Hotărârea nr. 166/2020

HCL 166 PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.9288/21.06.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI S.C. BYBANU AMUR S.R.L.
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
                                                                                                

                                                                                     

             HOTĂRÂREA  NR.166

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.9288/21.06.2016, încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Bybanu Amur S.R.L.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.68211/2020, raportul nr.68212/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.68898/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.9288/21.06.2016, încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  şi S.C. Bybanu Amur S.R.L. şi avizele nr.157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.161/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

 În conformitate cu prevederile art.1809, art.1810, art.1167, art.1171 şi art.1179 din Codul Civil;

 În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractului de închiriere nr.9288/21.06.2016, încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Bybanu Amur S.R.L., având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 71.05 mp., poziţia cadastrală 1, situat în Piaţa Orizont din municipiul Craiova.

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze actul adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Bybanu Amur S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU