Hotărârea nr. 163/2020

HCL 163 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                   

                                               

 

         HOTĂRÂREA NR.163

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.67282/2020, raportul nr.72844/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.72855/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020 şi avizele nr.159/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

   În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

 

                                                                                                                                           Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2020

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                      ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE                                                                                                                     Stelian BĂRĂGAN

ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ“ CRAIOVA PENTRU ANUL 2020          

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2020
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Stelian BĂRĂGAN
STATUL DE FUNCTII
VALABIL CU DATA DE 01.05.2020
Nr. Crt."FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA "Nivel studiiCuantum post Grad sau TreaptaNumar posturi aprobateNumar posturi ocupateNumar posturi vacante
CONDUCEREA SPITALULUI
1.0MANAGERS1.0II1.01.00.0
2.0DIRECTOR MEDICAL S1.0II1.00.01.0
3.0DIRECTOR FIN.CONTABILS1.0II1.01.00.0
4.0DIRECTOR INGRIJIRI MEDICALES1.0II1.01.00.0
TOTAL CONDUCERE4.04.03.01.01
COMPARTIMENT PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE
5.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
TOTAL PERSONAL SANITAR 1.01.01.00.01
6.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
7.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
TOTAL PERSONAL MEDIU 2.02.02.00.01
8.0AGEN DDDM1.01.01.00.0
TOTAL PERSONAL AUXILIAR1.01.01.00.01
CAMERA DE GARDA BOLI INFECTIOASE
9.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
10.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
11.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
12.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
13.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
14.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
15.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
16.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
17.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.00.01.0
TOTAL ASISTENTE 3 TURE CAMERA DE GARDA9.09.08.01.01
18.0INFIRMIERAM1.01.01.00.0
19.0INFIRMIERAM1.01.01.00.0
20.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
21.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
22.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
TOTAL INFIRMIERE CAMERA DE GARDA5.05.05.00.01
23.0INGRIJITOAREG1.01.01.00.0
24.0INGRIJITOAREG1.01.01.00.0
TOTAL INGRIJITOARE CAMERA DE GARDA2.02.02.00.01
CAMERA GARDA PNEUMOLOGIE
25.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
26.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
27.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.00.01.0
TOTAL PERS.SANITAR MEDIU3.03.02.01.01
SECTIA CLINICA DE BOLI INFECTIOASE ADULTI I - 65PATURI
28.0MEDIC SEF SECTIES1.0II1.00.01.0
29.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
30.0MEDIC S1.0SPECIALIST1.01.00.0
30.5MEDIC - As. Univ.S0.5PRIMAR0.50.50.0
31.5MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
32.5MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
TOTAL MEDICI 5.55.54.51.01
33.5ASISTENT MEDICAL SEFS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
34.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
35.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
36.5ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
37.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
38.5ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
39.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
40.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
41.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
42.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
43.5ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
44.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
45.5ASISTENT MEDICALS1.0GENERALIST1.00.01.0
46.5ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
47.5ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
48.5ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
49.5ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
50.5ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
51.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
TOTAL PERS.MEDIU TREI TURE19.019.018.01.01
52.5REGISTRATOR MEDICALM1.0DEBUTANT1.00.01.0
TOTAL PERS.MEDIU POST FIX1.01.00.01.01
53.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
54.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
55.5INFIRMIERA M1.01.01.00.0
56.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
57.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
58.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
59.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
60.5INFIRMIERAM1.01.01.00.0
61.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
62.5INFIRMIERA G1.01.01.00.0
63.5INFIRMIERA M1.01.01.00.0
64.5INFIRMIERA M1.01.01.00.0
65.5INFIRMIERA M1.01.01.00.0
TOTAL INFIRMIERE13.013.013.00.01
66.5INGRIJITOAREG1.01.01.00.0
TOTAL INGRIJITOARE1.01.01.00.01
COMPARTIMENT HIV/SIDA 15 PATURI
67.5MEDICS1.0SPECIALIST1.01.00.0
TOTAL MEDICI1.01.01.00.01
68.5ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
69.5ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
70.5ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
71.5ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
72.5ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
73.5ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
74.5ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
TOTAL PERSONAL 3 TURE7.07.07.00.01
75.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
76.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
77.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
78.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
79.5INFIRMIERAG1.01.01.00.0
80.5INFIRMIERA G1.01.01.00.0
TOTAL INFIRMIERE6.06.06.00.01
SECTIA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI II - 65 PATURI
81.5MEDIC SEF SECTIES1.0II1.01.00.0
82.5MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
83.5MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
84.5MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
85.5MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
86.0MEDIC - Sef lucr.S0.5PRIMAR0.50.50.0
TOTAL MEDICI 5.55.55.50.01
87.0ASISTENT MEDICAL SEFPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
88.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
89.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
90.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
91.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
92.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
93.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
94.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
95.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
96.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
97.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
98.0ASISTENT MEDICALS1.0GENERALIST1.00.01.0
99.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.00.01.0
100.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.00.01.0
101.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.00.01.0
102.0ASISTENT MEDICALS1.0GENERALIST1.01.00.0
103.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
104.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
105.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
106.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.00.01.0
107.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.00.01.0
TOTAL ASISTENTE 3 TURE 21.021.015.06.01
108.0REGISTRATOR MEDICALM1.0DEBUTANT1.00.01.0
TOTAL PERS.MEDIU POST FIX1.01.00.01.01
109.0INFIRMIERAG1.01.01.00.0
110.0INFIRMIERAM1.01.01.00.0
111.0INFIRMIERAG1.01.01.00.0
112.0INFIRMIERAG1.01.01.00.0
113.0INFIRMIERAG1.01.01.00.0
114.0INFIRMIERAG1.01.01.00.0
115.0INFIRMIERAM1.01.01.00.0
116.0INFIRMIERAM1.01.01.00.0
117.0INFIRMIERAG1.01.01.00.0
118.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
119.0INFIRMIERAG1.01.00.01.0
120.0INFIRMIERAG1.01.01.00.0
121.0INFIRMIERAG1.01.01.00.0
TOTAL INFIRMIERE13.013.012.01.01
122.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
123.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
TOTAL INGRIJITOARE 2.02.02.00.01
SECTIA CLINICA BOLI INFECTIOASE COPII - 60 PATURI
124.0MEDIC SEF SECTIES1.0II1.00.01.0
125.0MEDICS1.0SPECIALIST1.01.00.0
126.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
127.0MEDICS1.0SPECIALIST1.01.00.0
128.0MEDIC S1.0SPECIALIST1.01.00.0
129.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
TOTAL MEDICI 6.06.05.01.01
130.0ASISTENT MEDICAL SEFSSD1.0PRINCIPAL1.01.00.0
131.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
132.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
133.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
134.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
135.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
136.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
137.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
138.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
139.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
140.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
141.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.00.01.0
142.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
143.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
144.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
145.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
146.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
147.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
148.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.01.00.0
149.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
150.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
151.0ASISTENT MEDICALS1.0GENERALIST1.00.01.0
152.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.00.01.0
TOTAL PERS.MED.TREI TURE23.023.020.03.01
153.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
154.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
155.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
TOTAL PERS.MEDIU BIBERONERIE3.03.03.00.01
156.0REGISTRATOR MEDICALM1.01.00.01.0
TOTAL PERS.MEDIU POST FIX1.01.00.01.01
157.0INFIRMIERA M1.0DEBUTANT1.01.00.0
158.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
159.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
160.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
161.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
162.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
163.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
164.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
165.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
166.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
167.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
168.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
169.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
170.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
171.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
172.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
173.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
TOTAL INFIRMIERE17.017.017.00.01
174.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
175.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
176.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
177.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
178.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
179.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
TOTAL INGRIJITOARE 6.06.06.00.01
AMBULATORIU INTEGRAT BOLI INFECTIOASE
Activitatea este asigurata de personalul unitatii
COMPARTIMENT ATI - 10 PATURI
180.0MEDICS1.0SPECIALIST1.01.00.0
181.0MEDICS1.0SPECIALIST1.01.00.0
182.0MEDICS1.0SPECIALIST1.00.01.0
TOTAL PERS.SUPERIOR 3.03.02.01.01
183.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
184.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
185.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
186.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
187.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
188.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
189.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
190.0ASISTENT MEDICALS1.0GENERALIST1.01.00.0
191.0ASISTENT MEDICALS1.0GENERALIST1.01.00.0
192.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
193.0ASISTENT MEDICALS1.0GENERALIST1.01.00.0
194.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
TOTAL PERS.SAN.MEDIU TREI TURE12.012.012.00.01
195.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
196.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
197.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
198.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
199.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
200.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
201.0INFIRMIERA G1.01.00.01.0
202.0INFIRMIERAG1.01.01.00.0
TOTAL INFIRMIERE 8.08.07.01.01
SECTIA CLINICA DE PNEUMOLOGIE ADULTI I : 75 PATURI din care COMP. TBC 30 paturi SI PNEUMOLOGIE CRONICI 4 PATURI
203.0MEDIC SEF SECTIES1.0II1.01.00.0
204.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
205.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
206.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
207.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
208.0MEDICS1.0SPECIALIST1.01.00.0
TOTAL PERS. SANITAR SUPERIOR6.06.06.00.01
209.0ASISTENT MEDICAL SEFPL1.0PRINCIPAL1.00.01.0
210.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
211.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
212.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
213.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
214.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
215.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
216.0KINETOTERAPEUTS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
217.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
218.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
219.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
220.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
221.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
222.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
223.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
224.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
225.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
226.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
227.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
228.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
TOTAL PERS.SAN.MEDIU TREI TURE20.020.019.01.01
229.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
230.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
231.0REGISTRATOR MEDICALM1.0DEBUTANT1.00.01.0
TOTAL PERSONAL MED.POST FIX3.03.02.01.01
232.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
233.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
234.0INFIRMIERA G1.0DEBUTANT1.01.00.0
235.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
236.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
237.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
238.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
239.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
240.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
241.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
242.0INFIRMIERA G1.01.00.01.0
TOTAL INFIRMIERE11.011.010.01.01
COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONSICA
Activitatea este asigurata de personalul unitatii
SECTIA CLINICA DE PNEUMOLOGIE ADULTI II : 75 PATURI din care COMP. TBC 30 paturi SI PNEUMOLOGIE CRONICI 4 PATURI
243.0MEDIC SEF SECTIES1.0II1.01.00.0
243.5MEDICS0.5PRIMAR0.50.50.0
244.5MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
245.5MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
246.0MEDIC S0.5PRIMAR0.50.50.0
247.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
TOTAL PERS.SANIT.SUPERIOR 5.05.05.00.01
248.0ASISTENT MEDICAL SEFS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
249.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
250.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
251.0ASISTENT MEDICAL PL1.0GENERALIST1.01.00.0
252.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
253.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
254.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
255.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
256.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
257.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
258.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
259.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
260.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
261.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
262.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
263.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.00.01.0
264.0ASISTENT MEDICALS1.0GENERALIST1.00.01.0
265.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.00.01.0
266.0KINETOTERAPEUTS1.0DEBUTANT1.01.00.0
TOTAL PERS.MED.TREI TURE19.019.016.03.01
267.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
268.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
269.0REGISTRATOR MEDICALM1.0PRINCIPAL1.00.01.0
TOTAL PERS.MED.POST FIX 3.03.02.01.01
270.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
271.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
272.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
273.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
274.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
275.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
276.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
277.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
278.0INFIRMIERA M1.0DEBUTANT1.01.00.0
279.0INFIRMIERA G1.01.00.01.0
TOTAL INFIRMIERE10.010.09.01.01
280.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
281.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
TOTAL INGRIJITOARE 2.02.02.00.01
SECTIA CLINICA DE PNEUMOLOGIE COPII : 45 PATURI din care COMP.TBC 26 paturi
282.0MEDIC SEF SECTIES1.0II1.01.00.0
283.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
284.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
285.0MEDICS1.0SPECIALIST1.01.00.0
286.0MEDICS1.0SPECIALIST1.01.00.0
TOTAL MEDICI 5.05.05.00.01
287.0ASISTENT MEDICAL SEFS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
288.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
289.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
290.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.00.01.0
291.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
292.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
293.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
294.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
295.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
296.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
297.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
298.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
299.0ASISTENT MEDICALPL1.0GENERALIST1.00.01.0
TOTAL PERS.MED.TREI TURE13.013.011.02.01
300.0INFIRMIERA G1.01.00.01.0
301.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
302.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
303.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
304.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
305.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
306.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
307.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
308.0INFIRMIERA M1.01.01.00.0
309.0INFIRMIERA G1.01.01.00.0
TOTAL INFIRMIERE10.010.09.01.01
310.0INGRIJITOARE G1.01.01.00.0
TOTAL INGRIJITOARE CURATENIE1.01.01.00.01
CABINET BOLI INFECTIOASE DISPENSARIZARE HEPATITA
STERILIZARE
311.0ASISTENT MEDICALS1.0PRINCIPAL1.01.00.0
312.0ASISTENT MEDICALPL1.0PRINCIPAL1.01.00.0
TOTAL PERS.MED.2.02.02.00.01
CABINET BOLI INFECTIOASE VACCINARE ANTIRABICA
Activitatea este asigurata de personalul unitatii
CABINET O.R.L.
313.0MEDICS1.0PRIMAR1.01.00.0
TOTAL PERSONAL SANITAR SUPERIOR1.01.01.00.0
</