Hotărârea nr. 152/2020

HCL 152 PROIECTUL „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE « VICTOR BABEŞ » CRAIOVA” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PROPUS SPRE FINANŢARE DIN FONDURI EUROPENE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020”
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

                  

       HOTĂRÂREA NR. 152

privind aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” şi a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020” 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 22.05.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.72961/2020, raportul nr.72969/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.73134/2020 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova ” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”;

            În conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Decretul nr. 240/2020 al Presedintelui Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/ 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, GhidulUI Soilicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19  corespunzator  Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020, Pachetului de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării regulilor de utilizare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru a răspunde bine nevoilor generate de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de sănătate publică în contextul COVID-19, respectiv modificările suplimentare ale Regulamentului privind Dispoziţiile Generale pentru utilizarea fondurilor (1303/2013),  Comunicării CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achiziţiile publice în situaţia de urgenţă legată de criza COVID-19,   Regulamentului nr.460/2020, art. 2, par. 3, respectiv data de la care a fost prevăzută eligibilitatea cheltuielilor aferente situaţiei de urgenţă cauzate de criza Covid 19, Legii nr. 98/2016 2016 privind achiziţiile publice ,  Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Opţiunile şi mecanismele legale disponibile sunt descrise şi în Comunicarea CE (2020/C 108 I/01): Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului legal, privind achiziţiile publice în situaţia de urgentă legată de criza COVID- 19,  Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, Regulamentului (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi  Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

             Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2010 privind darea in administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia a resurselor materiale, umane si financiare şi nr.239/2010 privind preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe, constând în managementul asistenţei medicale ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,   din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, către Consiliul Local al Municipiului Craiova

           În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.c, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1.Se aprobă proiectul „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, având indicatorii prevazuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 48.178.795,39 lei.

  Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, cat si orice alta cheltuială ce poate apărea pe durata de valabilitate a contractului de finantare pentru implementarea  proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ teritoriale - Municipiul Craiova. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş » Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

 

Anexa Ia HCL nr. 152/2020

Lista indicatorilor aferenți proiectului ”COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova”

Nr crt

Denumire produs

UM

Cantitate

1

Combinezon de protecție categoria III unica folosința

buc

25.740

2

Masca FFP2 cu supapa unica folosința

buc

25.740

3

Masca FFP3 cu supapa unica folosința

buc

25.740

4

Mânuși lungi (cu manșeta tip nitratex) unica folosința

buc

51.480

5

Mânuși unica folosința

buc

308.880

6

Masca unica folosința cu 3 pliuri

buc

622.080

7

Ochelari cu ventilație indirecta

buc

25.740

8

Halate unica folosința

buc

154.440

9

Capeline unica folosința

buc

154.440

10

Botosei unica folosința

buc

154.440

11

Viziere unica folosința

buc

25.740

12

Halate chirurgicale unica folosința

buc

10.296

13

Lenjerii pat - unica folosința

set

26.622

14

Pijamale unica folosința - adulti

buc

5.481

15

Camasi de noapte unica folosința

buc

5.481

16

High Flow Ventilation

buc

5

17

Ecograf portabil

buc

1

18

Videolaringoscop

buc

2

19

Saltele antiescara

buc

10

20

Brancarda transport

buc

2

21

Targa

buc

2

22

Echipament dezinfectie cu ultraviolete

buc

20

23

Robot pentru dezinfectie cu lumina ultravioleta (pulsatorie)

buc

1

24

Aparat Laborator/Tl Markeri Cardiaci

buc

1

25

Aparat Radiologie mobil

buc

2

26

Pat terapie

buc

5

27

Ventilatoare

buc

5

28

Monitoare

buc

20

29

Injectomate

buc

5

30

Infuzomate

buc

5

31

Ventilator Transport Urgente

buc

2

32

EK.G

buc

2

33

Defibrilator

buc

2

34

Dispozitiv de dezinfectie prin nebulizare

buc

22

35

Tunel ermetic pentru dezinfectie prin nebuluizare

buc

2

36

Statie producere oxigen pentru pacienti intubati

buc

1

37

echipament sterilizare aer cu UVC si ventilator (lămpi UVC)

buc

200

38

Pat spital Bariatric

buc

2

39

Targa Bariatrica

buc

2

40

Dispozitiv dezinfectie cu abur si dezinfectat pentru suprafețe greu accesibile si in prezenta umana

buc

20

41

Sistem automat de extracție acizi nucleici

buc

1

42

Frigider stocare probe laborator

buc

6

43

Congelator stocare probe laborator

buc

2

44

Camera frigorifica mortuara

buc

2

45

Stocator oxigen medicinal lichid

buc

1

46

Sistem digital monitorizare/ comunicare pacienti izolați (telemedicina)

buc

30

47

Dezinfectanti suprafețe clorigen

kg

10000

48

Dezinfectant)/ antiseptice pt mâini tip gel

litru

10000

49

Dezinfectant pentru microaeroflora

litru

6000

50

Dezinfectant pentru dezinfectii in prezenta umana (pacienti de terapie si COVID)

flacon (0.5L)

2000

51

Dezinfectant suprafețe nivel inalt

litru

5000

52

Dezinfectant aparatura si suprafețe cu pulverizator

flacon 500 ml

10000

53

kituri PCR pentru extracție, amplificare si detecție ARN

determinare

80000

54

kituri de recoltare COVID

set

5000

55

Barbotoare unica folosința

buc

1000

56

Camera fixa cu termoviziune, monitorizare personal si pacienti (complet radiometrica)

sistem

4

57

Camera mobila cu termoviziune (complet radiometrica)

buc

4

58

Containere modulare de logistica medicala (triere si găzduire temporara)

buc

1

59

Ecograf staționar multidisciplinar

buc

2

60

Săpun lichid antibacterian

litru

10000

61

Dozator dezinfectant/sapun

buc

1000

62

Centrifuga

buc

2

63

Hota Laborator

buc

2

64

Echipament determinare Gaze in sânge (test cu test)

buc

2

65

Autoclav 22-30 litri

buc

3

66

Autoclav 150-180 litri

buc

3

67

Aparat Radiologie fix containerizat

buc

I

68

Computer Tomograf containerizat

buc

I

69

Sistem PCR pentru detecție

buc

1

70

Sistem de filtrare a aerului pentru ATI

buc

30

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Stelian BĂRĂGAN