Hotărârea nr. 155/2020

HCL 155 APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 155

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.6583 7/2020, raportul nr.67469/2020 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.68984/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale municipiului Craiova, pe anul 2019 și avizele nr. 157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr. 159/2020 al Comisiei IV-învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr. 161/2020 al Comisiei Il-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr. 163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr. 165/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

în conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

în temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, ari. 154 alin.l și ari. 196 alin.l lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale ale municipiului Craiova și raportul de performanță, pe anul 2019, prevăzute în anexele nr. 1-22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, GENERAL, IULESCU


SECREI

Nicdîe


\ Stelian BĂRĂG/y'l

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI LA DATA 31.12.2019--

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

1

VENITURI -TOTAL (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02

587.864.000,00

633.522.000,00

827.005.367,0C

275.531.648,00

551.473.719,00

549.327.406,00

5.770.012,00

271.907 949,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17J-TOTAL

430.544.000,00

473 344.000,00

722.563.518,0C

256.345.73000

466.217.788,00

464.889.370,00

5.766.868.00

251 907 280,00

3

VENITURI PROPRII(0002-1102-3702)

4990

434.561.000,00

439.089.000,00

683.904.826,0C

256,345.730,00

427.559.096,00

426.233 955,00

5.763.591,00

251.907 280,00

4

I. VENITURI CURENTE(0003+0012)

0002

409.260.000,00

453.112.660.0C

703088.400,00

256.345.730,00

446.742.670,00

445.417.529,00

5.763.591,00

251 907.280,00

5

A. VENITURI FISCALEțcod

00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

418-431.000,00

456 417.000,00

672.616.393,00

125.463.29200

447.153.101,00

445.328.802,00

3.974.852.00

123,312.739,00

6

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CÂȘTIGURI DIN CAPlTAL(cod

0004

257.092 000,00

256,644.000,00

254.924.720,00

4.844.080,00

250.080.640,00

250,080.469,00

171.00

4.844.080,00

7

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0005

3.906.060,66

3 445.000,00

6.288.199,00

4.844.080,00

3.444.119,00

3.443.948,00

171,00

4.844.080.00

8

Impozit pe profit

0102

3.900.000,00

3.445.060.0C

8.288.199,00

4.844.060,00

3.444 119,00

3.443.948.00

171.00

4,844.080,00

9

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.900.000,00

3 445.000,00

8.288.199,00

4.844.080,00

3.444.119,00

3.443.948,00

171.00

4.844.080.00

10

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0006

253.192.OOO.OC

253,199.000,00

246.636,521,00

246 636.521,00

246 636 621,00

11

Impozit pe venit(cod 03,02.17+03,02.18)

0302

653.000.0C

660.000.0C

579 240,00

579.240,00

579.240,00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul persoal

030218

653.000.0C

660.000,00

579 240,00

579.240,00

579.240,00

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 34,02,01+04.02.04)

0402

252.539 000,00

252.539 000,00

246.057.281,0C

246.057.231,00

246,657.281.06

15

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

249.539 000,00

249,539.000,00

243.665.005.0t

243 665.005,00

243 665.005,00

17

Sume la dispoziția Consiliului Județean

040205

3.000.000,00

3.000.000,00

2.392 276,00

2.392.276,00

2.392.276.00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATEțcod 07.02)

0009

105.661.000,00

102.617.000,00

180.723.161.00

84.697.882,00

96.025.279,00

98.002.230,00

2.999.596,00

79.721.335,00

22

Impozite si taxe pe proprietatefcod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

105.861.000,00

102.617.000,00

100.723.161,0C

84.697.882,00

96.025.279,00

98.002.230,00

2.999.596,00

79.721.335,00

23

Impozit si taxa pe cladirifcod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

70.458.000,00

68.155.000.00

128.481.680,00

60.339.939,00

68 141.741,00

67.034.329,00

2.295.898,00

59.151.453,00

24

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

21.214.000,00

21.214.OOO.OC

35.632.936.0C

14.426.323 ,OC

21 206.613,00

20 111 109,00

171.546.0C

15.350.287,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe ai te cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din an ui curent

25

impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

49.244.000,00

46.941.000,00

92.848.744,00

45,913.616,00

46.935.128,00

46.923.220,00

2.124.358,00

43.801.166,00

26

impozit si taxa pe teren(cod

97.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

16.210.000,00

15 365.000,00

28.565 015,0t

18.136 117,00

10.428.898,00

14.366.972,00

304.156,00

13.893.887,00

27

impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.982 000,00

7.982.000,00

16.677.452,00

8.560.090,00

0.117.362,00

7.494.330,00

110.656,00

9.071.966.0C

28

impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

S.042 000,00

7.197.000,00

11.358.402,00

9.285.516,00

2.072.886,00

6.700.023,00

175,049,00

4.483.330,00

29

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

186.000,00

186.000,00

529.161,00

290.511,00

233.650,00

172.119,00

18.451,00

338.591,00

30

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

9.138.000,00

0.939.006,00

8493.801,00

763 621,00

7 735 280,00

7 280 317,00

177.419,00

1.041.065,00

31

Alte impozite st taxe pe proprietate

070250

10.055.000,00

W.15S.OQO.OC

15.177.665.0C

5.458.305.0C

9.719.360,00

9.320.612.0C

222.123.0C

5.634.930.0C

32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVIC!l(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

55.478.000,00

97.156.000,0C

136.965.412,00

35.921.330,00

101.044.082,00

97 246 103,00

971.985,00

38.747.324,00

33

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09)

1102

28.126.000,00

67.848.000.0C

67.847,615,00

67 847 615,00

67 844 638,00

2.977.00

35

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor,

110202

23.301.000,00

23.301.000,00

23.300 616,00

23.300.616,00

23.300.616,00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata centru echilibrarea bugetelor locale

110206

3 7.609.000,0C

37.689 000,00

37,689.090,00

37.689 000,00

38

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau

110209

4.827.000,00

6.853.000,00

6.857 999,00

6857 999,00

6.855.022,00

2.977,00

39

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serviciifcod 12.02.07)

1202

1.429,00

39,00

1.390,00

1,0C

1.392,00

36,00

40

Taxe hoteliere

120207

1.429,00

39,00

1.390,00

1,00

1 392,00

36,00

41

Taxe pe servicii specificefcod 15.02.01+15.02.50)

1502

395.000,00

395.000,00

443.321,00

95.468,00

347.853,00

348.670,00

759,00

93 892,00

42

Impozit pe spectacole

150201

395.000,00

395.000,00

443.321,0t

95.468,00

347,853,00

348.670,00

759,00

93.892,00

44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării ounurilor sau pe desfasurarea de

1602

26.955.000,00

20.913.OOO.OC

68.676.024.0C

35.825 823,00

32.850.201,00

29 052 794,00

969 834,00

38.653.396,00

45

Impozit asupra mijloacelor de transportfcod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

21.523.000,00

22.786.000,00

62.044.678,00

35.259 796,00

26.784.882,00

22.980.870,00

821.250,00

38.242.558,00

46

Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

16020201

15.926.000,00

16.488.000,00

50.700.366,00

30.138,548,00

20.561.818,00

16.985.085.0C

361.374,00

33.353.907,00

47

Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.597.000,00

6.298.000,00

11.344.312.0C

S-121.24B.0C

6.223.064,00

5.995.785,00

459.876,00

4.888.651,00

48

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.457.000,00

5.139.000.00

5.361.225,00

293.560,0C

5.067.665.00

5085316,00

117.434,00

158.475,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de

160250

975.000,00

986 000,00

1.270.121,00

272.467.0C

997.654,00

988.608,00

31.150.0C

252.363,00

50

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE(cod 18.02)

0011

123,00

123,00

123,00

51

Alte impozite si taxe fiscalefcod 18.02.50)

1802

123.0C

123,00

123,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anui curent

52

Alte impozite si taxe

180250

123,00

123,00

123,00

53

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

-9.171.000,00

-3.305.000,00

130.474.984,0C

130.382.438.00

-407.454,00

88 727,00

1.791 716,00

128.594.541,00

54

C1. VENITURI DIN PROPRIETATEțcod 30.02+31.02)

0013

18.500000,00

23,949,000,00

39.823,946,0C

6751.813,00

33.072.133.00

24.412.813,00

1.409.127,00

14.002.206.00

55

Venituri din proprietatefcod 30.02.01 la 30,02.50)

3002

18 500.000,00

23949 000,00

39.823.558,0C

6751.813,00

33.071.745.00

24.412.225,OC

1.409.127,00

14.002.206,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

387.000,00

200.000,00

1.807.402,00

1.990.841,00

-183.439,00

62 668,00

1.744.734,00

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

14.733.000,00

20.830.000.00

36.138.630,0C

4.581.699,00

31.556.931,00

22.688.428,00

1.395.696,00

12.054.506,00

58

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

30020530

14.733.000,00

20.830 000,00

36.138.630,0C

4 581.699,00

31.556.931,00

22.683.423,OC

1.395.696.00

12.054.506,00

59

Venituri din dividendețcod 30.02.08.02)

300208

280.000,00

280.000.00

129.397,00

129.397,00

115.966,00

13.431,00

60

Venituri din dividende de la alti plătitori

30020802

129.397,0C

129.397,00

115.966,00

13.431.00

61

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de

30020803

280.000,00

280.000,00

62

Alte venituri din proprietate

300250

3.100.000.0C

2.639.000,00

1.748.129,0C

179.273.00

1.568,856,0(

1.545.163,00

202.966,00

63

Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)

3102

388,0C

388,00

388,00

64

Alte venituri dîn dobânzi

310203

388,0C

388,00

388,00

65

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVlCII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

-27.671.000,00

-27.254.000,00

90.651.038,00

124.130.625,00

-33.479.587,00

-24.323.886,00

382 589,00

114.592.335,00

66

Venituri din prestări de servicii si alte activi tati(cod

3302

1.154.000,00

1.204.000,00

1.395.801,0(

176 783,0C

1.219.018,00

1.224.422,00

156,00

171.223,0C

67

Venituri din prestări de servicii

330208

551.000.00

551.000,00

771.599.0C

176.743,00

594.856,00

600.376,00

171.223,00

68

Contribuția părinților sau susținătorilor legali oentru întreținerea copiilor in crese

330210

377.000,00

414.000,00

413 8SO,OC

413.850,00

413.850,00

74

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

174.0C

40.0C

134,00

18,00

156,00

76

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

226.000.00

239.000,00

210.178.0C

210.178,00

210.178,00

77

Venituri din taxe administrative, eliberări oermisețcod 34.02.02+34.02.50)

3402

20.000,OC

20.000,00

7.997.0C

7.997,00

-21.609,00

29.606,00

78

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20.000,0C

20.000.00

7 847,0C

7.847,00

-21.666r0C

29.513,00

79

Alte venituri din taxe administrative, eliberări oermise

340250

150.0C

150,00

57.0C

93,00

80

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 ia 35.02.03+35.02.50)

3502

16.502.000,0c

16.721.000,00

61.972.584,0C

55.384.007,00

6.588.577,00

14.393.223,00

336.090,00

47.243.271h0C

81

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate aotrivit dispozițiilor legale

350201

16.498.000.00

16.498.000,0C

58.748.858, OC

52.356.241.00

6.362.617,00

14.170.714,00

332.937,06

44.245.207,0C

82

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte inst de specialitate

35020102

16.498.000.00

16.498.000.0C

58.748.858.0C

52.386.241.0C

6.362.617,00

14.170.714,00

332.937,00

44.245.207,00

86

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

4.000,00

223 000,00

3.223.726.0C

2.997.766,OC

225.960,«

222.509.0C

3.153,00

2.998.064.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

87

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11++36.02

3602

3.002-000,OC

8626,000,00

75935.720.0C

68. 569.8 35.00

7.365.885,00

6.741.142,00

16.737,00

67.177.841.0C

88

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

360201

14.674,00

14.674,00

14.674.00

89

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36020101

14674.0C

14.674,00

14.674,00

90

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

724.000,00

750.000,00

1.778.684,00

956 258,00

822426,00

790.551.00

732,00

987.401,00

91

Taxe speciale

360206

7.166.000.00

7 621 000,00

7.972.606,00

147.824,00

7.624.782,00

7.784.465,00

11.881,00

176.260,00

93

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

360214

63,000,00

394.544,00

276.165,00

118.379.00

75.985,00

4.124,00

314.435,00

94

Alte venituri

360250

192.000,00

192.000,00

65.775.212,00

67.189.538,00

-1.414.376,00

75.467,00

65.699.745.00

95

Transferuri voluntare, altele decât subventîilefcod 37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

3702

-53.429.000,00

-53.825.000,00

-48.661.064,00

-48.661.064,00

-48.661.064,00

96

Donații si sponsorizări

370201

24.000,00

74.000.0C

72.936,00

72.936,00

72.936,00

97

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug

370203

-53.453.000,00

-53.â99-OOO.CC

-48.734.000,0t

-48.734.000,00

-48.734.000,00

110

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

21.284.COQ.OO

20 232 000,00

19.471.841,0C

19.471.841,00

19.471.841,00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

0018

21.284.000,00

20.232.000,00

19,471.341,0C

19.471.841,00

19.471.841,00

112

Subvenții de la bugetul de stat(cod

42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.

4202

21.284.000,00

20.072.000,00

19.471.841,0c

19.471.841,00

19.471.841,00

115

Subvenții pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil

420234

40.000.0C

40.000,0C

11.778.00

11,778,00

11.778,00

117

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.244 000,00

20.032.000,00

19.460.063,00

19.460.063.00

19.460.063.0C

127

Subvenții de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.

4302

160.000.00

137

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fînanatarea lucrărilor de înregistrare

430234

160.000,00

140

Sume in curs de distribuire

4702

300,OC

300,0C

3OO,OC

141

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic,in curs de distribuire

470204

300.0C

300,00

300.0C

142

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE cod

157.320.000,00

160.178.000,00

104.441.849,00

19.185.918,00

85.265.931,00

84.438.036,00

3.144,00

20.000.669.00

143

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)

4990

427.000.00

3.243.732.0C

2.514.150,00

729.582.00

823.693.00

3.144,00

2.416.895.0C

144

VENITURI CURENTE (0003+0012)

0002

53.453.000,00

54.111.000,00

50.995.512,00

2079 440,00

48.916.072.00

49.008 472,0C

1.987.040,06

145

VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

0012

53.453.000,00

54.111.000.0C

50.995,512,00

2.079.440,00

48.916.072,00

49.008.472,00

1.987.040,00

146

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVlCH(cod 36.02+37.02)

0014

53.453.000,00

54 111.000.0C

50.995.512,00

2.079.440,00

46.916.072,0C

49.008.472,00

1.987.040.00

147

Diverse venituri(cod

36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.

3602

212.000,00

2.261.512,0C

2.079.440,OC

182.072,00

274.472,00

1.987.040,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

150

Taxa de reabilitare termica

360223

212.000,00

2.261.512.0C

2 079.440,0c

182072.00

274.472,00

1.987.040.0C

153

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

3702

53.453.000.0C

53 899.000.0C

48.734.000.0C

46.734.000,90

48.734.000,00

154

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

53 453.000.0C

53.899.OOO.O0

4S.734.000.0C

48.734.900,00

48.734.000.0C

156

11. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

215.000,00

982.220.0C

434.710.OC

547.510,00

549.221,0C

3.144,00

429.855.0C

157

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.

3902

215.000,00

982 220,00

434.710,00

547.510.0C

549 221,00

3.144,00

429.855,00

158

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

75.D00,0C

57S.495.0C

434.71O,OC

143.785.0C

148.640.0C

429,855,00

159

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

95.000,00

219.387.0C

219.387,00

219387 .OC

161

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

390207

113.500.0C

113.500.0C

113.500,00

162

Depozite speciale ptr construcții de locuințe

390210

45.000,00

70.838,00

70.838.0C

67.694,00

3.144.00

163

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

0016

1.311.000,00

1.310.445,0(

1 310 445.0C

1.310.445, CC

168

Alte operațiuni financiare

4102

1.311.000,00

1.310.445,0C

1.310.445,00

1310.445.0C

171

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investiții

410214

1.311.000,OC

1.310.445,or

1.310.445.0C

1,310.445,0c

172

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

22 217.0Q0,0C

22.091.000,00

5.536.893.0C

2.100.967,00

3.435.926,00

2.536.454,00

3.000,439,0C

173

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

0018

22.217.000,0C

22.891.000,00

5.536.893.0C

2.100.967,09

3.435.926.0C

2.536.454,00

3.000.439,0C

174

Subvenții de la bugetul de statfcod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.

4202

22.217 .000,00

22.891.000,00

5.536.893,0C

2.100.967.00

3.435.926,00

2-536.454,00

3.000.439.0C

182

Subvenții de la bug.de stat către bugetele locale ptr finanțarea investițiilor in sanatate

420216

674.000,00

673.635.01

673.635.0C

673.635.0C

183

Subvenții de la bug.de stat către bugetele locale ptr finanțarea aparaturii medicale si

42021601

674.000,00

673.635.0C

673.635.0C

673.635,00

190

Subvenții de la buget stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor

420220

144.625.0C

2.100.967,0C

-1.956.342,00

144.625,00

200

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele ocale necesare susținerii derulării proiectelor

420269

22.217.000,00

22.217.000,00

4.718.633,0(

4.718.633,00

1.862.819,00

2.855.314,00

208

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod

4502

14.399.327.0t

14.570.801,00

-171.474,00

14 399.327.OC

209

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod

450201

14.399.327.0C

14.570.301,00

-171.474.0C

14.399.327.0C

210

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

708.468.0C

607.601.0C

100.867,00

708.468,00

211

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45020102

13.690.859,0C

13.963.200.00

-272.341,00

13.690.S59.0C

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât Incasari

Drepturi constatate de incasat

nitiaie

definiiivc

Total, din care:

din anii precedent)

din anul curent

282

Sume primite de la UE/alti donatori in contul olatilor efectuate si prefinantari aferente

4802

81 650 OOO.a

81 650 000,0<

31.217 452.a

31.217452.a

31 033 444.«

i84 ooo.a

283

Fondul European de Dezvoltare Regionala

480201

80 667 OOO.CC

80 667 000(X

30 529 062,a

30 529 062 a

30.345.713.0C

183 349.a

284

Sume primite in contul plăților efectuate in anul xirent

48020101

29 521 OOO.«

29 521000a

86 57O.a

86 57O.a

6691,a

79 879.a

285

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48020102

30911 000,OC

30911 ooo.a

30442 492.a

30 442 492,a

30 339 022a

103470.a

286

Prefinantare

48020103

20 235 000.0(

20 235 000 a

287

Fondul Social European

480202

983000CX

983 ooo.a

688 39O.a

688 39O.a

687.731 .a

659,a

288

Sume primite in contul plăților efectuate in anul :urent

48020201

983 OOO.a

258 ooo.a

353C69.a

353 O69.a

352 410.a

6S9.a

289

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48020202

16 442,a

16 442.a

16 442.a

290

Prefinantare

48020203

725 ooo.a

318.879.a

318.879.a

318879.a

Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. 155/28.05.2020


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2019 —

Anexa ia O.M.F. 616/2006


Page 1 of 9


Ifei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicata

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de pîatit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)

5002

76.763.00C

135.043.59C

592.851.000

638.509.00C

561.076.427

589.518.477

554.103.415

35.415.062

484.133.673

2

Partea !-a SERVICII PUBLICE GENERALE

84,361.000

83.565.000

82.506.606

82.506.606

78.404.325

4.102.281

99.964.097

3

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

73.233.000

73.356.000

72.491.841

72.491.841

68.395.513

4.096.328

90.009.722

4

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

510201

73.233.000

73.356.000

72.491.841

72.491.841

68.395.513

4.096.328

90.009.722

5

Autorități executive

51020103

73.233.000

73.356.000

72.491.841

72.491.641

68.395.513

4.096.328

90.009.722

6

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)

5402

4.922.000

4.692.000

4.604.970

4,604.970

4.599.017

5.953

4.544.234

7

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

540205

50.000

50.000

10

Servicii publice de evidenta a persoanei

540210

4.752.000

4.602.000

4.565.954

4.565.954

4.560.001

5.953

4.537.94C

ii

Alte servicii publice generale

540250

120.00C

40.00C

39.016

39.016

39.016

6.294

12

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

6.206.000

5.517.000

5.409.795

5.409.795

5.409.795

5.410.141

17

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA 4ATIONALA

33.816.000

33.747.00C

33.694.439

33.692.044

33.672.197

19.847

33.555.713

20

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03 la 51.02.50)

6102

33.816.000

33.747.000

33.694.439

33.692.044

33.672.197

19.847

33.555.713

21

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

33.403.00C

33.503.00C

33.464.575

33.462.180

33.462.18C

33.501.53E

22

Politie locala

61020304

33.403.000

33.503.00C

33.464.575

33.462.180

33.462.18C

33.501.538

23

Proiecție civila si proiecția contra incendiilor (protecție civila non militară)

610205

413.00C

244.00C

229.864

229.864

210.017

19.847

54.175

25

Partea a (ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

8.669.000

37.371.850

240,870.000

260.728.000

252.302.441

255.722.209

250.764.426

4.957.783

217,034,412

26

Invatamant (cod

35.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.

6502

1.939.000

1.939.000

40.299,000

46.043.000

43.501.612

43.493.533

42.227.995

1.265.538

40.973.667

27

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

650203

1.462.00C

1.458.00C

11.673.00C

12.199.19C

10.488.241

10.481.960

10.174.047

307.913

10.203.348

28

Invatamant preșcolar

65020301

1.462.000

1.458.000

6.832.000

7.196.29C

5.541.814

5.539.423

5.235.276

304.147

5.363.425

© INOSOFT-SICO ■ MUNICIPIUL CRAIOVA

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plat! efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

29

Invatamant primar

65020302

4.841.000

5,002.900

4.946.427

4.942.537

4.938.771

3.766

4.839.923

30

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

650204

477.000

481 000

27.888.000

33.041.810

32.221.347

32.220.003

31.262.394

957.609

29.997.971

31

Invatamant secundar inferior

65020401

172.000

176.000

8.578.000

10.070.000

9.840.425

9.839.940

9.089.233

750.707

9.037.373

32

Invatamant secundar superior

65020402

305.000

305.000

16.901.000

19.200.000

18.617.888

18.617.888

18.411.024

206.864

17.211.235

33

Invatamant profesional

65020403

2.409.000

3.771.810

3.763.034

3.762.175

3,762.137

38

3.740.363

34

Invatamant posti iceal

650205

234.000

233.000

228.098

227.644

227.644

214.09C

37

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11,03 la 55.02.11.30)

650211

454.000

554.000

549.226

549.226

549.210

16

543.750

38

Internate si cantine pentru elevi

65021103

454.000

554.000

549.226

549.226

549.210

16

543.758

42

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

650250

50.000

15.000

14.700

14.700

14.700

14.500

43

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

6602

772.000

772.000

33.454.000

36.273,000

34.709.744

34.709,743

34.709.743

34.332.172

44

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 36.02.06.01)

660206

772.000

772.000

11.814.000

15.883.000

14.911.482

14,911.481

14.911.481

14.867.835

45

Spitale generale

66020601

772.000

772.000

11.814.000

15.883.000

14.911.482

14.911.481

14.911.481

14,867.835

47

Servicii de sanatate publica

660208

21.630.000

20.380.000

19.788.787

19.788.787

19.788.787

19.455.096

48

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rcod 66.02.50.50)

660250

10.000

10.000

9.475

9.475

9.475

9.241

49

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

10.000

10.000

9.475

9.475

9.475

9.241

50

Cultura, recreere si religie (cod 57.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702

4.799.000

33.501.850

104.043.000

113.674.000

110.761.164

114.189.012

110.496.767

3.692.245

77.633.124

51

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)

670203

4.449.000

4.449,000

41.864.000

42.228.000

40.127.366

40.127.366

39.958.040

169.326

37.585.221

54

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

35.919.000

36.265.000

36.124.283

36.124.283

36.124.283

36.183.578

56

Case de cultura

67020306

1.381.000

1.408.000

1.399 237

1.399.237

1.399.237

1 400.899

57

Cămine culturale

67020307

-146

-146

-146

59

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

4.449.000

4.449.000

4.564.000

4.555.000

2.603,992

2.603.992

2.434,666

169.326

744

61

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 57.02.05.03)

670205

350.000

29.052.850

60.748.000

70.649.000

69.852.053

73.279.901

69.756.982

3.522.919

39.360.785

62

Sport

67020501

11.040.000

12.227.000

12.222.086

12.222.086

12.222.086

12.227.000

64

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

350.000

29.052.850

49.708.000

58.422.000

57.629.967

61.057.815

57.534.896

3,522.919

27.133.785

66

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1,431.000

797.000

781.745

781.745

781.745

687.118

67

Asigurări si asistenta sociala (cod

38.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02

6802

1,159.000

1.159.000

63.074.000

64.738.000

63.329.921

63.329.921

63.329.921

64.095 440

68

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.038.000

10.778.000

10.566.403

10.566.403

10.566.400

10.567.553

69

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 58.02.05.02)

680205

32.620.000

32.686.000

32.630.880

32.630.880

32.630.880

33.328.619

70

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

32.620.000

32.686.000

32.630.880

32.630.880

32.630.880

33.328.619

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

73

Crese

680211

9.586.000

9.823,000

9.809.276

9.809,276

9.809.276

9.898.018

75

Prevenirea excluderii sociale (cod 68,02.15.01+68,02.15.02)

680215

1.169.000

1.271.000

1.219.056

1.219.056

1.219.056

1.253.769

76

Ajutor social

68021501

1.169.000

1.271.000

1.219,056

1.219.056

1.219,056

1.253.769

78

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

680250

1.159.000

1,159.000

9.661.000

10.180.000

9.104.306

9.104.306

9.104.306

9.047.490

79

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68025050

1.159.000

1.159.000

9.661,000

10.180.000

9.104.306

9.104.306

9.104.306

9.047.490

80

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE ’UBUCA.LOCUINTE,MEDIU SI APE

6.036,000

35.613.740

59.953.000

70.905.000

64.492.307

89,597.982

63.946.585

25.651.397

53.939.471

81

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.97+70.02.

7002

6.036.000

35.613.74C

28 988.000

29.991.000

23.990.894

49.096.569

23.455 250

25.641.319

17.581.151

82

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02 03.30)

700203

5.821.000

5.821.000

5.821.000

5.821.000

165.574

165.574

165.574

6.664

84

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70020330

5.821.000

5.821 00C

5.821.000

5.821.000

165.574

165.574

165.574

6.664

85

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

700205

20.000

86

Alimentare cu apa

70020501

20.000

88

Iluminat public si electrificări

700206

29.577.74C

12.140.000

14.790.000

14.771.267

39.876.942

14.275.520

25.601.419

10.452.674

90

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

215.00C

215.000

11.007.000

9.380.000

9.054.053

9.054.053

9.014.153

39.900

7.121.813

91

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

7402

30.965.000

40.914.000

40.501.413

40.501.413

40.491.335

10.078

36.358.326

92

Reducerea si controlul poluării

740203

391.000

41.000

40.460

40.460

40.466

93

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

740205

20.140.000

31.150.000

31.134.021

31.134.021

31.134.021

32.943055

94

Salubritate

74020501

20.140.000

31.024.000

31.008.750

31.008.750

31 008.750

32.943.055

95

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

126.000

125.271

125.271

125.271

96

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

10.434,000

9.723.000

9.326932

9.326.932

9.316.854

10.078

3.415.265

98

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

62.058.000

62.058.000

173.851,000

189.564.000

128,080.634

127.999.636

127.315.882

683754

79.639.980

99

Acțiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 30.02.01)

8002

718.000

718.000

4.098.000

4.021.000

3.558.512

3558.512

3.558.512

773

100

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)

800201

718.000

718.000

4.098000

4.021.000

3.558.512

3.558.512

3,558.512

773

104

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80020130

718.000

718.000

4.098.000

4.021.000

3.558.512

3.558.512

3.558.512

773

107

Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81,02.50)

8102

14,477.000

16.170.000

16.160.693

16.160.690

16.160.693

14.886.056

108

Energie termica

810206

12.000.000

14.197.000

14.197.000

14.197.00C

14.197.000

14.767.056

110

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.477.000

1.973.006

1.963.693

1.963.693

1.963.693

119 000

117

Transporturi (cod 84.02,03+84.02.06+84.02.50)

8402

61.340.00C

61.340.000

155.276.000

169.373.000

108.361.429

108.280.431

107.596.677

683.754

64.753.151

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale I

definitive

118

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

840203

61.340.00C

61.340.000

155.276.000

169.577.000

108.565.122

108.484.124

107.800.370

683.754

64.753.151

119

Drumuri si poduri

84020301

1.024.00C

213.00C

213.000

213.00C

192.377

20.623

120

Transport in comun

84020302

61.304.000

61.304.000

90.283.000

102.890.000

42.034.344

42.034.344

42.034.344

31.589.162

121

Străzi

84020303

36.000

36.000

63.969.000

66.474.000

66.317.778

66.236.786

65.573.649

663.131

33.163.989

127

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

-204.000

-203.693

-203.693

-203.693

134

Partea a Vll-a REZERVE.EXCEDENT/DEFICIT

76.763.000

4.987.000

4.987.000

4.960.337

136

EXCEDENT 98.02.96+98.02.97

9802

92.164

137

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

92.164

139

DEFICIT 99.02.96+99.02.97

9902

76.763.000

4.987,000

4.987.000

4.868.173

141

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

76.763.00f

4.987,000

4.987.000

4.868.173

142

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

430.544.000

473.344.000

470.681.830

470.671.355

464.797.206

5.874.149

456.630.543

143

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

79.136.000

79.224.000

78.462.684

78.462.684

74.476.300

3.986.384

82.829.426

144

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Y5102

68.008.000

69.015.000

68.447.919

68.447.919

64467.488

3.980.431

72.875.051

145

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Y510201

68.008.000

69.015.000

68.447.919

68.447.919

64.467.488

3.980.431

72.875.051

146

Autoritati executive

Y51020103

68.008.000

69.015.000

68.447.919

68.447.919

64.467.488

3.980.431

72.875.051

147

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)

Y5402

4.922.000

4.692.000

4.604.970

4.604.970

4.599.017

5.953

4.544.234

148

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

Y540205

50.000

50.000

151

Servicii publice de evidenta a persoanei

Y540210

4.752.000

4.602.000

4.565.954

4.565.954

4.560.001

5.953

4.537.94C

152

Alte servicii publice generale

Y540250

120.000

40.000

39.016

39.016

39.016

6.294

153

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

Y5502

6.206.000

5.517.000

5.409.795

5.409.795

5.409.795

5.410.141

158

Partea a 11-a APARARE.ORDINE PUBLICA St SIGURANȚA NAȚIONALA

33.632.000

33.571.000

33.519.119

33 516.724

33.496.877

19.847

33.555.713

161

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03 la 31.02.50)

Y6102

33.632.000

33.571.000

33.519.119

33.516.724

33.496.877

19.847

33.555.713

162

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Y610203

33.403.000

33.503.000

33.464.575

33.462.180

33.462.18C

33.501.538

163

Politie locala

Y61020304

33.403.000

33.503.000

33.464.575

33.462.180

33.462.18C

33.501.538

164

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

Y610205

229.000

68.000

54.544

54.544

34.697

19.847

54.175

166

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

198.563.000

213.023.000

211.233.903

211.225.823

209.903.627

1.322.196

208.684.737

167

Invatamant (cod

55.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02

Y6502

34.678.000

40.524.00C

39.943.94C

39.935.861

38.679.843

1.256.018

39.463.320

ffl INDSOFT-SICO ■ MUNICIPIUL CRAIOVA

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicata

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang, Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

168

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

Y650203

9.779.000

10.289.190

10.150.651

10.144.370

9.836.457

307.913

9.987.350

169

Invatamant preșcolar

Y65020301

4,938.000

5.286.290

5.204.224

5.201.833

4.897.686

304.147

5.147.44E

170

Invatamant primar

Y65020302

4.841.000

5.002.900

4.946.427

4.942.537

4.938.771

3.766

4.839.902

171

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

Y650204

24.161.00C

29.432.810

29.001.265

28.999.921

28.051.832

948.089

28.704.493

172

Invatamant secundar inferior

Y65020401

7.809.000

9.283.000

9.170.459

9.169.974

8.419.267

750.707

8.940.248

173

I nvata m an t secu nda r s u p eri or

Y65020402

13.943.00C

16.378.000

16.067.772

16.067.772

15.870.428

197.344

16.014.882

174

Invatamant profesional

Y65020403

2.409.00C

3.771.810

3.763.034

3.762.175

3.762.137

38

3.749.363

175

Invatamant posti iceal

Y650205

234.000

233.000

228.098

227,644

227.644

214.090

178

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 la 55.02.11.30)

Y650211

454.000

554.000

549,226

549.226

549.210

10

542.887

179

Internate si cantine pentru elevi

Y65021103

454.000

554.000

549.226

549226

549.210

16

542.887

183

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Y650250

50.000

15.00C

14.700

14.700

14.700

14.500

184

Sanatate (cod 66 02 06+66.02.50)

Y6602

28.412.000

28.556.00C

27.948.157

27.948.156

27.948.156

27.858.005

185

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 36.02.06.01+66.02.06.03)

Y660206

7.066.000

8.422.000

8.403.770

8,403.769

8.403.769

8.403.770

186

Spitale generale

Y66020601

7.066.000

8.422.00C

8.403.77C

8.403.769

8.403 76C

8.403.770

188

Servicii de sanatate publica

Y660208

21.336.000

20.124.00C

19.534.912

19.534.912

19.534.912

19.444.994

189

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rcod 66.02.50,50)

Y660250

10.000

10.000

9.475

9.475

9.475

9.241

190

Alte instituții si acțiuni sanitare

Y66025050

10.000

10.000

9.475

9.475

9.475

9.241

191

Cultura, recreere si religie (cod 57.02.03+67,02.05+67.02.06+67.02.50)

Y6702

73.606.000

80.407.000

80.208.055

80.208.055

80.141.877

66.178

77.521.301

192

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)

Y670203

37.300.000

37.673.000

37.523.520

37.523.520

37.523.520

37 584.477

195

Instituții publice de spectacole si concerte

Y67020304

35.919.000

36.265.000

36.124283

36.124.283

36.124.283

36.183.576

197

Case de cultura

Y67020306

1.381.000

1.408.000

1.399.237

1.399.237

1.399.237

1.400.89E

202

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 57.02.05.03)

Y670205

35.450.000

42.034.000

41.997.417

41.997.417

41.931.239

66.178

39.249.706

203

Sport

Y67020501

11.040.000

12.227.000

12.222.086

12.222.086

12.222.086

12.227.00C

205

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Y67020503

24.410.000

29,807.000

29.775.331

29.775.331

29.709.153

66.178

27.022.706

207

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

Y670250

856.000

700.000

687.118

687.118

687.11E

687.118

208

Asigurări si asistenta sociala (cod

58.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.

Y6802

61.867.000

63.536.000

63.133.751

63.133.751

63,133.751

63.842.111

209

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Y680204

10.038.000

10.778.000

10.566.403

10.566.403

10.566.403

10.567.552

210

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 38.02.05.02)

Y680205

32.620.00C

32.686.00C

32.630.88C

32.630.88C

32.630.88C

33.328.619

211

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Y68020502

32.620.00C

32.686.00C

32.630.88C

32.630.88C

32.630.88C

33.328.619

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicata

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

214

Crese

Y680211

9.562.000

9.802.000

9.788.870

9.788.870

9.788.87C

9.856.881

216

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Y680215

1.169.000

1.271.000

1.219.056

1.219.056

1.219.056

1.253.769

217

Ajutor social

Y68021501

1.169.000

1.271.000

1.219.056

1.219.056

1.219.056

1.253.769

219

Alte c he Itu i eli i n dome n i u I as ig urărilor s I as i stente i sociale

Y680250

0.478.000

8.999.000

8.928.542

8.928.542

8.928.542

8.835.289

220

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Y68025050

8.478.000

8.999.000

8.928.542

8.928.542

8.928.542

8.835.289

221

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE OBLICA,LOCUINȚE,MEDIU SI APE

45.078 000

57.748.000

57.729.721

57.729.721

57.183.999

545.722

53.932.807

222

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.

Y7002

15.920.000

17.985.000

17.971.435

17.971.435

17.435.791

535 644

17.574.487

226

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

Y700205

20.000

227

Alimentare cu apa

Y70020501

20.006

229

Iluminat public si electrificări

Y700206

8.000.000

10.300.000

10.299.201

10.299.201

9.803.457

495.744

10.452.674

231

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Y700250

7900.000

7.685.000

7.672.234

7.672.234

7.632.334

39.900

7.121.813

232

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

Y7402

29.158.000

39.763.000

39.758.286

39.758.206

39.748.208

10.07E

36.358.32C

234

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02 05.02)

Y740205

20.000.000

30.884.000

30.882.524

30.882.524

30.882.524

32.943.055

235

Salubritate

Y74020501

20.000.000

30.884.000

30.882.524

30.882.524

30.882.524

32.943.055

237

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Y740206

9.158.000

8.879.000

8.875.762

8.875.762

8.865.684

10.078

3.415.265

239

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

74.135.000

89.778.000

89.736.403

89.736.403

89.736.403

77.627.86C

240

Acțiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 30.02.01)

Y8002

3.380.000

3.303.000

3.263.651

3.263.651

3.263.651

241

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 a 80.02.01.30)

Y800201

3.380.000

3.303.000

3.263.651

3.263.651

3.263.651

245

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Y80020130

3.380.000

3.303.000

3.263.651

3.263.651

3.263.651

240

Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)

Y8102

14.119.000

15.970.000

15.969.103

15.969.103

15.969.103

14.886.056

249

Energie termica

Y810206

12.000.000

14.197.000

14.197.000

14.197.000

14.197.000

14.767.056

251

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

Y810250

2.119.000

1.773.000

1.772.103

1.772.103

1 772.103

119 00C

258

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Y8402

56.636.000

70.505.00C

70.503.649

70.503.649

70.503.649

62.741.804

259

Transport rutier (cod 84.02.03.01 ia 84.02.03.03)

Y840203

56636.000

70.505.00C

70.503.649

70.503.649

70.503.649

62.741.804

261

Transport in comun

Y84020302

25.580.000

35.481.00C

35.480.166

35.480.166

35.480.166

31.589.162

262

Străzi

Y84020303

31.056.000

35.024.000

35.023.483

35.023.483

35.023.482

31.152.642

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente i bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

275

PARTEA A VII-A REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

92.164

276

EXCEDENT 98.02.96

Y9802

92.164

277

Excedentul secțiunii de funcționare

Y980296

92.164

280

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

76.763.00C

135.043.590

162.307.000

165.165.000

90.394.597

118.847.122

89.306.209

29.540.913

27.503.13C

281

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5.225.00C

4.341 00C

4.043.922

4.043.922

3.928.025

115.897

17.134.671

282

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Y5102

5.225.000

4.341.000

4.043.922

4.043.922

3.928.025

115.897

17.134.671

283

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Y510201

5.225.000

4.341.000

4.043.922

4.043.922

3.928.025

115.897

17.134.671

284

Autorități executive

Y51020103

5.225,00C

4.341.000

4.043,922

4.043.922

3.928.025

115.897

17.134.671

296

Partea a il-a AP ARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

184,000

176.000

175.320

175.320

175 320

299

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03 la 51.02.50)

Y6102

184.000

176.000

175.320

175.320

175.320

302

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

Y610205

184.000

176.000

175.320

175.320

175.320

304

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

8.669.000

37.371.850

42.307.000

47 705.000

41.068.538

44.496.386

40,860.799

3.635.587

8.349.675

305

Invatamant (cod

55,02 03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.

Y6502

1.939.000

1.939.000

5.621.000

5.519.000

3.557.672

3.557.672

3.548.152

9.520

1.510.347

306

Invatamant preșcolar si primar (cod

55.02.03.01+65.02.03.02)

Y650203

1.462.000

1.458.000

1,894.000

1.910.000

337.590

337.590

337.590

215.998

307

Invatamant preșcolar

Y65020301

1.462.000

1.458.000

1.894.000

1.910000

337.590

337.590

337.590

215977

308

invatamant primar

Y65020302

21

309

Invatamant secundar (cod 65.02.04.011a 65.02.04.03)

Y650204

477.000

481 000

3.727.000

3.609.000

3.220.082

3.220,082

3.210.562

9.520

1.293,478

310

Invatamant secundar inferior

Y65020401

172.000

176.000

769.000

787,000

669.966

669.966

669.966

97.125

311

Invatamant secundar superior

Y65020402

305.000

305.000

2.958.000

2.822.000

2.550.116

2.550.116

2.540.596

9.520

1,196,352

316

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11 03 la 35.02.11.30)

Y650211

871

317

Internate si cantine pentru elevi

Y65021103

871

322

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

Y6602

772.000

772.000

5.042.000

7.717.000

6.761.587

6761.587

6.761.587

6.474.167

323

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 36.02.06.01)

Y660206

772.000

772.00C

4.748.000

7.461.000

6.507.712

6.507.712

6.507.712

6.464.065

324

Spitale generale

Y66020601

772.000

772.00C

4.748.000

7.461.000

6.507.712

6.507.712

6.507.712

6.464.065

326

Servicii de sanatate publica

Y660208

294.000

256.000

253.875

253.875

253.875

10.102

329

Cultura, recreere si religie (cod 37.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Y6702

4.799.000

33.501.85C

30.437.000

33.267.000

30.553.1 OS

33.980.957

30.354.89C

3.626.067

111.823

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicata

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legate de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

330

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)

Y670203

4.449.000

4.449.000

4.564,000

4.555.000

2.603.846

2.603.846

2.434.520

169.326

744

336

Cămine culturale

Y67020307

-146

-146

-146

338

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Y67020312

4.449.000

4.449.000

4.564.000

4.555.000

2,603.992

2.603.992

2.434.666

169.326

744

340

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 ia 67.02.05.03)

Y670205

350.000

29.052.850

25.298.000

28.615.000

27.854.636

31.282.484

27.825.743

3.456.741

111.079

343

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Y67020503

350.000

29.052.850

25.298.000

28.615.000

27.854.636

31.282.484

27.825.743

3.456.741

111.079

345

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

Y670250

575.000

97.000

94.627

94.627

94.627

346

Asigurări si asistenta sociala (cod 58.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.

Y6802

1.159.000

1.159.000

1.207.000

1.202.000

196.170

196.170

196.170

253.338

352

Crese

Y680211

24.000

21.000

20.406

20.406

20.400

41.137

357

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Y680250

1.159.000

1 159.000

1.183.000

1.181.000

175.764

175,764

175.764

212.201

358

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Y68025050

1.159.000

1.159.000

1.183.000

1.181.000

175.764

175.764

175.764

212.201

359

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINȚE,MEDIU SI APE

6.036,000

35.613.740

14.875.000

13.157.000

6.762.586

31.868.261

6.762.586

25.105.675

6.664

360

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.

Y7002

6.036,000

35.613.740

13.068,000

12.006.000

6.019,459

31.125.134

6.019.459

25.105.675

6.664

361

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Y700203

5.821.000

5,821.000

5.821.000

5.821.000

165.574

165.574

165.574

6.664

363

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Y70020330

5.821.000

5.821.000

5.821,000

5.821.000

165 574

165.574

165.574

6.664

367

Iluminat public si electrificări

Y700206

29.577.740

4.140.000

4.490.000

4.472.066

29.577.741

4.472066

25.105.675

369

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Y700250

215.000

215.000

3.107.000

1.695.000

1.381.819

1.381.819

1.381.819

370

Protecția mediului (cod 74 02.05+74.02.06)

Y7402

1.807.000

1.151.000

743.127

743.127

743.127

371

Reducerea si controlul poluării

Y740203

391.000

41.000

40.460

40.460

40.460

372

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02 05.01+74.02.05.02)

Y740205

140.000

266.000

251.497

251.497

251.497

373

Salubritate

Y74020501

140.000

140.000

126.226

126.226

126.226

374

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Y74020502

126.000

125.271

125.271

125.271

375

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Y740206

1.276.000

844.000

451.170

451.170

451.170

377

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

62.058.000

62.058.00C

99.716.000

99.786,000

38.344.231

38.263.233

37.579.475

683.754

2.012.120

378

Acțiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 30.02.01)

Y8002

718.000

718.000

718.000

718.000

294.861

294.861

294.861

773

379

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 a 80.02.01.30)

Y800201

718.000

718.00C

718.000

718,000

294.861

294.861

294 861

773

383

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Y80020130

718.000

718.000

718.000

718.000

294.861

294.861

294.861

773

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indkato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiate

definitive

inițiate

definitive

386

Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)

Y8102

358.O3C

200 ax

191.590

191 590

191.59C

389

Aiîe cheltuieli privind combustibili si energia

Y810250

358 ax

200.00C

191.59C

191.59C

191.59C

396

Transporturi (cod 84.02 03*84 02 06*84 02 50)

Y8402

61 340 000

61.340 00C

98 640 00C

98.868. OOC

37.857 780

37.776.782

37.093.02f

683754

2.011.347

397

Transport rutier (cod 84 02.03.01 la 84.02.03 03)

Y840203

61.340.000

61.340.00C

9864000C

99.072.00C

38 061.472

37.980.475

37.296.721

683 754

2.011.347

398

Drumuri si poduri

Y84020301

1.024 00C

213.00C

213.00C

213.00C

192.377

20 622

399

Transport n comun

Y84020302

61.304.00C

61.304.00C

64.703 OOC

67.409 00C

6 554.170

6.554.17E

6.554.17f

400

Străzi

Y84020303

36 00<

36 OCX

32.913.00C

31.450.00C

31.294.29*

31.213.297

30.550.16C

663131

2.011.347

404

Alte cbeitueli in domeniul transporturilor

Y840250

-204 00C

•203.69;

-203.692

-203.693

411

PARTEA A VII-A REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

76.763.000

4.987.000

4.987 00C

4.868.17'

414

DEFICIT 99.02.97

Y9902

76.763.00C

4.987.00C

4.987.00C

4868.172

415

Deficitul secțiunii de dezvoltare

Y990297

76 763 OOC

4 987.OOC

4.987 OOC

4.868.172

Anexa la O.M.F. 616/2006


Page 4 of 9


CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR DIN CREDITE EXTERNE LA DATA 31.12.2019 —


EDINTE


(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cal decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

1

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANȚARE

5 309 000 a

19 612 000 a

19610460.a

19610 46O.a

19 610 460 a

7

CREDITE EXTERNE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

5309 000,a

19 612000 a

19 610 460a

19 610 460 a

19 610 460 a

8

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

5 309 000 a

19 612 000 a

19 610 460»

19 610460.»

19 610 460 a

9

Alte operațiuni financiare

4106

5 309 000 a

19 612 000 a

19 610 460 a

19610460.»

19 610 460 a

10

Sume aferente creditelor externe

410603

5309 000 a

19 612 000 a

19 610 460.a

19 610 460 a

19610460 a

11

Sume aferente creditelor externe

41060301

5.3oe.ooo.oa

19 612 000 a

19 610 460.a

19 610 460.00

19 610 460,a

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE

LA DATA 31.12.2019-

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI

5.309.00C

19.612.00C

19.558.803

19.558.803

19.558.803

2

Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE

537.00C

537.000

535.71C

535.710

535.71C

3

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

5106

537.000

537.000

535.710

535.710

535.710

4

Autorități executive si legislative

510601

537.000

537.000

535.710

535.710

535.71C

5

Autoritati executive

51060103

537.000

537.000

535.710

535.710

535.710

17

Partea lll-a CHELT.SOCIAL-CULTURALE

10.000

18

Invatamant (65,06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)

6506

10.000

22

Invatamant secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)

650604

10.000

23

Invatamant secundar inferior

65060401

10.000

81

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

4.762.000

19.075.006

19.023.093

19.023.093

19.023.093

94

Transporturi

8406

4.762.000

19.075,000

19.023.092

19.023.093

19.023.093

95

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

840603

4.762.000

19.075.000

19.023,093

19.023.093

19.023.093

97

Transport in comun

84060302

4.762.000

19.075.000

19.023.093

19.023.093

19.023.093

102

PARTEA A VII-A REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

5.309.000

19.612.000

19.558.803

104

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990697

5.309.000

19.612.000

19.558.803

210

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

5.309.006

19.612.000

19.558.803

19.558.803

19.558.803

211

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

537.000

537.000

535.710

535.710

535.710

212

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

Y5106

537.000

537.000

535.710

535.710

535.710

213

Autoritati executive si legislative

Y510601

537.006

537.000

535.710

535.710

535.71 C

214

Autoritati executive

Y51060103

537.006

537.00C

535.710

535.710

535.71 C

226

Partea lll-a CHELT.SOCIAL-CULTURALE

10.006

227

Invatamant (65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)

Y6506

10.006

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

231

Invatamant secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)

Y650604

lO.OOC

232

Invatamant secundar inferior

Y65060401

10.0CX

290

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

4.762 (XX

19.075.00C

19.023.093

19.023 093

19.023 093

303

Transporturi

Y8406

4.762.00C

19.075.00C

19.023.093

19.023 093

19.023.093

304

Transport rutier (cod 84.06.03 01 la 84.06.03.03)

Y84C603

4.762 000

19.075.00C

19.023.093

19 023 093

19.023.093

306

Transport in comun

Y84O6O3O2

4 762 (XX

19075 (XX

19.023.093

19.023 093

19 023 093

311

PARTEA A VII-A REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

5 30900C

19.612.00C

19.558.803

312

Deficrtul secțiunii de dezvoltare

Y9905

5 309 (XX

19.612.00C

19.558.803

313

Deficitul secțiunii de dezvoltare

Y990697

5 309 (XX

19.612.00C

19.558.80^


ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,

... ■ ■■ / \

STELIAN BĂRĂGAN


MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 5


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI LA DATA 31.12.2019 —


(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

maie

definitnre

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

357 000 OC

356 799.(X

356 799.0

356 799«

2

I. VENITURI CURENTE

357.000.0C

356 799.0C

356 799.0

356 799 a

3

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

357 OOO.CX

356 799.0

356 799. a

356 799 a

4

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod Î7.08)

357 OOO.OC

356 799.0

356 799.0

356 799 a

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06)

3708

357 OOO.OC

356 799.0

356 799.«

356 799.0

6

Sume primite de la administrațiile locale in cadrul unor programe cu finanțare

370806

357 OOO.OC

356 799.0

356 799,a

356 799,0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2019 —

O WSO» T-SCO ■ MJKC'PIUL CRAIOVA


PRI


EȘEDINTE de ședință, STELIAN BĂRĂGAN I

o'• Vv-


Anexa la Q M-? 616/2006


Page 1 of 1


Hei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI

6(XX

363 CXX

28.421

28 421

28.421

35 30f

15

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6(XX

363 OCX

28.421

28 421

28421

35 30(

16

invatamant (cod >508.03*65.08.04*65.08.05*65.08.07*65.08.

6508

6.00C

363 OX

31.021

31021

31.021

35 306

17

Invatamant preșcolar si primar (cod >508.03.01*6508.03.02)

650803

5.00C

5XXX

18

Invatamant preșcolar

65080301

5CXX

5.00C

20

Invatamant secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

650804

357.00C

31.021

31.021

31.021

35 306

21

Invatamant secundar mferxx

65080401

357 0CK

31.021

31.021

31.021

35.301

27

Servicii auxiliare ptr educație (cod 65.08.11.03*65.08.11 30)

650811

1.00C

100C

28

Internate si cantine pentru elevi

65081103

1000

1000

54

Asigurări si as«slenta sooala (cod >8.08 04*68.08 05*68.08.06*68.08.15*68.08

6808

-2600

-2.600

-2.600

59

Asistenta sociala pentru famfte si cop«

680806

-26O(

■2 600

-2.600

107

PARTEA A VII-A REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

6.000

6.000

328.378

108

Excedentul secțiunii de dezvoltare

980897

328.378

109

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990897

6.000

6.000

MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa nr. 7


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.12.2019 —

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

446.632.000.0C

462.734.000,00

487.640.012.0C

59.010.681,00

428.629.331,00

417.350.584.0C

70.289.428,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

441.578.000,00

453.889.000.0C

479.059.751.0C

58.561.873,0C

420.497.B7E.0C

409.219.131,0C

69.840.620.0C

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

234 731.000,00

243.286000,00

272.505.946.0C

54.652 932,00

217.853.014,00

206.988.864,00

65.517.032.00

9

C.VENITURl NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

234.731.000,00

243.286.000,00

272.506.946.0C

54.652.932,00

217.853.014,00

206.988.864.0C

65.517r082pOC

10

C1. VENITURI DIN PROPRiETATE(cod 30.10)

0013

1.154.000,00

1.154.000,00

633.931,0C

61.719,00

572.212,00

579.654,0C

54.277.00

11

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

1.154.000.00

1.154 000,00

633.931,0C

61.719,00

572.212,00

579.654,00

54.277,0C

12

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

1 154 000.00

1.154.000,00

633.931 ,0C

61-719,00

572.212,00

579.654,00

54.277,00

13

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

1.154.000,00

1.154.000,00

633.931,0C

61.719,00

572.212.00

579.654,00

54.277,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

233.577.000.0C

242.132.000,0C

271.872015.0C

54.591.213,OC

217.280.802.0C

206.409.210,0C

65.462.805rDC

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

234 524.000,00

243.519.000,00

272.863.105,0C

54.591.213,00

218.271.892,0C

207.400.300.OC

65.462.805,00

23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

6.728.000,00

6.777.000,00

6.046.052.0C

2.721,00

6.043.331,00

6.041.307,00

4,745,00

24

Venituri din prestări de servicii

331008

860.000,00

860 000,00

734.284.0C

58.134,00

676.150.00

712.481,00

21.303,00

26

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

2.400.000,00

2.700.000.00

2 637.908,00

11.888,00

2.626.100.0C

2.637.983,00

27

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

4.652.000,0C

4.674.000,00

4.064.501,0C

41.464,00

4.023.037.0C

4.011.777,00

52.724,00

28

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

74.000,00

74.000,00

60.509,00

7.428.00

53.081.00

53.081.00

7.428,00

31

Venituri din cercetare

331020

160.000,00

175.000,00

28.704,00

426.00

28.278,00

25.152.00

3.552,00

32

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

165.411.000,00

163880.000,00

202.910.644.0C

54.283.781.00

148.626.863,00

137.659.819,00

65.250.825,00

33

Venituri din contract.incheiate cu direcțiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

62.095.000.0C

62.095.000,00

54.559.548,0C

54.559.548,00

54.559.548,0C

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

2.144.000,00

2.284.000.00

1.820.875,0C

185.371,0C

1.635.504,0C

1.699,147,0C

121.728,00

41

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

148.000,00

148.000.0C

114.135,01

114.135,0C

114.135,00

43

Alte venituri

361050

148.000.00

148.000,00

114.135.0C

114.135,0C

114 135,00

44

Transferuri voluntare, altele decât subvenții le(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

-1.095.000,00

-1 636 000,00

-1.105.225,0c

-1.105.225,0C

-1.105.225,00

45

Donații si sponsorizări

371001

191 000,00

337.000,00

335.138,OC

335.138.0C

335 138,00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-1.286 000,00

-1.872.000,00

-1 440.363,0C

-1.440.363,00

-1,440.363.00

55

IV, SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

206 847.000,00

210,603.000,00

206.553.805,0C

3.908.941,00

202.644.864,0C

202.230.267.00

4.323.538,00

56

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEl PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

206 847.000,00

210.603.000,00

206.553 805,0<

3.906.941,00

202 644.864,00

202 230 267,00

4.323.538,00

60

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

4310

206.847.000,0C

210 603.000,0C

2 06.553.805,0C

3 908.941,0C

202.64 4 8 64,00

202.230.267.00

4.323.536,00

61

Subvenții pentru instituții publice

431009

91 781.000.00

94J81.000.0C

93.B88.932.0(

93.888.932,00

93 888.932,00

62

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

7.066.000,0C

8.422.000,0C

8.403 769,0C

8 403.759,00

8.403.769,00

64

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea

431033

108.000.000,00

108.000 000,0C

104.261.104.CK

3.908.941,0C

100.352.163,00

99 937.566,00

4 323 536,0C

69

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

5.054,000,0c

8.845.000,0C

8.580.26l,0t

446 808,0C

8.131.453,00

8.131.453,0q

446.808,0C

70

1. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00012

1.286.000,00

1.872.000,00

1 440.363.OC

1.440.363,00

1 440.363,00

71

C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

1.286 000,00

1.872.000,00

1.440.363.0C

1.440.363,00

1 440.363,00

72

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

37.10)

0014

1.286.000,00

1.872.000,00

1 440.363.0C

1 440363,00

1 440.363,00

73

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04)

3710

1.286.000,00

1.872.000.00

1 440.363.0C

1.440.363,00

1.440 363,00

74

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

1.286 000,00

1,872.000,00

1.440.363.0C

1.440.363,00

1.440.363,00

75

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

2.233.0C

2.220,00

13,00

13.00

2.220,00

76

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)

3910

2233,0C

2 220.00

13,00

13,00

2.220,00

77

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

2.220,0C

2.220,00

2.220,00

78

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

13,OC

13,00

13,00

86

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

3 410 000,0C

6.687.000,OC

6464.065,0(

6.464.065,00

6.464.065,00

87

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod 42.10+43.10)

0018

3.410.000,00

6.687.000,OC

6.464.065,0(

6,464.065,00

6 464.065.0C

88

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

4210

47.000.0C

40.000,OC

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

rrtxfe

definitive

Total, din care:

din anii precedent)

din anul curent

91

Subvenții de la bugetul de stat către instituții cublice finanțate parțial sau integral din venituri

421070

47 OOO.OC

40 ooo.a

92

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.

4310

3 363 000,(X

6 647 OOO.a

6 464 065 a

6 464 065»

6 464 065 a

93

Subvenții de la bug. locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

3 363 000 a

5973 OOO.a

5.790.430.»

5 790 430 a

5 790 430,a

94

Sume din bug de stat către bug locale ptr înantarea investițiilor in sanatate( cod

431016

674 ooo.a

673 635,a

673 635 a

673 635.a

95

Sume din bug de stat către bug locale ptr inantarea aparaturii medicale si

43101601

674 ooo.a

673 635,a

673.635.0C

673 635.a

111

Sume primite de la UE/alti donatori in contul datilor efectuate si prefmantari(cod 45.10.01 la

4510

446 588.»

446 588 a

446 588 a

112

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod

451001

446 588.»

446 588 a

446 588»

113

Sume pnmite in contul plăților efectuate in anul curent

45100101

446 563W

446 588.a

446 588.»

183

Sume primite de la UE/alti donatori in contul datilor efectuate si prefinantari aferente

4810

358 000 a

286 ooo.a

227.012.0C

227 012 a

227 012 a

184

Fondul European de Dezvoltare Regionala

481001

275 OOO.a

231 000 a

157 311 a

157 311.a

157 311.0C

185

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48100101

275 000 a

231 ooo.a

157 311.00

157.311.0C

157 311.00

188

Fondul Social European

481002

28 000.»

191

Prefinantare

48100203

28 000»

212

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

481015

55 OOO.a

55000.00

69 701.00

69 701, a

69 701.00

213

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48101501

55 000.00

55000,00

69 701.00

69 701.a

69 701.00

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2019 —

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI

412.00C

412.000

454.016.000

470.118.0001

435.095.663

434,755.723

421.138.813

13.616.910

422.041.609

10

Partea ll-a APARARE.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.463.000

33.563.000

33.556.670

33.556.670

33.556.670

34.109.592

11

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03)

6110

33.463.000

33.563.000

33.556.670

33.556.670

33.556.670

34.109.592

12

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

33.463.000

33.563.000

33.556.670

33.556.67Ci

33.556.670

34.109.592

13

Politia locala

61100304

33.463.000

33.563,000

33.556.670

33.556.670

33.556.67C

34.109.592

16

Partea lll-a CHELTUIELI SOC!AL-CULTURALE

412.000

412.000

420.553.000

436.555.000

401.538.993

401.199.053

387.582.143

13.616.910

387.932.017

17

Invatarnant (cod

35.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.

6510

12.927.000

12.998.OOC

11.056.331

11.017.639

10.756.886

260.753

10.625.298

18

Invatarnant preșcolar si primar (cod

55.10.03.01+65.10.03.02)

651003

5.644.000

5.687.000

5.178 853

5.140.161

5.109.892

30.269

5.137.528

19

Invatarnant preșcolar

65100301

5.619.000

5.662.000

5.165.285

5.126.593

5.096.324

30.269

5.124.717

20

Invatarnant primar

65100302

25.00C

25.000

13.568

13.568

13.568

12.811

21

Invatarnant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

5.865.000

5.893.000

4.697.130

4.697.13(j

4.466.64E

230.484

4.322,566

22

Invatarnant secundar inferior

65100401

317.000

317.000

164.499

164.499

144.84q

19.651

105.407

23

Invatarnant secundar superior

65100402

5.548.000

5.576,000

4.532.631

4.532.631

4,321.798

210.833

4.217.159

25

Invatarnant poslticeal

651005

925.000

925,000

814.073

814.073

814,073

773.282

28

Servicii auxiliare pentru educație (cod 35.10.11.03+65.10.11.30)

651011

493.000

493.000

366.275

366,275

366.275

391.922

29

Internate si cantine pentru elevi

65101103

493.000

493.ooq

366.275

366.275

366.275

391,922

32

Sanatate (cod 66.10.06+66.10 50)

6610

55.000

55.000

345.085.000

358.216.000

325.539.194

325.282.330

312.005.873

13.276,457

311.199.554

33

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

55.000

55.000

345.085,000

358.216.000

325.539.194

325.282.330

312.005.87C

13.276.457

311.199.554

34

Spitale generale

66100601

55.000

55.00C

345.085.000

358.216.000

325.539.194,

325.282.330

312.005.87q

13.276.457

311.199.554

39

Cultura, recreeresi religie (cod 57,10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

357.000

357.000

50.103.000

51.863.000

51.683.096

51.683.096

51.603.396

79.700

52.684.054

40

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

357.000

357.000

38.719.000

39.161.000

39.023.556

39.023.556

38.943.856

79.700

39.888.065

_ Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Platî efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

42

Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

357.000

357.000

37.336.000

37.745.000

37.614.517

37.614.517

37.534.817

79.700

38.473.554

44

Case de cultura

67100306

1.383.00C

1.416.00C

1.409.039

1.409.039

1.409.039

1.414.511

52

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

11.384.000

12.702.00C

12.659.540

12.659.540

12.659.540

12.795.989

53

Sport

67100501

11.384.000

12.702.00C

12.659.54C

12.659.540

12.659.54C

12.795.989

55

Asigurări si asistenta sociala (cod 58.10.04+68.10.05+68.10 11+68.10.50)

6810

12.438.000

13.478.000

13.260.372

13.215.988

13.215.988

13.423.111

56

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

12.438.000

13.478.00C

13.260.372

13.215.988

13.215.988

13.423.111

91

Partea a Vil-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

412.000

7.384.000

7602.000

3.788.229

92

Excedent 98.10.96+98.10.97

9810

109.00C

94

Excedentul secțiunii de dezvoltare

981097

109.000

95

Deficit 99.10.96+99.01.97

9910

412.000

7.384.000

7.493.000

3.788.229

96

Deficitul secțiunii de funcționare

991096

7.365,000

7.493.000

3.709.936

97

Deficitul secțiunii de dezvoltare

991097

412.000

19.000

78.291

98

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

448.943.000

461.382.000

426.885.919

426.545.979

412.929.069

13.616.910

418.150.345

107

Partea ll-a AP ARARE, OR Dl NE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

32.573.000

32.813.000

32.807.736

32.807.736

32 807.736

33.935.532

108

Ordine publicași siguranța naționala (cod 61.10.03)

Y6110

32.573.000

32.813.000

32.807.736

32.807.736

32.807.736

33.935.532

109

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

Y611003

32.573.000

32.813.00C

32.807.736

32.807.736

32.807.736

33.935.532

110

Politia comunitara

Y61100304

32.573.000

32.813.000

32.807.736

32.807.736

32.807.736

33.935.532

113

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

416.370.000

428.569,000

394.078.183

393.738.243

380.121.333

13.616.910

384.214.813

114

Invatamant (cod 35.10.03+65.10.04+65.10.05+65.1007+65 10.

Y6510

12.778.000

12.862.000

10.948.725

10.910.033

10.649.280

260.753

10,529.516

115

Invatamant preșcolar si primar (cod

35.10.03.01+65.10.03.02)

Y651003

5.644.000

5.687.000

5.178.853

5.140.161

5.109.892

30.269

5.137.528

116

Invatamant preșcolar

Y65100301

5.619.000

5.662.000

5.165.285

5.126.593

5.096.324

30.269

5.124.717

117

Invatamant primar

Y65100302

25.000

25.000

13.568

13.568

13.568

12.811

118

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04,03)

Y651004

5.721.000

5,779.000

4.601.641

4.601.641

4.371.157

230.484

4.288.316

119

Invatamant secundar inferior

Y65100401

284.000

284.000

144.099

144.099

124.448

19.651

101.730

120

Invatamant secundar superior

Y65100402

5.437.000

5.495.000

4.457.542

4.457.542

4.246.709

210.833

4.186.586

122

Invatamant posti iceal

Y651005

920.000

903.000

801.956

801.956

801.956

759.836

125

Servicii auxiiiare pentru educație (cod

55.10.11.03+65.10.11.30)

Y651011

493.000

493.000

366.275

366.276

366.275

343.836

126

Internate si cantine pentru elevi

Y65101103

493.000

493.00C

366.275

366.275

366.275

343.836

129

Sanatate (cod66.10.06+66.10.50)

Y6610

341.548.000

350.795.00C

318.596.799

318.339.935

305.063.478

13.276.457

308 611.331

© INDSOFT-SICO - MUNICîPIUL CRAIOVA

„Rând

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

indicate

inițiale

definitive

inițiale

definitive

130

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Y661006

341.548.000

350.795.000

318.596.790

318.339.935

305.063.478

13.276.457

308.611.331

131

Spitale generale

Y66100601

341.548.000

350.795.000

318.596.799

318.339.935

305.063.478

13.276.457

308.611.331

136

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10,50)

Y6710

49.721.000

51.549.000

51.387.182

51.387.182

51.307.482

79.700

51.845 373

137

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 ia 67.10.03.30)

Y671003

38.337.000

38.847.000

38.727.642

38.727.642

38 647.942

79.700

39.067.469

139

Instilutii publice de spectacole si concerte

Y67100304

36.954.000

37.431.00C

37.318.603

37.318603

37.238.903

79.700

37.656 336

141

Case de cultura

Y67100306

1.383.000

1.416.000

1.409.039

1.409.039

1.409.039

1.411.131

149

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

Y671005

11.384.000

12.702.000

12.659.54C

12.659.540

12.659.54C

12.777.904

150

Sport

Y67100501

11.384.000

12.702.000

12.659.540

12.659.540

12.659.54C

12.777,904

152

Asigurări si asistenta sociala (cod 58.10.04+68.10.05+68.10.11 +68.10.50)

Y6810

12.323.000

13.363.000

13.145.477

13.101.093

13.101.093

13 228.593

153

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Y681004

12.323.000

13.363.000

13.145.477

13.101.093

13.101.093

13.228.593

188

VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

7.365.000

7.493.000

3.709.938

-3.709.938

191

Deficit

Y9910

7.365.000

7.493.000

3.709.938

192

Deficitul secțiunii de funcționare 98.10.96

Y991096

7.365.000

7.493.000

3.709.938

193

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

412.000

412.000

5.073.00C

8736.000

8.209.744

8.209.744

8.209.744

3.891.264

202

Partea ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

890.000

750.000

748.934

748.934

748.934

174.060

203

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03)

Y6110

890.000

750.000

748.934

748.934

748.934

174.060

204

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

Y611003

890.000

750.000

748.934

748.934

748.934

174.06C

205

Politia comunitara

Y61100304

890.000

750.000

748.934

748.934

748.934

174.06C

208

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

412.000

412000

4.183.000

7.986.000

7.460.810

7.460.810

7.460.810

3.717.204

209

Invatamant (cod

55.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.

Y651O

149.000

136.000

107.606

107.606

107.606

95.782

213

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

Y651004

144.000

114.000

95.489

95.489

95.486

34.25C

214

Invatamant secundar inferior

Y65100401

33.000

33.000

20.400

20.400

20.400

3.677

215

Invatamant secundar superior

Y65100402

111.000

81.000

75.089

75.089

75.089

30.573

217

Invatamant postliceal

Y651005

5.000

22.000

12.117

12.117

12.117

13.446

220

Servicii auxiliare pentru educație (cod

55.10.11.03+65.10.11.30)

Y651011

48.086

221

Internate si cantine pentru elevi

Y65101103

48.086

224

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

Y6610

55.000

55.000

3.537.000

7.421.000

6.942.395

6.942.395

6.942.395

2.588.223

225

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Y661006

55.000

55.000

3.537.000

7.421.000

6.942.395

6.942.395

6.942.395

2.588.223

226

Spitale generale

Y66100601

55.000

55.000

3.537.000

7 421.000

6.942.395

6.942.395

6.942.395

2.588.223

„Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiate

definitive

231

Cultura, recreere si religie (cod )7.10.03-*67.10.05*67.10.50)

Y6710

357.006

357.00C

382 006

314.00C

295.914

295.914

295.914

838 681

232

Servcn culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

Y6710O3

357.000

357 OCX

382 00C

314.006

295.914

295.914

295.914

820 596

234

Instituții publice de spectacole si concerte

Y67100304

357.006

357 OCX

382.00C

314.00C

295.914

295.914

295.914

817.216

236

Case de cultura

Y67100306

3.386

244

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

Y671005

18 085

245

Sport

Y67100501

18 085

247

Asigurări si asistenta sociala (cod >8 10.04*68.10 05-»68.10.11-»68.10.50)

Y6810

115.00C

115.00C

114.895

114.895

114 89Î

194.516

248

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Y681004

115.006

115.006

114 895

114.895

114.895

194.516

283

Partea a-VII-a REZERVE.EXCEDENT.DEFICIT

412000

19.000

109.00C

78 291

•78 291

284

Excedent

Y9810

109.006

285

Excedentul secțiunii de dezvoltare 98.10 97

Y981097

109 00C

286

Deficit

Y9910

412000

19.00C

78 291

287

Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.10.97

Y991097

412.00C

19.006

78.291

Anexa la OMF. 616/2006


Page 2 of 4


BILANȚ

INCHEIATLA31.12.2019 —

(lei)

Rând

Denumire

Cod

Sold început an

Sold sf. perioadei

3

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060006+2080100+2080200+

2330000 -2800300-2800500-2800801'2800809-2900400-2900500-2900801-2900809'2930100’')

03

2.664.490,00

4.252.568,00

5

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301 -2810302-2810303-2

810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304'2910400-2930200*)

04

192.827.251,00

220.384.047,00

6

Terenuri si clădiri

(Ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+ 2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-281020 7-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205'2910206-2910207-29102 08-2930200)

05

14.718.971.713,00

14.760.694.992,00

3

Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:

07

23.995.073,00

23.995.073,00

9

Titluri de participare

08

23.995.073,00

23.995.073,00

10

Creanțe necurente sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201 +4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:

09

697.339,00

689.701,00

11

Creanțe comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an(ct 4110201 +4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)

10

39.200,00

79.779,00

12

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

15

14.939.155.866,00

15.010.016.381,00

14

Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+

3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+

3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+

3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+

3590000+3610000+ 3710000+

3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-395

0100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-39

19

93.691.431,00

101.222.736,00

17

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000-4910100- 4960100+5120800), din care:

21

104.336.087,00

35.689.036,00

20

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :

22

23.926.580,00

24.785.905,00

Rând

Denumire

Cod

Sold inceput an

Sold sf. perioadei

22

Creanțe bugetare (ct. 4319100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401 + 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:

23

187.504.097,00

258.480.731,00

24

Creanțele bugetului general consolidat

(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 +4660402+ 4660500+ 4660900-4970000)

24

184.473.614,00

254.324.175,00

25

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (Ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300+ 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+4540501 + 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+47 30103** +4740000+ 4760000),din care:

25

17.816.086,00

18.119.563,00

26

Sume de primit de ia Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)

26

89.201,00

27

împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.267O101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)

27

48.056,00

835,00

28

Total creanțe curente(rd.21+23+25+27)

30

309.704.326,00

312.290.165,00

31

Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51

50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000

0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401 +56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

33

19.588.614,00

10.849.804,00

32

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)

331

682.957,00

821.822,00

34

Conturi la instituții de credit, BNR, casa in

vaiuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+

5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+

5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+

5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+

5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+56

00103+5600402+5620102+5620103+5620402)

35

828.101,00

1.312.611,00

37

Total disponibilități si alte vaiori(rd.33+33.1+35+35.1)

40

21.099.672,00

12.984.237,00

40

Cheltuieli in avans (ct. 4710000)

42

28.025,00

41

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)

45

424.523.454,00

426.497.138,00

Rând

Denumire

Cod

Sold început an

Sold sf. perioadei

42

TOTAL ACTIVE (15+45)

46

15.363.679.320,00

15.436.513.519,00

45

Sume necurente- sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+4620209 + 5090000), din care:

52

803.951,00

944.373,00

46

Datorii comerciale (ct,4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201):

53

59.978,00

73.736,00

47

împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201 + 1660202+1660203+1660204+1670201 +1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)

54

140.509.987,00

149.157.019,00

48

Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)

55

7.361.882,00

1.796.288,00

49

TOTAL DATORII NECURENTE (rd,52+54+55)

58

148.675.820,00

151.897.680,00

51

Datorit comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101 +4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:

60

303.397.937,00

69.908.723,00

54

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent(ct 4890201)

601

246.422.875,00

55

Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:

61

47.047.724,00

66.015.598,00

57

Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:

62

35.017.272,00

32 463.891,00

60

Contribuții sociale(ct,4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)

631

16.885.945,00

10.309.577,00

66

Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)

72

31.746.070,00

21.731.088,00

67

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:

73

1.269.581,00

1.263.121,00

69

Venituri in avans (ct. 4720000)

74

614.858,00

733.967,00

70

Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)

75

377.651,00

12.264,00

71

TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)

78

372.423.369,00

126.113054,00

72

TOTAL DATORII (rd58+78)

79

521.099.189,00

278.010.734,00

73

ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)

80

14.842.580.131,00

15.158.502.785,00

75

Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)

84

14.706.892.046,00

14.680.299.697,00

76

Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)

85

489.699.733,00

398.556.418,00

78

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000 - sold creditor)

87

79.646670,00

79

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000 - sold debitor)

88

354.011.648,00

80

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

14.842.580.131,00

15.158.502.785,00

Rând


Denumire


Cod


Sold început an


Sold sf. perioadeiCONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR

INCHEIAT LA 31.12.2019 —

(lei)

Rând

Denumire

Cod

An precedent

An curent

2

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)

02

438.843794,00

462.332.648,00

3

Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)

03

225750.856,00

269.209.328,00

4

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)

04

159.561.991,00

219.018.101,00

5

Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300

+7810401+7810402+7770000)

05

105.976.060,00

51.443.446,00

6

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

06

930.132701,00

1.002.003.523,00

8

Salariile si contribuțiile sociale aferente angajatilor

(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+

6450700+6450800+6460000+6470000)

08

369.624.822,00

434.958.193,00

9

Subvenții si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)

09

167.590.972,00

187.801.336,00

10

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti

(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+

6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+

6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+

6260000+6270000+6280000+6290100)

10

223.265.244,00

250.199.386,00

11

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane

(ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101 + 6820109+6820200+

6890100+ 6890200)

11

224.939.629,00

35.489.511,00

12

Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)

12

29.966.933,00

5.998.078,00

13

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)

13

1.015.387.600,00

914.446.504,00

15

EXCEDENT (rd.06-13)

15

87.557.019,00

16

DEFICIT (rd.13-06)

16

85.254.899,00

17

IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)

17

158.380,00

864.508,00

18

V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)

18

5.950,614,00

8.992.571,00

21

DEFICIT (rd.18-17)

21

5792.234,00

8.128.063,00

____23

EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

23

79.428.956,00

Rând

Denumire

Cod

An precedent

An curent

24

DEFICIT (rd.16+21-15-20)

24

91.047.133,0C

25

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

25

331.121,0C

449 866.0C

26

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

26

235.199.0C

232.152.0C

28

EXCEDENT (rd.25-26)

28

95.922,0C

217.714.0C

31

EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

292

79.646 670,0C

32

DEFICIT (rd.24+29-23-28)

293

90.951.211.0C

35

-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)

31

79.646 670.0C

36

-DEFICIT(rd.29.3+29.4)

32

90.951.211.0C

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 —

o iNOSOrr-sco • MUNCJP1UL craiovaAnexa la O.M.F. 616/2006


Pagina 1 din 3


(COD 03)___________________________________________________________________________ (lei)

Denumire

Cod

TOTAL general

CASA 5310101

Buget stat 5200100/ 7700000

Buget local 5210100/ 7700000

Integral venituri proprii 5600101/ 7700000

Venituri proprii si subvenții 5610101/ 7700000

Activ, fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000

Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700 000

Fonduri externe nerambursa bile 5150103. 770000

TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)

A

B

1"2+3+ ..♦15

2

3

4

10

11

12

13

14

15

I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1 mcasan

02

995 501 370»

111 634411»

464 889 371.0C

301 317 232»

97 213 721.a

10 700 306»

9 746 327»

2 Plăti

03

999 335 842.0C

111 634411»

464 797 206»

305 063 478»

97 216.311.»

10649 280»

9 975 156»

3 Numerar nat din actrr.'.atea operaționala (rd 02-rd 03)

04

-3 834.472.0C

92.165»

-3 746 246»

-2 590»

51 028»

-228 829»

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

1 incasari

06

112.167 818»

84 438 035»

6938 580»

1.159 743»

21 000»

19 610 460»

2Piao

07

117.072.156.0C

89.306.209.0C

6942 395»

1.159 743»

107 606»

19 558 803»

-2 600»

3 Numerar net din activitatea de investit» (rd 06-rd 07)

03

-4 904 338»

-4 868 174»

-3 815»

-86 606»

51 657»

2.600»

HI NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

1 locașuri

10

2 Plăti

11

3 Numerar net din activitatea de finanțare (rd 10-rd 11)

12

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd O4*rd 08*rd 12)

13

-3 738 810 00

-4 776 009»

-3 750061»

•2.590»

-35 578.00

51 657»

2600»

-228 829»

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL XNULUI

14

19 588 614.00

4 986 691»

10 979 127»

2 590»

1 609 152.00

5 490»

2 005 564»

-lume recuperate/primrte dm excedentul anuiu precedent

141

16 656 717.00

4 986 691»

10 752 866.00

2 590.00

914570.00

-sume utiHete /transferate dm excedentul arxJui precedent

142

16 656 717.00

4 986 691.00

10 752 866.00

2 590.00

914 570.00

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ’ERIOADEI (rd.13*rd 14«rd141-rd142-143)

15

10 849 804.00

210 682.00

7229 066.00

1 573 574.00

51 657»

8 090.00

1 776 735»

Anexa nr. 11 la Hotărârea nr. 155/28.05.2020


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 —

© INOSOFT-SCO • MUNICIPIUL CRAIOVAAnexa la O.M.F. 616/2006


Paaina 2 din 3


(COD 03)____________________________________________________________________ (lei)

Denumire

Cod

5520000

5610300

5290201

5290301

5280000

550010102A0

1

550010102A 03

550010102A0 4

550010102A 05

550010102A07

1 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1 încasau

02

5.492 062.0C

2 344.730.0C

1 804 461.0C

24.731.0C

18 384.0C

58 374.0C

3565.0C

2 Plăti

03

5.610 234.0C

2 344.730,0C

1.804 461, OC

26 306.0C

127 486.0C

58 374.0<

3565.0C

3 Numerar net dm activitatea operatoria!» (rd 02-rd 03)

04

•118.152.0C

-1 575.0C

-109 102.0C

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

1Incasan

06

2.PWI

07

3 Numerar net dm activitatea de mveititu (rd 06-rd 07)

06

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04*rd 08*rd 12)

13

•118.152.0C

•1 575.0C

-109.102.0C

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL INULUI

14

1.780 664.0C

1 575.00

223 325.0C

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL >ERIOADEI (rd 13*rd I4»rd14l.rd142-143)

15

1.662 512,0C

114.223.0C

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 11


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 —

(COD 03)_________________________________________________________________________________________ (lei)

Denumire

Cod

550010102A10

550010102A 16

550010102A 30

550010102A

35

550010102A

36

550010102A6

550010102A

7

1 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1 incaian

02

2 Plăti

03

3 Numerar net din activitatea operaționala (rd 02-rd 03)

04

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd O4*rd 08*rd 12)

13

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL \NULUI

14

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ’ERIOADEI (rd. 13«rd 14+rd 141 -rd 142-143)

15

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

STELIAN BÂRĂGAM^--*

O INOSOFT-StCO ■ MUNICIPIUL CRA'OVA


Anexa la O.M.F. 616/2006


Paaina 3 din 3


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 —

o wosorr-sico - municipiul craiovaPagina 1 din 4


(COD 04)

(lei)

Denumire

Cod

TOTAL general

5310402

TOTAL conturi de disponibil

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

__1 lncasari______________MUNICIPIUL CRAIOVA________________

02

90.780.154.0C

90.780.154.0C

03

90.295.196.0C

90.295.196.0C

3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)

04

484.958.0C

484.958,OC

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

1-lncasari

06

2.Plati

07

3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)

08

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

1.Incasari

10

2. Plăti

11

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11)

12

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

484.958,0d

484.958.00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

828.101.00

828.101,00

1 .Diferente de curs favorabile

15

402.00

402,0C

2.Diferente de curs nefavorabile

16

850,00

850.0C

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI rd. 13+14+15-16):

17

1.312.611,00

1.312.611.0C

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 12


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 —


(COD 04)

(lei)

Denumire

Cod

5120102

5120402

5150202

5150101

5160102

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1.Incasari

02

20.576.887.0C

648.199.0C

356.799.0C

33.232.806.0C

2.Plati

03

20.630.967,0C

649.751,0C

47.430.0C

33.232.791,0C

3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)

04

-54.080.0C

-1.552.0C

309.369.0C

15,0C

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

1.Incasari

06

2. Plăti

07

3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)

08

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

1. Incasari

10

2. Plăti

11

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-54.080,00

-1.552.00

309.369,00

15,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

69.662.00

2.739.00

58,00

1 Diferente de curs favorabile

15

402,00

2. Diferente de curs nefavorabile

16

850,00

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):

17

15.582.0C

739,00

309.369,00

73,00

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 12


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 —


(COD 04)                                                                                                                                                                        (lei)

Denumire

Cod

5160202

5500102

515010202

550010102A02

5290202

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

Uncasari

02

28.198 445.0C

710.503,0C

47.430.0C

2.736.132.0C

2. Plăti

03

28.198.426.0C

501.920,0C

31.021.0C

2.729.395.0C

3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)

04

19.0C

208.583,0C

16.409,0C

6.737.0C

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

Uncasari

06

2.Plăti

07

3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)

08

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

1. Incasari

10

2. Plăti

11

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd.08+rd.12)

13

19.0C

208.583,00

16.409,00

6.737,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

28,00

754.271,00

623.00

31,0C

145,00

1.Diferente de curs favorabile

15

2.Diferente de curs nefavorabile

16

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):

17

47.00

962.854.0C

17.032.00

31.0C

6.882.00

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 12


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 —


(COD 04)

(lei)

Denumire

Cod

5290902

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

Uncasari

02

4.272.953,0C

2.Plati

03

4.273.495,0C

3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)

04

-542,0C

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

Uncasari

06

2. Plăti

07

3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)

08

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

1. Incasari

10

2. Plăti

11

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)

12

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-542,00

V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

544.00

1 Diferente de curs favorabile

15

2. Diferente de curs nefavorabile

16

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI rd.13+14+15-16):

17

2,00

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la LA DATA 31.12.2019 —

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent 31.12.2019

Sold la inceputul anului

Creșteri

Total din care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte cai

nr

mp

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

Concesiuni,brevete.licente.marci comerciale,drepturi si active similare(ct.2050000)

03

0

0

938.655,0C

166.892,00

0,00

110.874,00

0,00

O.OC

56.018.0C

Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)

04

0

0

10.192.762,0C

2.767.604.00

0.00

403.231.00

0,00

0.00

2.364.373.0C

TOTAL(rd.02+03+04)

05

c

0

11.131.417.0C

2.934.496.0C

o.oc

514.105.0C

o.oc

o.oc

2.420.391.0C

Amenajări la terenuri(ct.2110200)

07

0

0

450.546.0C

o.oc

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

O.OC

Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:

08

0

0

58.915.328,00

24.838.033,00

0,00

0,00

0,00

0.00

24.838.033.0C

- alte active fixe encadrate en grupa constructii(ct 2120901) .din care:

16

0

0

58.915.328.0C

24.838.033.00

0.00

0,00

0.00

o.oc

24.838.033.0C

Instalații tehnice.mijloace de transport,animale si

plantatii(ct. 2130100.2130200,21303

00,2130400)

17

0

0

135.186.020.0C

48 501.953.00

303.199.0C

27.475.919.00

26.660.00

752.625,0C

19.943.550.0C

Mobilier,aparatura birotica.echipamente de protecție a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)

18

0

0

26.946.096.00

2.679.050.00

97.366.00

2.411.270,00

0.00

52.751.00

117.663.00

ÎOTAL(rd.07+08+17+18)

19

0

0

221.497.990,00

76.019.036.0C

400.565,00

29.887.189,00

26.660,00

805.376.00

44.899.246.0C

TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)

20

0

0

232.629.407.00

78.953.532.0C

400.565,00

30.401.294.od

26.660.00

805.376.00

47.319.637.0C

© INDSC*T-S»CO • MUNCIPWl CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 13


la Hotărârea nr. 155/28.05.2020


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la LA DATA 31.12.2019 —

Cod 27________________________________________________________________________________________________________ -ie,-

Deeurmw *ctr«ek>f Rit

Nr. r*".d

Reducen

SoW la stersriui anului

Ajuetari de valoerejervxWeri si ajustări ptdepreciere)

Vatoarea contabfj neta.

d<n care:

Total *n care

drftrer.ie din reevaluare

eliminare amortizare

dezmembrări si catari

transferuri! cu titlu grețuri

renuri

alte cei

Sold la «xețxjtul anuka

Creșteri

Reduceri

Sold la starsriul anului

DomenUprfea ai statului

Domeniul privat al UAT

Prcțneutea privata» institutfei publice

A

B

10»11*U*1J«1 4*18*98

11

12

13

14

15

16

17=3*4-10

18

19

20

21»18*19-28

22-17M7J.M

«•S7-2S42-24

N-iT-M-a-n

«menial»       $. lattve

2050000)

03

92.0

o.a

o.a

46.a

o.a

o.a

46,a

1.106.455.0

620351,0

219803.0

6735.0

8334190

0.0

o.a

2720350

W» Kiv. 4.1» •eorporaie(a2C60iro.2(60200)

04

77 794.01

o.a

o.a

o.a

o.a

o.a

77.794,0

12882 572 0

8 221 676,0

8 786227.0

7824894.0

9.183(090

0.0

3377 8220

321 7410

TOTAL(rd.02*O3*O4)

05

77 886.0

o.a

o.a

46.a

o.a

o.a

77.840.0

13988 027.0

8 842 027.0

9(060330

7. XI6290

100164280

o.a

3 377 8220

593 777.00

Amen^n U »re-urr>t 2110200)

07

0.01

o.a

o.a

o.a

o.a

o.a

o.a

450 546.0

450 446 0

1M.0

OJX

450 5460

o.a

o.a

OO1

CcmtxH(ct212)(rdG8‘Oela •d09 la rd 16) dn car»

06

25943721,0

o.a

o.a

25 943.721,a

o.a

o.a

o.a

57 809 640.0

32.614375.0

3961673.0

1758420.0

34 8176280

o.a

22 9920120

o.oc

a» ac»v» fae inertele in j-.pa oxttVxXct 2120901)

16

25943 721.0

o.a

o.a

25 943,721 ,a

o.a

o.a

o.a

57 00640.0

32.614375.0

3961673.0

1 758 4200

34817 6280

o.a

22 X20120

oo

fcb-ate m^oace de tanspataramafe si

pirta^ct 21301002130200213030

02130400)

V

4 46362201

o.a

2132 a

1229914.0

o.a

o.a

3231576.0

179 224 351.0

85 278 601,0

26021232.0

120429510

99256 8320

o.a

60.137 014.0

198304550

Mobter .aparatura

broxj ecfffomn» de pctoctn a vakxfor materiale si al» actvo fae Mrpcrafe(Ct214OX»)

18

202562.0

o.a

X.524.0

10 327,a

o.a

o.a

161711.0

29 422584,0

16614576.0

3 678 129.0

1055 8260

19236879.0

o.a

4 535 4350

56502700

TOTALI rdD7*O4*17*1l)

19

306099050

o.a

32 656,0

27183962,0

o.a

o.a

3393287.0

266 X7 121.0

134 957 996.(0

X 661.134.0

14X7.197.0

153 761 9350

o.oa

87664 461 0

25 4*0 725.00

TOTAL ACTWț fOtjrd. 05*19)

X

X 687 791.0

o.a

32656,0

27 184 008.0

o.a

o.a

3471 127,a

280 895 148.0

143900025.00

42667 164.00

22 688 826.0

163778363.0

oo

910422830

26 074 502.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STELIAN BĂRĂGAN /


o indsott &co • muhcirul crajova

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA DATA 31.12 2019 —

cod28

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent la 31.12.2019

Sold la inceputul anului

Creșteri

UM

UM

UM

Tota din care:

unerento din reeval

achiziții

transrerun pnmite cu titlul

donatwsponsonz ari

alto cai

A

8

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

nregistran ale evenimentelor xilturai-spcrtrvefct 2060000)

02

0

X

X

242 780.0C

149 466.0C

o.oc

O.OC

O.OC

O.OC

149 466.0C

Xctive fixe necorporale in curs de sxecutiefct 2330000)

03

0

X

X

132 320.0C

55 335.0C

O.OC

55.335.0C

o.oc

O.OC

O.OC

TOTAL(rd.02+03)

04

0

X

X

375 100.0C

204 801.0(

O.OC

55.335.0C

o.oc

O.OC

149 466.0C

Amenajări la terenun(ct,2110200)

06

0

X

X

2 662.0C

176.0C

176.0C

O.OC

o.oc

O.OC

O.OC

Terenuri(ct 2110100)

07

0

X

X

11034 230 902.0C

16 755.731,0C

O.OC

1.0C

o.oc

o.oc

16 755 730.0C

Construcții (ct 212) (rd 08 = de la rd 09 la d 16) din care

U8

0

X

X

3 535 265 375.0C

16.653.433.0C

o.oc

o.oc

o.oc

O.OC

16 653 433. OC

- alte active fixe încadrate in grupa »nstructn(ct2120901)

16

0

X

X

3 535 265 375.0(

16653.433.0C

o.oc

o.oc

o.oc

O.OC

16.653.433.0C

nstalatu tehnice,mijloace de

ransport animale si plantat»

ct 2130100.2130200.2130300.2130400)

17

0

X

X

111.054.581.0C

2498959,0C

o.oc

o.oc

o.oc

O.OC

2 498 959.0C

Wotxiier.aparatura birotica.ocfwpamente de xotectie a valoni umane si materiale sj alte jctrve fixe corporaiefct 2140000)

18

0

X

X

21.533 730.0C

14 015 443.0C

o.oc

o.oc

0.00

O.OC

14.015 443.0C

*ctnre fixe corporale in curs de jxecubefct 2310000)

19

0

X

X

123.171.722.0C

80 078.722,0C

o.oc

77 009 810.0C

o.oc

o.oc

3068 912.0C

TOTAL(rd.06+07+08+ 17+18* 19+20)

21

0

X

X

14.825.258.972.0C

130.002.464.0C

176.0C

77 009 811.0C

o.oc

o.oc

52 992 477.0C

TOTAL ACTIVE FlXEfrd 04+21)

22

0

X

X

14.825 634 072,0C

130.207 265,0(

176.0C

77.065.146.0C

o.oc

o.oc

53.141.943.0C

OINOSOFT-W» - MUNCIPWl CRMOV*

Anexa nr. 14

la Hotărârea nr. 155/28.05.2020

Cod 29

Denumire* activelor fixe

Nr. rin

Reduceri

Sold ia Sfârșitul anului

Valoarea activelor fixe neamortizabile

Total din care:

reevaluare

ezmembrari

transferuri

vinuri

alte cal

ocicui Kuveior taenewrp. «10000W

Domeniul PvbfceH Statului «1010000

Domeniul penat al atatvlu» «1020101

Proprietatea privau a ineututlei public» «.1020102

Domtnul pubtc ai DAT «1030000

Domeniul prTrK a»

UAT      1

«1040101

ophetatea prrrata a ettutiei publice dai Wnunntracu tocata «1040102

A

u

n

14

15

H

17M*S11

18

38

21

22

23

34

tr.«».i».».]<.n

M •wwncrtoio

02

298 912

0

0

0

0

298 932

93 314

9331-

0

0

0

0

iclve fa» neooxae m curs de t>acu9e(« 2330000)

03

t

0

1

0

0

0

187.455

(

0

0

0

’OTAL(rd02*O3)

M

298 9M

0

0

0

c

298 932

280 949

93 31-

<

c

<

0

0

0

Unerapn La ItreruXa 2110200)

05

0

0

0

0

(

:

2131

<

0

<

2 093

:

145

r^wxxta 2110100)

07

15573 IM

471421

15101563

0

c

2

11035415448

(

<

0

0

10 603 390 358

432023082

0

kneavrt» («212) (id08 • de ia <d09 la d16)dncer»

08

31458 783

0

38 458 783

0

0

:

3513448025

c

3451 747241

80 972320

740 464

- an» sdw» fa» ncatoto m grupa c<r.trxî> («2120901)

16

38 458 7K

:

38458783

0

0

3513440025

0

(

3 451 74 7 241

60 9 72 320

740 464

ntUMrWmca Sacade aneporurwnaie u pianiaa «213010021302002130X02130400)

17

4887 344

:

4867 340

0

0

:

1084142»

0

1

84 474800

24211 400

C

Atf*er.aparattjra brodea achpamenl» Jo prtnecie a vaier» umăr* u mamnai» . a* actve fa» corporala 21KZX»)

18

14 024 4»

:

14 024 494

0

0

1

21524479

0

3 055 885

18 468 794

c

Wve ha corporal» e an dl uecute(« 2310000}

19

14403775

12065779

0

0

2 337 994

188444471

1

0

0

OTAl(rd.06*07*06*17»18*19*20)CC>M a17

21

87 327 565

471 628

84 517959

0

2 337 995

14147533153

4

0

14142670977

535 6 75 596

740 609

rOIAL ACTfVt f IW(rd 04*21 (COUU17

22

87 826 513

471 820

84 517 959

0

0

2836921

14448214422

93 3M

1

14M2670977

535 675 596

740 009

O INDSOFT-Saco - MUHOPXA. CRAIOVA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA (ANEXA 14b)

 • 31.12.2019 —

(lei)

Rând

Denumire

Cod

Disp. la inceputul anului

Incasari

Plăti

Disp. la sfârșitul perioadei

1

FOTAL (rd.02 la 15)

01

979.427,0C

675 423,0C

577.742.0C

1.077.108,0C

2

-Sume primite ca donații si sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

02

225.125,0C

18.384,0C

129.286,0C

114.223,0C

3

-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Leqii nr.22/1969(ct. 5500101, ct

03

754.271,0C

460.465,00

251.882,0C

962.854,0C

11

Alte disponibilități cu destinație speaala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

11

31,0C

196.574,00

196.574,0C

31.0C

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALA

 • 31.12.2019 —

(lei)

Rând

Denumire

Cod

Sold la începutul anului

Sold ta sfârșitul perioadei

6

Disponibilități in iei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+Ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct. 5210300+ct.5280000+ct.5290201 + ct.5290301+Ct. 5290400+ct.5290901+Ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101 + ct.5580201+ct.5600101 + ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :

005

19.588.614,00

10.849.804,00

îb

Total (in baze cash) (rd.04+05)

008

19.588.614,00

10.849.804,00

13

Total (in baze accrual) (rd. 08+09)

010

19.588.614,00

10.849.804,00

26

Avansuri de trezorerie, acordate in iei (ct.5420100)

022

14.593,00

8.417,00

27

Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct5320600+ct 5320800)

023

668.364,00

813.405,00

30

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente

(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct. 5500102+Ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600l02+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care:

032

828.101,00

1.312.611,00

36

Totai (in baze cash) (rd,32+35)

036

828.101,00

1.312.611,00

38

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

038

828.101,00

1.312.611,00

45

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610l09+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)

051

79.278.707,00

10.418.227,00

46

Total (in baze cash) (rd.51)

052

79.278.707,00

10.418.227,00

89

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)

131

23.995.073,00

23.995.073,00

92

Total (la val.ctb.neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate ptpierderea de valoare)(rd.131+132+133)

134

23.995.073,00

23.995.073,00

98

Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)Total (rd.158+159+160+164), din care:

157

39.200,00

79.779,00

100

-de la societăți nefinanciare (S.11),

159

0,00

68.579,00

101

-de la instituții publice, din care (rd.161+162+163)

160

39.200,00

11.200,00

103

- Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)

162

39.200,00

11.200,00

107

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101 + ct,4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd. 166+167+168+172),din care de la:

165

23.926.580,00

24.785.905,00

108

-de la gospodăriile populatiei(S. 14)

166

131.077,00

239.678,00

109

- de la societăți neftnanciare (S.11)

167

596.992,00

7.106.873,00

110

-de la instituții publice, din care (rd. 169+170+171)

168

23.198.511,00

17.439.354,00

Rând

Denumire

Cod

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

112

- Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)

170

34.932,00

357.896,00

113

- Fonduri de securitate sociala (S.1314)

171

23.163.579,00

17.081.458,00

114

-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

1711

23.163.579,00

17.081.458,00

117

Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd. 177+178+179+183), din care:

176

184.473.614,00

254.324.175,00

118

de la gospodăriile populației

177

53.124.960,00

57.776.159,00

119

ct464-gospodariile populației

53.124.960,00

57.776.159,00

121

de la societăți nefinanciare

178

131.348.654,00

196.548.016,00

129

Total creanțe (rd.176+184)

185

184.473.614,00

254.324.175,00

131

Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăti - FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)

191

9.056.242,00

9.270.518,00

132

Sume de primit de la Autorit.de Certificare .Autoritati Management si Agențiile de Plăti - fonduri de la buget (ct.4580302)

192

8.313.256,00

8.313.256,00

134

Sume de primit de ia Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)

194

0,00

89.201,00

135

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget loca!- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)

195

0,00

89.201,00

140

Sume datorate terților reprezentind garanții si cauțiuni aflate tn conturile instituțiilor publice(ct.428O101 +ct.428O2O1 +ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:

203

1.434.972,00

1.307.015,00

141

- salariatiior (gospodăriile populației) (S.143)

204

268.780,00

372.148,00

142

- societăți nefinanciare (S.11)

205

1.166192,00

934.867,00

206

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201 +ct.1670202+ct.1670203+Ct. 1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:

286

140.509.987,00

149.157.019,00

207

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

287

140.509.987,00

149.157.019,00

212

Total (în baza cash)(rd.286)

290

140.509.987,00

149.157.019,00

233

Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201).Total(rd.313+314+318+319), din care către :

312

59.978,00

73.736,00

234

- Societăți nefinanciare (S.11)

313

59.978,00

73.736,00

241

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, către :

320

47.047.724,00

66.015.598,00

242

- Societăți nefinanciare (S.11)

321

47.047.724,00

66.015.598,00

250

Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+Ct.4370200+ct.4370300+ Ct.4420801 +ct.4440000+Ct.4460000+ct.4480100)

331

28.056.382,00

22.022.285,00

253

Salariile angajatiior (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)

332

31.746.070,00

21.731.088,00

254

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)

333

1.269.581,00

1.263.121,00

257

Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)

335

61.072.033,00

45.016.494,00

262

Provizioane necurente(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),din care

3421

7.361.882,00

1.796.288,00

Rând

Denumire

Cod

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

264

Proviz. necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilita in favoarea personalului din sectorul bugetar pnn titluri devenite executorii(sold ct 1510203)

3423

5.948.278.00

1.775.666.00

265

Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariate cuvenite personalului didactic din invatamintul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)

3424

617.374,00

20622,00

266

Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobinzii legale, pentru plata eaalonata a sumelor prevăzute en titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariate personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510203)

3425

510.835.00

0,00

267

Provizioane curente(151010l+1510102+1510103+1510104+1510108).din care:

343

377.651.0C

12.264.0C

269

Provizioane curente, reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din sd ct 1510103)

3432

270.972,00

12.264.0C

271

Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevăzute en titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510103)

3434

106.679.00

o.oc

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PLĂTI RESTANTE

 • 31.12.2019 —

(lei)

Rând

Denumire

Cod

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

din care:

TOTAL

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

1

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:

01

412.810.00

1.896.668,00

1.896.668,00

2

- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1 +27.1 +32.1 +37.1 +42.1 +47.1 )=(rd151 +301)

02

408.484,00

1.847.431,00

1.847.431,00

3

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)

03

4.326,00

49.237.00

49.237,00

7

PLĂTI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:

150

412.810.00

1.896.668,00

1.896.668.00

8

- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)

151

408.484,00

1.847.431,00

1 847.431,00

9

- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)

152

4.326,00

49.237,00

49.237.00

13

Plăti restante către furnizori, creditorii din operații comerciale:

(ct 4010100,ct.4030100.4620101.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:

160

412.810.00

1.896.668,00

1.896.668,00

14

- sub 30 de zile

161

408.484,00

1.847.431.00

1.847.431.00

15

- peste 30 de zile

162

4.326,00'

49.237,00

49.237.00

•)Se completează cu următoarele codun:

 • 40 - pentru total plăti restante

 • 41 - pentru plăti restante din bugetul de stat

 • 43 - pentru plăti restante din bugetul asigurărilor sociale de stat

 • 44 - pentru plăti restante din bugetul asigurărilor pentru șomaj

 • 45 - pentru plăti restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

 • 46 - pentru plăti restante din credite externe

 • 47 - pentru plăti restante din credite interne

 • 48 - pentru plăti restante din fondun externe nerambursabile

51 - pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri propni

 • 53 - pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii

 • 54 - pentru plăti restante ale actrvitatiilor finanțate integral din venituri proprii

/O

EȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

STELIAN

Sinteza plăților restante si arieratelor la data 31.12.2019 —

ANEXA 30B II

Cod:40

(lei)


Nr.

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare.....)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)

total*)

din care arierate**)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

sold la finele lunii precedente

921.232.00

o.oc

918.734.0C

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

2

sold la finele perioadei

1.896.668.00

o.oc

1.896.668,0C

o,oc

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

3

% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)

0,00

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

O.OC

o.oc

o.oc

•)Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăti restante

42 • pentru plăti restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

 • 46 - pentru plăti restante din credite externe (secțiune dezvoltare)

 • 47 - pentru plăti restante din credite interne (secțiune dezvoltare)

 • 48 - pentru plăti restante din fonduri externe nerambursabile

 • 50 - pentru plăti restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

 • 51 • pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

 • 53 - pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

 • 54 - pentru plăti restante ale activitatilor finanțate integral din venituri propni

••)Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

•••)Sumele vor corespunde cu rd 4+5+6 din Anexa 30b

****)Rd. 3 se completează numai pentru ccd 51 Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la ari 49 alin (13/8) dm Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, procentul calculat la rd 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

•****)Se vor cuprinde plățile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fondun externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08STELIAN BĂRĂGAN


OINDSO* T SCO MJNIC'PXJI CRAOVA

Pagina 1 din 1


Sinteza plăților restante si arieratelor la data 31.12.2019 —

ANEXA 30B II

Cod:40

(lei)


Nr.

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)

total’)

din care arierate’*)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

sold la finele lunii precedente

921.232,0C

0.0C

918.734.0C

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

O.OC

2

sold la finele perioadei

1.896.668.0C

O.OC

1.896.668,0C

o.oc

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

3

% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)

o.oc

O.OC

O.OC

o.oc

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

•)Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăti restante

42 - pentru plăti restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

 • 46 - pentru plăti restante din credite externe (secțiune dezvoltare)

 • 47 - pentru plăti restante din credite interne (secțiune dezvoltare)

 • 48 - pentru plăti restante din fonduri externe nerambursabile

 • 50 - pentru plăti restante din fonduri m afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

 • 51 - pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

 • 53 - pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)

 • 54 - pentru plăti restante ale activitatilor finanțate integral din venituri proprii

•*)Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

••*)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****)Rd. 3 se completează numai pentru ccd 51. Pentru indephnirea condiției prevăzute la art 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

.....)Se vor cuprinde plățile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locala de la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.


OINDSC+TSCO • MUNICIPIUL CRAIOVA

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) LA DATA 31.12.2019 —

(lei)

Mr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Buget do stat (s01-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor socialo do sta (s03-bass)

Bugetul asigurărilor ptsomaj (s04*somaj)

Bugetul Fondului național unic do asigurări socialo do sanatate (s05-sanatato)

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)

Bugetul fondurilor externe norambrsabllo (s08-stat*aslg.* ocal)

Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)

Bugetul creditelor interne (s07-stat*local)

Bugetul Instituțiilor publice si activitatilor finanțate Integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat«aslg.* autonome)

din care:

Bugetul Instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii (s10-stat ♦autonome)

A

B

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

1

Total plat, (teul VIII cod 56Mrt)u X cod 58«rd2*rd11)

001

o.a

3.710 046»

O.OC

O.OC

o.oc

315.222»

O.OC

o.a

o.a

o.a

o.a

2

Total plat. (Mul Vili cod 56Xr«3la «110)

002

o.a

35.076.0C

o.oc

0.0C

o.oc

o.a

o.ot

o.a

o.a

o.a

o.a

3

Active nefinanciare (litiu XIII)

010

o.a

35.076.0C

o.oc

o.oc

o.a

o.a

o.a

o.a

o.a

o.a

4

Total placi (V#u X cod 58X«H2 la rd 19)

011

o.oc

3 674 970»

o.oc

o.oc

315222,a

o.oc

o.a

o.a

o.a

o.a

5

Cheltiaeli ce personal (teul I)

012

o.oc

67.820.0C

o.oc

o.oc

o.a

52 265»

o.a

o.a

o.a

o.a

o.a

6

Bunuri si servicii (titlul II)

013

o.oc

86 399»

o.oc

0.0C

o.a

2 735.a

o.a

o.a

o.a

o.a

o.a

7

Active nefnanciare (titlu XIII)

019

o.oc

3 520.742»

o.oc

o.oc

o.a

260 222»

o.a

o.a

o.a

o.a

o.a

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STELIAN BĂRĂGAN


© wosorr-sico • muncwul crajova


Paqe 1 of 1

0

0

000'99

0

999-Ml

Ki'rs

csrszz

0

CSl^ZZ

ZZJ-91C

I»*>1

000'95

000 9S

000 9S

£S

<09 95 |<j«x»x>3 jeoos up »-Kj5o-J

SS»9Cl

681 IU

șei ia

ZZZOOJ

K

(lO85X«a3d)r*x»C*8 BM-.o-ua op uwdon 3 rpuo j up «ujeXkud

91

n

tl

ZI

ll

Ol

8

L

9

9Kl«0l*8»»-î

9

9-K

z

l

a

V

MIHhhh I h ’ H h • $3

quop»»>d

HU« 1* luoino inuc ui onnpo#»

•UMMft

lina.au

UIP omnaj *""S

uouojue

ui x>in»imi»uo

oavinqm»; ci «seiPiio» •Ruine uip nnpap ojriixuuairf

iu*jrx> puc ui eicrqooa >0|||0|ni|OQ5 •luoax oiesjn<*u»i nnnow

uo rtnpep

WWW mie U| wnw x>p>»-n|)OM= •weaje

•P •IftelUOin* »p Wiuoînnu ownS

>u*jnj >nue ut««en*wp x>|iR|n)Ri^ •UMMF llMUaOeUCUJ •p •i4cuk>vw »p •jezpoinr^u •mns

POIMJLW IflM uiwnwap Mlimniiov» oiuo*»x |u*ino imaui •jeunqujej Muns

jutjns |nue

Ui

K>nro<niioM3

•jrv.nquxj

•ux»S

iji.'iilHii

•Mipome •p vjro «IWIF >u*ino r>u» ui ixwtp K>|i|»|n>l»iO •UNMM ajes.nqujti «| W1PIIO» «nuns

iu»jna ;nu« u* «wn;»,» x>iimmi«w9 oiuo»x •JMjnqmcj ei •W*»oe eux»s

K>u«iue inue u| >oiipin!t»uo *l<MM|e luejno |nu« U|

OjrtlOQHM) t! •ICIOIK» »p «jr» u| euing

luejno inia ui Mentala xnit»imi»iio •VMtfl •truntujrt n »mipik>* »p *jno u| Mung

<ZOU|I«> N33»M*1 •CIOP nr.uod •>»npe>» Avid

89 rt 99 mu# «i op onrqpojo Avid

piw>

PCO

powuop m»/an '«wuu

.«u.p

»l

3Y0O11300SZOOOO tUKZllt 30 V1V0 n 3¥VM30VlSOd N3J NK) 3W1NYNU 30 aO'in3ini33KO Y1N3M3/Y îlKVd'YlOO n«lN3d 31WVTO3O M0T3ROS V 1$ 31*010333 MOlllynd *ll*ru.ts

OSOS90W/991 ~ ««PWH »l « lutiiw»

Anexa 22

La Hotărârea nr.155/28.05.2020

RAPORT DE PERFORMANȚĂ PE ANUL 2019

în conformitate cu art. 57, alin. 4 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația să întocmească și să prezinte spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, raportul anual de performanță, anexă la situațiile financiare anuale.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova la finele anului 2019, defalcată pe principalele surse de venituri și capitole de cheltuieli, se prezintă astfel:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:

La secțiunea de funcționare, prevederile bugetului local al Municipiului Craiova in anul 2019 au fost de 473.344.000 lei, față de o încasare de 464.889.371 Iei, ceea ce reprezintă o realizare de 98,21 %.

 • 1. Veniturile din impozite si taxe locale:

1. Veniturile fiscale realizate au fost in suma de 131.426.883 lei fata de 136.030.000 lei suma prevăzută in buget, ceea ce reprezintă o încasare de 96,62%. Aceste venituri cuprind impozite și taxe pe proprietate de la persoane fizice și juridice, alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii, taxe pe servicii specifice, taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, alte impozite și taxe fiscale, etc.

 • 2. Veniturile nefiscale realizate in anului 2019 au fost de 48.749.403 Iei fata de 50.520.000 lei suma prevăzută in buget și cuprind: venituri din proprietate, venituri din dobânzi, venituri din prestări de servicii și alte activități, venituri din taxe administrative, eliberări permise, amenzi, penalități și confiscări, diverse venituri, etc. Aceste venituri nefiscale sunt relativ greu de estimat datorita faptului ca ele nu pot fi fundamentate cu precizie, ele realizandu-se doar in urma unor servicii efectuate, a unui profit realizat sau a unor contraprestatii care nu pot fi controlate (acțiuni la instanțele judecătorești, taxe de examinare, înmatriculări auto, tranzacții imobiliare etc.).

3. De asemenea, au fost încasate donații și sponsorizări în sumă de 72.936 lei.

 • II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată au fost încasate la valoarea de 23.300.616 Iei, fiind solicitate în funcție de plățile efectuate pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin 2 lit b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, achitarea drepturilor asistenților personali/indemnizații persoane cu handicap, pentru finanțarea serviciilor de evidență a persoanelor de pe raza municipiului Craiova, finanțarea ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul preșcolar; sumele pentru echilibrarea bugetelor locale au fost de 37.689.000 Iei; finanțarea învățământului particular confesional și acreditat au fost în sumă de 6.855.022 Iei.

 • III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost de 243.665.005 Iei. în anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale s-a repartizat o cotă de 60 % din impozitul pe venit colectat de la persoanele care realizează venituri în unități și instituții de pe raza municipiului Craiova de către direcțiile de specialitate ale Ministerului Finanțelor în teritoriu și virată în fiecare lună pentru luna precedentă fiecărei autorități publice locale, conform legislației în vigoare. Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale au fost de 2.392.276 Iei.

 • IV. Au fost acordate Subvenții pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri au fost încasate de la bugetul de stat în sumă de 11.778 Iei față de o prevedere de 40.000 Iei;

 • V. Sumele alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova au fost în anul 2019 de 19.460.063 lei.

 • VI. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local în sumă de 43.734.000 lei.

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOL TARE:

Structurate pe categorii, veniturile sunt prezentate astfel:

 • I.Venituri proprii: In bugetul pe anul 2018 la aceasta secțiune s-a prevăzut suma de 332.000 Iei și au fost realizate venituri in suma de 532.482 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 160,39 % față de veniturile prognozate. în structură aceste venituri se prezintă astfel:

 • 1.    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice - prevederea bugetara a fost de 75.000 lei realizandu-se 148.640 lei.

 • 2.    Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului -prevederea bugetara a fost de 0 Iei realizandu-se 113.500 lei.

 • 3.    Depozite speciale pentru construcții locuințe - prevederea bugetara a fost de 45.000 Iei realizandu-se 67.694 lei.

 • 4.    Taxă reabilitare termică în sumă de 274.472 lei față de o prevedere de 212.000 lei;

 • 5.    Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului prevederea bugetara a fost de 95.000 Iei realizandu-se 219.387 lei.

 • 6.    Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții au fost de 1.310.445 lei.

 • II. Vărsămintele din secțiunea de funcționare au fost în sumă de 48.734.000 lei.

 • III. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în sănătate au fost în sumă de 673.635 lei;

 • IV. Sume alocate din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 1.862.819 lei față de o prevedere de 22.217.000 lei.

 • V. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 31.033.443 lei față de o prevedere de 81.650.000 Iei.

Execuția cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secțiuni la 31.12.2019, se prezintă astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

CAPITOLUL 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

în anul 2019, acestui capitol i s-a alocat pentru secțiunea de funcționare suma de 69.015.000 lei. Pentru cheltuieli de personal s-au efectuat plăți în sumă de 45.288.610 Iei, iar pentru cheltuielile cu bunuri și servicii suma de 18.897.539 Iei reprezentând cheltuieli de întreținere și funcționare ale sediilor Primăriei, Water Park, Parcare subterană, Centrul Multifuncțional, etc, (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, materiale de curățenie, obiectele de inventar, carburanți, etc).

Având în vedere art. 14 din Ordonanța de urgență nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative si adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.442594/27.02.2017, s-a achitat suma de 11.193 lei pe titlul - ”Alte transferuri”, reprezentând sume recuperate de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale plătite către cadrele didactice și restituite la bugetul de stat.

Având în vedere modificările aduse art.78, alin.(3) din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care angajează persoane cu handicap pentru o reflectare cât mai corectă și unitară la nivelul bugetului general consolidat, se introduce din 2018 codul de clasificație 59.40 "Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, pentru acest titlu de cheltuială achitându-se suma de 449.840 lei față de o prevedere de 450.000 Iei.

-plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 179.694 Iei.

CAPITOLUL 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

In cadrul secțiunii de funcționare, s-a alocat o prevedere de 4.602.000 lei Direcției de Evidență a Persoanelor în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova și au fost efectuate cheltuieli cu salariile în suma de 4.357.245 lei și cheltuieli cu bunuri și.servicii în sumă de 202.756 lei.

Activitatea acestei direcții constă în eliberarea de cărți de identitate, certificate de naștere, certificate de căsătorie, livrete de familie, precum și duplicate ale acestor certificate atât pentru populația municipiului Craiova cât și pentru cele 13 comune arondate.

Pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European din luna mai, în conformitate cu prevederile Legii nr.33/2007, republicată privind organizarea și funcționarea alegerilor pentru Parlamentul European și a Legii nr.370/2004, republicată pentru alegerea Președintelui României coroborat cu Hotărârea nr.44/2016 a Autorității Electorale Permanente, autoritatile locale au avut obligația să asigure setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora. Pentru îndeplinirea celor de mai sus s-a achitat suma de 39.016 lei.

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

în cadrul acestui capitol pentru secțiunea de funcționare din suma alocată de 5.517.000 lei au efectuat plăți în valoare de 5.409.795 Iei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne și externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale și Hypo Noe Gruppe, precum și pentru plata unor cheltuieli neeligibile aferente Subîmprumutului încheiat cu BEL

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

 • A. în vederea finanțării activității Poliției Locale, a fost transferată suma de 33.500.605 Iei pentru:

 • - plata drepturilor salariale ale personalului angajat,

 • - cheltuieli salariale in natură pentru acordarea normei de hrană începând cu ianuarie 2015, potrivit prevederilor O.LJ.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale H.C.L nr.650/18.12.2014.

 • - pentru asigurarea bunei funcționari a instituției menționate.

 • - cheltuieli de capital: s-au achiziționat autoturisme dotate cu sisteme de avertizare sonoră și luminoasă, omologate și unul detașabil, autoturism electric și stații TETRA fixe și mobile pentru realizarea transmisiei informației prin canale radio ale platformei comune TETRA.

-plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 38.425 Iei.

 • B. în anul 2019 s-a cheltuit suma de 34.697 lei reprezentând:

 • - contravaloare închiriere frecvență radio pentru centrala de alarmare și sirenele sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației la nivelul municipiului Craiova;

 • - prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sirenelor din sistemul de înștiințare-alarmare a populației la nivelul municipiului Craiova și achiziție acumulatori pentru UPS-uri;

 • - achiziții fișe de instruire în domeniul situațiilor de urgență.

CAPITOLUL 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru secțiunea (le funcționare a fost alocată suma de 40.524.000 Iei și s-au făcut plăți pentru naveta personalului din învățământul preuniversitar de stat în sumă de 103.091 Iei, pentru bunuri și servicii în sumă de 27.456.506 Iei pentru cheltuielile de întreținere și gospodărire, reparații curente la clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova finanțate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local, dar și din sume defalcate din TVA, precum și bursele elevilor în sumă de 2.727.773 Iei finanțate din veniturile poprii ale bugetului locai.

Potrivit Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învățămîntul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate se acordă tichete sociale la cerere, pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau rechizite. Prevederea bugetară pentru plata tichetelor sociale este de 15.000 Iei, fiind efectuate plăți în sumă de 14.700 Iei, reprezentând 294 tichete de grădiniță.

Potrivit art.51 din Legea educației naționale nr. 1/2011, copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați .în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centre de asîștâre pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale'județene de asistență socială și protecția copilului. La data de 31.12.2019, din prevederea bugetară s-a achitat suma de 1.478.550 Iei pentru elevii din învățământul de stat și 91.383 lei pentru cei din învățământul particular.

In conformitate cu prevederile HG 136/2016, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional s-au efectuat plăți de 6.820.023 lei.

-plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 12.183 Iei.

CAPITOLUL 66.02 - SĂNĂTATE

La acest capitol pentru secțiunea de funcționare s-a prevăzut suma de 28.556.000 lei și s-au efectuat plăți în sumă de 27.948.156 Iei, din care:

-cheltuieli de personal în suma de 19.342.054 lei aferente salariaților din cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova (19.340.982 lei) și mediatorul sanitar angajat în cadrul Direcției Generale de (Asistență Socială Craiova (1.072 lei), precum și 192.858 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii aferente acestora;

 • - transferuri curente în sumă de 8.403.769 lei pentru unitățile sanitare publice cu paturi, de subordonare locală: Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova (1.983.000 lei), Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(4.097.769 lei) și Spitalul Clinic de boli infecțioase pneumoftiziologie „Victor Babeș”(2.323.000 lei);

 • - prin Dispoziția Primarului nr. 2613/2017 a fost aprobată decontarea, începând cu 01.02.2017, a cheltuielilor de transport în comun, din ziua donării, efectuate de către donatorii de sânge pentru deplasarea între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și Centrul Regional de Trasfuzie Sanguină Craiova. Totodată, autoritatea locală are obligația de a suporta 50% din contravaloarea abonamentului pe mijloacele de transport în comun pe o perioadă de o lună, conform H.G. nr. 1364/2006 pentru donatorii de sânge cu domiciliul în municipiul Craiova. S-a achitat către Direcția de Asistență Socială suma de 9.475 lei pentru plata transportului unui număr de 294 donatori de sânge (269 donatori au beneficiat de abonamente cu reducere pe mijloacele de transport în comun ale RAT SRL în sumă de 8.743 lei și 25 donatori din județ au ridicat prin casieria Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova suma de 732 lei).

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE:

Secțiunii de funcționare i s-a alocat suma de 80.407.000 lei.

La 31.12.2019 s-au efectuat plăți în sumă de 49.811.477 Iei, sub formă de transferuri pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova conform tabelului de mai jos:

Opera Română Craiova

16.299.341

Teatrul de Copii și Tineret’’Colibri”

2.971.126

Filarmonica „Oltenia

13.029.842

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”

3.883.269

Casa de Cultura „Traian Demetrescu”

1.400.899

Sport Club Municipal Craiova

12.227.000

în conformitate cu Legea nr.24/2007, cu modificările și completările ulterioare, administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritățile administrației publice locale și de alte organe împuternicite în acest scop.

- pentru activitatea de amenajare, întreținere, înfumiisețare zone verzi s-a consumat în anul 2019 suma de 20.853.383 lei pentru următoarele activități: curățire a zăpezii, tăieri de regenerare la arbuști și garduri vii, tăieri de corecție la arbori și arbuști, lucrări de degajare a terenului de frunze și crengi, încărcat și transport resturi vegetale, întreținerea curățeniei, lucrări de întreținere spații verzi în asociațiile de proprietari, măturat alei, tratamente, administrare manuală a îngrășămintelor chimice, plantat material dendro-floricol.

- administrare Grădină Zoologică situată în Parcul Nicolae Romanescu în sumă de 1.644.740 lei pentru întreținerea animalelor și păsărilor care constă în asigurarea hranei speciilor existente, cheltuieli cu personalul deservent, cheltuieli cu energia, apa, curățenia, medicamentele pentru animale și păsări și cheltuieli cu materiale necesare adăposturilor.

 • - administrare și întreținere a celor 4 cimitire din Municipiul Craiova (Craiova Nord, Dorobânția, Sineasca și Ungureni) în suprafață de 55,62 ha și date în administare RAADPFL - suma de 602.877 Iei pentru întreținere și curățenie.

 • - s-a achitat suma de 4.281.451,06 Iei pentru reparații și întreținere mobilier urban: gard, bănci, jocuri copii, reparații instalații udat zone verzi, coșuri de gunoi, reparații pergole și administrare toalete ecologice.

în temeiul legii nr.3 5 0/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate în sumă de 131.662 lei pentru activități nonprofit de interes general, după cum urmează:

 • - proiectul "împreună dăm culoare viitorului” Ia care Municipiul Craiova participă cu un procent de 88% - suma de 2.371 lei;

 • - Fundația Cărturești reprezentând tranșele I, II și III din contractul de finanțare nerambursabilă al cărui obiect de activitate a fost finanțarea de către Municipiul Craiova a unui procent de 89,91% din proiectul "Street Delivery Craiova 2019” - suma de 50.350 lei;

 • - proiectul ”Job Club” - suma de 22.266 lei;

 • - proiectul "Noaptea albă a voluntariatului” - suma de 36.675 lei.

 • - proiectul "Comunități pe biciclete” - suma de 20.000 lei.

Pentru implementarea proiectelor: Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica ”Toți Sfinții”-Hagi Enuși (Corp CI) și turn clopotniță (corp C3) din ansamblul Bisericii ”Toți Sfinții” - Hagi Enuși și Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica ”Sfântul Nicolae Ungureni”, s-a virat către cele două parohii mai sus menționate suma de 555.456 Iei - cofinanțare proiecte pe fonduri europene nerambursabile.

Rată de capital în sumă de 2.326.702 lei, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, aprobat de către autoritatea publică locală pentru cofinanțarea obiectivului „Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova.

 • - plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 65.871 Iei.

CAPITOLUL 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Căminului pentru Persoane Vârstnice i s-au alocat în ale anul 2019 transferuri curente în sumă de 10.576.850 lei necesare achitării drepturilor salariate și a cheltuielilor materiale de întreținere și funcționare a instituției.

Pentru buna desfășurare a activității celor 9 creșe de pe raza Municipiului Crai ova s-au efectuat plăți către Serviciul public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Unitățile de învățământ din Municipiul Craiova în sumă de 9.788.781 lei. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Unitățile de învățământ din Municipiul Craiova a achitat pentru un număr mediu de 154 salariați suma de 8.987.360 lei. De asemenea, pentru asigurarea bunei funcționări a instituției și creșelor din subordine s-a achitat suma de 833.116 lei pentru: furnituri de birou, materiale de curățenie destinate igienizării, curățeniei în cele nouă creșe și a sediului, utilități (iluminat, încălzit, apă, canal, salubritate) la creșe și sediu, carburanți, lubrifîanți pentru autoutilitara și autoturismul din dotare; piese de schimb pentru autoutilitară, poștă, telecomunicații, radio, internet (abonamente telefonie mobilă, internet pentru cele 9 creșe și sediu); materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, asistență programe informatice, analize medicale pentru personal, aistență programe informatice, reparații lăzi frigorifice, actualizare LEX, întreținere lift creșa 9, deratizare creșe, reparații curente pentru reparat canalizare subsol creșa 6, înlocuit podea, zugrăvit, vopsit lamperie creșa 1, reparat instalații sanitare și electrice creșe, hrană copii, obiecte de inventar (fiare de căîlcat, sonerii, imprimante, măști calorifer), deplasări interne, cursuri de igienă, protecția muncii, verificat stîngătoare, prime de asigurare non-viață, taxă parcare autoturism, reactualizare semnătură electronică).

Ajutoare sociale în numerar au fost în sumă de 1.338 Iei, acordate unui minor cu cerințe educaționale speciale, integrat în învățământul de masă.

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sumă de 32.944 lei.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova. Misiunea Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială a Municipiului Craiova constă în aplicarea la nivel local a politicilor si strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități si altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza municipiului Craiova, prin acordarea beneficiilor sociale si furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a menține funcționalitatea socială a persoanei în comunitate, urmărind prevenirea si combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții si promovarea incluziunii sociale a acestora.

Pentru cheltuieli de personal în bugetul de venituri și cheltuieli în anul 2019 a fost aprobată suma de 6.683.000 Iei, a fost utilizată suma de 6.665.659 Iei pentru un nr. de 74 salariați.

Pentru cheltuieli cu bunuri și servicL în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a foat alocată suma de 284.000 lei, a fost consumată suma de 248.808 Iei pentru achitarea facturilor de utilități, telefon, internet, contravaloare servicii cu poșta, etc.

 • - s-au efectuat plăti până la data de 31.12.2019 în sumă de 17.988 Iei, reprezentând plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în cadrul instituției, pentru angajații Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova.

 • - S-au acordat ajutoare de urgență în sumă de 13.700 Iei unui număr de 24 familii și persoane singure aflate în situații de risc social, care au avut probleme economice și medicale deosebite;

 • - Pentru înhumarea persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără susținători legali cât și pentru cele neidentificate, pentru anul 2019 au fost efectuate plăți în valoare de 13.833 lei pentru 18 persoane aflate în aceste situații.

 • - în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plății ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare de venit minim garantat, sunt transferate către bugetul local de la Agenția Județeană pentru Prestații Dolj. Suma transferată și consumată pe anul 2019 a fost de 11.778 Iei și a fost folosită pentru ajutorarea unui nr.de 74 persoane,

 • - potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 153/2016, în anul 2019 s-a utilizat suma de 1.220.254 lei pentru un număr de 3.355 consumatorii vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează energia termică furnizată în sistem centralizat.

- 5.916 lei s-au plătit pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru 21 familii și persoane singure beneficiare de ajutor social în conformitate cu legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat;

în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea locală are în evidență asistenți personali încadrați cu contract de muncă pe perioadă determinată și nedeterminată, funcție de certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisiile de evaluare de specialitate. în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost aprobată suma de 18.340.000 Iei, din care până la data de 31.12.2019, a fost utilizată suma de 18.289.604 lei, pentru un număr mediu de 509 asistenți personali/Iuna. în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, până la data de 31.12.2019, sunt în evidență un număr mediu de 886 persoane, care beneficiază de indemnizație lunară echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația zero din unitățile bugetare. De asemenea, un număr mediu de 508 de persoane, au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal. în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost aprobată suma de 13.960.000 Iei, fiind consumată până la data de 31.12.2019 valoarea de 13.956.823 Iei.

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 48.950 lei.

Este necesar ca asistenții personali să efectueze următoarele analize medicale: ex. coprobacteriologic, ex. coproparazitologic, clinic și fișa de aptitudine, în bugetul de venituri și cheltuieli fiind alocată suma de 6.000 lei. Până la 31.12.2019, a fost utilizată suma de 4.974 lei pentru un număr de 130 persoane.

S-a achitat până la data de 31.12.2019 suma de 428.429 lei, reprezentând plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în cadrul instituției, pentru asistenții personali.

Au fost acordate 18.584 abonamente pe mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav și accentuat în sumă de 1.207.960 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 257/2006 s-a aprobat Acordul de Parteneriat încheiat cu Arhiepiscopia Craiovei și Asociația “Vasiliada” în vederea depunerii Proiectului având ca obiect înființarea Centrului Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost din Municipiul Craiova “Sf. Vasile’\ finanțat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în cadrul Programului de Interes Național “Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență”. Conform Acordului de parteneriat contribuția Consiliului Local Municipal fondurile alocate în 2019 pentru Asociația Vasiliada în vederea suportării costurilor de funcționare ale Centrului sunt în cuantum de 593.000 Iei.

Prin H.CL. nr. 253/2015 s-a aprobat Protocolul de Colaborare cu Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj, în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele două părți, potrivit competențelor stabilite prin documentele lor de înființare, în vederea desfășurării de activități comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea obiectivelor propuse prin documentele programatice elaborate la nivel local. în vederea realizării obiectivelor cuprinse în documentele programatice naționale și locale și pentru creșterea impactului acțiunilor în domeniul politicilor antidrog la nivel local, potrivit Convenției de colaborare, obligația Consiliului Local Municipal este aceea de a stabili în bugetul local aportul financiar pentru plata serviciilor de prevenire a consumului de droguri pe cele trei arii de intervenții: școală, familie și comunitate. Astfel, în anul 2019 pentru aceste acțiuni a fost cheltuită suma de 15.990 Iei.

Prin H.C.L. nr. 487/2017, Consiliul Local Municipal a aprobat Programul social „SOLIDARITATEA”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situații de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune social. Prin acest program, se acordă tichete sociale, în valoare nominală de 30 lei, în vederea achiziționării de produse alimentare (cu excepția băuturilor alcoolice și țigărilor pentru Sarbatoarea Pastelui și Sărbătoarea Crăciunului, pentru beneficiarii de asistență socială care au domiciliul sau reședința în municipiul Craiova. în anul 2019 s-au acordat 5.934 tichete sociale. Prin HCL 88/2019, Consiliul Local Municipal a aprobat acordarea de beneficii de asistenta sociala, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei, veteranilor și invalizilor de război din 13

Municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război sărbătorită în data de 29 aprilie 2019 și a centenarului Marii Uniri sărbătorit la 1 decembrie 2019, In anul 2019, s-au distribuit tîchete sociale pentru un număr de 55 de persoane, veterani și invalizi de război din Municipiul Craiova precum. Suma totală cheltuită pentru tichete a fost de 192.099 Iei.

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 26.395 Iei.

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 48.950 lei.

CAPITOLUL 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol se finanțează iluminatul public, alimentările cu apă și amenajările hidrotehnice, sistematizarea circulației, IID - Fond de Rezervă pentru întreținere, înlocuire și Dezvoltare al Companiei de Apă Oltenia, fondurile alocate secțiunii de funcționare pe anul 2019 fiind de 17.985.000 Iei din care s-au efectuat plăți de 17.435.791 Iei pentru:

 • 1. consum energie electrică iluminat public, consum energie electrică semafoare și fântâni arteziene, iluminat ornamental-festiv, lucrări de menținere-întreținerea a sistemului de iluminat public, asistența tehnică in sumă de 9.803.457 Iei;

 • 2, lucrări de sistematizarea circulației în sumă de 4.188.384 Iei;

Contribuția Consiliului Local la Fondul de întreținere, înlocuire, Dezvoltare, constitutit conform OUG 198/2005, art.4, alin(2), pct.(d) pentru impozitul pe profit al Companiei de Apă Oltenia SA a fost în anul 2019 în sumă de 3.443.950 lei.

CAPITOLUL 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI

Secțiunea de funcționare: La acest capitol prevederea a fost de 39.763.000 Iei din care s-a consumat suma de 39.748.208 Iei pentru activitățile de salubrizare și de apă-canalizare.

1. Activitatea de salubrizare: de la acest subcapitol s-au finanțat activitatea de salubrizare a orașului prin acțiuni de măturat manual și mecanizat, încărcat și transportat Ia rampă reziduuri stradale, deszăpezire, ecarisaj, ecarisare, deratizare, dezinsecție, achiziționare coșuri gunoi stradal în sumă de 30.882.524 Iei.

 • 2. Activitatea de canalizare și tratarea apelor reziduale: plățile au fost în sumă de 3.404.163 Iei pentru udarea spațiilor verzi, consumul de apă fântâni; cantitatea de ape meteorice preluată la rețeaua publică, intervenții la inundații.

Pentru rata de capital aferentă Subîmprumutului extern contractat de către Ministerul Finanțelor Publice în baza acordului de împrumut subsidiar pentru cofinanțarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării, s-a achitat in anul 2019 suma de 5.461.522 lei.

CAPITOLUL 80.02 - ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Secțiunea de funcționare:

In baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe BANK AG, avand ca obiectiv Centrul multifuncțional Craiova - pavilion central, s-a achitat în anul 2019 rata de capital în suma de 3.263.651 Iei.

CAPITOLUL 81.02 - COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

S-a achitatat pe titlul II - Bunuri și servicii suma de 1.772.103 Iei pentru realizarea unui Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de concesionare a Serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul Craiova (119.000 lei) si s-au achiziționat 1.000 buc.sisteme de măsurare a energiei termice cu transmiterea datelor la distanță (1.653.103 Iei).

Având în vedere prevederile HCL nr. 415/2011, prin care s-a aprobat suportarea de la bugetul local a diferenței între prețul de producere, transport, distribuție a energiei termice și prețul de facturare către populație a fost prevăzută și achitată până la data 31.12.2019 suma de 14.197.000 lei din bugetul local.

CAPITOLUL 84.02 - TRANSPORT ȘI COMUNICAȚII

La acest capitol au fost repartizate credite în sumă de 70.505.000 lei la secțiunea de funcționare.

în anul 2019 fondurile utilizate pentru activitatea de întreținere și reparații străzi au fost în sumă de 30.998.994 Iei.

Având în vedere starea carosabilului și a degradărilor datorate solicitărilor dinamice și mai ales a factorilor climaterici, s-au executat lucrări de reparații și întreținere specifice tipului de îmbrăcăminte a străzilor municipiului Craiova, în vederea aducerii străzilor la o stare normală de exploatare, care să asigure siguranța și confortul circulației. Toți factorii menționați mai sus fac ca străzile să se degradeze mai ușor și mai repede decât cele de pe drumurile extraurbane.

Obiectivele atinse în anul 2019 au fost următoarele:

 • - asigurarea sistemului de comunicații rutiere și pietonale în condiții de calitate și siguranță în exploatare în municipiului Craiova;

 • - monitorizarea tuturor intervențiilor care se efectuează în carosabil, trotuare, piețe, zone verzi.

Lucrările de Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare, si parcări in municipiul Craiova-’, au fost executate in următoarele locații: Strada Lalelelor, Cartier 1 Mai -Insula, Strada Ceahlăului, Cartier Calea București - Pod Electro, Strada Castanilor, Strada Putnei, Alee Strada Putnei, Strada Anul 1848, Cartier Valea Roșie, Strada Nîfor Criveanu/Str. Soarelui, Parcare Patria, Zona blocuri ANL, Strada Arhitect Dan Nicolae, Strada George Cosbuc, Strada Mihai Eminescu, Cartier Sarari.

Lucrările de Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare, si parcări in municipiul Craiova”, au fost executate in următoarele locații: Cartier 1 Mai - Insula, Parcare Patria, Zona blocuri ANL, Strada Arhitect Dan Nicolae, Strada George Cosbuc, Strada Mihai Eminescu, Strada Popoveni, Târg Romanescu, Strada.V.Conta, Strada Jean Negulescu, Strada Vanatori, Școala Romanescu, Strada Vântului, Zona Billa, Aleea Castanilor 2, Parc Craiovita, Strada Feldioara, Cartier George Enescu, Școala generala 24 Strada Licurici, Strada Opanez, Școala 32 Aleea Castanilor, Școala 14 Aleea Toamnei.

Lucrările de 'Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare, si parcări in municipiul Craiova”, au fost executate in următoarele locații: Strada Mihai Eminescu, Aleea Castanilor 2, Grădiniță nr, 51 — Floarea Soarelui, Aleea Rovinari, Bvd Decebal — Parcare, Strada Opanez, Ana Ipatescu, Cart Brazda lui Novac - Zona Complex Baba Novac, Milcov - Gilortului, Str. Primăverii, Vasilescu Carpen - Sararilor, Fantana Popova.

Lucrări de reparații străzi executate în anul 2019 in următoarele locații: îmbrăcăminte cu piatra bruta: Str. Progresului (parțial), Olanesti (parțial), Ineului, Al Bucura, Al Bechetului, Reparații locale Crângului, Sinaia, AI 2 Bechetului, Reparații locale Trotusului, Viilor, Bucegî, Rodnei, Nasaud, Raureni, Floresti (reparații locale), Buzăului, Peroseni, Teslui, D. Bolintineanu (reparații locale).

Pavaj uniloc: Trotuar Moflenî -Banu Stepan, Alee bl Aeroport, Traian Lalescu, Grădiniță Sf. Ana, Craiovita dale loc joaca, Granit Biserica Sf. Treime, Travertin - zona Atlantis(partial).

îmbrăcăminte piatra sparta: Str. Coacăzelor, Al 1,2,3,4 Poligonului, Aleea Fragilor, Aleea 1,4,8 Fulger, Emil Racovita, Parcare Valeea Roșie bl G, Drumul Industriilor, Moldova (parțial), B rai la (parțial), Muntenia, (parțial), Al. 4 Primăverii, Al Garlesti, Mihail Sadoveanu, Al 4,5,6 Doicesti, Al 5,7 Brestei, Al Cerne le (parțial), Al 1 Baltenî, Al 1,3 Calusari, Tismana (parțial), Aleea 4 Dr. Apelor, Al Calugareni, Iași, Aleeile Fermierului, Iasomiei, Aleea Dr. Frabîcii, Aleea 6 Dr. Apelor, Plaiul Vulcanesti, Al. 2,3,4 Izvoru Rece, Mihail Drumes, Fazanului, Mesteacănului, Regimentul I Artilerie Grea, Aleea Bechetului, Al Râului, Erou Emanoil Ciobanu, Edereî, Al Fluturi, Al 7 Parângului, Al Cocorului, Cocorului, Jieni, Rugului, Salcioarei, Pelinului, Barbu Druga, Al Nectarului, Al. Braila, Al 1,3 Roznov, Gen. Ghe. Angelescu, AI Balcesti, Aleea Cosuna.

De asemenea, a fost achitată suma de 35.480.166 Iei către R.A.T SRL pentru acordarea de facilități pentru anumite categorii de persoane și compensații pentru la transportului în comun .

Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul realizării unor obiective de interes public local, a fost rambursată suma de 4.055.736 lei.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 31.247 lei.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” derulate prin Primăria Municipiului Craiova:

Fondurile prevăzute pe anul 2019 au fost alocate și consumate conform tabelului de mai jos:

Lei

Capitol Bugetar

Denumire

Buget 2019

Total plăti 2019

Explicații

Cap. 65.02 (Invatamant)

65.02.03.01

Creșterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădiniță cu program prelungit ”EIena Farago” inclusiv Creșa nr. 8

156,000

989

Suma prevăzută în buget reprezintă c/val servicii proiectare - faza PT, c/val servicii verificare tehnică de calitate PT și c/val servicii publicitate proiect. A fost achitată c/val comunicat de presă pentru lansare pro-iect, respectiv 800 lei și aviz Distrigaz, în valoare de 188,60 lei. Documentația privind achiziția serviciilor de proiectare - faza PT a fost înaintată Serviciului Licitații în data de 26.03.2019, a fost anulată (toate ofertele depuse au fost declarate neconforme) și reluată (după modificarea caietului de sarcini). Urmează a fi încheiat contractul privind serviciile de proiectare. Până la 31.12.2019 nu vor fi efectuate alte plăți.

58.01.01

18,000

148

58.01.02

98,000

840

58.01.03

40,000

0

65.02.03.01

Creșterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădiniță cu program prelungit "Floare Albastră’' inclusiv Creșa nr. 3

174,000

1,081

Suma prevăzută în buget reprezintă c/val servicii proiectare - faza PT, c/val servicii verificare tehnică de calitate PT și c/val servicii publicitate proiect. A fost achitată c/val comunicat de presă pentru lansare pro-iect, respectiv 893 lei și aviz Distrigaz, în valoare de 188,60 lei. Documentația privind achiziția serviciilor de proiectare - faza PT a fost înaintată Serviciului Licitații în data de 26.03.2019. în data de 18.04.2019, a fost înaintată documentația revizuită, urmare modificărilor făcute conform Instrucțiunii AMPOR nr. 112/07.03. 2019. Procedura a fost anulată (toate ofertele depuse au fost declarate

58.01.01

17,000

162

58.01.02

94,000

919

58.01.03

63,000

0

neconforme) și reluată (după modifîca-rea caietului de sarcini). Urmează a fi încheiat contractul privind serviciile de proiectare. Până la 31.12.2019 nu vor fi efectuate alte plăți.

65.02.03.01

Creșterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădiniță cu program prelungit "Piticot” inclusiv Creșa nr. 5

143,000

989

Suma prevăzută în buget reprezintă c/val servicii proiectare - faza PT, c/val servicii verificare tehnică de calitate PT si c/val servicii publicitate proiect. A fost achitată c/val comunicat de presă pentru lansare pro-iect, respectiv 800 lei și aviz Distrigaz, în valoare de 188,60 lei. Documentația privind achiziția serviciilor de proiectare - faza PT a fost înaintată Serviciului Licitații în data de 26.03.2019. Procedura a fost anulată (toate ofertele depuse au fost declara-te neconforme) și re-luată (după modificarea caietu-lui de sarcini). Procedu-ra a fost anulată și a doua oară, urmând a fi reluată. Până la 31.12.2019 nu vor fi efectuate alte plăți.

58.01.01

18,000

148

58.01.02

98,000

840

58.01.03

27,000

0

65.02.03.01

Creșterea accesului Ia educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova - Grădiniță cu program prelungit Curcubeul Copilăriei

238,000

0

Pentru proiect a fost semnat in data de 26.07.2019 contractul de finanțare nr.4493. Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT. Contractul de PT s-a semnat in data de 18.12.2019

58.01.01

35,000

58.01.02

203,000

58.01.03

0

65.02.03.01

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova - Grădiniță cu program prelungit Căsuța cu povești

315,000

0

Proiectul a fost depus, admis după etapele de evaluare a eligibilității si tehnico-financiara, aflandu-se in prezent în etapa de contractare. Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT. Nu a fost semnat contractul de finanțare (se asteapta realocarea pe axa). Nu s-a derulat procedura de licitație PT

58.01.01

47,000

58.01.02

268,000

58.01.03

0

65.02.03.01

Creșterea accesului la educație prin îmbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova - Grădiniță cu program prelungit Ion Creangă

218,000

0

Proiectul a fost depus, admis după etapele de evaluare a eligibilității si tehnico-financiara. Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului si contravaloarea PT. Nu a fost semnat contractul de finanțare (se asteapta realocarea pe axa). Nu s-a derulat procedura de licitație PT

58.01.01

32,000

58.01.02

186,000

58.01.03

0

65.02.03.01

Creșterea accesului la educație prin îmbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova - Grădiniță cu program prelungit Phoenix

214,000

0

Proiectul a fost depus, admis după etapele de evaluare a eligibilității si tehnico-financiara. Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT. Nu a fost semnat contractul de finanțare (se asteapta realocarea pe axa). Nu s-a derulat procedura de licitație PT

58.01.01

30,000

58.01.02

184,000

58.01.03

0

65.02.04.01

Creșterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”

172,000

171,860

Pentru Școala Mihai Viteazul, în trim. I al acestui an a fost achitata c/v contractului de proiectare - faza DALI, în sumă de 171.859,80 lei.

58.01.01

172,000

171,860

58.01.02

0

58.01.03

0

65.02.04.02

Creșterea calității infrastructurii educaționale Ia Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova

305,000

100,982

Municipiul Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă pentru proiect în cadrul P.I. 4.4., O.S. 4.5. în 2019 a fost achitată suma de 100.982,02 lei reprezentând serviicii de proiectare faza DALI pentru corpul de clădire CI6 și faza SF pentru corpul CI7. S-a inițiat achiziția de servicii de proiectare - faza PT. Contractul de finanțare s-a semnat în data de 29.11.2019. Diferența față de prevedere se datorează faptului că evaluarea cererii de finanțare s-a prelungit având în vedere că o parte din suma pentru asistență financiară nermabursabilă solicitată nu a fost disponibilă, ca urmare achiziția serviciilor de proiectare faza proiect tehnic a fost întârziată.

58.01.01

135,000

100,982

58.01.02

170,000

58.01.03

0

65.02.04.01

îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”

2,000

0

Proiectul a fost admis după etapele de evaluare. Ulterior a fost elaborat Proiectul tehnic si depus spre evaluare, astfel incat proiectul s-a aflat pe parcursul anului 2019 in etapa de evaluare tehnico-fmanciara. Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului, necheltuita intrucat contractul de finanțare nu a fost semnat.

58.01.01

1,000

58.01.02

1,000

65.02.04.01

îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eiiade”

2,000

0

Proiectul a fost admis după etapele de evaluare. Ulterior a fost elaborat Proiectul tehnic si depus spre evaluare, astfel incat proiectul s-a aflat pe parcursul anului 2019 in etapa de evaluare tehnico-fînanciara. Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului, necheltuita intrucat contractul de finanțare nu a fost semnat.

58.01.01

1,000

58.01.02

1,000

Total cap. 65.02

1,939,000

275,900

Cap. 66.02. (Sănătate)

66.02.06.01

Creșterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova

552,000

1,290

Suma prevăzută în buget reprezintă c/val servicii proiectare - faza PT, c/val servicii verificare tehnică de calitate PT și c/val servicii publicitate proiect. A fost achitată c/val comunicat de presă pentru lansare proiect și aviz privind protecția mediului, în sumă totală de 1290 lei. A fost încheiat contractul privind servicii de proiectare - faza PT și contractul privind serviciile de verificare tehnică a PT. Documentația de proiectare se află în curs de elaborare. Până la 31.12.2019 nu vor fi efectuate alte plăți.

58.01.03

83,000

194

58.01.02

469,000

1,097

58.01.03

0

0

66.02.06.01

Reabilitare corp C1 -Ambulatoriu Pavilion A. extindere cu lift exterior si amplasare rampa de gunoi (colectare selectiva) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova

220,000

1,131

Municipiul Craiova a încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4224/17.05.2019 pentru acest proiect. S-au semnat contractele pentru informare și publicitate obligatorie pe proiect.

Cheltuielile efectuate până la finele anului 2019 sunt în sumă

58.01.01

33,000

339

58.01.02

187,000

792

58.01.03

0

de 1130,50 lei și reprezintă cv comunicat de presă începere proiect. Diferența necheltuită se datorează întârzierii achiziției de lucrări. Deschiderea ofertelor pentru achiziția de execuție de lucrări a avut loc în data de 15.01.2020 si este în curs de evaluare, după ce anterior a fost anulată de două ori.

Total cap. 66.02

772,000

2,421

Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)

67.02.03.12

Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului național si cultural - Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)

289,000

952

Proiectul se afla in implementare. A fost achitata suma de 952 lei reprezentând cval comunicat presa lansare proiect. Diferența necheltuita reprezintă cval serviciilor de elaborare documentație proiectare faza PT si verificare proiect. Procedurile de achiziție publica au fost derulate, anulate si reluate, aflandu-se pe parcursul anului 2019 in desfășurare, astfel incat nu au fost efectuate plăti.

58.01.01

44,000

952

58.01.02

245,000

67.02.03.12

Amenajarea de parcuri si grădini in municipiul Craiova -Parcul Nicolae Romanescu

4,160,000

2,328,778

Suma de 2.328.777,08 Iei achitată până la 31.12.2019 reprezintă 8.578,30 lei - 50% din cota ISC de 0,5%, 743,70 lei - comunicatul de începere proiect, 2.310.272,00 lei -lucrări executate, 3.748,501ei -panou temporar si 5.434,58 lei dirigentie de șantier.

58.01.01

623,000

230,278

58.01.02

3,537,000

2,098,500

58.01.03

0

67.02.05.03

Regenerare urbana in Municipiul Craiova prin revitalizarea Zonei Balta Cernele

350,000

0

Municipiul Craiova a intenționat să solicite finanțare nerambursabilă în cadrul POR2014-2020, PI 4.2. A fost încheiat un contract de servicii de proiectare - faza SF, a cărui durată a fost prelungită datorită complexității soluției tehnice, termenul de predare a documentației fiind anul 2019. Studiul de fezabilitate întocmit de proiectant nu a întrunit condițiile impuse de Ghidul solicitantului pentru a fi accesată finanțarea proiectului, în ceea ce privește plata serviciilor, este pe rol un litigiu între Mun. Craiova și proiectant, în anul 2019 nu au fost efectuate plăți.

58.01.01

350,000

58.01.02

0

58.01.03

0

Total cap. 67.02

4,799,000

2,329,730

Cap. 70.02. (Loc., serv, si dezv. Publica)

70.02.50

Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova - faza II -Zona Fantâna Popova

215,000

833

A fost încheiat contractul nr. 4548/26.07.2019 pentru finanțarea nerambursabilă a acestui proiect în cadrul priorității de investiții 4.3 . Au fost încheiate contractele de achiziție a măsurilor de informare și publicitate obligatorii pe proiect. S-a inițiat achiziția serviciilor de proiectare - faza PT. în 2019 a fost achitat comunicatul de presă de începere proiect. Diferența față de prevedere se datorează faptului că nu a fost încheiat contractul de proiectare și efectuată plata serviciilor.

58.01.01

37,000

58.01.02

178,000

58.01.03

0

70.02.03.30

Creșterea Eficientei Energetice in cadrul clădirilor

RezidenTiale din Municipiul

Craiova - CEERT L4

1,258,000

3,134

Suma reprezintă contravaloarea comunicatului de începere a] proiectului, achitata in conformitate cu prevederile contractului precum si avize Distrigaz Sud Rețele. Diferența reprezintă: valoarea PT-ului care nu a fost recepționat si plătit, precum si lucrări previzionate care nu au fost achiziționate.

58.01.01

577,000

2,750

58.01.02

589,000

385

58.01.03

92,000

70.02.03.30

Creșterea Eficientei Energetice in cadrul clădirilor

RezidenTiale din Municipiul

Craiova - CEERT L5

1,405,000

1,895

Suma reprezintă contravaloarea comunicatului de începere al proiectului, achitata in conformitate cu prevederile contractului, precum si avize Distrigaz Sud Rețele. Diferența reprezintă: valoarea PT-ului care nu a fost recepționat si plătit, precum si lucrări previzionate care nu au fost achiziționate.

58.01.01

609,000

1,414

58.01.02

679,000

481

58.01.03

117,000

70.02.03.30

Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova -CEERT L4.1

1,471,000

1,706

Suma de 1.706,40 lei reprezintă 952,001ei contravaloarea comunicatului de începere al proiectului si 754,40 lei valoarea avizelor Distrigaz Sud Rețele. Contractul pentru verificare PT s-a semnat in data de 16.12.2019

58.01.01

721,000

1,322

58.01.02

750,000

385

58.01.03

0

70.02.03.30

Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova -CEERT L5.1

1,687,000

158,838

Suma de 158.838,15 lei reprezintă 2.380 lei contravaloarea comunicatului de începere al proiectului, 943 lei contravaloarea avizelor

58.01.01

827,000

79,044

58.01.02

860,000

79,794

Distrigaz, 137.474,75 lei contravaloare PT si 18.040,401ei servicii verificare proiect. In derulare procedura de achiziție dirigentie șantier

58.01.03

0

Total cap. 70.02

6,036,000

166,407

Cap. 80.02. (Acțiuni generale economice, comerciale si de munca)

80.02.01.30

Business Center Sud Craiova

115,000

0

Instanța de judecată s-a pronunțat prin Decizia nr. 3462/17.10.2018, definitivă, a Curții de Apel Craiova, dată în dosarul nr. 8580/118/2016, prin care obligă Municipiul Craiova la achitarea, către S.C. Duo Management Construct S.R.L., a sumei de 114.840,56 lei reprezentând debit. Până la acest moment nu a fost achitat debitul către S.C. Duo Management Construct S.R.L.

56.01.03

115,000

80.02.01.30

S.I.M.C.A. - Standarde si Instrumente in Implementarea Managementului Calitatii Administrative la nivelul Primăriei Municipiului Craiova

300,000

222,483

Proiect depus in cadrul POCA 2014-2020, a fost achitata contravaloarea serviciilor de realizare modul informatic, certificare ISO, cursuri grup tinta, conferința finala, comunicat de presa final si reîntregire secțiune funcționare cu salariile expertilor cooptați. Proiect finalizat. Diferența reprezintă economie rezultata in urma derulării procedurii de achiziție publica.

58.02.01

50,000

49,557

58.02.02

250,000

172,927

58.02.03

0

80.02.01.30

A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocrației si digitizare pentru Cetățenii BĂNIEI

303,000

73,907

Proiectul se afla in implementare. Au fost achitate contravaloarea serviciilor de publicitate si echipamente achiziționate. Diferența este reprezentata de către achiziții care nu au fost derulate fiind așteptat un aviz de la MCSI.

58.02.01

90,000

11,086

58.02.02

213,000

62,821

58.02.03

0

Total cap. 80.02

718,000

296,390

Cap. 84.02 (Transporturi)

84.02.03.02

Modernizarea caii de tramvai de pe str. Henry Ford in zona industriala Ford si extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea in regim adaptiv si sistem de comunicații, aferente traseelor de tramvai (Etapa 1, Faza 3)

93,000

92,896

Suma prevăzută in buget si achitata reprezintă contravaloare servicii de proiectare faza DALI.

58.01.01

93,000

92,896

58.01.02

0

58.01.03

0

84.02.03.02

Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova - MOTRIC TI : Componenta Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford in zona industriala Ford si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea in regim adaptiv si sistem de comunicații (Etapa 1, Faza 3); Componenta Extinde-rea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea in regim adaptiv si sistem de comunicații (Etapa 1, Faza 1 + Etapa 1, Faza 2); Componenta Modernizare depou si Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 1 - Modernizare statii de redresare si echipamente aferente

10,000

0

Proiectul a fost depus si selectat pentru finanțare. In data de 07.11.2019 s-a incheiat contractul de finanțare nr.4898/07.11.2019, cod SMIS 129159. Nu au fost efectuate plăti. Suma prevăzută in buget si necheltuita reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului si avize.

58.01.01

3,000

58.01.02

7,000

58.01.03

0

84.02.03.02

Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea

Severinului, în zona industrială Cernele de Sus -Faza 1 si Faza 2

130,000

116,620

Proiectul a fost depus si selectat pentru finanțare. In data de 07.1 E2019 s-a incheiat contractul de finanțare nr.4886/07.11.2019, cod SMIS 128811. Suma prevăzută in

58.01.01

119,000

116,620

58.01.02

11,000

buget reprezintă cval servicii proiectare faza DALI (achitata) si publicitatea inițiala obligatorie a proiectului si avize.

58.01.03

0

Venituri

proprii

130,000

84.02.03.02

Modernizare depou si Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

18,000

0

Proiectul a fost depus si selectat pentru finanțare. In data de 13.12.2019 s-a incheiat contractul de finanțare nr.4913/13.12.2019, cod SMIS 129326. Nu au fost efectuate plăti. Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului si avize

58.01.01

3,000

58.01.02

15,000

58.01.03

0

84.02.03.02

Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie (17 buc) - parteneriat MDRAP

60,700,000

0

Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului si contravaloarea mijloacelor de transport public prevăzute a fi achiziționate pentru anul 2019 (avans in cadrul contractului de furnizare). Procedura de achiziție publica a fost derulata de către MDRAP, anulata si reluata, pe parcursul anului 2019 nefiind incheiat contractul de furnizare. Astfel, nu au fost efectuate plăti

58.01.01

7,652,000

58.01.02

43,358,00

0

58.01.03

9,690,000

84.02.03.02

Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzele In Municipiul Craiova - MOTRIC A : Componenta Extinderea sistemului de management al traficu-lui prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu functio-narea in regim adaptiv si sistem de comunicații (Etapa 1, Faza 4) si Reorganizarea circulației in zona centrala (Etapa 2, Faza 4), Componenta înnoirea parcului de vehicule de transport public urban -Achiziția de autobuze noi -Faza 2 + Faza 3 + Faza 4(16 buc)

35,000

0

Proiectul a fost depus, admis după etapele de evaluare a eligibilității si tehnico-financîara, aflandu-se pe parcursul anului 2019 in etapa de contractare. Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului si avize. întrucât contractul de finanțare nu a fost semnat pana la 31.12.2019, nu au fost efectuate plăti.

58.01.01

18,000

58.01.02

17,000

58.01.03

0

84.02.03.02

înnoirea parcului de vehicule de transport public urban -Achiziția de autobuze noi -Faza 1 (30 buc)

8,000

0

Proiectul a fost depus, admis după etapele de evaluare a eligibilității si tehnico-financiara. Conform adresei Agenției Pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia nr. 17909/24.07.2019 UAT Municipiul Craiova a fost informat ca „in urma aplicării mecanismului de evaluare si selecție descris in cadrul ghidului specific cat si ținând cont de instrucțiunile AM POR, proiectul propus nu se incadreaza în alocarea apelului de proiecte nr.POR/2017/4/4.3/1 si va fi inclus in lista de rezerva. Suma prevăzută in buget reprezintă publicitatea inițiala obligatorie a proiectului, întrucât contractul de finanțare nu a fost semnat, nu au fost efectuate plăti.

58.01.01

1,000

58.01.02

7,000

58.01.03

0

84.02.03.02

Reactualizare Studii de trafic si Analize gaze cu efect de sera (GES) aferente masurilor de intervenție aplicabile transportu-lui public cu tramvaiul in municipiul Craiova pentru: proiect MOTRIC TI, proiect Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus -Faza 1 si Faza 2, proiect Modernizare depou si Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

102,000

41,650

Suma prevăzută in buget reprezintă contravaloarea studiului obligatoriu a fi depus ca anexa la cererile de finanțare aferente Axei 4.1.

Documentația a fost recepționată si achitata. Diferența reprezintă economie rezultata in urma derulării procedurii de achiziție publica

58.01.01

102,000

41,650

84.02.03,02

Reactualizare Studii de trafic si Analize gaze cu efect de sera (GES) aferente masurilor de intervenție aplicabile transporta- lui public cu autobuzele în municipiul Craiova - proiect MOTRIC A : Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu functiona-rea in regim adaptiv si sistem de comunicații (Etapa 1, Faza 4), Reorganizarea circulației in zona centrala (Etapa 2, Faza 4), înnoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achiziția de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc)

48,000

41,650

Suma prevăzută in buget reprezintă contravaloarea studiului obligatoriu a fi depus ca anexa la cererile de finanțare aferente Axei 4.1.

Documentația a fost recepționată si achitata. Diferența reprezintă economie rezultata in urma derulării procedurii de achiziție publica

58.01.01

48,000

41,650

84.02.03.02

Studiu de trafic si Analiza gaze cu efect de sera (GES) aferente masurilor de intervenție aplicabile transportului public in municipiul Craiova - înnoirea parcului de vehicule de transport public urban -Achiziția de autobuze noi -Faza I (30 buc)

160,000

157,080

Suma prevăzută in buget reprezintă contravaloarea studiului obligatoriu a fi depus ca anexa la cererile de finanțare aferente Axei 4.1.

Documentația a fost recepționată si achitata. Diferența reprezintă economie rezultata in urma derulării procedurii de achiziție publica

58.01.01

160,000

157,080

84.02.03.03

Pasaj denivelat subteran, pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian (Dirigentie de șantier in perioada de notificare a defectelor si recepție finala)

36,000

35,076

Suma prevăzută in buget si achitata, reprezintă contravaloarea servicii dirigentie de șantier pe perioada de garanție a lucrărilor.

56.01.03

36,000

35,076

Total cap. 84.02

61,340,000

484,972

TOTAL GENERAL

75,604,000

3,555,821

CHELTUIELI DE CAPITAL:

Pentru obiectivele de investiții prevăzute în Programul de investiții publice pe anul 2019 au fost efectuate plăți în sumă de 78.198.732 Iei față de o prevedere de 80.562.000 Iei ceea ce reprezintă o realizare de 97,07 % , după cum urmează:

Iei

CHELTUIELI EVIDENȚIATE IN BUGETUL LOCAL

Denumire obiectiv

Prevederi

AN

Valoare achitată

Observații

Cap. 51

Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.l

53,000

52,693

contract în derulare

Reabilitare Sediu Primăria Municipiului Craiova strada

A.I.Cuza nr.7

50,000

49,092

contract în derulare

Achiziție tehnica de calcul: $

laptop-uri, stații de lucru și

storage-uri

103,000

100,496

contract finalizat

Achiziție unități calculator desktop și monitor, cu sistem de operare, aplicație office -Direcția Impozite și Taxe

39,000

38,710

contract finalizat

Achiziție Depou tramvaie din municipiul Craiova și DALI

3,336,000

3,335,227

contract finalizat

Achiziție tehnică de calcul -Direcția Evidența Persoanelor

8,000

7,615

contract finalizat

Achiziție cu montaj sistem electronic de ordonare și dirijare -Direcția Evidența Persoanelor

12,000

11,992

contract finalizat

Achiziție tehnică de calcul: copiatoare/ multifuncționale

11,000

9,330

contract finalizat

Achiziție modul conectare cu Poliția Locală pentru căutare și vizualizare informații despre autovehicule, inclusiv plata taxei de parcare - Direcția Impozite și Taxe

21,000

20,999

contract finalizat

Achiziție licențe

67,000

66,248

contract finalizat

Achiziție aplicație/modul de programare online    pentru

căsătorii și transcriere acte stare civilă

8,000

7,973

contract finalizat

Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (ET, DALI, PT)

54,000

44,700

contract finalizat pentru faza E.T și D.A.L.I.

Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (PT, execuție)

288,000

47,005

contract pentru PT finalizat, contract pentru execuție în derulare

Reabilitare Corp Administrativ al Operei Române Craiova (E.T., D.A.L.I.)

10,000

0

S-a renunțat 9

Achiziție servicii de realizare a unei arhive de imagini

108,000

71,995

contract în derulare

Sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință

100,000

0

contract finalizat, plata în ianuarie 2020

Aplicație     mobilă     pentru

platformele de operare 1OS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application

73,000

63,950

contract în derulare

TOTAL CAP. 51

4,341,000

3,928,025

Denumire obiectiv

Prevederi

AN

Valoare achitată

Observații

Cap. 61

Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfețe de comunicație prin circuit telefonic dedicat,           internet/intranet

(TCP/IP), telefonie mobilă GSM

93,000

92,820

contract finalizat

Lucrări de dezvoltare si/sau completare a sistemului de înstiintare-alarmare             al

municipiului Craiova (SF)

83,000

82,500

contract finalizat

TOTAL CAP. 61

176,000

175,320

Denumire obiectiv

Prevederi

AN

Valoare

achitată

Observații

Cap. 65

Reabilitare bazin C.N. Carol I-instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (execuție)

1,210,000

1,177,504

contract finalizat

Școala Gimnazială Decebal (PMC) - Reabilitare clădire Școala Obedeanu și extindere clădire școală (E.T., S.F.)

10,000

0

S-a renunțat

Reabilitare bazin C.N. Carol I-instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (P.T., as.th.)

10,000

0

contract finalizat, plata în ianuarie 2020

TOTAL CAP. 65

1,230,000

1,177,504

Denumire obiectiv

Prevederi

AN

Valoare achitată

Observații

Cap. 66

Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru      secția      recuperare

neurologică (P.T.și     D.E.,

verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie

10,000

10000

contract în derulare

Utilități (branșament electric) biserica din lemn - Spitalul Victor Babes (terțiar)

32,000

31,227

contract finalizat

TOTAL CAP. 66

42,000

41,227

Denumire obiectiv

Prevederi

AN

Valoare achitată

Observații

Cap. 67

Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova

239,000

82,110

contract în derulare

Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Comițoiu (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)

1,000

0

Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică

Regenerare urbană în mun.

Craiova prin revitalizarea Zonei

Cornițoiu (SF)

62,000

61,090

contract finalizat

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri-Modificări și reamenajări la construire stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (execuție)

25,275,000

25,272,590

contract în derulare

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (aviz tehnic de racordare la rețeaua s electrică)

365,000

284,671

contract finalizat

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+ asistență tehnică)

14,000

0

contract în derulare pentru asistența tehnică

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (certificare)

69,000

33,390

contract în derulare

Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete): Porcarului, Popova, Jianu -pt.fântâna Purcarului și fântâna

5,000

4,215

contract finalizat

Popova (E.T.+D.A.L.I.+P.T.)

Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete): Purcaruluî (execuție)

101,000

100,722

contract finalizat

Achiziție cu montaj echipamente instalație     climatizare     Sala

Polivalentă

1,169,000

1,168,332

contract finalizat

Echipamente de fitness

113,000

112,306

contract finalizat

Dulap medical tip vitrină

3,000

2,886

contract finalizat

Canapea electrică petru tratament

5,000

4,492

contract finalizat

Greblă de scarificator gazon natural și gazon artificial

25,000

24,709

contract finalizat

Defibrilator

5,000

4,829

contract finalizat

Sistem de ventilație, umidificare și răcire pentru gazon (2 buc.)

372,000

371,875

contract finalizat

Laptop cu licență

4,000

3,931

contract finalizat

Casă de bani pentru casierie

7,000

6,800

contract finalizat

Banc masă de atelier

5,000

4,284

contract finalizat

Achiziție autospecială cu platformă pentru lucru la înălțime

304,000

303,450

contract finalizat

Achiziție cu montaj echipamente locuri de joacă-acord cadra

1,000

0

nu au fost depuse oferte conforme pentru a se putea întocmi referatul de necesitate și pentru a putea justifica valoarea acordului cadru si a contractelor subsecvente

Amenajare alei și parcări -Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (S.F., P.T., ex.)

10,000

0

S-a finalizat documentația, timp insuficient pentru demararea procedurii de achiziție publică

Achiziție tractor minim 60 CP

132,000

0

Ofertă neconformă

Achiziție căsuțe de lemn cu decorațiuni incluse

85,000

83,999

contract finalizat

Relocare și restaurare biserica din lemn ,,Pocruia”(ET+DALI+PT)

1,000

0

s-a renunțat >

Construire Cimitir Craiova Nord et. 11, str. Aleea 4 Șimnîc nr. 26, T4, P53 (SF, PT, as. th.)

96,000

94,626

contract finalizat

TOTAL CAP. 67

28,468,000

28,025,307

Denumire obiectiv

Prevederi AN

Valoare achitată

Observații

70

Concesionarea Serviciului de iluminat public în mun. Crai ova

4,490,000

4,472,066

contract în derulare

Reactualizare PUZ Romanescu-

Hipodrom

1,000

0

contract în derulare

Reactualizare PUZ Re vitali zarea Centrului Istoric - zona Pilot -

Lipscănia Craiovei

1,000

0

contract în derulare

Reactualizare PUZ - Parc

Comițoiu

1,000

0

contract în derulare

Realizare PUG municipiul

Craiova

649,000

648,074

contract în derulare

Amenajare     Piața     Regele

Ferdinand și Regina Mar ia (SF, PT, asistență tehnică)

1,000

0

nu au existat oferte

Amenajare Piața Regele Mihai I al României (SF, PT, asistență tehnică)

1,000

0

nu au existat oferte

Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)

239,000

234,698

contract în derulare

Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, TI 4, T15 municipiul Craiova (E.T., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)

30,000

30,000

contract în derulare

Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (S.F.)

60,000

59,316

contract finalizat

Statii de reincarnare pentru vehicule electrice (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)

24,000

0

în luna decembrie a fost respinsa documentația de către AFM

SF Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice

58,000

57,299

contract finalizat

Revitalizare Centru Istoric - zona Piața Veche-Felix Aderca (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)

1,000

0

se va demara achiziția publică după finalizarea situației juridice a unui teren

Achiziție       parcometre cu

alimentare solară și sistem de

386,000

323,607

contract finalizat

administrare

Revitaiizare centru Istoric - zona Piața Veche - Felix Aderca (SF)

28,000

27,992

contract finalizat

TOTAL CAP. 70

5,970,000

5,853,052

Denumire obiectiv

Prevederi

AN

Valoare achitată

Observații

9

74

Canalizare     menajeră     str.

Fermierului (ex.)

833,000

449,051

contract în derulare

Canalizare     menajeră     str.

Fermierului (aviz tehnic de racordare la rețeaua electrică)

3,000

2,118

contract finalizat

Stație de tratare ape reziduale „Craiova     Water     Park”

(documentație tehnică pentru obținerea     autorizației      de

9                                                                               9

gospodărire a apelor+taxă)

3,000

0

contract în derulare

Canalizare     menajeră     str.

Fermierului (PT, as.th.)

5,000

0

contract în derulare

Generator ULV ceață rece

140,000

126,227

contract finalizat

Achiziție module platformă supraterană pentru colectarea selectivă a deșeurilor

126,000

125,271

contract finalizat

Reevaluare și revizuire planuri de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova

41,000

40,460

contract finalizat

TOTAL CAP. 74

1,151,000

743,127

Denumire obiectiv

Prevederi

AN

Valoare achitată

Observații

Cap. 81

Modernizare sistem centralizat de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din PT1 Valea Roșie și PT4 Valea Roșie (E.T.,

D.A.L.I.)

TOTAL CAP. 81

200,000

191590

contract finalizat

200,000

191,590

Denumire obiectiv

Prevederi

AN

Valoare achitată

Observații

84

Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord’cadru

32,433,000

31,633,203

contract în derulare

Modernizare str. Parângului -extindere (ET, DALI)

6,000

5,831

contract finalizat

Modernizare str. Parângului -extindere (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

8,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare str. Ramuri (ET, DALI)

6,000

5,831

contract finalizat

Modernizare str. Ramuri (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

10,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare str. Migdalului (ET, DALI)

6,000

5,712

contract finalizat

Modernizare str. Migdalului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

10,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare str. Lăcrămioarei (ET, DALI)

6,000

5,712

contract finalizat

Modernizare str. Lăcrămioarei (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

8,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare str. Zăvoiului (ET, DALI)

5,000

4,284

contract finalizat

Modernizare str. Zăvoiului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

6,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare str. Aleea III Bariera Vâlcii (ET, DALI)

6,000

5,712

contract finalizat

Modernizare str. Aleea III Bariera Vâlcii (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

10,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare str. Aleea II Cantonului (ET, DALI)

6,000

5,712

contract finalizat

Modernizare str. Aleea II Cantonului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

9,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare     str.     Drumul

Comeșului (ET, DALI)

7,000

6,307

contract finalizat

Modernizare    str.    Drumul

Corneșului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

10,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare str. Vânători (ET, DALI)

6,000

5,712

contract finalizat

Modernizare str. Vânători (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

10,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Străpungere str. Trai an Lalescu-Bvd. Calea București (S.F.)

83,000

82,904

contract finalizat

Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

1,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Reconfigurare intersecția str. Calea București cu str. Arieș -concurs de soluții

1,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Pasarelă pietonală str. Henry Ford (S.F.)

1,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T.,D.A.L.I.) -acord cadru

1,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (E.T.,

D.A.L.E)

10,000

0

Procedura de achiziție publică este în derulare

Realizare infrastructură rutieră si pietonală în vederea executării canalizatieî de comunicare urbană din     Municipiul     Craiova

(actualizare S.F.)

1,000

0

s-a renunțat

*

Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melinești (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)

170,000

160,019

contract în derulare (s-a finalizat faza de proiectare)

Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare ET și PT, as. th.)

33,000

32,359

contract finalizat

Construire pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu CF) - S.F.

10,000

0

contract în derulare

Achiziția unui număr de până la 40 de autobuze cu norma de poluare Euro VI

6,105,000

6,104,282

contract finalizat pentru plata TVA-uIui

TOTAL CAP. 84

38,984,000

38,063,580

TOTAL GENERAL

80,562,000

78,198,732

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie:

- plățile din anii precedenți șî recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) au fost în sumă de 146 Iei;

Cap.80.02 - Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă:

 • - plățile din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) au fost în sumă de 1.529 lei;

Cap.84.02 - Transporturi:

-plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 1.455.523 lei.

Programul de investiții publice pe anul 2019 derulat de ordonatorii terțiari: Cap.65.02 "învățământ ”•

 • - s-au efectuat cheltuieli de investiții la următoarele unități de învățământ preuni verși tar de stat în suma de 3.272.252 lei: Grădiniță cu program prelungit „Căsuța cu povești”, Grădiniță cu program prelungit "Floarea soarelui”, Grădiniță cu program prelungit Nicolae Romanescu, Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilăriei, Grădinița cu program prelungit Sf.Ana, Grădinița cu program prelungit Traîan Demetrescu, Grădinița cu program prelungit Voiniceii, Grădinița cu program prelungit Floare albastră, Grădinița cu program prelungit Elena Farago, Grădinița cu program prelungit Ion Creangă, Grădinița cu program prelungit Piticot, Școala gimnazială Lascăr Catargiu, Școala gimnazială Mircea Eliade, Școala gimnazială Gheorghe Bibescu, Școala gimnazială Mihai Viteazu, Școala gimnazială Anton Pann, Colegiul National Carol, Colegiul National Frații Buzești, Colegiul Național Elena Cuza, Colegiul National Pedagogic Ștefan Velovan, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii C-tin Brâncuși, Liceul Teoretic Henri Coandă, Liceul Teoretic Tudor Arghezi, Colegiul Ștefan Odobleja, Liceul Traian Vuia, Liceul Tehnologic George Bibescu, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic Transport Căi Ferate, Liceul Tehnologic de Transporturi auto, Liceul Voltaire, Liceul Charles, Seminarul Teologic Ortodox.

A fost prevăzută suma de 5.448.000 Iei la Cap.66.02”Sănătate și au fost efectuate plăți de 6.464.065 lei, reprezentând transferuri de capital la toate cele 3 spitale de subordonare locală, astfel: 4.519.969 lei pentru Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, 1.238.200 lei - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie și 705.896 lei - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”.

Cap.68.02 - Asigurări și asistentă socială:

Serviciul public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Unitățile de învățământ din Municipiul Crai ova a consumat fonduri în sumă de 20.406 lei pentru achiziționarea a 4 buc. Hotă profesională.

Direcția de Asistență Socială Craiova implementează următoarele proiecte:

 • - proiectul „VENUS - împreună pentru o viață în siguranță!”, privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice;

 • - Proiectul „îmbătrânirea activă o șansă pentru o viață demnă”, “Bunicii comunității servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”.

Pentru aceste două proiecte s-a achitat suma de 154.228 lei.

în anul 2019 pentru cheltueieli de capital s-a achitat suma de 21.536 lei pentru achiziția de licențe software antivirus clasă business pentru a organizarea în mod eficient activitățile din cadrul entității, pentru a fi utilizate cu maximă eficiență programele informatice, precum și alte aplicații informatice utilizate în mod curent în cadrul direcției și a se evita evantualele disfuncționalități în cadrul activităților desfășurate de către instituție.

Având în vedere cele prezentate mai sus, veniturile totale ale bugetului local au fost de 549.327.406 lei față de o prevedere de 633.522.000 lei, adică o încasare de 86,71%, iar cheltuielile totale ale bugetului local au fost realizate în procent de 86,78 % adică 554.103.415 lei față de o prevedere de 638.509.000 lei.

La nivelul bugetului local pe anul 2019, se constată nerealizări la venituri pe codul 48.02 - Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014/2020. La cheltuieli, pe cap. 84.02 - Transporturi diferența față de prevederi se datorează faptului că procedura de achiziție publica a fost derulata de către MDRAP, anulata si reluata, pe parcursul anului 2019 nefiind încheiat contractul de furnizare. Astfel, nu au fost efectuate plăti.