Hotărârea nr. 151/2020

HCL 151 PROIECTUL „COMBATEREA VIRUSULUI PRIN DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PROPUS SPRE FINANŢARE DIN FONDURI EUROPENE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020”
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         

  HOTĂRÂREA NR. 151

privind aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020” 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 22.05.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.72963/2020, raportul nr.72971/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.73129/2020 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”;

            În conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Decretul nr. 240/2020 al Presedintelui Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/ 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, GhidulUI Soilicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19  corespunzator  Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020, Pachetului de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării regulilor de utilizare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru a răspunde bine nevoilor generate de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de sănătate publică în contextul COVID-19, respectiv modificările suplimentare ale Regulamentului privind Dispoziţiile Generale pentru utilizarea fondurilor (1303/2013),  Comunicării CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achiziţiile publice în situaţia de urgenţă legată de criza COVID-19,   Regulamentului nr.460/2020, art. 2, par. 3, respectiv data de la care a fost prevăzută eligibilitatea cheltuielilor aferente situaţiei de urgenţă cauzate de criza Covid 19, Legii nr. 98/2016 2016 privind achiziţiile publice ,  Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Opţiunile şi mecanismele legale disponibile sunt descrise şi în Comunicarea CE (2020/C 108 I/01): Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului legal, privind achiziţiile publice în situaţia de urgentă legată de criza COVID- 19,  Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, Regulamentului (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi  Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

             Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2010 privind darea in administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia a resurselor materiale, umane si financiare şi nr.239/2010 privind preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe, constând în managementul asistenţei medicale ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,   din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, către Consiliul Local al Municipiului Craiova

           În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.c, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1.Se aprobă proiectul „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, având indicatorii prevazuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 13.294.472 lei.

 Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, cat si orice alta cheltuială ce poate apărea pe durata de valabilitate a contractului de finantare pentru implementarea  proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ teritoriale - Municipiul Craiova. 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa la HCL nr.151/2020

Cantitate

U.M.

1

Combinezon de protectie categoria III unica folosinta

7.800

BUC

2

Masca FFP2 cu supapa unica folosinta

5.760

BUC

3

Masca FFP3 cu supapa unica folosinta

4.200

BUC

4

Manusi lungi (cu manseta tip nitratex) unica folosinta

127.440

BUC

5

Manusi unica folosinta

127.440

BUC

6

Masca unica folosinta cu 3 pliuri

217.350

BUC

7

Ochelari protectie

3.600

BUC

8

Capeline unica folosinta

42.480

BUC

9

Botosi unica folosinta scurti

127.440

BUC

10

Botosi unica folosinta lungi

127.440

BUC

11

Viziera de protectie

4.200

BUC

12

Halate chirurgicale captusit (impermeabil)

21.240

BUC

13

Halate unica folosinta

26.400

BUC

14

Sort impermeabil

708

BUC

15

Cizme cauciuc

50

PER

16

Lenjerii pat-unica folosinta

10.800

BUC

17

Pijamale unica folosinta - adulti

4.500

BUC

18

Camasi de noapte - unica folosința

4.500

BUC

19

Patura termica

6

BUC

20

Saltele antiescara

26

BUC

21

Saci transport cadavre

600

BUC

22

Saci vinilin cadavre

600

BUC

23

Brancarda transport

4

BUC

24

Targa

4

BUC

25

Tampon nasofaringian si orofarigian - tampon din dacron sau poliester

2700

BUC

26

Noptiere cadru metalic antivatamare

60

BUC

27

Paturi cu protectie laterala si sistem de ridicare mecanic

6

BUC

28

Dezinfectant TP1 pentru dezinfectia igienica a mainilor prin frictiune

18000

litrii

29

Dezinfectant TP 2 pentru dezinfectia de nivel inalt a suprafetelor critice

27000

litrii

30

Dezinfectant TP 2 ultrarapid gata preparat pentru suprafete si dispozitive aparte medicale critice

18000

litrii

31

Dezinfectant pentru suprafete semicritice

18000

litrii

32

Dezinfectant pentru suprafete noncritice

18000

litrii

33

Set dezinfectant aeromicroflora

6000

litrii

34

Nebulizator dezinfectie aeromicroflora

10

BUC

35

Monitor funcții vitale mobile

10

BUC

36

Injectomat

2

BUC

37

Lampa bactericida UV pentru suprafete (mobila)

10

BUC

38

Lampa bactericida pentru sterilizarea aerului

26

BUC

39

Aspirator chirurgical

7

BUC

40

Defibrilator

7

BUC

41

Vein Finder

2

BUC

42

Sterilizator medical de aer

2

BUC

43

Dozator dezinfectant maini

40

BUC

44

EKG portabil

4

BUC

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Stelian BĂRĂGAN