Hotărârea nr. 153/2020

HCL 153 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.05.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                           

                                                

HOTĂRÂREA NR.153

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 28.05.2020

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.3983/2020, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.05.2020;

 În temeiul art.135 alin.7 şi 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 28.05.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

    

 

            Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.153/2020

 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.05.2020, ora 12,00

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţionase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea amânării sărbătoririi în 1 iunie 2020, a ,,Zilei Municipiului Craiova”

 

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă  nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I,  III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere, încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C.BYBANU AMUR S.R.L

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri și spații situate în Piața Valea Roșie, Piața Centrală, Piața Centrală - Hala de carne și Târgul Municipal Craiova.

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile date în administrare operatorului Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe serviciului de transport public local de persoane, desfășurate de R.A.T. SRL şi a comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Plopului”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Mesteacănului”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Trandafirului”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică şi a funcţiunilor în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Ţepeş-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinaţie din zonă industrială, în zonă mixtă şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonski, nr.71.

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stelian BĂRĂGAN