Hotărârea nr. 154/2020

HCL 154 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA IUNIE-AUGUST 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA        

                       

  HOTĂRÂREA NR.154

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2020

 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;

      Având în vedere referatul de aprobare nr.66218/2020, raportul nr.66220/2020 întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă şi raportul de avizare nr.66221/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2020 şi avizele nr.157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.159/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.161/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

       În conformitate cu prevederile art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

       Potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 493/2009, modificată;

   În temeiul art.123, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărăŞte:

 

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2020, dl. Adrian COSMAN.

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

         Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU