului-verbal de predare-primire a terenului care se va face în maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

CAP.IV. PREȚ

Art. 4.Chiria se va calcula in conformitate cu Procesul verbal de stabilire a tarifului de închiriere nr.

cu prevederile H.C.L.M. Craiova nr.                .

 • 4.1.Chiria lunară pentru folosirea terenului este de Iei/mp /luna,

4.2 Chiria se va modifica ori de câte ori apar majorări prevăzute de lege sau de hotărârile Consiliului Local Municipal Craiova. Modificarea se va face unilateral și acționează retroactiv, de ia data apariției noilor tarife.

 • 4.3. Suma datorată de se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau măsurători.

 • 4.4. Contravaloarea lunară a chiriei este de                       Iei / lună.

CAP. V. PLATA

Art.5. Plata chinei si a contravalorii colectării deșeurilor se face lunar, până ia data de cinci ale fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.

 • 5.1. Pentru neachitarea la termen a chiriei se vor plăti majorări de întârziere, de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate din ziua imediat următoare zilei în care suma era scadentă la plată.

 • 5.2. Neplata chiriei la data scadenta,dă dreptul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL, de a rezilia prezentul contract, fara

notificare prealabila, precum si obligația din partea              de a elibera terenul/spatiul imediat.

 • 5.3. în caz de neplată, executarea silită se face pe baza prezentului contract,^ fiind de acord cu transferul din contul său a sumelor datorate S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova, prezentul contract având valoare de înscris autentic, constituind titlu executoriu.

Art.6.răspunde direct de respectarea legislației in vigoare privind normelor P.S.I., protecția muncii, protecția mediului, aparate civila specifice activității desfășurate, precum si obținerea tuturor avizelor legate de funcționare.

Art.7. Chiriașul rămâne răspunzător de plata chiriei, chiar dacă abandonează terenul fără consimțământul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova.

Art.8. Chiriașul are obligația achitării contravalorii a minim un mc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

CAP. VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.9.S.C Plete si Târguri Craiova SRL Craiova se obligă :

 • a.Să asigure folosința terenului pe toată durata contractului.

Art.lO.se obligă:

 • a. Sa respecte Regulamentul de organizare si funcționare al pieței, precum si ai legislație in vigoare cu privire la desfășurarea comerțului in locuri publice .

 • b. Să folosească terenul conform destinației.

 • c. Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiții optime a terenului.

 • d. Să plătească sumele calculate la termenele stabilite, în caz de întârziere să achite majorări conform legislației în vigoare.

 • 3.  Sa iamasurile pent r u o bti nerea tutu ro r a v i zel or s i au tori zat i i i or de fu ncti ona re .

 • 4.  Sa obțină autorizația de construi re/am plasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului, in caz contrar SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL îi revine dreptul sa rezilieze contractul, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare Inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.  Locatarul are obligația sa achite contravaloarea a Imc/deseu/iuna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

 • h. La sfârșitul contractului să restituie terenul în starea inițială.

 • i. Să păstreze și să asigure curățenia în zona de activitate.

j . Chiriașul nu are dreptul să subînchirieze în totalitate sau parțial, să se asocieze sau să cesioneze terenul, in caz contrar contractul se reziliaza de drept iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

k. In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

 • l. Sa întrebuințeze, pe toata durata Închirierii, bunul închiriat ca un bun proprietar, cu buna credința și potrivit destinației care rezulta din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

ni. Sapiateasca impozitele și taxele locale aferente bunului închiriat;

n. Sa execute la timp și in bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce-i incumba, in vederea menținerii bunului imobil închiriat in starea în care l-a primit in momentul încheierii contractului;

o. Sa permită locatorului sa controleze modul in care este utilizat bunul imobil închiriat și starea acestuia;

p. Sa nu aduca modificări bunului imobil închiriat, decât cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea legislației in vigoare, respectiv obținerea autorizației de construcție;

r. Sa răspundă integral pentru deteriorările aduse spațiului de către persoanele aduse de acesta in spațiu precum prepușii, vizitatorii, etc.;

s. Locatarul este obligat sa asigure paza bunului transmis in folosința, precum, si valorilor deținute sub orice titlu.

Cap.IX FORȚA MAJORĂ

Art. 16.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și exercite obligațiile asumate.

Art.16.2. Cazul de forță majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de ia apariția sa, iar nerespectarea obligației de notificare atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părții.

Ai t. 16.3 Forța majoră dovedită în condițiile mai sus expuse exonerează de răspundere partea care o invocă.

CAP. X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 17 a. Litigiile, controversele, pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu el vor fi soluționate pe cale amiabilă.

b. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile având ca obiect prezentul contract vor fi înaintate spre competentă soluționare Secției de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ.

CAP. XL CLAUZE SPECIALE

Art. 18. S.C Piețe si Târguri Craiova SRL are dreptul, prin îm putem ici ții săi, să controleze periodic bunul închiriat, modul cum este folosit și întreținut terenul, daca locatarul respecta clauzele contractuale, daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere și să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosiri judicioase potrivit destinației.

Art. 19. Contractul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractuală.

Art.20. l)Prelungirea contractului se face prin act adițional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

2) Locatarului ii revine obligația de a comunica in scris locatorului orice modificare a elementelor de identificare care au stat la baza Încheierii contractului de închiriere, iar actul adițional privitor la modificările efectuate se semnează de către administratorul societății, nefiind nevoie de hotararea Consiliului Local Municipal Craiova.

S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

9 Cfl          M^uuiui LdcAL

Anexa 9


DL Muu/tâHutai CtâiOvD /jg.

CAIET DE SARCINI

MM A.

perioadă de 4/ (patrii) anȚ Centrala-Hal


Privind închirierea prin licitație publică, pe o spatiului/terenului situat în Craiova, Piața cadastrala 21, 1 si 2, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII

1.1. DESCRIEREA Șl IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHIRIAT

 • 1.1.1 Denumire: spațiu comercial/teren aflat in concesiunea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 • 1.1.2  Amplasare si suprafața : spațiul comercial/terenul, in suprafața de 20,78 mp-spatiu comercializare, 5,25 mp-spatiu depozitare si 16,48 mp-spatiu depozitare, este identificat in Craiova, Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 21, 1 si 2, conform planului de amplasament anexat

 • 1.2.  DESTINAȚIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII
 • 1.2.1 Destinație actuala /folosința actuala: spațiu comercial/teren

 • 1.2.2 Destinația viitoare:spatiu comercial

 • 1.3.  CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ȘI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Condiții de exploatare a închirierii

 • 1.3.1  Bunul aflat în concesiunea SC Piețe si Târguri Craiova SRL este liber de sarcini.

 • 1.3.2 Condițiile si regimul de exploatare a terenului/spatiului disponibil vor fi stipulate in contractul de închiriere.

 • 1.3.3  Chiriașul este obligat sa utilizeze spatiul/terenul conform destinației care rezulta din contractul de închiriere.

 • 1.3.4. (Doar documentație spațiu )Spatiul este funcțional, insa chiriașul poate sa efectueze alte echipări și dotări,cu acordul prealabil al SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. pe cheltuiala chiriașului si sub condiția obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor impuse de legislația in vigoare.

 • 1.3.5. (Doar documentație spațiu ) Chiriașul este obligat sub sancțiunea plătii de daune interese si a suportării altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului efectuarea amenajărilor /reparațiilor la bunul închiriat.

 • 1.3.6. (Doar documentație spațiu ) Amenajarile/reparatiile raman pe plin drept, gratuit, libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la incetarea/rezilierea contractului de închiriere.

L3.7.0btinerea avizelor si autorizațiilor necesare edificării construcției pentru teren cad in sarcina chiriasului,pe cheltuiala acestuia.

 • 1.3.8. Dispozitiile referitoare la mediu si incendii cad in sarcina chiriașului.

 • 1.3.9. Câștigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilitățile neputând avea pretenția diminuării chiriei.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAI OVA SRL privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

 • 1.3.10. Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municiupiului Craiova aflat in folosința SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

 • 1.3.11. Creșterea potențialului zonei din punct de vedere al dotărilor.

 • 1.3.12. Motive le de ordin legislativ aplicate pentru închirierea spatiului/terenului prin licitație publică, organizată în condițiile legii, în conformitate cu:

-prevederile art. 297 si următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; -Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art.858-866 din Codul Civil.

CAP. II CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII: REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CHIRIAȘ ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaș
 • 2.1.1.     în derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaș, îl reprezintă spatiu/terenul situat in Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 21, 1 si 2, in suprafața de 20,78 mp-spatiu comercializare, 5,25 mp-spatiu depozitare si 16,48 mp-spatîu depozitare.

 • 2.1.2.    SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL are obligația de a preda chiriașului spatiulAerenul situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 21, 1 si 2, in suprafața de 20,78 mp-spatiu comercializare, 5,25 mp-spatiu depozitare si 16,48 mp-spatiu depozitare, pe bază de proces verbal de predare/primire ce va fi încheiat odată cu contractul de închiriere.

 • 2.1.3. în derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit și libere de sarcini autorității publice locale, la încetarea contractului de închiriere;

 • b) bunurile proprii: bunuri care au aparținut/au fost edificate de către chiriaș și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii și care, la încetarea contractului, fie:

-rămân în proprietatea chiriașului, dacă există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman în proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu există posibilitatea de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcției

-raman in proprietatea SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL dacă nu sunt ridicate in urma notificării

 • c) La expirarea termenului din contractul de închiriere și la cererea scrisă a chiriașului, autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere, urmând a fi încheiat un act adițional al contractului de închiriere.

 • d)Chiriașul va achita toate costurile ce prevăd:

 • - obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru exploatarea spațiului /terenului închiriat si a construcției edificate

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire;

 • - alte situații ce pot apărea pe parcursul derulării contractului de închiriere, dar nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului de închiriere, ca urmare a modificărilor ce vor fi impuse de legislația specifică, iar viitoarea legislație va impune înlocuirea echipamentelor cu altele, sau alte situații similare).

 • 2.1.4. Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate autorizațiile, acordurile și avizele impuse de legislația în vigoare cu privire la edificarea construcțiilor provizorii, protecția mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, ISCIR, etc., pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 2.1.5. Chiriașul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum și a altor costuri ce vor rezulta din obținerea, pe cheltuiala sa a acordurilor și avizelor de edificare a construcțiilor provizorii/de funcționare, impuse de legislația în vigoare și care nu pot fi anticipate și nu sunt menționate în acest capitol.

 • 2.2.  OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, STABILITE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE
 • 2.2.1 Chiriașul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, paza contra incendiilor, protecția muncii, PSI, ISCIR, funcționării, etc., începând de la data preluării bunului, până la încetarea contractului de închiriere și va suporta toate cheltuielile constatărilor organelor abilitate în aceste domenii, precum și contravaloarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.2 Pe durata închirierii, chiriașul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum și contra valoarea contravențiilor stabilite de acestea.

 • 2.2.3 Chiriașul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele impuse

de legislația mediului

 • 2.2.4 Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care s-a încheiat contractul.

 • 2.3.  OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATĂRII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ
 • 2.3.1. Chiriașul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim' de continuitate si permanență a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa și să despăgubească SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pentru pagubele produse din culpa sa.

 • 2.4.  INTERDICȚIA SUBÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA SUBÎNCHIRIERII, DUPĂ CAZ
 • 2.4.1. Chiriașului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somație sau punere in întârziere si fără intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu).

 • 2.5.  DURATA ÎNCHIRIERII
 • 2.5.1. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 4 (patru )ani, începând de la data semnării lui.

 • 2.6. PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
 • 2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adițional de prelungire a perioadei de închiriere, la cererea scrisă a chiriașului, iar autoritatea publică locală poate analiza și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii contractului de închiriere .

 • 2.7. CHIRIA ȘI MODUL DE PLATĂ.

 • 2.7.1. Chiria este cea rezultată în urma procedurii de licitație publică, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii.

 • 2.7.2. Chiria se va achita lunar, până cel mai târziu la data de 5 (cinci) a fiecărei luni pentru luna in curs, iar chiria se datoreaza incepand cu data prevăzută in contract.

 • 2.7.3. în cazul în care, din vina sa, chiriașul nu plătește chiria conform celor stabilite la pct.

 • 2.7.2, atunci vor fi calculate si achitate majorări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de intarziere , calculate din ziua imediat următoare zilei in care suma era scadenta la plata.

 • 2.7.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii sau prin ordin de plata în contul locatorului.

 • 2.7.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevăzute modificări de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 2.8. NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE
 • 2.8.1  Garanția de participare este in suma de 100 lei.

 • 2.8.2  Garanția de participare se depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unitatii. Ofertantul are obligația de a face dovada deschiderii contului si virării garanției de participare .

 • 2.8.3  Garanția de participare va fi restituita in următoarele situații:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție pentru ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare. Garanția de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garanției de buna execuție aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitației pentru ofertantii ale căror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestații cu privire la desfasurarea licitației) ;Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garanției de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitației aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piețe si Târguri Craiova SRL. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare

 • 2.8.4 Garanția de buna execuție se va constitui pana la data semnării contractului de închiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 2.8.5 Garanția de buna execuție se va depune intr-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 2.8.6 Garanția de buna execuție se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garanția de buna execuție se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adițional cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 2.8.8 In cazul in care locatarul nu-si îndeplinește obligațiile de plata si/sau deteriorează terenul/spatiul transmis in folosința, locatorul va retine locatarului din garanția de buna execuție contravaloarea chiriei neachitate si contravaloarea daunelor provocate.

CAP. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE
 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române, de către toți ofertantii.

 • 3.3.     Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, nefiind admise oferte alternative.

Fiecare ofertant va declara prin oferta depusa ca OFERTA SA ESTE FERMA (isi menține oferta) până la finalizarea procedurii de închiriere.

 • 3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 3.5. Ofertantul are obligația de a asigura integritate plicului ce conține oferta sa, iar organizatorul procedurii are obligația de a deschide plicurile ofertanților numai la data precizată în anunțul procedurii. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.

Oferta are caracter obEgatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe perioada DECLARATĂ CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de către ofertant.

3.7 Durata de OFERTA FERMA este pana la data desemnării ofertantului câștigător.

 • 3.8. Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.9. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare și prezentare, sunt precizate în documentația de atribuire.

 • 3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • 3.11. Ofertele se depun la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unui exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Oferte” menționându-se data și ora.

 • 3.12.    Pe pEcul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul de contact și numele persoanei de contact.

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. fisa cu informații privind ofertantul si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, ștersături sau modificări.

 • b. acte doveditoare privind calitatile si capacitățile oferantului, conform documentației de atribuire.

 • c. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

 • 3.13. Pe plicul interior, care conține oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele ofertantului, adresa de corespondență, sediul social, telefonul persoanei de contact și numele acesteia.

 • 3.14. Pentru desfășurarea procedură licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți, iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte conforme.

3.15 Plicurile inchise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la punctul 3.12. și

 • 3.13, ce vor fi declarate oferte neconforme.

3.17 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare sa existe cel puțin doua oferte conforme.

 • 3.18. După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei comisiei de evaluare.

 • 3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

 • 3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în Documentația de Atribuire.

 • 3.21. în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de atribuire, secretarul comisiei întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții participanți prezenți Ia ședința de deschidere a ofertelor.

 • 3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare la licitație. în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. în caz similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III. în cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceștia, se va continua până la ofertantul de pe ultimul loc,

 • 3.23. Toți ofertanții care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanția de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • 3.24. în situația in care nu a fost posibila încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, iar autoritatea publică locală va relua procedura de licitație publică de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii, Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
 • 4.1. Contractul de închiriere poate inceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de închiriere

 • c. înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterala a locatorului, in situația unei modernizări sau reorganizări a pieței

 • d. in situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata construcția este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005, precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de închiriere inceteaza de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte.

4.2 Contractul se reziliaza in următoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării spatiului/terenului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatial/terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație in situația in care chiriașul închiriază, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului, ori subînchiriază, in totalitate sau parțial, se asociaza sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului comercial

 • c. in situația in care pentru nevoi de interes național sau local, spatial/terenul închiriat va fi destinat altor scopuri, contractul de închiriere poate fi reziliat in mod unilateral de către autoritatea contractanta, după instîintarea locatarului, cu 30 de zile inainte.

 • d. contractul poata fi reziliat si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de către locator, daca locatarul nu demareaza obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricărei obligații asumate de părțile contractante, din cauze imputabile acesteia.

CAP V ALTE CERINȚE

 • 5.1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:
 • 5.1.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spațiul ce face obiectul contractului de inchiriere si sa verifice respectarea obligațiilor asumate de locatar

 • 5.1.2 Locatorul are obligația de a instiinta chiriașul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare a situației spațiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaște situația, in 15 zile de la producerea schimbării respective

 • 5.2. CHIRIAȘUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:
 • 5.2.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau sa se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somație sau punere in Întârziere si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.2.2 Locatarul are obligația efectuării curățeniei la obiectul contractului de inchiriere .

 • 5.2.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de inchiriere de aplicarea normelor legale privind protecția mediului, protecția si paza impotriva incendiilor, a normelor legale privind protecția muncii , precum si orice alte obligații legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 5.2.4 Lucrările-de imbunatatire si igienizare ale spațiului commercial/terenului cad in sarcina chiriașului fara sa afecteze cuantumul chiriei.

 • 5.2.5 Locatarul se obliga sa ingrijeasca si sa conserve spatial/terenul ca un bun proprietar

 • 5.2.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatial/terenul pentru activitatea destinata.

 • 5.2.7 La incetarea contractului de inchiriere locatarul are obligația sa restituie spatiul/terenul in starea inițiala .

 • 5.2.8 Chiriașul are obligația obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare.

 • 5.2.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in întârziere, fara notificare prealabila si fara intervenția instanței de judecata.

 • 5.2.10 Chiriașul are obligația de a elibera spatiul/terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in întârziere in condițiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 5.2.11 Sa respecte dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somație, fara punere in întârziere si fara intervenția instanțelor de judecata .

 • 5.3. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
 • 5,3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere și care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 • 5.3.2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL. împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

 • 5.3.3. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

 • 5.4. DISPOZIȚII FINALE
 • 5.4.1 Contractul de închiriere poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • 5.4.2 Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de închiriere se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 5.4.3. Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini și Documentația de Atribuire.

 • 5.4.4. Caietul de sarcini și documentația de atribuire sunt puse la dispoziția solie lianților în urma unei cereri depuse Ia Registratura SC Piețe si Târguri Craiova SRL și achitării unei sume de 100 lei.

 • 5.4.5. Contravaloarea documentației de atribuire în sumă de 100 lei nu se restituie.

 • 5.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este , ora

 • 5.4.7. Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

Calea București, nr.51, în data de ora.

 • 5.4.8. Datele necompletate la pct. 5.4.6 și pct. 5.4.7. vor fi prevăzute în Anunțul procedurii de închiriere.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Privind închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 4 ani, a spatiului/terenului situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 21,1 si 2, in suprafața de 20,78 mp-spatiu comercializare, 5,25 mp-spatiu depozitare si 16,48 mp-spatiu depozitare, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

Denumirea autorității contractante : SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, strada Calea București, nr 51,Craiova, Cod Fiscal: R028001235, Număr de telefon: 0251.410696, 0351.451887, 0351.447,06156, 0351.447,06157,Număr fax: 0251410696,Em ai L pietecraiova@yahoo.com

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

 • 2.1. Procedura aplicată:

Procedura este de închiriere prin licitație publică spatiului/terenului situat in Piața Centrala-Hala came, poziția cadastrala nr. 21, 1 si 2, in suprafața de 20,78 mp-spatiu comercializare, 5,25 mp-spatiu depozitare si 16,48 mp-spatiu depozitare, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 2.1.1. Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitație publică si au dreptul de a depune oferta persoanele juridice interesate care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare Ia licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nu au dreptul sa participe la licitație:

aJOfertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • b) Ofertant» care au deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și au restanțe la plată, sau nu au îndeplinit condițiile contractuale.

 • 2.1,2. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2(două) oferte valabile, autoritatea contractanta este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu a fost depusa cel puțin o ofertă valabilă, autoritatea contractanta va anula procedura.

 • 2.1.4. Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 2.1.5. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitație publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

 • a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte valabile, drept urmare autoritatea publică este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă procedură;

 • b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. în sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b.l) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere:

 • - transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire;

 • - tratamentul egal - aplicarea,într-o măsură nediscriminatorie, de către autoritatea contractanta, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

- proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractanta trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • - nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea pârtieipanților la procedura a de atribuire a contractului de închiriere;

libera concurență - asigurarea de către autoritatea contractanta a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș, în condițiile legii.

b.2) autoritatea contractanta - SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. b.l);

Au to ritatea contractanta are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanților la procedura de atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care acesta și le-a creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 2.2. Legislație aplicabilă:

-prevederile art. 297 alin. 1 lit c) și art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ;

-Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-art. 858-866 din Codul Civil

 • 2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere:

 • a)     transparența;

 • b)     tratamentul egal;

 • c)     proporționalitatea;

 • d)    nediscriminarea;

 • e)     libera concurență

 • 2.4. Reguli de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Oferta poate fi depusă la Registratura autoritatii contractante sau poate fi transmisă prin poștă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidența SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL până la data de depunere a ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forța majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost înregistrată la Registratura autoritatii contractanta după data limită de depunere.

Costul documentație de atribuire este de 100 lei. Costul documentației se achită în numerar la casieria autoritatii contractanta, str. Calea București, nr.51, Craiova.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane juridice interesate, care a depus cerere la autoritatea contractanta.

Persoanele juridice interesate, au obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractanta a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.5. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora.

Data limită de solicitare clarificări este

Ofertele vor fi deschise la sediul SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str.

CALEA BUCUREȘTI, nr. 51, Craiova, în data de ora.

 • 2.6. Dreptul de a solicita clarificări

Orice persoană juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Autoritatea-contractanta are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, autoritatea contractanta are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmitere a răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • 2.7. Documentația de Atribuire

Orice modificare a conținutului documentelor necesare la procedura de licitație se va comunica tuturor solie itanților care au cumpărat aceste documente.

în cazul în care ca urmare a modificării documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către autoritatea contractanta tuturor solie itanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.8.Desfașurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-un cotidian de circulație locală cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor și se afișează la sediul autoritatii contractante.

Orice persoana juridică interesată, are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini, precum și de a solicita clarificările necesare.

Punerea la dispoziție, de către autoritatea contractanta, a documentelor licitației se va face într-o perioadă care nu trebuie să depășească 7 zile de la primirea unei solicitări din partea solicitantului.

în vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractanta, numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5(cinci), cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Fiecăruia dintre membru comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/eva luare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul sa fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

- soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul

 • - soț/soție, rudă sau afin până Ia gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/e va luare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii, în caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va sesiza de îndată autoritatea publică locală despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • - analizarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • - analizarea și evaluarea ofertelor;

 • - întocmirea procese lor-verbale;

 • - întocmirea raportului de evaluare;

 • - desemnarea ofertei câștigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare constată ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 4. -Instrucțiuni privind modul de eloborare și prezentare a ofertelor.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare să existe cel puțin 2 oferte valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute Ia punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din acestă documentație de atribuire.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4 (Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor) din această documentație de atribuire.

După ce comisia analizează conținutului plicului exterior al tuturor ofertanților, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal cu constatările comisiei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților prezenți la ședința de deschidere a ofertelor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți. Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea precizată mai sus.

în situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a tarifului de închiriere aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin hotarare , această ofertă financiară este declarată de comisia de evaluare ca fiind ofertă financiară neconformă. Secretarul comisiei va consemna toate constatările comisiei de evaluare în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 2(două) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către autoritatea contractanta.

Toate aspectele constatate în ședința publica de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte și membrii comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

în baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport. Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare și semnare.

Raportul va fi transmis Administratorului societății. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut criteriul “cel mai mare nivel al chiriei”, iar in cazul egalitarii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atibuire “protecția mediului înconjurător”.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitație.

în cazul in care nu au fost depuse cel puțin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitații publice, va fi anulată a doua procedură de licitație publică. Pentru a doua procedură de licitație va fi păstrată documentația de atribute aprobată pentru prima licitație.

Comisia are dreptul de a exclude din licitație:

 • - Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

 • - Orice ofertant care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiile de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local;

Ofertanții care au avut calitatea de câștigător la o licitație publică anterioară în ultimii 3 ani, organizata de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie;

 • - în cazul în care a deținut și alte contracte cu SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL și are restanțe la plată, sau nu a îndeplinit condițiile contractuale;

 • - Prezintă informații false în legătură cu situația proprie.

Stabilirea ofertei câștigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de atribuire pentru imobilul ce face obiectul închirierii.

Comisia de evaluare este cea care analizează și constată care sunt ofertele neconforme ca urmare a faptului că nu îndeplinesc cerințele stabilite în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

în cadrul ședinței de deschidere a ofertei, comisia de evaluare poate solicita clarificări și completări ale documentelor prezentate de ofertanți în scopul demonstrării ^conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în termen de 4 zile lucrătoare de la solicitarea comisiei de evaluare, SC Piețe si

Târguri Craiova SRL o transmite ofertanților vizați, printr-o adresă cu confirmare de primire.

Ofertanții vizați au obligația de a răspunde în scris și a transmite documentele ce dovedesc încadrarea situației sale la cerințele comisiei. Răspunsul va fi depus la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei autorității contractante .

Pe perioada în care se desfășoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul maxim amintit mai sus.

Dacă ofertanții nu au transmis în termen, clarificările solicitate prin adresa autorității contractante , comisia este îndreptățită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire la ofertele care nu au avut astfel de solicitări, sau au trimis clarificările solicitate, după caz.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenți.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de două zile lucrătoare, un raport pe care îl transmite Administratorului SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta are obligația să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toți ofertanții participanții la procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat câștigător și care sunt ofertanții care nu au fost declarați câștigători, precizând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, după caz.

 • 2.9. Determinarea ofertei câștigătoare

 • - Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentației de atribuire.

- Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=numarul agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nn=nivelul chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-financiara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn=punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3) Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului Înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertantii vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizat în documentația de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate și în baza clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, în cazul în care au fost solicitate.

 • - Autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu au fost găsiți /au fost găsiți, ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

 • 2.10. încheierea contractului de închiriere

Autoritatea contractanta poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică (în termen de șapte zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare), sau după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul/ofertanții Ia adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 21 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Autoritatea contractanta poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 21 de zile calendaristice de Ia data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum și pierderea garanției de participare.

2.12. Confidențialitatea și conflictul de interese

Autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate comunicarea de date din oferte până la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul declarat câștigător. Comunicările și arhivarea informațiilor se vor realiza într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor.

Comisia de evaluare urmează să ia la cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai la data și ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi legale, autoritatea publică are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia

interesele legitime ale ofertantului, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, autoritatea publică are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese a membrilor comisiei de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație nu are dreptul de a fi ofertant.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • - soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • - persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

 • 3. CAIETULDE SARCINI (vezi anexa nr. 1)

 • 4. TNSTRUCȚIUNI-PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR;

4.1.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

4.2.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

 • 4.3.Perioada de valabilitate a ofertei este pentru toată durata de desfășurare a uneia din cele două proceduri de atribute a contractului de închiriere prin licitație publică.

4.4.Ofeliantul are obligația de a depune oferta la Registratura SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, str Calea București , nr 51 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul procedurii de atribuire prin licitație publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului menționată mai sus, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 4.5. Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, comisia de evaluare, numită de către autoritatea publică, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • 4.6. Oferte le trebuie să fie tipărite cf. pct. 7 și vor fi semnate si parafate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al acestui ofertant. în cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

 • 4.7. Pe ofertă nu sunt admise ștersături, adăugiri, îngroșări, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

4.8.Ofertanții transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic interior cu Oferta financiară), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Registratura , în registrul "Oferte”, precizându-se data și ora primirii.

4.9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registrul ”Oferte” cu Adresă de înaintare conform Formularului 0.

 • 4.10. Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, comisia de evaluare urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată. Nu poate fi imputat, autorității contractante, faptul că unul/mai mulți din ofertanți declară în anumite împrejurări prețul pe care îl va oferta/intenționează să-1 oferteze. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestație etc. Pentru fapta sa, ofertantul/ofertanții nu va/nu vor putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce îi sunt imputabile acestuia/acestora.

 • 4.11. CRITERII DE VALABILITATE

 • 4.11.1.PLICUL EXTERIOR va trebuie să conțină:

 • a) chitanța /ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100 de lei pentru documentația de atribuire. Suma delOO de Iei nu va fi restituită,

 • b) acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului.

 • c) documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • - fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • - declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • - documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv în copie, din care să reiasă că poate să efectueze activități economice connform destinației spațiului /terenului

 • - copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului;

 • - certificat de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj) emis de Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrație Fiscală - Direcția Genereală a Finanțelor Publice - la care este arondat ofertantul), valabil la data deschiderii ofertei;(Dacă în acest certificat se arată nu a plătit toate obligațiile prevăzute, Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)-va fi depus în original;

 • - certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finanțe publice locale (la care este arondat ofertantul) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.)- va fi depus în original;

 • - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi depus în original - din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activități comerciale sau prestări servicii.

 • - ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare aferentă anului anterior dacă bilanțul a fost depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice;

 • - copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire;

 • - declarație privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4;

 • - opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse de către ofertant în plicul exterior (precizând la fiecare document dacă este în original fin copie legalizată)

 • - în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele menționate la pct. 4.11.1.;

 • 4.11.2. PLICUL INTERIOR va fi inscripționat, "Ofertă Financiară” (Formular 1) pentru spatiul/terenul situat in Piața Centrala-Hala carne, poziția cadastrala nr. 21, 1 si 2, in suprafața de 20,78 mp-spatiu comercializare, 5,25 mp-spatiu depozitare si 16,48 mp-spatiu depozitare, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social al acestuia, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menționate la punctul 4.11.1,

4.11.3.0 ferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună.

4.11.4.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire iar oferta va fi întocmită, în așa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând și plicul interior, "oferta financiară”) trebuie să fie netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece:

-EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondență, telefonul/faxul de contact și numele persoanei de contact, eventual și un telefon al persoanei de contact)

-ADRESANTUL (SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL), str. Calea București, nr.

51 ,Craiova

-OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului *, situat în Craiova,_______________A NU SE DESCHIDE

ÎNAINTE DE DATA .... ORA...” (data și ora de deschidere a ofertelor, ce au fost prevăzute în anunțul procedurii de licitație).

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractanta până la data și ora limită stabilită prin anunțul de participare.

Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, dacă alege varianta transmiterii ofertei prin poștă.

Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse Ia o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care sunt primite de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor. Acestea se returnează nedeschise.

5. - Criteriile de atribuire si punctajele aferente contractului de Închiriere sunt:

 • 1) Pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei” (C) se acorda 40% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Cn=Nn/Nmax*40, unde:

n=nuraarui agentului economic;

Cn=punctajul obtinut de agentul economic “n”;

Nmax=nivelul chiriei maxime oferite;

Nii=nivehil chiriei ofertate de agentul economic “n”.

 • 2) Pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-financiara a ofertantilor” (F)se acorda 20% din punctajul total.

Formula de calcul este următoarea:

Fn=Pn/Pmax*20, unde:

n=numarul agentului economic;

Pn=profitul realizat de ofertantul “n”;

Pmax=profitul maxim realizat de unul dintre agenții economici;

Fn-punctajul obtinut de agentul economic “n”.

 • 3)Pentru criteriul de atribuire “protecția mediului înconjurător” (M) se acorda 40% din punctajul total.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata. In acest sens ofertantii vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractual de colaborare cu o firma de specialitate in vederea implementării acestui sistem de protecție, acte ce trebuie sa fie valabile la momentul prezentării lor.

-pentru agentul economic care prezintă documentele mai sus menționate (Mn=40 puncte) -neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu. (Mn=0 puncte).

Punctajul total pentru ofertantul “n” se va calcula astfel:

On=Cn+Fn+Mn

6.INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC;

Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere a unui bun propietate publică a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,

modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei jurisdicție se află sediul proprietarului bunului menționat spre închiriere ( Municipiul Craiova).

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

7.INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

 • 7.1. Neîncheierea contactului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.

 • 7.2. Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

 • 7.3. Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru chiriaș de a subconcesiona, subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii.

 • 7.4. în contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriaș în derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • 7.4.1. Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii.

La acesta se vor adăuga toate amenajările interioare ce au fost adăugate acestui bun în vederea exploatării acestuia . Bunurile de retur trebuie să fie în aceeași stare în care au fost preluate Ia încheierea contractului. în cazul deteriorării bunurilor de retur, chiriașul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii și aducerii acestora la starea inițială.

 • 7.4.2. Bunurile proprii: bunuri care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii.

 • 7.5. Autoritatea publică poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 7.6. Chiria datorată de chiriaș se va reactualiza anual corespunzător majorărilor aprobate de Consiliul Local Municipal Craiova .

 • 7.7. Chiriașul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Autoritatea contractanta are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către chiriaș.

 • 7.8.  Obținerea autorizațiilor, avizelor de funcționare a acestui spațiu/teren pentru activitatea proprie acestuia cad în sarcina chiriașului:

- obținerea avizelor și acordurilor (inclusiv documentațiile necesare) cerute de prevederile normative și legislative în vigoare pentru edificarea si /sau exploatarea construcției

 • - obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire ;

 • - încheierea asigurărilor și suportarea primelor de asigurare, fără a se deduce din chirie;

 • 7.9. Autoritatea contractanta (în prezența chiriașului) va putea efectua controale privind activitatea desfășurată.

 • 7.10. în cazul constatării ne îndeplinii-ii acestor obligații, chiriașul va lua măsurile ce se impun în vederea îndreptării situației constatate. Refuzul chiriașului de a se conforma programului de măsuri de îndreptare a situației constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriașul urmând să plătească autorității publice pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spațiu/teren conform destinației sale. Pagubele se vor calcula corespunzător chîi'iei ce ar fi putut fi încasată de SC Piețe si Târguri Craiova SRL, pentru perioada de timp necesară parcurgerii unei noi proceduri de închiriere în vederea atribuirii noului contract de închiriere sau alt tip de contract avut în vedere de SC Piețe si Târguri Craiova SRL.

 • 7.12. Autoritatea contractanta nu este responsabilă de pagubele materiale și/sau umane cauzate din vina chiriașului, ca urmare a desfășurării activității acestuia.

 • 7.13. Chiriașul nu poate subconcesiona, subînchiria, nu se poate asocia, nu poate cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane spațiul si /sau terenul ce face obiectul contractului,

 • 7.14. Chiriașul are obligația ca pana la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, sumele datorate autorității contractante de către chiriaș, în baza contractului de închiriere.

 • 7.15. încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri juste în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin rezilierea de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului;

 • d) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat.

 • 7.16. La încetarea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Predarea-primirea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

 • 7.17. Contractul de închiriere va fi încheiat de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 8.D0SARUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

  • 8.1.  SC Piețe si Târguri Craiova SRL are obligația de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru contractul atribuit.

  • 8.2. Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către SC Piețe si Târguri Craiova SRL, atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de ia data încheierii contractului respectiv.

  • 8.3. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) hotărârea consiliului local de aprobare a caietului de sarcini si a documentației de atribuire;

 • b) caietul de sarcini;

 • c) documentația de atribuire;

djanunțurile referitoare la procedura de licitație publică și dovada transmiterii acestora spre publicare;

 • e)procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și a ofertelor financiare;

fjraportul comisiei de evaluare referitor la rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

 • g) justificarea hotărâi-ii de anulare a procedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul (raportul procedurii anterioare);

 • h) contractul de închiriere semnat.

 • 8.4. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică are caracter de document public.

 • 8.5. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor ș.i procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • 9.F0RMULARE

SCRISOARE DE ÎNAINTARE - Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ- Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE - Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ - Formularul 3

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4

Formular 0

înregistrat la locator

Nr.........../

Nr.........../

..............OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRA1OVA SRL ( Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind atribuirea contractului pentru închirierea terenului/spatiului disponibil............................................................................................

(se va completa cu obiectul licitației)

Noi (denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completării......................

OFERTANT,

(semnătură autorizată)

Formular 1

OFERTANTUL .................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL (Denumire locator)

LExaminând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului......................................................................ne oferim ca în conformitate cu prevederile

și cerințele cuprinse în acestea, să închiriem terenul/spațiul disponibil..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației).

Oferta noastră fiind de..................iei/mp/lună (cu sau Iară TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  (nume, prenume și semnătura), L.S.


în calitate de ..................................legal   autorizat să semnez oferta pentru și în

numele........................................(denumirea/numele operatorului economic).

Data completării:

Formular?

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1.    Denumirea/numele:

 • 2.     Codul fiscal:

 • 3.    Cont banca:

 • 4.     Adresa sediului central:

 • 5.    Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.     Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numărul,data/locul)....................................

 • 7.    Obiectul de activitate, pe domenii:.......................... (in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

Data completării:

OFERTANT

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

........................................(denumirea/numele)


Formular 3


DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului/spatiului.............................................................. organizată de SC PIEȚE SI

TÂRGURI CRAIOVA SRL la data de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației......................; (Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

depuse la procedură, sunt are dreptul de a solicita, în care însoțesc oferta, orice


3.De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor complete și corecte în fiecare detaliu și inteleg ca autoritatea contractanta scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării.........................

OFERTANT,

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

Formular 4


......................................(denumi rea/numele)

DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul(a),............................................................................(denumirea/nume

le și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situația de conflict de interese privind regimul contractelor de închiriere de bunuri proprietate publica.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT, ........................(semnătură autorizata)

Data completării ..../......./.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr................/.................2020

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, cu sediul în Craiova, sin Calea București, nr.51, RO22 UGBI 0000 3220 15610RON deschis la GARANTI BANK, AGENȚIA MERCUR , C.U.l RO 28001235, Nr. de înregistrare la O.R.C II6/181/2011, în calitate de LOCATOR ,prin reprezentantul sau legal,

Și

             cu sediul în Craiova                     Județul Dolj, având contul nr. ...... ...................deschis la......................... cod fiscal nr                     în calitate de LOCATAR, reprezentată prin, în calitate de                             , încheie prezentul

contract.

în conformitate cu dispozițiile HCL 21/2015 si HCLM nr..

Prezentul contract se încheie pe baza procesul verbal nr. al licitației publice organizate de S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL si Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare nr.                 .

în temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, s-a procedat la încheierea prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a terenuiui/spatiului în suprafață de                  mp,

poziția cadastrala nr.____conform planului de amplasament si delimitare, situat în

Piața                             Craiova, j ud. Dolj, în vederea desfășurării unei activități comerciale, de prestări servicii,

activitati de producție, etc.

CAP.IIL TERMENUL

Art.3. Durata contractului de închiriere este de la „pana la data de

3.L în cazul în care obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință a unui teren/spatiu durata contractului de închiriere este de                        cu începere de la data semnării fără

obiecții a procesului-verbal de predare-primire a terenului care se va face în maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

CAP.IV. PREȚ

Art. 4.Chirîa se va calcula in conformitate cu Procesul verbal de stabilire a tarifului de închiriere nr.

          , cu prevederile H.C.L.M. Craiova nr.                .

 • 4.1.Chiria lunară pentru folosirea terenului este de Iei/mp /luna.

4.2 Chiria se va modifica ori de câte ori apar majorări prevăzute de lege sau de hotărârile Consiliului Local Municipal Craiova. Modificarea se va face unilateral și acționează retroactiv, de la data apariției noilor tarife.

 • 4.3. Suma datorată de          se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau

măsurători.

 • 4.4. Contravaloarea lunară a chiriei este de                       lei / lună.

CAP. V. PLATA

Art.5. Piața chiriei si a contravalorii colectării deșeurilor se face lunar, până la data de cinci ale flecarei luni pentru luna in curs, iar chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.

 • 5.1. Pentru neachitarea ia termen a chiriei se vor plăti majorări de întârziere, de 1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate din ziua imediat următoare zilei în care suma era scadentă la plată.

 • 5.2. Neplata chiriei la data scadenta,dă dreptul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL, de a rezilia prezentul contract, fara

notificare prealabila, precum si obligația din partea                           de a elibera terenul/spat iul imediat.

 • 5.3. în caz de neplată, executarea silită se face pe baza prezentului contract, fiind de acord cu transferul din contul său a sumelor datorate S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova, prezentul contract având valoare de înscris autentic, constituind titlu executoriu.

Art.6._____răspunde direct de respectarea legislației in vigoare privind normelor P.S.L, protecția

muncii, protecția mediului, aparare civila specifice activității desfășurate, precum si obținerea tuturor avizelor legate de funcționare.

Art.7. Chiriașul rămâne răspunzător de plata chiriei, chiar daca abandonează terenul fără consimțământul S.C Piețe si Târguri Craiova SRL Craiova.

Art.8. Chiriașul are obligația achitării contravalorii a minim un mc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, la nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

CAR VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.9.S.C Plete si Târguri Craiova SRL Craiova se obligă :

 • a.Să asigure folosința terenului pe toată durata contractului.

Art.10.se obligă:

 • a. Sa respecte Regulamentul de organizare si funcționare al pieței, precum si al legislație in vigoare cu privire la desfasurarea comerțului in locuri publice .

 • b. Să folosească terenul conform destinației.

 • c. Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiții optime a terenului.

 • d. Să plătească sumele calculate la termenele stabilite, în caz de întârziere să achite majorări conform legislației în vigoare.

 • 3.  Sa ia masurile pentru obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor de funcționare .

 • 4.  Sa obțină autorizația de construi re/am plasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului, in caz contrar SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL îi revine dreptul sa rezilieze contractul, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

 • 5.  Locatarul are obligația sa achite contravaloarea a I mc/deseu/luna către SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL, Ia nivelul tarifului perceput de SC Salubritate SRL si aprobat de Consiliul Local Municipal Craiova.

 • h. La sfârșitul contractului să restituie terenul în starea inițială.

 • i. Să păstreze și să asigure curățenia în zona de activitate.

 • j. Chiriașul nu are dreptul să subînchirieze în totalitate sau parțial, sa se asocieze sau să cesioneze terenul, in caz contrar contractul se reziliaza de drept iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

 • k. In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.

 • l. Sa întrebuințeze, pe toata durata închirierii, bunul închiriat ca un bun proprietar, cu buna credința și potrivit destinației care rezulta din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

 • m. Sa plateasca impozitele și taxele locale aferente bunului închiriat;

 • n. Sa execute la timp și in bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce-i incumba, in vederea menținerii bunului imobil închiriat in starea in care l-a primit in momentul încheierii contractului;

 • o. Sa permită locatorului sa controleze modul in care este utilizat bunul imobil închiriat și starea acestuia;

 • p. Sa nu aduca modificări bunului imobil închiriat, decât cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea legislației in vigoare, respectiv obținerea autorizației de construcție;

r. Sa răspundă integral pentru deteriorările aduse spațiului de către persoanele aduse de acesta in spațiu precum prepușii, vizitatorii, etc.;

s. Locatarul este obligat sa asigure paza bunului transmis in folosința, precum, si valorilor deținute sub orice titlu.

t. Locatarul are obligația de a constitui si actualiza garanția de buna execuție, ia fiecare majorare a chiriei, in cuantumul chiriei pentru doua luni, neindeplinirea obligațiilor de plata conducând Ia reținerea garanției de buna execuție in contul chiriei neachitate, incepand cu data de 6, dar nu mai taiziu de ultima zi a lunii in curs,

CAP, VIL RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.l 1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.                                                                                                               •

Art.12, Forța majora, lega) notificata, exonerează de răspundere partea care o invoca în condițiile legii.

Art. 13(1) In cazul in care s-a depășit termenul de plata a chiriei sau in cazul nerespectarii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considera desființat de drept, fara punere in întârziere, fara alte formalități și fara intervenția vreunei instanțe de judecata, conform prezentului pact comisoriu,

(2) Se interzice subinchirierea, cesionarea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, a bunului închiriat, sub sancțiunea rezol virii de drept a contractului, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului.

CAP.VIII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14, Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul ambelor părți;

 • b) la expirarea termenului de închiriere;

 • c) înainte de termenul stabilit, prin voința unilaterală a locatorului, în situația unei modernizări sau a reorganizării piețelor / târgurilor;

 • d) situația nerespectarii obligațiilor asumate prin contract;

 • e) în cazul în care se constată că terenul pe care se află amplasată construcția provîzorie-chioșc, este solicitat în baza Legii 10/2001 republicată și Legea 247/2005, contractul de închiriere încetează de drept, cu condiția notificării prealabile a locatorului cu 30 de zile înainte;

 • f) ia cererea locatorului, în cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic,

Art. 15. Prezentui contract se reziliaza în următoarele cazuri:

 • a) In cazul înstrăinării spațiului comercial proprietatea agentului economic, (amplasat pe terenul care face obiectul prezentului contract) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar spațiul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație.'

 • b) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării terenului de orice sarcini.

 • c) contractul se reziliaza de drept, fara somație si punere in întârzierea si fara intervenția instanței judecătorești, iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație în situația în care chiriașul subînchiriază, în totalitate sau parțial, se asociază sau cesionează dreptul de folosință asupra spațiul închiriat si/sau a construcției provizorii amplasate pe teren .

 • d) în situația în care pentru nevoi de interes național sau local spațiul închiriat va fi destinat altor scopuri, construcții, amenajări edilitare etc., contractul de închiriere poate fi reziliat în mod unilateral de către autoritatea locală după înștiințarea locatarului cu 30 de zile înainte, cu obligația acestuia de a desființa construcția pe cheltuiala proprie.

 • e) Contractul poate fi reziliat de drept și în cazul în care locatarul este în lichidare voluntară sau în faliment,

 • f) Contractul poate fi reziliat de către locator fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul închiriat ocupat de investițiile realizate si sa dispună aducerea acestuia in stare inițiala pe cheltuiala exclusiva a locatorului, dacă locatarul nu obține avizele si autorizațiile de funcționare, precum si autorizația de construire /amplasare in termen de maxim cinci luni de la semnarea contractului.

 • g) Rezilierea de drept, fara somatic sau punere in întârziere si fara intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), poate interveni și ca urmare a neexccutării oricărei obligații asumate de contractante, din cauze imputabile acesteia.

 • h) Contractul de închiriere se reziliaza de drept, fara somație sau punere in întârziere si fara intervenția unei înstante judecătorești (pact comisoriu), in cazul in care agenții economici nu se prezintă pentru încheierea actelor adiționale, in termen de 30 zile de la convocare.

Cap. IX FORȚA MAJORĂ

Art.16.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și exercite obligațiile asumate.

Art. 16.2. Cazul de forță majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariția sa, iar nerespectarea obligației de notificare atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părții,

Art, 16.3 Forța majoră dovedită în condițiile mai sus expuse exonerează de răspundere partea care o invocă.

CAP, X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 17 a. Litigiile, controversele, pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu el vor fi soluționate pe cale amiabilă.

b. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile având ca obiect prezentul contract vor fi înaintate spre competentă soluționare Secției de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ.

CAP, XI. CLAUZE SPECIALE

Art. 18. S.C Piețe si Târguri Craiova SRL are dreptul, prin împuterniciții săi, să controleze periodic bunul închiriat, modul cum este folosit și întreținut terenul, daca locatarul respecta clauzele contractuale, daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul dc închiriere și să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosiri judicioase potrivit destinației,

Art. 19. Contractul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractuală.

Art.20. l)Prelungirea contractului se face prin act adițional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

2) Locatarului ii revine obligația de a comunica in scris locatorului orice modificare a elementelor de identificare care au stat la baza încheierii contractului de închiriere, iar actul adiționai privitor ia modificările efectuate se semnează de către administratorul societății, nefîind nevoie de hotararea Consiliului Local Municipal Craiova.

S.C PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL