Hotărârea nr. 157/2020

HCL 157 APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 157

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.65945/2020, raportul nr.67486/2020 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.68801/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2019 și avizele nr. 157/2020 al Comisiei IlI-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr. 163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr. 165/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

în conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordonanței de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.l 29 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin. 1 și art.196 alin.l lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,

aferente anului 2019: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag. 1-74) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova- dna Rezeanu Marinela, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.l, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 04.06.2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate


vor

aduce la îndeplinire prevederile


CONTRASEMNEAZĂ, secreTar/general, Nicolfcta MIULESCU,

/-c Mtw/otfuui/FIO- pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                            -lei-

Denumirea elementului

[

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.378U 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct-205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

21.017

53.373

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Actlve necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.Ol la 06)

07

07

21.017

53.373

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

38.949

801.210

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

3.655.589

4.352.604

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814- 2914)

10

10

43.048

29.800

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

306.054

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

4.043.640

5.183.614

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

12.270

12.270

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate In comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

150.000

150.000

TOTAL (rd. 18 la 23^

24

24

162.270

162.270

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

25

4.226.927

5.399.257

B. ACTIVE CIRCULANTE

I.STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 +302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

650.355

1.275.506

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

1.200

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

651.555

1.275.506

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-4902-491)

31

31

7.599.354

10.967.546

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

386.896

592.129

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

7.986.250

11.559.675

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte Investiții pe termen scurt

(ct 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd.37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (dinct.508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

2.254.906

1.150.167

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

10.892.711

13.985.348

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

23.237

14.202

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

23.237

14.202

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

2.755.133

5.246.620

5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților clin grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate In comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453»**)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437»** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

2.825.793

3.570.846

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

5.580.926

8.817.466

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

5.335.022

5.182.084

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

9.561.949

10.581.341

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct 419)

59

58

4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

65

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623+1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473»** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

805.963

592.359

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

805.963

592.359

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct.1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

689.043

835.741

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

689.043

835.741

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (ct 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2O75)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

200

200

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

200

200

II, PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

557.361

535.942

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

40

40

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

3.095.984

4.069.956

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

3.096.024

4.069.996

Acțiuni proprii (ct, 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATfĂ)       SOLD C (ct. 117)

96

95

4.413.358

4.414.278

SOLDD(ct.117)

97

96

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

1.376.903

1.106.797

SOLD D(ct. 121)

99

98

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

1.376.903

973.972

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

8.066.943

9.153.241

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

8.066.943

9.153.241

Suma de control F10:      229014648/131.191.6.2.66

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumele înscrise ia acest rând și preluate din contul 2675 ia 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                         - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.378V 2019

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

07

01

50.193.224

63.175.173

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

50.193.224

63.175.173

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

95

5+eafe-maî-atHfrdereterec0ntraete-de-lea«fi^-'(etT766a-)

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

OS

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

154.101

183.562

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

13.000

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

50.347.325

63.358.735

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

6.660.666

4.845.921

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

292.159

315.305

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

250.981

373.056

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

26.667.772

29.383.433

a) Salarii șl Indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

25.709.874

28.363.229

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

957.898

1.020.204

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd.26-27)

24

25

719.994

1.066.209

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

719.994

1.066.209

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

-22.021

478.209

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

428.544

762.916

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

450.565

284.707

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

14.304.422

25.475.271

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

31

32

13.368.927

24.350.102

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586*)

32

33

898.193

958.805

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

488

3.795

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655}

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

36.814

162.569

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

74.998

146.698

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

74.998

146.698

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31 + 39)

40

42

48.948.971

62,084.102

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

1.398.354

1.274.633

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

12.246

20.241

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

5.302

1.436

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

17.548

21.677

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

35.518

56.779

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 53+56+58)

57

S9

35.518

56.779

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ):

-Profit (rd 52-59)

58

60

0

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

17.970

35.102

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16+52)

60

62

50.364.873

63.380.412

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

48.984.489

62.140.881

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 62-63)

62

64

1.380.384

1.239.531

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

3.481

132.734

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

1.376.903

1.106.797

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 895724L80../..1.3.11.915266

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate In baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

{gingioveanu DOINA

CalitateaFormular

VALIDAT


Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE ladatade 31.12.2019         F30-pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                        -lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rct. OMFP 01.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

1.106.797

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorle pentru munca

18

17a

(30 V)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

715

727

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

675

706

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate șijcreanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

; a

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

1.860.561

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- Impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

13.000

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

13.000

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

3.960.066

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

395.234

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

439.596

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

3.133.985

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nn rd*

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46 a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct,4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                 .

51

47

-avansuri acordate entităților1 neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

Io

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

162.270

162.270

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

12.270

12.270

- acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezident!

57

51

12.270

12.270

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307}

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

150.000

150.000

- creanțe imobilizate în lei si exprimate In lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

150.000

150.000

- creanțe imobilizate în valută (din ct 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

9.845.146

13.611.908

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neaflliați nerezidenti și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neaf i I ia ții nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

3.300.773

3.564.832

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct. 425+ 4282)

68

60

1.898

13.800

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+4364-437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

363.329

539.590

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)

70

62

316.506

537.437

- creanțe fiscale In legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

46.823

2.153

- subvenții de incasat(ct,445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezîdente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

178.861

395.234

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

44.906

52.941

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in particîpatle (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele In legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

44.906

52.941

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidențî (din ct. 4518 + din ct. 4538}

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

- părți sociale emise de rezident!

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

17.274

28.488

- în lei (ct. 5311)

94

85

17.274

28.488

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

2.237.617

1.121.679

-în lei (ct.5121),din care:

97

88

2.237.616

1,121.678

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90

1

1

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99+102+103 + 106+108 + 110 + 111 + 116 + 119+122 + 128)

104

95

6.386.889

9.409.824

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct 519), (rd ,97+98)

105

96

-înlei                            ’

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct 162), (rd.100+101)

108

99

- în lei

109

100

/z

F30 - pag.5

-In valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

iu

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei st exprimate in lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi șl datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

1.006.878

805.963

-valoarea concesiunilor primite (din ct 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

2.755.133

5.246.620

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidențî și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațli nerezidenți (din ct, 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

1.159.861

1.420.307

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

1.338.806

1.538.377

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

626.547

740.489

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

712.259

797.888

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123, la 127)

133

122

126.211

398.557

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații In participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

126.211

398.557

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct.472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si Investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct, 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(JH)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (dinct. 4518 +din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

200

200

-acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

200

200

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

183.275

239.273

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

3.123.363

3.046.561

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150+ 151 + 152)

!54

141

1811

1118111

200

X

200

X

- deținut de Instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

200

100,00

200

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

200

100,00

200

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile șl regiile autonome, din care:

166

153

66.412

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice focale;

168

155

66.412

-către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților șl al regiilor autonome, din care:

170

157

64.590

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

64.590

- către instituții publice centrale

172

159

-către instituții publice locale

173

160

64.590

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

-dividende/vărsămintedin profitul exercițiilorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitai reportat

Nn rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165 b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole «****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30: 23539226 / 1J11.91.6.26.6

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

Numele si prenumele

BUTARI MIHA1-VLAD

GINGIOVEANU DOINA

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                        - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold

Inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

183.275

55.998

X

239.273

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

183.275

55.998

X

239.273

li.ltnobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

385.968

776.093

1.162.061

Instalații tehnice si mașini

08

6.693.455

1.820.773

637.969

7.876.259

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

91.209

1.379

89.830

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

306.054

470.039

776.093

0

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

7.476.686

3.066.905

1.415.441

9.128.150

lll.lmobilizari financiare

17

162.270

78.109

78.109

X

162.270

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

7.822.231

3.201.012

1.493.550

9.529.693

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-|el-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

162.258

23.642

185.900

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

162.258

23.642

185.900

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

347.018

13.832

360.850

Instalații tehnice si mașini

25

3.037.867

1.017.126

531.337

3.523.656

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

48.161

13.248

1.379

60.030

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

3.433.046

1.044.206

532.716

3.944.536

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

3.595.304

1.067.848

532.716

4.130.436|

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nn rd*

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40: 93637612 /1311916266

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,ATEN'TIEI

Conform prevederilor pct 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, “in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia no va conține si prima oaginâ din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, linbil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de an ul calendaristic;

subunitățile deschlseîn România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - in termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de Ia constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse in situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la.anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1} - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin, (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiarîncheiat se referă la data de 1 Ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. £onabili.zarga.șumelor primite de la acționari/ asoc ia ți - se efectuează în contul 455 1 „Sume datorate acționarilor/asociaților".

In cazul in rare împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate*.

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019),, ) .

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art, 30 din Legea contabilității nr, 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitatea:SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Județul :16--D0U

Adresa: localitatea CRAIOVA, str. BRESTEI nr, 129 A, cod postai 200207

Număr din registrul comerțului: J16/136/2011

Forma de proprietate: 12-Societatî comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

3811—Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO 27969145

Tipul raportării contabile:Situatie financiara anuala-tip situație BL-aplica reglementările contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014.

Administratorul societății, BUTARI MIHAIVLAD, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Situațiile financiare au fost întocmite pe principiul desfășurării activitatii in condiții de continuitate,deși exista un element de incertitudine cu privire la activitatea de colectare transport si depozitare a deșeurilor menajere,respectiv data la care noul operator desemnat de ADI ECODOU va opera in aria de delegare .

labili pe Facebook - grup de întrebări si răspunsuri - https.;//www.facebook.com/groups/461223925594/

Contabili si resurse pentru ei - pagina știri contabile si nu numai - httns://www.facebook.com/fiscalltate/ www.cabinetexpert.ro - știri contabile, fiscale, resurse umane - la zi

/if AUDIT .

f ((CONSULTING

CRAIOVA, A.I. CUZA, NR.42, BL. 6A, APT.15, JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI SUB NR. J16/410/2003, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO15313758, TELEFON 0251411446, 0351442446, FAX 0251406697, AUTORIZAȚIE CAFR 351/2003, NR. RJPE ASPAAS: FA351/2003

Raportul auditorului independent

Opinie cu rezerve

l.Am auditat situațiile financiare anexate ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL care cuprind bilanțul, contul de profit' si pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative pentru anul incheiat la 31.12.2019. Situațiile financiare menționate se refera la:

 • - Capitaluri proprii total:                   9.153.241 lei;

 • - Cifra de afaceri:                         63.175.173 lei;

 • - Rezultatul net al exercițiului financiar: 1.106.797 lei (profit)

2.1n opinia noasta, cu excepția efectelor aspectelor descrise la punctele 3-4 din paragraful <Baza pentru opinia cu rezerve>, situațiile financiare individuale ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinia pu-rezerve

J.Noi nu am,participat la operațiunea de inventariere a stocurilor la data de 31.12.2019 fiind numiți auditori ai Societății in data de 21.01.2020 si nu am putut aplica proceduri alternative de audit care sa ne conducă la obținerea unor probe de audit adecvate si suficiente astfel incat sa ne asiguram de existenta si starea stocurior la data de 31.12.2019, in valoare totala de 1.275,506 lei. Orice posibila ajustare a acestui element bilantier, are efect asupra sumelor prezentate in situațiile financiare in cadrul stocurilor si rezultatelor perioadei,

 • 4. La data de 31.12.2019 Societatea înregistrează in sold creanțe comerciale (clienti) in suma totala de 12,673.140,81 lei, din care 28.13 % respectiv 3,564.832 lei, reprezintă creanțe comerciale restante, neincasate in termenul de scadenta stabilit, cu vechime.mai mara.de trei, luni. Societatea a procedat la estimarea si înregistrarea ajustărilor de valoare pentru deprecierea creanțelor menționate, astfel:

- procent de 100% respectiv suma de 2,489,413 lei , pentru creanțele incerte -insolvente, litigii pe rol, executări silite, creanțe in sold mai vechi de 1 an;

-procent de 40% respectiv suma de 154.948 lei, pentru creanțele mai vechi de 6 luni.

Având in vedere contextul economic actual, marcat de criza COVID 19, precum si faptul ca nu am putut desfasura proceduri alternative de audit prin care sa obținem probe de audit adecvate si suficiente, noi nu am putut sa ne asiguram cu privire la suficienta ajustărilor înregistrate de societate. Orice posibila ajustare suplimentara in vederea prezentării creanțelor comerciale la valoare recuperabila, poate avea impact in conturile de rezultate si capitaluri proprii ale Societarii.

 • 5. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Aspecte cheie de audit

 • 6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre' asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Referitor la prezentarea creanțelor: In baza prevederilor OMFP 1802/2014, managementul societarii procedează la evaluarea creanțelor prezentate Ia data raportării, prezentandu-le la valoarea la care se asteapta sa fie realizate.

Răspunsul nostru ou privire Ia riscurile de denaturare semnificativa referitoare la prezentările conducerii societății in legătură cu evaluarea acestor, creanțe ia data-raportării, s-a concretizat in proceduri de audit, prin care am testat modul de recunoaștere a creanțelor incerte si estimarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor incerte sau cu scadenta depășită.

Alte aspecte

 • 7. In ceea ce privește evenimentele ulterioare exercițiului financiar 2019, semnalam un eveniment semnificativ recent, in derulare la aceasta data si anume <pandemia COVID 19>. Acest eveniment nu ajusteaza cifrele din situațiile financiare încheiate Ia data de 31.12.2019 dar conducerea societății ia in considerare problemele inerente ce pot sa apara cum ai- fi: blocaje in încasarea creanțelor comerciale , riscul neindeplinirii unor obligații contractuale care pot atrage penalitati. Nu este de neglijat nici impactul asupra capitalului uman si masurile de siguranța suplimentara care trebuie luate.

Având in vedere faptul ca este un eveniment aflat in derulare, Ia acest moment nu pot fi estimate realist (credibil) efectele asupra activitatii si rezultatelor acesteia. Se considera ca societatea isi va desfasura activitatea in baza principiului continuității activitatii in viitorul previzibil (de cel puțin 12 luni de la închiderea exercițiului financiar 2019), din următoarele considerente:

- natura activitatii entității de interes public presupune desfasurarea acesteia in regim de continuitate;

-activitatea de colectare a deșeurilor se va desfasura in regim de continuitate , cel puțin pana finalizarea proiectului “Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Dolj” respectiv 31.12.2021, fapt susținut de adresa nr.718/31.12.2019 emisa de Ministerul Fondurilor Europene ca răspuns la solicitarea formulata de SC Salubritate Craiova SRL nr. 21850/12.12.2019.

-entitatea deține contracte in derulare pentru perioada următoare , in legătură cu activitatea autorizata pe care o prestează,

Alte informații — Raportul administratorilor

 • 8. Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. ' 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat anexat si nu face parte din situațiile ■ financiare. Opinia ’-noastra-cur-privire la situațiile- financiare ■ nu " acopera Raportul administratorilor.

In legatara cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat Ia 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 9. Conducerea Societarii este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea. îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situării financiare lipsite de denaturări'semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 10. In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-sî continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 12. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta Întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •  Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern,' :

 • •  Intelbgem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

« Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către ■ " • ' conducere a*contabilității pe baza continuității activitatii’si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia. im. raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activității.

• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele si pentru,

SC AUDIT CONSULTING SRL autorizație CAFR: 351/2003

Adresa: Craiova, str. AI Cuza nr.42, bloc 6 A, ap.14-15

Autoritatea pentru Supravegherea PubiicăT Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Firma de audit: AUDIT CONSULTING SRLînregistrata la ASPAAS sub nr. FA 351/2003

Auditor: PETRESCU SIMONA

înregistrat la ASPAAS sub nr: AF 2786/2009

Data: 04.05.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI La 31 Decembrie 2019

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,cu sediul in județul Dolj, Craiova,str.Brestei nr.129A.jud.Dolj ,Cod Postai 200207 înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr.J 16/136/201 l,avand codul unic de înregistrare RO27969145,este persoana juridica înființata prin HCL 22/31.01.2011 de aprobare a reorganizării Serviciului Public de Salubritate Craiova in societate comerciala cu răspundere limitata,avand asociații:

 • -  Municipiul Craiova,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova.

 • -  Comuna Isalnita prin Consiliul Local isalnita

 • -  Comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos

Activitatea s-a desfasurat in anul 2019 in baza contractului de delegare nr. 1/29.03.2013 incheiat intre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “SALUBRIS DOLJ” in calitate de delegatar si SC Salubritate Craiova SRL in calitate de delegat si se refera in principal la: -precolectarea,colectarea,sortarea,transportul si depozitarea controlata a deșeurilor municipale;

-maturat,spalat,stropit si întreținerea cailor publice;

-curatarea si transportul zăpezii;

-colectarea,transportul depozitarea deșeurilor menajere provenite de la populație,agenti si instituții publice;

Activitatea de gestionare a câinilor fara stapan s-a desfasurat in anul 2019 in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova înregistrat sub nr. 119265/28.12.2011 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova si SC Salubritate Craiova SRL,modificat si completat cu acte adiționale.

Activitatea de dezinsectie,dezinfectie si deratizare s-a desfasurat in baza contractului 102639/13.07.2015 incheiat cu Municipiul Craiova si a contractelor cu alti beneficiari.

In anul 2013, prin HCL 57/28.02.2013 s-a aprobat cesionarea de către Municipiul Craiova ,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova a 10 parti sociale ,astfel incat structura capitalului social la 31.12.2019 este următoarea:

-Municipiul Craiova -10 parti sociale cu o valoare de 100 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 50%

-Comuna Isalnita-5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%

-Comuna Varvoru de Jos-5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%

Subsemnatul BUTARI MIHAI-VLAD in calitate de administrator la SC Salubritate Craiova SRL-,declar ea: •' •>

I. La data de 31 decembrie 2019 s-au obtinut următoarele rezultate:

Nr.crt.

D enumirea elementului

Valoarea(lei)

1

A. Venituri din exploatare

63.358.735

B.Cheltuieli din exploatare

62.084.102

-Profit(A-B)

1.274.633

2

A.Venituri financiare

21.677

B.Cheltuieli financiare

56.779

Pierdere(B-A)

(35.102)

3

Rezultatul brut al exercițiului financiar

Profit

Pierdere

4

A.Venituri extraordinare

B.Cheltuieli extraordinare

Profit(A-B)

Pierdere(B-A)

5

Rezultatul brut al exercițiului financiar

Profit

1.239.531

Pierdere

6

Impozit pe profit

132.734

7

Rezultatul net al exercițiului financiar

1.106.797

Profit

II. La data de 31 Decembrie 2019 situația activelor si pasivelor se prezintă astfel:

Nr.crt.

Denumirea elementului

Valoare(lei)

1

Active imobilizate

5.399.257

2

Active circulante

13.985.348

3

Creanțe

11.559.675

4

Datorii ce trebuiesc plătite intr-operioada de pana la un an

8.817.466

5

Datorii ce trebuiesc plătite intr-o perioada mai mare de un an

592.359

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP 3781/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMAȚII

Activul net ațăpcietatii la 31.12.2019 in suma de 9.153.241 lei a crescut fata de anul precedent cu 1.086.298 lei.

Bunurile de domeniul public si privat care fac obiectul contractului de concesiune nr. 106729/18.07.2011 sunt Înregistrate in balanța de verificare in conturi extrabilantiere,au fost inventariate de o comisie comuna .

Activele circulante se compun din:

1.Stocurile de materiale in suma de 1.275.506 lei la sfârșitul anului,mai mari cil 623.951 lei fata de anul precedent .Acest fapt se datoreaza aprovizionării cu materiale antiderapante (sare,nisip,cloruri) pentru deszăpezire in lunile octombrie- decembrie 2019,dar care nu au fost consumate datorita condițiilor climatice .

 • 2. Creante comerciale (cont 411) la 31.12.2019 sunt in valoare bruta de 12.673.141 lei, iar in valoare neta (valoare bruta mai puțin ajustările in suma de 2.644.361 lei) suma este 10.028.780 lei.Acest fapt se datoreaza climatului economic,foarte multe societăți comerciale se afla in insoventa,faliment.De asemenea la asociațiile de locatari/ proprietari soldul facturilor neachitate aflate in litigii pe rol,ori in executare , la 31.12. 2019 este de 1.825.007 lei.La 31.12.2019 SC salubritate Craiova SRL are de incasat de la PMC suma de 4.270.881 lei,facturi care s-au incasat in ianuarie si februarie 2020.

Contul 418-Clienti facturi de intocmit ,sold 938.766 lei reprezintă facturile de intocmit pentru situațiile de lucrări executate către Primăria municipiului Craiova in luna decembrie 2019.

In baza inventarierii creanțelor la data de 31.12.2019 ,s-au operat ajustări de valoare prin anularea,constituirea ori majorarea provizioanelor pentru clientii incerti in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 ,OMFP 1802/2014 si a Codului Fiscal ,asa incat soldul ajustărilor la sfârșitul anului este in suma de 2.644.361 lei.Aceste ajustări pentru clientii incerti s-au efectuat pentru a avea o imagine cat mai fidela a patrimoniului la data bilanțului si sunt aferente clientilor in litigiu( 1.868.069 lei), in insolventa(262.299 lei),sume neincasate cu o vechime mai mare de 180 zile (513.993 lei).

Menționam ca aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2019.

 • 3. Alte creanțe- suma de 529.667 lei reprezintă cereri de recuperare depuse la CAS Dolj pentru plata concediilor pentru incapacitate de munca.

Datoriile se compun din:

 • 1. Datoriile comerciale in suma de 5.246.620 lei la 31.12.2019 ,se compun din datorii comerciale către furnizori.

Societatea nu are datorii comerciale neachitate la scadenta.

 • 2. Datoriile curente in legătură cu personalul si către bugete :

>1.420.307 lei -reprezintă drepturile de personal pe luna decembrie 2019 cu data de achitare in ianuarie 2020,precum si alte datorii in legătură cu personalul (garanții materiale);.          ' ’. •

>1.538.377 ivl^dăibriîcurente către bugetul de stat,(TVA,impozit salarii,CAS,sanatate, contribuția asigurâtprie pentru munca- sunt datorii curente,înregistrate in luna decembrie 2019 cu termen de plata scadent in 25.01.2020.

Nu au existat in anul 2019 întârzieri la plata obligațiilor către bugetul de stat,local sau ale asigurărilor sociale de stat.

III. Repartizarea profitului

Din profitul net,in suma de 1.106.797 lei, propunem sa fie repartizata la alte rezerve , suma de 973.972 lei reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege , la dividende cuvenite asociaților suma de 66.412 lei,respectiv 50% din profitul ramas după repartizarea la rezerve,iar suma de 66.413 lei ,profit nerepartizat se constituie sursa proprie de finanțare.

In temeiul art. 22 alin.(5) din Codul fiscal, care prevede ca suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferenta rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfârșitul exercițiului financiar . In aceste condiții, in limita profitului net contabil, suma aferenta impozitului pentru care s-a beneficiat de scutire este repartizata la rezerve (inregistrare contabila 129 = 1068).

Astfel,avand in vedere ca societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit in echipamente tehnologice-masini,utilaje si instalații de lucru,asa cum sunt prevăzute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe,folosite in scopul desfășurării activitatii economice(doar echipamente noi),in conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul Fiscal, profitul reinvestit in anul 2019 in perioada si in echipamentele calificate pentu scutire a fost in cuantum de 973.972 lei.A fost alocata la rezerve (1068) suma de 973.972 lei,in limita profitului contabil.

INVESTIȚII -an 2019

Utilajele achiziționate in anul 2019 si care indeplinesc condițiile legislative sunt 4 autocompactoare Ford de 16 mc cu o valoare de inventar de 1.655.400 lei,achiziționate in trim.I si II,grupa 2.1.24.2”masini,utilaje si instalații de salubritate”.

Tot in anul 2019 a fost finalizata investiția privind construirea halei pentru reparații si spatii anexa,recepționată cu o valoare de inventar de 776.093 lei.

IV.Societatea a condus contabilitatea in limba romana si in moneda naționala,a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica a datelor,prelucrarea,publicarea si pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara,performanta financiara si alte informații referitoare la activitatea desfasurata.

Societatea a intocmit lunar balanțe de verificare,a depus declarațiile privind impozitul pe profit,conform normelor si reglementarilor in domeniul contabilitatii-utilizand planul de conturi general,modelele situațiilor financiare,registrele si formularele comune privind activitatea financiara si contabila,respectând normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

La intocmirea • șituatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilității nr.82/1991,republicata,cu modificările si completările ulterioare si ale OMFP nr. 1802/29.12.2014'pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. •

In ceea ce privește evenimentele ulterioare exercițiului financiar 2019, semnalam un alt eveniment semnificativ recent, in derulare la aceasta data si anume <pandemia COVID 19>. Acest eveniment nu ajusteaza cifrele din situațiile financiare incheiate la data de 31.12.2019 dar conducerea societății ia in considerare potențialele probleme ce pot sa apara cum ar fi: blocaje in incasarea clientilor, pierderea clientilor sau suspendarea temporara a contractelor de prestări servicii in condițiile includerii unor activitati prin acte normative aprobate, implicit scăderea volumului de prestări, intarzieri sau intreruperi in aprovizionarea cu materiale consumabile, reducerea activitatii de colectare deșeuri de la agenții economici si instituții publice, limitări ale acesteia , riscul neindeplinirii unor obligații contractuale care pot atrage penalitati (de exemplu nu se poate achita principalul furnizor ECO Sud SA din lipsa de lichidități). Nu este de neglijat nici impactul asupra capitalului uman si masurile de siguranța suplimentara care trebuie luate ce vor genera costuri suplimentare neincluse in tarifele aprobate.

Având in vedere faptul ca este un eveniment aflat in derulare, la acest moment nu pot fî estimate realist efectele asupra activitatii si rezultatelor acesteia.

Având in vedere caracterul de serviciu de utilitate publica al activitatilor de salubrizare prestate ,conducerea societății considera ca societatea isi va desfasura activitatea in baza principiului continuității activitatii in viitorul previzibil (de cel puțin 12 luni de la inchiderea exercițiului financiar 2019).

ADMINISTRATOR, BUTARIMIHAIVLAD

Flux 2019

solduri

2019

solduri 2018

Rezultat net

-1

1,106,797

___

Creanțe Totale

4

3,573,425

7,986,250

11,559,675

Creanțe provenite din activitatea de investiții

5

0

Creanțe provenite din activitatea de finanțare

6

0

Creanțe provemte cin activitatea de exploatare

3,573,425

7 986,250

11.559.675

Datorii pe termen scurt

8

3,022,936

6.386,889

9,409,825

Datorii pe termen scurt provenite din investiții

9

-883,331

911,917

28,586

Datorii provenite din activitatea de ''rai td’e

Datorii de exploatare pe termen scurt

Amor: zare și provizioane

_Am?ft!?Șre___

Cheltuieli cu ajustări de valoare ____

• Variația cheltuielilor in avans

i Variația veniturilor in avans

__       10

11=8-9-10

iiiiiiiiliiiiiiili

_________13___

'__14_________

IA

1,214,546

_1_.067.848

J46.698

29 035

0

0

5 474,972

___ 23.237

0

.....  .0

. 9 38J.239. -------) ________________!

__14.202 i

' o'

Cheltuieli cu active cedate

17

88,311

18321

"06632

1 Variația reevaluări

■«lilBiiSlilîlile

-21 419

557,361

535.942

Vanatia ’ezerveior

'&

9/3 972

3.096,024

4,069,996

Variația rezultat reportat si vatriatie elemente instrumente de capital

20

1,375.983

Rezultatul financiar

2-

-35.102

Variația repartizării profitului

îililtlzBSililil

-402 931

1,376,903

973,972

; Venituri din vinzarea imobilizărilor

23

0

■ Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluan

24

0

, ' .•

Flux de exploatare ”

15+1^+17+18+19+2 . 0-21-22-23+24

2,053,872

HBH

BHHM

Plăti pentru achizițiile de imobilizări

2;5=27-2f>?9

4 084.343

Creșteri de active imobilizate

3.291.012

Variația datoriilor cu imobilizările

-883.331

911917

28586

Incasari din vinzarea imobilizărilor

30=31-32

0

BBflilwSMWiwSlS'

Venituri din vinzarea imobilizărilor

0

\'uri.-n a crc=nte:or d.-ri v'rzar.' de

Reduceri de imobilizări

33

1.493.550

Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluări

34

0

Amortizarea aferenta icsin.or

35

532,716

Flux din activitatea de investiții

36—26+30+33-34-35

3,123,509

IBMl

HHH

împrumuturi obținute

V

0

Venituri din dobinzi

IttgtSKliUK

1,436

Alte venituri financiare

20.241

Rambursări de împrumuturi

4 3

0

0

0

Variația creanțelor aferente

subvențiilor__________i______41________0

Variația subvențiilor________42____I           0

Plăti de dobinzi___|_________43_____■     56,779

Cheltuieli cu diferentele de curs I                    ;

valutar plătite__________                               44         |........ 0

Flux de finanțare

45=37+38+39-40-41*42-43-44

-35.102

FLUX TOTAL' ,

46=2 36+45

1,104,739

Trezoreria la începutul perioadei

2,254,906

Trezoreria la finalul perioadei

1,150,167

FLUX NET

1,104,739

ADM INISTRATO R,

DIRECTOR ECONOMIC,

BUTARI MIHAI-VUffi^o^691^

GINGIOVEANU DOIn/


Q.

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

CUI 27969145


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.12.2019


- lei -

. Element ăl capitalului propriu

Sold la

1 ianuarie 2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 dec 2019

Total, din care

prin transfer

Total, din care

prin transfer

0

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

200

0

0

0

200

Rezerve din reevaluare

557,361

0

0

21,420

0

535,941

Rezerve:

Rezerva legala

40

0

0

0

0

40

Alte rezerve -profit reinvestit 2014+2015+2016+2018-2019

3,095,984

973.972

4,069,956

Rezultat reportat:

- Profit nerepartizat

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold debitor

0

0

0

0

0

0

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold creditor

1,748,316

0

0

0

1,748,316

Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a 1AS, mai puțin IAS 29:

- Sold debitor

0

0

0

0

0

0

Rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

2,665,042

21,420

0

0

0

2,686,462

1,106,797

Rezultatul exercițiului:

Sold creditor 121

1,376,903

1,106,797

0

1,376,903

0

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor 1174

0

20,499

-20,499

Repartizarea profitului 129

1,376,903

973,972

0

1,376,903

973,972

8,066,943

9,153,241

%/ _Ca             1      ‘

Adinistrator,

Butari.Mihpi-


Director economic,

Gingioveatffl Doina

-O.

' SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

j NOTAI

I
I

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

Iei


 • 31.12.2019

  Denumirea eleinentiiliiide imobilizare *) '"

  ' ' ’ ...... ............................................................................................................................ ~ ...... ~ ~ .................................—

  Valoare bruta **)

  Ajustări de valoare***) (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

  Sold la începutul exercițiului financiar

  Creșteri *“*)

  Cedări, transferuri si alte reduceri

  Sold Ia sfârșitul exercițiului financiar

  Sold Ia începutul exercițiului financiar

  Ajustări inrg. in cursul exercit, financiar

  Reduceri sau reluări

  Sold Ia sfârșitul exercițiului financiar

  0

  ...............1..................................„

  2

  3

  4 = l+2-3

  5

  6

  7

  8=5+6-7

  Imobilizări necorporalc din care:

  183275

  55998

  0

  239273

  162258

  23642

  0

  185900

  - cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - alte imobilizări

  183275

  55998

  0

  239273

  162258

  23642

  0

  185900

  - avansuri acordate pi. imobilizări necorporalc

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Active necorporalc de explorare si evaluare a resurselor minerale

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Imobilizări corporale din care:

  7476686

  3066905

  1415441

  9128150

  3433046

  1044206

  532716

  3944536

  - terenuri

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - contracții

  385968

  776093

  0

  1162061

  347018

  13832

  0

  360850

  - instalații tehnice si mașini

  6693455

  1820773

  637969

  7876259

  3037867

  1017126

  531337

  3523656

  - alte instalații, utilaje si mobilier

  91209

  0

  1379

  89X30

  48161

  13248

  1379

  60030

  - Investiții imobiliare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Active biologice productive

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Iniob. corporale in curs de execuție

  306054

  470039

  776093

  0

  0

  0

  0

  0

  - înv, imobiliare in curs de execuție

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - avansuri acordate pt. imob. corporale

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Imobilizări financiare

  162270

  78109

  78109

  162270

  0

  0

  0

  0

  TOTAL

  7822231

  3201012

  1493550

  9529693

  3595304

  1067848

  532716

  4130436

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizării si perioada dc amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând dc la costul dc achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, împreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

**♦) Se vor prezenta duratele dc viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare.

♦***) Sc vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

iGINGIOVEANU DOINA


Calitatea

111-DIRECTOR ECONOMIC


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA

 • 31.12.2019                               iei

Denumirea provizionului *)

Sold la inc. exercițiului financiar

Transferuri **)

Sold la sf. exercițiului financiar

in cont

din cont

....«

1

2

3

4 = l + 2-3

Provizioane pentru litigii (ct.1511)

0

0

0

0

Provizioane ptgarantii acordate clientflor (ct.1512) din care:

0

0

0

0

- Provizioane legate de activitatea de service in perioada de garanție:

0

0

0

0

- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garanția acordata clientilor

0

0

0

0

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare legate de acestea (ct. 1513)

0

0

0

0

Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:

0

0

0

0

- Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii

0

0

0

0

- Provizioane pentru închiderea unor sedii ale entitatii

0

0

0

0

- Provizioane pentru modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;

0

0

0

0

- Provizioane pentru reorganizați fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii

0

0

0

0

Provizioane pentrlu pensii si obligații similare (ct.1515)

0

0

0

ol

Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

0

0

0

0[

Alte provizioane (ct. 1518) din care:

689043

146698

0

835741]

- Provizioane pentru clicnti neincasati

0

0

0

0

- Provizioane pt pierderi schimb valutar

0

0

0

0

- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

......................... 0

0

0

- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a producției in curs de execuție

0

0

0

0

- Proviz.pt. benefic, plătite angajatilor pt.tertninarea contr. de munca, ca rcz. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în șomaj , ;n schimbul acelor beneficii

t)

0

0

0

- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmează sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de aceștia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii

689043

146698

0

835741

- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurător, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deșeurilor, prot, solului, a apelor subterane si a apelor de suprafața; prot. biodiversitatii si a peisajului ;

0

0

0

- Provizioane pentru obligații asumate în comun cu o terta parte etc.

0

0

0

0

- Provizioane pentru deprecierea createlor

0

0

0

o

- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie

0

0

0

0

- Proviz, pentru prime ce urmeaza a se acordipdrsonatalui din profitul realizat, potrivit prevederilor'lpgși&Sau contract.

0

0

0

0

- Provizioane pentru amenzi si penalitățile, despăgubiri, daunele si alte datorii incerte ;                     ’ ,•

0

..........—...............

0

.........

........... “

0

*) Provizioanele prezentate în’jilanțîa "Alte provizioane” trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative. **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

SC SALUBRITATE CARIOVA SRL

NOTA EXPLICATIVA NR 3

NOTA

Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar al anului 2019

l.Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare,a statutului societății , Administratorul propune Adunării Generale a Asociaților modalitatea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2019 odata cu aprobarea situațiilor financiare anuale.

Baza legala incidența este reprezentata de:

-Legea nr.31/1990 republicata privind societățile comerciale,cu modificările si completările ulterioare;

-OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si la Regiile Autonome,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificările si completările ulterioare;

-OMFP 1802/2014.

Astfel AGA are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

2.Prezentare 2.1 Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019

Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2019 pe destinații este in conformitate cu prevederile legislației in vigoare.

Propunere de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2019 :

lei


PROFIT NET DE REPARTIZAT :                _______

1.106.797

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

973.972

(profit investit)

Acoperirea pierderii contabile din anii precedent!

0.00

Profit ramas de repartizat după deducerea sumelor de mai sus

132.825

Participarea salariatilor la profit

0.00

Dividende de plătit

66.412

Alte repartizări prevăzute de lege

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT:

66.413


In privința sumelor jjropuse a fi repartizate facem următoarele precizări:

> La alte rezervi?,reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege s-a repartizat suma de 973.972 lei. in temeiul Ordonanței Guvernului nr 64/2001 privind repartizarea profitului, art. l,alin (1) lit.Alahe rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege,repectiv de art. 22 alin.(5) din Codul fiscal.care stipulează ca suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferenta rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfârșitul exercițiului financiar . In aceste condiții, in limita profitului net contabil, suma aferenta impozitului pentru care s-a beneficiat de scutire este repartizata la rezerve (inregistrare contabila 129 -■ 1068),

Astfel,avand in vedere ca societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit in echipamente tehnologice-masini,utilaje si instalații de lucru,asa cum sunt prevăzute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe,folosite in scopul desfășurării activitatii economicefdoar echipamente noi),in conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul Fiscal, profitul reinvestit in anul 2019 in perioada si in echipamentele calificate pentu scutire a fost in cuantum de 973.972 lei.A fost alocata la rezerve (1068) suma de 973.972 lei.

Utilajele care indeplinesc condițiile legislative sunt 4 autocompactoare Ford cu o valoare de inventar de 1.655.400 lei,achiziționate in trim. I si II ,grupa 2.1.24.2 ” mașini,utilaje si instalații de salubritate”.

Deoarece achiziția depășește valoarea profitului net ,s-a repartizat la rezerve suma calculata in limita profitului maxim scutit.

>Dividende cuvenite asociaților in conformitate cu prevederile OG 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,in suma de 66.412 lei, respectiv 50% din profitul ramas după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative.

Fata de cele prezentate,solicitam Adunării Generale a Acționarilor : -Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2019.

ADMINISTRATOR, BUTARIMIHAIVLAD


DIRECTOR ECONOMIC,

GINGIOVEANU DOINA,


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE

 • 31.12.2019

lei

ÎNTOCMIT,


Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

2

I. Cifra de afaceri neta

50193224

63175173

2. Venituri din producția in curs de execuție

0

o

3. Venituri din producția de imobilizări

0

0

4. Alte venituri din exploatare

154101

183562

I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.l+2+3+4)

50347325

63358735

5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile

6660666

4845921

6. Alte cheltuieli materiale

292159

315305

7. Cheltuielile externe cu energia si apa

250981

373056

8, Cheltuieli privind mărfurile

0

0

9. Reduceri comerciale primite

0

0

10. Cheltuieli cu personalul

26667772

29383433

11. Alte cheltuieli de exploatare

14357399

26100178

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)

48948971

62084102

PROFITUL DIN EXPLOATARE (1 - II)

1398354

1274633 1

PIERDEREA DIN EXPLOATARE ( II - I) '

0

0 I

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele


Calitatea


GINGIOVEANU DOINASC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

NOTA EXPLICATIVA BILANȚ - NR. 5


ADMINISTRATOKT
-lei-

Creanțe

Nr. rd.

Sold la sfârșitul

exerc.flnanc.

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

A

1=2+3

2

3

I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE{ct.267)

1

150,000

0

150,000

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)

2

14,204,037

14,204,037

0

Creanțe comerciale,avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate(ct.4092+411+413+418)

3

13,611,908

13,611,908

0

Creanțe in legatara cu personalul și conturi asîmilate(ct.425+4282)

4

13,800

13,800

0

Creanțe in legatara cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct 431 +437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482)

5

539,590

539,590

0

Creanțele entitatii in legatara cu entitatile afiliate (ct 451)

6

0

0

0

Alte creanțe (ct 453+456+4582+461+473)

7

38,739

38,739

0

Dobinzi de incasat (ct 5187)

8

0

0

0

III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (Ct.491+495+496)

9

2,644,361

2,644,361

0

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct.471)

10

14,202

14,202

0

TOTAL CREANȚE(rd.l+2-9+10)

11,723,878

11,573,878

150,000

In decursul anului 2019 au fost constituite provizloane/ajustari.Creantele certe se vor incasa in termenii contractuali, in exercita! urmator.Pentru creanțele comerciale considerate incerte de către conducerea societății, s-au constituit provizioane, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

-lei-

Datorii

Nr.

rd.

Sold la sfârșitul

exerc.flnanc.

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

A

l=2+3+4

2

3

4

I, Datorii financiare - total, din care:

11

805,963

213,604

592,359

0

împrumuturi,dobinzi si provizioane din emisiuni de obligațiuni ct 161+1681+169

12

credite bancare interne pe termen scurt si dob aferente (ct5191+S192+5197+5198)

13

0

0

0

0

credite bancare externe pe termen scurt si dob aferente (ct5193+5194+5195+5198

14

0

0

0

0

credite bancare pe termen lung si dob aferente («1621+1622+1627+1682

15

0

0

0

0

credite bancare ext pe termen lung si dob aferente (ctl623+1624+1625+1682)

16

0

credite de ia trezoreria statului (ct 162+din ct 1682)

17

0

Alte împrumuturi si dobinzile aferenta (ct 166+167+1685+1686+1687)

18

805,963

213,604

592,359

Varsamlnte de efectuat pentru imobilizări financiare ct 269

19

0

ILAIte datorii - total, dlncare:

20

8,603,861

8,603,861

0

0

Datorii comerciale ,av.primlte de la clienti si alte conturi asimilate (401+403+404+405+408+419)

21

5,246,620

5,246,620

0

0

Datorii in legatara cu personalul si conturi asimilate (ct 421+423+424+426+427+4281)

22

1,420,307

1,420,307

0

0

Datorii in legatara cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)

23

1,538,377

1,538,377

0

0

Datoriile entitatii cu in relațiile cu entitatile afiliate (451)

24

0

0

0

0

Sume datorate actlonarllor/asociatilor (ct 455)

25

0

0

0

0

Alte datorii (ct 453+456+457+4581+462+473+509)

26

398,557

398,557

0

0

Doblmzi de plătit (ct 5186)

27

0

0

0

0

III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)

28

0

0

0

0

TOTAL DATORII(rd.ll+20+28)

9,409,824

8,817,465

592,359

0

PRS3ZARL - Creanțele comerciale sunt înregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana ia valoarea realizabila previzibila (sume iniția! facturate mai puțin ajustările                 incerte), cu care sunt înscrise In bilanț.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMAȚII PENTRU ANUL FISCAL 2019)


a) Reglementările contabile aplicate Ia întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

OMFP1802/2014                                                               ........................


b) Abaterile de Ia principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile:


natura;


(nu este cazul


j* motivele;.

‘ rjint este cazul

■* evaluarea efectului ast'îpra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierderii.

nu este cazul

c) Valorile prezentate in situațiile financiare sunt comparabile

Da.

X

Nu.        j

* comentarii relevante [nu este cazuld) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia,

nu este cazule) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație,

nu este cazul


f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale


detaliem:

* elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării:


nu este cazul

 • * valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

nu este cazul

 • * tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul


* modificările rezervei din reevaluare:


tiu este cazul

 • * valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;

 • * diferentele din reevaluare transferate ia rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;


557361

------------------—........—..............................................................


 • * sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursu l exercițiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației in vigoare;

 • * valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.

 • g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate nu este cazul

 • h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor F1FO, CMP sau LIFO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de jjî scute înainte de data bilanțului

• nu este cazul


21420

535941


Da.


Nu.Da......—- -— -----------------............- -............

valoarea acestei diferente ca total, pe categoriydcyHVș^țgjbi

......... ................. ...............................~~........................... .................


Numele si prenumele


Numele si prenumele

/ I Îgingioveanu doina ................1 l...................................... -......................


ÎNTOCMIT.CalitateaPARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE (INFORMAȚII AFERENTE ANULUI FISCAL 2019)

Iei

a) existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;      Da.              Nu.      X

nu este cazul

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;     j

200

c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise        Număr:

0            Valoare acțiuni - 1: |          0             Valoare acțiuni - 2:             0

* au fost integral varsatc . •

nu este cazul

* numărul acțiunilor penii u care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintclor;

nu este cazul

d) acțiuni răscumpără bile:

* data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

nu este cazul

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

nu este cazul

* valoarea eventualei prime dc răscumpărare;

nu este cazul

e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

* tipul de acțiuni;

nu este cazul

* număr de acțiuni emise;

nu este cazul

* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

nu este cazul

* drepturi legate de distribuție:

nu este cazul

* numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

nu este cazul

* perioada de exercitare a drepturilor;

nu este cazul

* prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

nu este cazul

f) obligațiuni emise:

* tipul obligațiunilor emise;

nu este cazul

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

nu este cazul

* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau împuternicita

nu este cazul

* valoarea nominala;

nu este cazul

* valoarea înregistrata in momentul plătii.

nu este cazul

La începutul anului 2019 capitalul social subscris si varsat al societății este de 200 lei, împartit într-un număr de 0 acțiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. în luna...............anul....... Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a hotarat majorarea capitalului social prin
..................................    , in suma de.................lei. Astfel, capitalul social creste de la...............lei, la..................lei, iar numărul de acțiuni la

Capitalul social al Societății la 31 decembrie 2019 este detinut de către următorii asociati;


'■  - i-

1

2

Denumire/ Nume prenume asociat

Mun.Craioav prin Consiliul Local Craiova

Comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita

Nr. Parti sociale deținute la 01/01/2019

..............................— ----------------------------

10

5

Procent detinut din capitalul social la 01/01/2019

50

25

Nr parti sociale deținute la 31/12/2019

10

5

Procent detinut din capitalul social la 31/12/2019

.........................................................................................................................................

50 ..........................................................................................................

25

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

3

4

5

Comuna Virvoru de Jos prin Consiliul Local Virvoru de jos

5

25

5

25

ÎNTOCMIT,


Calitatea

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informații pentru anul fiscal 2019)

lei

a) indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere;

Da.

Nu. ) X

Valoare:’ ■        | nucstecazuî

b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere;

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare      | Administrație |          0          1 Conducere 1

0         ■ Supraveghere              0

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

* rata dobânzii;                                                                           j

nu este cazul

* principalele clauze ale creditului;                                                      i

nu este cazul

* suma rambursata pana la acea data;

nu este cazul

* obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;

nu este cazul

d) salariat!:

...... .................................................................................. .................................................................

Conducere

14

* număr mediu, cu defelcarea pe fiecare categorie;                                           *"    ...... .....? ■ ........... ~ “

Execuție

713

* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului;

28363229

* cheltuieli cu asigurările sociale;

1020204

* alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.                                           1

0

....................................................................

Societatea nu are obligații contractuale de plata a pensiilor către foștii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercițiului financiar 2019.

Avansurile de trezorerie acordate către directorii societății sunt plafonate prin decizie interna si reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societarii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia si sunt Înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariate ale societarii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost următoarele:


Lei;.

An precedent

An curent

Cheltuielile cu salariile “ ’ personalului (inel, tichite de masa)

25709874

28363229

Contribuția unitarii Ia asigurările sociale

1092

0

Contribuția unitatii pentru ajutorul de șomaj

0

0

Contribuția unitatii la asigurările sociale de sanatate

434

0

Alte cheltuieli salariate

447857

452470

TOTAL

26159257

.................'---------------------------------------------

28815699


Salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului financiar

An precedent

An curent

-directori,președinți

182400

199680

-directori economici, contabili șefi

139166

161207

-directori adjuncti, vicepreședinți

288000

256864

diferența personal TESA

4102635

5064556

-personal indirect productiv

4206957

4349373

.....personal direct productiv(operativ)

16790716

18331549

TOTAL

25709874

.........................................................................

28363229


Asociații societății nu sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate, aceștia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.


PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019

_____________________ _             _________ lei

 • 1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)          13985348

......            =   .............................  =   j 59

Datorii curente                          8817466

 • * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

 • * oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

jb) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

!                 Active curente - Stocuri                     12709842

;               ..................................................................................   _    .......    j

'                     Datorii curente                          8817466

NOTA 9

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

 • * Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

 • * Capacitatea entitatii de a controla capitelul circulant si activitățile comerciale de baza ale entitatii;

 • e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri                         63175173

~--------------------------------------------------------.................= ...    - = 12.19

Imobilizări corporale                        5183614

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

 • f) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri                         63175173

------------------------------------------------------= .................   - = 3.26

Total active                           19398807

 • 4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

 • a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere:

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit          1296310

----------------------------------—----------------- =..     = 0.12

Capital angajat                          10581341

unde capitalul angajat se refera la banii investit: in entitate atat de către acționari, cat si de creditorii pe termen lung.si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

 • b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari                       1239531

....................................................................= ............................... X100 =1.96

Cifra de afaceri                         63175173

O scădere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de producție sau sa obțină prețul de vanzarc optim.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ,


BUTARI MIHAI-VLAD


"',OrNumele si prenumele j GINGIOVEANU DOINA


ÎNTOCMIT,

Calitatea

• [II-DIRECTORECONOMÎCS.C. Salubritate Craiova SRL

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMAȚII......CU..P.RmBE^....AmL..FISCAL 20.19

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL - cu sediul in Craiova,str.Brestei ,nr.!29A este persoana juridica romana, funcționează sub regimul juridic de societate comerciala cu răspundere limitata cu capital integral de stat detinut de autoritati administrativ teritoriale, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislația romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societății se tin in limba romana si in moneda naționala,________________

Societatea a desfasurat următoarele activitati de la 'înființare ,din 2011 si pana in prezent,conform actului constitutiv si autorizațiilor:

> colectarea si transportul deșeurilor municipale nepericuloase in Craiova , pe tot parcursul anului 2019 ,

In localitățile Varvorul de Jos, Isalnita, Bechet, Almaj, Bucovat, Malu Mare,Simnicu de Sus,Ghercesti,Mischii,Tuglui- din județul Dolj a prestat aceste activitati pana la 20.03.2019,data la care operatorul desemnat de către ADI ECODOLJ a primit ordinul de începere parțiala a activitatilor pentru toate unitățile administrativ teritoriale din județul Dolj (excepție municipiul Craiova) conform contractului 370/22.05.2018 încheiat intre ADI ECODOLJ si Asocierea Iridex Group Salubrizare SRL

Prestarea aceastei activitati este condiționată in viitor si pentru Municipiul Craiova de implementarea Masterplanului de deșeuri.

Astfel ,prin adresa nr.718/31.12.2019 emisa de Ministerul Fondurilor Europene ca răspuns la solicitarea formulata de SC Salubritate Craiova SRL nr.21850/12.12.2019,ni s-a comunicat ca data de finalizare a proiectului "Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Dolj"este 31.12.2021,pentru care s-a incheiat Actul Adițional nr.3 la contractul de finanțare.

Data de finalizare a contractului de lucrări privind montarea containerelor îngropate este 22.07.2020,se menționează in aceeași adresa.

1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova,comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita,comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitara de utîlitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost înscrisa in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

Prin contractul de delegare nr.1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL,intre societate si Municipiul Craiova exista relații in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de precolectare,colectare si transport deșeuri municipale,salubrizare stradala,curatare si transportul zăpezii de pe caile publice,dezinfectie,dezinsectie,sortarea deșeurilor municipale,depozitare controlata a deșeurilor,gestionarea câinilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor in anul 2019 prestate către Municipiul Craiova este de 28.105.723 lei fara TVA reprezentând 44,48% din cifra de afaceri.

Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plătește redeventa către Municipiul Craiova,care in anul 2019 a fost in suma de 1.860.561 lei.

De asemenea prin același contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL prestează servicii de precolectare,colectare si transport deșeuri municipale,pe raza comunelor Isalnita si Varvorul de Jos,iar pentru deseurile menajere pe raza municipiului Craiova..


La 31.12.2019 profitul brut contabil realizat a fost in suma de 1.239.531,20 tei,cheltuieli nedeductibile fiscal 779.407,46 lei (exclusiv impozit profit),venituri neimpozabile 215.372,16 lei,rezultând un profit fiscal impozabil in suma de 1.803.566 lei.

S-a calculat impozit pe profit 288.570 lei (16%).

* reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;


Aplicând facilitățile fiscale prevăzute la art.22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul investit in echipamente tehnologice in suma de 422.000 lei in trim I in limita limita profitului brut contabil si a impozitului pe profit datorat .Profitul investit maxim scutit este de 973.972 lei.Scutirea de impozit pe profit a fost in suma de 155.836 lei.

profitului brut contabil,iar in trim II a beneficiat de scutire de impozit pe profitul investit in suma de 551.572 lei, in


A rezultat un impozit pe profit datorat pentru anul 2019 in suma de 132.734 lei.

Profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2019 este de 1.106.797,20 lei,propus a fi repartizat la rezerve 973.972 lei (1068) si dividende cuvenite asociaților 66.412 lei.

* măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generate si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercițiul financiar curent sau intr-un exercițiu financiar precedent in vederea obținerii de facilitați fiscale;  

* impozitul pe profit ramas de plata/de recuperat


* pe segmente de activitati79.210 lei/ • * pe piețe geografice.                                          Romania             |     63.175,173     |           International           |         0

f) Evenimentele ulterioare dalei bilanțului care au importanta încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare ce a face evaluați si de a lua decizii corecte - informații centru frecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

 • * natura evenimentului; ________ _____________] _________ nu este cazul _    __

 • * estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie făcută.              I__________nu este cazul____

qj Exphcatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor înregistrate in avans - in situația in care acestea sunt semnificative.

-

’ h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

[                                       ^Ratele achitate in anul 2019 la cele 2 contracte de leasing financiar

i) Leasing financiar - informații:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

>66^9Î4~82 lei

nu este cazul

* dobanda de încasat aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

1. Leasing financiar - evidențieri:      | Descriere generala a contractelor importante de leasing:

* existenta si condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;

1.1 Contract 30148985/martie 2018-1 buc automatoratoare DAF Scarab,valoare de inventar 720.000 lei .contract încheiat cu finanțatorul UniCredit Leasing Corporation SA-

In condițiile specifce ale contractului la punctul 7.1 este stipulat dreptul de cumpărare a bunului de la finanțator si condițiile de îndeplinit;

* restricțiile impuse prin contractele de leasinq, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.

1,2 Contract 30145086/mai 2018-4 buc autoutilitare IVECO DAILYL,valoare de inventar 519.200 Iei .contract încheiat cu finanțatorul UniCredit Leasing Corporation SA-

In condițiile specifce ale contractului la punctul 7.1 este stipulat dreptul de cumpărare a bunului de la finanțator si condițiile de îndeplinit;

2. Leasing financiar - evidențieri:      | dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

93.281 lei

; i) Onorariile plătite audiloriior/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit. ________ Audit sit financiare 2018/24000 lei,ANRSC taxa menținere licența 2019 -32569 lei,certificare SRAC 6200 lei,taxa Liga Citadina 7950 lei ___ ■ k) Efectele comerciale scontate nea]unse ia scadenta.

r., este cazul

' 1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicat’ve.

......                                  ...... ................., nuestecazul                                     ______ ,

. in) Datoriile probabile s> angajamentele acordate.

jdMueste~cazul............................                   ............ ............ .............. ............

 • ■ n) Angajamentele sub forma garanților de orice fel trexiic, in cazul in care nu exista obligata de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate ;n notele i explicative, si trebuie facula distincție intre diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația naționala. De asemenea, trebuie făcută o prezentare seoarata a

 • ■ oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care exista in relația cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

n;i este razir

o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, ; daca o asemenea prezentare este esențiala pentru inte:cgerea situațiilor financiare anuale.

I____________. _                 _            _____________nu este cazul _                                                                          __

 • ■ p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente suni semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.

I                                                                                 nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil înregistrate de societate in anul 2019 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)

132.734

* Alte cheltuieli nedeductibile-elemente similare veniturilor-amortizarea mijloacelor fixe reevaluate

2.555

* Ajustări valoare creante(600282,43 lei)—litigii, falimente, insolvente, ori alta stare juridica pentru valoarea facturilor neincasate cu o vechime mai mica de 270 zile [Art 26,aiin(l)lit.c) Cod Fiscal si clienti scosi din activ (23.211,87 lei) [Art.25,alin (4),lit h) Cod

Fiscal],închidere falimet radiat! ORC ori dizolvați de ORC sau incetare executare silita ,pentru partea neacoperita de provision (din cont 6814 si 654).

623.494

♦Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

146.698

♦Amenzi penalitati

2.022

♦Despăgubiri salariati-hotarari judecătorești ,ch judecata

2.350

♦Alte ch nedeductibile-chelt.aferente veniturilor neimpozabie

2.288

Total cheltuieli nedeductibile

912.141

Legislația fiscala in Remania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit în vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%.

Administrator, Butari Mihai

Director economic, // Gingioveanu Doina

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Nota 11 - Stocuri


31-Dec

31-Dec

_________ .'.v- >_______________

MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)

651,555

1,275,506

STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)

ANIMALE (clasa 3 - 36)

MĂRFURI (clasa 3 - 37)

AMBALAJE (clasa 3 - 38)

Total stocuri

651,555

1,275,506

.........................................................................................................

Lei

31-Dec

31-Dec

2018

2019

Conturi la banei in tei

2,237,617

1,121,679

Numerar in casierie

17,274

28,488

Numerar la sfârșitul perioadei

2,254,891

1,150,167

Cecuri de încasat

0

0

Avansuri de trezorerie

0

0

Alte valori

15

0

Conturi asimilate

15

0

Numerar si conturi asimilate

2,254,906

1,150,167întocmit, Gingioveanu Doi

Modei oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

Notamnyestitii fma>darg.pe tgrmen șcyrt

La data de 31 decembrie 2019- societatea nu are investiții financiare pe termen scurt

Ma M^Parti „afiliate

S.C.Salubritate Craiova SRL nu are asocieri cu alte întreprinderi, nu deține titluri de participare strategica la alte societăți comerciale.

Părțile afiliate SC       Salubritate       Craiova SRL sunt:

 • 1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova,comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita,comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitara de utilitari publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost înscrisa in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

Prin contractul de delegare nr, 1/29,03,2013 încheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL,intre societate si Municipiul Craiova exista relații in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de precolectare,colectare si transport deșeuri municipale,salubrizare stradala, curatare si transportul zăpezii de pe caile publice, dezinfectie,dezinsectie, sortarea deșeurilor municipale, depozitare controlata a deșeurilor, gestionarea câinilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova.

 • 2) SC Piețe si Târguri Craiova SRL,societate la care SC Salubritate Craiova SRL deține la 31.12.2019- 1226 parti sociale in valoare de 12.270 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societăți.

144. Tranzacții cu parti afiliate

Valoarea serviciilor in anul 2019 prestate către Municipiul Craiova este de 28.105.723 iei fara TVA reprezentând 44.48 % din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plătește redeventa către Municipiul Craiova, care in anul 2019 a fost in suma de 1,860.561 lei. De asemenea prin același contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL prestează servicii de precolectare,colectare si transport deșeuri municipale,inclusiv deseurile menajere .

 • 2) In anul 2019 s-au prestat servicii către SC Piețe si Târguri in valoare de 471.008 lei (exclusiv TVA) reprezentând 0.75 % din cifra de afaceri.

 • 3) In anul 2019 s-au încasat dividende de la SC Piețe si Târguri in suma de 20.241 lei,

14.2 Situația soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societarii către alte societari din grup se prezintă astfel:

 • -  Nu este membra a unui grup si nu are datorii către grup. Creanțele Societății,fata de societățile grupului se prezintă astfel:

 • -  Nu are itnprumuturi la parti afiliate

Situația împrumuturilor de la parti afiliate:


- Nu sunt deținute împrumuturi de la parti afiliate.

Administrator             ppy


Butarî Mihaî yfecf M '“S

( r %    . y

IiQta.15 -Mediul înconjurător

Remania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislației de mediu cu legislația europeana in vigoare. La 31 decembrie 2019, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului înconjurător ca fiind semnificative si ca urmare nu a înregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.


întocmit,Mă... e.n..imente...yte.rto.ar!e

Conducerea societății are cunoștința de evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2019 care ar putea avea un impact semnificativ asupra activitatii in anii următori:

1) S-a emis ordinul de începere parțiala a contractului 370/22.05.2018 încheiat intre EcoDOU si Iridex GROUP Salubrizare SRL la finalizarea proceedurii de achiziție publica organizata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deșeurilor „Ecodolj" pentru atribuirea contractului de concesiune „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul deșeurilor municipale si a altor fluxuri de deșeuri in județul Dolj precum si operarea Statiei de sortare si transfer Goicea".

In acest context,începând cu data de 20.03.2019 ,operatorul desemnat a primit ordinul de incepere parțiala a activitatii in toate unitățile administrativ teritoriale din județul Dolj - excepție municipiul Craiova,iar SC Salubritate Craiova SRL nu a mai prestat activitatea de colectare transport deșeuri municipale in localitățile Almaj,Isalnita,Varvoru de Jos,Bechet,Malu Mare,Simnicu de Sus,Mischii,Ghercesti.

In contractul de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare SALUBRIS DOLJ, nr.1/29.03.2013 încheiat cu SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,operator regional,in baza caruia ne desfășurăm activitatea ,se precizează ,1a Pentru activitățile care urmeaza sa fie delegate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de gestionare a Deșeurilor ECODOLJ,prezentul contract de delegare încetează la data la care proiecturSistem de Management integrat al deșeurilor in județul Dolj'devine operațional,data care va ti comunicata de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deșeurilor ECODOU."

Nu ni s-a precizat data începerii activitatii de salubrizare de către noul operator in Municipiul Craiova,aceasta data ,conform ADI ECODOLJ ,depinde de finalizarea unor etape precum construirea unui sistem de containere ingropate.Din acest motiv conducerea a făcut demersuri pentru a afla stadiul de implementare.

Prin adresa nr.718/31.12.2019 emisa de Ministerul Fondurilor Europene ca răspuns la solicitarea formulata de SC Salubritate Craiova SRL nr.21850/12.12.2019,ni s-a comunicat ca data de finalizare a proiectului "Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Dolj"este 31.12.2021 ,pentru care s-a încheiat Actul Adițional nr.3 la contractul de finanțare.

Data de finalizare a contractului de lucrări privind montarea containerelor îngropate este 22.07.2020,se menționează in aceeași adresa.

Fata de informațiile prezentate consideram ca este posibil ca,intr-un termen rezonabil, sa fie necesar a se demara un proces de restructurare,reorganizare prin închiderea operaționala parțiala ,respectiv activitatea de colectare-transport deșeuri menajere,aceasta activitate deține peste 60% pondere in cifra de afaceri.

2) In ceea ce privește evenimentele ulterioare exercițiului financiar 2019, semnalam un alt eveniment semnificativ recent, in derulare la aceasta data si anume <pandemia COVID 19>. Acest eveniment nu ajusteaza cifrele din situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019 dar conducerea societății ia in considerare potențialele probleme ce pot sa apara cum ar fi: blocaje in încasarea clientilor, pierderea clientilor sau suspendarea temporara a contractelor de prestări servicii in condițiile închiderii unor activitati prin acte normative aprobate, implicit scăderea volumului de prestări, întârzieri sau întreruperi in aprovizionarea cu materiale consumabile, reducerea activitatii de colectare deșeuri de la agenții economici si instituții publice, limitări ale acesteia , riscul neindeplinirii unor obligații contractuale care pot atrage penalitati (de exemplu nu se poate achita principalul furnizor ECO Sud SA din lipsa de lichidități). Nu este de neglijat nici impactul asupra capitalului uman si masurile de siguranța suplimentara care trebuie luate ce vor genera costuri suplimentare neincluse in tarifele aprobate.

Având in vedere faptul ca este un eveniment aflat in derulare, la acest moment nu pot fi estimate realist efectele asupra activitatii si rezultatelor acesteia.

Având in vedere caracterul de serviciu de utilitate publica al activitatilor de salubrizare prestate conducerea societății considera ca societatea isi va desfasura activitatea in baza principiului continuității activitatii in viitorul previzibil (de cel puțin 12 luni de la închiderea exercițiului financiar 2019).

Administrator,          ♦ %\               întocmit,

/%> «V          ZA

/

Butari Mihai Mteras efr’Or ;                 Gingioveanu Doina /

N-Qta.-17 "Mana^mgntal rișcMliiî

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

Riscul de piața

In conformitate cu informațiile pe care le deținem ,se cunoaște la data bilanțului ca noul operator in aria de delegare a județului Dolj, Asocierea SC Iridex Group Salubrizare SRL-SC Servicii Salubritate București SA-Iridex Group Import Export SRL, începând cu 20,03.2019 a început sa presteze activitatea de colectare transport deșeuri in județul Dolj cu excepția municipiului Craiova,

- Riscul fiscal

începând cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene, Societatea trebuia sa se conformeze legislației Uniunii Europene de ia 1 ianuarie 2007, in consecința este pregătită sa aplice schimbările solicitate de legislația UE. Aceste schimbări au fost implementate, insa autoritățile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbări au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzacții, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de către autoritățile fiscale, fata de tratamentul societății.

In plus, Guvernul României are un număr de agenții care sunt autorizate sa efectueze controale ale societăților care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritățile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agenții sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obișnuite, pe măsură ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificările frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator,

întocmit,Butari Mihai VlacK^^lS^\

O, a        *

Nota 18 - Contingente

Impozitarea.

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislația europeana. Totuși, inca exista interpretări diferite ale legislației fiscale. In anumite situații, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobânzilor si penalităților de întârziere aferente (cu modificări in fiecare an fiscal). In Romania, exercițiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

Conducerea Societății considera ca obligațiile fiscale in aceste situații financiare sunt adecvate.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piața din Romania, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scăzut si acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internaționala ar putea afecta capacitatea Societății de a obține împrumuturi.

Identificarea si evaluarea investițiilor influențate de o piața de creditare lipsita de lichidități, analiza respectării contractelor de creditare si a altor obligații contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societarii de a continua sa funcționeze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la rândul lor alte provocări.

Clientii si furnizorii societății pot fi de asemenea afectați de situații de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Băncilor Centrale în vederea adoptării unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței.

Conducerea societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pieței din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situării financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situațiilor financiare ale Societarii rezultate din deteriorarea lichidității pieței financiare, deprecierea activelor financiare influențate de condiții de piața nelichide si volatilitatea ridicata a monedei naționale si a piețelor financiare. Conducerea societății crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini creșterea actvitatii societății in condițiile de piața curente prin:

 • •  monitorizarea constanta a lichidității;

 • •  previzionali ale lichidității curente;

 • •  monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra .creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de creștere a


operafipalteuit Romaniaîntocmit,

Gingioveanu Dor


SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa:                        DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postai: 200207

Cod Unic de înregistrare:          RO27969145

Nr. de ordine in registrul comerțului: J16/136/2011


31/12/2019


Cont

Denumire

Sume precedente

Debit

Credit

BALANȚA DE VERIFICARE


Rulaje curente

Debit

Credit

Total sume

Debit

Credit

Sold Final

Debit

Credit

Cont

1012

Capital subscris varsat

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00 1012

105

< Rezerve din reevaluare

0.00

557 361.48

21 419.97

0,00

21 419.97

557 361 48

0.00

535 941.51 «5

1061

Rezerve legale

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00 1061

1068

Alte rezerve

0.00

3 095 983.85

0.00

973 972.00

0.00

4 069 955.85

0.00

4 069 955.85 1068

TOTAL CONT 106

0.00

3 096 023.85

0.00

973 972.00

0.00

4 069 995.85

0.00

4 069 995.85

117

Rezultatul reportat

0.00

1 748316.06

0.00

0.00

0.00

1 748 316,06

0.00

1 748 316.06 117

1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor

20 499 00

0.00

0.00

0.00

20499.00

0,00

20 499.00

0.00 1174

1175

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat

0.00

2 665 041.47

0.00

21 419.97

0.00

2 686 461.44

0.00

2 686 461.44 1175

TOTAL CONT 117

20 499.00

4 413 357.53

0.00

21 419.97

20 499.00

4 434 777.50

20 499.00

4 434 777,50

121

Profit si pierdere

56 389 860.79

58 037 479.03

6 168 461.29

5 627 640.25

62 558 322.08

63 665 119.28

0.00

1 106 797.20 121

129

Repzrtizarea profitului

1 376 902.88

1 376 902.88

973 972.00

0.00

2 350 874.88

1 376 902 88

973 97200

0 00 129

1513

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0.00

689 043.00

0.00

146 698.00

0.00

835 741.00

0.00

835 741.00 151#

167

Alte împrumuturi si datorii asimilate

183 698.27

1 006 878,11

17 216.55

0.00

200 914.82

1 006 878.11

0.00

805 963.29 167

TOTAL CLASA 1

57 970 960.94

69 177 245.88

7 181 069.81

6 769 730.22

65 152 030.75

75 946 976.10

994 471.00

11 789 416.35

205

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale si

239 272 61

0.00

0.00

0.00

239 272.61

0.00

239 272.61

0.00 205

212

Construcții

776 092.56

0.00

0.00

0.00

776 092.56

0.00

776 092.56

0.00 212

2121

Construcții PRIVAT

385 967.56

0,00

0 00

0.00

385 967.56

000

385 967,56

0.00 2121

1 162 060.12

1 162 060.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1 162 060.12

0.00

623 658.00

0.00

0.00

7 173 120.54

623 658.00

6 549 462.54

0.00 2131


TOTAL CONT 212

2131 Echipamente tehnologice (masini.utilaje si instalații 7 173 120.54

2132


2133


Aparate si instalații de măsurare, control si reglare Mijloace de transport

TOTAL CONT 213


48 878.18


1 287 250.38


214


21400


21401


Mobilier, aparatura birotica, echipamente de Mobilier, aparatura birotica, echipamente de MF de natura Ob. Inv.


8 509 249.10

8 627.35


82 392.62


189.00


231


261


26781


TOTAL CONT 2140 TOTAL CONT 214 Imobilizări corporale in curs Titluri de participare

Alte creanțe imobilizate-Primarie contract 2011


82 581.62


91 208.97


776 092.56


12 270.00


150 000.00


26782


Alte creanțe imobilizate


69 962.27


2801


2M5


0.00


4 980.00


0.00


53 858.18


0.00


53 858.18


0.00 2132


14 311.00


637 969.00


0.00


1 379.00


0.00


1 379.00

1 379.00


776 092.56


0.00


0.00


69 962,27


0.00


0.00


1 287 250.38


14 311.00


1 272 939.33


0.00 2133


4 980.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


8 146.67


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0 00


0.00


0.00


8 146.67


8 514 229.10


637 969.00


7 876 260.10


0 00


8 627.35


82 392.62


189.00


82 581.62


91 208.97


776 092.56


12 270.00


150 000.00


78 108.94


0.00


8 627.35


0.00 214


1 379.00


81 013.62


0.00 21400


0.00


189.00


0.00 21401


1 379.00


1 379.00


776 092.56


0.00


0.00


78 108.94


81 202.62


89 829.97


000


12 270.00


150 000.00


0.00


0.00


0.00


0.00 231


0.00 261


0 0 0 26781


0 00 26782


TOTAL CONT 2678 TOTAL CONT 267


219 962.27


21S 862.27


69 962.27


69 962.27


8 146.67

8 146.67


8 146.67


8 146.67


228 108.94


228 108.94


78 108,94


78 108.94


150 000.00


150 000.00


0.00


0.00


Amortizarea cheltuielilor de constituire


0.00


792.00


0.00


792.00


0.00


0 00


0.00


0.00 2801


Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor,


0.00


182 187.97


0.00


3711.31


0.00


185 899.28


0.00


185 899.28 2805


Contab - v.42.8


Editat de OmniData - Cratdva (cj 2006


Paginat


1din 13


TOTAL CONT 280

0-00

182 979.97

0 00

2 919.31

0.00

185 899.28

0.00

185 899 28

2812

Amortizarea construcțiilor

0.00

357 272.31

0.00

3 577.96

0.00

360 850.27

0.00

360 850 27 2812

28131

Amortizare Echip.Tehnologic

517 026.13

3 287 403.82

0.00

68 620.08

517 026.13

3 356 023.90

0.00

2 838 997.77 28131

28132

Amortizare Aparate Inst. Măsură

0.00

15 771.62

0.00

1 168.91

0.00

16 940.53

0.00

16 940,53 28132

28133

Amortizare Mijloace Transport

14 311.00

666 620.90

0.00

15407.89

14 311.00

682 028.79

0.00

667 717.79 28133

TOTAL CONT 2813

531 337.13

3 969 796.34

0.00

85 196.88

531 337.13

4 054 993.22

0.00

3 523 656.09

2814

Amortizarea altor imobilizări corporale

0.00

2 491.82

0.00

160.25

0.00

2 652.07

000

2 652.07 2814

2816

Amortizare Mobilier, Birotica

0.00

2 371.81

0.00

60.82

0.00

2 432.63

0.00

2 432.63 2816

281600

Amortizare Mobilier

1 379.00

55 441 65

0.00

882.97

1 379.00

56 324.62

0.00

54 945.62 281600

TOTAL CONT 2816

1 379.00

57 813.46

0.00

943.79

1 379.00

58 757.25

0.00

57 378.25

TOTAL CdNȚ 281 .

532 716.13

4 387 373.93

0.00

89 878.88

532 716.13

4 477 252.81

0.00

3 944 536.68

TOTAL CLASA 2 • ’ .... _•..

11 542 831.76

6055 756.73

13 126.67

100 944.86

11 555958.43

6156701.59

9 529 692.80

4 130 435.96

30211

Materiale S

1 573 510.19

1 065 725.64

236 710.50

26 805.44

1 810 220.69

1 092 531.08

717 689.61

0.00 30211

30212

Materiale V

49 419.03

44 464.63

9 271.69

3113.48

58 690.72

47 578.11

11 112-61

0.00 30212

30214

MATERIALE OOD '

346.321.83

294 761.76

1 115.04

1 856.65

347 436.87

296 618.41

50 818.46

0.00 30214

30215

MEDICAMENTE ECARISAJ

42 483.56

30 988 46

0 00

2 875.53

42 483.56

33 863.99

8 619.57

0.00 30215

30216

MATERIALE ECARISAJ

13 578.60

12 524.65

5 360.00

1 779.26

18 938.60

14 303 91

4 634.69

0.00 30216

TOTAL CONT 3021

2 025 313.21

1 448 465.14

252 457.23

36 430.36

2 277 770.44

1 484 895.50

792 874.94

0.00

3022

Combustibili

2 500 940.10

2 375 603.82

285 581.98

205 016 51

2 786 522.08

2 580 620.33

205 901.75

0.00 3022

3024

Piese de schimb

844 297.96

633 819.96

60 144.21

64 258.72

904 442.17

698 078.68

206 363.49

0.00 3024

3028

Alte materiale consumabile

62 772.54

49 647.25

500.00

2 695.80

63 272.54

52 343.05

10 929.49

0.00 3028

TOTAL CONT 302

5 433 323.81

4 507 536.17

598 683.42

308 401.39

6 032 007.23

4 815 937.56

1 216 069.67

0.00

303011

Obiecte Inv. Depozit -Sandu

128 692.56

91 022.06

10 786.90

13 106 00

139 479.46

104 128 06

35 351.40

0,00 303011

303012

Obiecte Inv. Depozit -Vladu

52 906.58

51 145.69

000

0.00

52 906.58

51 145.69

1 760.89

0.00 303012

303013

Obiecte Inv. Depozit -Euro

167 216.00

142 441.00

0.00

2 451.00

167 216.00

144 892.00

22 324.00

0 00 303013

303014

Ob inv DDD

4 734.80

4 734.80

0.00

0.00

4 734.80

4 734.80

0.00

0 00 303014

303015

Obiecte inventar ecarisaj

9 576.88

9 576.83

0.00

0.00

9 576.88

9 576.88

0.00

0 0 0 303015

TOTAL CONT 30301

363 126.82

298 920.43

10 786.90

15 557.00

373 913 72

314 477.43

59 436.29

0.00

TOTAL CONT 3030

363126.82

298 920.43

10 788.90

15 557.00

373 913.72

314 477.43

59 436.29

0.00

TOTAL CONT 303

363 126.82

298 920.43

10 786.90

15 557.00

373 913.72

314477.43

59 436.29

0.00

340

Produse reziduale

42 641.40

42 641.40

0.00

0.00

42 641.40

42 641.40

0.00

0.00 346

TOTAL CLASA 3

5 839 092.03

4 649098.00

609 470.32

323 958.39

6 448 562.35

5 173 056.39

1 275 505.96

0.00

401

Furnizori

32 290 309.37

37 051 756 29

3 257 828.53

2 993 108.41

35 548 137.90

40 044 864.70

0.00

4 496 726.80 401

404

Furnizori de imobilizări

3 955 185.30

3 977 844.83

25 554.59

31 480.79

3 980 739.89

4 009 325.62

0.00

28 585.7 3 404

40800

Furnizori - facturi nesosite

2 144 231.11

2 356 603.36

201 364.93

710 300.59

2 345 596.04

3 066 903.95

0.00

721 307.91 40800

4091

Furnizori - debitori

1 200,00

0.00

0.00

1 200.00

1 200.00

1 200.00

0.00

0.00 4091

4092

Furnizori - debitori pentru prestări de servicii si

54 990.80

54 990.80

0.00

0.00

54 990.80

54 990 80

0.00

0.00 4092

TOTAL CONT 409

56 190.80

54 990.80

0.00

1 200.00

56 190 80

56 190.80

0.00

0.00

41101

Clienti Taxe Avizare

33 048.00

33 048.00

2 239.92

2 239.92

35 287.92

35 287.92

0.00

0.00 41101

41120

Clienti Activ Matura

32 697 227.22

29 150 363.33

2 043 845.28

1 585 112.35

34 741 072.50

30 735 475.68

4 005 596.82

0.00 41120

411201

PRIMĂRIE - SERV. CURĂȚENIE INTERIOARA

451 696.31

226 757.20

40 345.06

0.00

492 041.37

226 757.20

265 284.17

0.00 411201

TOTAL CONT 41120

33 148 923.53

29 377 120.53

2 084 190.34

1 585 112.35

35 233 113.87

30 962 232.88

4 270 880.99

0.00

41121

Clienti Matura Diverși

37 512.89

34 986.77

1 497.93

2 010.25

39 010.82

36 997.02

2 013.80

0.00 41121

Q7/05S2020 12:50:50      Contab - v.42.8

Editat de OmniData - Craiava (c) 2006

Pagina:    2din 13

41125

Clienti Activ, Ecarisaj

132 924.79

124 159.06

804.80

5 347.38

133 729.59

129 506.44

4 223.15

0.00 41125

TOTAL CONT 4112

33 319 361.21

29 536 266.36

2 086 493.07

1 592 469.98

35 405 854.28

31 128 736.34

4 277 117.94

0.00

41130

Client! Transport Gunoi

38 563 021.05

32722105.40

3 023 747.96

3 744 513.81

41 586 769.01

36 466 619.21

5 120 149.80

0.00 41130

411301

ABONAȚI BECHET

17 892.09

17 863.38

0.00

60.59

17 892.09

17 923.97

- 31.88

0.00 411301

4113012

ABONAȚI MISCHII

16193.19

15 201.84

0.00

33.82

16 193.19

15 235 66

957.53

0.00 4113012

TOTAL CONT 411301

34 085.28

33 065.22

0.00

94.41

34 085.28

33 159.63

925.65

0.00

411302

ABONAȚI ISALNITA

87 771.05

83161.34

0.00

1 060.34

87 771.05

84 221.68

3 549.37

0.00 411302

411303

ABONAȚI ALMAJ

36 037 42

34 928.23

0.00

504.04

36037.42

35 432.27

605.15

0.00 411303

411305

ABONAT! VIRVORUL DE JOS

8 956.19

10660.89

0.00

0.00

8 956.19

10 660.89

- 1 704.70

0.00 411305

411305

ABONAȚI BUCOVAT

32 388.57

31 304.99

0.00

0.00

32 388.57

31 304.99

1 083.58

0.00 411306

411307

ABONAȚI SIMNICU DE SUS

120 262.62

120462.36

0.00

- 199.74

120 262.62

120 262.62

O.QQ

0.00 411307

411308

ABONAȚI MALU MARE

114 977.21

114 977.21

0.00

0.00

114 977.21

114 977.21

0.00

0 00 411308

41131®

ABONAȚI GHERCESTI

-   24 883.57

23458 40

0.00

456.00

24 883.57

23 913.40

970.17

0.00 411309

TOTAL CONT 41130

39 022 382.96

33 174 124.04

3 023 747.96

3 746 427 86

42 046 130.92

36 920 551.90

5 125 579.02

0.00

41131

Clienti Divers!

3 842 657.36

3 369 741.60

377 309.12

466 830.88

4 219 966.48

3 836 572.48

383 394.00

0.00 41131

TOTAL CONT 4113

42 865 040.32

36 543 865.64

3 401 057.08

4 213 258 74

46 266 097.40

40 757 124.38

5 508 973.02

0.00

41143

Clienti Deratizare

107 235.70

92 724.37

7617.14

11861.27

114 852.84

104 585.64

10 267.20

0.00 41143

4118.01

Clienti incerti sau In litigiu

24 438.71

0.00

8 743.24

0.00

33 181.95

0.00

33181.95

0.00 4118.01

41181

Clienti incerti sau m litigiu/INSOLVENTE

304 867.05

0.00

49 585.97

105 986.07

354 443.02

105 986.07

248 456.95

0.00 41181

41182

Client! incerti sau in iitigiu/UTIGII

1 670 626.17

0.00

323 255.34

145152.75

1 993 881.51

145 152.75

1 848 728.76

0.00 41182

41183

Clienti incerti sau in litigiu/TEMPORAR ÎNCHIȘI

575.77

0.00

0.00

575.77

575.77

575.77

0.00

0.00 41183

41184

Clienti incerti sau in litigiu/RADIATI ORC

0.00

0.00

78 439.29

78 439.29

78 439.29

78 439.29

0.00

0.00 41184

41185

Clienti incerti sau in htigiu/fact>3ani

244 093.57

0.00

- 32173 15

0.00

211 920.42

0.00

211 920.42

Q.OO 41185

41186

Clienti incerti -Tact abonați vech >1 an

0.00

0.00

147 125.22

0 00

147 125.22

0.00

147 125.22

0.00 41186

41187

Clienti incerti fact. abonat! 180-365 zile

0.00

0.00

387 369.35

0,00

387 369,35

0 00

387 369.35

0.00 41187

TOTAL CONT 4118

2 244 591.27

0.00

962 345.26

330153.88

3 206 936 53

330 153.88

2 876 782.65

0.00

TOTAL CONT 411

78 569 276.50

66 205 904.37

6 459 752.47

6 149 983.79

85 029 028.97

72 355 888.16

12 673 140.81

0.00

418

Clienti - facturi de întocmit

140 948.18

0.00

797 818.76

0.00

938 766.94

0.00

938 766.94

0.00 418

419

Clienti - creditori

2 276.64

2 460.24

183.60

0.00

2 460.24

2 460.24

0.00

0.00 419

421

Personal - salarii datorate

23 151 193.00

23 339 071.00

2 096 955.00

2 098 061.00

25 248 148.00

25 437 132.00

0.00

188 984.00 421

423

Personal - ajutoare materiale datorate

460 992.00

460 992.00

36475.00

36 475.00

497 467.00

497 467.00

0.00

0.00 423

425

Avansuri acordate personalului

160 565.00

160 095 00

14 088.00

4 258.00

174 653.00

164 353.00

10 300.00

0,00 425

426

Drepturi de personal neridicate

11 252 00

11 748 00

2 964.00

3 564.00

14 216.00

15 312.00

0 00

1 096.00 42S

42701

Salarii cârd

10 199 525.00

11 215 588.00

1 016 063.00

970 104.00

11215 588.00

12185 692.00

0 00

970 104.00 42701

42702

Alte rețineri

873 669.00

958 336.00

88 231.00

79 485.00

961 900.00

1037 821.00

0.00

75 921.00 42702

TOTAL CONT 4270

11 073 194.00

12 173 924.00

1 104 294.00

1 049 589.00

12 177 488.00

13 223 513.00

0.00

1 046 025.00

TOTAL CONT 427

11 073 194.00

12 173 924.00

1 104 294.00

1 049 589.00

12177 488.00

13 223 513.00

0.00

1 046 025,00

42811

Alte datorii in legătură cu personalul-GM

600 00

180 691.63

0.00

4 110.00

600 00

184 801.63

0.00

184 201.63 42811

42813

Alte datorii in legătura ai personalul-ABON

60 903.34

60 903.34

5 899.16

5 899.16

66 802.50

66 802.50

0 00

0.00 42813

42814

Alte datorii in legătură cu personalul

47.00

47 00

0.00

0.00

47.00

47.00

0.00

0.00 42814

42815

Alte datorii in leg cu pers-cadou sal-CCM

85 050.00

65 050.00

103 800.00

103 800.00

188 850.00

188 850.00

o.oo

0.00 42815

TOTAL CONT 4281

146 600.34

326 691.97

109 699.16

113 809.16

256 299.50

440 501.13

0.00

184 201.63

4282

Alte creanțe in legătură cu personalul

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00 4282

07/05/2020 12:50:50     Contab - v.42. 8

Editat de OmniData - Cratora (c) 2006

Pagina:     3din 13

4282.1

Alte creanțe in legătura cu personalul

617.00

617 00

0.00

0.00

617.00

617.00

0.00

0.00 4282.1 '

42821

Alte creanțe in legătură cu personalul

17 505.00

14 015.00

0.00

0.00

17 505.00

14 015.00

3 490.00

0.00 42821

TOTAL CONT 4282

18 132.00

14 632 00

0.00

0.00

18 132.00

14 632.00

3 500.00

0.00

TOTAL CONT 428

164 732.34

341 323.97

109 699.16

113809.16

274 431.50

455133.13

3 500.00

184 201.63

431

Asigurări sociale

4 503.00

3 953.00

0.00

0.00

4 503.00

3 953.00

0.00

- 550.00 431

431S

Contribuție asigurări sociale(25%-cu 01.01 2018)

5 757 692.00

6313 839.00

556 147.00

532 167.00

6 313 839.00

6 846 006.00

0.00

532 167.00 4315

4316 Contribuția de asigurări sociale de sanatate(1O% cu 2 259 059.00

2476 257.00

217198.00

208 322.00

2 476 257.00

2 684 579.00

0.00

208 322 00 4316

4317

Asigurări sociale-FNUASS 0.85%

0.00

- 6 244.00

0.00

0.00

0.00

- 6 244.00

0.00

- 6 244.00 4317

TOTAL CONT 431

8 021 254.00

8 787 805.00

773 345.00

740 489.00

8 794 599,00

9 528 294.00

0.00

733 695.00

436

Contribuția asiguratorie pentru munca(2.25% cu

511 280.00

560 502.00

49 220.00

47 205.00

560 500.00

607 707.00

0.00

47 207.00 436

4382

Alte creanțe sodale-CB fnuass cu 01.01,2018

612 418.00

89 058.00

30171.00

23 864.00

642 589.00

112 922.00

529 667.00

0.00 4382

4382.1

Alte creanțe sociale-Accid munca de rec Casa de

13 412.00

11 136.00

0.00

1 301.00

13 412.00

12 436.00

976.00

0.00 4382.1

TOTAL CONT 4382

625 830.00

100 193.00

30 171.00

25 165.00

656 001.00

125 358.00

530 64300

0.00

TOTAL CONT 438

625 830.00

100193.00

30 171.00

25 165.00

656 001.00

125 358.00

530 643.00

0.00

441

Impozitul pe profit/venit

119 832.00

53 524.00

0.00

79 210.00

119 832.00

132 734.00

0.00

12 902.00 441

4423

TVA de plata

5 442 256.00

6124 520.51

682 265.00

460 979.53

6 124 521.00

6 585 500.04

0.00

460 979.04 4423

4426

TVA deductibila

5 143 622.16

5143 622.16

408 067.01

408 067.01

5 551 689.17

5 551 689.17

0 00

0.00 4426

44265

TVA deductibila

1 515.37

1 515.37

47.14

47,14

1 562.51

1 562.51

0.00

0.00 44265

44268

TVA DEDUCTIBILA 9%

31 708.99

31 708.99

1 969.69

1 969.69

33 678.68

33 678.68

0.00

0.00 44269

4426A

TVA deductibila 24%

103 380.43

103 380.43

3 990.91

3 990.91

107 371.34

107 371.34

0.00

0.00 4426A

4426A9

TVA deductibila

707.13

707.13

0.00

0.00

707.13

707.13

0.00

0.00 4426A9

TOTAL CONT 4426A

104 087.56

104 087.56

3 990.91

3 990.91

108 078.47

108 078.47

0.00

0.00

TOTAL CONT 4426

5 280 934.08

5 280 934.08

414 074.75

414 074.75

5 695 008.83

5 695 008.83

0,00

0.00

4427

TVA colectata

11 012 233.53

11 012 233.53

875 054.28

875 054.28

11 887 287.81

11 887 287.81

0.00

0.00 4427

4428

TVA neexigibila

- 17 077.51

4 188 22

77 512.11

127 690.53

59 834.60

131 878.75

0.00

72 044.15 4428

44289

TVA neexigibila

737 74

0.00

0.00

0.00

737.74

0.00

737.74

0,00 44289

442SA

TVA NEEXIGIBILA ACHIZIȚII

104 701 07

103 211.33

3 915 96

3 990.91

108 617.03

107 202.24

1 414.79

0.00 4428A

4428A9

TVA NEEXIGIBILA ACHIZIȚII 9%

707.13

707.13

0.00

0.00

707.13

707 13

0.00

0.00 4428A9

TOTAL CONT 4428A

105 408.20

103 918.46

3 915.96

3 990.91

109 324.16

107 909.37

1 414.79

000

TOTAL CONT 4428

88 468 43

108 106.68

81 428.07

131 681.44

169 896.50

239 788.12

2 152.53

72 044.15

TOTAL CONT 442

21 823 892.04

22 525 794 80

2 052 822.10

1 881 790.00

23 876 714.14

24 407 584.80

2 152.53

533 023 19

44401

Impozit SALARII

1 302 276.00

1 428 441.00

126 618 00

121 875.00

1 428 894.00

1 550 316.00

0.00

121 422 00 44401

44402

Impozit TICHETE DE MASA

213 770.00

234 215.00

20445.00

18 697.00

234 215.00

252 912.00

0.00

18 697.00 44402

44403

Impozitul pe venituri de natura salariilor

77 565.00

79 620.00

2 125.00

230.00

79 690 00

79 850.00

0.00

160.00 44403

TOTAL CONT 4440

1 593 611,00

1 742 276.00

149 188.00

140 802.00

1 742799.00

1 883 078.00

0.00

140 279.00

TOTAL CONT 444

1 593 611.00

1 742 276.00

149 188.00

140 802.00

1 742 799.00

1 883 078.00

0.00

140 279.00

4458

Alte sume primite cu caracter de subvenții

13 000.00

13 000.00

0.00

0,00

13 000.00

13 000.00

0.00

0.00 4458

44601

Contribuție A.N.R.SC.

58 910.00

64 592.00

5 682.00

5 360.00

64 592.00

69 952.00

0.00

5 360.00 44601

44602

Contrib. Pers, cu HAndicap Neincadrate

647 327.00

709 061.00

61 734.00

58 157.00

709 061.00

767 218.00

0.00

58 1 57.00 44602

44604

Impozite pe masnini, terenuri, clădiri

113 677.70

114 638.00

0.00

0.00

113 577.70

114638,00

0.00

960.30 44604

TOTAL CONT 4460

819 914.70

888 291.00

67 416 00

63 517.00

887 330.70

951 808.00

0.00

04 477.30

TOTAL CONT 446

819 914.70

888 291.00

67 416.00

63 517.00

887 330.70

951 808.00

0.00

64 477.30

453

Decontau privind interesele de participare

20 241.00

20 241.00

0.00

0.00

20 241.00

20 241.00

0.00

0,00 453

4612

Debitori diversi-tichete restituite

2 580.00

2 580.00

0,00

0.00

2 580.00

2 580.00

0.00

0.00 4612

07/05/2020 12:50:50     Contab - v.42.8

Eddatde OmniData

- Craxwa (c) 2006

Pagina:    4 din 13

4613

Debitori diversi-IMPUTATII EUROPUBELE

4 014.77

4 014.77

566.45

474.53

4 581.22

4 489.30

91.92

0.00 4613

4614

Debitori diverși

1 296.21

1 296.21

0.00

0.00

1 296.21

1 296.21

0.00

0.00 4614

«141

Debitori diversi-CN Posta Romana NC

32 036.57

30 513.48

1 229.49

1 523.09

33 266.06

32 036.57

1 229.49

0.00 46141

46142

Debitori diversi-PAY POINT

173 354.81

153 922.98

17174.10

19 431.83

190 528.91

173 354.81

17 174.10

0.00 46142

TOTAL CONT 4614

206 687.59

185 732.67

18 403.59

20 954.92

225 091.18

206 687.59

18 403.59

000

4617

Debitori diverși

6 959.64

2 500.00

0.00

0.00

6 959.64

2 500.00

4 459.64

0 00 4617

TOTAL CONT 461

220 242.00

194 827.44

18 970.04

21 429.45

239 212.04

216 256.89

22 955.15

0.00

462

Creditori diverși

2 049 646.59

2 489 827.59

146 727.00

0.00

2 196 373 59

2 489 827,59

0 00

293 454.00 462

4623

Garanții

297 618.32

324 362.52

23 425.06

81 301.69

321 043.38

405 664.21

0.00

84 620.83 «23

4625

POLIȚA RCA-CASCO ’

80 570.87

107 883.87

10 019.00

3 188.00

90 589.87

111 071.87

000

20 482.00 4625

TOTAL CONT 462

2 427 835.78

2922 073.98

180171.06

84 489.69

2 608 006.84

3 006 563.67

0.00

398 556.83

471

Cheltuieli înregistrate in avans

219 835.96

189 250.75

0.00

16 383.24

219 835.96

205 633.99

14 201.97

0.00 471

473

Decontări din operații in curs xle clarificare

262 056.05

246 201.32

1 325.48

1 396.35

263 381.53

247 597.67

15 783.86

0.00 473

4753

Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru 13 000.00

13 000.00

0.00

0.00

13 000.00

13 000.00

0.00

0.00 4758

491.01

Ajustări pi deprec creanțelor clienti

0 00

24 438.71

0.00

8 743.24

0.00

33 181.95

0.00

33 181.95 491.01

4911

Ajustări pt deprec creantelor-clienti ded 100%

0.00

232 729.99

53 179.63

10 845.24

53 179.63

243 575.23

0.00

190 395.60 4911

4912

Ajustări pt deprec creantelor-clienti ded 30%

0.00

1 650 294 61

121 320.97

235 754.02

121 320.97

1 886 048.63

0.00

1 764 727.66 4912

4913

Ajustări pt deprec creantelor-clienti neded

0.00

337 128.06

110 206 48

429 134.35

110 206.48

766 262.41

0.00

656 055.93 4913

TOTAL CONT 491

0.00

2 244 591.37

284 707.08

684 476.85

284 707.08

2 929 068.22

0.00

2 644 361.14

TOTAL CLASA 4

188 872 170.77

186 638 285.52

17 714 313.80

16 978183.32

205 586 484.57

203 616 468.84

14211444.26

11 241 428.53

51211

Cont curent la banca BCR

52 522699.15

60 S28 763.54

4 107 568.39

5 279 290.99

56 630 267.54

56 108 054.53

522 213.01

0.00 51211

512110

Conturi la banei in lei-TRANSILVANIA

4 266 784.24

4 232 635.58

367 892.91

395 694.19

4 634 677.15

4 628 329.77

6 347.38

0 00 512110

512111

Conturi la banei in lei-ALPHA BANK

372 977.00

348 180.88

26 098.14

30 077.66

399 075.14

378 258.54

20 816.60

0.00 512111

TOTAL CONT 51211

57162 460.39

55 409 580.00

4 501 559.44

5 705062.84

61 664 019.83

61 114 642.84

549 376,99

0.00

51212

Cont curent la TREZORERIE

34 025 837.50

33 878 922.66

2 050 701.29

2 187 657.31

36 076 538.79

36 066 579.97

9 958 82

0,00 51212

51213

Cont Garanții Materiale

174 635.63

0.00

5 456.00

0.00

180 091.63

0.00

180 091.63

0.00 51213

51214

Depozite in lei la banei

1 044 980.99

800 000.00

8075

0.00

1 045 061.74

800 000.00

245 061.74

0 00 51214

51215

Conturi la ING.

6 345 878.58

6 324 237.88

512 576 39

510 068.04

6 858 454,97

6 834 305 92

24 149.05

0 00 51215

51216 Conturi la banei in lei-GARANTII BUNA EXECUȚIE- 178 905.56

108 901.17

8151.90

0.00

187 057.46

108 901 17

78 156.29

0.00 51216

51217

BRD-CONT CURENT

4 894 792.14

4 875 942.87

361 088.01

360 260.50

5 255 880.15

5 236 203.37

19 676.78

0.00 51217

51218

BRD-CONT COLECTOR

1 343 763.27

1 327 137.44

113 329.11

114 748.09

1 457 092.38

1 441 885.53

15 206.85

0.00 51218

TOTAL CONT 5121

105 171 254.06

102 724 722.02

7 552 942.89

8 877 796.78

112 724 196.95

111 602 518 80

1 121 678.15

o.co

5124

Conturi la banei in valuta-BCR

0.63

0.00

0.00

0.00

0.63

0.00

0.63

0.00 5124

5125

Sume in curs de decontare

676 286.39

676 285.39

0.00

0.00

676 285.39

676 285.39

0.00

0.00 5125

5125,1

Sume in curs de decontare

104 758.45

104 758.45

0.00

0.00

104 758.45

104 758.45

0.00

0.00 5125-1

TOTAL CONT 5125

781 043.84

781 043.84

0.00

0.00

781 043.84

781 043.84

0.00

0.00

TOTAL CONT 512

105 952 298.53

103 535 765.86

7 552 942.89

8 877 796.78

113 505 241.42

112 383 562.64

1 121 678.78

0.00

5311

Casa in lei

8 290 212.27

8 241 473.31

664 075.73

684 326.65

8 954 288.00

8 925 799.96

28 488.04

0.00 5311

5311.1

Casa in lei

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00 5311.1

TOTAL CONT 5311

8 290 212.28

8 241 473.32

664 075.73

684 326.65

8 954 288.01

8 925 799.97

28 488.04

0.00

TOTAL CONT 531

8 290 212.28

8 241 473.32

664 075.73

684 326.65

8 954 288.01

8 925 799.97

28 488.04

0.00

53241

BONURI DE MASA SALARIAT!

2 149 785.00

2 149 785.00

186 480.00

186 480.00

2 336 265.00

2 336 265.00

0.00

0 00 53241

5328

Alte valori

796 200.00

796 200.00

1 550.00

1 550.00

797 750.00

797 750.00

0.00

0 00 5328

07/05/2020 12:50:50     Contab - v 42.8

tfe OmniDafa - C/wva (c) 2OOS

Pagina:    Sdin 13 l

542

581

TOTAL CONT 532

Avansuri de trezorerie Viramente interne

2 945 985.00

174 201.38

44 515 722.38

2 945 985.00

174 201.38

44 515 722.38

188 030 00

23 992.83

2 937 888.95

188 030.00

23 992.83

2 937 888.95

3 134 015.00

198 194.21

47 453 611.33

3134 015.00

198 194.21

47 453 611 33

70IAL OILA4>A 5

161 878 419.57

159 383 147.94

11 366 930.40

12712 035.21

173 245 349.97

172 095 183.15

Cheltcu mataux. S 10

38 202.43

38 202.43

5 581.87

5 581.87

43 784.30

43 784.30

6021120

Chelt.cu mat aux. S 20

153 732.67

153 732.57

12 251.05

12 251.05

165 983.62

165 983.62

6021121

Cheltcu mat. aux. S 21 mat antiderapant

735 610.67

735 610.67

0.00

0.00

735 610.67

735 610.67

6021122

Cheli cu mat-STADION

13 317.35

13 317.35

0.00

0.00

13 317.35

13 317.36

TOTAL CONT 602112

902 660.59

902660.59

12 251.05

12 251.05

914 911.64

914 911.64

6021130

Cheltcu mat aux. S 30

1 421 43

1 421.43

101.52

101.52

1 522.95

1 522.95

6021134

■. . . chelt cu mat paturi

34 747.28

34 747.28

375.40

375.40

35 122.68

35 122.68

. -- ' TOTAL CONT 602113

36 168.71

36 168.71

476.92

476.92

36 645.63

36 645.63

6021150

Cheltcu mat aux AUTO S 50 00

28 725.12

28 725.12

2 810.55

2 810.55

31 535,67

31 53567

602115010 .

Cheltcu mat. aux. AUTO S 50 10

589.29

589.29

0.00

0.00

589.29

589.29

602115020

Cheltcu mat. aux. AUTO S 50 20

40 356.77

40 356.77

4 687.83

4 687.83

45 044 60

45 044.60

602115025

Cheltcu mat. aux. AUTO S 50 25

2 670.79

2 670.79

0.00

0.00

2 670.79

2 670.79

602115030

Cheltcu mat aux. AUTO S 50 30

15 623.94

15 623.94

997.22

997.22

16 621.16

16 621.16

602115034

CHELT MAT S ATELIER PT RRR

519.42

519 42

0.00

0.00

519.42

519.42

TOTAL CONT 602115

88 485.33

88 485.33

8 495.60

8 495.60

96 980.93

96 980.93

6021160

CHELT MAT SCOL AUTO

208.58

208.58

0.00

0.00

208.58

208.58

TOTAL CONT 60211

1 065 725.64

1 065 725.64

26 805.44

26 805.44

1 092 531.08

1 092 531.08

6021210

Cheltcu mat. aux. V10

42454.48

42 454 48

2 708.09

2 708.09

45 162.57

45 162.57

6021220

Cheltuieli materiaie VL

39,20

39.20

0.00

0 00

39.20

39 20

6021225

Cheltuieli mat VL

540.52

540.52

270.26

270.26

810.78

810.78

TOTAL CONT 602122

579.72

579.72

270.26

270.26

849.98

849,98

6021230

Cheltuieli MAT VLTR

270,26

270.26

135.13

135.13

405.39

405.39

6021250

Cheltuieli MAT VL AT AUTO

333.28

333.28

0.00

0.00

333.28

333.28

6021260

Cheltuieli MAT VL COL AUTO

826.89

826.89

0.00

0.00

826.89

826 89

TOTAL CONT 60212

44 464.63

44 464.63

3 113 48

3113.48

47 578.11

47 578.11

6021443

Chelt materiale DOD

294 761.76

294 761.76

1 856.65

1 856.65

296 618.41

296 618.41

6021525

Chelt medicamente Ecarisaj

34 686.26

34 686.26

2 875.53

2 875.53

37 561.79

37 561.79

6021625

Chelt materiale Ecarisaj

12 524.65

12 524.65

1 779.26

1 779.26

14 303.91

14 303.91

TOTAL CONT 6021

1 452 162.94

1 452 162.94

36 430.36

36 430.36

1 488 593.30

1 488 593.30

602210

Chelt combustibili 10

540.70

540.70

0.00

0.00

540.70

540.70

602243

Chelt combustibili 43

1 415.15

1 415.15

90.80

90.80

1 505.95

1 505.95

602250

Cheltcombustibili 50

7 320.01

7 320.01

880.40

880.40

8 200.41

8 200.41

60225020

CHELT COMBUST AT AUTO PT MATURA

45.05

45.05

0.00

0.00

45.05

45.05

TOTAL CONT 602250

7 365.06

7 365.06

880.40

880.40

8 245.46

8 245.46

TOTAL CONT 60225

7 365.06

7 365.06

880.40

880.40

8 245.46

8 245.46

60226010

CHELT COMBUST COL AUTO PT 10

84 101.77

84 101.77

8 390.50

8 390.60

92 492.27

92 492.27

60226020

CHELT COMBUST COL AUTO PT 20

828 475.56

828 475.56

68 494.52

68 494.52

896 970.08

896 970.08

60226025

CHELT COMBUST COL AUTO PT 25

15 952.90

15 952.90

1 906.80

1 906.80

17 859,70

17 859.70

60226030

CHELTCOMBUST COL AUTO PT 30

1 454 756.11

1 454 756.11

127 328 60

127328.60

1 582 084.71

1 582 084.71


0.00 0.00 0.00 1150 166.82

0.00 0.00 0,00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000


0.00

0.00 542

0.00 581

0.00

6?00 6021110

0.00 6021120 0.00 6021121

0.00 6021122 0.00

0.00 6021130

0.00 6021134 0.00

0.00 6021150

0.00 602115010 0.00 602115020 O 00 602115025 0.00 602115030 O 00 602115034

0.00

0.00 6021160

0.00

0.00 6021210 0.00 6021220

0.00 6021225 0.00

Q.00 6021230 0.00 6021250 0.00 6021260 0.00

0.00 6021443

0.00 6021525

0.00 6021625

0.00

0.00 602210 0.00 602243

0.00 602250 0.00 60225020

0.00

0.00

0.00 60226010

O 00 60226020 O 00 60226025 0.00 60226030


07/0^020 12:^:50 Contab-v42^


Editat de OmniData - Craiova (c) 2006


60226043

Cheltuieli privind combustibilii

3 786.67

3 786.67

0.00

TOTAL CONT 602260

2 387 073.01

2387 073.01

206 120.42

TOTAL CONT 60226

2 387 073.01

2387 073.01

206120.42

TOTAL CONT 6022

2 396 393.92

2396 393.92

207 091.62

602410

Cheltpiese.de.schimb 10

897.19

897.19

214.00

602420

Chelt.piese.de.schimb 20

1 339.90

1 339.90

0.00

602450

Cheltpiese.de.schimb 50 10

6 237.52

6 237.52

272.00

60245010

Cheltpiese.de.schimb 50 10

12 843,61

12 843.61

785.40

60245020

Cheltpiese.de.schimb 50 20

160 021.94

160 021,94

28 019.02

50245025

Cheltpiese.de. schimb 50 25

12 482.96

12 482.96

998.00

60245030

Cheltpiese.de.schimb 50 30

299 796.14

299 796.14

19 554.85

'TOTAL CONT 602450

491 382.17

491 382.17

49 629 27

TOTAL CONT 60245

491 382.17

491 382.17

49 629.27

602460

CHELT PIESE SCHIMB COL AUTO

215.76

215.76

0.00

60246010

CHELT PIESE COL AUTO PT 10

9 812.37

9 812.37

1 822.81

60246020

CHELT PIESE COL AUTO PT 20

54 300.16

54 300.16

4 758.96

60246025

CHELT PIESE COL AUTO PT ECARISAJ

2 687.12

2687.12

1 060.00

60246030

CHELT PIESE COL AUTO PT 30

73 185.29

73 185.29

6 773.68

TOTAL CONT 602460

140 200,70

140 200.70

14 415.45

TOTAL CONT 60246

140 200.70

140 200.70

14 415.45

TOTAL CONT 6024

633 819 96

633 819.96

64 258.72

6028010

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

1 450.10

1 450.10

11.90

602810

Chelt.alte materiale consumabile 10

45 616.23

45616.23

2 489.90

602820

Cheltalte materiale consumabile 20

560.36

560.36

57.50

602825

Cheli privind alte mat consumabile 25

692.60

692.60

67.90

TOTAL CONT 60282

1 252.96

1 252 96

125.40

602830

Chelt.alte materiale consumabile 30

1 050.10

1 050.10

0.00

602834

Chelt alte mat consumabile 34

442.26

442.26

34.50

TOTAL CONT 60283

1 492.36

1 492.36

34.50

602843

Chelt alte mat consumabile 43

302.66

302.66

11.50

602650

Cheltalte materiale consumabile 50

512.62

512.62

34.50

602860

Chelt rechizite Col auto

2 428.74

2428.74

0.00

TOTAL CONT 6028

53 055,67

53 055.67

2 707.70

TOTAL CONT 602

4 535 432.49

4 535 432.49

310 488.40

60301110

Cheltob. de inv. S 10

19121.81

19121.81

9 133.10

60301120

Cheltob. de inv. S 20

13 389.10

13 389.10

2 504.20

60301130

Chelt ob tnv S 30

14 463.44

14 463.44

85.74

60301134

CHELTOB INVS-PETURI

958.66

958.66

68.87

60301150

Cheltob. de inv. S 50

28 568.14

28 568.14

1 314.09

«0301160

CHELT OB INV S COL AUTO

14 520.94

14 520.94

0.00

TOTAL CONT 603011

91 022.09

91 022 09

13 106.00

50301210

Cheltob. de inv. V10

44 093.03

44 093.03

0.00

60301220

Chelt ob inv VL 20

2 754.81

2 754.81

0.00

60301225

Chelt ob inv VL 25

820.00

820.00

0.00

07^2020'12:50^----C^t^'vAZQ


o.dd

3 786.67

3 786.67

000

206 120.42

2 593 193.43

2 593 193.43

0.00

206 1 20.42

2 593193.43

2 593 193.43

000

207 091.62

2 603 485.54

2 603 485.54

0.00

214.00

1 111.19

1 111.19

0.00

0.00

1 339.90

1 339.90

0.00

272.00

6 509.52

6 509.52

0 00

785.40

13 629.01

13 629.01

0.00

28 019.02

188 040.96

188 040.96

0.00

998.00

13 480.96

13 480.96

0.00

19 554.85

319 350.99

319 350.99

0.00

49 629.27

541 011.44

541 011.44

0.00

49 629.27

541 011.44

541 011.44

0.00

0.00

215.76

215.76

0.00

1 822.81

11 635.18

11 635.18

0.00

4 758.96

59 059.12

59 059.12

0.00

1 080.00

3 747.12

3 747.12

0.00

6 773.68

79 958 97

79 958.97

0.00

14415.45

154 616.15

154 616.15

0.00

14415.45

154 616.15

154 616.15

0.00

64 258.72

698 078.68

698 078.68

0.00

11.90

1 462 00

1 462.00

0.00

2 489.90

48 106.13

48 106.13

0.00

57.60

617.86

617.86

0.00

67.90

760.50

760.50

0.00

125.40

1 378.36

1 378.36

0.00

0.00

1 050.10

1 050.10

0.00

34.50

476.76

476.76

0.00

34 50

1 526.86

1 526.86

0.00

11.50

314.16

314.16

0.00

34.50

547.12

547.12

0.00

0.00

2 428.74

2 428.74

0.00

2 707,70

55 763.37

55 763.37

0.00

310 488.40

4 845 920.89

4 845 920.89

0.00

913310

28 254 91

28 254.91

0.00

2 504.20

15 893.30

15 893.30

0.00

85.74

14 549.18

14 549.18

0.00

68.87

1 027.53

1 027.53

0.00

1 314.09

29 882.23

29 882 23

0.00

0.00

14 520.94

14 520.94

0.00

13106.00

104 128.09

104 128.09

0.00

0.00

44 093.03

44 093.03

0.00

0.00

2 754.81

2 754.81

0.00

0.00

820.00

820.00

0.00

Editat de OmniData- Ctaiova (c) 2006


0.00 60226043

0 00

0.00

0.00

0.00 602410

0.00 602420

0 00 602450

0.00 60245010

0.00 60245020

0,00 60245025

0.00 60245030

0.00

0,00

0 0 0 602460

0.00 60246010

0.00 60246020

0,00 60246025

0.00 60246030

0.00

0.00

0.00

0.00 6028010

0.00 602810

0.00 602820

0.00 602825

0 00

0.00 602830

0.00 602834

0.00

0.00 602843

0.00 602850

0.00 602860

0.00

0.00

0.00 60301110

0.00 60301120

0,00 60301130

0.00 60301134

0,00 60301150

0.00 60301160

0.00

0.00 60301210

0,00 60301220

0.00 60301225


60301260

CHELT OB INV VL-COL AUTO

3 477.85

3 477.85

0.00

0.00

3477.85

3 477.85

0.00

TOTAL CONT 603012

51 145.69

51 145.69

0 00

0.00

51 145.69

51 145.69

0.00

60301330

Cheltob. de inv. europ.terti

118 681.00

118 681.00

291.00

291.00

118 972.00

118 972.00

0.00

60301334

CHELT OB INV RRR

23 760.00

23 760.00

2 160.00

2160.00

25 920.00

25 920.00

0.00

TOTAL CONT 603013

142441.00

142 441.00

2 451.00

2451,00

144 892.00

144 892.00

0.00

60301443

Cheltob inv DDD

4 734.80

4 734.80

0.00

0.00

4 734.80

4 734.80

0.00

60301525

Chelt ob inv ecarisaj

5 879.08

5 879.08

0.00

0.00

5 879 08

5 879.08

0.00

TOTAL CONT 60301

295 222.66

295 222.66

15 557.00

15 557.00

310 779.66

310 779,66

0.00

’ TOTAL CONT 6030

295 222.66

295 222.66

15 557,00

15 557,00

310 779.66

310 779.66

0.00

. . ; TOTAL CONT 603

295 222,66

296 222.66

15 557.00

15 557.00

310 779.66

310 779.66

0.00

604-

Cheltuieli privind materialele nestocate

4 525.50

4 525 50

0.00

0.00

4 525.50

4 525.50

0.00

605010

' Cheltuieli privind energia si apa

50 470.18

50 470.18

4 855.15

4 855.15

55 325.33

55 325.33

0 00

605020.

• _,    .. Cheltuieli privind energia si apa

158 161.53

158 161.53

9 771.21

9 771.21

167 932.74

167 932.74

0.00

605025

Cheltuieli privind energia si apa

27 773.72

27 773.72

2 552.82

2 552.82

30 326.54

30 326.54

0.00

TOTAL CONT 60502

185 935.25

185 935.25

12 324.03

12 324.03

198 259.28

198 259 28

0.00

605030

Cheltuieli privind energia st apa

84 859.38

84 859,38

12 468.31

12 468.31

97 327.69

97 327.69

0.00

605050

Cheltuieli privind energia si apa

14 612.76

14 612.76

7 530.60

7 530.60

22 143.36

22 143 36

0.00

TOTAL CONT 6050

335 877.57

335 877.57

37 178.09

37 178.09

373 055.66

373 055.66

0.00

TOTAL CONT 605

335 877.57

335 877.57

37 178.09

37 1 78.09

373 055.66

373 055.66

0.00

611010

Cheltuielicu întreținerea si reparațiile

20 805.02

20 805.02

5 338.01

5 338.01

26 143.03

26 143.03

0.00

611020

Cheltuielicu întreținerea si reparațiile

158 280.58

158 280.58

110 506.22

110 506.22

268 786.80

268 786.80

0.00

611025

Cheltuielicu întreținerea si reparațiile

6 726.72

6 726.72

0.00

0.00

6 726.72

6 726.72

0.00

TOTAL CONT 61102

165007.30

165 007.30

110 506.22

110 506.22

275 513.52

276 513.52

0,00

611030

Cheltuielicu întreținerea si reparațiile

325 815.95

325 815.95

27 388.04

27 388.04

353 203.99

353 203.99

0.00

611043

Cheltuielicu întreținerea si reparațiile

2 221.08

2 221.08

0 00

0.00

2 221.08

2 221.08

0.00

611050

Chelt cu întreținerea si reparațiile 050

3 836 78

3 836.78

000

0.00

3 836.78

3 836.78

0.00

TOTAL CONT 6110

517 686.13

517 686.13

143 232.27

143 232 27

660 918.40

660 918.40

0.00

TOTAL CONT 611

517 686.13

517 686.13

143 232.27

143 232.27

660 918.40

660 918.40

0.00

612010

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si

9 270.25

9 270.25

842.75

842.75

10 113.00

10 113.00

0.00

6120101

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si

5 019.32

5 019 32

0.00

0.00

5 019.32

5 019.32

0.00

TOTAL CONT 612010

14 289.57

14 289.57

842.75

842.75

15 132.32

15 132.32

0,00

TOTAL CONT 61201

14 289.57

14 289,57

842.75

842.75

15 132.32

15 132.32

0.00

612020

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si

620 388.90

620 388.90

50 049.90

50 049.90

670 438.80

670 438 80

0.00

612025

Cheltuieli cu redeventele. locațiile de gestiune si

166 429.56

166 429.56

15 129.96

15 129.96

181 559.52

181 559.52

0.00

TOTAL CONT 61202

786 818.46

786 818.46

65 179.86

65 179.86

851 998.32

851 998.32

0.00

612030

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si

2 025 026.44

2 025 026.44

177 291.04

177 291.04

2 202 317.48

2 202 317.48

0.00

612043

Cheltuieli cu redeventele. locațiile de gestiune si

31 845.55

31 845.55

2 895.05

2 895.05

34 740.60

34 740.60

0.00

612050

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si

1 560.00

1 560.00

120.00

120.00

1 680.00

1 680.00

0.00

TOTAL CONT 6120

2 859 540.02

2 859 540.02

246 328.70

246 328.70

3 105 868.72

3 105 868.72

0.00

TOTAL CONT 612

2 859 540.02

2 859 540.02

246 328.70

246 328.70

3 105 868.72

3 105 868.72

0.00

613010

Cheltuieli cu primele de asigurare

20 244.81

20 244.81

3 847.00

3 847.00

24 091,81

24 091.81

0.00

613020

Cheltuieli cu primele de asigurare

54 477.72

64 47772

4 169.34

4 169.34

68 647 06

68 647.06

0.00

613025

Cheltuieli cu primele de asigurare

2 859.36

2 859.36

250.00

250.00

3 109.36

3 109.36

0 00

TOTAL CONT 61302

67 337 08

67 337.08

4 419.34

4 419.34

71 756.42

71 756.42

0.00

07/V5/202d~12:50‘51 rnnfah..u9g ;           J ........"......     '              """""        ; ............ ".....    ■'■■■.......v,......... '=7.',,""      —.    ....'. -................................■    ......

..........   —...................... —..............   ...________________________________________________Editat de OmnîDâta - Cratava fc} 2006


0,00 60301250

0.00

0.00 60301330

0.00 60301334

0.00

0.00 60301443

0.00 60301525

0.00

0.00

0.00

0 00 604

0.00 605010

0.00 605020

0.00 605025

0.00

0.00 605030

0.00 605050

0.00

0.00

0.00 611010

Q.00 611020

0.00 611025

0.00

0.00 611030

0.00 611043

0,00 611050

0.00

0.00

0.00 612010

0.00 6120101

0.00

0.00

0.00 612020

0.00 612025

0,00

0.00 612030

0.00 612043

0.00 612050

0.00

0.00

0.00 613010

0,00 613020

0.00 613025

000

Pagina:    8din 13


513030

Cheltuieli cu primele de asigurare

45 703.88

TOTAL CONT 6130

133 285.77

TOTAL CONT 613

133 285.77

51401

Cheltuieli cu studiile si cercetările

17 317.34

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

99 071.01

5232

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

22 611.17

6233

Cheltuieli de protocol

10 680.52

TOTAL CONT 623

33 291.69

625

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

66 706.62

626

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

81 531.23

527

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

30 724.79

628010

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

304 918.87

628020

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

4 565.39

6280201

Alte cheli cu serv execterti - RAMPA PRIMĂRIE

562 067.65

TOTAL CONT 628020

566 633.04

628021

chelt cu servicii deszăpezire

1 094 206.22

628025

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

121 985.40

TOTAL CONT 62802

1 782 824,66

628030

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

83 989.14

528031

Alte chelt cu serv exec terti - TARIF DEPOZITAREI 0 523 522.65

6260311

Alte chelt cu serv, exec terti - ROMFER TANS

3 069 541.59

TOTAL CONT 628031

13 593 064.24

TOTAL CONT 62803

13 677 053.38

628041

Cheltuieli cu serv-prestari STILIOS-CRIBOMAR

2428 779.03

628043

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

162 502.60

TOTAL CONT 62804

2 591 281.63

628050

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

4 096.97

628060

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

327.45

TOTAL CONT 6280

18 360 502.96

TOTAL CONT 628

18 360 502.96

635010

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

150 701.47

635020

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

13 346.42

635025

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

821.34

TOTAL CONT 63502

14 167.76

635030

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

53 322.43

TOTAL CONT 6350

218 191.66

63510

Chelt cu alte Imp, taxe -fd handic-OUG 60/2017

658 445.00

TOTAL CONT 635

876 636.66

64110

TESA

4 671 012.00

64120

MARTORA

9 745 823 00

64125

ECARISAJ

718 872.00

TOTAL CONT 6412

10 464 695.00

64130

TR GUNOI

6 358 461.00

MW           DERATIZARE

0/4352020 12:50:51      Contab - v.42.8

377 790.00


45 703.88

3 781.75

3781.75

49 485.63

49 485.63

0 00

0.00 613030

133 285.77

12 048.09

12 048.09

145 333.86

145 333.86

0.00

0.00

133 285.77

12 048.09

12 048.09

145 333.86

145 333.86

0 00

0.00

17 317.34

0.00

0.00

17 317.34

17 317.34

0.00

0.00 61401

99 071.01

500.00

500.00

99 571.01

99 571.01

000

0.00 622

22 611.17

6 96470

6 964.70

29 575.87

29 575.87

0.00

0.00 6232

10 680.52

5 915 33

5 915.33

16 595.85

16 595.85

0.00

0.00 6233

33 291.69

12 880.03

12 880,03

46 171.72

46 171.72

0.00

0.00

66 706.62

580.95

580 95

67 287.57

67 287.57

0.00

0.00 625

81 531.23

6 517.02

6 517 02

88 048.25

88 048.25

0.00

0.00 626

30 724.79

4 330.33

4 330.33

35 055.12

35 055.12

0 00

0.00 627

304 918.87

11 517.98

11 517.98

316 436.85

316 436 85

0 00

0.00 628010

4 565.39

0 00

0.00

4 565.39

4 565 39

0.00

0.00 628020

562 067.65

48 081.46

48 081.46

610 149.11

610 149.11

0.00

0.00 6280201

566 633.04

48 081.46

48 081.46

614 714.50

6U 714.50

0.00

0.00

1 094 206.22

444 054.72

444 054.72

1 538 260.94

1 538 260.94

0.00

0.00 628021

121 985.40

9 890.25

9 890.25

131 875.65

131 875.65

0.00

0.00 628025

1 782 824.66

502 026.43

502 026 43

2 284 851.09

2 284 851.09

0.00

0.00

83 989.14

10 588.92

10 588.92

94 578.06

94 578.06

0.00

0.00 628030

10 523 522.65

936 075.27

936 075.27

11 459 597.92

11 459 597.92

0.00

0.00 628031

3 869 541.59

10 441.58

10 441.58

3 079 983.17

3 079 983.17

o.co

0.00 6280311

13 593 064.24

946 516.85

946 516.85

14 539 581.09

14 539 581.09

0.00

0.00

13 577 053.38

957 105.77

957 105.77

14 634 159 15

14 634 159.15

0,00

0.00

2428 779.03

253 055.20

253 055.20

2 681 834.23

2 681 834.23

0.00

0.00 628041

162 502.60

0.00

0.00

162 502.60

162 502.60

0.00

0 00 628043

2 591 281.63

253 055.20

253 055.20

2 844 336.83

2 844 336.83

0.00

0.00

4 096.97

323.00

323.00

4 419.97

4 419,97

0.0)

0.00 628050

32745

0.00

0.00

327.45

327.45

0.00

0.00 628060

18 360 502.96

1 724 028.38

1 724 028.38

20 084 531.34

20 084 531.34

0.00

0.00

18 360 502.96

1 724 028.38

1 724 028.38

20 084 531.34

20 084 531.34

0.00

0.00

150 701.47

11 802.25

11 802.25

162 503.72

162 503.72

0.00

0.00 635010

13 346.42

1 205.58

1 205,58

14 552.00

14 552.00

0.00

0.00 635020

821.34

74.66

74 66

896.00

896.00

0.00

0 00 635025

14 167.76

1 280.24

1 280.24

15 448.00

15 448.00

0.00

0.00

53 322.43

10 929.16

10 929.16

64 251.59

64 251.59

0.00

0.00 635030

218 191.66

24 011.65

24 011.65

242 203.31

242 203.31

0.00

0.00

658 445.00

58 157.00

58 1 57.00

716 602.00

716 602.00

0.00

0.00 63510

876 636.66

82 168.65

82 168.65

958 805.31

958 805.31

0.00

0.00

4 671 012.00

491 571,00

491 571.00

5 162 583.00

5 162 583.00

0.00

0,00 64110

9 745 823.00

863 765,00

863 765.00

10 609 588,00

10 609 588.00

0.00

0 00 64120

718 872.00

64 708.00

64 708.00

783 580.00

783 580.00

0.00

0 00 64125

10464 695.00

928 473.00

928 473.00

11 393 168.00

11 393168.00

0.00

0.00

6 358 461.00

562 890.00

562 890.00

6 921 351.00

6 921 351.00

0.00

0.00 64130

377 790.00

28 430.00

28 430.00

406 220.00

406 220.00

0.00

0,00 64143


Editat de OmniData - Crama (e) 2006              Pagina:     9 clin 13


64150

AUTO

1 055 971.00

1 055 971 00

64160

Cheltuieli cu salariile personalului           203 254.00

TOTAL CONT 641           23 131 183.00

203 254.00

23131 183.00

642.10

Cheltuieli cu vouchere acordate salariatilor

132 550.00

132 550.00

642.20

Cheltuieli cu vouchere acordate salariatilor

333 400.00

333 400.00

642.25

Cheltuieli cu vouchere acordate salariatilor

30 250.00

30 250.00

642.30

Cheltuieli cu vouchere acordate salariatilor

237 250.00

237 250.00

642,43

Cheltuieli cu vouchere acordate salariatilor

15 950.00

15 950.00

642.50

Cheltuieli cu vouchere acordate salariatilor

39 550.00

39 550.00

642.60

Cheltuieli cu vouchere acordate salariatilor

7 250 00

7 250.00

64210

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

432 060.00

432 060 00

64220

Cheltuieli cu tichetele <fe masa acordate salariatilor

943 425.00

943425.00

64225

'Cheltuieli wtictttele de masa ECARISAJ

TOTAL CONT 6422

65 280.00

1 008 705.00

65 280.00

1 008 705.00

64230

Cheltuieli cu tichetele de masa.TRGUNOI

590 160.00

590 160.00

64243

Cheltuieli cu tichetele de masa DERATIZARE

28 245.00

28 245 00

64250

Cheltuieli cu tichetele de masa AUTO

79 155.00

79 155.00

64260

Tichete masa coloana auto-ind

TOTAL CONT 642

11 430.00

2 S45 955.00

11 430.00

2 945 955.00

6458

Alte cheltuieli pnvind asigurările si protecția sociala

246 417.34

246 417.34

645810

Alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala

TOTAL CONT 6458

TOTAL CONT 645

85 050.00

331 467.34

331 467.34

85 050 00

331 467.34

331 467.34

64610

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE

105 094.00

105 094.00

64620

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE

219 284.00

210 284.00

64625

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE

TOTAL CONT 6462

16 175.00

235 459.00

16 175.00

235 459.00

64630

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE

143 136.00

143 136.00

64643

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE

8499.00

8 499.00

64650

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE

23 763.00

23 763.00

64660

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE

TOTAL CONT 646

4 577.00

520 528.00

4 577.00

520 528.00

652

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

3 794.79

3 794.79

654

Pierderi din creanțe si debitori diverși

0.00

0.00

65811

Despăgubiri, amenzi si penalitati BUGET

2 022.49

2 022.49

65812

Despăgubiri, amenzi si penalitati FURNIZORI

1 423.59

1 423.59

65813

Despăgubiri, amenzi si penalitati -ch judecata

TOTAL CONT 6581

2 350.00

5 796.08

2 350.00

5 796.08

6583

Cheltuieli privind activele cedate si alte operații de

106 631.87

106 631.87

6588

Alte cheltuieli de exploatare

TOTAL CONT 658

17 757.58

130 185.53

17 696.58

130 124.53

66620

Cheltuieli privind dobanzile-contract leasing

52 520.68

52 520.68

681110

CHELT.AMORTIZARE ADMIN

70 214.94

70 214.94


86 697.00

86 697.00

1 142 668.00

1 142 668.00

0.00

0,00

0.00

203 254.00

203 254.00

0.00

2 098 061.00

2 098 061.00

25 229 244.00

25 229 244.00

0.00

50.00

50.00

132 600.00

132 600.00

0.00

450.00

450.00

333 850.00

333 850.00

0 00

0,00

0.00

30 250.00

30 250.00

0.00

1 050.00

1 050.00

238 300.00

238 300.00

0.00

0.00

0.00

15 950.00

15 950.00

0.00

0.00

0.00

39 550.00

39 550.00

0.00

0.00

0.00

7 250.00

7 250.00

0.00

31 140.00

31 140.00

463 200 00

463 200 00

0.00

89 565.00

89 565.00

1 032 990.00

1 032 990.00

0.00

6 210.00

6 210.00

71 490.00

71 490.00

0 00

95 775.00

95 775.00

1 104 480.00

1 104 480.00

0.00

51 135.00

51 135.00

641 295.00

641 295.00

0.00

1 755.00

1 755.00

30 000.00

30 000.00

000

6 675.00

6 675.00

85 830.00

85 830.00

0.00

0.00

000

11 430.00

11 430.00

0.00

188 030.00

188 030.00

3 133 985.00

3 133 985.00

0.00

17 203.16

17 203.16

263 620.50

263 620.50

0.00

103 800.00

103 800.00

188 850.00

188 850.00

0.00

121 003.16

121 003.16

452 470.50

452 470.50

0.00

121 003.16

121 003.16

452 470.50

452 470.50

0.00

11 060.00

11 060.00

116154.00

116 154.00

0.00

19 433.00

19 433.00

238 717.00

238 717.00

0.00

1 456.00

1 456.00

17 631.00

17 631.00

0.00

20 889.00

20 889,00

256 348.00

256 348.00

0.00

12 664.00

12 664.00

155 800 00

155 800.00

0.00

641.00

641.00

9 140.00

9 140.00

0.00

1 951.00

1 951.00

25 714.00

25714.00

0.00

0.00

0.00

4 577.00

4 577 00

0.00

47 205.00

47 205,00

567 733.00

567 733.00

0.00

0.00

0.00

3794.79

3 794.79

0.00

78 439.29

78 439.29

78 439.29

78439.29

0.00

0,00

0.00

2 022.49

2 02249

0.00

31 182.99

31 182.99

32 606.58

32 606.58

0.00

0,00

0.00

2 350.00

2 350.00

0.00

31 182.99

31 182.99

36 979.07

36 979.07

0.00

0.00

0.00

106 631.87

106 631.87

0,00

1 200.00

1 261.00

18 957.58

18 957.58

0.00

32 382.99

32 443.99

162 568 52

162 568.52

0.00

4 257.90

4 257.90

56 778,58

56 778.58

0.00

9 081.40

9 081.40

79 296.34

79 296.34

0.00


2006


0.00 64150

0.00 64160

0.00

0.00 642.10

0.00 642.20

0.00 642.25

0.00 642.30

0.00 642.43

0.00 642.50

0,00 642.60

0.00 64210

0.00 64220

0.00 64225

0.00

0.00 64230

0.00 64243

0.00 64250

0.00 64260

0.00

0 00 6458

0.00 645810

0.00

0.00

0.00 64610

0.00 64620

0.00 64625

000

0.00 64630

0.00 64643

0.00 64650

0 00 64660

0.00

0.00 652

0,00 654

0.00 65811

0.00 65812

0.00 65813

0.00

0.00 6583

0.00 6588

0.00

0.00 66620

0.00 681110

Pagina':    10 din 13


681120

CHLET AMORTIZ.MATURA

359 977,02

359 977.02

32 815.30

32 815.30

392 792.32

392 792.32

0.00

0.00 681120

681125

CHELT.AMORT. MIE FIXE ECARISAJ

175.23

175.23

15.93

15.93

191.16

191.16

0.00

0.00 681125

TOTAL CONT 68112

360 152.25

360152.25

32 831.23

32 831.23

392 983.48

392 983.48

0.00

0.00

681130

CHELT. AMORTIZ TR, GUNOI

529 521.64

529 521.64

46 956.94

48 956.94

576 478.58

576 478.58

0.00

0-00 681130

681143

Cheltuieli de CHELTUIELI AMORTIZ MF DDD

3 561.25

3 561.25

264.55

264.55

3 825.80

3 825.80

0.00

0.00 681143

681150

CHELT AMORTIZ AUTO

9 934,81

9 934.81

3651.01

3 651.01

13 585.82

13 585.82

0.00

0.00 681150

€81160

CHELT AMORTIZ M FIX VIDANJARE

26.12

26.12

13.06

13.06

39.18

39.18

0,00

0.00 681160

TOTAL CONT 6811

973 411.01

973411.01

92 798.19

92 798.19

1 066 209.20

1 066 209.20

0.00

0.00

68121

Chelt de expl privind prov/CO NEEFECT 2012

0.00

0.00

146 698.00

146 698.00

146 698.00

146 698.00

0.00

0.00 68121

6814.01

Cheltuieli de exploatare priv ajustări deprec

0.00

0.00

8 743.24

8 743.24

8 743.24

8 743.24

0.00

0.00 6814.01

68141

Chelt expl priv.ajustari deprec creante/clienti ded

0.00

0.00

10 845.24

10 845.24

10 845.24

10 845.24

0.00

0.00 68141

68142

Chelt expl priv.ajustari deprec creante/clienti ded

0 00

0.00

235 754.02

235 754.02

235 754.02

235 754.02

0.00

0.00 68142

68143

Chelt expl priv.ajustari deprec creante/clienti neded         0.00

000

429 134.35

429 134.35

429 134.35

429 134.35

0.00

0 00 68143

' TOTAL CONT 6814

0.00

0.00

684 476.85

684 476.85

684 476.85

684 476.85

0.00

0.00

TOTAL CONT 681

973 411.01

973411.01

923 973.04

923 973.04

1 897 384.05

1 897 384.05

0.00

0.00

691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

53 524.00

53 524.00

79 210.00

79 210.00

132 734.00

132 734.00

0.00

0.00 6S1

TOTAL CLASA 6

56 389 921.79

56389 860.79

6 168 400.29

6168 461.23

62 558 322.08

62 558 322.08

0.00

0.00

70333

Venituri din vanzarea produselor reziduale-FIER

42 641,40

42 641.40

0.00

0.00

42 641.40

42 641.40

000

0,00 70333

704020

Venituri expl.MATURA

17 486 636.11

17486 636.11

1 493 905.47

1 493 905.47

18 980 541.58

18 980 541.58

0.00

0.00 704020

704021

Venituri expl.Matura deszăpezire

1 309 370.19

1 309 370.19

235 291.36

235 291.36

1 544 661.55

1 544 661.55

0.00

0.00 704021

704023

Venituri din prest. serv, curățenie

357 695.82

357 695.62

33 903.41

33 903.41

391 599.03

391 599.03

0.00

0.00 704023

704025

Venituri expl. Ecarisaj

902 465.25

902 455.25

110 039.44

110 039.44

1 012 494.69

1 012 494.69

000

0.00 704025

704026

Venituri din ecarisare

327.45

327.45

0.00

0.00

327.45

327.45

0.00

0.00 704026

TOTAL CONT 70402

20 056 484 62

20 056 484.62

1 873 139.68

1 873 139.68

21 929 624.30

21 929 624.30

0.00

0.00

704030

Venituri prod ABONAT

28 155 339.36

28 155 339.36

2 578 690.30

2 578 690.30

30 734 029.66

30 734 029 66

0.00

0.00 704030

7040301

Venituri servicii prestate-BECHET

9 470.08

9470.08

0.00

0.00

9 470.08

9 470.08

0.00

0,00 7040301

70403012

Venituri din servicii prestate MISCHII

8 127.05

8 127.05

0.00

0.00

8 127.05

8 127.05

0.00

0.00 70403012

7040302

Venituri servicii prestate ISALNITA

49 834.19

49 834.19

0.00

0.00

49 834.19

49 834.19

0.00

0.00 7040302

7040303

Venituri servicii prestate-ALMAJ

20 057.11

20 057.11

0.00

0.00

20 057.11

20 057.11

0.00

0.00 7040303

7040305

Venituri servicii prestate-VIRVOR

6 726.71

6 726.71

0.00

0.00

6 726.71

6 726.71

0.00

0.00 7040305

7040306

Venituri din lucrări executate si servicii prestate

13 686.39

13 686.39

0.00

0.00

13 686.39

13 686.39

0.00

0.00 7040306

7040307

Venituri din lucrări executate si servicii prestate

76 236 78

76 236.78

0.00

0.00

76 236.78

76 236.78

0.00

0.00 7040307

7040308

Venituri din servicii prestate la Malu Mare

73 060.25

73 060.25

0.00

0.00

73 060.25

73 060.25

0.00

0.00 7040308

7040309

Venituri din servicii prestate-GHERCESTI

13 693.38

13 693.38

0 00

0.00

13 693,38

13 693.38

0.00

0.00 7040309

TOTAL CONT 704030

28 426 231.30

28 426 231.30

2 578 690.30

2 578 690.30

31 004 921.60

31 004 921.60

0.00

0.00

704034

Ven. din serv, prest. TAXA SALUBRIZARE

171 800.38

171 800.38

58 515.64

58 515.64

230 316.02

230 316.02

0.00

0.00 704034

TOTAL CONT 70403

28 598 031.68

28 598 031.68

2 637 205.94

2 637 205.94

31 235 237.62

31 235 237.62

0.00

0.00

70404120

Venituri Rampa MATURA

552472.80

552 472.80

48 081.46

48 081.46

600 554.26

600 554.26

0.00

0.00 70404120

70404130

Venituri rampa PMC - ROMFERTRANS

3 250 196.20

3 250 196.20

0.00

0.00

3 250 196.20

3 250196,20

0.00

0 00 70404130

TOTAL CONT 704041

3 802 669.00

3 802 669.00

48 081.46

48 081.46

3 850 750.46

3 850 750.46

0.00

0 00

704043

Venituri expl. DERATIZARE

1 174 141.48

1 174 141.48

6 400.99

6 400.99

1 180 542.47

1 180 542.47

0.00

0.00 704043

TOTAL CONT 70404

4 976 810 48

4 976 810.48

54 482.45

54 482.45

5 031 292.93

5 031 292.93

0.00

0.00

TOTAL CONT 7040

53 631 326.78

53 631 326,78

4 564 828.07

4 564 828.07

58 196 154.85

58 196 154.85

0.00

0.00

0 7/0572020 12:50:51      Contab - v. 42 8

Editat de OrnniData

Craiova (c) 2006

Pagina:   11 din 13

TOTAL CONT 704           53 631 32678

53631 326.78

4 564 828.07

4 564 828.07

58 196 154.85

58 196 154.85

0.00

0.00

70801

TAXA AVIZARE

28 510.22

28 510 22

1 882.46

1 882.46

30 392.68

30 392.68

0.00

0.00 70801

70802

Venituri din moloz cf.doc avizare AC-cu 01.01 2017

192 791.37

192 791.37

11 749.24

11 749.24

204 540.61

204 540.61

0.00

0 ,00 70802

708033

Venituri din activitati diverse cu taxare inversa

137 415 09

137 415.09

42 718.83

42 718.83

180 133.92

180133.92

0.00

0 00 708033

708041

Venituri din act.div.-ADI SALUBRISjECO-

2 428176.49

2428 176.49

253 055.20

253 055.20

2 681 231.69

2 681 231.69

0.00

0.00 708041

7080433

Venituri din valorificare deșeuri reciclabile-taxare

301 817 06

301 817.06

0.00

0.00

301 817.06

301 817.06

0.00

0.00 7080433

TOTAL CONT 70804

2 729 993.55

2729 993.55

263 055.20

253 055.20

2 983 048.75

2 983 048.75

0.00

0.00

TOTAL CONT 7080

3 088 710.23

3088 710.23

309405.73

309 405.73

3 398115.96

3 398 115.96

0.00

0.00

70821

VEN DESZĂPEZIRE TERTI

1 094 206.22

1 094 206.22

444 054.72

444 054.72

1 538 260.94

1 538 260.94

ooo

0,00 70821

TOTAL CONT 708

4 182 916.45

4182 916.45

753 460.45

753 460.45

4 936 376.90

4 936 376.90

000

0.00

711

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

42 641.40

42 641.40

000

0.00

42641.40

42 641.40

000

0.00 711

75807

Alte venituri din exptoatare-salariu necuvemt

11 976.00

11 976.00

630 00

630.00

12 606.00

12 606.00

0.00

0.00 75807

7581

Venituri din despagubiri-recup.ch executare

16 847.33

16 847.33

11 912.85

11 912.85

28 760.18

28 760.18

0.00

0.00 7581

758100

Venituri din penalitati-facturate abonați

110 288.83

110 288.83

11 518.04

11 518.04

121 806.87

121 806.87

0.00

0.00 758100

TOTAL CONT 7581

127 136.16

127 136.16

23 430.89

23 430.89

150 567.05

150 567.05

o.oo

0.00

7584

Venituri din subvenții pentru investiții

13 000.00

13 000.00

0.00

0.00

13 000.00

13 000.00

0.00

0.00 7584

7588

Alte venituri din exptoatare-imputatii recipient!

5 726.25

5 728.25

471.69

469.69

6 197.94

6 197.94

0.00

0.00 7588

758800

Alte venituri din exploatare

1 191 10

1 191.10

0.00

0.00

1 191.10

1 191.10

0.00

0.00 758800

TOTAL CONT 7588

6 917.35

6 919.35

471.69

469.69

7 389.04

7 389 04

0.00

0.00

TOTAL CONT 758

159 029.51

159 031.51

24 532.58

24 530.58

183 562.09

183 562.09

0.00

0.00

7611

Venituri din titluri de participare deținute la filiale in

20 241.00

20 241.00

0.00

0.00

20 241.00

20 241.00

0.00

0.00 7611

766

Venituri din dobânzi

1 323.89

1 323.89

112.07

112.07

1 435.96

1 435.96

000

0.00 76®

78141 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circ

0.00

0.00

53 179.63

53 179.63

53 179.63

53 179.63

0.00

0 00 78141

78142 Venituri din ajustări pentru deprec act circ impozabi

0.00

0.00

121 320.97

121 320.97

121 320.97

121 320.97

0.00

0.00 78142

78143

Venituri din ajustări pentru deprec act circ

0.00

0.00

110 206.48

110 206.48

110 206.48

110 206.48

000

0.00 78143

TOTAL CONT 7814

0.00

0 00

284 707.08

284 707 08

284 707.08

284 707.08

0.00

000

TOTAL CONT 781

0.00

0.00

284 707.08

284 707.08

284 707.08

284 707.08

0.00

0 00

TOTAL CLASA 7                   58 030 120.43

58 080 122.43

5 627 640.25

5 627 638.25

63 707 760.68

63 707 760,68

0.00

0.00

TOTAL :                       540 573 517.29

540 573 517.29

48 680 951.54

48680 351.54

589 254 468.83

589 254468.33

27 161 280.84

27 161 280.84

8033

Valori materiale primite in păstrare sau custodie

4.50

2.90

0.00

0.00

4.50

2.90

1.60

0,00 8033

803301

DEȘEURI HARTIE-CARTON

76 202.24

76 202.24

5 100.64

5 100.64

81 302.88

81 302.88

0,00

0.00 803301

803302

DEȘEURI PLASTIC

341 171.00

341 171.00

38 490.00

38 490.00

379 661.00

379 661.00

0.00

0.00 803302

803303

DEȘEURI STICLA

9 821.47

9 821.47

3.20

0.00

9 824.67

9 821.47

3.20

0.00 803303

TOTAL CONT 80330

427 194.71

427 194.71

43 593.84

43 590.64

470 788.55

470 785 35

3.20

0.00

TOTAL CONT 8033

427 199.21

427 197.61

43 593.84

43 590.64

470 793.05

470 788 25

4.80

0.00

8034

Debitori scosi din activ

389 059.48

0.00

78 439.29

0.00

467 498.77

0.00

467 498.77

0 0 0 8034

803521

STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE

4 902 061.00

550 853,63

20 860.44

7 089.66

4 922 921.44

567 943 .29

4 354 978.15

0.00 803521

803522

Stocuri de natura ob inv folos Primărie

457 635.12

0.00

0.00

0.00

457 635.12

0 00

457 635.12

0.00 803522

803523

Stocuri de nat ob inv refolosibile

163 751.39

128 254.70

1 825.81

5 231.04

165 577.20

133 485 74

32 091.46

0,00 803523

803524

Stocuri de natura ob inv UZATE

481 686.11

339 848.22

2 715.40

0.00

484 401.51

339 848 22

144 553.29

0,00 803524

803526

OB INV ADAPOST CANIN PRIMĂRIE

12 926.00

0.00

0.00

0.00

12 926.00

0.00

12 926.00

0,00 803526

TOTAL CONT 80352

6 018 059.62

1 028 956.55

25 401.65

12 320.70

6 043 461.27

1 041 277.25

5 002 184.02

0.00

TOTAL CONT 8035

6 018 059.62

1 028 956.55

25 401.65

12 320.70

6 043 461.27

1 041 277.25

5 002 184.02

0.00

OZW2020 72;50;51 Contab-V.42.S                                                                                  .................. ........................ .................... Editare OmniData- Craiova (c) 20CX             Pagina:   12 din 13

803801

Bunuri de Retur de Domeniul Public

3 123 363 15

76 801.71

0.00

0.00

3123 363.15

76 801.71

3 046 561 44

0.00 803801

803802

Bunuri de Retur de Domeniul Privat

17 714 027.92

0.00

- 2 361 727.00

0.00

15 352 300.92

0.00

15 352 300.92

0.00 803802

303803

Cârduri de credit alimentare carburanți

120 338.49

0.00

0.00

0.00

120 338.49

0.00

120 338 49

0.00 803803

803804

Bunuri primite in administrare, concesiune si cu

2 292 800.00

0.00

0.00

0.00

2 292 800.00

0 00

2 292 800.00

0.00 803804

TOTAL CONT 80580

23 250 529.56

76 801.71

- 2 361 727.00

0.00

20 888 802..56

76 801.71

20 812 000.85

0.00

TOTAL CONT 8038

23 250 529.56

76 801.71

*2 361 727 00

0.00

20 888 802.56

76 801.71

20 812 000.85

0.00

TOTAL CONT 803

30 084 847.87

1 532 955.87

-2 214 292.22

55 911.34

27 870 555.65

1 588 867.21

26 281 688.44

0.00

3051

Dobânzi de plătit

152 663.68

55 123.79

0.00

4 257.90

152 863.68

59 381.69

93 281 99

0.00 8051

TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE

30 237 511.55

1 588 079.66

-2 214292.22

60 169.24

28 023 219.33

1 648 248.90

26 374 970.43

0.00

07/05/2020 12:50:51 Gontab-vA2.8                                                                                                         !            Wf<fe OmiOata-Crama (c)XX6            Pagina: 13<iin 13

1

A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asoclațl la dispoziția entității, precum șl dobânzile aferente, calculate In condițiile legii, se înregistrează în contabilitate in conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asoclați -conturi curente*, respectiv contul 4S58 „Acționari/ asoclați - dobânzi la conturi curente’).