Hotărârea nr. 159/2020

HCL 159 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                              

                HOTĂRÂREA NR. 159

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.70284/2020, raportul nr.70286/2020  întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.70657/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020 şi avizele nr.159/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.5 alin.2, art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Ordinului Ministerului Sănătaţii nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 şi art.8 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)     total venituri-146.398,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 145.398 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

b)    total cheltuieli-148.689,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 147.178,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.511,00 mii lei),

conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

             

28‑Mai‑2020

(mii lei)

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

SPITALUL CLINIC  MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

 

APROBAT: BUGET RECTIFICAT 28 MAI 2020

ANEXA

 La Hotărârea nr. 159/28.05.2020

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

 146.398,00

 1.100,00

 145.298,00

 155.566,00

 163.155,00

 171.121,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

 90.172,00

 0,00

 90.172,00

 95.050,00

 99.857,00

 104.902,00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

 90.172,00

 0,00

 90.172,00

 95.050,00

 99.857,00

 104.902,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 90.172,00

 0,00

 90.172,00

 95.050,00

 99.857,00

 104.902,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 90.167,00

 0,00

 90.167,00

 95.050,00

 99.857,00

 104.902,00

Venituri din cercetare

331020

 20,00

 0,00

 20,00

 21,00

 22,00

 23,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

 71.273,00

 0,00

 71.273,00

 75.428,00

 79.255,00

 83.271,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

 18.181,00

 0,00

 18.181,00

 18.873,00

 19.816,00

 20.806,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

 693,00

 0,00

 693,00

 728,00

 764,00

 802,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

Donatii si sponsorizari

371001

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

‑100,00

 0,00

‑100,00

‑100,00

‑100,00

‑100,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

 100,00

 0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

 56.226,00

 1.100,00

 55.126,00

 60.516,00

 63.298,00

 66.219,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

 56.226,00

 1.100,00

 55.126,00

 60.516,00

 63.298,00

 66.219,00

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

4210

 100,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

421082

 100,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

 56.126,00

 1.000,00

 55.126,00

 60.516,00

 63.298,00

 66.219,00

Page 1 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

 1.226,00

 0,00

 1.226,00

 2.700,00

 2.700,00

 2.700,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul  sanatatii

431014

 900,00

 0,00

 900,00

 2.166,00

 2.166,00

 2.166,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

 53.000,00

 0,00

 53.000,00

 55.650,00

 58.432,00

 61.353,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

431040

 1.000,00

 1.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 148.689,00

 1.100,00

 147.589,00

 155.566,00

 163.155,00

 171.121,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 147.178,00

 1.100,00

 146.078,00

 153.300,00

 160.889,00

 168.855,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 108.672,00

 1.100,00

 107.572,00

 112.951,00

 118.596,00

 124.524,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 102.959,00

 1.100,00

 101.859,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 65.119,00

 0,00

 65.119,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 21.500,00

 0,00

 21.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

10.100106

 2.200,00

 0,00

 2.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

 6.320,00

 0,00

 6.320,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Fond aferent platii cu ora

10.100111

 2.360,00

 0,00

 2.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

 3.280,00

 0,00

 3.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Stimulentul de risc

10.100129

 1.100,00

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

 1.080,00

 0,00

 1.080,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 1.543,00

 0,00

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

10.100206

 1.543,00

 0,00

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 4.170,00

 0,00

 4.170,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

 120,00

 0,00

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

 1.800,00

 0,00

 1.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 2.250,00

 0,00

 2.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 37.662,00

 0,00

 37.662,00

 39.463,00

 41.363,00

 43.355,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 4.400,00

 0,00

 4.400,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 160,00

 0,00

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 270,00

 0,00

 270,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 1.446,00

 0,00

 1.446,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 500,00

 0,00

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 100,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

 210,00

 0,00

 210,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

 152,00

 0,00

 152,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

 1.452,00

 0,00

 1.452,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 2 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Reparatii curente

10.2002

 567,00

 0,00

 567,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

10.200301

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

 30.773,00

 0,00

 30.773,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

10.200401

 27.294,00

 0,00

 27.294,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

10.200402

 1.158,00

 0,00

 1.158,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reactivi

10.200403

 1.565,00

 0,00

 1.565,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

10.200404

 756,00

 0,00

 756,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

 795,00

 0,00

 795,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

10.200501

 90,00

 0,00

 90,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

 147,00

 0,00

 147,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

 558,00

 0,00

 558,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

10.2013

 56,00

 0,00

 56,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

 201,00

 0,00

 201,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chirii

10.203004

 190,00

 0,00

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

 8,00

 0,00

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

 844,00

 0,00

 844,00

 886,00

 930,00

 976,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

 844,00

 0,00

 844,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

 1.511,00

 0,00

 1.511,00

 2.266,00

 2.266,00

 2.266,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

 1.511,00

 0,00

 1.511,00

 2.266,00

 2.266,00

 2.266,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

 1.511,00

 0,00

 1.511,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Constructii

10.710101

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

 1.354,00

 0,00

 1.354,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte active fixe

10.710130

 65,00

 0,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

 148.689,00

 1.100,00

 147.589,00

 155.566,00

 163.155,00

 171.121,00

CAP. Sanatate

6610

 148.689,00

 1.100,00

 147.589,00

 155.566,00

 163.155,00

 171.121,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

 147.178,00

 1.100,00

 146.078,00

 153.300,00

 160.889,00

 168.855,00

Page 3 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

 108.672,00

 1.100,00

 107.572,00

 112.951,00

 118.596,00

 124.524,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

 102.959,00

 1.100,00

 101.859,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6610.100101

 65.119,00

 0,00

 65.119,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

 21.500,00

 0,00

 21.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

6610.100106

 2.200,00

 0,00

 2.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

 6.320,00

 0,00

 6.320,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Fond aferent platii cu ora

6610.100111

 2.360,00

 0,00

 2.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

6610.100117

 3.280,00

 0,00

 3.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Stimulentul de risc

6610.100129

 1.100,00

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

 1.080,00

 0,00

 1.080,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

 1.543,00

 0,00

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6610.100206

 1.543,00

 0,00

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

 4.170,00

 0,00

 4.170,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

 120,00

 0,00

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

 1.800,00

 0,00

 1.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

 2.250,00

 0,00

 2.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

 37.662,00

 0,00

 37.662,00

 39.463,00

 41.363,00

 43.355,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

 4.400,00

 0,00

 4.400,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6610.200101

 160,00

 0,00

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6610.200102

 270,00

 0,00

 270,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

 1.446,00

 0,00

 1.446,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6610.200104

 500,00

 0,00

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

 100,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6610.200106

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

 210,00

 0,00

 210,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

 152,00

 0,00

 152,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

 1.452,00

 0,00

 1.452,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

6610.2002

 567,00

 0,00

 567,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

6610.200301

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

 30.773,00

 0,00

 30.773,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

6610.200401

 27.294,00

 0,00

 27.294,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

6610.200402

 1.158,00

 0,00

 1.158,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reactivi

6610.200403

 1.565,00

 0,00

 1.565,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

6610.200404

 756,00

 0,00

 756,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 4 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6610.2005

 795,00

 0,00

 795,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

6610.200501

 90,00

 0,00

 90,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

 147,00

 0,00

 147,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6610.200530

 558,00

 0,00

 558,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

6610.2013

 56,00

 0,00

 56,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

 201,00

 0,00

 201,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chirii

6610.203004

 190,00

 0,00

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

 8,00

 0,00

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

 844,00

 0,00

 844,00

 886,00

 930,00

 976,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

 844,00

 0,00

 844,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

 1.511,00

 0,00

 1.511,00

 2.266,00

 2.266,00

 2.266,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

 1.511,00

 0,00

 1.511,00

 2.266,00

 2.266,00

 2.266,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

 1.511,00

 0,00

 1.511,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Constructii

6610.710101

 42,00

 0,00

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

 1.354,00

 0,00

 1.354,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte active fixe

6610.710130

 65,00

 0,00

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

Din total capitol 66:

 148.689,00

 1.100,00

 147.589,00

 155.566,00

 163.155,00

 171.121,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

 148.689,00

 1.100,00

 147.589,00

 155.566,00

 163.155,00

 171.121,00

Spitale generale

66100601

 148.689,00

 1.100,00

 147.589,00

 155.566,00

 163.155,00

 171.121,00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

‑2.291,00

 0,00

‑2.291,00

 0,00

 0,00

 0,00

EXCEDENT

9810

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DEFICIT

9910

 2.291,00

 0,00

 2.291,00

 0,00

 0,00

 0,00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

 145.398,00

 1.100,00

 144.298,00

 153.300,00

 160.889,00

 168.855,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

 90.072,00

 0,00

 90.072,00

 94.950,00

 99.757,00

 104.802,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

 90.072,00

 0,00

 90.072,00

 94.950,00

 99.757,00

 104.802,00

Page 5 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 90.072,00

 0,00

 90.072,00

 94.950,00

 99.757,00

 104.802,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 90.167,00

 0,00

 90.167,00

 95.050,00

 99.857,00

 104.902,00

Venituri din cercetare

331020

 20,00

 0,00

 20,00

 21,00

 22,00

 23,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

 71.273,00

 0,00

 71.273,00

 75.428,00

 79.255,00

 83.271,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

 18.181,00

 0,00

 18.181,00

 18.873,00

 19.816,00

 20.806,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

 693,00

 0,00

 693,00

 728,00

 764,00

 802,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

‑95,00

 0,00

‑95,00

‑100,00

‑100,00

‑100,00

Donatii si sponsorizari

371001

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

‑100,00

 0,00

‑100,00

‑100,00

‑100,00

‑100,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

 55.326,00

 1.100,00

 54.226,00

 58.350,00

 61.132,00

 64.053,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

 55.326,00

 1.100,00

 54.226,00

 58.350,00

 61.132,00

 64.053,00

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43)

4210

 100,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

421082

 100,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

 55.226,00

 1.000,00

 54.226,00

 58.350,00

 61.132,00

 64.053,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

 1.226,00

 0,00

 1.226,00

 2.700,00

 2.700,00

 2.700,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

 53.000,00

 0,00

 53.000,00

 55.650,00

 58.432,00

 61.353,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

431040

 1.000,00

 1.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 147.178,00

 1.100,00

 146.078,00

 153.300,00

 160.889,00

 168.855,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 147.178,00

 1.100,00

 146.078,00

 153.300,00

 160.889,00

 168.855,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 108.672,00

 1.100,00

 107.572,00

 112.951,00

 118.596,00

 124.524,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 102.959,00

 1.100,00

 101.859,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 65.119,00

 0,00

 65.119,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 21.500,00

 0,00

 21.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

10.100106

 2.200,00

 0,00

 2.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

 6.320,00

 0,00

 6.320,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Fond aferent platii cu ora

10.100111

 2.360,00

 0,00

 2.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

 3.280,00

 0,00

 3.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Stimulentul de risc

10.100129

 1.100,00

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

 1.080,00

 0,00

 1.080,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 6 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod