Hotărârea nr. 148/2020

HCL 148 APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA A DOUĂ HALE CU DESTINAȚIA DEPOZIT PIESE AUTO SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. ING. EMIL MARGHITU NR.11
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

HOTĂRÂREA NR.148

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale, cu destinația depozit piese auto, situate în municipiul Craiova, str. Ing. Emil Marghitu, nr.11

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.56581/2020, raportul nr.56748/2020 întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr. 56880/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrtiv prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale, cu destinația depozit piese auto, situate în municipiul Craiova, str. Ing. Emil Marghitu, nr.11 și avizele nr.140/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor și nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

         Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

           În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale, cu destinația depozit piese auto, situate în municipiul Craiova, str. Ing. Emil Marghitu, nr.11, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

            Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN TOPOGRAFIC

scara 1:1000


Judelui: Dolj

Teritoriul administrativ : U.A T. CRAIOVA

  • - Adresa imobilului: Mun. Craiova. str. Ing. Emil Mârghitu. nr 11 (fosta T33. P22)

  • - Carte funciara 232784       ; Număr cadastral 232784

  • - Extras CF Nr. 29451/15.02.2019


Proprietarul imobilului.

SC PUBLICAR SRL CUI: 21810255Nr.

Pct.

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

72

310732 980

404112.770

20.77

73

310750.147

404101.079

21 56

67

310767 967

404088 940

116.16

68

310712.810

403986.710

20.82

70

310694.447

403996520

20 83

310676.077

404006 335

120.69

S=4959mp P=320 83m


;■ 1049120'


|SC TOPOELCAD CONSUL SRL

iAuton£atie categoria/categona III --U&tfja RO-B-J. Nr.0865/05.05.2016 ®teCU ]t^^14l 7525-emad:topc**C'id@yahoo corn


SenaRT5:BKT'Nr.O6 C r

v TOPO

CON

^<£lasa.u)-


iTIFpetfWrare*

D^kMasurat

yARE

i5L05.O5.2O1(

zoesenat I

GAQ-^


(ing. Guriea Gheocghe


5inq. Guriea Gheorghe >a r


f. ilie Alexandru Madalin


3 îl Sin9- Gurlea Gh80ighe


LUCRARE: Studiu topografic

Mun. Craiova. str. Ing Emil Marghitu.

nr.11

(fosta T33. P22) • intravilan


Proiect Nr.


Scara 1 :1000


PLAN TOPOGRAFICLEGENDALimita PUD studiat

Limita proprietate studiata

ZONA CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

SPAȚIU DE PRODUCȚIE SI

DEPOZITARE MAX P+2 - EXISTENTE

HALE P PROPUSE CU DESTINAȚIA DEPOZIT PIESE AUTO

ALINIAMENT FRONT CONSTRUIT EXISTENT

ALINIAMENT ÎMPREJMUIRE EXISTENT

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS

ACCES AUTO

BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA TEREN STUDIAT = 4959,OOmp Regim de inaltime existent = P, Partia P+l S.C. EXISTENTA = 456,Omp; S.D. EXISTENTA = 599,50mp

POT existet =9,20%, CUT existent =0,12 Regim de inaltime propus: Parter

S.C. propus - hala 1 + hala 2 = S.D. = 592,50x2 = 1185,00mp

S.C. TOTAL = 1641,Omp; S.D. TOTAL = 1785,Omp

POT PROPUS = 33%; CUT PROPUS = 0,36

S.C. parcare pentru 7 autoturisme si 8 camioane = 530,Omp

S.C. platforme carosabile = 2320,Omp SUPRAFAȚA SPATII VERZI = 468,Omp SUPRAFAȚA SPATII VERZI = 468,Omp

A ACCES PIETONAL

I

•/ . .

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA A1

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC SOFTPROIECT SRL

J16/1535/1995

Data

12.2018

Beneficiar:

SC PUBLICAR SRL prin

LEPĂDATU GRIGORE LEONARD

Pr. nr.

1472/2018

Sef proiect

Arh. Cismaru Adriana

scara:

Titlu Proiect: ELABORARE PUD IN VEDEREA CONSTR1 URII. DOUA HALE PARTER CU DESTINAȚIA DEPOZIT PIESE AUT mun. Craioya. Str. Ing. Emil Margbitu, Nr.l 1

k FAZA

3 PUD

Proiectat

Arh. Cismaru Adriana

Desenat

Arh. Cismaru Adriana

v *

111000

Titlu planșa:     REGLEMENTARI URBANISTICE

Pl.nr. A 5