Hotărârea nr. 164/2020

HCL 164 AMÂNAREA SĂRBĂTORIRII LA 1 IUNIE 2020 A „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA”
     
      MUNICIPIUL CRAIOVA  
      CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

                                                                                                             

 

      HOTĂRÂREA NR.164

privind aprobarea amânării sărbătoririi la 1 iunie 2020, a „Zilei Municipiului Craiova”

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.72488/2020, raportul nr.72492/2020 al Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.72634/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune amânarea sărbătoririi la 1 iunie 2020, a „Zilei Municipiului Craiova” şi avizele nr.159/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

          În conformitate cu prevederile art.5 alin.3 lit.a din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi art.4 din Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  În temeiul art. 129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă amânarea sărbătoririi la 1 iunie 2020, a „Zilei Municipiului Craiova”, pentru o dată care va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU