Hotărârea nr. 156/2020

HCL 156 APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA AFERENTE ANUL 2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.156

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.65924/2020, raportul nr.67476/2020 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.68800/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anul 2019 și avizele nr. 157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr. 163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr. 165/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

în conformitate cu prevederile art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

în temeiul art. 129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art. 139 alin.3 lit.a, art. 154 alin. 1 și art. 196 alin.l lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anului 2019, prevăzute în anexa (pag. 1-75) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

eOtf&'uuiM 1-00^    MU/wcfP/c/ t-U/

eMt'o\Ă NeJ66/&&<£c


Bif&i numai

Q Mart Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala

este cczu! i

Q] GIF - grupuri de interes economic

(2j Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


An


24J02.2020 Tip situație financiară: Bl


Semestr u


Anul 2019Activitatea preponderenta fcod si denumite clasa CAEN)


0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CÂEN)


Oi 19 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente


Situații financiare anuale

(entitați a! căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic I


Entitătr mijlocii, mari st entități de interes public  

Entități mici

~Mkroentitâți ~


Raportări anuale


' l entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, dart 2?’dmIcgec contofa/rfțptf■>» 82,799/___

r~] 2 persoanelejwidiceafiateinlichidare.potwrffegii

pi TsuSiîHitătile 'descHise în Aomăntă de societăți reSaentenWe”^ ___________________._____________________________________ *—1 aparținând Spațiului Economic European                     __


public


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12,2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 a lin .(4) I din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modtfj


exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


iFe jccbmftletarile ulterioare, al căror


Indicatori

Capitaluri - totalCapital subscris

Profit/ pierdere222.549'Formular VALÎDAT


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumite firma de audit

PREMIER SOFT AUDIT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF.'CUI

1458/2019

!*[ l| l|o 8 1|9 1|     | | |


FIO-pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10

-tei -

Denumirea elementului

(fornfufelerfe a’cuî se refera la i'       ico1 .)

Nr.rd.

OMFP m.3781 2«9

Nr.

rd.

/

Sold fa:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

07

01

Z.Cheltalelile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

32,316

32.316

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Actîve necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 206-2806-2906)

OS

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.QI la 06)

07

07

32.316

32.316

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

OS

08

626.736

582.197

2. Instalații tehnice și mașini (ct 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

412.847

438.942

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct 214 + 224- 2814 - 2914)

W

10

317.057

317.057

4. Investiții imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

6dnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct 235-2935)

13

13

i

7,Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8-Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

ÎS '

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

1.356,640

1.338.1961

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct 261 - 2961)

18

18

1

_______________________________________i

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct 2671 + 2672 - 2964)

19

19

j

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct 262+263-2962)

20

20 '

r

s

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

...........................  ț'

6. Alte împrumuturi

(Ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

82.067

82.067

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

82.067

82.067

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

1.471.023

1.452.579

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

..................................................................................-..............-.......................................................................................................................

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 4 322+ 323 + 328 + 351 +358 + 381 +/-388-391-392-3951-3958-398)

26

26

551.17

5           568.055

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

388.44

4           580.869)

........  î

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

22

3              223

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

939.84.

2           1.149.147

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mal mare de un an trebuie prezentate separat pentru flecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675» + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +

4092 + 411+413+ 418-''£32-491)

31

31

2.925.941

7.175.455

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun 'ct. 453**-495*)

33

33

62.879

62.879

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **^436»’ + 437*»+ 4382+ 441 **+4424+ din «.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

389.531

822.425

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. C.eanțe re «rczenUnd c"vide ic a ^epa< .(ze e în cursul exzrcițiuit.' 'la- kV (ct.463)

36

35a

<300

TOTAL (rd. 31 la 35+   )

37

36

3.378.351

8.060.759

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct 505 + 506 + 507 + din Ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40 |

39

IV. CASA $1 CONTURI LA BĂNCI

lin ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

4?

40

6.528.988

3.016.394

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

10.847.181

12.226.300)

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42+

î

Sume de reluat intr-o perioada de pana fa un an (din ct.47T)

44

43

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471*)

45

44

O. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ

LA 1 AN

j

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându*se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

1

i

î

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)

49

48

896.668

1.389.229

5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

g|gif||Mlgggg^^


FIO-pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 +1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*«+ 437**» + 4381 + 441*** + 4423 +4428»’'* + 444" ** + 446“* + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197)

53

52

3.165.21

4          4.015.435

TOTAL (rd. 45 Ia 52)

54

53

4.061 88

2          5.404.664

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd, 41+43-53-70-73-76)

55

54

6.015.21

8          6.202.364

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

7.486.24

7.654.943

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturîledin emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624+1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizor! (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 +1686 + 2692 +2693+ 453 “♦)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+Î67+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 •** + 436“ ‘ +437’** + 4381 + 441* « + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*»* + 447»« + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

.........I

f

TOTAL (rd.56îa 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1, Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru Impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513+1514+1518}

68

67

262.085

262.085

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

262.085

262.085.'

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

............ ..... I

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

21

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

I

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

770.081

619.272

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

770.081

619.272

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri In avans aferente activelor primite prin transfer de la cliențl (ct.478)(rd,76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80 '

?9

770.081

619.272

J. CAPITAL $1 REZERVE

(.CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

FIO - pag. 4


2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

527.881

527.883

4. Patrimoniu! institutelor naționale de cercetare-dezvoltare {ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

527.883

527.883

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

»l. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

383.263

383.263

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct 1061)

89

88

105.577

105.577

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

3.371.931

3.422.066

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

3.477.508

3.527.643

Acțiuni proprii (ct 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct, 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)       SOLD C (ct. 117)

96

95

2.710.165

2.731.520

SOLD D(ct. 117)

97

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct 121)

98

97

125.337

222.549

SOLO D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 8S+86+87+91-92+93-94+95-9S +97-98-99)

101

wo

7.224.156

7.392.858

Patrimoniul public (ct, 1016)

102

101

1

Patrimoniul privat (ct 1017) 2)

103

102

-..........................    “1

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

W

103

7.224.156

7.392.858


Suma de control F10:     121â§6âSl/8629854S5


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

* “) Solduri debitoare ale conturilor respective.

‘ ’»} Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sume!» înscrise I» «cest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezinți creanțele aferente contractelor de leasing financiar ji altor contracte asimilate, precum și alte creanțe Imobilizate, scadente Intr-o perioadă mal mică de 12 ton.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului flnanțeio-publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT.....-


F20 - pag. 1

CONTUL DI PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                     - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele cfe cakuî se referata HrM din coi.B)

Nr.rd.

OMFP

nr.3781

2019

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

8

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

34.163.37t

40.556.786

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

34.163.191

40.556.786

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

17S

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

Vt.... ’c + dx>ăn :        c.e+ec .. ă1'erf^.<;c-d.-nPîgis..-u!r:.'-:

si care rrruin der+'r.e cc :te c »‘e*s’ -g -(c .766*-)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

1

SoidC

06

07

872.490

1.098,750)

SoldD

07

08

0

Of

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

03

09

......1...................1-

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)

OS

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6, Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

131

168.493

173.662

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

M

15

!

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11+12+13)

ÎS

16

35.204.353

41.829.198,

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

16

17

6.515.794

7.873.345

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

270.027

230.441 ‘

b) Alte cheltuieli externe (cu energie șl apă)(ct.6O5)

18

19

492.333

678.830

cj Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

10

20

59.289

47.926

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

67.993

69.969

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

24.888.556

28.870.489

a) Salarii șl indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

24.287.724

28.172.675

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

600.832

697.814

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale șl necorporale

(rd. 26-27)

24

25

173.134

217.249

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818)

25

26

173.134

217.249

a.2) Venituri (ct.7813 + i i ct.78 > 8)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

23

-539.880

-28.568

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814 : din ct.5818)

28

29

121.42

0           187.728

b.2) Venituri (ct754+7814 + cta cî.7818)

29

30

661.30

0           216.296

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

3J

3.367.75

51          3.789.166'

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

2.188.12

5          2.601.175

11.2. Cheltuieli cu alte Impozite, taxe și vârsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speclalefct. 635 + 6586*)

32

33

1.123.531

3           1.139.139

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile șl alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

56.091

48.852

.....C'“ ’.’elicu dobânzih+de-refinanțar-: înregistrai de ci+i/ie -rdi.'te c’-’n Registrul general sl care maf-au tn derulare ce-.’ : "te de 'easi-g (c.,:50*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

-77.414

i

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

- Venituri (ct.7812)

39

41

77.414

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 ia 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)

40

42

35.081.601

41.608.909

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd, 16-42)

41

43

122.752

220.289

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

:47i+

2.585

2.260

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

î

__________ . ;

. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

j

- din care, venituri din alte Imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

i

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

2.585

2,26oj

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

1

- Cheltuieli (ct.686)

52 |

54 î

j

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

Sg

i

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 52-59)

58

60

2.585

2.260

- Pierdere (rd. 59-52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

35.206.938

41.831.458

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

&

63

35.081.601

41.608.909

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

62

M

125.337

222,549

- Pierdere (rd. 63-62)

63

e>5

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

125.337

222.549

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

7t)

0

0 —--——---.


Suma de control F20: 5?9Zâg2filZlCT5125

(.......'1


*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii’, analitic «Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- In contul 6586 «Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cete prevăzute de Codul fiscal.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,........


DÂTE TrTFOBMATIVE fa data de 31.12.2019          F3° 'pag' 1

Cod 30         -e;a ul? c---t serefț.jj’i      o-t»:.*?)                                                                        -lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Sr.rd. OMH»

20»

Nr.

rd.

Nnunitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

Ol

01

1

222.549

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plătite restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

‘urnîzori restanți - total (rd.06 la 08)

05

OS

!

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale-total(rd.10la14)

09

09

î

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

W

10

i

........ _            I

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

n

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

1

- alte datorii sociale

14

14

j

i

....................................................... j

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

_............................

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

.mpozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

1

- contribuția aslguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

.......................................................

Hi. Număr mediu de salariat»

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariat!

20

19

744

774

Numărul efectiv de salariat! existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

___™

775

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nn rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniu! public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

BIllJIitliiliiiOtililililIIlliilliliM

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ?)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- Impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

■" ......“..........................    t

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale șî/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de fa entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de ia entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

{

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

2.362.625

Contra valoarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariat»

39

37a <302>

l

—------—.................i

VI, Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *»)

Nr. rd.

31.12.2018

I                               ........

|      31.12.2019

A

B

1

1 ..... 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

l

- după surse de finanțare (rd, 40+41)

41

39

C

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

i ■                                                                                                                                                               î

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

oi

-cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

Vil. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

1

31.12.2019      ’

A

B

1

2                   I

Cheltuieli de inovare

47

45

i

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019      |

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care;

48

::

82.067

82.067

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezdente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

i

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru Imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47 :

• avansuri acordate entităților neafilferte nerezidente pentru imu.jt.izterî cor pom ? (Ci.. c.. •" 323)

52

47a

(305)

- avansuri acordam ent.ăd maf at_».ic e.:tem . •'..rri.u Imobilizări corporale (din ct, 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

82.06

7                       82.067

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd, 50+ 51 +52 + 53}

ss

49

- acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

1/L

51

- acțiuni si part! sociale emise de nerezidentl,c j ce -e.

58

52

- v.:ri -f i cv ce! pi.ri i 10f,u

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

82.061

82.067

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

82.067

82.067

- creanțe imobilizate în valută (din ct 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute t .t.4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

64

57'

3.647.745

7.724.807

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neaftliați nerezldenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neaMîajii nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale :n reias.a c i s_n .<>. ,e aviate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți.pentru prestări de servicii acordata furnizorii® i'i .•;! nerezidanți și alte conturi asimilate, In sume brute ir» relație ci • a brii nerezldenți (din ct. 4 091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate ia termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 425 + 4282)

68

60

1

1

-

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul datului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

. >4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

364.141]

682.695,

* creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale ct.431+437+4382)

70

62 ;

346.479^

652.923'

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

17.662

29.772]

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64 |

. t

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

?

i

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

(

(

Ireanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate ct.451), din care:

?S

67

ț

î

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

c s 4 4 4

reanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul tatului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 36 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 46 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473

(rd.72 la 74)

'    79

71

69.23

7                      139.686

- decontări privind Interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)

80

72

69.23

7                      139.686

- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct, 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenti (din ct. 4518 +din ct. 4538)

85

76a

(313}

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

.onomîcl ****}

86

77

l

..................................................

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 Ia 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

- părți sociale emise de rezident!

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

.....                ..................................,i

Casa în lei șl în valută (rd,85+86)

93

84

22.560

7.375

-în lei(ct.5311)

94

85

22.560

7.375

- în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

6,300.237

2.935

-în lei (ct.5121), din care:

97

88

6.300.237

2.935,

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

I

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd,93+94)

101

92

i

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

I

- sume tn curs de decontare și acreditive în valută (din ct 5125+ 5414)

103

......i.

94

I

Datorii (rd. 96 + 99 +102+103 + 106+108 + 110 + 111 +

116 + 119+122 + 128)

104

95

4.808.330

6.020.289

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de ia instituții financiare nereztdente pentru care durata contractului de credit este maiimica de 1 an)

(din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

i1

- în tei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la iastiti ,7 fteanclare nerezidente pentru care durata contractului de credit este oai.mare sau egală cu 1 an)

(din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

- în tel

109

100

I

F30 - pag. 5

■ în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct 1526 + dinct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd, 104+105)

112

103

- In lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de ia clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

896.661

1.389.229

- datorii comerciale în relația cu entitățile ncaftliaie nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezldenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezic on(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct 404 ’+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct 419)

118

109

- datorii ccrr '.daleîn relație cu cn.ită.ifo a'">ater ruozider+e, avansuri primite de !a clie.i J r diați nerezldenți și afle conturi asimilate, in sume brute în relație cu afilîațn nerezidenți (din ct. 401 + cffn'Ct 403 + cfin ci. 404 + din ct 405 + din ct. 408 + c net.•■19)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul șî conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

1.081.719

1.257.021

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 fa 115)

121

111

1.402.336

2,033.453

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct431+437+4381)

122

112

718.640

864,524

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

557.323

1.107.235

->

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

124

114

37.355

45.401 i

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

89.018

16.293

^atoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

j

-datorii cu entități afiliate nerezidente 21 (din ct. 451), din care:

127

117

l

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizlce

13!

120

............ i

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridlce

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 +4661+462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

1.427.607

1.340.586

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in particîpatle

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

1.427.607

1.340.586F30 ~ pag.6

- subvenții nerefuate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsamînte de efectuat pentru imobilizări financiar si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

3   137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți țct.478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct 5186), urn cr e:

139

128

- ci nc trcdorrtî

140

128ă

(311)

DobeZU-'c: p't. cf.re r.c.c-zica.i.t

(din 0.4518 +dinct 4538)

14!

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct 1012), din care:

143

130

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidentî (din ct 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

16.350

16.350

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)

149

136

1.289.204

1.441.810

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019      (

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

«1

138 1

i

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XL Informații privind bunurile din proprietatea ivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2018    1

31.12,2019      j

A

B

1

2 ;

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

1

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019        |

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

%7J

A

B

Coi.l

Cof.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7)t

(rd. 142 +145 + 149 + 150 + 151 + 152)

«*!

141

X

x i

1

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritarde stat

161

148F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

I

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

8

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiai de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care stătul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiite publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

8

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local sî virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

I

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

1

i

- către instituții publice centrale

172

159

f

- către Instituții publice tocate

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

i

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

m

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164 1

i

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

r ' j               . ■* î ■ ■            s * > .■

. . |

Nr.

rd.

Sume (iei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada ds raportare din profitul reportat

179

I6Sa

(312i

i

fi ..            '< 7/1          !       ‘ ~                A

■ t- ’                   -       ’ • ■ .

Nr.

rd.

Sume (iei)

A

8

2019

- dividendele interimare repartizate ®

180

165b

(315)

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice **»**}

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag,8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

w

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

J82

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

. f Venituri obținute clin activități agricole

«»»»#*)

Nr, rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185 |

170

l

Suma de control F30:

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


SemnăturăCalitatea


Semnătură


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organisrpOf profesional:) Subvenții pentru stimularea cupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata


absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care .jadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținătorl unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data igajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forjei de munci

’*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoîtare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea


tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. S7/2OO2 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări șl completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.

995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind j producția ți dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei șl al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr, 299/27.10.2012         ’

*“) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26

octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere tn aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea

statisticilor comunitare ir» domeniul științei și al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***•) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară, societățile reclasificate in sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*• ’ * ’) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție                  1 2 3 4 5 6 7 8

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate’ se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și ' completările ulterioare.


• • ‘ '• *) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr, 1307/2013 al Parlamentului European șl al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă tn sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), fn cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din ' Fondul european de garantare agricolă (FEGAJ șl din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum șl orice ajutor național acordat pentru activități: agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.                                     ?

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt           |

considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt    ’


produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

ice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole

•     în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.


Numele sl prenumele

Numele si prenumele

CERCEL NINEL

URITU FLORIN miNEL

L—.   ——.——-------....   — _____________________

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

f

Cod 40                                                                                                   - lei -

Elemente de imobilizări

Nr rd

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final ~ (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire sî cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

32.316

X

32.316

ransurî acordate pentru Imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare sî evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 Ia 04)

05

32.316

X

32.316

((.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

957.224

957.224

Instalații tehnice si mașini

08

1.153.483

198.805

1.352.288

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

317.057

317.057

Investiții imobiliare

10

........... ...

l

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

mobilizări corporale in curs de execuție

13

1

nvestitii imobiliare in curs de jxecutie

14

.............      i

Avansuri acordate pentru mobilizări corporale

15

rOTAL(rcL06la15)

10

2.427.764

198.805*

l

2.626.569

((.(mobilizări financiare

17

82.067

1.722.666

1.722.666

X

82.067

(

\CTIVE IMOBILIZATE - TOTAL rd.05+16+17)

18

2.542.147

1.921.471

1.722.666

2.740.952

............................................. (

SITUAȚIA AMORTIZAM! ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

fl.lmobifizarî corporale

Terenuri

23

Construcții

24

330.488

44.539

375.027

Instalații tehnice si mașini

25

740.636

172.710

913.346

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

învestiți! imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd,23 ta 29)

30

1.071.124

217.249

1.288,373;

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

1.071.124

217.249

1.288.373

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PEWTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

■' ................................................................"■

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

l.ltnobilîzari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.Imobllîzarî corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

i

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

Ifl.lmobiHzari financiare

46

î

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

OTAL (rd.35+45+46)

47

j

1

Suma de control F40: 102224302^2285425

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele sl prenumele


CERCEL NINEL


SemnăturaFormular

VALIDAT.......


ATENT»* I

Conform prevederilor pct. 1.11 a#n 4c»ii Anexa nr. 1 la OMfP n». 378Î/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale oferenie exercițiului financiar1019 în format Mitle fi în format electronic seu numai în fom',6 electronică, semnate a< certific-. dig calificat, ar emermgztaM cantine slprJma parțlngqinsiluațtiie financiare anuale listată cu ajutorul programului deasistenfi elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanați alb-negfU.lltHzil''.

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire fa întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. fata£fflMp«tar I. anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de 1a încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exerdțiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr, 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de Ia încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale;

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

• termen de depunere -60 de zile de la încheierea exerdțiului financiar

 • B, Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările țl completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuate/raportărl contabile anuale corectate.

 • C. Mgdâfatg-dft.raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art, 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea Iși alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii Ia an uf calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări In acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (?) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ’’ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri șl cheltuieli corespund exerdțiului financiar curent2J, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020 aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale

 • D. Conțabil'garea sumelor pdmîte.de. la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 «Sume datorate acționarltor/asociațitor’.

In cazul in care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 .Decontări între entitățile afiliate'.

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se «întocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2020 se referă la data de i 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului , financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pet 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de câtre acționari/asodajl Ia dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabiîitate în conturi distincte (contul 4551 «Acționari/ asortați • conturi curente', respectiv contul 4558 «Acționari/ asortați - dobânzi Ia conturi curente*).

Solduri /Ruhje de preluat din balanța contabila in formtdafek FIOsî F20 col.2 (an curent)

o.:


C'ontusi ?ntiîdti mijlouî st mau               joj h«j

1 1

< uiw! wnd sau n. ct tai id ne«impietat*

Nt 3

Cont

Suma       j

1


GțegiaAutonomă de Administrare a ^DomeniuLii (puLRc și bondului Locativ Craiova Craiova, str. Brutei nr. 129 A, județul Dolj

TeL: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205 CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK

>•           Aj.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost înființată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, in baza Legii nr. 15/1990, cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 și 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activități:

 • >   Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

 • >   Montarea și întreținerea mobilierului stradal;

 • >   Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a ștrandurilor, lacurilor și bălților;

 • >   întreținerea animalelor la Grădina Zoologică;

 • >   întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal:

 • >   Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranța circulației:

 • >   Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public:

 • >   închirierea fondului locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație.

 • >   Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;

 • >   Administrarea toaletelor ecologice.

De asemenea, conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr. 14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligația de a lua măsuri pentru o bună și legală funcționare precum și de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

Obiectivele Centrului Multifuncțional:

• îmbunătățirea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova,

 • •  stimularea și susținerea de către administrația publică a activităților economice ale agentilor economici, în special ale LM.M.-urilor,

 • •  creșterea numărului de locuri de muncă în municipiul Craiova, etc.

Conform contractului de asociere, Primăria Municipiului Craiova are obligația de a suporta contravaloarea energiei electrice, energiei termice, a apei și canalizării, gunoiului, telefoniei, etc.) prin încheierea contractelor de furnizare servicii cu operatorii de profit

Pentru bună desfășurare a activității Centrului Multifuncțional, conform Ordinului 808/2010, administratorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova are obligația de a păstra un număr de 40 persoane angajate la acest punct de lucru.

Departamentului Marketing din structura Centrului Multifuncțional. Craiova a organizat pe parcursul anului 2019 la Centrul Multifuncțional Craiova, atat in suprafața interioara de 2475 m.p., cat si in cea exterioara de 2840 m.p., o serie de evenimente - expoziții, târguri, congrese, întâlniri de afaceri, sho^v-room-uri, etc. menite sa asigure o cat mai intensa promovare a Centrului, dar si in scopul realizării obiectivului stipulat in Contractul de Finanțare cu nr.808/25.08.2010, acela de a sprijini mediul de afaceri local si regional si de a atrage capital privat.

Având in vedere ca in Contractul de Asociere nr.42/07.11.2013 dintre Primăria Craiova si Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, este prevăzut in art.6, alt.6.2, lit.c ca locatorul sa organizeze campanii de promovare a Centrului Multifuncțional pe piața locala si regionala, echipa de marketing considera necesara organizarea cat mai multor evenimente si campanii de promovare.

Conform contractelor de asociere nr 45 si 46 din 15.03,2016 R.A.A.D.P.F.L Craiova administrează si exploatează in comun împreuna cu Primăria Municipiului Craiova inca doua obiective Centrul de Sprijin al IMM-urilor si Institutelor de Cercetare si Inovare si Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administrează si Sala Polivalenta, in asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin, care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din întreținerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si. cheltuielile administrative curente.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 1/2020 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

In conformitate OMFP nr, 1802/2014, situațiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Legea nr 162/2016 privind auditul statutar al situațiilor financiare, de către societatea de audit Premier Soft Audit SRL, al cărei raport insoteste situațiile financiare anuale.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate si reflectate in contabilitate, iar posturile înscrise in Situațiile financiare anuale corespund cu datele înregistrate in contabilitate si cele din balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2019.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2019.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și au la baza rezultatele inventarierii anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr 306 din 18.09.2019.

în conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2019, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr.

crt.

Denumire element

2018

2019

Diferențe

1

Active imobilizate

1.471.023

1.452.579

-18444

2

Active circulante

10.847.181

12.226.300

1379119

3

Cheltuieli în avans

0

0

0

Total active

12318.204

13.678379

1360675

4

Datorii curente

4.061.882

5.404.664

1342782

5

Provizioane

262085

262.085

0

6

Venituri in avans

770081

619272

150809

7

Capitaluri proprii

7.224.156

7.392.858

168702

Total pasive

12318.204

13.678.879

1360675

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2019 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil

în anul 2019 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general doamna FILIP AURELIA pana la data de 15.12.2019.începând cu data de 16.12.2019 a fost numit ca director general prin hotararea consiliului de administrație

3

iții111fgițgițiigggjiițgig/iftțfgiiftiiiKKiț^^ nr. 143/12.12.2019 domnul ing.CERCEL NINEL iar activitatea economico-fînanciară a fot condusa de director economic ec. URITU FLORIN IRINEL.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-fmanciari în anul 2019, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori econoniico-flnanciarî

în anul 2019, comparativ cu prevederile din BVC (mii Iei)

Sume înregistrate

Prevederi BVC

2019

.Realizări.

2019

%

Venituri totale din care:

43422

41831

96.34%

Venituri din exploatate

43419

41828

96.34%

Venituri financiare

3

3

100%

Venituri extraordinare

0

0

Cheltuieli totale din care:

43272

41609

96.15%

Cheltuieli de exploatare

43272

41609

96.15%

Cheltuieli financiare+alte cheltuieli

0

0

Profit brut

150

222

148.00%

Impozit pe profit

0

0

Profit net

150

222

148.00% i

Nr. Mediu de personal

824

774

93.93% j

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 96,34 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 96,15 % . Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 148,00 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii econoniico-financiari au suferit modificări în anul 2019 comparativ cu anul 2018 după cum urmeaza:

 • •  Veniturile aferente anului 2019 au înregistrat o creștere de 6.624 mii lei de la 35.207mii lei in anul 2018 la 41.831 mii lei in 2019

 • •  Cheltuielile anului 2019 au inregistrat o creștere de 6.526 mii lei de la 35.083 mii lei in anul 2018 la 41.609 mii lei in anul 2019

« Profitul brut a inregistrat o creștere de 98 mii lei de la 124 mii lei in 2018 la 222 mii lei in 2019

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut un trend ascendent de la 47.32% la finele anului 2018 la 54.05% la finele anului 2019.

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-flnanciari în anul 2019 comparativ cu anul 2018

Nr crt.

An

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profit brut

Nr mediu de șalariați

Productivitatea muncii

0

l

2

3

4=2-3

5

6=2/5

1

2018

35207

35083

124

744

47,32%

2

2019

41831

41609

222

774

54,05 %

în perioada raportată, Regia nu înregistrează obligații restante la bugetul consolidat al statului, față de personal, bugetul local, acestea sunt obligații curente, care au fost achitate în luna ianuarie 2019.

Activul net al regiei, în valoare de 7.392.858 lei a crescut cu 168.702 lei față de anul 2018.

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza.

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2018 inventarul acestor bunuri a suferit modificări (intrări,ieșiri) in baza HCLM aprobate in cursul anului.

Activele circulante se compun din:

 • 1. - Stocurile de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 1.149.147 lei, în creștere față de 2018 cu 209.305 lei, prin creșterea stocului producției neterminate de la valoarea de 388.444 lei aferentă sfârșitului de an 2018 la valoarea de 580.869 lei aferentă anului 2019 .

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o creștere cu 16.880 lei a soldului stocului de la 551.175 lei in anul 2018 la 568.055 lei in anul 2019.

 • 2. - Creanțele Regiei la data de 31.12.2019 sunt in suma neta de 8.610.115 lei care se compun din:

 • V Creanțe comerciale in suma de 5.499.769,25 lei;

S Clienti incerti sau in litigiu in suma de 960.691.21 lei;

 • V Clienti facturi de întocmit in suma de 1.264.379,19 lei;

 • V Debitori diverși in suma de 139.051,41 lei;

Alte creanțe in suma de 746.223,94 Iei;

In decursul anului nu au fost constituite ajustări, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercițiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a căror încasare va fi considerata incerta de către conducerea regiei, se vor constitui ajustări, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Facem, precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2019, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

 • 3. La data de 31.12.2019, Regia are datorii in suma de 5.404.664 lei a căror componenta este expusa in tabelul de mai jos:

Tabelul 4

_______ Componența obligațiilor Regiei

Natura obligației

Datorii curente

Restanțe

Salarii și accesorii aferente

1257021

0

Bugetul asigurărilor sociale

864524

0

Bugetul de stat

1168929

0

Furnizori diverși

1389229

0

Alți creditori

724961

0

TOTAL

5404664

0

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2019 cu termen de plată în 25.01.2019 .

Fața de furnizori, obligațiile sunt recunoscute de asemenea prin confirmări de solduri și punctaje cu aceștia, iar în cea mai mare măsura onorarea acestora se face pe baza scadențarelor și a angajamentelor întocmite de comun acord, Regia nu înregistrează plăti restante către furnizori la finele anului 2019.

La sfirsitul anului 2019 societatea a înregistrat un profit net de 222.549 lei. Stabilirea impozitului pe profit s-a făcut astfel:

 • 1. Venituri exploatare = 42.045.493

 • 2. Cheltuieli de exploatare =41.825.204

 • 3. Venituri finnanciare = 2.260

 • 4. Cheltuieli financiare = 0

 • 5. Rezultat brut = 222.549

 • 6. Venituri neimpozabile^ 124.819,77 ( Venituri din reluare ajustări depreciere creanțe, care au fost nedeductibile in declarația 101 aferenta anului 2017 =70%* 178.313,96™ 124.819,77).

 • 7. Cheltuieli nedeductibile = 224.303

 • 8. Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti=368.239

 • 9. PROFIT IMPOZABIL ( REZULTAT BRUT - VENITURI NEIMPOZABILE

+ CHELT NEDEDUCTIBILE - PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT

DIN ANII PRECEDENTI) = -46.207

6

Deși ia 31.12.2019 societatea a realizat un profit contabil de 222.549 lei, fiscal nu datoreaza impozit pe profit urmare neimpozitarii veniturilor din reluare ajustări depreciere creanțe, care au fost impozitate la momentul constituirii lor in anii precedenti.si pierderii fiscale de recuperat din anii precedenti.

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 « Privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile naționale », Consiliul de Administrație propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 222.549,00 lei pe următoarele destinații:

- constituire fond pentru participarea salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net

22.255,00

lei

- varsaminte bugetul organului local in cuantum de 50% din profitul net

111.275,00

lei

- surse proprii de finanțare la dispoziția Regiei in cuantum de 40%

89.019,00

lei

din profitul net

Patrimoniul Regiei în valoare de 7.224.156 lei este structurat astfel: patrimoniul Regiei 527.883 lei;

rezerve din reevaluare 383.263 lei;

rezerve legale 105.577 lei:

alte rezerve 3.422.066 tei;

rezultat net din anii anteriori profit 2.731.520 lei;

profit net an curent 2019 este in suma de 222.549 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2019 este de 40.556.786 lei, in creștere cu 6.393.416 tei fata de finele anului 2018 fiind de 34.163.370 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr 1/2020 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

 • a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

 • b) Indicatorul lichidității imediate

(indicatorul test acid)

_ Active curente

Datorii curente

_ Active curente - Stocuri

Datorii curente

12,226,300 5,404,664

11,077,153 5,404,664

= 2.26

= 2.05

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat x.l00 Capital propriu

o

7,392,858

X

100

Nu

= este

cazul

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plătii dobânzii = si impoz. ne profit

Cheltuieli cu dobanda

-

Nu

= este

cazul

/%

i f

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

= Sold mediu client! x 365

Cifra de afaceri

5,014.592

40,556,786

X

365

=   45

b) Viteza de rotatie a creditelor-fumizori

Sold mediu furnizori x 365

“ Achiziții de bunuri fara servicii (sau CA)

=    937,478

7,284,446

X

365

-   47

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

= Cifradeafoceri

Active imobilizate

= <55086

1,452,579

=   28

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri Total active

40,556,786

13,221,594

=    3

%/

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plătii dobânzii

- si impoz. pe profit

Capital angajat

222,549

7,392,858

= 3.01%

b) Marja bruta din vanzari

Profitul din exploatare x .100 Cifra de afaceri

222,549

40,556,786

X.

100

= 0.55%


WS»ș


Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul (le credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare Regiei. în acest sens, s-a adoptat o politica de a efectua urmărirea clientilor rau platnici prin notificări periodice

Creanțele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se atat cu numerar si prin banca .

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire Ia asigurarea fondurilor Regiei pe termen scurt, mediu si lung si la cerințele privind gestionarea lichidităților.

Regia gestionează riscurile de lichidități prin menținerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Regia nu efectuează tranzacții in valuta, nea vând un risc in acest sens.

Gestionarea riscurilor ratei dobânzii

Regia dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajate împrumuturi acordate de diferite instituții bancare.

Riscul de plata

Regia monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Regia de apariția unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuații semnificative pe piața.

Alte riscuri privind preturile

Regia nu este expusa altor riscuri.

Situațiile financiare aii fost întocmite pe principial continuității activitatii.

Regia isi va continua in mod normal activitatea, pentru anul 2020, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, sunt:

 • -  Total venituri -49.712 mii lei

 • -  Total cheltuieli-49.462 mii lei

 • -  Profit brut-250 mii lei

Raportul administratorilor a realizat o prezentare fidela, o analiza echilibrata si cuprinzătoare a dezvoltării si performantei regiei cat si a poziției sale financiare, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor.

ADMINISTRATOR.

Ing.CERCEL NINE1


DIRECTOR ECONOMIC, Ec. URITU FLORIN IRINEL


„•- .. : ■.:

• > * . .■

A - ..■ <.;■■•’ i                     :

'^"^Znî^â'utcjnotoâ-■ Adntlnistrătâ o GJ-Ă1" ' r.   .; J( ■■„.^"1


■ . .,•.••■• :. . :

.• 1 ..

Raportul auditorului independent

Către Acționarii societății R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Cu sediul social in Craiova, str. Brestei nr 129, județul Dolj

Raport cu privire Ia auditul situațiilor financiare

Opinie

 • 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății R.A.A.DJR.F.L, Craiova (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situatiafiuxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2 Situațiile financiare Ia 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:

  7.392.858 lei

  222.549 lei


 • *  Profitul net al exercițiului financiar:

 • 3 In opinia noastra, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

 • 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform. Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

 • 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si informarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste:aspecte cheie. Aceste aspecte avute in vedere se refera la indicatoriifinanciari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate si conformitate. Nu am identificat aspecte care sa influențeze semnificativ situațiile financiare astfel ca opinia noastra sa fie modificata.

Alte informații -Raportul Consiliului de Administrație

 • 6 Alte informații includ Raportul Consiliului de Administrație. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație in conformitate Cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiareamiale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control ■ intern -pe.- care -administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul Consiliului dcr Administrație este prezentat de ia pagina 1 la 10 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cil .privire Ia situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019 nu acopera Raportul Consiliului de Administrație.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul Consiliului de Administiatie si, in acest demers,-sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul Consiliului de Administrație si situațiile financiare, daca Raportul Consiliului de Administrație include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489"492<din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre-dobândite-in cursul auditului situațiilor financiare cu privire Ia Societate si Ia mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul Consiliului de Administrație sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) în Raportul Consiliului de Administrație nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul Consiliului de Administrație identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in Raportul Consiliului de Administrație care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7  Conducerea Societarii este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situării financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 8  In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societarii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista în afara acestora.

 • 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 10 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situării financiare.

 • 11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •  Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns Ia respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intem al Societății.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

« Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative, privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii,                          • •

♦ Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile .financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.                        ■                     \

 • 12 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea în timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care- pot fi considerate, în mod rezonabil, ca' ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente. ' ■

 • 14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte chfeîe'de audit. .Descriem aceste aspecte m raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile .interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

 • 15 Am fost numiți sa auditam situațiile financiare ale Societății R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019, prin contractul nr. 8599/16.03.2020.

Confirmam ca:

 • •  Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societarii, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea audîtului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

 • •  Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul

/ 1               5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PREMIER SOFT AUDIT SRL

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari

dinRomania cu numărul 1458/2019 și

înregistrata in Registrul public electronic cu nr FA447/513/19


Auditor partener/Administrat

Tanase Luminița Marinelâ'S

București,

09.04.2020


din Romania cu numărul 2818/24.02.2009

i


I HIIIBTEPUL FINANȚELOR PUBLICE

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR


E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar 9

Seria: 119368

Prin prezenta se certifică faptul că

Dl./Dna. LUMINIȚA MARINELA TANASE

ește auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF2818 10, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate: de la data emiterii: 07 Apr 2020

până la: 30 Jun 2021 sau până la anularea de către ASPAAS***ACTIVE IMOBILIZATE........LA DATA DE.

Denumirea elementului de imobilizare *)

Valoare bruta ♦*)

Ajustări de valoare***) (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului .............financiar ...........

Creșteri ***»)

Cedări, transferuri si ...alfereduceri......

Sold te sfârșitul exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului ...............financiar.................

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului ..........................financiar.................

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

.... 7 .......

8 = 5+6-7

Imobilizări necorporale

Qieltuieli de constituire si-cheltuieli de dezvoltare ....................

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte imobilizări

.......................................2316

..........................................Q

0

32316

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs ..'...........................................................................................

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

32316

O

0

32316

0

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

0

0

...................................................0

....................................................................0

Contracții

957224

0

0

957224

330488

44539

0

375027

Instalații tehnice si mașini

1153483

198805

0

1352288

740636

172710

0

913346

Alte instalații, utilate sî mobilier

317057

...................................................0

0

317057

Imobilizări corporale in curs de execuție

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1M27764

198805

0

2626569

1071124

217249

0

1288373

Imobilizări financiare

82067

1722666

1722666

82067

0

0

0

0

TOTAL

2542147

1921471

1722666

2740952

1071124

217249

0

1288373

Imobilizările corporale sunt înregistrate ia costul de achiziție cu excepția celor înregistrate in grupa 1 construcții, raportate la valoarea justa determinata de către un evaluator autorizat ANEVAR, la data de 31.12.2013.

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cete prevăzute de reglementările legale in materie-Regia folosește ca metoda de amortizare metoda liniara.

Creșterea imobilizărilor corporale si financiare in cursul anului 2019 este de 1,921.471 tei si are următoarea componenta:

Creșterile de imobilizări corporale in decursul anului 2019 au fost de 198,805 tei reprezentate de :

 • 1) achiziții de echipamente tehnologice’ mașini de tuns gazon, tocător vegetație • in valoare de 49,389lei;

 • 2) achiziția unei autoutilitare dacia fogan - in valoare de 18,088 tei:

ItiMI

 • 3) achiziția unuei remorci romsan - in valoare de 19-612 tei:           . .

 • 4) achiziția unui Tractor -in valoare de 57.000 tei:

 • 5) achiziția unei autoutilitare marca flat ducate -în valoare de 54,716Jei

Imobilizările financiare sunt tn cursul anului 2019 in cuantum de 1.722,666, suma ce este reprezentata de garanțiile de buna execuție la Primăria Craiova

Soldul imobilizărilor financiare la -sfârșitul exercițiului financiar 2019 in cuantum de 82.067 lei, este constituit de cauțiunea in Dosar 14029/215/2018 in suma de 82067

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,


URITU FLORIN? IRINEL


CERCEL NINEL

RAADPFL CRAIOVA

NOTANR.2


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE

31.12.2019

Denumirea provizionului

Sold la începutul exercițiului financiar

Transferuri

Sold la sfârșitul exercițiului

in cont

din cont

0

1

2

3

4= 1+2-3

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

262085

0

0

262085

-provizioane pentru litigii (cont 1511)

252344

0

0

252344

-provizioane pentru garanții acordate (cont 1512)

0

0

0

0

-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)

0

0

0

0

-provizioane pentru restructurare (cont 1514)

0

0

0

0

-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)

9741

0

0

9741

In cursul exercițiului financiar al anului 2019 nu au fost create provizioane.Director economic, EC URITU FLORIN IRINEI

Repartizarea profitului

Aferent anului 2019

Destinația

Suma

Profit contabil brut

222.549,00

Impozit pe profit

0,00

Profit net de repartizat pentru:

*

222.549,00

- rezerva legala

0,00

- acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

0,00

-participarea salariatilor la profit

22.255.00

-varsaminte din profit la bugetul autoritarii locale

Primăria Craiova

111.275,00

-surse proprii de finanțare a Regiei

89.019,00

La sfirsitul anului 2019 regia a înregistrat un profit net de 222.549 lei.

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 «Privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile cu capital integral de stat sau majoritar de stat, precum si regiile naționale », Consiliul de Administrație propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 222.549,00 lei pe armatoarele destinații:

1. - constituire fond pentru participarea

22.255,00

lei

>

salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net

2.   - varsaminte bugetul organului local in

cuantum de 50% din profitul net

111.275.00

lei

6.   - surse proprii de finanțare la dispoziția 89.019.00 lei

Regiei in cuantum de 40% din profitul net


Director Economic

EC.URITU FLORIN


IR1NEI.

ANALIZAREZULTATULUI DIN, EXPLOATARE LA DATA DE

31/12/2019

chobrafegnMngcM^


SIl^Qnfgnn^^


mi


Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate in cuantum de 41.608.909 tei are urmatorea structura:


 • 1    Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile

 • 2    Alte cheltuieli materiale

 • 3   Cheltuieli externe cu energia si apa

 • 4    Cheltuieli privind mărfurile

 • 5    Cheltuieli cu personalul

 • 6    Alte cheltuieli de exploatare

_    Ajustări de valoare privind imobilizările

corporale si necorporale

8    Variația provizioanelor7873345

230441

678830

47926 28870489 3789166

217249

-28568

-69969

41608909


Director Economic,

ECURITU FLO 1RINELtei                            tei

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Anul 2018

Anul 2019

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

34163370

40556786

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

35081601

41608909

3. Cheltuielile activitatii de baza

35081601

41608909

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

0

0

5, Cheltuielile indirecte de producție

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-918231

-1052123

7. Cheltuielile de desfacere

0

0

8. Cheltuieli generale de administrație (nu sunt incluse in costul de desfacere)

0

0

9. Producția neterminata (711 creditor)+productia de imobilizări (ct,722)

872490

1098750

10. Producția din imobilizări proprie

0

0

11. Alte venituri din exploatare

168493

173662

12. Rezultatul din exploatare (6-7-8 + 9 + 10 + 11)

122752

220289

SumajriresisțrațajnlAJi^^

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

.ȘIZUAJIA CREANȚELOR. S1,PAȚORIILOR LA PATA PE

Creanțe

Nr.

Sold 1a sfârșitul exercfinanc.

Termen de lichiditate

rd.

sub 1 an

peste 1 an

A

1=2+3

2

3

I.CREANȚE NN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)

1

82067

82067

O

Creanțe comerciale,avansuri acordate furnîzorilorsi alte conturi asimilate(ct4092+411+413+418)

2

7724807

7724807

0

Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)

3

0

0

0

Ăite

creante(ct425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447

+4482+4582+461+473-496+5187)

4

885308

885308

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)

5

8610115

8610115

0

III.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

6

549356

549356

0

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)

7

0

0

0

TOTAL CREANȚE(rd.l+5-6+7)

8

8142826

8142826

0

La data de 31.12.2019, Regia are creanțe de încasat in suma de 8.610.115 iei, care se compun din:

creanțe comerciale in suma de 5.499.769,25lei

clientî incerti sau în litigiu in suma de 960.691,Zilei

clienta' facturi de întocmit in suma de 1,264.379,19 lei

debitori diverși în suma de 139.051,41 lei

alte creanțe in suma de 746.223,94 (el

Regia pentru clientii incerti sau in litigiu in valoare de 1.004.538,95 tei ( 960.691,21 din cont 4118 + 43.847.74 din cont 461)

Model oferit de * httpVAfww.cabinetexpert.ro/

a constituit ajustări pentru riscul de neancasare in anii precedent! in valoare de 549.356,29 tei In cursui anului 2018 nu s-au mai constituit ajustări de valoare pentru dientii incert!

-lei-

Datorii

Nr.

rd.

Soid la sfârșitul

Termen de exigibilitate

exerc.financ.

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

A

l=2+3+4

2

3

4

I. Datorii financiare - total, din care:

12

O

0

0

0

-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.l62)

13

0

0

0

0

-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)

14

0

0

0

0

-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.l68+5186+5198)

15

0

0

0

0

-alte împrumuturi și datorii finandare(ctl61+166+167+168+169+269)

16

0

0

0

0

II. Alte datorii - total, din care:

17

5404664

5404664

0^

0

-fumizori-totalfct401+403+404+405+408)

18

1389229

1389229

0

0

-Alte

datorii(ct!623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431

+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+

462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197)

19

4015435

4015435

0

0

HI, Venituri înregistrate în avans(ct.472)

22

619272

619272

0

0

TOTAL DATORII(rd.»17+22)

23

6023936

6023936

0

0

La data de 31.12.2019, Regia are datorii înregistrate in suma de 5.404.664 lei care se compun din :

datorii comerciale in suma de 1.389.229 lei;

datorii in legătură cu personalul 1.257.021 lei;

datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului in suma de 2.033.453 lei achitate in luna ianuarie 2020;

alte datorii in legătura cu persoanele fizice si juridice: 724.961 iei

Administrate

CERCELN
Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A

DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, precum si ale OMFP nrl/2020.

Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate precum si ale OMFP nrl/2020. Prezentele situații financiare sunt întocmite in baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situațiile financiare.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale firmei a fost efectuată în acord cu principiile contabile.

Conform principiului continuității activității, societatea își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuăm activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. în anul financiar 2019 nu au existat elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea regiei de a-și continua activitatea.

Referitor la principiul permanenței metodelor, precizăm că s-au urmărit continuarea aplicării acelorași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând compatibilitatea în timp a informațiilor contabile,

în activitatea societății s-a ținut cont de principiul prudenței, kiându-se în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar

Principiul contabilității de angajamente, cofonn caruia efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc.

Conform principiului intangibilității, bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2019 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv, rcspectându-se principiul evaluării separate a elementului de activ sau pasiv.

S-a respectat principiul Recompensării. Informațiile prezentate în situațiile financiare pentru anul 2019 reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor referitoare la anul 2019, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

IiiPrincipiul evaluării Ia cost de achiziție sau cost de producție, conform caiuia elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Conform principiului pragului de semnificație, entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse in reglementările contabile referitoare la prezentările de informații si publicare atunci când efectele nerespectarii lor sunt nesemnificative.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Conducerea societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate, acestea fiind cuprinse in ” Manualul de proceduri si politici contabile

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității societății.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie inteligibile, relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, credibile în sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea societății să nu conțină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, comparabile astfel încât utilizatorii să poată compara situațiile financiare ale societății în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale și să poată compara situațiile financiare cu cele ale altor societăți pentru a evalua poziția financiară și performanța.

Metodele si procedeele contabile se aplica de la un exercițiu la altul, in vederea obținerii comparabilitatii in timp a informației contabile si a unei imagini fidele asupra activitatii societății.

Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele si politicile aplicate vor fi prezentate in notale explicative împreuna cu justificări si studii de impact asupra patrimoniului, a rezultatului sau a poziției financiare in exercițiul financiar in care apar.

Politici contabile

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenctiile,regulile st practicile specifice aplicate de societate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează 1a data constatării lor.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit și pierdere daca sunt nesemnificative si pe seama rezultatului reportat daca sunt semnificative.

Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exercițiilor precedente conform Codului fiscal.Estimări

Ca rezultat al incertitudinilor inerente in desfasurarea activitatilor, unele elemente ale situațiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate.

Se pot solicita estimări ale: clientilor incerti,uzurii morale a stocurilor, duratei de viata utile, precum si a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorpotate în activele amortizabile.

Efectul modificării unei estimări contabile se recunoaște prospectiv prin includerea sa in rezultatul:

-perioadei in care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva:

-perioadei in care are loc modificarea si aî perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora.

Evenimente ulterioare datei bilanțului

:               Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau

nefavorabile, care au loc intre data bilanțului si data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.Daca situațiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informațiile suplimentare, care au existat la data bilanțului.

In cazul evcnimenteor ulterioare datei bilanțului care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale, societatea nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situațiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanțului,

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale au fost evaluate inițial la costul lor determinat in funcție de modalitatea de intrare in societate:

 • • la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

 • • la cost de producție - pentru bunurile produse în entitate:

 • •  la valoarea de aport, stabilita in urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social:

 • • la valoarea justa - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In bilanț, terenurile si clădirile sunt prezentate la valoarea justa, pe baza evaluărilor periodice, efectuate de evaluatori independenți, minus deprecierea ulterioara a clădirilor. Orice depreciere cumulata Ia data reevaluării este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, valoarea neta fiind retratata in funcție de valoarea activului in urma reevaluării.

Toate celelalte imobilizări corporale sunt înregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuieli ce pot fi direct atribuite achiziției de elemente.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse în valoarea contabila a activelor, doar atunci când au ca efect xrabunatatirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora si conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate inițial. Valoarea contabila a piesei înlocuite este derecunoscuta. Toate celelalte cheltuieli de întreținere si reparații sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care acestea apar.

Creșterea valorii contabile ca urmare a reevaluării terenurilor si clădirilor este creditata in rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii. Diminuările de valoare care compensează creșterile anterioare ale valorii aceluiași activ sunt înregistrate in rezerve din reevaluare direct in capitaluii proprii; toate celelalte diminuări sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat atunci când acesta reprezintă câștig realizat, respectiv pe măsură ce activul este folosit de entitate sau scos din evidenta.

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculează utilizând metoda liniara pentru a reduce costul sau evaluarea fiecărui activ la valoarea reziduala pe parcursul duratei utile de viata estimata.

Pentru mijloacele fixe trecute in conservare sunt înregistrate lunar cheltuieli reprezentând ajustări pentru deprecierea acestora.

Valorile reziduale si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate in mod corespunzător la fiecare data a bilanțului contabil, urmare a modificării semnificative a condițiilor de utilizare sau a trecerii in conservare a imobilizărilor corporale.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreuna cu ajustările cumulate de valoare corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultata din asemenea operațiuni sunt incluse in contul de profit si pierdere curent.

Imobilizări neeorporale

Licențele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durata de viata utila determinata, fiind înregistrate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizând metoda liniara in vederea alocării costului privind licențele pe parcursul duratei de viata utila estimate (3-5 ani).

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor informatice sunt recunoscute ca si o cheltuiala, in momentul in care sunt efectuate.

Imobilizări financiare

împrumuturile si creanțele sunt active financiare nederivate cu plăti fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piața activa. Acestea sunt incluse in active circulante, cu excepția celor cu scadente mai mari de 12 luni de la data bilanțului contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate. împrumuturile si creanțele sunt clasificate in creanțe              -

comerciale si alte creanțe in bilanțul contabil.                                                                   (

La 31.12,2019 societatea are înregistrate imobilizări financiaro in suma de 82.067 cauțiune in dosar nr14029/215/2018.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate astfel: materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele si mărfurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta;

La ieșirea din gestiune, pentru toate categoriile de stocuri se aplica metoda prețul mediu ponderat.

Creanțe si datorii

Creanțele sunt prezentate la valoarea probabila de încasat, după înregistrarea ajustărilor pentru clientii rau platnici.

Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustări ale veniturilor din facturări, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza incertitudinii existente, prin acționarea in judecata a clientilor rau platnici, urmând procedura legala de recuperare a debitelor.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominala.

I

Provizioane

Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a căror natura este clar definita si care Ia data bilanțului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista,dar care sunt incerte in ceea ce privește valoarea sau data care vor aparea.

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

 • • societatea are o obligație curenta generata de un eveniment anterior;

 • • este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația respectiva; si

 • • poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce privește valoarea obligației.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta,a cheltuielilor probabile sau in cazul unei obligații, a sumei necesare pentru stingerea acesteia.Regia, are înregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli la 31.12.2019 in valoare de 262.084,86 lei.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzari de mărfuri si prestări de servicii ctc., care intra in categoria activitatilor curente ale regiei, după deducerea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente (ex : taxa de mediu aferenta vânzărilor de deșeuri).


Director Economic,

EC.URITU FLORIN IRINEL

PARTICIPAȚI! SI SURSE DE FINANȚARE

AFERENTE ANULUI 2019

Regia este înființata prin HCL14/20.03.1995, in baza Legii ni'. 15/1990 este persoana juridica si funcționează pe baza de gestiune economica si autonomie financiara,sub autoritatea

Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Patrimoniul Regiei este in valoare dc 527.883 lei.

In cursul anului 2019 patrimoniul regiei nu a suferit modificări. Regia este asociat cu o parte sociala in valoare de 10 lei la capitalul social al SC Termo Craiova SRL.

Administrator, *

ING.CERCEL NINEL


Director Economic, EC URI RIN IRINEL
INFORMAT» PRIVIND SALARI ATU SI MEMBRII ORGANELOR, DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE LA DATA DE 31.12.2019

Regia are in structura organizatorica servicii si birouri funcționale care asigura îndeplinirea funcțiilor de programare, dezvoltare, producție, personal, aprovizionare, financiar-contabile, investiții, protecția sociala.

Pentru realizarea activitatii de producție regia are in structura organizatorica secții si sectoare conform organtgramei.De asemenea regia are organizate formații de lucru.

In baza legii 672/2005 cu modificările si completările ulterioare si in vederea desfășurării activitatii in condiții de transparenta, eficienta, pentru evitarea fraudelor si pentru a evita pierderile produse prin neglijenta, au fost înființate compartimente distincte precum audit public intern, control intern, control financiar de gestiune.

Aceste compartimente au proceduri dc lucru cat si persoane cu atribuții pe linia de control.Procedurile de control acopera toate procesele importante care se desfasoara in regie.

Conducerea RAADPFL Craiova este asigurata de Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație al regiei este numit prin H.C.L si este format clin 7 membri numiți in conformitate cu OUG nrl09.'20H.

Activitatea cimenta a regiei este asigurata de directorul general caruia i-au fost delegate atribuțiile de conducere de către Consiliul de Administratie.Dîrectorul general reprezintă personal sau prin delegat regia in raporturile cu tertii si se supune hotărârilor CA.

Salariati;

 • - număr mediu: 774

 • - cheltuieli cu salarii: 28.172.675

 • - cheltuieli cu asigurările sociale: 697.814


Director Economic,  EC URITU FLORIN IRINEL


PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


1, Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

_ Active curente

Datorii curente

= -O226J00

5.404.664

2.26

b) Indicatorul lichidității imediate

... Active curente - Stocuri

ALQZ2d53 '   „

2.05

(indicatorul test acid)

Datorii curente

5,404.664

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

= Capital împrumutat x 100 Capital propriu

7.392.858 x 100 "

Nu este cazul

b) indicatorul privind acoperirea dobânzii

= Profit înaintea plătii dobânzii si impoz. pe profit Cheltuieli cu dobanda

222,549

0

Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotație a debitelor-clienti

= Sold mediu clienti x 365

Cifra de afaceri

= ȘJ1A5S2

40,556,786

45

b) Viteza de rotatie a creditelor-fumizori

= Sold mediu furnizori x 365

Achiziții de bunuri fara servicii (sau CA)

=    937,478      =

7,284,446

47

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate z                                                                                             3;

_ Cifra de afaceri

Active imobilizate

= 405506

1.452,579

28

d) Viteza de rotatie a activelor totale

= Ciftadeafeceri

40JM786

Total active

13,221.594

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plătii dobânzii si impoz. pe profit Capital angajat

=   222J49

7.392.858

3.01%

b) Marja bruta din vanzari

: Profitul din exploatare x 100 Cifra de afaceri

=            JQQ _

40.556.786 w

0.55%

Director Economic

EC l’RITU FLORIN IRINEL

- s t. -

RAADPFL CRAIOVA

R07403230

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10

ALTE INFORMAȚII LA DATA DE 31.12.2019

Regia fost înființata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr 14/1995, in baza Legii nr. 15/1990 cu următoarele date de identificare;

Craiova str CRESTEI 129A .CUi RO7403230.nr ORCJ16/752/1995

Obiectul principal de activitate este "Cultivarea altor plante din culturi nepermanente" (coti CAEN01I9).

Patrimoniul Regiei este in suma de 527883 iei.

Regia a fost infiintata cu scopul de a administra o parte din activitalile si proprietățile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr56/2006. 19/2013 si388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date in gestiune directa următoarele activitati:

 • 1) Amenajarea, întreținerea si înfrumusețarea zonelor verzi;

 • 2) Montarea si întreținerea mobilierului stradal;

 • 3) Amenajarea si întreținerea locurilor dc agrement, a ștrandurilor, lacurilor si bălților;

 • 4) întreținerea animalelor la Gradina Zoologica;

 • 5) întreținerea si reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal;

 • 6) Montarea si întreținerea echipamentelor de siguranța circulației;

 • 7) Administrarea cimitirelor apartinand domeniului public;

 • 8) închirierea fondului locativ de stat si spatiilor cu alta destinat ie;

 • 9) Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;

 • 10) Administrarea toaletelor ecologice.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administrează si Sala Polivalenta, in asociere cu Pnmaria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07,2014, contract prin care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din întreținerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si cheltuielile administrative curente.

Conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova. R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional. în asociere cu Primăria Municipiului Craiova. conform conirai'tiihii de asociere nr, 14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova). având obligația de a lua masuri pentru o bună și legală funcționare precum și dc a stabili tarile de exploatare a imobilului.

Începând cu anul 2016 conform contractelor de asociere nr 45 si 46 din 15,03.2016

R.A.A.D.P.F.L Craiova administrează si exploatează in comun impreuna cu Primăria Municipiului Craiova mea doua obiective Centrul dc Sprijin al IMM-urilor si Imit ti telor de Cercetare st Inovare si Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri.

Informații referitoare la impozitul pe profit

La dala de 3L 12.2019 regia a realizat profit net in valoare de 222.549 lei.

Stabilirea impozitului pe profit s-a făcut astfel:

 • 1.  Venituri exploatare = 42.045.493

 • 2.  Cheltuieli de exploatare =41.825.204

 • 3.  Venituri fiiwanciare = 2.260

 • 4.  Cheltuieli financiare ~ 0

 • 5.  Rezultat brut = 222.549

 • 6.  Venituri neimpozabile^ 124.819,77 ( Venituri din reluare ajustări depreciere creanțe, care au fost nedeductibile in declarația 101 aferenta anului 2017 =70%*178.313,96=124.819,77).

 • 7.  Cheltuieli nedeductibile = 224.303

 • 8.  Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti=368.239

 • 9. PROFIT IMPOZABIL (REZULTAT BRUT - VENITURI NEIMPOZABILE + CHELT NEDEDUCTIBILE - PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANII PRECEDENTI) = -46.207

Deși la 31.12.2019 societatea a realizat un profit contabil de 222.549 lei, fiscal nu datoreaza impozit pe profit urmare neimpozitarii veniturilor din reluare ajustări depreciere creanțe, care au fost impozitate la momentul constituirii lor in anii precedenti.si pierderii fiscale de recuperat din anii precedenti.

In cursul anului 2019 societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 40.556.786 lei.

La data de 31.12.2019 societatea nu înregistrează credite.

Menționam ca RAADPFL Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si bugetului local, reprezentând taxa pe valoare adaugata, impozit pe salarii, contribuții aferente salariilor laxe si impozite locale.


Director Economic,

EC.URITU FLORIN IRINEL


RAADPFL CRAIOVA

COD FISCAL R07403230

SITUAJIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2019


■»

-iei-

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

2018

2019

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

încasări de la clienți

45840467

43252004

Garanții încasate

1495346

1214288

Plăți către furnizori

12881463

13398140

Plăti către angajați

25712973

26873891

Garanții plătite

1577621

495683

Piati taxe /impozite locale ,tva

5979902

5427539

Alte plăti

1341651

1540399

Numerar net din activități de exploatare

-157797

-3269360

Fluxuri de numerar din activități de investiție:

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

459966

243234

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

Dividende încasate

Numerar net din activități de investiție

-459966

-243234

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende plătite

Numerar net din activități de finanțare

0

0

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar

-617763

-3512594

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

7146751

6528988

Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar/

6528988

3016394

Director Economic,

Administrator,EC.URITU FLORIN IRINELRAADPFL CRAIOVA

COD FISCAL R07403230

BRESTEI NR19A

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2019

!                       i                     l

Mei -     |

Denumirea elementului

Sold la începutul exercițiului

Financiar

|Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul } exercițiului Financiar

rotai, din care:

Prin transfer

Total, din care:

JPrin

xansfer

Ia

3

4

[5

Capital subscris              f”

patrimoniul regiei            J 527883

527883 1

Prime de capital

i

[Rezerve din reevaluare

383263

| 383263

Rezerve legale

105577

1

C 105577 ■

Rezerve statutare sau contractuale

1

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve

r'3371931

50135

50135

3422066

Acțiuni proprii

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri sroprii

!

3ierderl legate de             1

nstrumentele de capitaluri jroprii

Rezultatul reportat reprezentând

SoldC

2708863

1514782

1514782

1493427

1439580

2730218”]

profitul nerepartizat sau jierderea

leacoperită

Sold D

i

i

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru jrima dată a IAS, ■nai puțin IAS 293i

SoldC

1

...................................

î

4

Sold D f

Rezultatul reportat xovenit din rorectarea erorilor contabile

Sold C

1302

1302 “1

Sold D

1

i

f l

Rezultatul reportat^old C provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile :onfarme cu directiva a patra a fcomunitățjiîor Economice |


’rofitul sau

Sold C

Pierderea exercițiului financiar

Sold D

Repartizarea

profitului

Total capitaluri

aropril1

1

1

125337 1

125337H

222549 1f

1Director Economic,RAADPFL CRAiOVA                                 ' total generau»

Adresa:                        DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEf, Nr.129A, Cod Posta!: 200207

Cod Unic de înregistrare:          7403230

Nr. de ordine in registrul comerțului: J16/752/1S95


31/12/2019


Cont


Denumire


BALANȚA DE VERIFICARE


Sume precedente

Rulaje curente

Total sume

SoB Final

Cont

Debit

Credit

Debit j Credit

Debit

Credit

Debit | Credit


im

Patrimoniu regiei

a.oo

527883.39

0.00

0.00

0.00

527883.39

0.00

527 883.39 1016

1Q5

Rezerve din reevaluare

0.00

383262.57

0.00

0.00

0.00

383 262.57

0.®

383262.57105

1061

Rezerve legale

0.00

105 576.67

0.®

0.00

0,00

105 576.67

0.00

105 576.67 1061

W1

Alte rezerve

0.00

3 422 066.36

0.00

0.®

0.00

3 422066.36

0.00

3 422 «6.361008

TOTAL CONT 106

0.00

3 527643.03

0.00

0,00

0.00

3 527 643.03

0.®

3 527 643.03

117

Rezultatul reportat

2 456 ®3.57

5 187 201.55

0.®

0.00

2 456983.57

5187 201.55

(J.«

2 730217.98 W

«74-ANM17

Rezultata! reportat provenit din corectarea erortor

133 050.05

171 642.00

0,®

0.00

133 050.05

171 842.00

0X0

38 591.95 1174.AN2017

1174AK»«:

Rezultaîut reportat provenit din corectarea erorilor

171799.00

134 509.00

0,®

0.00

171 799.00

134 509.00

37 290.00

0.00 1174AN20ț8

TOTAL CONT 1174

304 849.05

306151.00

0.®

0.00

304 849.05

306 151.00

37290.00

38 591.95

TOTAL CONT 117

2761 832.62

5493352,55

0.®

0.®

2761 832.62

5493 352.55

37 290.00

2768 809.93

w

Profit si pierdert

36 608 420.31

35 160 065.62

3 318 076.61

5225705.55

39 928 496.92

40 385 771.17

0,00

459 27425121

121BC

Pro» sipierdere SC

7 774.55

184 903.44

1.50

16 697,04

7776.05

201 600.48

0.00

193824.43 1218C

121CS

Profit st pierdem Centru! de excelența

15 629.15

151 942,17

2212.51

13 783.84

17 841.®

165 726.01

0,00

147 884.35 1Î1C8

121CM

Profit si pierdere CM

1 682 468.07

1 037 685.17

168114.51

66 035.70

1 850 582.58

1 103 720.87

746 861.71

0,® 121CM

TOTAL CONT 121C

1 698097.22

1 189 627.34

170 327.02

79 819.54

1 868 424.24

1 269 446.88

746 861.71

147 884.35

Profit si pierdere IMM

19189.61

176 618.05

3 317.01

14316,68

22 506.62

190 934.73

0.®

168 428.11 «IBM

TOTAL CONT 171

38 333 481.69

36 711 214.45

3491722.14

5 336 538.81

41 825203.83

42 047 753.26

748 861.71

969411.14

«11

Provizioane pentru Iftigâ

0.00

252343,®

0.®

0.®

0.00

252 343,®

0.00

252 343.86 «11

151»

Alte provtztoane-psrtieiparea saSariaSor Ia profit

0.00

9741.00

0.00

0,00

0.00

9 741.00

0.M

9741.® ista

TOTAL CONT 151

0.00

262084.88

0,00

0.00

0.00

262084.86

0.00

262 084.86

167

Alte împrumuturi al datași».

197 902.66

197 902.66

0.00

0.00

197 902.68

1.97 902.66

0.®

0.00 167

TOTAL CLASAI

41 293 216.37

47 103 343.51

3491722.14

5 336 638.81

44 784 939.11

52439882.32

784161.71

8 439 094.92

W

Concesiuni brevete licențe

16350.00

0.00

0.®

0.00

16 350,00

0.00

16350.®

0.00 205

TO

Ate înwWizari netsrporate

15 966 39

0,00

0.00

0.00

15 966.39

0.00

15 «6.39

0.® 208

212

Construcții

957 224.34

0.00

000

0.00

957 224.34

0.00

957 224.34

0.® 212

2131

Echipamente tehnologice

695 245.09

0.00

25 8®.®

0.00

721 045.09

0,00

721 045.®

0X0 2i31

2133

Mijloace de transport

631 241.86

0.00

0.00

0.00

631 241.86

0X0

631 241.86

0.00 2133

TOTAL CONT 213

1 326 486.95

0.00

25 8®.®

oxo

1 352 286.95

0 00

1 352286.95

0,00

214

Moșier. aparatura birotica

317 056.65

0.®

000

0.00

317 056.65

0X0

317 056.65

0X0 214

267

Alte creanțe imobilizate

1 611 655.11

1 529 588.57

193 077.65

193 077,04

1 804 732.76

1722 665.61

82 067.15

0.00 267

2812

AmorfcmijMsxe grJI

0.00

371 421.68

0.00

3 6®.®

0.®

375 027.76

0.00

375 027.76 »n

2813

Amortz.mi|,ftxe gr.®

0.00

898 216.69

0.00

15 127.78

0.00

913 344.47

0.00

913 344.47 2»13

TOTAL CONT 281

0.00

1 269638.37

0.®

18 733.86

0.00

1 288 372,23

0.00

1288372.23

TOTAL CLASA 2

4 244 739.44

2 799 226.94

218 877.65

211 810.90

4 463617.09

3 011 037.84

2740 951.48

1288 372.23

. 301.02

Rechizite

40 021 15

34 448 68

94133

1 699 95

40 962 48

36148.63

4 813.85

0.00 301.02

27/04^2617.4&2O     Contab - v 42 8

£Waz OffW&jfej -          2006

Paffn»:     1 din 11


.....-.....»1.1


W1.M


301.»


300


302.12


302.7


3024


30244


3025CM


302CM


303


303.11


30112


303.30


’tw/


St<»e io magazie

Materii prime sere

Materii pnme pepiniera

TOTAL CONT 301

Mat consumabile

302.12


4 620.00


465669,46


3300.00

465 669.46


0.»


0.00


4 620.00


302,7


Combustibili

Piese de schimb


3024.4

TOTAL CONT 3024

Alte materiale consumabile

Materiale consumabile CM

TOTAL CONT 302

Obiecte de inventa,-

Ob.tnv. in depozit

303,12


Baracamente

393CM Materiale de natura obiecte*»- de inventar CM

TOTAL CONT 303 Producție net. sera

Producție net pepiniera TOTAL CONT 331

Produse finite coroane

Produse finite cruce marmura Prod finita Cim Sineasca

Producție finita sera

Producte finita pepiniere Product ind' dm w nord Produse finite mob.urban

TOTAL CONT 345 Mat prime si mat la terii

Magazin Sîneasca

FLORI PT COROANA Mărfuri sera

TOTAL CONT 371

Adaos corn mag Sineasca

ADAOS COMERCIAL Adaos com pepiniera

TOTAL CONT 378 Ambalaje


331.5*


331.5$


34120


MW


345.42


345.54


345.55


345.S3


345.7


351


371.02


371.20


371.53


375.02


37120


37155


3S1


401


13 942.12


3300.00


TOTAL CLASA 3


Furnizori


Contab- v.42 8138 982.23

647292.84

5647760.70

57 931.17


7822268

1 234 830.28

291687.21


25 611.59

317 278.90

4 140.25


39 989.14

7 380 153.13

25 323.36

198 234.28


0.00


1 929.72


10 809.27


236 296.63

2 020 083.48

4 346 039.20


6 366122.68

55027.78

32 528.10

22976.94


475 966.14


138 837.18


26 542.91


41 445.80

793 324.85

67727.70


266.00


51 635.89

2428.42


54 330,31

0.00


3 704 39


185.53


 • 3 889.92

 • 4 983.44


15 554127^0


12 060 87135


136982.03


78 945.93


13 942.12

78945,93


1 320.00


640 400:17

5 273 678,31

45163.17


3223.18

1234 830.28


285 244.23

22 859.65


308 103.88

1 487.50


34 930.05


6 901416.37

23 323.36

168 828,99


0.00


0.00


8798.14


200 950.49

1 809319.84 3 946 367,75 5755 687.59

55027.78

32528.10

22976.94

475966.14


138 837.18

26 542,91

41 445,80

793 324.65

83227.70


0.00

51 635.89


2428.42

54 064.31

42.67

3 704.39


185.53


3 932.59

0.00

14 413 004.07


13 343 284 27


93 829.38

260 257.96

1103.28


94 588.00 222234.06

2431.32


479611.58

215 928.16

741 122.22

5 908018.66

59 034.45


479611.58

215 927.96

734 988.17

5 495 912.37


0.00


0.00


79 726.24

19283.48

306.18


772.74

72377.06


78 222.68


0.00 301.1


0.00 301.54


19589.66

0.00


1 159.44

361 836.58

3544.54


24 97640


1 350.00


0.00


0.00


29 870.94

235412.73

345 456..09

580 868.82

8 807.18


0.00


497.04

16 388.12


78945.93

1 035.50


7 325.66


112 999.43

0.00


0.00


8 373.79


0.00


8 373.79

0.00


642.99


0.00


642.99

0.00


1 188 421.93


1 153 864.82


19 213.48

588.44


19 801.92

0.00

2 658.06


320275.16

3 544.54

21 677.63


1 314 556.52

310 950.69

25 917.87

336 868.56

4 140.26

41 148.58

7 741 989.71

28 867,90

223210.68


47594.49

3 995.92

1 307 207.34

304 457.71


0,20

6 134.05

412 106.29

11439,96

74228.76

7349.18

6 492.98


0.00 30145


0,00

0.00 3«


0.00 302.12


0.00 302.7


0.00 3022


1 350.00


1 350.00


0.00


1 929.72


23 448.09

327 905.80

1 487.50


0.00 3024


37 588.11

7 221 691.53

26 867.90


190 506.62


1 350.00


0.00


2469.78

8.962.76

 • 2 652.76

 • 3 560.47


520 298,18

2 000.00

32704.06


0.00


0.00 3024.4


0.00

0.00 3028CM


0.00 302CM


0.00

o.oo sos


0.00 30111


0.00 303.12


2011.10

26 583.27 210763.64 399 671.45


610435.09

8 807.18

0.00


10 809.27

266 167.57

2255496.21

4691495.29

6 946 991.50

63 834,96


10 809.24

229533.76

2 020083.48

4 346 039.20

6 366 122.68

63 834.90


1 929.72


0.00 30130


32 528.10


32 528.10


497.04


16 388.12

78 945.93


1 035.50


7325.66


112999.43

4 500.00


0.00


8 373.79


0.00


B 373.79

0.00


642.99


0.00

642.99

0.00


1180 397.73


1 050124.00


23473.98


492 354 26

217783.11

27 578.41


492 354.26


217783.11

27 578.41


48 771.46


48771.46


906 324.28

67'727,70


906 324.28

67 727.70


266.00


0.00


60 009.68


2 428.42

62 704.10

0.00


4 347.38

185.53


4 532.91

4 989.44

16 742 549.43

13 214 736 17


60 009.68


2 428.42


62438.10

42.67


4 347.38


185,53

4 575.58

0.00


15 593 401.80


14 393 408.27


0.03

36 633.81

235 412.73

345 456.09

580 868.82

0.00


0.00 303CM


0.00

0,00 ȘS1.54


0.00 331.55


0.00

0.00 MS20


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


266.00


0.00


0.00


266.00

0.00


0.00


0.00


0.00

4 989.44

1149 190.30'


0.00


Satele OmmOata - Craiova (c; 2»$'


0.00 345,41

0.00 345.42


0.00 345.54


0.00 345.65


0.00 345.53


0.00 345.7


0.00

0.00 351


0,00 371.02


0.00 371.20


0.00 371.59


0.00

42.67 378.02


0.00 37330


0,00 378.55


42.67

0.00 381


42.67


1 178 672.10 401


TOTAL CONT 401

4Q4

Fum,tort ptimobilteti

Fumăsn-fâctai nesosite

403

Fumfeon-dewm

4111

Cfemi penalizări

4111.05

Clienti inwsat document

4111.0306

Client! caiet sarcm Centru Excelenta

TOTAL CONT 4111.03

4111421

Clienti chirii numerar

4111.123

Client! chirii terenuri

411142CM

Clienti EXP PARTER

4111.13

Clienti SAD

4111.133

GARANȚII SPAT# ALTA DESTINAT

411U33CM

CtienS garante spatii CM

TOTAL CONT 4111.133

4111.13BC

ClierttiBC

4.111.13CE

Clienti chirii centrul de excelenta

4111.13CM

CLIENTI BIROURI ET 2

4411.13»

Client! chirii IM

TOTAL CONT 4111.13

4111.1$

Client! vidanjate

4111,3

CUentl rate mag. Casca

4111.41

Ctienti cimitir UNGURENI

411142

Client» cimitir SINEASCA

4111.43

Clierrti cimitir DOROBANTIF.

411143

Clienti atelier exploatare

41115

COenB zone verzi

411W

Clienti pepiniera

4111.58

Cfenfi-Hipocitotn

4111.53

Clienti viram.magazin

TOTAL CONT 4111.5

4111.fi

Client! reparași stei

4111.62

Client; sistematizare

4111.63

Clienti cimitirul NORD

TOTAL CONT 4111.6

41117

Clienti atelier întreținere

4111.9

Client! Sala Polivalenta

411160

CfenfiBC

4111CE.

Clienti' dirersi Centrul Excelenta

4111CM

Ctenti diverși CM

TOTAL CONT 4111C

TOTAL CONT 4111


tos mii

30 641.12

12213 434.29

13 513 224.68

1 184 705.94

243234.09

243234.69

aoa

1 910 480.00

2 124 698.72

210840.®

4 070.31

4 028.03

•a.oo

1 043 929,82

778 583.43

177 654.45

4 258.®

4 258.00

60.®

0,01

0.00

0.00

4 258.01

4 258.00

60.®

232427.26

233 775.63

19 753.49

150107.40

148 895.96

12967.18

3.85

0.00

0.®

1 212644.30

1 109549.04

91 565.45

42 655.93

36 730.54

- 4 680,00

7.03

0.00

0.05

42 662.96

36 730.54

- 4 680.00

228211.51

80 550.22

16697.04

169768.07

134436,04

13 733.84

1 211 127.30

1 077 324.77

90 397.45

191 045.77

180 399.48

14316.58

3 055 459.91

2 618990.09

222 080.47

903 298.88

714993.86

81229.99

029

0.00

0.00

1 523 762.33

1 447981.08

69 562.22

747 632.58

731 110,33

45005.12

77 540.01

72 126.92

13 167.07

222333.14

222333.08

6605.87

23 711 027.92

21218103,19

2 990 307.83

7 865.44

7 865.44

0.00

44 563.65

0.00

35 642.48

54 365.63

51 197,73

8 373.79

23 817822.64

21 277 166.36

3 034 324.10

5098806.73

4 228 604.69

306 587.76

3 139 237.64

2 797 036.04

80 780.21

681 685.49

650755.38

46820.25

8 919 729.86

7 676 396.11

434 188.22

2 545408.73

2 075746.86

728 757.19

323 568.32

324 068.33

23 438.72

2 973.81

2973.81

0.00

3775.95

3 775.95

o.w

20 633.68

20 127.16

0.00

24409,63

23 903.11

0.00

43 594 72647

38 353 302.96

4 868 794.®


18 609.60

183 404.06

188 550,01

ai»

1068 733.60

13 39814023

14 581 958.28

0.00

30702.®

243 234.09

273936.69

MO

171 330.00

2 121 320.00

22® 028,72

0.®

0.00

4 070.31

4 028.03

42.28

«2231.8,2

1 221 584.27

890 815.05

330 769.22

60.00

4 318,00

4 318.00

0.00

0.00

0.01

0,00

0.01

60.00

4 318.01

4 318.00

0.01

14 675.82

252 180.75

248 451.45

3 729.®

5 788.09

163 134.58

154 684,05

8 450.53

0.00

3.85

0.00

3.85

107 849.58

1 304 209.76

1 217 398.62

86811.14

0.00

37 975.93

36 730.54

1245.39

0.00

7.03

0.00

7.03

0.00

37 982,®

36 730.54

1 252.42

717.94

244 908,55

81 268.16

163 640.39

15 284.16

183 551.91

149 720.®

33 831.71

72 901.28

1 301 524.75

1 150 226.05

151 298.70

14 301.78

205 362.45

194 701.26

10 661,19

211 054.74

3 277 540.38

2 830 044.83

447495.55

155 278.67

984 528.87

870 272.53

114256.34

0.00

0.29

0,00

0.29

40 774.®

1 593 324,55

1 488 755.58

104 568.97

11705.84

792637.70

742 816.17

49821.53

6 180.51

90 707.08

78 307.53

12 399.55

6605,87

228939.01

228 938.95

0.06

2 473 976.90

26701 335.75

23 602080.09

3 OM 255.66

0.00

7 865.44

7865.44

0.00

0.®

80 206.13

0.00

80 206.13

7 012.98

62 739.42

58 210.71

4528.71

2 480 989.88

26 852146.74

23 758 156.24

3093990.50

808 658.25

5405394.49

5 037 262.94

368 131.55

337 568.26

3220 017.85

3 134 604.30

85 413.55

23 949.27

728 505.74

674 704.65

53 801'.09

1 170 175.78

9 353 91808

B 846 571.89

507 346JS

371 488.21

3 274 165.92

2 447 235.07

826 930.85

23 438.72

347 007.04

347 507.05

- 500.01

0.00

2 973.81

2 973.81

0.®

0.®

3 775.95

3 775.95

0.00

0.00

20 633.68

20127.16

506,52

0.00

24 «9.63

23903,11

506.52

4 610 448.35

48463 520.56

42 QR5 741 21


5 145.95 401CM

1 133 818.05

30 702.60 404 174 708.72 «a

0.00 400 0.00 4111 0.® 4111.03 0.00 4111.03CE 0.00

0,00 4111.111 0.00 4111.123 0.00 4111.12CM 0.00 4111.13 0.00 4111.133 0.00 4111.133CM 0.00

0.00 4111.130C 0.00 4111.13CE 0.00 4111.13CM 0.00 4111.13IM 0.00 0.004111.1S 0.00 4111.3 0.00 4111.41 0.00 4111.42 0.00 4111.43 0.00 4111,4» 0,00 4111.S 0 00 4111.S5 0.00 4111.SS 0.004111.59 0,00

0.00 4111.6 0.00 4111.62 0.00 4111.63 0.00 0.00 4111.7 0.00 4111,9 0.004111BC 0.00 4111CE 0.00 4111CM 0.00


4113

Client! incettt sau in migj

518 766.39

4118,121

Clienti incert locuînte

206838.82

411S423

Client! incert terenuri

36 724,41

411845

Ciiensl incert sau m litigiu

14785.55

4113.41

Clientl incert» sau in litigw-CimKr Ungureni

2 326.71

411Ș.42

Giena incert sau in Hîgb-CimiSr sineasca

2 881.78

4118.48

CLIENT! INCERT! EXPLOATARE-DESZ

20.00

4110

Client» incert sau în litigiu

24 452.80

4118,55

Clientt incert sau in litigiu

5 091.88

TOTAL CONT 4118.5

29 544.68

4118.6

CLIENT! INCERT! SCT14111.6

22789.70

4118,62

CLIENT! INCERT! SIST/DELTA

1 630.60

4118.83

Client! incert sau in fitigiu-Cîmi» Craiow No»rt

9 883.57

4118.84

CLIENT! INCERT! MARCAJ?

1 428.48

TOTAL CONT 4118.6

35 732.35

«t«

CLIENT! INCERT! SCT/MOBIUER

12 115.17

4118.8

Client» incert sau irs litigiu Polivalenta

137417.94

41181

ClienS incerfral®

113 240.47

4118CE

Clierti incert sau in litigiu

0.00

4118CM

Citași incert sau in litigiu, CM

106 621.71

TOTAL CONT 4118C

106 621,71

TOTAL CONT 4118

1223055.98

411843BC

0.00

4119.1®£

- 0.53

411M3CM

- ase

411*13»

28.00

TOTAL CONT 4119

26.61

TOTAL CONT 411

44817 809.06

418

Cîientt-facturt de Wocmit

0.®

421

Catarii angaja# pemwnenți

24 533 099.95

423

Personal ajutoare materiale a

391 775.®

428

Drepturi de personal neridics

7 354.®

427

Rețineri remunera® pt. teri

413 048.52

4282

Alte creanțe cu pers

0.00

4311

Decontări pv.asi8.sec.-CAS

0.00

4313,1

Fd. unic de șanatate

317474.00

43131

Contr unit la ASS-Conș.Lege

0.00

TOTAL CONT «13

317 474.00

4314

Contrib.indiv.la ASS

OM

43141

Confr indiv ta ASS-Cons.Lege

0.00

TOTAL CONT 4314

0.00

4315

Asigurări sociale

6 210 100.00

4316

Asigurări sociale

2439 977®

Conîafc- v.42 8

103 264.41

21 194,22

16 928,07

539 960.61

47 248.19

726,25

1 165.95

207 625.07

9 334.76

SGS.79

1 W3.1O

37 393,20

4214.37

<585.81

0.00

15 471,36

579.74

0.®

317.00

2 326,71

2323.89

0.00

0,®

2 861.78

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.®

0.00

24 452.80

5 091.88

0.®

0.00

S 091.88

5 091.88

0.00

0.00

29 544.68

0.00

0.®

0.00

22789.70

0.®

0.00

1 630.60

1 149.64

0.00

587,26

9 883.57

0.00

O.M

0.00

1 428,48

1 149.64

587.26

35 732.35

o.®

0.00

0.00

12 115.17

- 13 518.®

000

0.00

137 417.94

113 051,49

0.®

0.00

119 240.47

0.00

2 554.13

0.00

2 554.13

0.00

0.00

0.00

106 621.71

0.00

2 554.13

0.00

109 175.84

268 092.59

25 829,20

20 101.38

1248 885.18

0.81

0.®

0.00

0.00

2.47

0.00

0.®

- 0 53

0.®

0.®

0.00

- 0.86

56.00

0.00

0.00

28.®

59.08

0.®

0.00

26.61

38621 454.63

4 894 623,29

4 630549.73

49712 432.35

0.00

1 264 379.19

0.00

1 264 379.19

25 737409.56

2340 792,00

2 349 055.®

26 873 891.95

391 775.00

39331.®

39 331.®

431 106.00

19528.00

0.00

0.00

7 354.00

498 642.48

94 268.00

40 948.®

507 316 52

0.52

0.®

000

7 053.00

0.00

0,00

0 00

- 346479.®

29 375.®

40 405.00

346 849.®

12 142.00

0.00

0.00

0 00

- 334 337,00

29 375.®

40405.®

346 849.®

1 196.00

0.00

o.w

0.00

13 082.®

0.00

0.00

0.00

14 278.00

0 00

0.00

0 00

6 792 385.00

585 256.00

598 659.00

6 795 356 ®

2 669 892®

229 915.00

235 363.00

2 669 892 00

120 192.48

41'9 768.13

0,t» 4118

48 414.14

159 210.93

0,00 41H.121

10437.86

2S 955.34

O.0O411M23

4 214.37

11 256.99

0,® 411S.15

696.74

1 429.97

0,00 4118.41

- 2 323.89

5185.67

0.00 4118,42

0.00

20.00

0,00 411*49

0.00

24 452.80

0,® 4118.5

5 091.as

0.00

0.00 4118.65

5 091,88

24 452.80

0.®

0.00

22 789.70

0,00 4116.6

0.00

1 630.60

0.00 4118.62

1 736.90

8 146.67

0.00411863

0.®

1 428,48

0.00 4118.S4

1 736.90

33 985.45

0.®

0.00

12 115.17

0.00 «18.7

- 13 518.00

150935.94

0.00 4118.9

113 051.49

6 188.98

0.® 41181

0.00

2554.13

0,00 4118CE

106 621.71

0.00 4118CM

0.®

109175.84

0.00

288193.97

960 691.21

0.00

0.61

- 0.61

0.00 411S.13BC

2.47

- 3.00

0.® 4119.13Ce

0.00

- 0.86

0.004119.13CM

56®

- 28.00

0.00 411S.13!M

59.08

- 32.47

0.00

43 252 004.36

6 460 427.99

0.00

0.00

1 264 379.19

0.00 418

28 086 464.56

G.08

1 212 572.61 421

431 106.00

0.00

0.00 423

19 528.00

0,00

12 174.® 428

539 590.48

0.00

32273.96 427

0.52

0.00

0.52 4282

7 053.00

0,00

7 053.00 4311

- 306 074.®

0.00

- 652 923.00 4313.1

12 142.®

0.00

12 142.00 43131

• 293 932.00

0.00

- 640 781,00

1 196.00

0.00

1 196.00 4314

13 082.00

0.00

13 082,00 43141

14 278.00

0,00

14278 00

7 391 044.00

0.®

5S5 688.00 4315

2 905 255.®

0.®

235 363.® 4315

de'OmnțCațgl Crap» ifț'sSs

Pasft®”’ ~4STrt


I hHh Hih Hi


«4

«6

MM

448.12

w.» «BBC ««C6 ««CM

448MM

«7

4474

447.12


TOTAI.COHT431

8 967551.Q0

Contribuție asigurători® pentru munca

551 962.00

TVA de piața

4 922 966.80

TVA deductiM 20%

1 254 863.87

TVA deductibila cu 5%

123.00

Tra deductibil 9 %

100 929.62

TVAdeducOMa

107422.60

TOTAL CONT 4428

1 463 339.09

TVA colectate 20%

6 515666.43

TVA COLECTAT 9%

ÎS 457.06

TVA colectata cu 5%

13 362.41

TVA colectata Centru

23.94

TVA colectata CM

274.36

TOTAL CONT 4427C

298,30

TOTAL CONT 4427

6 545 784.20

TVA ««xigibifa

0.00

TVA neexîgiW mag Sineasca

0.00

TVA HEEXlGiBIL COROANE

9667.39

TVA neexigibit virament

387.74

4428A

133 810,47

4428A9

91 556..21

TOTAL CONT4428A

225 366,68

TVAneexfgiWaCM

629.61

TOTAL CONT 4428

236 071.42

TOTAL CONT 442

13 188 161.51

impozit s*’ar»-t>«get «taț

1 546 524.00

Alte impozite si taxe

312 194.91

wsatninte din pre» 2012

62668.00

impozit pe spectacol sala polivalenta

5414.10

TOTAL CONT 446.1

68082.10

Taxa clădire Sala Polivalenta

786.89

Aite impozite, taxe si varsamînte asimilat»

2 422.00

Alte impozite, taxe si vareaminta asimfate-CE

13792.00

Alte impozite, taxe și varsaminte asimiiate-CM

164 830.00

TOTAL CONT «6C

178 622.00

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-IMM

14 620.00

TOTAL CONT 446

576 727.90

Fonduri speciale

412 760.00

CONTRIBUȚIE ANRSC

36 868.11

CONTRIBUȚIE MTS

1 624.24

TOTAL CONT 447.1

38 492.35

TOTAL CONT 447

451 252.35

Datorii la buget

1 00


9 149 271.00 604 329.00

 • 5 427 523.43

1 254 884.57 123.00 100 929.62 107422.60

1463339.79

 • 6 515666.43

16457.06 13 362,41

23.94 274,36 298.30

6545 784,20 3 579.82 51,49

8 254,78

1 820.35

108740.19

80 654.39

189 394.58 0.00

203 101.02

13 639 748.44 1705756.00

348173.80 62668.00

5668.10

68334.10 786.89

2422.00 16 749.00 202 252.00

219001.00 22 321.00

661 038,79

450 200.18

40 547.05

1 699.84 42246.89 492447,07

0 00


844 546,00 52005.00 504 573.00 105 090.39 0.00 3893.15 11 632.94 120 616.48 768 920.92 2491.41

222.38

0.00

7,98

7.98

771 642.69

0.00

0.00

1 337.00

0.00 7499.17 237.60

7 738.77

0.00

9073.77 1405905.94 150 728.00

0.00

0.00 252.00 252.00

0.00

000 2957.00 35 260.00 38 217.00

7 701.00

46 170.00

37440.18

3 678.94

75.60

3 754.54

41 194.72

0.00


' 874 427.00

53 208.00

851 026.91

105089.69 0.00

 • 3 893,15

11 632.94

120616,78

768 920.92

2 491.41

222.38 0.00 7.98 7.9S

771 642.69

201875.68

0.00

1 337.00 0.00

11 632.94

 • 4 366.02

15998.98 0.00 219211.84 1 782 497.02 150 328.00

813.25

0.00

88.95

8895 0.00 0.00 0.00

 • - 2 162.00

 • - 2 162.00

0.00

 • - 1259.80

39 520.00

 • 5 854.30

26.69

5 880.99

45 400.99 0.00


9 812 097.00 603 967,00

5 427 539.80

1 359 954.26 1.23.00 104 822.77 119 055,54

1 583 955.57

7 284 587.35 1894847 13584.79

23.94

282.34

306.28

7 317 426.89 0.00 0.00

11 024.39

387.74

141 309,64 91 793.81

233 103.45 629.61

245 145,19

14 574 067.45

1 697 260 00 312 194.91

62 668.00

5 666,10

68 334.10 786.89

2 422.00 16 749,00 200 090.00 21683900

22 321.00

622 897.90

450 200.18

40 547.05

1 699 84

42 246.89

492 447 07

1 00


10 023 698.00"

657 537.00

 • 6 078 550.34

1 359 954.26

123.00

104 822.77

 • 119 055.54

1 583 955.57

 • 7 284 587,35

18 948.47

13 584.79

23.94

282.34

306.28

7 317 426.89

205455.50

51.49

9 591.78

1 8.20.35

 • 120 373.13

85 020.41

205393.54

0.00

422 312.66

15402 245.46

1856 084.00

348 987.05

62 668.00

5755.05

68423.05

786.89

2422.00

16 749.00 200090.00 216 839.00

22321.00

659 778.99

489720.18

46 401.35

1 726.53

48 127.88 537848.06

0.00


OM 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 OM 0.00 0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0 00 1 432.61

0.00

20 936.51

6 773,40

27 709.91

629.61

29 772.13

29 772.13

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 1.00


211 601.00

53 570.00 436 651 010.54 4423

0,004426 0.00 «265 0.00 «269 0,00 4426A

0,00 0.00 «27

0,00 «27.9 0.00 44275

0.00 44Z7CB 0.00 4427CM 0.00

0.00

205455.50 4428

51.49 4424.02 0.00 4428.29

1 432.61 «28.4» 0.00 4428A 0.00 «28AS 0.00

0.00 442SCMA

206 939.60 857 950.14

158 834.00 444

36 792.14 446 0.00 446.1

88.95 446.12

88.95 0.00446.9 0,00 446BC 0,00 44sce

0.00 446CM 0.00

0.00 4461MM

36 881.09

39 520.00 447

5 854.30 «7.1 26.69 «7.12

5 880.99 45400.99

0.00 44»

440

Cota 50% cfin chirii pe dom pobfic

122.470.54

TOTAL CONT 448

122 471.54

«t

Debitori divers!

991 231.41

wcg

DeMtortdweratCS

200.00

4WCM

Debtoîdiwsî-CM

81 761.75

TOTAL CONT 461C

81 961.75

TOTAL CONT 461

1 073 193.16

462

Creditori diverși

184110.72

462.03

Creditori licita®

181 397.46

46ZG3BC

BC

0.00

462.03CS

Creditori diverși Centru de excelenta

400.00

«Z.9JCM

Creditori garanție part licit CM

4 600,01

462JXUM

Creditori diverși IMM

0.00

TOTAL CONT 482.03

166 397.47

462.04

Creditori garanții materiale

43 918.88

Creditori garantă curățenie cimitire

23 335.00

«X»

Garanții chirii SAD

0.00

462.1ÎBC

Creditori dîvwsîBC

0.00

4K.13CE

Creditori diverși Centru de excelenta

1 625.10

462.13CM

Creditori diverși CM

13 482.88

4S2J3IM

Creditori diverși

1 999.02

TOTAL CONT 462.13

17 107.00

450

Gar apatii sala polivalenta

0.00

TOTAL CONT 462

454 869.07

47'1

Crielt inreg in avans

221 980.00

471BC

Cheltuieli înregistrate in avansBC

2 422.00

<71 ce

Cheltuieli înregistrate in avans-CE

16 428.00

471CM

Cheltuieli înregistrate in avans-CM

195 306.00

TOTAL CONT 471C

211 734.00

4TUW

Cheltuieli înregistrate în avșns-IMM

22 321.00

TOTAL CONT 471

458 457.00

472

Venituri fcweg.in avans

1 807662.31

472.1

Venituri in avans abonamente .sala polivalenta

6 350,00

472.12

Venituri in avans Sala Polivalenta

278 100,00

TOTAL CONT 472.1

284 450.00

472.6

Venituri in avans străzi

0.00

TOTAL CONT 472

2 092112,31

473

Decontări in curs de clarific

7825.95

473.3

Decontări din operat» in curs de clarificare 2013

2 348.78

4731

Oper in curs oblig buget

0.00

473CM

Decontări din operații in curs de clarificare CM

29 432.94

TOTAL CONT 473

39 607.67

«z

Decontări in cadrul unita®

1 099 440 35


122470.54

&<»

16 293,34

122 470.54

122470.54

0,00

16293.34

122471.54

793 562.43

98 557.60

159 12X20

1 089 789.01

200,00

0.00

0,00

ao.oo

68669.85

13 209.90

24 353.77

34 971.65

66869,85

13 209,90

24 353,77

95 171.65

662432.28

111 767.50

183476.97

1 184 960.66

184 110.72

18 422.00

16 422.00

200 532.72

369211.72

7319.90

15 624,58

188 717.36

1 000.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

0,00

400.00

7 324,97

600.00

200.00

S 200.01

200.00

0.00

0.00

0.00

379 036.69

7 919.90

15 824.58

194 317.37

218 838.62

3 969.29

423.77

47 88817

43 829.00

7 574,00

380.00

30909.00

238 689.30

4 929,52

- 9 565.44

4 929.52

1 041.76

0.00

0.00

0.00

16 420.65

0.00

0.00

1 625.10

91 665.96

0,00

1 090.09

13 482.88

15 633.73

aoo

0,00

1 999.02

363 451.90

4 929,52

- 8475,35

22 036.52

396.90

0.00

0.00

0.00

1 189713.83

40 814.71

24 575.00

495 683.78

162 522.00

0.00

53 458.00

221 980 00

2 422.00

0.00

0.00

2422.00

14 236.00

0.00

2 192.00

16428 00

168 255.00

- 2162.00

24 889.00

193 144.00

182 491,«

- 2 162,00

27 081.00

209 572 00

19 017.00

0.00

3 304.00

22 321.00

366452.00

- 2 162.00

89843.00

456295.00

2 447 464.50

147 976.52

46 341.87

1 955 638.83

9 295.00

0.00

0.00

6 350,00

357 680.00

4 670.00

0,00

282770.00

366 975.00

4 670.00

0.00

289 120.00

3 229.78

0.00

0.00

0,00

2 817 689.28

152 646.52

46 341.87

2 244 758.83

7 540.53

0.00

0.00

7 825.S5

2 000.00

0.00

0.00

2348,78

24.00

0.00

0.00

MO

32 117.48

0.00

0.00

29 432.94

41 682.07

0.00

0.00

39 607.67

1 036 560.97

9 990.48

9 990.48

1 109 430 83


138 763.88

0.00

16 293.34 4482

136763.88

1.00

16 293.34

952 665.63

137 103.38

0,00 461

200.00

0.00

0,00 461CE

93 023.62

1 948.03

0.00 461CM

93 223.62

1 948.03

0.00

1 045 909.25

139 051.41

0.00

200 532.72

0.00

0.00 462

364 836.30

0.00

196 118.94 4603

1 000.00

0.00

1 000.00 462.03BC

800,00

0.00

400.00 462.O3CE

8 024.97

0.00

2 824.96 4SM3CM

200.00

0,00

200.00 462.MM

394 861.27

ou»

200 543.90

219 312.39

0.00

171 424.22 462.04

44 209.00

0.00

13 300.00 462.05

229 124.36

0.00

224 194.84 462.13

1 041.76

0.00

1 041.76 462.13BC

16420.65

0,00

14 795,55 4S243CE

92 756.05

0.00

79 273.17 462.13CM

15633.73

0.00

13 634.71 «S2.13IM

354 976.55

0.00

332 940.03

396.90

0.00

395.90 462.9

1 214 288.83

0.00

718 605,05

221 980.00

0.00

o.oo m

2 422.00

0.00

0.00 471BC

16428.00

0,00

0.00 471CE

193 144.00

0.00

0.00 471CM

209 572.00

0.00

0.00

22 321.00

OM

0.00 471IMM

456 295.00

0.00

0.00

2493 826.37

0.00-

538 187.54 472

9 295.00

0.00

2 945.00 472.1

357 680.00

0,00

74 910.00 472.12

365 975.00

0.00

77855.00

3 229.78

0.00

3 229,78 «72,6

2 864 031.15

0.00

619 272.32

7 540.59

285.3S

0.00 473

2 000.00

348.78

0.00 473,3

24.00

0.00

24.00 4731

32117.48

0.00

2 684.54 473CM

41 «82.07

634.14

2708.54

1 046 551.45

62 879.38

0.00 482


Etitat ieOmniOati ■ Coiovs ș W


Pagina; stfn 11482CE

Decontări intre su&wftaS

30 000.00

0.00

0.00

30 coace

30 000.00

30 000.00

0.00

0.00 «CE.

482CM

Decontări irite subunități

1723220.31

1 754 410.84

34 774,78

7231.02

1757 995,09

1 761 641.86

0.00

3 646.77 482CM

TOTAL CONT 482C

1 753220.31

1 754410.84

34 774.78

37 231.02

1 787 995.09

1 791 641.86

0.00

3646.77

TOTAL CONT 482

2 852660.66

2790971.81

44 765.26

47 221.50

2897 425.92

2 838 193.31

62 879.38

3 646.77

491

Provizioane pentru deprecierea creantetor-dienb

187727.79

7.21 804.09

28 567.75

0.00

216 295.54

721 804 09

0.00

505508.55 491

49« Provizioane pentru deprecierea creantetw-debitori

0.00

43 847.74

0,00

0.00

0.00

43847,74

0.00

43 847.74 4*

TOTAL CLASA 4                  117 077 583.18

116 363 650.25

12 94S 886.82

11 623 002.22

130 023 470.00

127 986 652.47

7 957 187.52

& 6W 3605

6121

CONT CURENT BRD

1 223 897.37

1 ISO 684.76

67914.78

66421.92

1 291 812.13

1217106.68

74705,45

o.oo si zi

S121.0*

CT GARANȚII GESTIONARI

218 660.65

43 691.51

423.77

9.17

219 084.42

43700.68

175 383.74

0.00 5121.0*

8121,.18

ContBCR

1 974 824.48

1972315.00

158 753.00

158 753.00

2 133 577.48

2 131 068.00

2509.48

0.00 6121.10

512111

Canturi ta bancs iti let-GARANTI BANK

7076 596.40

7069 883.30

940 823.32

656475.20

8017419.72

7 726 353.50

291 061.22

0.00 5121.11

5121,1»

CTGBE ZONE VERZI

3498 135.68

2 470461.37

280903.08

130412.49

3759038.76

2600873.86

1 158164.90

0.00 512119

CT GBE REP STRĂZI

718284.45

367 094,72

67655.43

33 613.09

765 939,88

400 907.81

385032.07

0.00 5121.20

512130

CT GBE LUCRĂRI GAZON STADION

111 514.30

39954.62

24 234.82

12114.68

135 749.12

52 059.30

83679.82

0.00 5121,30

S121.75

CONT CURENT CEC

433 258.96

404505,89

36 085.53

27 297.00

469 344.51

431 802.89

37 541.62

0.00 M2175

5121.77

CONT CURENT ING

2 228311.28

2227099.49

243322.00

243 322.00

2 471 633.28

2470421.49

1211.79

0.00 5121.77

5121.8

CT CURENT TREZORERIE

35 991143.28

35 755610,49

4 <381 570.96

4074 954,75

40 07271424

39 830 565.24

242 149,00

0.00 S121.»

512181

CT GBE DEMOLĂRI ILEGALE DOM PUBLIC

8 304.49

4 684.84

0.30

0.00

8304,79

4 684.84

3 619.95

0.00 5121.81

51214»-

CTGBE SEMAFORIZARE

406 084.56

267 098.51

33485.83

16 737.39

439 570,39

283 835.90

155734.49

0.00 S 121.83

TOTAL CONT 5121.8

36405 532.33

36 027 393.84

4115057.09

4 091 692 14

40 520 589,42

40 119 085.98

401 503.44

0.00

5121.91

CT GBE BRD

165 226.46

129.17

13.17

13.17

155 239.63

142.34

155 097.29

0.00 512191

512199CE

Conturi la banei in Iei BRD-CE

222916.30

200711.22

13 517.16

2977.51

236433.46

203 688.73

32744.73

0..00 5121.990=

S121.99CM

Corturi la banei în lei BRD-CM

1 332689.26

1.240 139.14

65922.78

52088.51

1 398 612.04

1 302227.65

96 384,39

0.00 5121.99CM

SW.WMM

Conturi ta banei inie» BRtMMM

239 420.17

214 842.61

14 301.78

7 714.01

253721.95

222 556.62

31 165.33

0.00 612l99tMM

6121BC

Corturi ta banei in letBC

191 596.24

182774.55

717.94

1.50

192 314.18

162776.05

9 538,13

0.00 5121BC

TOTAL CONT 5121

56030864.35

53611 681.19

8 009 845.63

5493105,39

62 040 509.98

59 104 786,58

2 935 723.40

0.00

TOTAL CONT 512

56 030 864.35

53611681.19

6009 645.63

5493105.39

62 040 509,98

59 104 786.58

2935723,40

0.00

6311

Casa, ia (ei RAADPFL

6 647977.®

6 637 839.18

448 728.42

451 629.76

7096 705.48

7089 468.94

7 236.54

0.00 5311

5311BC

CasainlelBC

36 743.71

36 644.00

0.00

0.00

36 743.71

36 644.00

99,71

0.00 531100

5311CE

Casa in lei Central de Excelenta

24 263.96

23 476.00

1 598.87

2 386.00

25 862.83

25 862.00

0.83

0.00 S311CE

5311CM

Casa in iei CM

252 098.74

250 720.29

14443.81

15 784.70

266 542.55

266 504.99

37.56

0.00 5311CM

TOTAL CONT 5311C

276 362.70

274 196.29

16 042.68

18 170.70

29240538

292366.99

38.39

0.00

53111M

Casa in tei IMM

0,85

0.00

0.00

0.00

0.85

0,00

0.85

0,00 531liM

TOTAL. CONT 6311

6 961 084.32

6 948 679.47

464 771,10

469 800.46

7 425 855 42

7 418479.93

7 375.49

0.00

TOTAL CONT 531

6 961 084.32

694867947

464 771.10

469 800.46

7 425 «55,42

7 418479.93

7 375.49

0.00

5321

Timbre fiscale si poștale

25 955.30

25 955.30

2 320.69

2320.69

28 275.99

28275.99

0,00

0.0Q 5321

5328

Bilete Sata Polivalenta

357 680.01

278100,00

0.00

4 670.00

357680 01

282770.00

74 910.01

0.00 5328

S32B.1

ABONAMENTE SALA POLIVALENTA

9 295.00

6 350.00

0.00

0.00

9295.00

6 350.00

2945.00

0.00 5328.1

5328.2

TICHETEMASA

1 966 234.90

1 970 795.00

171 330.00

171 330.00

2 137 584 90

2 142 125.00

- 4 560.10

0.00 5323,2

5328.4

Tichete cadou

107 850.00

107 850.00

112 650.00

112 650.00

220 500.00

220 500.00

0.00

0.00 S328.4

TOTAL CONT 5328

2441 059.91

2363 095.00

283 980.00

288 650.00

2725 039 91

2 651 745.00

73 294.91

0.00

TOTAL CONT 532

2 467 015 21

2 389 050 30

286 300.69

290 97069

2 753 315 90

2 680 020.99

73294.91

0.00

M2

Avansuri spre decontare

189 296 14

189296 38

1041902

10 41878

199 715 16

199715,16

0.00

0 00 542

27704^02017;4e;21      Contai) ~v.42.B

EM de          WB

Pagina- Țrfn ii

i:


Ws

Avansuri <fetrezorerie Oft

20 622,59

20622.59

1 378.70

TOTAL CONT 542

209918.73

209 918.97

11 797.72

581

Viramenteinterne

12 615 846,17

12615 846.17

1 480 088.17

581BC

Viramente intemeSC

36B44.00

36644.00

0.00

551CE

Viramente interne Centrul de Excelenta

23476.00

23 476.00

Z 386,00

Ml CM.

Viramente interne Centru Multifuncbona!

220570.00

220 570.00

11 550.00

TOTAL CONT 561C

244 046.00

244 046.00

13 936.00

________ TOTAL CONT 581

12896 538.17

12 896 536,17

1 494 024.17

TOTAL CLASA 5

78 565 418.78

76 055 866.10

8 266 539.31

Cheft cu materii prime

589 573.04

589 573.04

91 355.93

MW

Cheît. cu rechizite

34 448.68

34448.68

1 699.95

ww

Cheltuieli cu cimitirul

1 100.00

1100.60

0.00

TOTAL CONT 501

625 121.72

625121.72

93 055.88

MZ

Cheitpv materiale consumabil

5 217 484.06

5 217 484.®

214 548.44

W2.12

CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA

45 163.17

45163.17

2431.32

W2.T

Chetț matAtlntreanere

1 691.49

1 691.49

0.00

6022

Cheflpv cartxirarrtMubrefian

1 234 830.28

1 234 830.28

72 377.06

M22CM

Cheltuieli- privtad combustibil#

957.61

957.81

111.21

TOTAL COST 6022

1235 787.89

1235787.89

72 488.27

6024

Chetlpv piese de schimb

285244,23

285 244.23

19213.48

6024,4

Cheltuieli privind piesele pe schimb zone verzi

22 85S.65

22 859.65

588.44

TOTAL CONT 6024

308 103.88

308 103,88

19 801.92

M2CM

Cheltuieli cu materiaWe consumabile CM

35 120.04

35 120.04

2 546.85

TOTAL CONT 802

6 843 350.53

6 843 350.53

311 816.80

M3

Cheitcu mat.de nat.ob.inv

192 152.35

192152.35

26 572.17

803CM

CheltuîeW privind materialele de natura obiectelor de 8 798.14

8 798.14

2011.10

TOTAL CONT 603

200 950.49

200 950.49

28 583.27

604

Chattpv materiale nestocate

906,87

906.87

0.1»

605

Chefțpv energia si apa

613 135.27

613135.27

65 694.98

567

Cheftpv mărfuri

41 531.87

41 531,87

6 393.80

SOSf

Red comerciale primite

- 65 530.75

- 65530.75

- 4438.26

611

Chalt pv întreținerea si repa

106 230.70

106 230.70

1 590.55

621

Cheli,pv colaboratorii

177 905.00

177 905.00

16422®

621.1

Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug 109 933 353.00

933 353.00

94440.00

621.1CM

Cheltuieli ra colabaiatorii

207485.00

207485.00

12205.00

TOTAL CONT 621.1

1 140 838,00

1 MO 838.00

106 645.00

TOTAL CONT 621

1 318743.00

1 318743.00

123 067.00

622

Cheftpv comisioane si onorar

2019.87

2 019.87

62.06

6231

Cheltpratocol

7 708.93

7708.93

3 081.55

6231CM

Cheltuieli de protocol CM

433.39

433.39

0.00

TOTAL CONT 6231

8 142.32

8 142.32

3 081.55

6232

Cheitreclama si publicitate

18 119.57

18119.57

10 861.36

6232CM

Cheltuieli redaraa si publicitate

1 552 00

1 552 00

2 856®


1378.70


11 797,48

1 480 088.17


0.00

2 386.00

11 550.00

13 936.00

1494 024.17

7759688.19


91 355.93


1699.95


0.00


93 055.88

214 548;44

2431.32


0.00

72 377.06

111.21

7248827 19213.4®

588.44

19801.92

2546.85


311 818.80

26 572.17

2011,10

28 583.27

0.00


65 694.98


6 393.80


• 4 438,26

1 590.55


16422.00

84 440.00 12205.00

106 645.00

123 067.00

62.00

3 081.55


0.00


3081,55

10 861.36

2858 00


22 001.29

22 001.29

6.00

0.00 S42CM .......

221 716.45

221716.45

0.00

0.00

14 035 B34.34

14 095 934.34

0.00

0.00 581

36 644.00

36 644.00

aoo

0,00 581BC

25 862,00

25 862.00

000

0.® 5«1CE

232 120.00

232120.00

0.00

0.00 S81CM

2S7 982.00

257 982.00

0.00

0.00

14 390 560.34

14 390 560.34

0.00

0.00

36 63 i

83 815 564.29

3 016 393,80

0®      ' .................

680 928.97

0.00

0.00 «01

36 14863

680 928.97

36 148.63


1 100.00

718 177.60

5432032.50

47 594.49


1100.00

718 177.60

5432032.50


47 594.49


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00 601.02


0.00 601,43


0.00

0.00 602


1691.49

1 307 207.34


1 691.49

1 307 207.34


0.00


0.00


0.00 60î.«


0.00 602.7


1 068.82


0.00 6022


1 308 276.18

304 457.71

23448.09 '


327 905.80

37666.89


7 1 55 167.33

218724.52


10 809.24

229 533.76

906.87


678330.25


47 925.67


- 69 969.01

107821.25

194 327.00


1 027 793.00


219690.00

1 247483,00

1 441 810.00

2 081.87


10 790.48


433.39


11 223.87

28 980.93


1 068.82

1 308 276.16

304 457.71

23 448.09

327 905.80

37666.89


7 155 187.33

218 724.52

10 809.24

229 533.76

906.87

678 830.25

47 925.67


- 69 969,01

107 821.25

194 327.00

1 027 793.00

219 690.00

1 247 483.00

1 441 810.00

2081.87


10790.48


433.39


11223.87

28 980.93


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.06


0.00


O.QO


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


o.oo


0.00

0.00


0.00 6022CM


0.00

0.00 «024


0.00 «024.4


0.00

0.00 602CM


0.00


0,00 SOÎ


0.00 «MCM


0.00

0.00 604


0.00 606


0.00 S07


0.00 609


0.00 611


0 00 621


0.00 621.1


0.00 621.1CM


0.00

0.00

0.00 622


0.00 6231


0.00 6231CM


0.00

0.00 6232jgljjTOTAL CONT 6232..................  '

TOTAL CONT 623

19671,57

27 813.89

624

Chett.transp.pers. si mărfuri

6 623.21

625

Chelt^plasare

3 988.45

626

Chettpostafe si tteecomunîca

32248.00

626CM

Cheltuieli postate si taxe de;Hecomunfcafis CM

916.20

TOTAL CONT 626

93164.20

627

Cheii pv servfciite bancare

17 471.10

rase

Cheltuieli cu servfcife bancare si asimilateBC

101.15

S27CE

Cheltuieli cu wvidîe bancare si asimilate CE

247.15

8Z7CM

Cheltuite» cu wvfcige bancare si asimilate CM

1 570,56

TOTAL CONT 627C

1 817.71

627IM

Cheltuieli cu serviciie bancare si asimilate IMM

172.61

TOTAL CONT 627

19 562.57

628

Alte ctieitcu servicii terți

7S3 837,37

mi

Ch cu pregătirea profesionala

3 820.00

82SCM

Alte cheltuieli cu serwdîle executate de terii CM

38 797.04

TOTAL CONT 628

796 454.41

Cheltpv alte impozite si tax

759 355.17

635BC

Cheltuieli cu tete impozite, taxe st varsaminte

7 673.40

63SCE

Cheltuieli cu Mte        taxe si marn»»

15 382.00

«SSCM

Cheltuitei cute» impozite, taxe sîvaiwrifate

185271.66

TOTAL CONT 635C

200 653.66

63JWM

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

19017.00

TOTAL CONT 635

986639.23

Ml

Cheltpv saîarBe

22485 545.00

641CM

Cheltuieli cu salariile personalului CM

1 082770.00

TOTAL CONT 641

23 568 315.00

M2

Cheltuieli as «chetele de masa acordate salariaSor 1 863 600.00

642.2

Cheltuitei cu «chetele cadou

107 850 00

M2CM Cheltuitei cu SctieWe de masa acordat» salariatitor 87 795.00

TOTAL CONT 642

2 078645.®

M58

Alte cheitpr.asig.sociale

74385.38

MS

531 229.00

®*c* CHELTUIALA ASIGURATORIE MUNCA 2.25 CM 29 036.00


TOTAL CONT 846

«2S5.00

04

Pierdere din creanțe *i deb

187 727.79

658

Arfe cheit.de exploatare

1 337.59

6584

Cheli taxe timbru

27 179.14

6581

Despăgubiri amenzi

13439.12

6588

Alte cheltuitei de exploatare

2 907.00

TOTAL CONT 658

44 862.85

6811

Cheltpv amortizarea

184 241 28


19 671,57

27 813 89

13 717.36

16 798.91

13717.36

16798.91

33 388.93

44 512.80

6623.21

98.83

98,83

6 722.04

3 988.45

420.00

420.00

4 408.45

92 248.00

8 504.02

8 5O4TO

100 752.02

916.20

7.30

7.30

923.®

33164.20

8 511.32

8 511.32

101 675.52

17471.10

1 605.26

1 605.26

19 076.®

101.15

1.50

1.60

102.65

247.15

20.61

20.51

267.®

1570.56

187.09

187.®

1 757.65

1 817.71

207.60

207.60

2 025.31

172.61

13.01

13.01

185.62

19 562.57

1 827,37

1 827.37

21 389.94

753837.37

72746.40

72748.40

826 585.77

3 820.00

100.00

100.®

3 920.®

38 797.04

1 349.96

1340,96

40147.®

796454.41

74198.36

74198.36

870 652.77

759 355.17

122054.53

122 054,53

881 409.70

7 673.40

0.00

0.®

7673 40

15 382.00

2 192.00

2192.®

17 574.®

185 271.66

24 889.00

24 889.00

210 160.®

200653.66

27081.00

27081.®

227734.66

19017.00

3 304.00

3 304.®

22 321.00

986699.23

152439.53

152439.53

1 139 138.76

22485 545.00

2 130455,00

2 130455.®

24 616 000.00

1082770.00

111 280.00

111 280.00

1 194 050.00

23 588 315. 00

2241 735.00

2 241 735,00

25 810 050.00

1 883 000.00

163 500.00

163 5®.®

2 046 500.00

107 850.00

112650.00

112 650.®

220 500.00

87 795.00

7 830.00

7 830.®

95 625.00

2 078645.00

283 980.®

283980.00

2 362 625.®

74 385.38

9 956.00

9 956.®

84 341.38

531 229.00

50429.00

50 429.00

581 658.00

29 03600

2 779.00

2779.®

31 815.00

560265.00

63208.00

53 208.00

613 473.00

187 727.79

0.®

0.00

187 727 79

1 337.59

0.00

0.00

1 337.59

27179.14

3 283.94

3 283.94

30463.08

13439.12

0.00

0.®

13 439.12

2 907.00

705.®

705,®

3 612 00

44 862.85

3 988.94

3 988.94

48 851 79

184 241 28

16 644 80

16 644 80

2® 8® 08


33 388,93

0.®

0.®

44 612.80

0.®

0.®

6 722,04

0,00

0.00 S24

4 408.45

0.00

0 .00 625.

1® 752.02

0.00

G.Q0 626

923.50

0.00

0.00 626CM

101 675.52

0.00

0.00

19 076.36

0.00

0.00 627

102.65

0.00

0 00 627 BC

.267.66

0.®

0,® 6Z7CE

1 757,65

0.®

0,00 627CM

2 025.31

0.00

0.00

185.62

0.®

0.00 KW

21 389.94

0.®

0.®

826 585.77

0.®

0.00S2»

3 920.00

G.00

0.® 6211.1

40 147,00

0.00

0.00 628CM

870 652,77

0.00

0.00

881 409.70

0.®

0.00 635

7 673.40

0.00:

0.00 636BC

17 574.00

0.00

0,00 635CS

210160.66

0.®

0.00 635CM

227734.®

0.W

0.00

22321.®

0.®

0.00 635IMM

1139138.76

0.00

0.00

24 6160®.®

0.00

0.00 641

1 194 050.00

0.®

0.00 641CM

25 810 050.00

0.00.

0.00

2 046 5M.00

0,®

0.00 s«

220 5TO.00

0.®

0.00 642,2

95 625.®

0.00

0.00 S®CM

2 362625,00

0.00

0.0.0

84 34138

0.00

0.00 645S

581 658.00

0.®

0.® 646

31 815.00

0.00

0.00 646CM

613 473.00

0.00

O.M

187 727.79

0.®

0.00 654

1 337.59

0.®

0.00 658

30 463.08

0.00

0.00 656.1

13 439.12

0.00

0.00 6581

3 612,00

0.®

0.00 6SSS

48 851.79

0.®

0.00

200 886.08

0.00

0.00 6811
.....

68114

Ctetetisn de exploatare privind amotttara

TOTAL CONT 6811

TOTAL CONT 681

14 273,86

198 515.14

198 515,14

14 273,86

198 515.14

198 515.14

2089.06

18 733.86

18733.86

2 089.06

18 733.86

18 733.86

16 362.92

217 249.00

217 249.00

16 362.92

217 249.00

217 249.00

0.00

0.00

0.00

0.00 «MU

0,00

0.00

TOTAL, CLASA 6                    33 333 481.69

38333 481.69

3 49172X14

3 491 722.14

41 825 203.83

41 825 203.83

0.00

0.00

701

Venituri din vtepredJînite

2 408.07

2 408.07

0.00

0,00

2408.07

2 408.07

0,00

d.bo

W

Venituri din lucrari-servicii           31 239375.40

31 239 375.40

4 878 582.00

4 678 582.00

36 117 957,40

36117957,40

0.00

0.00 704

w

Veretai din chirii

1 581 949.44

1 581 949,44

143120.92

143 120.92

1 725070.36

1 725 070.36

0.00

0.00 7 0 6

70SBC Venituri din redevente, toca» de gestiune si chiriîBC

176262.64

176262.64

16697.04

16 697.04

192 959.68

192959.68

0.00

0.00 706BC

706C£

Venituri din redevente, foca® de gestiune si chirii

148 523.45

148.623.45

13724.16

13724.16

162347.61

162 347.61

0..00

0,0070605

WM

Venituri din redevente, Iccatli de gestiune si chirii

1 018462.80

1 018 462.80

65 489.02

85 489,02

1 083951.82

1083 951.82

0.00

O.OOÎ06CM

TOTAL CONT706C

1 167066.25

1 167 086.25

79 213.18

79213.18

1246 299.43

1 246 299.43

0.00

0.00

Venituri din redevente, toca# de gestiune si chirii

176 552,51

176552.51

14 316.68

14 316.68

190869.19

190 869.19

0.00

0.00 706IM

TOTAL CONT 706

3 101 850.84

3 101 850.84

.25.3 347.82

253 347.82

3 355 198.66

3 355 198.66

0.00

0.00

708

Venituri diverse

993 938.73

993 936.73

80270.44

80270.44

1 074 207 17

1 074207.17

0.00

0.00 708

708.33

Venituri din varware fler vechi

2 043.48

2 648,45

0.00

0.00

2 648,45

2S48.45

0.00

0.00 708.33

708CM

Venituri din acțivitati diverse

4 366.07

4 366.07

0.00

0.00

4 366.07

4 366.07

0.00

00Q708CM

TOTAL CONT 708

1000 95125

1 000 951.25

80 270.44

80270.44

1 081 221.69

1 081 221.69

0.00

0.00

T11

Venituri din prod.stocata

6 771 004.30

5 771 004.30

693868,25

693 868.25

7 464 872.55

7 454 872.55

0.00

0.00 711

758

Alte venituri din exploatare

40 515.62

40 515.62

0.00

0.00

40 515.62

40 515.62

0.00

0.00 75»

7M.1

Venituri tx timbru

10 858.51

10 858,51

206.92

206,92

11 065.43

11 065.43

0.00

0.00 758.1

:            7581

Ven. dlrt despăgubiri, amenzi

73 090.45

73 090.45

671.23

671.23

73761.68

73 76168

0.00

0.00 7581

7581SC

Venituri din despăgubiri, amenzi ® panalhatiBC

8 640.80

8 640,80

0.00

0.00

8640.80

8 640.80

0.00

0,00 7581BC

7581 CB

Venituri din despăgubiri, amenzi s penalități

3118.72

3118.72

59.68

59,68

3 178.40

3 178.40

0.Q0

0.00 7S81C5

7581CM

Venituri din despăgubiri, amenzi si penaiițatl CM

14 856.30

14 856,30

546.88

546.68

15402.98

15402.98

0.00

0.08 7581CM

TOTAL CONT 7581C

17 975.02

17 975.02

605.36

60B.36

18581.38

18 581.38

0.00

0.00

7S8ttM

65.54

65.54

0.00

0,00

65.54

65.54

0.00

0.00 7S81IM

TOTAL CONT 7581

99 771.81

99 771.81

1 277.59

1277,59

101 049.40

101 049.40

0.00

0.00

7«8

Alte venituri din expfoat

10 388.14

10 388.14

10643.49

10643.49

21 031.63

2.1 031.63

0.00

0.00 7S«B

TOTAL CONT 758

161 534.08

161 534.08

12128.00

12128.00

173 662,08

173 662.08

0.00

0.00

756

Venituridin rfobtai

2 050.31

2 050.31

209.64

MM

2 259.95

2 259.95

0.00

0,00766

7814 Venituri din pnwinoatwpentru deprecierea actwetor 157 727,79

187 727.79

28 567.75

28.567,75

216 295.54

216 295.54

0.00

0,00 7814

TOTAL CLASA 7

42 468 802.04

42 466 902.04

594SS73.90

5 946973.90

48 413 875.94

48'413 875,94

0.00

0.00

TOTAL:                      337 635 469.60

337 635 474.60

36 650143.89

35 650 143.89

373 085 613.49

373 085 618.49

15 647874.81

15 647 87S.81

8018

Alte angajament# acordate

50 045.01

0.00

0.00

0.00

50 045,01

0.00

50 045.01

0.00 8018

8032

Venituri pe stoc

8 780.27

0.00

0.00

0.00

8 780.27

0,00

8 780.27

0.00 «032

8033

Redevente,alte datorii asim

309 714.31

0.00

0.00

0.00

309 714.31

0,00

309714.31

0.00 «033

«034

Ded scosi din activ si urinari

808 252.09

0.00

0.00

0.00

808252.09

0,00

808 252.09

0.00 8034

8035

Stocuri de natob.inventar

158195.27

0.00

0.00

0.00

158 195.27

0.00

158195.27

0.00 8035

:           8038

Alte valori in afara biantutui

720 469.16

0.00

0.00

0.00

720 469.16

0.00

720469.16

0.00 «038

40381

Altevalinafbitmpx-FU       4 842 811206.02

0.00

0.00

0.00

4 842811 206.02

0.00

4 842 811206.02

0.00 80381

S0381BC

Bunuri primite in administrare, concesiune sl cu

2 996 687 83

0.00

0.00

0.00

2 996 687.83

0.00

2 996687,83

0.00 S03818C

803MCE

Bunuri primite in administrare mijloace fixe public 3 737 180 76

0.00

0.00

000

3 737 190.76

0.00

3737190.76

0.00 S0381CE

8Q381CM

Bunuri primite în administrare mțloace ftxe public74 790 491 51

0.00

0.00

000

74 790491 51

0.00

74 790 491.51

000 M381CM

27KW202Q 11:46:21     Contab - Z42..S

Eatat cfe Omica® - Crama țc; za»

Pagina: lOetn n

TOTAL COHT80WW

78527 682.27

0,00

0.00

0.00

78 527 682.27

0.00

78527 682.27

0.06

S038UMM

Bunuri primite inadministrare mȘoace fixe public 3 333 218.60

OM

0.00

0.00

3 333 218.60

0.00

3 333 218.60

Q 00 80381IMM        ;

TOTAL CONT 80381

4 927668794.72

0.00

0,00

0.00

4 927 6(38 794.72

0.00

4 927 668794.72

0.00

mu

.Alte vai în af W mij.fix-pr

86 905328.20

IM 847.31

0.00

0.00

86 905 328.20

104847.31

86 800 480.89

0.00 80382

S0M2CE

Bunuri primi» in administrare mijloace fix» privat 615 835.92

OM

0.00

0.00

515 835.92

0.00

615 835,92

0,00 8Q382CE

M3I2CM

Bunuri primit# în administrare mijloace fixe privat 11 010 926,27

0.00

0,00

0.00

11010926.27

0.00

11 010 926.27

0.00 R03S2CM

TOTAL CONT 80382C

11526762.19

0.00

0.00

0.00

11 626762.19

0.00

11 626762.19

0.00

80S82M

Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat 347 660,49

0.00

0.00

0.00

347 850.49

0,00

347 850.49

0.00 80382IM

TOTAL CONT 80382

98879 940.88

104 847.31

0.00

0.00

98 879 940.68

104 847.31

98775 093.57

0.00

80383CE

Bunuri primite in administrare ob im CE

14 729.96

0.00

0.00

0.00

14729.96

0.00

14 729.96

0,00 8Q383CE

80383CM

Bunuri primite in administrare! o6 înv CM

71402477

0.00

0.00

0.00

714 024.77

0.00

714 024.77

0,00 80383CM

TOTAL CONT 80383C

728 754.73

0.00

0.00

0.00

728 754 73

0.00

728754.73

0.00

80383W4M

Bunuri primi te in administrare ob sw !MM

27677,22

0.00

0.00

0.00

27 677.22

0.00

27 677.22

0.00 8W831MM

TOTAL CONT 80383

756431.95

0.00

0.00

0.00

75643195

0.00

756431.95

0.00

TOTAL CONT 8038

S 028 025 636.71

104 847.31

0.00

0.00

5 028025 636.71

104 847.31

5 027 920 789.40

0.00

TOTAL CONT 803

5 029 310578.65

104 847.31

0.00

0.00

5029310 578.65

104 847.31

5029205731.34

0.00

9228

MAJ ANRSC

22148.97

0.00

0.00

0.00

22 148.97

0.00

22148.97

0.00 8228

TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERg

5 029 382 772.63

10484731

0.00

0.00

5 029 382 772.63

104847.31

5 029 277 925.32

6.66


CONDUCĂTORUL UNlTATtl,

CERCEL NîNELSEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, UR1TU florin! irinel


ÎNTOCMIT,


........... " '
Ea&tcfeOmMata - Cnuova (cj 2006


Pagina: 11 din 11^giaAutonomă de Administrare a ^omeniuAii <PufiGc f> ‘Fondidui Locativ Craiova Craiova, str. Bfestei nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205 CUI: RO 7403230; Nr. ORC: JX 6/75 2/199 5;

RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK

—-_____emailM^dafLa^           ...........................„  

Declarație nefinanciara

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost înființată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, in baza Legii nr. 15/1990, cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 și 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activități:

 • >   Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi:

 • >   Montarea și întreținerea mobilierului stradal:

 • >   Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a ștrandurilor, lacurilor și bălților;

 • >   întreținerea animalelor Ia Grădina Zoologică;

 • >   întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal;

s Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranța circulației;

 • >   Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public;

>' închirierea fondului locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație.

 • >   Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;

RAADPFL Craiova prin reprezentantul legal Cercel Ninel, in calitate

„LPo -

....... de Administrator, menționează ca in anul 2019 entitatea a asigurat resursele necesare funcționarii in condiții de eficacitate in vederea atingerii următoarelor obiective:

I.Cresterea eficientei economice ca urinare a diversificării si îmbunătățirii serviciilor:

1.1 )DezvoItarea si reamenajarea spatiilor verzi:

 • - investiții in echipamente si utilaje performante si inovative;

 • - calificare pesonal in vederea utilizării responsabile si eficiente a echipamentelor si materialelor productive;

 • 1.2) Dezvoltarea pepinierei, a serelor proprii:

 • - investiții in echipamente si utilaje performante si inovative;

-calificare personal existent in vedereautilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor;

-calificarea personalului in vederea corespunzătoare a speciilor cultivate in serele proprii;

 • 1.3) Dezvoltarea construcțiilor si serviciilor funerare:

-investiții in echipamente si utilaje performante si inovative;

-calificare personal in vederea utilizării responsabile si

eficiente a echipamentelor si utilajelor

 • 1.4) Promovare servicii si produse prestate către terti:

-calificarea personalului in domeniul marketing si promovare

-creșterea numărului de participant! la târguri si expoziții

-campanii de marketing online si in presa scrisa

Il.Cresterea productivității muncii:

 • -  investiții in echipamente si utilaje performante si inovative;

 • -  calificare personal existent in vederea utilizării responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

IILOrientarea către client:

 • -  utilizarea raționala si eficienta a resurselor existente

IV.Grija pentru mediu, sanatatea populației si angajatilor:

 • -   utilizarea raționala si eficienta a resurselor existente

Constrângerile, riscurile si limitările, oportunitățile la nivelul regie se pot realiza prin intermediul analizei SWAT după cum urmeaza:

 • A) Puncte forte: ■

 • •  Promtitudine in executarea lucrărilor încredințate si in remedierea avariilor sesizate Ia obiectivele aflate in administrare.

 • •  Regia are baze corecte si de echilibru cu Primăria Craiova

 • •  Existenta unui personal calificat care sa asigure lucrările si prestaile de servicii in condiții optime

 • •  Existenta pepiniera proprie

 • B) Puncte slabe:

 • •  Parc utilaje si echipamente insuficient

 • • Echipamente neperformante din punct de vedere tehnologic si învechite, care necesita foarte multe fonduri pentru întreținere

 • •  Personal insuficient desfășurării simultane a proiectelor existente si implementarea unora noi

 • C) Oportunitati:

 • •  Atititudine favorabila pentru colaborarea si dezvoltarea unor servicii suplimentare

 • •  Finalizarea lucrărilor in execuție

 • •  Creșterea ponderii lucrărilor cu terti

 • •  Creșterea productivității muncii

 • D) Ameiiintan:

 • •  Dependenta de un singur finanțator pentru mare parte a prestărilor efectuate-Primaria Municipiului Craiova

 • •  Migrarea forței de munca calificate către mediul priva

 • •  Practici care prezintă vagi caracteristici de publicitate negativa-distrugere unor zone amenajate,etc.

 • •  Modificări ale legislației naționale sau europene.

Indicatorii cheie de performanta relevanți pentru activitatea specifica a regiei sunt următorii:

In ceea ce privește aspectele sociale șî de personal la nivelul RAADPFL Craiova, pentru a se asigura egalitatea de gen, condițiile de munca, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați. Sănătatea și siguranța la locul de muncă, există constituit, în temeiul Legii Dialogului Social nr 62/2011 la nivelul instituției Contractul Colectiv de Muncă, negociat cu Sindicatul Liber al Lucrătorilor din RAADPFL Craiova,

în acest sens, s-au constituit salariaților drepturi precum:

Ajutoare sociale sub forma ajutoarelor de înmormântare;

Pichete cadou cu ocazia sărbătorilor legale;

Prime pensionare salariați pensionați pentru limită vârstă și anticipat de două salarii avute în luna pensionării.

Deasemenea pentru respectarea drepturilor, sănătății și siguranței la locul de muncă, RAADPFL Craiova respectă toate criteriile privind protecția muncii conform normativelor în vigoare.

La nivelul instituției este implementat Codul de Etică a] Personalului contractual pentru respectarea raporturilor sociale și profesionale corespunzătoare între personalul contractual al RAADPFL Craiova pe de o parte și cetățeni pe de altă parte.

Corupția nu este o problema sociala periferica ce poate fi ignorata sau acceptata-aceasta este o problema a economiei ce influențează in mod direct si negative capacitatea firmelor de a concura pe piata.Lupta

gi|jj»i|gfigjMf»M||M........... împotriva corupției reprezintă un aspect important ce trebuie avut in vedere de toate firmele.

Din aceasta cauza, in cadrul regiei, nu doar ca ne angajam in

lupta împotriva corupției si a fraudei dar susținem intru totul practicile cinstite de afaceri.

Deasemenea, condamnam orice comportament cornipt si dezvoltam orice mechanism necesar pentru a preveni actîvitati injuste din partea angajatilor, partenerilor si furnizorilor.

Sustenabilitatea este unul dintre conceptele care ne definesc activitatea si un factor important în dezvoltatrea regiei.

ADMINISTRAT!

CERCEL NINEll


DIRECTOR ECONOMIC.

URITU FLORIN IRINELDECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Persoana juridică: R.A.A.D.P.F.L. Craîova

Județul: Dolj

Adresa: Craîova, str. Brestei nr. 129A, cod postai 200207

Număr din registrul comerțului: J16/752/01.05J 995

Forma de proprietate: 11- Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

Cod unic de înregistrare: 7403230

Tipul raportării contabile: Situație financiară anuală - Forma Lungă (BL) - aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF nr 1802/2014

Administratorul societății, CERCEL NINEL, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă că:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica îsi desfasoara activitatea în condiții de continuitate.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Ing.Cercel NjfaeNumele si prenumele,


Ec. Uritu Florin Irinel1

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) șl aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, Inclusiv chiriile pentru folosirea ludului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc,).

2

Valoarea înscrisă la rândul ‘datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:’ NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mal mare de un arf șl ’datorli comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.45D1.

3

în categoria ‘Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile In legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente tn soldul contului 472.

4

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietateasupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii

5

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

6

6} Seva completa de către operatorii economici cărora te sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7

La secțiunea ‘XII Capital social vărsat* la rd, 155 -165 în col. 2 și coi. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154,

8

La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/199 ț modificarea și completarea Legii societăți tor nr. 31/1990, precum șt modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

9

emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

10

*** penwu verificare ți confirmare scanați codul QR