Hotărârea nr. 158/2020

HCL 158 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                         

 

 

  HOTĂRÂREA NR.158

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.66111/2020, rapoartele nr.72733/2020 şi nr.76779/2020 ale Direcţiei Economico-Financiară și rapoartele de avizare nr.73342/2020 şi nr.76851/2020 ale Direcției Jurdice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020 şi avizele nr.157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.159/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.161/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;        

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

a)    total venituri-670.805,00 mii lei (451.880,00 mii lei-veniturile secţiunii de funcţionare şi 218.925,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);

b)    total cheltuieli-671.016,00 mii lei (451.528,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 219.136,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-13 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

 

Anexa nr. 1

28‑Mai‑2020

(mii lei)

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

 SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

APROBAT: BUGET RECTIFICAT 28 MAI 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

000102

 670.805,00

 645,00

 670.160,00

 559.136,00

 521.677,00

 522.212,00

VENITURI PROPRII (00.02‑11.02‑37.02+00.15)

4990

 496.664,00

‑707,00

 497.371,00

 411.844,00

 422.645,00

 434.508,00

I.  VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

0002

 542.906,00

‑707,00

 543.613,00

 481.529,00

 487.257,00

 499.528,00

A.  VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

 502.448,00

‑707,00

 503.155,00

 433.099,00

 436.406,00

 446.235,00

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)

0004

 319.809,00

‑707,00

 320.516,00

 225.286,00

 226.773,00

 229.218,00

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

 3.645,00

 0,00

 3.645,00

 4.095,00

 4.300,00

 4.506,00

Impozit pe profit

0102

 3.645,00

 0,00

 3.645,00

 4.095,00

 4.300,00

 4.506,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

 3.645,00

 0,00

 3.645,00

 4.095,00

 4.300,00

 4.506,00

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

 316.164,00

‑707,00

 316.871,00

 221.191,00

 222.473,00

 224.712,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

 379,00

 0,00

 379,00

 693,00

 728,00

 763,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

 379,00

 0,00

 379,00

 693,00

 728,00

 763,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

 315.785,00

‑707,00

 316.492,00

 220.498,00

 221.745,00

 223.949,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

 314.285,00

‑707,00

 314.992,00

 210.832,00

 212.941,00

 215.070,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

 0,00

 0,00

 0,00

 9.666,00

 8.804,00

 8.879,00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

 107.000,00

 0,00

 107.000,00

 107.748,00

 113.134,00

 118.567,00

Impozite si  taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

 107.000,00

 0,00

 107.000,00

 107.748,00

 113.134,00

 118.567,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

 76.034,00

 0,00

 76.034,00

 71.563,00

 75.140,00

 78.748,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

 20.111,00

 0,00

 20.111,00

 22.275,00

 23.388,00

 24.511,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

 55.923,00

 0,00

 55.923,00

 49.288,00

 51.752,00

 54.237,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

 14.366,00

 0,00

 14.366,00

 16.133,00

 16.940,00

 17.754,00

Page 1 of 37

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA

la Hotărârea nr. 158/28.05.2020


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

 7.494,00

 0,00

 7.494,00

 8.381,00

 8.800,00

 9.223,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

 6.700,00

 0,00

 6.700,00

 7.557,00

 7.935,00

 8.316,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

 172,00

 0,00

 172,00

 195,00

 205,00

 215,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

 7.280,00

 0,00

 7.280,00

 9.386,00

 9.855,00

 10.328,00

Alte impozite si taxe  pe proprietate

070250

 9.320,00

 0,00

 9.320,00

 10.666,00

 11.199,00

 11.737,00

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

 75.639,00

 0,00

 75.639,00

 100.065,00

 96.499,00

 98.450,00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)

1102

 46.242,00

 0,00

 46.242,00

 69.685,00

 64.612,00

 65.020,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

 39.525,00

 0,00

 39.525,00

 51.154,00

 51.770,00

 52.378,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

 0,00

 0,00

 0,00

 11.814,00

 6.125,00

 5.925,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

 6.717,00

 0,00

 6.717,00

 6.717,00

 6.717,00

 6.717,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

 348,00

 0,00

 348,00

 415,00

 435,00

 456,00

Impozit pe spectacole

150201

 348,00

 0,00

 348,00

 415,00

 435,00

 456,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

 29.049,00

 0,00

 29.049,00

 29.965,00

 31.452,00

 32.974,00

Impozit asupra  mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

 22.974,00

 0,00

 22.974,00

 23.925,00

 25.121,00

 26.328,00

Impozitul asupra  mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

 16.982,00

 0,00

 16.982,00

 17.312,00

 18.178,00

 19.051,00

Impozitul asupra  mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

 5.992,00

 0,00

 5.992,00

 6.613,00

 6.943,00

 7.277,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

 5.085,00

 0,00

 5.085,00

 5.012,00

 5.252,00

 5.515,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

 990,00

 0,00

 990,00

 1.028,00

 1.079,00

 1.131,00

C.   VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

0012

 40.458,00

 0,00

 40.458,00

 48.430,00

 50.851,00

 53.293,00

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

 15.414,00

 0,00

 15.414,00

 21.113,00

 22.170,00

 23.234,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

 15.414,00

 0,00

 15.414,00

 21.113,00

 22.170,00

 23.234,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

 63,00

 0,00

 63,00

 406,00

 427,00

 447,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

 13.689,00

 0,00

 13.689,00

 17.158,00

 18.016,00

 18.881,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

 13.689,00

 0,00

 13.689,00

 17.158,00

 18.016,00

 18.881,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

 116,00

 0,00

 116,00

 294,00

 309,00

 324,00

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

 116,00

 0,00

 116,00

 294,00

 309,00

 324,00

Alte venituri din proprietate

300250

 1.546,00

 0,00

 1.546,00

 3.255,00

 3.418,00

 3.582,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

 25.044,00

 0,00

 25.044,00

 27.317,00

 28.681,00

 30.059,00

Page 2 of 37

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228

3302

 1.225,00

 0,00

 1.225,00

 1.242,00

 1.302,00

 1.366,00

Venituri din prestari de servicii

330208

 601,00

 0,00

 601,00

 579,00

 607,00

 637,00

Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

 414,00

 0,00

 414,00

 412,00

 432,00

 453,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

 210,00

 0,00

 210,00

 251,00

 263,00

 276,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)

3402

 20,00

 0,00

 20,00

 21,00

 22,00

 23,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

 20,00

 0,00

 20,00

 21,00

 22,00

 23,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

 14.393,00

 0,00

 14.393,00

 17.343,00

 18.210,00

 19.084,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

 14.171,00

 0,00

 14.171,00

 17.323,00

 18.189,00

 19.062,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

 14.171,00

 0,00

 14.171,00

 17.323,00

 18.189,00

 19.062,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

 222,00

 0,00

 222,00

 20,00

 21,00

 22,00

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.2

3602

 9.406,00

 0,00

 9.406,00

 8.711,00

 9.147,00

 9.586,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

 791,00

 0,00

 791,00

 760,00

 798,00

 837,00

Taxe speciale

360206

 8.463,00

 0,00

 8.463,00

 7.524,00

 7.901,00

 8.280,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

 76,00

 0,00

 76,00

 44,00

 46,00

 48,00

Taxa de reabilitare termica

360223

 0,00

 0,00

 0,00

 181,00

 190,00

 199,00

Alte venituri

360250

 76,00

 0,00

 76,00

 202,00

 212,00

 222,00

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

3702

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370203

‑114.101,00

‑2.100,00

‑112.001,00

‑108.783,00

‑109.207,00

‑88.699,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

 114.101,00

 2.100,00

 112.001,00

 108.783,00

 109.207,00

 88.699,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

 48.915,00

 1.352,00

 47.563,00

 76.545,00

 34.012,00

 22.665,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

 48.915,00

 1.352,00

 47.563,00

 76.545,00

 34.012,00

 22.665,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201+420205+420210+421012+420213+420215+420216+42021

4202

 48.755,00

 1.352,00

 47.403,00

 76.545,00

 34.012,00

 22.665,00

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

 40,00

 0,00

 40,00

 45,00

 47,00

 49,00

Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii

420241

 21.523,00

 0,00

 21.523,00

 21.606,00

 22.125,00

 22.613,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

420269

 25.840,00

 0,00

 25.840,00

 54.894,00

 11.840,00

 3,00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

 1.352,00

 1.352,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Subventii de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+44302

4302

 160,00

 0,00

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 3 of 37

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru

430234

 160,00

 0,00

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014‑2020

4802

 78.984,00

 0,00

 78.984,00

 1.062,00

 408,00

 19,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

480201

 77.428,00

 0,00

 77.428,00

 0,00

 0,00

 0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

 76.616,00

 0,00

 76.616,00

 0,00

 0,00

 0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

 812,00

 0,00

 812,00

 0,00

 0,00

 0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

 1.556,00

 0,00

 1.556,00

 1.062,00

 408,00

 19,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

 0,00

 0,00

 0,00

 710,00

 408,00

 19,00

Prefinantare

48020203

 1.556,00

 0,00

 1.556,00

 352,00

 0,00

 0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

 564.471,00

 430,00

 564.041,00

 481.750,00

 444.517,00

 445.496,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

 464.605,00

 610,00

 463.995,00

 389.858,00

 341.986,00

 369.367,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

 51.920,00

 0,00

 51.920,00

 49.543,00

 51.002,00

 50.568,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

 49.868,00

 0,00

 49.868,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

02.100101

 35.542,00

 0,00

 35.542,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

 4.631,00

 0,00

 4.631,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

02.100106

 70,00

 0,00

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

 600,00

 0,00

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

02.100113

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

02.100117

 2.055,00

 0,00

 2.055,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

02.100130

 6.950,00

 0,00

 6.950,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

 880,00

 0,00

 880,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

02.100206

 880,00

 0,00

 880,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

 1.172,00

 0,00

 1.172,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

 1.172,00

 0,00

 1.172,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

 130.797,00

‑758,00

 131.555,00

 106.437,00

 108.911,00

 131.342,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

 60.163,00

 180,00

 59.983,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

02.200101

 111,00

 0,00

 111,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

02.200102

 100,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

 8.334,00

 180,00

 8.154,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

02.200104

 22.773,00

 0,00

 22.773,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

02.200105

 116,00

 0,00

 116,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

02.200106

 21,00

 0,00

 21,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

 454,00

 0,00

 454,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

 28.254,00

 0,00

 28.254,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 4 of 37

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Reparatii curente

02.2002

 47.096,50

 0,00

 47.096,50

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

02.2004

 75,00

 0,00

 75,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

02.200402

 53,00

 0,00

 53,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

02.200404

 22,00

 0,00

 22,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

 4.582,00

 0,00

 4.582,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

02.200530

 4.582,00

 0,00

 4.582,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

 79,00

 0,00

 79,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

 49,00

 0,00

 49,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari in strainatate

02.200602

 30,00

 0,00

 30,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

 31,00

 0,00

 31,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Consultanta si expertiza

02.2012

 441,00

 0,00

 441,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

02.2013

 6,00

 0,00

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Studii si cercetari

02.2016

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii ale administr.publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de

02.2019

 1.413,00

 0,00

 1.413,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

 227,00

 0,00

 227,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

 197,00

 0,00

 197,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

 30,00

 0,00

 30,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

 4.864,50

 0,00

 4.864,50

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

 11.819,00

‑938,00

 12.757,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reclama si publicitate

02.203001

 732,00

 0,00

 732,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Protocol si reprezentare

02.203002

 118,00

 0,00

 118,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

02.203003

 30,00

 0,00

 30,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chirii

02.203004

 602,00

 0,00

 602,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

 10.337,00

‑938,00

 11.275,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL III DOBANZI

02.30

 5.909,00

 0,00

 5.909,00

 6.890,00

 6.045,00

 5.093,00

    Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

 1.040,00

 0,00

 1.040,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

 1.040,00

 0,00

 1.040,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

 4.869,00

 0,00

 4.869,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

 3.224,00

 0,00

 3.224,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

 1.645,00

 0,00

 1.645,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

 38.645,00

 0,00

 38.645,00

 24.647,00

 21.060,00

 33.251,00

Page 5 of 37

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

 38.645,00

 0,00

 38.645,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

 50,00

 0,00

 50,00

 50,00

 50,00

 50,00

    Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

02.51

 99.633,00

 1.368,00

 98.265,00

 106.272,00

 106.242,00

 106.242,00

    Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

 94.602,00

‑732,00

 95.334,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transferuri catre institutii publice

02.510101

 91.210,00

‑732,00

 91.942,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

 3.392,00

 0,00

 3.392,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

 5.031,00

 2.100,00

 2.931,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

 4.765,00

 2.100,00

 2.665,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte transferuri de capital catre institutii publice

02.510229

 266,00

 0,00

 266,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

 10.362,00

 0,00

 10.362,00

 10.617,00

 10.617,00

 10.617,00

    A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

 10.362,00

 0,00

 10.362,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Finantarea invatamantului particular  sau confesional acreditat

02.550163

 6.717,00

 0,00

 6.717,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ‑teritoriale la Fondul IID

02.550165

 3.645,00

 0,00

 3.645,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

 115,00

 0,00

 115,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

 115,00

 0,00

 115,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli neeligibile

02.560103

 115,00

 0,00

 115,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014‑2020

02.58

 126.358,00

 0,00

 126.358,00

 80.329,00

 32.976,00

 27.111,00

    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

 125.837,00

 0,00

 125.837,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Finantarea nationala

02.580101

 35.162,00

 0,00

 35.162,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Finantarea externa nerambursabila

02.580102

 76.186,00

 0,00

 76.186,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli neeligibile

02.580103

 14.489,00

 0,00

 14.489,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

 521,00

 0,00

 521,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Finantarea nationala

02.580201

 88,00

 0,00

 88,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Finantarea externa nerambursabila

02.580202

 433,00

 0,00

 433,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

 816,00

 0,00

 816,00

 3.675,00

 3.685,00

 3.695,00

    Asociatii si fundatii

02.5911

 310,00

 0,00

 310,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

 506,00

 0,00

 506,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

 83.483,00

 0,00

 83.483,00

 76.926,00

 81.773,00

 55.371,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

 83.483,00

 0,00

 83.483,00

 76.926,00

 81.773,00

 55.371,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

 83.483,00

 0,00

 83.483,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Constructii

02.710101

 64.604,00

 0,00

 64.604,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 6 of 37

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

 5.952,00

 0,00

 5.952,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

 1.938,00

 0,00

 1.938,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte active fixe

02.710130

 10.989,00

 0,00

 10.989,00

 0,00

 0,00

 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

 16.563,00

 0,00

 16.563,00

 14.966,00

 20.758,00

 20.758,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

 16.563,00

 0,00

 16.563,00

 14.966,00

 20.758,00

 20.758,00

    Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

 11.936,00

 0,00

 11.936,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

 11.936,00

 0,00

 11.936,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

 4.056,00

 0,00

 4.056,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

 4.056,00

 0,00