Hotărârea nr. 147/2020

HCL 147 ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MOTRU”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

 

        HOTĂRÂREA NR.147

privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Motru”

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.56648/2020, raportul nr.57406/2020 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.58846/2020 al Direcţiei actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Motru” și avizele nr.136/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.140/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.144/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului

Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune

          În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Motru”, astfel:

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                          806.614,98 lei

            din care:construcţii montaj (C+M)                     756.197,50 lei

            Durata de realizare a investiţiei:

-   execuţie                                                      3 luni,

 conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.454/2014.

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la raportul 57406 / 07.04.2020

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării Modernizare strada Motru

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

crt.

(fără TVA)

(inclusiv ___TVA)___

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținere și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

600.00

114.00

714.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

15,871.72

3,015.63

18,887.35

3.5.1.

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

4,200.00

798.00

4,998.00

3.5.4.

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

11,671.72

2,217.63

13,889.35

3.6

Organizarea procedurilor de achiziti

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2.

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

9,531.90

1,811.06

11,342.96

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

1,296.86

246.40

1,543.26

3.8.1.1

Pe perioada de executie a lucrarilor

518.74

98.56

617.31

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

778.12

147.84

925.96

3.8.2

Dirigentie de santier

8,235.04

1,564.66

9,799.70

TOTAL CAPITOL 3

26,003.62

4,940.69

30,944.31

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

635,460.08

120,737.42

756,197.50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

635,460.08

120,737.42

756,197.50

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de santierLucrări de construcții si instalații aferente organizarii de santier

0.00

0.00

0.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6,990.06

0.00

6,990.06

5.2.1.

Comisionul bancii finantatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferenta I.S.C. (0,5% * C+M)

3,177.30

0.00

3,177.30

5.2.3.

Cota aferenta C.S.C. (0,5% * C+M)

3,177.30

0.00

3,177.30

5.2.4.

Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)

635.46

0.00

635.46

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

0.00

0.00

0.00

5.2.6.

Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

10,490.01

1,993.10

12,483.11

5.3

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

17,480.07

1,993.10

19,473.17

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

678,943.77

127,671.21

806,614.98

Din care C+M (1.2,1.3, 1.4. 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1)

635,460.08

120,737.42

756,197.50

PROIECTANT ROMASCO CONCEPT SRL

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVAOBIECTIV: MODERNIZARE STRADA MOTRU PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totala a investiției

Valoare fara TVA

Valoare cu TVA

LEI

EURO

LEI

678.943,77

142.053,31

806.614,98

din care C+M:

Valoare fara TVA

Valoare cu TVA

LEI

EURO

LEI

635.460,08

132955.35

756.197,50

Cursul Euro stabilit de Banca Naționala in data de 10.01.2020 1 EURO = 4.7795 lei Durata de execuție - 3 luni întocmit

ROMASCO CONCEPT SRL